Brill’s New Jacoby, Second Edition Related publications

Get access Subject: Classical Studies
General Editor: Ian Worthington

Help us improve our service

Brill’s New Jacoby, Second Edition (BNJ2)
is a revised and enlarged edition of Brill’s New Jacoby (BNJ). New additions include an apparatus criticus and a discussion of the provenance of each fragment where relevant, as well as revised commentaries on the ancient historians in BNJ and updated bibliographies, all of which set BNJ2 significantly apart from the previous edition.

Like Brill’s New Jacoby, this revised edition has texts and historians not included in Jacoby’s Die Fragmente der Griechischen Historiker I-III. It provides English translations to all testimonia and fragments, critical commentaries, and a brief encyclopedia-style entry about the historian’s life and works, with a select bibliography.

Brill's New Jacoby, Second Edition
is a work-in-progress with publication of the last historian scheduled for 2026. A list of the available historians in alphabetical order can be viewed in the contents tab below.

Subscriptions:
see brill.com
(8) Simonides (ὁ γενεαλόγος)
(15) Dionysios of Samos
(17) Gorgos of Kolophon
(18) Anonymous, Encheiridion (P. Ryl., 1.22)
(19) Zenodotos, Epitomes, Historical Commentaries
(20) Satyros
(22) Aristodemos of Nysa
(23) Sostratos
(24) Xenophon, Stories of Marvels
(33) Aristokles
(34) Abaris
(35) Aristeas
(36) Aristodikos
(37) Polycharos or Polyanthos of Kyrene
(38) Kaukalos of Chios
(39) Matris
(40) Anonymous, History of Herakles
(42) Demaratos
(42A) Demaretes
(44) Palaiphatos of Athens
(46) Abas
(47) Servius
(48) Theodoros of Ilion
(48A) Anonymous, Writers of Troika (Οἱ συντεταχότες τὰ τρωικά)
(50) Sisyphos of Kos
(52) Plesimachos
(53) Aristonikos of Alexandria
(54) Dositheos
(55C) Simonides of Karystos or Eretria 55c
(56) Antipater (of Akanthos)
(57) Aristonikos of Tarentum
(58) Botryas of Myndos
(59) Demetrios of Ilion
(60) Nikias of Mallos
(61) Tellis
(62) Theodoros of Samothrace
(67) Anaxis of Boiotia
(77) Eumelos
(78) Psaon of Plataia
(80) Pythermos
(82) Menodotos of Perinthos
(91) Strabo of Amaseia
(92) C. Sulpicius Galba
(98) Nikostratos of Trapezos
(100A) Pompeianos of Kollytos
(101) Eusebios
(102) Clemens of Alexandria(?)
(157) Asklepiades (Areiou)
(162) Demetrios of Byzantion
(163) Simonides
(166) Athenaios
(167) Herakleitos of Lesbos
(168) Strato
(170) Lysimachos
(173) Polybios of Megalopolis
(176) Sosylos
(179) Xenophon, History of Hannibal
(180) Anonymous, On Hannibal (De Hannibale)
(181) Hannibal
(182) Jason of Cyrene
(184) Metrodoros
(191) Empylos of Rhodes
(192) Socrates
(194) Boethos
(195) Theodoros
(196) Polyainos (of Sardes)
(197) Dellius (Quintus)
(198) Olympos
(199) Ptolemaios
(202) Anonymus, De Marco Aurelio Antonino
(211) Anonymous Historians of Septimius Severus; Cassius Dio, Antipatros of Hieropolis 211
(212) Ephoros the Younger
(220) Bemarchios
(222) Kyllenios
(224) Khoṙohbut (Eleazer)
(226A) Seleukos
(226) Eutychianos
(234) Ptolemy VIII
(236) Herod the Great
(247) Antileon
(248) Xenokrates
(249) Autocharis
(253) Thrasyllos of Rhodes
(258) Anonymous, Chronicle of Archons (P. Oxy., 13, 1613) (Chronicon Archontum)
(261) Judas
(267) Demokritos of Ephesos
(269) Staphylos of Naukratis
(274) Teukros of Kyzikos
(275) Juba II of Mauretania
(276) Claudius Caesar
(290) Dositheos
(297) Autokrates
(298) Autesion
(299) Pythainetos
(300) Theogenes
(302) Diokles of Rhodes
(303) Athanadas, Ambrakia
(304) Demetrios of Argos
(311) Anonymous
(312) Lykeas of Argos
(313) Timotheos
(314) Anonymous on Pausanias, On Argolika (Anonymi apud Pausaniam de Argo)
