Bābā Niʿmatallāh b. Maḥmūd an-Naḫǧuwānī - Buzurǧmihr (Index of Names)
(7,224 words)

Cite this page
“Bābā Niʿmatallāh b. Maḥmūd an-Naḫǧuwānī - Buzurǧmihr (Index of Names)”, in: Brockelmann Online, by Carl Brockelmann. Consulted online on 16 July 2018 <http://dx.doi.org/10.1163/1877-0037_brock_SIM_INDEX02B>
First published online: 2008
First print edition: ISBN: 9789004168633, 1937-1949▲   Back to top   ▲