Die Fragmente der Griechischen Historiker Part I-III

Get access Subject: Classical Studies
Edited by: Felix Jacoby

The monumental series Die Fragmente der Griechischen Historiker contains the critical edition of 856 Greek historians whose work is preserved incompletely, i.e. in fragments. Felix Jacoby collected these fragments and edited them, adding biographical testimonies and extensive commentaries on many of them.

Subscriptions:
see brill.com

Xanthos der Lyder (765)

(3,401 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 765 T 1aBNJ Suda s.v. Ξάνθος Κανδαύλου · Λυδὸς ἐκ Σάρδεων, ἱστορικός, γεγονὼς ἐπὶ τῆς ἁλώσεως Σάρδεων (546/5). Λυδιακά, βιβλία δ ̅. (Es folgen F 4 b; 19).   FGrH 765 T 1bBNJ Suda s.v. Αἴσωπος · Σάμιος ἢ Σαρδιανός ..... οἰκέτην δὲ γενέσθαι1Ξάνθου τοῦ Λυδοῦ, ἄλλοι (Herodt. 2, 134, 3/4) ἀνδρός τινος Σαμίου ᾽Ιάδμονος, οὔτινος καὶ ἡ ῾Ροδῶπις δούλη ἦν ....   FGrH 765 T 2BNJ Strabon 13, 4, 9 p. 628: Ξάνθος δὲ ὁ παλαιὸς συγγραφεὺς Λυδὸς μὲν λέγεται, εἰ δὲ ἐκ Σάρδεων οὐκ ἴσμεν. Cf. F 13 p. 753, 15f. u. ö.   FGrH 765 T 3BNJ Solin. Coll. 40, 6: ingenia Asiatica inclita per gentes fuerehistoriae conditores X…

X. Arkadien

(3,332 words)

Author(s): Jacoby, Felix
X. Arkadien Die literatur über Arkadien1 beginnt im epos2 und der älteren Genealogie, für die beide die landschaft (im gegensatz zu den historischen zuständen) eine politische einheit ist. Das erste selbständige buch schreibt, wie für Argos und Athen, Hellanikos wohl im letzten drittel des 5. jhdts. Wir wissen von ihm nicht mehr als dass es ebenfalls die sagengeschichte gab, vielleicht sich auf sie beschränkte3, was kein recht gibt es in den diskussionen besonders über die königsliste als nonexistent zu be- handeln. Es sah gewiss nicht aus wie die Atthis, die eine wirkliche lokal- …

Xenagoras (von Herakleia?) (240)

(2,966 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Kallimacheische zeit? ob das zitat F 26 aus Philostephanos stammt (Knaack Herm. XXV 1890, 82), ist zweifelhaft. aber Dionysios (F 29) zitiert ihn unter lauter alten autoren (Kephalon, συγγραφεὺς παλαιὸς πάνυ , Hellanikos, Aristoteles, Kallias, X, Dionysios von Chalkis), und der inhalt ist altertümlich. analog ist F 30, wo neben X Philostephanos, Hegesias, Ktesias, Archemachos, Damastes, Thukydides, Aristoteles stehen (vermittler Mnesigiton?). in der tempelchronik, für deren mitt- …

Xenion (460)

(2,229 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Das buch, das von grammatikern als Περὶ Κρήτης1), von Steph. Byz. als Κρητικά2) zitiert wird, zählte ‘die hundert städte’ 3) auf, vermutlich in form der periegese 4), und ohne rücksicht darauf ob sie noch bestanden oder selbständig waren. Niemand wird garantieren wollen dass es wirklich alles städte waren; aber das ᾿Αρκέσιον ἄντρον5) wird aus der historischen einleitung stammen, die nicht wohl gefehlt haben kann, auch wenn sie vermutlich nicht über die zeit des Minos und des Troischen Krieges hinaufging, in der die ‘hundert städte’ bestanden 6). Die vollständigkeit …

Xenokrates (248)

(117 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Gaisfords gleichsetzung mit Xenagoras (240) liegt nahe genug (s. dessen F 1 und den apparat zu F 26), aber die vielen ähnlichen autor- namen z. b. in der Lindischen Tempelchronik mahnen zu äußerster vor- sicht. der inhalt von F 1 paßt ebensogut auf einen der späteren autoren, die den alten orient wieder in die chronik aufnahmen, wie auf einen solchen des 4. jahrhunderts oder des frühhellenismus.   FGrH 248 F 1BNJ Et. M. 157, 51: ᾽Ασσυρία· ἡ Βαβυλωνία. τὸ μὲν πρῶτον ἐκαλεῖτο Εὐφράτις, ὔστερον δὲ Χαλδαία, τὸ τελευταῖον δὲ ἀπὸ ᾽Ασούρου1τοῦ Σούσου ᾽Ασσυρία, ὡς Ξενοκράτης ἐν π…