(315) Architimos
(318) Nikias
(323) Klei(to)demos of Athens
(338A) Kritias of Athens
(339) Asklepiades of Nikaia
(340) Didymos of Alexandria
(342) Krateros the Macedonian
(343) Nikandros of Thyateira
(369A) Herakleides Kritikos
(371) Telephanes
(374) Themison
(375) Anonymous, Horismoi (De finibus urbis)
(389) Damon
(393) Zenis of Chios
(394) Hypermenes
(395) Anonymous, On Chios
(399) Deinarchos of Delos
(403) Apollonios
(404) Anaxandridas
(406) Theodoros of Phokaia
(417) Kreophylos
(418) Eualkes
(419) Xenophon of Ephesos
(420) Chersiphron and Metagenes
(427) Anonymous, On Euboia (De Euboea)
(428) Demodamas of Halikarnassos
(429) Pytheos-Satyros
Amphitheos (?) of Herakleia
(435) Timogenes of Miletos
(438) Artemidoros of Ephesos
(443) Artemon Clazomeneus
(447) Poseidippos of Knidos
(448) Heropythos
(449) Erxias
(450) Xenophanes of Kolophon
(451) Eumelos of Corinth
(452) Diodoros
(453) Theseus
(454) Dioxippos of Corinth
(456) Makar(eus) (of Kos?)
(457) Epimenides
(469) Akesandros of Cyrene
(473) Polygnostos
(475) Pherekydes of Leros
(480) Possis of Magnesia
(481) Hermogenes (of Priene?)
(483) Appendix on the Malians
(486A) Heragoras of Megara
(486) Hereas of Megara
(496) Anonymous, On Miletos (De Mileto)
(503) Diogenes of Sikyon
(504) Pyrander
(527) Philomnestos
(536) Aethlios of Samos
(537) Olympichos of Samos
(538) Ouliades of Samos
(542) Theodoros (of Samos)
(544) Anonymous Fragments of Samian Chronicles 544
(552) Malakos
(553) Anonymous, On Siphnos (De Siphno)
(567) Dionysios the Sicilian
(569) Artemon of Pergamon
(575) Moschion
(579A) Andronikos of Laodikeia
(601) Philokrates
(605) Herophanes of Troizen
(606) Hegias of Troizen
(607) Anonymous, On Troizen (De Troezene)
(624) Asklepiades of Egypt
(625) Pankrates the Egyptian
(626) Zenobia
(628) Nikanor, son of Hermeias
(632) Jason, Περὶ τῶν ᾽Αλεξάνδρου ἱερῶν ἐν ᾽Αλεξανδρείᾳ
(642) Aratos
(643) Demetrios of Salamis
(644) Seneca, L. Annaeus
(650) Eudoros of Alexandria
(653) Dionysios, On Egypt
(654) Butoridas
(657) Hermateles
(660) Palaiphatos of Egypt
(666) Dalion
(667) Aristokreon
(668) Bion Soleus
(669) Simonides
(670) Philo
(671) Markellos
(672) Timokrates (of Adramyttion)
(678) Artavasdes of Armenia
(684) Zeno (Deinon?)
(698) Artemidoros of Ascalon
(699) Demosthenes
(700) Nikander
(701) Menekrates
(708) Ablabius
(709) Skylax of Karyanda
(711) Androsthenes of Thasos
(712) Patrokles
(715) Megasthenes
(717) Dionysios
(720) Kaimaron
(728) Apollonios Molo(n) of Rhodes
(729) Philo
(730) Damokritos
(731) Nikarchos
(736) Joannes Hyrcanus
(738) Eustochius Cappadox
(739) Alexander
(745) Eratosthenes Junior of Kyrene
(751) Androkles
(752) Asklepiades of Cyprus
(753) Kreon
(754) Timomachos
(755) Xenophon of Cyprus
(756) Demetrios (of Salamis)
(757) Paion
(758) Anonymous, On Cyprus (De Cypro)
(760) Theokritos of Chios
(761) Theochrestos
(762) Agroitas
(777) Demetrios
(781) Isidoros of Charax
(784) Laitos (-Mochos)
(788) Klaudios Iolaos (?)
Philon of Byblos (Herennius Philo Byblius)
(795) Hermogenes
(796) Metrophanes
(797) Hermesianax Cyprius
(798) Timolaos
(799) Agathokles of Samos
(804) Dionysios of Olbia
(806) Glaukos
(808) Demetrios of Odessos
(810) Cincius Alimentus (Lucius)
(821) Zenodotos
(822) Theodoros, περὶ ῾Ρωμαίων
(823) Kritolaos
(824) Xenon
(825) Parthax
(827) Leonides
(828) Agesilaos
(829) Alexarchos
(830) Aristoboulos
(831) Aristokles
(832) Chrysippos
(833) Pythokles of Samos
(834) Theotimos
(835) Aristotheus
(843) Agathon of Samos
(846) Sosthenes Cnidius
(848) Timaios, Περὶ Συρίας (On Syria)
(849) Anonymous, On the Landsurveyor of Syria (De agrimensore Syriae)
(851) Hermogenes of Tarsus


