Brill’s New Jacoby Related publications

Get access Subject: Classical Studies
General Editor: Ian Worthington

Help us improve our service

Brill's New Jacoby is a fully-revised and enlarged edition of Jacoby’s Die Fragmente der Griechischen Historiker I-III, providing new texts of the ancient historians in many instances as well as several new historians and many new fragments of existing historians that were either unknown to Jacoby or excluded by him. Especially important is that for the first time ever commentaries are provided on the final 248 historians in FGrHist I-III, which Jacoby was unable to prepare before his death. In addition, and also for the first time, Brill's New Jacoby presents facing English translations of all the testimonia and fragments, new, critical commentaries on all the testimony and fragments, and a brief encyclopedia-style entry about each historian’s life and works, with a select bibliography.

Brill’s New Jacoby
is nearing completion with final publication of the last historian scheduled for 2021. A list of the available historians in alphabetical order can be viewed in the contents tab below.

Subscriptions: see brill.com
(1) Hekataios of Miletos
(2) Akousilaos of Argos
(3) Pherekydes of Athens
(4) Hellanikos of Lesbos
(5) Damastes of Sigeion
(6) Hippias of Elis
(7) Polos of Akragas
(8) Simonides (ὁ γενεαλόγος)
(9) Anaximander the Younger
(10) Andron of Halikarnassos
(11) Philistides (of Mallos?)
(12) Asklepiades of Tragilos
(12A) Demaratos, Tragōidoumena
(12C) Jason of Byzantion
(12B) Kleitonymos
(13) Skythinos of Teos
(14) Bion of Prokonnesos
(15) Dionysios of Samos
(16) Peisandros
(17) Gorgos of Kolophon
(18) Anonymous, Encheiridion (P. Ryl., 1, 22)
(19) Zenodotos, Epitomes, Historical Commentaries
(20) Satyros
(21) Theopompos
(22) Aristodemos of Nysa
(23) Sostratos
(24) Xenophon, Stories of Marvels
(25) Alexander of Myndos
(26) Conon
(27) Silenos of Chios
(28) Akestorides
(29) Antiochos
(30) Phidalios of Corinth
(31) Herodoros
(32) Dionysios Scytobrachion
(33) Aristokles
(34) Abaris
(35) Aristeas
(36) Aristodikos
(37) Polycharos or Polyanthos of Kyrene
(38) Kaukalos of Chios
(39) Matris
(40) Anonymous, History of Herakles (Tabula Albana, IG, 14, 1293) (Heraclis historia)
(41) Onasos
(42) Demaratos
(42A) Demaretes
(43) Metrodoros of Chios
(44) Palaiphatos of Athens
(45) Hegesianax of Alexandria Troas
(46) Abas
(47) Servius
(48A) Anonymous, Writers of Troika (Οἱ συντεταχότες τὰ τρωικά)
(48) Theodoros of Ilion
(49) Diktys of Crete
(50) Sisyphos of Kos
(51) Dares
(52) Plesimachos
(53) Aristonikos of Alexandria
(54) Dositheos
(55) Eleusis
(55C) Simonides of Karystos or Eretria
(56) Antipater of Akanthos
(57) Aristonikos of Tarentum
(58) Botryas of Myndos
(59) Demetrios of Ilion
(60) Nikias of Mallos
(61) Tellis
(62) Theodoros of Samothrace
(63) Euhemeros of Messene
(64) Kratippos (of Athens?)
(65) Daimachos (of Plataiai)
(66) Hellenika Oxyrrhynchia
(67) Anaxis of Boiotia
(68) Dionysodoros Boiotos
(69) Antipatros of Magnesia
(70) Ephoros
(71) Zoilos of Amphipolis
(72) Anaximenes of Lampsakos
(73) Diyllos
(74) Euphantos of Olynthos
(75) Demochares
(76) Duris of Samos
(77) Eumelos
(78) Psaon of Plataia
(79) Eudoxos of Rhodes
(80) Pythermos
(81) Phylarchos
(82) Menodotos of Perinthos
(83) Anonymous Writers in Polybios’s History
(84) Neanthes
(85) Demetrios of Kallatis
(86) Agatharchides of Knidos
(87) Poseidonios
(88) Timagenes of Alexandria
(89) Bion
(90) Nikolaos of Damaskos
(91) Strabo of Amaseia
(92) Sulpicius Galba, C.
(93) Kephalion
(94) Jason
(95) Philippos of Pergamon
(96) Chryseros
(97) Asinius Quadratus
(98) Nikostratos of Trapezos
(99) Philostratos of Athens
(100) Dexippos
(101) Eusebios
(102) Clemens
(103) Charax of Pergamon
(104) Aristodemos
(105) Anonymous, Fragmenta historica
(106) Myron of Priene
(107) Stesimbrotos
(108) Themistogenes of Syracuse
(109) Sophainetos Stymphalikos
(110) Hegemon of Alexandreia Troas
(111) Xenophon of Athens
(112) Kephisodoros
(113) Theodectes
(114) Antipatros
(115) Theopompos of Chios
(116) Lamachos (of Smyrna?)
(117) Ephemerides
(118) Strattis
(119) Baeton
(120) Diognetos
(121) Philonides
(122) Amyntas
(123) Archelaus
(124) Kallisthenes of Olynthus
(125) Chares of Mytilene
(126) Ephippos
(127) Nikoboule
(128) Polykleitos of Larisa
(129) Medius Larissaeus
(130) Cyrsilus Pharsalius
(131) Menaichmos of Sikyon
(132) Leon of Byzantium
(133) Nearchos
(134) Onesikritos
(135-136) Marsyas
(137) Kleitarchos
(138) Ptolemy
(139) Aristoboulos of Kassandreia
(141) Antigenes
(142) Hegesias of Magnesia
(143) Aristos of Salamis
(144) Asklepiades
(145) Dorotheos of Athens
(146) Nicanor
(147) Potamon
(148) Anonymous
(149) Varro
(150) Amyntianos
(151) Anonymous
(152) Antidamas Heracleopolitanus
(153) Anonymous
(157) Asklepiades
(158) Zenon
(159) Anonymous, On Pyrrhos (De Pyrrho)
(160) Anonymous, Belli Syrii tertii annales
(161) Ptolemy of Megalopolis
(162) Demetrios
(163) Simonides
(164) Mnesiptolemos
(165) Timochares
(166) Athenaios
(167) Herakleitos of Lesbos
(168) Strato
(169) Poseidonios
(170) Lysimachos
(171) Neanthes the Younger
(172) Leschides
(173) Polybios
(174) Philinos
(175) Silenos
(176) Sosylos
(177) Chaireas
(178) Eumachos of Neapolis
(179) Xenophon
(180) Anonymous, On Hannibal (De Hannibale)
(181) Hannibal
(182) Jason of Cyrene
(183) Caecilius Calactinus
(184) Metrodoros
(185) Licinius Lucullus, L.
(186) (A. Licinius) Archias of Antioch
(187A) Aisopos
(187) Herakleides of Magnesia
(188) Theophanes
(189) Atticus, T. Pomponius
(190) Hypsikrates of Amisos
(191) Empylos of Rhodes
(192) Sokrates of Rhodes
(193) Asinius Pollio
(194) Boethos of Tarsos
(195) Theodoros
(196) Polyainos
(197) Dellius, Q.
(198) Olympos
(199) Ptolemy
(200) Kriton
(201) Ariston of Pella
(202) Anonymous, On Marcus Aurelius Antoninus (De Marco Aurelio Antonino)
(203) Anonymous, The Parthian War
(204) Anonymous from Corinth (on the Parthian War)
(205) Anonymous from Miletos (on the Parthian War)
(206) Anonymous philosopher (on the Parthian War)
(207) Antiochianos (on the Parthian War)
(208) Crepereius Calpurnianus
(209) Demetrios of Sagalassos
(210) Kallimorphos
(211) Anonymous, On Septimius Severus (Cassius Dio and Antipater of Hieropolis) (De Septimio Severo)
(212) Ephoros the Younger
(213) Kallikrates of Tyre
(213-215) Writings on Aurelian
(214) Theoklios
(215) Nikomachos
(216) Onasimos of Cyprus
(217) Fabius Ceryllianus
(218) Claudius Eusthenius
(219) Praxagoras of Athens
(220) Bemarchios
(221) Oribasius Pergamenus
(222) Kyllenios
(223) Kallistion
(224) Khoṙohbut (Eleazer)
(225) Magnus Carrhaeus
(226) Eutychianos
(226A) Seleukos
(227) Demades of Athens
(228) Demetrios of Phaleron
(229) Pyrrhos of Epeiros
(230) Theodoros of Rhodes
(231) Aratos of Sikyon
(232) P. Cornelius Scipio Africanus Maior
(233) P. Cornelius Scipio Nasica Corculum
(234) Ptolemy VIII
(235) Marcus Tullius Cicero
(236) Herod the Great
(237) Appian
(238) Julianus Imperator
(239) Marmor Parium
(240) Xenagoras
(241) Eratosthenes of Cyrene
(242) Eretes
(243) Euthymenes
(244) Apollodoros of Athens
(245) Stesikleides
(246) Andron
(247) Antileon
(248) Xenokrates
(249) Autocharis
(251) Dionysius of Halikarnassos
(252) Chronicon Romanum
(253) Thrasyllos of Rhodes
(254) (C. Iulius) Polybios
(255) Anonymous Olympic Chronicle from Oxyrhynchus (P.Oxy. I 12)
(256) Thallos
(257A) Anonymous, Olympic Chronicle (Chronicon Olympicyum) (vel Phlegon) (P. Oxy., .)
(257) Phlegon of Thralles
(258) Anonymous, Chronicle of Archons (P. Oxy., 13, 1613) (Chronicon Archontum)
(259) Cassius Longinus
(260) Porphyry
(261) Judas
(262) Charon of Lampsakos
(263) Pseudo-Democritus, or Bolos of Mendes
(264) Hekataios
(265) Rhianos of Bene
(266) Apollas of Pontos
(267) Demokritos of Ephesos
(268) Baton of Sinope
(269) Staphylos of Naukratis
(270) Menekles of Barka
(271-272) Nikandros, son of Anaxagoras, and Nikandros, son of Damaios, of Kolophon
(273) Alexandros Polyhistor
(274) Teukros of Kyzikos
(275) Juba II of Mauretania
(276) Claudius Caesar
(277) Kriton of Pieria
(278) Leon of Alabanda
(279) Poseidonios of Olbia
(280) Philippos of Amphipolis
(281) Kallinikos of Petra
(282) Claudian
(283) Christodoros of Koptos
(284) Agatharchides of Samos
(285) Aretades of Knidos
(286) Aristeides of Miletos
(287) Chrysermos of Corinth
(288) Derkyllos
(289) Dorotheos
(290) Dositheos
(291) Kallisthenes of Sybaris
(292) Cleitonymus
(293) Kleitophon of Rhodes
(294) Ktesiphon
(295) Menyllos
(296) Theophilos
(297) Autokrates
(298) Autesion
(299) Pythainetos
(300) Theogenes
(301) Anonymous, On Aiolia (De Aeolia)
(302) Diokles of Rhodes
(303) Athanadas
(304) Demetrios of Argos
(305) Agias and Derkylos
(306) Deinias of Argos
(307) Anaxikrates
(308) Dionysios of Argos
(309) Telesarchos
(310) Sokrates of Argos
(311) Anonymous, de Argo
(312) Lykeas of Argos
(313) Timotheos
(314) Anonymous on Pausanias, On Argolika (Anonymi apud Pausaniam de Argo)
(315) Architimos
(316) Ar(i)aithos of Tegea
(317) Aristippos
(318) Nikias
(319) Harmodios of Lepreon
(320) Anonymous, Testimony on Arkadia (Testimonium de Arcadia)
(321) Anonymous, On Arkadia (De Arcadia)
(322) Anonymous on Pausanias of Arcadia
(323A) Hellanikos
(323) Klei(to)demos of Athens
(324) Androtion
(325) Phanodemos of Athens
(326) Melanthios of Athens
(327) Demon of Athens
(328) Philochoros
(329) Anonymous / The Writers of The Atthides
(330) Amelesagoras of Athens
(331) Hegesinos
(332) Bion of Prokonessos
(333) Antiochos-Pherekydes of Athens
(334) Istros the Callimachean
(335) Kadmos of Miletos
(336) Zopyros
(337) Ariston
(337B) Philiskos of Miletos
(338) Idomeneus of Lampsakos
(338A) Kritias of Athens
(339) Asklepiades of Nikaia
(340) Didymos of Alexandria
(341) Seleukos of Alexandria
(342) Krateros the Macedonian
(343) Nikandros of Thyateira
(344) Drakon of Athens
(345) Meliton of Athens
(346) Theodoros
(347) Aristophanes of Byzantion
(348) Kallistratos
(349) Antiphanes the Younger
(350) Ammonios of Alexandria
(351) Gorgias of Athens
(352) Anonymous Exegete (Anonymus exegeta)
(353) Autokleides
(354) Timosthenes of Rhodos
(355) Eumolpidon Patria
(356) Eupatridon Patria
(357) Dionysios
(358) Sotades of Athens
(359) Habron of Athens
(360) Andron
(361) Ammonios of Athens
(362) Krates of Athens
(363) Glaukippos
(364) Aristomenes of Athens
(365) Apollonios of Athens
(366) Lysimachides
(367) Charikles
(368) Anonymous Writers on Cult
(369) Anonymous Periegete (P. Haw., 80-81) (Anonymous periegeta)
(369A) Herakleides Kritikos
(370) Kallikrates-Menekles
(371) Telephanes
(372) Diodoros the Periegete
(373) Heliodoros of Athens
(374) Themison
(375) Anonymous, Horismoi (De finibus urbis) 
(376A) Anonymous
(376) Nikokrates
(377) Paxamos
(378) Armenidas
(379) Aristophanes of Boiotia
(380) Lykos
(381) Timagoras
(382) Lysimachos of Alexandria
(383) Aristodemos
(384) Menelaos
(385) Kallippos of Corinth
(386) Aphrodisios
(387) Amphion of Thespiai
(388) Plutarch of Chaeronea