2019-11-07

(18) Anonymous, Encheiridion (P. Ryl., 1.22)
(20) Satyros
(22) Aristodemos of Nysa
(23) Sostratos
(24) Xenophon, Stories of Marvels
(50) Sisyphos of Kos
(78) Psaon of Plataia
(191) Empylos of Rhodes
(369A) Herakleides Kritikos
(399) Deinarchos of Delos
(404) Anaxandridas
Amphitheos (?) of Herakleia
(438) Artemidoros of Ephesos
(473) Polygnostos
(475) Pherekydes of Leros
(567) Dionysios the Sicilian
(642) Aratos
(653) Dionysios, On Egypt
(654) Butoridas
(657) Hermateles
(678) Artavasdes of Armenia
(684) Zeno (Deinon?)
(731) Nikarchos
(736) Joannes Hyrcanus
(781) Isidoros of Charax
(788) Klaudios Iolaos (?)
(804) Dionysios of Olbia
(806) Glaukos
(843) Agathon of Samos


2019-04-01

(35) Aristeas
(100A) Pompeianos of Kollytos
(101) Eusebios
(162) Demetrios of Byzantion
(163) Simonides
(166) Athenaios
(176) Sosylos
(179) Xenophon, History of Hannibal
(180) Anonymous, On Hannibal (De Hannibale)
(181) Hannibal
(202) Anonymus, De Marco Aurelio Antonino
(276) Claudius Caesar
(304) Demetrios of Argos
(315) Architimos
(318) Nikias
(403) Apollonios
(427) Anonymous, On Euboia (De Euboea)
(428) Demodamas of Halikarnassos
(435) Timogenes of Miletos
(450) Xenophanes of Kolophon
(456) Makar(eus) (of Kos?)
(552) Malakos
(553) Anonymous, On Siphnos (De Siphno)
(575) Moschion
(606) Hegias of Troizen
(607) Anonymous, On Troizen (De Troezene)
(643) Demetrios of Salamis
(650) Eudoros of Alexandria
(699) Demosthenes
(709) Skylax of Karyanda
(712) Patrokles
(715) Megasthenes
(728) Apollonios Molo(n) of Rhodes
(729) Philo
(730) Damokritos
(739) Alexander
(784) Laitos (-Mochos)
(790) Philon of Byblos (Herennius Philo Byblius)
(795) Hermogenes
(796) Metrophanes
(808) Demetrios of Odessos
(810) Cincius Alimentus (Lucius)
(851) Hermogenes of Tarsus