(389) Damon
(390) Hesychios of Miletos
(391) Hegesippos
(392) Ion of Chios
(393) Zenis of Chios
(394) Hypermenes
(395) Anonymous, On Chios (De Chio)
(396) Semos
(397) Phanodikos
(398) Nikochares
(399) Deinarchos
(400) Demoteles of Andros
(401A) Anonymous, On Delos (De Delo, ex Aeschine)
(401D) Anonymous, On Delos (De Delo, ex Dinarcho)
(401B) Anonymous, On Delos (De Delo, ex Hyperide)
(401C) Anonymous, On Delos (De Delo, ex Lycurgo)
(402) Melisseus
(403) Apollonios
(404) Anaxandridas
(405) Alketas
(406) Theodoros of Phokaia
(407) Gorgias of Leontinoi
(408) Teupalos of Elis
(409) Echephylidas
(410) Komarchos
(411) Agaklytos
(412) Aristarchos of Elis
(413) Skopas
(414) Aristodemos of Elis
(415) Anonymous, Olympian Victors (Victores Olympici) (P. Oxy. II 222)
(416) Anonymous, On the Lists of Olympian Victors (De tabulis victorum Olympicorum)
(417) Kreophylos
(418) Eualkes
(419) Xenophon of Ephesos
(420) Chersiphron and Metagenes
(421) Hippias Erythraeus
(422) Apollodoros of Erythrai
(423) Aristoteles of Chalkis
(424) Archemachos of Euboia
(425) Proxenos of Chalcis
(426) Lysanias of Mallos
(427) Anonymous, On Euboia (De Euboea)
(428) Demodamas of Halikarnassos
(429) Pytheos-Satyros 
(430) Promathidas of Herakleia
(431) Amphitheos (?) of Herakleia
(432) Nymphis
(433) Kallistratos
(434) Memnon
(435) Timogenes of Miletos
(436) Aristokles
(437) Eparchides
(438) Artemidoros of Ephesos
(439) Bias
(440) Panyassis of Halikarnassos
(441) Anonymous, On Ithaca (De Ithaca)
(442) Xenomedes of Keos
(443) Artemon Clazomeneus
(444) Aristeides, On the Foundation of Knidos
(445) Demognetos
(446) Jason
(447) Poseidippos of Knidos
(448) Heropythos
(449) Erxias
(450) Xenophanes of Kolophon
(451) Eumelos
(452) Diodoros
(453) Theseus
(454) Dioxippos of Corinth
(455) Mousaios of Ephesos
(456) Makar(eus) of Kos
(457) Epimenides
(458) Dosiadas
(459) Echemenes
(460) Xenion
(461) Sosikrates
(462) Laosthenidas
(463) Antenor (the Cretan)
(464) Petellidas
(465) Deinarchos
(466) Menekles of Teos
(467B) Kletonymos of Lato
(467) Pyrgion
(468) Anonymous, On Crete
(469) Akesandros of Cyrene
(470) Theotimos
(471) Deilochos
(472) Agathokles
(473) Polygnostos
(474) Diogenes
(475) Pherekydes of Leros
(476) Skamon of Mytilene
(477) Myrsilos of Methymna
(478) Theolytos of Methymna
(479) Anonymous, On Lesbos (De Lesbo)
(480) Possis of Magnesia
(481) Hermogenes (of Priene?)
(482) Anonymous, On Magnesia
(483) Appendix on the Malians
(484) Praxion of Megara
(485) Dieuchidas of Megara
(486A) Heragoras of Megara
(486) Hereas of Megara
(487) Anonymous, On Megara (De Megara)
(488) Aeschylos
(489) Kadmos
(490) Klytos of Miletos
(491-492) Maiandr(i)os of Miletos and (?) Leandr(i)os of Miletos
(493) Aristokritos
(494) Zopyros of Magnesia
(495) Aristeides, Milesian Tales
(496) Anonymous, On Miletos (De Mileto)
(497) Eudemos of Naxos
(498) Philteas
(499) Aglaosthenes
(500) Andriskos
(501) Anonymous, On Naxos
(502) Demeas of Paros
(503) Diogenes of Sikyon
(504) Pyrander
(505) Telephos of Pergamon
(506) Anonymous, Pergamene Chronicle
(507) Antipater
(508) Antisthenes of Rhodes
(509) Aristion
(510) Aristonymos
(511) Dionysios of Rhodes
(512) Dionysios (‘The Thracian’) of Alexandria
(513) Ergias of Rhodes
(514) Eukrates
(515) Gorgon of Rhodes
(516) Hagelochos
(517) Hagestratos
(518) Hieron
(519) Nikasylos
(520) Onomastos
(521) Polyzelos of Rhodes
(522) Timokritos
(523) Zeno of Rhodes
(524) Eudemos
(525) Phaennos
(526) Theognis of Rhodes
(527) Philomnestos
(528) Aieluros
(529) Gorgosthenes of Rhodes
(530) Hierobulos of Rhodes
(531) Lindion Chrematismoi (Lindian Public Records)
(532) Lindian Chronicle
(533) Appendix (Rhodes)
(534) Semonides of Samos or Amorgos
(535) Euagon of Samos
(536) Aethlios of Samos
(537) Olympichos of Samos
(538) Ouliades of Samos
(539) Alexis of Samos
(540) Leon of Samos
(541) Menodotos Samios
(542) Theodoros
(543) Aineias of Samos
(544) Anonymous, Annals (Annales)
(545) Anon. De Samo
(546) Athenakon
(547) Idomeneus
(548) Anonymous, On Samothrace
(549) Demetrios of Seriphos
(550) Anonymous, Sikyonian Record (Anagraphe Sikyonia)
(551) Anonymous, On Sicyon
(552) Malakos
(553) Anonymous, On Siphnos (De Siphno)
(554) Hippys
(555) Antiochos of Syracuse
(556) Philistos
(557) Dionysios I of Syracuse
(558) Hermeias of Methymna
(559) Polykritos of Mende
(560) Alkimos
(561) Timonides of Leukas
(562) Athanis of Syracuse
(563) Timokrates
(564) Kallias of Syracuse
(565) Antandros of Syracuse
(566) Timaios
(567) Dionysios the Sicilian
(568) Hippostratos
(569) Artemon of Pergamon
(570) Lykos
(571) Andreas of Panormos
(572) Nymphodoros of Syracuse
(573) Theophilos
(574) Peisistratos of Lipara
(575) Moschion
(576) Hyperochos of Kyme
(577) Anonymoi, De rebus Siculis
(578) Mimnermos of Smyrna
(579) Hermogenes of Smyrna
(580) Tyrtaios
(581) Thibron
(582) Pausanias II, king of Sparta
(583) Lysandros
(584) Persaios
(585) Sphairos
(586) Aristokles
(587A) Nikokles
(587B) Nikokles the Lakonian
(588) Polykrates
(589) Hippasos
(590) Molpis
(591) Aristokrates
(592) Pausanias 'The Laconian'
(593) Phaistos
(594) Dioscurides
(595) Sosibios
(596) Anonymous
(597) Polykrates
(598) Kleomenes
(599) Androitas of Tenedos
(600) Ainesidamos
(601A) Hellanicus
(601) Philokrates
(602) Souidas of Thessaly
(603) Kineas of Thessaly
(604) Archinos
(605) Herophanes of Troizen
(606) Hegias of Troizen
(607) Anonymous, On Troizen (De Troezene)
(608) Aristagoras (of Miletos?)
(608A) Hellanicus
(609) Manetho
(610) Anagraphai (Pseudo-Manetho)
(611) Ptolemaios of Mendes
(612) Charon of Naukratis
(613) Lykeas of Naukratis
(614) Mosmes (?)
(615) Philistos of Naukratis
(616) Apion
(617) Asklepiades of Mendes
(618) Chaeremon
(619) Euagoras of Lindos
(620) Hermaios
(621) Lysimachos
(622) Thrasyllos of Mendes
(623) Aristainetos
(624) Asklepiades
(625) Pankrates
(626) Zenobia
(627) Kallixeinos of Rhodes
(628) Nikanor, son of Hermeias
(629) Ailios Dios
(630) Horapollo Nilous
(630A) οἱ τὰ πάτρια τῆς Ἀλεξανδρείας γεγραφότες/ Those Who Wrote the Patria of Alexandria a
(631) Satyros of Alexandria
(632) Jason
(633) Aristonikos
(634) Seleukos of Alexandria
(635) Helladios of Antinoopolis
(636) Lupercus of Berytos
(637) Anonymous, De conditu Hermopolis
(638) Hermeias of Hermupolis
(639) Polyainos
(640) Polycharmos
(641) Soterichos of Oasis
(642) Aratos
(643) Demetrios
(644) Seneca, L. Annaeus
(645) Amometos
(645A) Hellanicus
(646) Aristoteles
(647) Anonymous, On the Nile
(648) M. Tullius Cicero
(649) Ariston of Alexandria
(650) Eudoros of Alexandria
(651) Theon of Alexandria
(652) Timotheos
(653) Dionysios
(654) Butoridas
(655) Antisthenes
(656) Demoteles
(657) Hermateles
(658) Hermapion
(659) Leon of Pella
(660) Palaiphatos of Egypt
(661) Apollonides Horapios (?)
(662) Nikomachos
(663) (Ps.-)Petosiris
(664) Aristokles of Messene
(666) Dalion
(667) Aristokreon
(668) Bion Soleus
(669) Simonides
(670) Philo
(671) Markellos
(672) Timokrates
(673) Aithiopia: Appendix
(674) Glaukos
(675) Uranios
(676) Ulpianos (?) of Emesa (?)
(677) Anonymous, On Arabia
(678) Artavasdes of Armenia
(679) Anon. De Armenia
(680) Berossos of Babylon
(681) Athenaios
(682) Athenokles
(683) Simakos
(684) Zenon
(685) Abydenos
(686) Semeronios Babylonios
(687) Dionysios
(687A) Hellanicus
(689) Herakleides of Kyme
(690) Deinon of Kolophon
(691) Hermesianax of Kolophon
(692) Diogenes
(693) Diokles
(694) Pharnouchos of Nisibis
(695) Barsuma-Chorobutus
(696) Anonymous, On Persia
(697) Asklepiades
(698) Artemidoros
(699) Demosthenes
(700) Nikander
(701) Menekrates
(702) Neoptolemos of Parion
(703) Proxenos
(704) Anonymous, On Epiros (De Epiro)
(705) Polles
(706) Anonymous, On Etruria (De Etruria)
(707) Dio Chrysostom
(708) Ablabius
(709) Skylax of Karyanda
(710) Tauron
(711) Androsthenes of Thasos
(712) Patrokles
(713) Orthagoras
(714) Sosander
(715) Megasthenes
(716) Daimachos
(717) Dionysios
(718) Basilis
(719) Bardesanes
(720) Kaimaron
(721) Anonymoi
(722) Demetrios of Judaea
(723) Eupolemos
(724) Pseudo-Eupolemos
(725) Aristeas Judaeus
(726) Artapanos
(727) Kleodemos-Malchos
(728) Apollonius
(729) Philo
(730) Damokritos
(731) Nikarchos
(732) Theodotos
(733) Theophilos
(734) Justus
(735) Antonius Julianus
(736) Joannes Hyrcanus
(737) Anonymous, Varia de Iudaeis
(738) Eustochius Kappadokes
(739) Alexander
(740) Apollonios
(741) Philip of Theangela
(742) Anonymous, On Karia (De Caria)
(743) Hippagoras
(744) Anonymous, On Carthage (De Carthagine)
(745) Eratosthenes Junior Kyrenaios
(746) Athenodoros of Tarsos
(747) P. Anteius Antiochus of Aegae
(748) Kandidos
(749) Pamprepios
(750) Kapiton
(751) Androkles
(752) Asklepiades
(753) Kreon
(754) Timomachos
(755) Xenophon
(756) Demetrios
(757) Paion
(758) Anonymous, On Kypros (De Cypro)
(759) Aristippos of Cyrene
(760) Theokritos of Chios
(761) Theochrestos
(762) Agroitas
(763) Hesianax
(764) Anonymous, On Libya (De Libya)
(765) Xanthos
(766) Menippos
(767) Xenophilos
(768) Anonymous, On Lydia (De Lydia)
(769) Menekrates
(770) Polycharmos
(771) Aristainetos
(772) Nikomedes of Akanthos
(773) Balagros
(774) Theagenes
(775) Antigonos
(776) Anonymous, On Makedonia (De Macedonia)
(777) Demetrios
(778) Nikostratos
(779) Apollodoros of Artemita
(780) Seleukos of Emesa
(781) Isidoros of Charax
(782) Anonymous, On Parthia (De Parthia)
(783) Menander
(784) Laitos (or Mochos)
(785) Dios
(786) Hestiaios
(787) Hieronymos the Egyptian
(788) Klaudios Iolaos (?)
(789) Philostratos
(790) Philon
(791) Zenon of Sidon, History of Sidon
(792) Aspasios of Byblos
(793) Aspasios of Tyre
(794) Anonymous, On Phoenicia (De Phoenicia)
(795) Hermogenes
(796) Metrophanes
(797) Hermesianax
(798) Timolaos
(799) Agathokles
(800) Anonymous, On Phrygia (De Phrygia)
(801) Agathon
(802) Andron of Teos
(803) Apollodoros, Pontika
(804) Dionysios of Olbia
(805) Diophantos
(806) Glaukos
(807) Syriskos of Chersonesos
(808) Demetrios of Odessos
(809) Fabius Pictor (Quintus)
(810) Cincius Alimentus, L.
(811) P. Cornelius Scipio
(812) A. Postumius Albinus
(813) Acilius, C.
(814) Cn. Aufidius
(815) P. Rutilius Rufus
(816) Antigonos
(817) Promathion
(818) Galitas (?)
(819) Kleinias
(820) Diokles of Peparethos
(821) Zenodotos
(822) Theodoros
(823) Kritolaos
(824) Xenon
(825) Parthax
(826) Rufus
(827) Leonides
(828) Agesilaos
(829) Alexarchos
(830) Aristoboulos
(831) Aristokles
(832) Chrysippos
(833) Pythokles of Samos
(834) Theotimos
(835) Aristotheos of Troezen
(836) Pyrrhon of Lipara
(837) Palladios of Methone
(838) Lepidus
(839) Ineditum Vaticanum
(840) Anhang
(841) Mnesimachos
(842) Timonax
(843) Agathon of Samos
(844) Ktesippos
(845) Appendix on Skythia
(846) Sosthenes of Knidos
(847) Anonymous, On Spain (De Hispania)
(848) Timaios
(849) Anonymous, On the Landsurveyor of Syria (De agrimensore Syriae)
(850) Theodoros (of Gadara)
(851) Hermogenes of Tarsus
(852) Demetrios
(853) Protagorides of Kyzikos
(854) Pausanias of Antioch
(855) Anonymous, On Syria (De Syria)
(856) Dionysophanes


2019-04-01

(90) Nikolaos of Damaskos
(244) Apollodoros of Athens
(696) Anonymous, On Persia


2018-10-01

(131) Menaichmos of Sikyon
(138) Ptolemy
(690) Deinon of Kolophon


2018-04-01

(119) Baeton
(120) Diognetos
(135-136) Marsyas
(228) Demetrios of Phaleron
(433) Kallistratos
(471) Deilochos
(477) Myrsilos of Methymna
(594) Dioscurides
(689) Herakleides of Kyme
(765) Xanthos


2017-10-01

(81) Phylarchos
(129) Medius Larissaeus
(151) Anonymous
(421) Hippias Erythraeus
(580) Tyrtaios


2017-04-01

(5) Damastes of Sigeion
(117) Ephemerides
(125) Chares of Mytilene
(146) Nicanor
(147) Potamon
(153) Anonymous
(219) Praxagoras of Athens


2016-10-01

(4) Hellanikos of Lesbos
(122) Amyntas
(123) Archelaus
(124) Kallisthenes of Olynthus
(142) Hegesias of Magnesia
(430) Promathidas
(489) Kadmos
(493) Aristokritos
(494) Zopyros of Magnesia
(495) Aristides
(584) Persaeus
(679) Anon. De Armenia
(681) Athenaios
(692) Diogenes


2016-04-01

(66) Hellenika Oxyrrhynchia
(126) Ephippos
(130) Cyrsilus Pharsalius
(137) Kleitarchos
(239) Marmor Parium
(323A) Hellanikos
(328) Philochoros
(422) Apollodoros
(488) Aeschylos
(585) Sphairos
(587B) Nikokles the Lakonian
(588) Polykrates
(593) Phaistos
(597) Polykrates
(601A) Hellanicus
(608A) Hellanicus
(645A) Hellanicus
(687A) Hellanicus
(689) Heraclides Cumaeus


2016-01-01

(252) Chronicon Romanum


2015-10-01

(324) Androtion
(334) Istros the Callimachean
(468) Anonymous, On Crete
(473) Polygnostos
(482) Anonymous, On Magnesia
(587A) Nikokles
(589) Hippasos
(590) Molpis
(595) Sosibios
(596) Anonymous
(674) Glaukos
(675) Uranios
(695) Barsuma-Chorobutus
(707) Dio Chrysostom
(737) Anonymous, Varia de Iudaeis


2015-05-01

(273) Alexandros Polyhistor
(490) Klytos of Miletos


2015-04-01

(13) Skythinos of Teos
(64) Kratippos (of Athens?)
(148) Anonymous
(227) Demades of Athens
(292) Cleitonymus
(467B) Kletonymos of Lato
(474) Diogenes
(545) Anon. De Samo
(611) Ptolemaios of Mendes
(616) Apion
(746) Athenodoros of Tarsos
(840) Anhang


2014-10-01

(69) Antipatros of Magnesia
(115) Theopompos of Chios
(169) Poseidonios
(308) Dionysios of Argos
(501) Anonymous, On Naxos
(559) Polykritos of Mende
(581) Thibron
(582) Pausanias II, king of Sparta
(583) Lysandros
(586) Aristokles
(591) Aristokrates
(592) Pausanias 'The Laconian'
(598) Kleomenes
(609) Manetho
(618) Chaeremon
(627) Kallixeinos of Rhodes
(677) Anonymous, On Arabia
(687) Dionysios
(809) Fabius Pictor (Quintus)
(842) Timonax
(850) Theodoros (of Gadara)


2014-04-01

(12) Asklepiades of Tragilos
(45) Hegesianax of Alexandria Troas
(63) Euhemeros of Messene
(84) Neanthes
(262) Charon of Lampsakos
(291) Kallisthenes of Sybaris
(310) Sokrates of Argos
(338) Idomeneus of Lampsakos
(381) Timagoras
(383) Aristodemos
(384) Menelaos
(386) Aphrodisios
(460) Xenion
(464) Petellidas
(466) Menekles of Teos
(546) Athenakon
(547) Idomeneus
(548) Anonymous, On Samothrace
(577) Anonymoi, De rebus Siculis
(721) Anonymoi
(841) Mnesimachos
(856) Dionysophanes


2013-10-01

(27) Silenos of Chios
(29) Antiochos
(71) Zoilos of Amphipolis
(72) Anaximenes of Lampsakos
(87) Poseidonios
(128) Polykleitos of Larisa
(143) Aristos of Salamis
(144) Asklepiades
(150) Amyntianos
(171) Neanthes the Younger
(306) Deinias of Argos
(325) Phanodemos of Athens
(327) Demon of Athens
(533) Appendix (Rhodes)
(551) Anonymous, On Sicyon
(555) Antiochos of Syracuse
(556) Philistos
(560) Alkimos
(599) Androitas of Tenedos
(600) Ainesidamos
(610) Anagraphai (Pseudo-Manetho)
(621) Lysimachos
(630A) οἱ τὰ πάτρια τῆς Ἀλεξανδρείας γεγραφότες/ Those Who Wrote the Patria of Alexandria a
(658) Hermapion
(802) Andron of Teos
(803) Apollodoros