2018-10-01

(15) Dionysios of Samos
(33) Aristokles
(44) Palaiphatos of Athens
(47) Servius
(54) Dositheos
(80) Pythermos
(167) Herakleitos of Lesbos
(269) Staphylos of Naukratis
(290) Dositheos
(314) Anonymous on Pausanias, On Argolika (Anonymi apud Pausaniam de Argo)
(343) Nikandros of Thyateira
(371) Telephanes
(374) Themison
(375) Anonymous, Horismoi (De finibus urbis)
(447) Poseidippos of Knidos
(486) Hereas of Megara
(496) Anonymous, On Miletos (De Mileto)
(537) Olympichos of Samos
(579A) Andronikos of Laodikeia
(601) Philokrates
(624) Asklepiades of Egypt
(625) Pankrates the Egyptian
(632) Jason, Περὶ τῶν ᾽Αλεξάνδρου ἱερῶν ἐν ᾽Αλεξανδρείᾳ
(666) Dalion
(667) Aristokreon
(668) Bion Soleus
(670) Philo
(671) Markellos
(711) Androsthenes of Thasos
(745) Eratosthenes Junior of Kyrene
(777) Demetrios
(821) Zenodotos
(823) Kritolaos
(824) Xenon
(829) Alexarchos
(831) Aristokles
(832) Chrysippos
(833) Pythokles of Samos
(848) Timaios, Περὶ Συρίας (On Syria)
(849) Anonymous, On the Landsurveyor of Syria (De agrimensore Syriae)


2018-04-01

(19) Zenodotos, Epitomes, Historical Commentaries
(34) Abaris
(52) Plesimachos
(53) Aristonikos of Alexandria
(56) Antipater (of Akanthos)
(91) Strabo of Amaseia
(184) Metrodoros
(249) Autocharis
(253) Thrasyllos of Rhodes
(275) Juba II of Mauretania
(311) Anonymous
(312) Lykeas of Argos
(313) Timotheos
(314) Anonymous on Pausanias, On Argolika 
(338A) Kritias of Athens
(339) Asklepiades of Nikaia
(389) Damon
(393) Zenis of Chios
(394) Hypermenes
(395) Anonymous, On Chios (De Chio)
(406) Theodoros of Phokaia
(417) Kreophylos
(418) Eualkes
(419) Xenophon of Ephesos
(420) Chersiphron and Metagenes
(429) Pytheos-Satyros 
(443) Artemon Clazomeneus
(448) Heropythos
(449) Erxias
(457) Epimenides
(481) Hermogenes (of Priene?)
(527) Philomnestos
(605) Herophanes of Troizen
(644) Seneca, L. Annaeus
(669) Simonides
(672) Timokrates (of Adramyttion)
(700) Nikander
(738) Eustochius Cappadox


2017-10-01

(8) Simonides (ὁ γενεαλόγος)
(39) Matris
(40) Anonymous, History of Herakles
(42) Demaratos
(42A) Demaretes
(55C) Simonides of Karystos or Eretria 55c
(58) Botryas of Myndos
(60) Nikias of Mallos
(82) Menodotos of Perinthos
(98) Nikostratos of Trapezos
(157) Asklepiades (Areiou)
(168) Strato
(192) Socrates
(194) Boethos
(195) Theodoros
(196) Polyainos (of Sardes)
(198) Olympos
(199) Ptolemaios
(211) Anonymous Historians of Septimius Severus; Cassius Dio, Antipatros of Hieropolis 211
(220) Bemarchios
(226) Eutychianos
(261) Judas
(299) Pythainetos
(300) Theogenes
(342) Krateros the Macedonian
(486A) Heragoras of Megara
(536) Aethlios of Samos
(538) Ouliades of Samos
(544) Anonymous Fragments of Samian Chronicles 544
(720) Kaimaron
(761) Theochrestos
(762) Agroitas
(797) Hermesianax Cyprius
(798) Timolaos
(799) Agathokles of Samos
(834) Theotimos
(835) Aristotheus
(846) Sosthenes Cnidius