2013-04-01

(1) Hekataios of Miletos
(43) Metrodoros of Chios
(83) Anonymous Writers in Polybios’s History
(139) Aristoboulos of Kassandreia
(190) Hypsikrates of Amisos
(231) Aratos of Sikyon
(255) Anonymous Olympic Chronicle from Oxyrhynchus (P.Oxy. I 12)
(279) Poseidonios of Olbia
(280) Philippos of Amphipolis
(326) Melanthios of Athens
(329) Anonymous / The Writers of The Atthides
(330) Amelesagoras of Athens
(502) Demeas of Paros
(554) Hippys
(570) Lykos
(726) Artapanos
(748) Kandidos


2012-10-01

(7) Polos of Akragas
(10) Andron of Halikarnassos
(21) Theopompos
(25) Alexander of Myndos
(28) Akestorides
(74) Euphantos of Olynthos
(93) Kephalion
(108) Themistogenes of Syracuse
(127) Nikoboule
(133) Nearchos
(145) Dorotheos of Athens
(165) Timochares
(201) Ariston of Pella
(203) Anonymous, The Parthian War
(204) Anonymous from Corinth (on the Parthian War)
(205) Anonymous from Miletos (on the Parthian War)
(206) Anonymous philosopher (on the Parthian War)
(207) Antiochianos (on the Parthian War)
(209) Demetrios of Sagalassos
(210) Kallimorphos
(271-272) Nikandros, son of Anaxagoras, and Nikandros, son of Damaios, of Kolophon
(293) Kleitophon of Rhodes
(379) Aristophanes of Boiotia
(385) Kallippos of Corinth
(387) Amphion of Thespiai
(388) Plutarch of Chaeronea
(445) Demognetos
(446) Jason
(491-492) Maiandr(i)os of Miletos and (?) Leandr(i)os of Miletos
(499) Aglaosthenes
(506) Anonymous, Pergamene Chronicle
(507) Antipater
(572) Nymphodoros of Syracuse
(573) Theophilos
(602) Souidas of Thessaly
(604) Archinos
(619) Euagoras of Lindos
(631) Satyros of Alexandria
(637) Anonymous, De conditu Hermopolis
(646) Aristoteles
(656) Demoteles
(805) Diophantos


2012-04-01

(12C) Jason of Byzantion
(51) Dares
(73) Diyllos
(75) Demochares
(86) Agatharchides of Knidos
(88) Timagenes of Alexandria
(95) Philippos of Pergamon
(96) Chryseros
(106) Myron of Priene
(107) Stesimbrotos
(118) Strattis
(121) Philonides
(132) Leon of Byzantium
(141) Antigenes
(149) Varro
(152) Antidamas Heracleopolitanus
(161) Ptolemy of Megalopolis
(225) Magnus Carrhaeus
(230) Theodoros of Rhodes
(242) Eretes
(257) Phlegon of Thralles
(264) Hekataios
(286) Aristeides of Miletos
(289) Dorotheos
(442) Xenomedes of Keos
(444) Aristeides
(500) Andriskos
(534) Semonides of Samos or Amorgos
(612) Charon of Naukratis
(615) Philistos of Naukratis
(617) Asklepiades of Mendes
(620) Hermaios
(630) Horapollo Nilous
(633) Aristonikos
(639) Polyainos
(647) Anonymous, On the Nile
(659) Leon of Pella
(673) Aithiopia: Appendix
(725) Aristeas Judaeus
(727) Kleodemos-Malchos
(733) Theophilos
(734) Justus
(747) P. Anteius Antiochus of Aegae
(801) Agathon
(807) Syriskos of Chersonesos
(854) Pausanias of Antioch


2011-10-01

(16) Peisandros
(26) Conon
(70) Ephoros
(105) Anonymous, Fragmenta historica
(109) Sophainetos Stymphalikos
(110) Hegemon of Alexandreia Troas
(111) Xenophon of Athens
(112) Kephisodoros
(114) Antipatros
(116) Lamachos (of Smyrna?)
(134) Onesikritos
(172) Leschides
(175) Silenos
(177) Chaireas
(213) Kallikrates of Tyre
(213-215) Writings on Aurelian
(214) Theoklios
(215) Nikomachos
(216) Onasimos of Cyprus
(217) Fabius Ceryllianus
(218) Claudius Eusthenius
(243) Euthymenes
(245) Stesikleides
(246) Andron
(251) Dionysius of Halikarnassos
(257A) Anonymous, Olympic Chronicle (Chronicon Olympicyum) (vel Phlegon) (P. Oxy., .)
(260) Porphyry
(268) Baton of Sinope
(281) Callinicus of Petra
(282) Claudian
(283) Christodoros of Koptos
(284) Agatharchides of Samos
(285) Aretades of Knidos
(287) Chrysermos of Corinth
(288) Derkyllos
(294) Ktesiphon
(295) Menyllos
(296) Theophilos
(305) Agias and Derkylos
(346) Theodoros
(347) Aristophanes of Byzantion
(348) Kallistratos
(349) Antiphanes the Younger
(351) Gorgias of Athens
(361) Ammonios of Athens
(362) Krates of Athens
(365) Apollonios of Athens
(366) Lysimachides
(368) Anonymous Writers on Cult
(376A) Anonymous
(376) Nikokrates
(434) Memnon
(436) Aristokles
(437) Eparchides
(465) Deinarchos
(467) Pyrgion
(497) Eudemos of Naxos
(498) Philteas
(512) Dionysios (‘The Thracian’) of Alexandria
(526) Theognis of Rhodes
(608) Aristagoras (of Miletos?)
(629) Ailios Dios
(722) Demetrios of Judaea
(749) Pamprepios
(750) Kapiton
(768) Anonymous, On Lydia (De Lydia)


2011-04-01

(3) Pherekydes of Athens
(14) Bion of Prokonnesos
(31) Herodoros
(65) Daimachos (of Plataiai)
(158) Zenon
(160) Anonymous, Belli Syrii tertii annales
(164) Mnesiptolemos
(174) Philinos
(178) Eumachos of Neapolis
(183) Caecilius Calactinus
(188) Theophanes
(200) Kriton
(235) Marcus Tullius Cicero
(238) Julianus Imperator
(266) Apollas of Pontos
(277) Kriton of Pieria
(322) Anonymous on Pausanias of Arcadia
(377) Paxamos
(378) Armenidas
(380) Lykos
(398) Nikochares
(400) Demoteles of Andros
(402) Melisseus
(407) Gorgias of Leontinoi
(441) Anonymous, On Ithaca (De Ithaca)
(455) Mousaios of Ephesos
(459) Echemenes
(462) Laosthenidas
(463) Antenor (the Cretan)
(562) Athanis of Syracuse
(564) Kallias of Syracuse
(576) Hyperochos of Kyme
(703) Proxenos
(704) Anonymous, On Epiros (De Epiro)
(770) Polycharmos
(775) Antigonos
(800) Anonymous, On Phrygia (De Phrygia)
(815) P. Rutilius Rufus
(839) Ineditum Vaticanum
(844) Ktesippos
(845) Appendix on Skythia
(855) Anonymous, On Syria (De Syria)


2010-10-01

(20) Satyros
(23) Sostratos
(24) Xenophon, Stories of Marvels
(41) Onasos
(50) Sisyphos of Kos
(94) Jason
(103) Charax of Pergamon
(113) Theodectes
(176) Sosylos
(179) Xenophon
(180) Anonymous, On Hannibal (De Hannibale)
(181) Hannibal
(191) Empylos of Rhodes
(202) Anonymous, On Marcus Aurelius Antoninus (De Marco Aurelio Antonino)
(229) Pyrrhos of Epeiros
(232) P. Cornelius Scipio Africanus Maior
(233) P. Cornelius Scipio Nasica Corculum
(254) (C. Iulius) Polybios
(263) Pseudo-Democritus, or Bolos of Mendes
(265) Rhianos of Bene
(270) Menekles of Barka
(276) Claudius Caesar
(278) Leon of Alabanda
(309) Telesarchos
(316) Ar(i)aithos of Tegea
(317) Aristippos
(319) Harmodios of Lepreon
(320) Anonymous, Testimony on Arkadia (Testimonium de Arcadia)
(321) Anonymous, On Arkadia (De Arcadia)
(331) Hegesinos
(332) Bion of Prokonessos
(333) Antiochos-Pherekydes of Athens
(336) Zopyros
(337) Ariston
(350) Ammonios of Alexandria
(352) Anonymous Exegete (Anonymus exegeta)
(353) Autokleides
(354) Timosthenes of Rhodos
(355) Eumolpidon Patria
(356) Eupatridon Patria
(358) Sotades of Athens
(359) Habron of Athens
(363) Glaukippos
(364) Aristomenes of Athens
(367) Charikles
(369) Anonymous Periegete (P. Haw., 80-81) (Anonymous periegeta)
(382) Lysimachos of Alexandria
(391) Hegesippos
(399) Deinarchos
(401A) Anonymous, On Delos (De Delo, ex Aeschine)
(401D) Anonymous, On Delos (De Delo, ex Dinarcho)
(401B) Anonymous, On Delos (De Delo, ex Hyperide)
(401C) Anonymous, On Delos (De Delo, ex Lycurgo)
(405) Alketas
(426) Lysanias of Mallos
(432) Nymphis
(541) Menodotos Samios
(549) Demetrios of Seriphos
(550) Anonymous, Sikyonian Record (Anagraphe Sikyonia)
(566) Timaios
(568) Hippostratos
(575) Moschion
(579) Hermogenes of Smyrna
(613) Lykeas of Naukratis
(649) Ariston of Alexandria
(653) Dionysios
(662) Nikomachos
(676) Ulpianos (?) of Emesa (?)
(678) Artavasdes of Armenia
(682) Athenokles
(683) Simakos
(684) Zenon
(691) Hermesianax of Colophon
(693) Diokles
(694) Pharnouchos of Nisibis
(716) Daimachos
(723) Eupolemos
(724) Pseudo-Eupolemos
(742) Anonymous, On Karia (De Caria)
(769) Menekrates
(771) Aristainetos
(779) Apollodoros of Artemita
(811) P. Cornelius Scipio
(814) Cn. Aufidius
(820) Diokles of Peparethos
(843) Agathon of Samos


2010-04-01

(9) Anaximander the Younger
(11) Philistides (of Mallos?)
(12A) Demaratos, Tragōidoumena
(12B) Kleitonymos
(22) Aristodemos of Nysa
(32) Dionysios Scytobrachion
(89) Bion
(208) Crepereius Calpurnianus
(221) Oribasius Pergamenus
(253) Thrasyllos of Rhodes
(307) Anaxikrates
(335) Kadmos of Miletos
(344) Drakon of Athens
(345) Meliton of Athens
(357) Dionysios
(360) Andron
(397) Phanodikos
(416) Anonymous, On the Lists of Olympian Victors (De tabulis victorum Olympicorum)
(423) Aristoteles of Chalkis
(431) Amphitheos (?) of Herakleia
(438) Artemidoros of Ephesos
(475) Pherekydes of Leros
(505) Telephos of Pergamon
(567) Dionysios the Sicilian
(622) Thrasyllos of Mendes
(623) Aristainetos
(638) Hermeias of Hermupolis
(640) Polycharmos
(642) Aratos
(652) Timotheos
(654) Butoridas
(655) Antisthenes
(657) Hermateles
(680) Berossos of Babylon
(685) Abydenos
(706) Anonymous, On Etruria (De Etruria)
(713) Orthagoras
(731) Nikarchos
(732) Theodotos
(735) Antonius Julianus
(736) Joannes Hyrcanus
(740) Apollonios
(741) Philip of Theangela
(743) Hippagoras
(744) Anonymous, On Carthage (De Carthagine)
(759) Aristippos of Cyrene
(767) Xenophilos
(804) Dionysios of Olbia
(806) Glaukos
(813) Acilius, C.
(816) Antigonos
(817) Promathion


2009-10-01

(2) Akousilaos of Argos
(35) Aristeas
(76) Duris of Samos
(101) Eusebios
(223) Kallistion
(241) Eratosthenes of Cyrene
(304) Demetrios of Argos
(315) Architimos
(318) Nikias
(337B) Philiskos of Miletos
(372) Diodoros the Periegete
(373) Heliodoros of Athens
(392) Ion of Chios
(396) Semos
(424) Archemachos of Euboia
(435) Timogenes of Miletos
(443) Artemon Clazomeneus
(607) Anonymous, On Troizen (De Troezene)
(624) Asklepiades
(625) Pankrates
(632) Jason
(643) Demetrios
(650) Eudoros of Alexandria
(705) Polles
(772) Nikomedes of Akanthos
(773) Balagros
(776) Anonymous, On Makedonia (De Macedonia)
(796) Metrophanes
(808) Demetrios of Odessos
(848) Timaios
(851) Hermogenes of Tarsus


2009-04-01

(6) Hippias of Elis
(15) Dionysios of Samos
(97) Asinius Quadratus
(104) Aristodemos
(167) Herakleitos of Lesbos
(290) Dositheos
(301) Anonymous, On Aiolia (De Aeolia)
(403) Apollonios
(404) Anaxandridas
(425) Proxenos of Chalcis
(427) Anonymous, On Euboia (De Euboea)
(428) Demodamas of Halikarnassos
(456) Makar(eus) of Kos
(458) Dosiadas
(461) Sosikrates
(552) Malakos
(553) Anonymous, On Siphnos (De Siphno)
(561) Timonides of Leukas
(565) Antandros of Syracuse
(571) Andreas of Panormos
(574) Peisistratos of Lipara
(578) Mimnermos of Smyrna
(606) Hegias of Troizen
(667) Aristokreon
(668) Bion Soleus
(671) Markellos
(702) Neoptolemos of Parion
(709) Skylax of Karyanda
(712) Patrokles
(728) Apollonius
(729) Philo
(730) Damokritos
(739) Alexander
(764) Anonymous, On Libya (De Libya)
(784) Laitos (or Mochos)
(790) Philon
(794) Anonymous, On Phoenicia (De Phoenicia)
(795) Hermogenes
(812) A. Postumius Albinus
(849) Anonymous, On the Landsurveyor of Syria (De agrimensore Syriae)
(852) Demetrios


2008-10-01

(18) Anonymous, Encheiridion (P. Ryl., 1, 22)
(47) Servius
(54) Dositheos
(55) Eleusis
(78) Psaon of Plataia
(98) Nikostratos of Trapezos
(168) Strato
(192) Sokrates of Rhodes
(194) Boethos of Tarsos
(195) Theodoros
(196) Polyainos
(198) Olympos
(199) Ptolemy
(269) Staphylos of Naukratis
(275) Juba II of Mauretania
(371) Telephanes
(374) Themison
(414) Aristodemos of Elis
(415) Anonymous, Olympian Victors (Victores Olympici) (P. Oxy. II 222)
(417) Kreophylos
(439) Bias
(440) Panyassis of Halikarnassos
(447) Poseidippos of Knidos
(448) Heropythos
(449) Erxias
(472) Agathokles
(527) Philomnestos
(601) Philokrates
(605) Herophanes of Troizen
(634) Seleukos of Alexandria
(645) Amometos
(669) Simonides
(670) Philo
(672) Timokrates
(697) Asklepiades
(699) Demosthenes
(718) Basilis
(738) Eustochius Kappadokes
(745) Eratosthenes Junior Kyrenaios
(763) Hesianax
(766) Menippos
(777) Demetrios
(778) Nikostratos
(783) Menander
(788) Klaudios Iolaos (?)
(791) Zenon of Sidon, History of Sidon
(797) Hermesianax
(831) Aristokles
(832) Chrysippos
(833) Pythokles of Samos
(834) Theotimos
(835) Aristotheos of Troezen
(836) Pyrrhon of Lipara
(837) Palladios of Methone
(846) Sosthenes of Knidos
(847) Anonymous, On Spain (De Hispania)


2008-04-01

(8) Simonides (ὁ γενεαλόγος)
(33) Aristokles
(39) Matris
(40) Anonymous, History of Herakles (Tabula Albana, IG, 14, 1293) (Heraclis historia)
(42) Demaratos
(42A) Demaretes
(44) Palaiphatos of Athens
(49) Diktys of Crete
(68) Dionysodoros Boiotos
(79) Eudoxos of Rhodes
(80) Pythermos
(82) Menodotos of Perinthos
(85) Demetrios of Kallatis
(91) Strabo of Amaseia
(99) Philostratos of Athens
(159) Anonymous, On Pyrrhos (De Pyrrho)
(162) Demetrios
(163) Simonides
(166) Athenaios
(211) Anonymous, On Septimius Severus (Cassius Dio and Antipater of Hieropolis) (De Septimio Severo)
(220) Bemarchios
(226) Eutychianos
(249) Autocharis
(261) Judas
(299) Pythainetos
(300) Theogenes
(311) Anonymous, de Argo
(312) Lykeas of Argos
(313) Timotheos
(314) Anonymous on Pausanias, On Argolika (Anonymi apud Pausaniam de Argo)
(339) Asklepiades of Nikaia
(341) Seleukos of Alexandria
(343) Nikandros of Thyateira
(370) Kallikrates-Menekles
(375) Anonymous, Horismoi (De finibus urbis)
(389) Damon
(393) Zenis of Chios
(394) Hypermenes
(395) Anonymous, On Chios (De Chio)
(406) Theodoros of Phokaia
(408) Teupalos of Elis
(409) Echephylidas
(410) Komarchos
(411) Agaklytos
(412) Aristarchos of Elis
(413) Skopas
(429) Pytheos-Satyros
(450) Xenophanes of Kolophon
(486A) Heragoras of Megara
(486) Hereas of Megara
(496) Anonymous, On Miletos (De Mileto)
(511) Dionysios of Rhodes
(523) Zeno of Rhodes
(666) Dalion
(711) Androsthenes of Thasos
(715) Megasthenes
(774) Theagenes
(781) Isidoros of Charax
(787) Hieronymos the Egyptian
(792) Aspasios of Byblos
(793) Aspasios of Tyre
(798) Timolaos
(799) Agathokles
(821) Zenodotos
(823) Kritolaos
(824) Xenon
(829) Alexarchos
(853) Protagorides of Kyzikos


2007-10-01

(17) Gorgos of Kolophon
(19) Zenodotos, Epitomes, Historical Commentaries
(36) Aristodikos
(100) Dexippos
(173) Polybios
(186) (A. Licinius) Archias of Antioch
(212) Ephoros the Younger
(222) Kyllenios
(224) Khoṙohbut (Eleazer)
(226A) Seleukos
(247) Antileon
(248) Xenokrates
(297) Autokrates
(298) Autesion
(303) Athanadas
(323) Klei(to)demos of Athens
(338A) Kritias of Athens
(340) Didymos of Alexandria
(480) Possis of Magnesia
(481) Hermogenes (of Priene?)
(484) Praxion of Megara
(485) Dieuchidas of Megara
(487) Anonymous, On Megara (De Megara)
(508) Antisthenes of Rhodes
(514) Eukrates
(535) Euagon of Samos
(536) Aethlios of Samos
(537) Olympichos of Samos
(538) Ouliades of Samos
(540) Leon of Samos
(543) Aineias of Samos
(544) Anonymous, Annals (Annales)
(563) Timokrates
(569) Artemon of Pergamon
(626) Zenobia
(648) M. Tullius Cicero
(651) Theon of Alexandria
(660) Palaiphatos of Egypt
(698) Artemidoros
(700) Nikander
(701) Menekrates
(708) Ablabius
(710) Tauron
(714) Sosander
(720) Kaimaron
(780) Seleukos of Emesa
(785) Dios
(786) Hestiaios
(789) Philostratos
(822) Theodoros
(825) Parthax
(826) Rufus
(827) Leonides
(828) Agesilaos
(830) Aristoboulos