2016-11-01

(17) Gorgos of Kolophon
(247) Antileon
(248) Xenokrates


2016-10-01

(19) Zenodotos, Epitomes, Historical Commentaries
(36) Aristodikos
(37) Polycharos or Polyanthos of Kyrene
(38) Kaukalos of Chios
(46) Abas
(48) Theodoros of Ilion
(48A) Anonymous, Writers of Troika (Οἱ συντεταχότες τὰ τρωικά)
(57) Aristonikos of Tarentum
(59) Demetrios of Ilion
(61) Tellis
(62) Theodoros of Samothrace
(67) Anaxis of Boiotia
(77) Eumelos
(92) C. Sulpicius Galba
(102) Clemens of Alexandria(?)
(170) Lysimachos
(173) Polybios of Megalopolis
(182) Jason of Cyrene
(197) Dellius (Quintus)
(212) Ephoros the Younger
(222) Kyllenios
(224) Khoṙohbut (Eleazer)
(226A) Seleukos
(234) Ptolemy VIII
(236) Herod the Great
(248) Xenokrates
(258) Anonymous, Chronicle of Archons (P. Oxy., 13, 1613) (Chronicon Archontum)
(267) Demokritos of Ephesos
(274) Teukros of Kyzikos
(297) Autokrates
(298) Autesion
(302) Diokles of Rhodes
(303) Athanadas, Ambrakia
(323) Klei(to)demos of Athens
(340) Didymos of Alexandria
(451) Eumelos of Corinth
(452) Diodoros
(453) Theseus
(454) Dioxippos of Corinth
(469) Akesandros of Cyrene
(480) Possis of Magnesia
(483) Appendix on the Malians
(503) Diogenes of Sikyon
(504) Pyrander
(542) Theodoros (of Samos)
(569) Artemon of Pergamon
(626) Zenobia
(628) Nikanor, son of Hermeias
(660) Palaiphatos of Egypt
(698) Artemidoros of Ascalon
(701) Menekrates
(708) Ablabius
(717) Dionysios
(751) Androkles
(752) Asklepiades of Cyprus
(753) Kreon
(754) Timomachos
(755) Xenophon of Cyprus
(756) Demetrios (of Salamis)
(757) Paion
(758) Anonymous, On Cyprus (De Cypro)
(760) Theokritos of Chios
(822) Theodoros, περὶ ῾Ρωμαίων
(825) Parthax
(827) Leonides
(828) Agesilaos
(830) Aristoboulos
 • Abaris (34)
 • Abas (46)
 • Ablabius (708)
 • Aethlios of Samos (536)
 • Agathokles of Samos (799)
 • Agathon of Samos (843)
 • Agesilaos (828)
 • Agroitas (762)
 • Akesandros of Cyrene (469)
 • Alexander (739)
 • Alexarchos (829)
 • Amphitheos (?) of Herakleia (431)
 • Anaxandridas (404)
 • Anaxis of Boiotia (67)
 • Androkles (751)
 • Andronikos of Laodikeia (579A)
 • Androsthenes of Thasos (711)
 • Anonymous (311)
 • Anonymous, Annals (544)
 • Anonymus, De Marco Aurelio Antonino (202)
 • Anonymous, Chronicle of Archons (P. Oxy., 13, 1613) (Chronicon Archontum) (258)
 • Anonymous, Encheiridion (P. Ryl., 1.22) (18)
 • Anonymous, History of Herakles (40)
 • Anonymous, Horismoi (De finibus urbis) (375)
 • Anonymous, On Chios (395)
 • Anonymous, On Euboia (De Euboea) (427)
 • Anonymous, On Hannibal (De Hannibale) (180)
 • Anonymous, On Miletos (De Mileto) (496)
 • Anonymous on Pausanias, On Argolika (Anonymi apud Pausaniam de Argo) (314)
 • Anonymous, On Septimius Severus (211)
 • Anonymous, On Siphnos (De Siphno) (553)