2007-04-01

(30) Phidalios of Corinth
(34) Abaris
(37) Polycharos or Polyanthos of Kyrene
(38) Kaukalos of Chios
(46) Abas
(48A) Anonymous, Writers of Troika (Οἱ συντεταχότες τὰ τρωικά)
(48) Theodoros of Ilion
(52) Plesimachos
(53) Aristonikos of Alexandria
(55C) Simonides of Karystos or Eretria
(56) Antipater of Akanthos
(57) Aristonikos of Tarentum
(58) Botryas of Myndos
(59) Demetrios of Ilion
(60) Nikias of Mallos
(61) Tellis
(62) Theodoros of Samothrace
(67) Anaxis of Boiotia
(77) Eumelos
(92) Sulpicius Galba, C.
(102) Clemens
(157) Asklepiades
(182) Jason of Cyrene
(184) Metrodoros
(185) Licinius Lucullus, L.
(187A) Aisopos
(187) Herakleides of Magnesia
(189) Atticus, T. Pomponius
(193) Asinius Pollio
(197) Dellius, Q.
(234) Ptolemy VIII
(236) Herod the Great
(237) Appian
(240) Xenagoras
(256) Thallos
(258) Anonymous, Chronicle of Archons (P. Oxy., 13, 1613) (Chronicon Archontum)
(259) Cassius Longinus
(267) Demokritos of Ephesos
(274) Teukros of Kyzikos
(302) Diokles of Rhodes
(342) Krateros the Macedonian
(369A) Herakleides Kritikos
(390) Hesychios of Miletos
(418) Eualkes
(419) Xenophon of Ephesos
(420) Chersiphron and Metagenes
(451) Eumelos
(452) Diodoros
(453) Theseus
(454) Dioxippos of Corinth
(457) Epimenides
(469) Akesandros of Cyrene
(470) Theotimos
(476) Skamon of Mytilene
(478) Theolytos of Methymna
(479) Anonymous, On Lesbos (De Lesbo)
(483) Appendix on the Malians
(503) Diogenes of Sikyon
(504) Pyrander
(509) Aristion
(510) Aristonymos
(513) Ergias of Rhodes
(515) Gorgon of Rhodes
(516) Hagelochos
(517) Hagestratos
(518) Hieron
(519) Nikasylos
(520) Onomastos
(521) Polyzelos of Rhodes
(522) Timokritos
(524) Eudemos
(525) Phaennos
(528) Aieluros
(529) Gorgosthenes of Rhodes
(530) Hierobulos of Rhodes
(531) Lindion Chrematismoi (Lindian Public Records)
(532) Lindian Chronicle
(539) Alexis of Samos
(542) Theodoros
(557) Dionysios I of Syracuse
(558) Hermeias of Methymna
(603) Kineas of Thessaly
(614) Mosmes (?)
(628) Nikanor, son of Hermeias
(635) Helladios of Antinoopolis
(636) Lupercus of Berytos
(641) Soterichos of Oasis
(644) Seneca, L. Annaeus
(661) Apollonides Horapios (?)
(663) (Ps.-)Petosiris
(664) Aristokles of Messene
(686) Semeronios Babylonios
(717) Dionysios
(719) Bardesanes
(751) Androkles
(752) Asklepiades
(753) Kreon
(754) Timomachos
(755) Xenophon
(756) Demetrios
(757) Paion
(758) Anonymous, On Kypros (De Cypro)
(760) Theokritos of Chios
(761) Theochrestos
(762) Agroitas
(782) Anonymous, On Parthia (De Parthia)
(810) Cincius Alimentus, L.
(818) Galitas (?)
(819) Kleinias
(838) Lepidus
 • Abaris (34)
 • Abas (46)
 • Ablabius (708)
 • Abydenos (685)
 • C. Acilius (813)
 • Aethlios of Samos (536)
 • Agaklytos (411)
 • Agatharchides of Knidos (86)
 • Agatharchides of Samos (284)
 • Agathokles (472)
 • Agathokles of Samos(799)
 • Agathon (801)
 • Agathon of Samos (843)
 • Agesilaos (828)
 • Agias and Derkylos (305)
 • Aglaosthenes (499)
 • Agroitas (762)
 • Aieluros (528)
 • Ailios Dios (629)
 • Aineias of Samos (543)
 • Ainesidamos (600)
 • Aischylos of Alexandria (488)
 • Aisopos (187A)
 • Aithiopia: Appendix (673)
 • Akesandros of Cyrene (469)
 • Akestorides (28)
 • Akousilaos of Argos (2)
 • A. Postumius Albinus (812)
 • Alexander (739)
 • Alexander of Myndos (25)
 • Alexander’s Ephemerides (117)
 • Alexandros Polyhistor (273) Forthcoming
 • Alexarchos (829)
 • Alexis of Samos (539)
 • Alketas (405)
 • Alkimos (560)
 • Amelesagoras of Athens (330)
 • Ammonios of Alexandria (350)
 • Ammonios of Athens (361)
 • Amometos (645)
 • Amphion of Thespiai (387)
 • Amphitheos (?) of Herakleia (431)
 • Amyntas (122)
 • Amyntianos (150)
 • Anagraphai (Pseudo-Manetho) (610)
 • Anaxandridas (404)
 • Anaxikrates (307)
 • Anaximander the Younger (9)
 • Anaximenes of Lampsakos (72)
 • Anaxis of Boiotia (67)
 • Andreas of Panormos (571)
 • Andriskos (500)
 • Androitas of Tenedos (599)
 • Androkles (751)
 • Andron of Alexandria (246)
 • Andron (360)
 • Andron of Halikarnassos (10)
 • Andron of Teos (802)
 • Androsthenes of Thasos (711)
 • Androtion of Athens (324)
 • Anonymoi (721)
 • Anonymous (596)
 • Anonymous, Annals (Annales) (544)
 • Anonymous, Belli Syrii tertii annales (160)
 • Anonymous, Chronicle of Archons (P. Oxy., 13, 1613) (Chronicon Archontum) (258)
 • Anonymous, De Armenia (679)
 • Anonymoi, De rebus Siculis (577)
 • Anonymous, De conditu Hermopolis (637)
 • Anonymous, Encheiridion (P. Ryl., 1, 22) (18)
 • Anonymous, Eumolpidon Patria (355)
 • Anonymous, Eupatridon Patria (356)
 • Anonymous Exegete (Anonymus exegeta) (352)
 • Anonymous, Fragmenta historica (105)
 • Anonymous from Corinth (on the Parthian War) (204)
 • Anonymous from Miletos (on the Parthian War) (205)
 • Anonymous, History of Herakles (Tabula Albana, IG, 14, 1293) (Heraclis historia) (40)
 • Anonymous, Horismoi (De finibus urbis) (375)
 • Anonymous, Olympian Victors (Victores Olympici) (P. Oxy. II 222) (415)
 • Anonymous Olympic Chronicle from Oxyrhynchus (P.Oxy. I 12) (255)
 • Anonymous, Olympic Chronicle (Chronicon Olympicyum) (vel Phlegon) (P. Oxy., 17.2082) (257a)
 • Anonymous, On Aiolia (De Aeolia) (301)
 • Anonymous, On Alexander (P. Ox. 1798) (148)
 • Anonymous, On Alexander’s History (153)
 • Anonymous, On Arabia (677)
 • Anonymous, de Argo (311)
 • Anonymous, On Arkadia (De Arcadia) (321)
 • Anonymous, On Carthage (De Carthagine) (744)
 • Anonymous, On Chios (De Chio) (395)
 • Anonymous, On Crete (De Creta) (468)
 • Anonymous, On Delos (De Delo, ex Aeschine) (401a)
 • Anonymous, On Delos> (De Delo, ex Hyperide) (401b)
 • Anonymous, On Delos (De Delo, ex Lycurgo) (401c)
 • Anonymous, On Delos (De Delo, ex Dinarcho) (401d)
 • Anonymous, On Epiros (De Epiro) (704)
 • Anonymous, On Euboia (De Euboea) (427)
 • Anonymous, On Etruria (De Etruria) (706)
 • Anonymous, On Hannibal (De Hannibale) (180)
 • Anonymous, On Ithaca (De Ithaca) (441)
 • Anonymous, On Karia (De Caria) (742)
 • Anonymous, On Kypros (De Cypro) (758)
 • Anonymous, On Lesbos (De Lesbo) (479)
 • Anonymous, On Libya (De Libya) (764)
 • Anonymous, On Lydia (De Lydia) (768)
 • Anonymous, On Magnesia (De Magnesia) (482)
 • Anonymous, On Makedonia (De Macedonia) (776)
 • Anonymous, On Marcus Aurelius Antoninus (De Marco Aurelio Antonino) (202)
 • Anonymous, On Megara (De Megara) (487)
 • Anonymous, On Miletos (De Mileto) (496)
 • Anonymous, On Ptolemaios? (376A)
 • Anonymous, On Naxos (501)
 • Anonymous, On the Nile (647)
 • Anonymous, On Parthia (De Parthia) (782)
 • Anonymous on Pausanias of Arcadia (322)
 • Anonymous on Pausanias, On Argolika (Anonymi apud Pausaniam de Argo) (314)
 • Anonymous, On Persia (696)
 • Anonymous, On Phoenicia (De Phoenicia) (794)
 • Anonymous, On Phrygia (De Phrygia) (800)
 • Anonymous, On Pyrrhos (De Pyrrho) (159)
 • Anonymous, On Rome and Italy (840)
 • Anonymous, On Samothrace (548)
 • Anonymous, On Samos (545)
 • Anonymous, On Sicyon (551)
 • Anonymous, On Septimius Severus (Cassius Dio and Antipater of Hieropolis) (De Septimio Severo) (211)
 • Anonymous, On Siphnos (De Siphno) (553)
 • Anonymous, On Spain (De Hispania) (847)
 • Anonymous, On Syria (De Syria) (855)
 • Anonymous, On the Landsurveyor of Syria (De agrimensore Syriae) (849)
 • Anonymous, On the Lists of Olympian Victors (De tabulis victorum Olympicorum) (416)
 • Anonymous, On Troizen (De Troezene) (607)
 • Anonymous, Pergamene Chronicle (506)
 • Anonymous Periegete (P. Haw., 80-81) (Anonymous periegeta) (369)
 • Anonymous philosopher (on the Parthian War) (206)
 • Anonymous, Sikyonian Record (Anagraphe Sikyonia) (550)
 • Anonymous, Testimony on Arkadia (Testimonium de Arcadia) (320)
 • Anonymous, The Parthian War (203)
 • Anonymous, The Writers of The Atthides (329)
 • Anonymous, Writers in Polybios’s History (83)
 • Anonymous, Writers of Troika (Οἱ συντεταχότες τὰ τρωικά) (48A)
 • Anonymous Writers on Cult (368)
 • Antandros of Syracuse (565)
 • Antenor (the Cretan) (463)
 • Antidamas Heracleopolitanus (152)
 • Antigenes (141)
 • Antigonos Macedo (775)
 • Antigonos (816)
 • Antileon (247)
 • Antiochianos (on the Parthian War) (207)
 • Antiochos (29)
 • Antiochos of Aegae, P. Anteius (747)
 • Antiochos of Syracuse (555)
 • Antiochos-Pherekydes of Athens (333)
 • Antipater of Akanthos (56)
 • Antipater (507)
 • Antipatros (114)
 • Antipatros of Magnesia (69)
 • Antiphanes the Younger (349)
 • Antisthenes (655)
 • Antisthenes of Rhodes (508)
 • Antonius Julianus (735)
 • Aphrodisios (386)
 • Apion of Alexandria (616)
 • Apollas of Pontos (266)
 • Apollodoros of Athens (244)
 • Apollodoros of Erythrai (422)
 • Apollodoros, Pontika (803)
 • Apollodoros of Artemita (779)
 • Apollonides Horapios (?) (661)
 • Apollonios (403)
 • Apollonios Molo of Rhodes (728)
 • Apollonios of Aphrodisias (740)
 • Apollonios of Athens (365)
 • Appendix on the Malians (483)
 • Appendix on Skythia (845)
 • Appendix (Rhodes) (533)
 • Appian (237)
 • Aratos (642)
 • Aratos of Sikyon (231)
 • Archemachos of Euboia (123)
 • Archemachos of Euboia (424)
 • (A. Licinius) Archias of Antioch (186)
 • Archinos (604)
 • Architimos (315)