 • Anonymous, On the Landsurveyor of Syria (De agrimensore Syriae) (849)
 • Anonymous, On Troizen (De Troezene) (607)
 • Anonymous, Writers of Troika (Οἱ συντεταχότες τὰ τρωικά) (48A)
 • Antileon (247)
 • Antipater (of Akanthos) (56)
 • Apollonios (403)
 • Apollonios Molo(n) of Rhodes (728)
 • Aratos (642)
 • Architimos (315)
 • Aristeas (35)
 • Aristoboulos (830)
 • Aristodemos (22)
 • Aristodikos (36)
 • Aristokles (33)
 • Aristokles (831)
 • Aristokreon (667)
 • Aristonikos of Alexandria (53)
 • Aristonikos of Tarentum (57)
 • Aristotheos of Troezen (835)
 • Artavasdes of Armenia (678)
 • Artemidoros of Ascalon (698)
 • Artemidoros of Ephesos (438)
 • Artemon Clazomeneus (443)
 • Artemon of Pergamon (569)
 • Asklepiades of Cyprus (752)
 • Asklepiades of Egypt (624)
 • Asklepiades of Nikaia (339)
 • Asklepiades, On Demetrios of Phaleron (157)
 • Athanadas (303)
 • Athenaios (166)
 • Autesion (298)
 • Autocharis (249)
 • Autokrates (297)
 • Bemachios (220)
 • Bion Soleus (668)
 • Boethos of Tarsos (194)
 • Botryas of Myndos (58)
 • Butoridas (654)
 • Cincius Alimentus (Lucius) (810)
 • Clemens (102)
 • Chersiphron and Metagenes (420)
 • Chrysippos (832)
 • Claudius Caesar (276)
 • Dalion (666)
 • Damon (389)
 • Damokritos (730)
 • Deinarchos of Delos (399)
 • Dellius, Q. (197)
 • Demaratos (42)
 • Demaretes (42A)
 • Demetrios (777)
 • Demetrios of Argos (304)
 • Demetrios of Byzantion (162)
 • Demetrios of Ilion (59)
 • Demetrios of Odessos (808)
 • Demetrios of Salamis (643)
 • Demetrios (of Salamis) (756)
 • Demodamas of Halikarnassos (428)
 • Demokritos of Ephesos (267)
 • Demosthenes (699)
 • Didymos of Alexandria (340)
 • Diodoros (452)
 • Diogenes of Sikyon (503)
 • Diokles of Rhodes (302)
 • Dionysios, On Egypt (653)
 • Dionysios, On India (717)
 • Dionysios of Olbia (804)
 • Dionysios of Samos (15)
 • Dionysios the Sicilian (567)
 • Dioxippos of Corinth (454)
 • Dositheos (54)
 • Dositheos (290)
 • Empylos of Rhodes (191)
 • Ephoros the Younger (212)
 • Epimenides (457)
 • Eratosthenes Junior of Kyrene (745)
 • Erxias (449)
 • Euakles (418)
 • Eudoros of Alexandria (650)
 • Eumelos (77)
 • Eumelos of Corinth (451)
 • Eusebios (101)
 • Eustochius Cappadox(738)
 • Eutychanios (226)
 • Glaukos (806)
 • Gorgos of Kolophon (17)
 • Hannibal (181)
 • Hegias of Troizen (606)
 • Heragoras of Megara (486A)
 • Herakleides Kritikos (369A)
 • Herakleitos of Lesbos (167)
 • Hereas of Megara (486)
 • Hermateles (657)
 • Hermesianax (797)
 • Hermogenes (795)
 • Hermogenes of Tarsus (481)
 • Hermogenes (of Priene?)(851)
 • Herod the Great (236)
 • Herophanes of Troizen (605)
 • Heropythos (448)
 • Hypermenes (394)
 • Isidoros of Charax (781)
 • Jason of Cyrene (182)
 • Jason, Περὶ τῶν ᾽Αλεξάνδρου ἱερῶν ἐν ᾽Αλεξανδρείᾳ (632)
 • Joannes Hyrcanus (736)
 • Juba II of Mauretania (275)
 • Judas (261)
 • Kaimaron (720)
 • Kaukalos of Chios (38)
 • Khoṙohbut (Eleazer) (224)
 • Klaudios Iolaos (?) (788)
 • Klei(to)demos of Athens (323)
 • Krateros the Macedonian (342)
 • Kreon (753)
 • Kreophylos (417)
 • Kritias of Athens (338A)
 • Kritolaos (823)
 • Kyllenios (222)
 • Laitos (-Mochos) (784)
 • Leonides (827)
 • Lykeas of Argos (312)
 • Matris (39)
 • Makar(eus) (of Kos?) (456)
 • Malakos (552)
 • Megasthenes (715)
 • Metrodoros (184)
 • Metrophanes (796)
 • Moschion (575)
 • Markellos (671)
 • Menekrates (701)
 • Menodotos of Perinthos (82)
 • Nikander (700)
 • Nikandros of Thyateira (343)
 • Nikanor, son of Hermeias (628)
 • Nikarchos (731)
 • Nikias (319)
 • Nikostratos of Trapezos (98)
 • Ouliades of Samos (538)
 • Olympichos of Samos (537)
 • Olympos (198)
 • Paion (757)
 • Palaiphatos of Athens (44)
 • Palaiphatos of Egypt (660)
 • Pankrates the Egyptian (625)
 • Parthax (825)
 • Patrokles (712)
 • Pherekydes of Leros (475)
 • Philo (670)
 • Philo (729)
 • Philon of Byblos (Herennius Philo Byblius) (790)
 • Philokrates (601)
 • Philomnestos(527)
 • Plesimachos (52)
 • Polyainos of Sardis (196)
 • Polybios (173)
 • Polycharos or Polyanthos of Cyrene (37)
 • Polygnostos (473)
 • Pompeianos of Kollytos (100A)
 • Poseidippos of Knidos (447)
 • Possis of Magnesia (480)
 • Psaon of Plataia (78)
 • Ptolemy VIII (199)
 • Ptolemy VIII (234)
 • Pyrander (504)
 • Pythainetos (299)
 • Pytheos-Satyros (429)
 • Pythermos (80)
 • Pythokles of Samos (833)
 • Satyros (20)
 • Seleukos (226A)
 • Seneca, L. Annaeus (644)
 • Servius (47)
 • Simonides (8)
 • Simonides (163)
 • Simonides (669)
 • Simonides of Karystos or Eretria (55C)
 • Sisyphos of Kos (50)
 • Skylax of Karyanda (709)
 • Sokrates of Rhodes (192)
 • Sosthenes of Knidos (846)
 • Sostratos (23)
 • Sosylos (176)
 • Staphylos of Naukratis (269)
 • Strabo of Amaseia (91)
 • Strato (168)
 • Sulpicius Galba, C. (92)
 • Telephanes (371)
 • Tellis (61)
 • Teukros of Kyzikos (274)
 • Themison (374)
 • Theochrestos (761)
 • Theodoros (62)
 • Theodoros (195)
 • Theodoros (542)
 • Theodoros (822)
 • Theodoros of Ilion (48)
 • Theodoros of Phokaia (406)
 • Theogenes (300)
 • Theokritos of Chios (760)
 • Theotimos (834)
 • Theseus (453)
 • Thrasyllos of Rhodes (253)
 • Timogenes of Miletos (435)
 • Timaios, Περὶ Συρίας (On Syria) (848)
 • Timokrates (of Adramyttion) (672)
 • Timolaos (798)
 • Timomachos (754)
 • Timotheos (131)
 • Xenokrates (248)
 • Xenon (824)
 • Xenophon (755)
 • Xenophon of Ephesos (419)
 • Xenophon, Stories of Marvels (24)
 • Zenis of Chios (393)
 • Zeno (Deinon?) (684)
 • Zenobia (626)
 • Zenodotos (821)
 • Zenodotos, Epitomes, Historical Commentaries (19)
 • Xenophanes of Kolophon (450)
 • Xenophon, History of Hannibal (179)