 • Aretades of Knidos (285)
 • Ar(i)aithos of Tegea (316)
 • Aristagoras (of Miletos?) (608)
 • Aristainetos of Byzantion (623)
 • Aristainetos (771)
 • Aristarchos of Elis (412)
 • Aristeas (35)
 • Aristeas Judaeus (725)
 • Aristeides, On the Foundation of Knidos (444)
 • Aristeides, Milesian Tales (495)
 • Aristeides of Miletos (286)
 • Aristion (509)
 • Aristippos (317)
 • Aristippos of Cyrene (759)
 • Aristoboulos (830)
 • Aristoboulos of Kassandreia (139)
 • Aristodemos (104)
 • Aristodemos (383)
 • Aristodemos of Nysa (22)
 • Aristodemos of Elis (414)
 • Aristodikos (36)
 • Aristokles (33)
 • Aristokles (or Aristoteles) (436)
 • Aristokles, Constitution of the Lakonians (586)
 • Aristokles, Italika (831)
 • Aristokles of Messene (664)
 • Aristokrates (591)
 • Aristokreon (667)
 • Aristokritos of Miletos (493)
 • Aristomenes of Athens (364)
 • Ariston (337)
 • Ariston of Alexandria (649)
 • Aristonikos (633)
 • Aristonikos of Alexandria (53)
 • Ariston of Pella (201)
 • Aristonikos of Tarentum (57)
 • Aristonymos (510)
 • Aristophanes of Boiotia (379)
 • Aristophanes of Byzantion (347)
 • Aristos of Salamis (143)
 • Aristoteles (646)
 • Aristoteles of Chalkis (423)
 • Aristotheos of Troezen (835)
 • Armenidas (378)
 • Artapanos (726)
 • Artavasdes of Armenia (678)
 • Artemidoros of Ascalon (698)
 • Artemidoros of Ephesos (438)
 • Artemon Clazomeneus (443)
 • Artemon of Pergamon (569)
 • Asinius Pollio (193)
 • Asinius Quadratus (97)
 • Asklepiades (144)
 • Asklepiades of Cyprus (752)
 • Asklepiades of Mendes (617)
 • Asklepiades of Myrlea (697)
 • Asklepiades of Nikaia (339)
 • Asklepiades of Tragilos (12)
 • Asklepiades son of Areios (157)
 • Asklepiades of Egypt (624)
 • Aspasios of Byblos (792)
 • Aspasios of Tyre (793)
 • Athanadas (303)
 • Athanis of Syracuse (562)
 • Athenaios (166)
 • Athenaios (681)
 • Athenakon (546)
 • Athenodoros (746)
 • Athenokles (682)
 • Atticus, T. Pomponius (189)
 • Aufidius, Gnaeus (814)
 • Autesion (298)
 • Autocharis (249)
 • Autokleides (353)
 • Autokrates (297)
 • Baeton (119)
 • Balagros (773)
 • Bardesanes (719)
 • Basilis (718)
 • Baton of Sinope (268)
 • Bemarchios (220)
 • Berossos of Babylon (680)
 • Bias (439)
 • Bion (89)
 • Bion of Prokonnesos (14)
 • Bion of Prokonnesos (332)
 • Bion Soleus (668)
 • Boethos of Tarsos (194)
 • Botryas of Myndos (58)
 • Butoridas (654)
 • Caecilius Calactinus (183)
 • Callinicus of Petra (281)
 • Cassius Longinus (259)
 • Chaireas (177)
 • Chairemon (618)
 • Charax of Pergamon (103)
 • Chares of Mytilene (125)
 • Charikles (367)
 • Charon of Lampsakos (262)
 • Charon of Naukratis (612)
 • Chersiphron and Metagenes (420)
 • Christodoros of Koptos (283)
 • Chronicon Romanum (252)
 • Chrysermos of Corinth (287)
 • Chryseros (96)
 • Chrysippos (832)
 • Cicero, Marcus Tullius (235)
 • Cicero, Marcus Tullius (648)
 • L. Cincius Alimentus (810)
 • Claudian (282)
 • Claudius Caesar (276)
 • Claudius Eusthenius (218)
 • Clemens (102)
 • Conon (26)
 • Crepereius Calpurnianus (208)
 • Daimachos (of Plataiai) (65)
 • Daimachos (Indika) (716)
 • Dalion (666)
 • Damastes of Sigeion (5)
 • Damokritos (730)
 • Damon (389)
 • Dares (51)
 • Deilochos (471)
 • Deinarchos of Delos (399)
 • Deinarchos (465)
 • Deinias of Argos (306)
 • Deinon of Kolophon (690)
 • Dellius, Q. (197)
 • Demades of Athens (227)
 • Demaratos, Tragōidoumena (12A)
 • Demaratos (42)
 • Demaretes (42A)
 • Demeas of Paros (502)
 • Demetrios of Argos (304)
 • Demetrios of Byzantion (162)
 • Demetrios of Ilion (59)
 • Demetrios of Judaea (722)
 • Demetrios of Kallatis (85)
 • Demetrios of Odessos (808)
 • Demetrios of Phaleron (228)
 • Demetrios of Sagalassos (209)
 • Demetrios of Salamis (643)
 • Demetrios of Salamis (756)
 • Demetrios of Seriphos (549)
 • Demetrios, On Pamphylia (777)
 • Demetrios (son of Antigonos) (852)
 • Demochares (75)
 • Demodamas of Halikarnassos (428)
 • Demognetos (445)
 • Demokritos of Ephesos (267)
 • Demon of Athens (327)
 • Demosthenes (699)
 • Demoteles (656)
 • Demoteles of Andros (400)
 • Derkyllos (288)
 • Dexippos (100)
 • Didymos of Alexandria (340)
 • Dieuchidas of Megara (485)
 • Diktys of Crete (49)
 • Diodoros (452)
 • Diodoros the Periegete (372)
 • Diogenes (692)
 • Diogenes of Kyzikos (474)
 • Diogenes of Sikyon (503)
 • Diognetos (120)
 • Diokles (693)
 • Diokles of Peparethos (820)
 • Diokles of Rhodes (302)
 • Dionysios, On India (717)
 • Dionysios, On Sacred Matters (357)
 • Dionysios of Miletos (687)
 • Dionysios Thrax of Alexandria (512)
 • Dionysios of Argos (308)
 • Dionysios of Halikarnassos (251)
 • Dionysios I of Syracuse (557)
 • Dionysios of Olbia (804)
 • Dionysios of Rhodes (511)
 • Dionysios of Samos (15)
 • Dionysios Scytobrachion (32)
 • Dionysios the Sicilian (567)
 • Dionysios, On Egypt (653)
 • Dionysodoros Boiotos (68)
 • Dionysophanes (856)
 • Diophantos (805)
 • Dios (785)
 • Dioscurides (594)
 • Dioxippos of Corinth (454)
 • Diyllos (73)
 • Dorotheos (289)
 • Dorotheos of Athens (145)
 • Dosiadas (458)
 • Dositheos (290)
 • Dositheos (54)
 • Drakon of Athens (344)
 • Duris of Samos (76)
 • Echemenes (459)
 • Echephylidas (409)
 • Eleusis (55)
 • Ephoros the Younger (212)
 • Empylos of Rhodes (191)
 • Eparchides (437)
 • Ephippos of Olynthos (126)
 • Ephoros (70)
 • Epimenides (457)
 • Eratosthenes Junior of Cyrene (745)
 • Eratosthenes of Cyrene (241)
 • Eretes (242)
 • Ergias of Rhodes (513)
 • Erxias (449)
 • Euagon of Samos (535)
 • Euagoras of Lindos (619)
 • Eualkes (418)
 • Eudemos (524)
 • Eudemos of Naxos (497)
 • Eudoros of Alexandria (650)
 • Eudoxos of Rhodes (79)
 • Euhemeros of Messene (63)
 • Eukrates (514)
 • Eumachos of Neapolis (178)
 • Eumelos (77)
 • Eumelos of Corinth (451)
 • Euphantos of Olynthos (74)
 • Eupolemos (723)
 • Eusebios (101)
 • Eustochius of Cappadocia (738)
 • Euthymenes (243)
 • Eutychianos (226)
 • Fabius Ceryllianus (217)
 • Fabius Pictor (Quintus) (809)
 • Fragmentum Sabbaiticum (151)
 • Galitas (?) (818)
 • Glaukippos (363)
 • Glaukos (674)
 • Glaukos (806)
 • Gorgias of Athens (351)
 • Gorgias of Leontinoi (407)
 • Gorgon of Rhodes (515)
 • Gorgos of Kolophon (17)
 • Gorgosthenes of Rhodes (529)
 • Habron of Athens (359)
 • Hagelochos (516)
 • Hagestratos (517)
 • Hannibal (181)
 • Harmodios of Lepreon (319)
 • Hegemon of Alexandreia Troas (110)
 • Hegesianax of Alexandria Troas (45)
 • Hegesias of Magnesia (142)
 • Hegesinos (331)
 • Hegesippos (391)
 • Hegias of Troizen (606)
 • Hekataios (264)
 • Hekataios of Miletos (1)
 • Hellanikos of Lesbos (4)
 • Hellanikos of Lesbos (323a)
 • Hellanikos of Lesbos (601a)
 • Hellanikos of Lesbos (608a)
 • Hellanikos of Lesbos (645a)
 • Hellanikos of Lesbos (687a)
 • Hellenika Oxyrhynchia (66)
 • Heliodoros of Athens (373)
 • Helladios of Antinoopolis (635)
 • Heragoras of Megara (486A)
 • Herakleides Kritikos (369A)
 • Herakleides of Magnesia (187)
 • Herakleides of Kyme (689)
 • Herakleitos of Lesbos (167)
 • Hereas of Megara (486)
 • Hermaios (620)
 • Hermapion (658)
 • Hermateles (657)
 • Hermeias of Hermupolis (638)
 • Hermeias of Methymna (558)
 • Hermesianax (797)
 • Hermesianax of Colophon (691)
 • Hermogenes (of Priene?) (481)
 • Hermogenes (795)
 • Hermogenes of Smyrna (579)
 • Hermogenes of Tarsus (851)
 • Herod the Great (236)
 • Herodoros (31)
 • Herophanes of Troizen (605)
 • Heropythos (448)
 • Hesianax (763)
 • Hestiaios (786)
 • Hesychios of Miletos (390)
 • Hieroboulos of Rhodes (530)
 • Hieron (518)
 • Hieronymos the Egyptian (787)
 • Hippagoras (743)
 • Hippasos (589)
 • Hippias (421)
 • Hippias of Elis (6)
 • Hippostratos (568)
 • Hippys (554)
 • Horapollo Nilous (630)
 • Hypermenes (394)
 • Hyperochos of Kyme (576)
 • Hypsikrates of Amisos (190)
 • Idomeneus (547)
 • Idomeneus of Lampsakos (338)
 • Ineditum Vaticanum (839)
 • Ion of Chios (392)
 • Isidoros of Charax (781)
 • Istros (334)
 • Jason of Argos (94)
 • Jason, On Cnidian Matters (446)
 • Jason, Περὶ τῶν ᾽Αλεξάνδρου ἱερῶν ἐν ᾽Αλεξανδρείᾳ (632)
 • Jason of Byzantion (12C)
 • Jason of Cyrene (182)
 • Joannes Hyrcanus (736)
 • Juba II of Mauretania (275)
 • Judas (261)
 • Julianus Imperator (238)
 • Justus (734)
 • Kadmos of Miletos (335)
 • Kadmos of Miletos (489)
 • Kaimaron (720)
 • Kallias of Syracuse (564)
 • Kallikrates-Menekles (370)
 • Kallikrates of Tyre (213)
 • Kallimorphos (210)
 • Kallippos of Corinth (385)
 • Kallisthenes (124)
 • Kallisthenes of Sybaris (291)
 • Kallistion (223)
 • Kallistratos (348)
 • Kallistratos (433)
 • Kallixeinos of Rhodes (627)
 • Kandidos (748)
 • Kapiton (750)
 • Kaukalos of Chios (38)
 • Kephalion (93)
 • Kephisodoros (112)
 • Khoṙohbut (Eleazer) (224)
 • Kineas of Thessaly (603)
 • Klaudios Iolaos (?) (788)
 • Klei(to)demos of Athens (323)
 • Kleinias (819)
 • Kleitarchos of Alexandria (137)
 • Kleitonymos (12B)
 • Kleitonymos, Italika (292)
 • Kleitophon of Rhodes (293)
 • Kleodemos-Malchos (727)
 • Kleomenes (598)
 • Kletonymos of Lato (467B)
 • Klytos of Miletos (490)
 • Komarchos (410)
 • Krateros the Macedonian (342)
 • Krates of Athens (362)
 • Kratippos (of Athens?) (64)
 • Kreon (753)
 • Kreophylos (417)
 • Kritias of Athens (338A)
 • Kritolaos (823)
 • Kriton (200)
 • Kriton of Pieria (277)
 • Ktesiphon (294)
 • Ktesippos (844)
 • Kyllenios (222)
 • Kyrsilos of Pharsalos (130)
 • Laitos (or Mochos) (784)
 • Lamachos (of Smyrna?) (116)
 • Laosthenidas (462)
 • Leon of Alabanda (278)
 • Leon of Byzantium (132)
 • Leon of Pella (659)
 • Leon of Samos (540)
 • Leonides (827)
 • Lepidus (838)
 • Leschides (172)
 • Lindian Chronicle (532)
 • Lindion Chrematismoi (Lindian Public Records) (531)
 • Lucullus (Lucius Licinius) (185)
 • Lupercus of Berytos (636)
 • Lykeas of Argos (312)
 • Lykeas of Naukratis (613)
 • Lykos, On Thebes (380)
 • Lykos (Boutheras) of Rhegium (570)
 • Lysandros (583)
 • Lysanias of Mallos (426)
 • Lysimachides (366)
 • Lysimachos, Aigyptiaka (621)
 • Lysimachos of Alexandria (382)
 • Lysimachos, On the Education of Attalos (170)
 • Magnus Carrhaeus (225)
 • Maiandr(i)os of Miletos and (?) Leandr(i)os of Miletos (491-492)
 • Makar(eus) (of Kos?) (456)
 • Malakos (552)
 • Manetho (609)
 • Markellos (671)
 • Marmor Parium (239)
 • Marsyas (135-136)
 • Matris (39)
 • Medeios of Larissa (129)
 • Megasthenes (715)
 • Melanthios of Athens (326)
 • Melisseus (402)
 • Meliton of Athens (345)
 • Memnon (434)
 • Menander (783)
 • Menaichmos of Sikyon (131)
 • Menekles of Barka (270)
 • Menekles of Teos (466)
 • Menekrates (701)
 • Menekrates of Xanthus (769)
 • Menelaos (384)
 • Menippos (766)
 • Menodotos of Perinthos (82)
 • Menodotos of Samos (541)
 • Menyllos (295)
 • Metrodoros (184)
 • Metrodoros of Chios (43)
 • Metrophanes (796)
 • Mimnermos of Smyrna (578)
 • Mnesimachos (841)
 • Mnesiptolemos (164)
 • Molpis (590)
 • Moschion (575)
 • Mosmes (?) (614)
 • Mousaios of Ephesos (455)
 • Myron of Priene (106)
 • Myrsilos of Methymna (477)
 • Neanthes (84)
 • Neanthes the Younger (171)
 • Nearchos (133)
 • Neoptolemos of Parion (702)
 • Nikandros of Chalcedon (700)
 • Nikandros of Thyateira (343)
 • Nikandros, son of Anaxagoras, and Nikandros, son of Damaios, of Kolophon (271-272)
 • Nikanor (146)
 • Nikanor, son of Hermeias (628)
 • Nikarchos (731)
 • Nikasylos (519)
 • Nikias (318)
 • Nikias of Mallos (60)
 • Nikoboule (127)
 • Nikochares (398)
 • Nikokles (587)
 • Nikokles the Lakonian (587A)
 • Nikokrates (376)
 • Nikolaos of Damaskos (90)
 • Nikomachos (215)
 • Nikomachos, Concerning the Festivals of the Egyptians (662)
 • Nikomedes of Akanthos (772)
 • Nikostratos (778)
 • Nikostratos of Trapezos (98)
 • Nymphis (432)
 • Nymphodoros of Syracuse (572)
 • ΟΙ ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ/ Those Who Wrote the Patria of Alexandria (630a)
 • Olympichos of Samos (537)
 • Olympos (198)
 • Onasimos of Cyprus (216)
 • Onasos (41)
 • Onesikritos (134)
 • Onomastos (520)
 • Oribasius Pergamenus (221)
 • Orthagoras (713)
 • Ouliades of Samos (538)
 • Ouranios (675)
 • Paion (757)
 • Palaiphatos of Athens (44)
 • Palaiphatos of Egypt (660)
 • Palladios of Methone (837)
 • Pamprepios of Panopolis (749)
 • Pankrates the Egyptian (625)
 • Panyassis of Halikarnassos (440)
 • Parthax (825)
 • Patrokles (712)
 • Pausanias of Antioch (854)
 • Pausanias 'The Laconian' (592)
 • Pausanias II, king of Sparta (582)
 • Paxamos (377)
 • Peisandros (16)
 • Peisistratos of Lipara (574)
 • Persaios (584)
 • Petellidas (464)
 • (Ps.-)Petosiris (663)
 • Phaennos (525)
 • Phaistos (593)
 • Phanodemos of Athens (325)
 • Phanodikos (397)
 • Pharnouchos of Nisibis (694)
 • Pherekydes of Athens (3)
 • Pherekydes of Leros (475)
 • Phidalios of Corinth (30)
 • Philinos (174)
 • Philip of Theangela (741)
 • Philippos of Amphipolis (280)
 • Philippos of Pergamon (95)
 • Philiskos of Miletos (337B)
 • Philistides (of Mallos?) (11)
 • Philistos (556)
 • Philistos of Naukratis (615)
 • Philo (670)
 • Philo (729)
 • Philochoros of Athens (328)
 • Philokrates (601)
 • Philomnestos (527)
 • Philon (790)
 • Philonides (121)
 • Philostratos (789)
 • Philostratos of Athens (99)
 • Philteas (498)
 • Phlegon of Thralles (257)
 • Phylarchos (81)
 • Plesimachos (52)
 • Plutarch of Chaeronea (388)
 • Polles (705)
 • Polos of Akragas (7)
 • Polyainos (639)
 • Polyainos (of Sardis) (196)
 • Polybios (173)
 • (C. Iulius) Polybios (254)
 • Polycharmos (640)
 • Polycharmos (770)
 • Polycharos or Polyanthos of Cyrene (37)
 • Polygnostos (473)
 • Polykleitos of Larisa (128)
 • Polykrates (588)
 • Polykritos of Mende (559)
 • Polyzelos of Rhodes (521)
 • Porphyry (260)
 • Poseidippos of Knidos (447)
 • Poseidonios (87)
 • Poseidonios of Olbia (279)
 • Poseidonios, On Perseus of Macedon (169)
 • Possis of Magnesia (480)
 • Potamon (147)
 • Praxagoras (219)
 • Praxion of Megara (484)
 • Promathidas (430)
 • Promathion (817)
 • Protagorides of Kyzikos (853)
 • Proxenos (703)
 • Proxenos of Chalcis (425)
 • Psaon of Plataia (78)
 • Pseudo-Democritus, or Bolos of Mendes (263)
 • Pseudo-Eupolemos (724)
 • Ptolemy (138)
 • Ptolemy (199)
 • Ptolemy VIII (234)
 • Ptolemy of Megalopolis (161)
 • Ptolemy of Mendes (611)
 • Pyrander (504)
 • Pyrgion (467)
 • Pyrrhon of Lipara (836)
 • Pyrrhos of Epeiros (229)
 • Pythainetos (299)
 • Pytheos-Satyros (429)
 • Pythermos? (80)
 • Pythokles of Samos (833)
 • Rhianos of Bene (265)
 • Rutilius Rufus, P. (815)
 • Rufus (826)
 • Satyros (20)
 • Satyros of Alexandria (631)
 • Scipio Africanus Maior, P. Cornelius (232)
 • Scipio Nasica Corculum, P. Cornelius (233)
 • Scipio, P. Cornelius (811)
 • Seleukos (226A)
 • Seleukos of Alexandria (341)
 • Seleukos of Alexandria (634)
 • Seleukos of Emesa (780)
 • Semeronios Babylonios (686)
 • Semonides of Samos or Amorgos (534)
 • Semos (396)
 • Seneca, L. Annaeus (644)
 • Servius (47)
 • Silenos (175)
 • Silenos of Chios (27)
 • Simakos (683)
 • Simonides (of Magnesia) (163)
 • Simonides (669)
 • Simonides (ὁ γενεαλόγος) (8)
 • Simonides of Karystos or Eretria (55C)
 • Sisyphos of Kos (50)
 • Skamon of Mytilene (476)
 • Skopas (413)
 • Skylax of Karyanda (709)
 • Skythinos of Teos (13)
 • Sokrates of Argos (310)
 • Sokrates of Rhodes (192)
 • Sophainetos Stymphalikos (109)
 • Sosander (714)
 • Sosibios (595)
 • Sosikrates (461)
 • Sosthenes of Knidos (846)
 • Sostratos (23)
 • Sosylos (176)
 • Sotades of Athens (358)
 • Soterichos of Oasis (641)
 • Souidas of Thessaly (602)
 • Sphairos (585)
 • Staphylos of Naukratis (269)
 • Stesikleides (245)
 • Stesimbrotos of Thasos (107)
 • Strabo of Amaseia (91)
 • Strato (168)
 • Strattis (118)
 • Sulpicius Galba, C. (92)
 • Syriskos of Chersonesos (807)
 • Tauron (710)
 • Telephanes (371)
 • Telephos of Pergamon (505)
 • Telesarchos (309)
 • Tellis (61)
 • Teukros of Kyzikos (274)
 • Teupalos of Elis (408)
 • Thallos (256)
 • Theagenes (774)
 • Themison (374)
 • Themistogenes of Syracuse (108)
 • Theochrestos (761)
 • Theodectes (113)
 • Theodoros (542)
 • Theodoros (195)
 • Theodoros (62)
 • Theodoros (822)
 • Theodoros (346)
 • Theodoros of Gadara (850)
 • Theodoros of Ilion (48)
 • Theodoros of Phokaia (406)
 • Theodoros of Rhodos (230)
 • Theodotos (732)
 • Theogenes (300)
 • Theognis of Rhodes (526)
 • Theoklios (214)
 • Theokritos of Chios (760)
 • Theolytos of Methymna (478)
 • Theon of Alexandria (651)
 • Theophanes (188)
 • Theophilos (296)
 • Theophilos (573)
 • Theophilos (733)
 • Theopompos (21)
 • Theopompos of Chios (115)
 • Theotimos (470)
 • Theotimos (834)
 • Theseus (453)
 • Thibron (581)
 • Thrasyllos of Mendes (622)
 • Thrasyllos of Rhodes (253)
 • Timagenes of Alexandria (88)
 • Timagoras (381)
 • Timaios (848)
 • Timaios (566)
 • Timochares (165)
 • Timogenes of Miletos (435)
 • Timokrates (563)
 • Timokrates (672)
 • Timokritos (522)
 • Timolaos (798)
 • Timomachos (754)
 • Timonax (842)
 • Timonides of Leukas (561)
 • Timosthenes of Rhodos (354)
 • Timotheos (313)
 • Timotheos (652)
 • Tyrtaios (580)
 • Ulpianos (?) of Emesa (?) (676)
 • Varro (149)
 • Writings on Aurelian (213-215)
 • Xanthos of Lydia(765)
 • Xenagoras (240)
 • Xenion (460)
 • Xenokrates (248)
 • Xenomedes of Keos (442)
 • Xenon (824)
 • Xenophanes of Kolophon (450)
 • Xenophilos (767)
 • Xenophon (179)
 • Xenophon (755)
 • Xenophon (24)
 • Xenophon of Athens (111)
 • Xenophon of Ephesos (419)
 • Zenis of Chios (393)
 • Zeno of Rhodes (523)
 • Zenobia (626)
 • Zenodotos, Epitomes, Historical Commentaries (19)
 • Zenodotos of Troizen (821)
 • Zeno, On Pyrrhos in Italy and Sicily , Epitome of the Relations between Both Romans and Carthaginians (158)
 • Zeno (Deinon?) (684)
 • Zenon of Sidon, History of Sidon (791)
 • Zoilos of Amphipolis (71)
 • Zopyros (336)
 • Zopyros of Magnesia (494)
 • Editor in Chief: Ian Worthington (University of Missouri)
  Editors: E.M. Carawan (Missouri State); K. Dowden (Birmingham); J. Engels (Köln); Andrew Erskine (Edinburgh); R. Fowler (Bristol); Nigel Kennell (UBC); Nicholas Jones
  (Pittsburgh); Amélie Kuhrt (London); Peter Liddel (Manchester); J. Roisman (Colby College); Matthew Roller (Johns Hopkins); J. Sickinger (Florida State)
  Advisory Editors: A.B. Bosworth (Western Australia); P.J. Rhodes (Durham)