Xenomedes von Keos (442)

(2,386 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Dass X. Keer, nicht Chier, war wird man jetzt nicht mehr bezweifeln 1). Seine stellung in der zweiten gruppe der ältesten historiker bei Theo- phrast 2) schliesst einen autor des frühen 4. jhdts nicht unbedingt aus; aber Kallimachos' beiworte — ἀρχαῖος Ξ., γέρων und πρέσβυς — sprechen doch für das 5. jhdt. Da Kallimachos das buch μνήμη μυθολόγος nennt, hat X. schwerlich ῟Ωροι von Keos geschrieben, sondern — wie sein (älterer?) zeitgenosse Ion (und nach dessen vorgang?) — die Κτίσις (᾿Αρχαιο- λογία) seiner heimatinsel 3). In einer solchen lässt sich auch der inhalt …

Xenon (824)

(52 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 824 F 1BNJMacrob. Sat. 1, 9, 3: Xenon quoque primo Italicon 1 tradit Ianum in Italia primum dis templa fecisse et ritus instituisse sacro-2 rum. ideo eum in sacrificiis praefationem meruisse perpetuam. Notes^ back to text1. Xenon: Conon? Mue^ back to text2. dis v diis oJacoby, Felix (Berlin)

Xenophanes von Kolophon (450)

(261 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction An sich ist die poetische κτίσις einer ionischen stadt schon im 6. jhdt nicht unmöglich, und dem eigenartigen ‘rhapsoden’ würde man (wieder an sich) auch ein episches gedicht über die umsiedlung nach Elea wohl zutrauen. Aber schon die verbindung der beiden themata fällt schwer; denn Diogenes spricht offenbar nur von éinem gedicht. Entscheidend ist die stellung der notiz zwischen δόξαι und zeitansatz, getrennt durch jene von der echten (wenn auch flüchtigen) bücherliste in § 18: γέγραφε δὲ ἐν ἔπεσι καὶ ἐλεγείας καὶ ἰάμβους καθ᾿ ῾Ησιόδου καὶ ῾Ομήρου, ἐπικόπτωναὐτῶν τὰ πε…

Xenophilos (767)

(132 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 767 F 1BNJAnon. De Mul. 9 p. 216 West.: Λύδη. ταύτην φησὶν Ξενόφιλος ὁ τὰς Λυδικὰς ἱστορίας γράψας γυναῖκά τε καὶ ἀδελφὴν εἶναι ᾽Αλυάτεω τοῦ Κροίσου προπάτορος. ταύτης υἱὸς ᾽Αλυάτης διαδεξάμενος1τὴν τοῦ πατρὸς βασιλείαν ἐγένετο δεινῶς ὑβριστής, ὡς καὶ τὰ ἱμάτια ἀξιολόγων ἀνδρῶν περισχίσαι, καὶ προσπτύειν πολλοῖς· αὐτὴ δὲ τὸν υἱὸν ὅσον ἐδύνατο κατέστελλεν, τοὺς δὲ ὑβριζομένους καὶ λόγοις χρηστοῖς καὶ ἔργοις ἠμείβετο. πᾶσαν δὲ τῶι υἱῶι φιλοφροσύνην προσφέρουσα εἰς στοργὴν ἑαυτῆς πολλὴν αὐτὸν περιέτρεψε. νομίσασα δὲ αὐταρκῶς ἀγαπᾶσθαι, σκηψαμένη ἀσθένειανσίτου καὶ τῶν λοι…

Xenophon (179)

(32 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 179 T 1BNJ Diog. Laert. II 59: γεγόνασι δὲ Ξενοφῶντες ἑπτά· .... τέταρτος ἱστορίαν ᾽Αννιβαικὴν γεγραφώς. Jacoby, Felix (Berlin)

Xenophon (24)

(31 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 24 T 1BNJ Diog. Laert. II 59: γεγόνασι δὲ Ξενοφῶντες ἑπτά … πέμπτοςμυθώδη τερατείαν πεπραγματευμένος. Jacoby, Felix (Berlin)

Xenophon von Athen (111)

(47 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 111 T 1BNJ Diog. Laert. II 59: γεγόνασι δὲ Ξενοφῶντες ἑπτά· πρῶτος αὐτὸς οὗτος· δεύτερος ᾽Αθηναῖος, ἀδελφὸς Πυθοστράτου τοῦ τὴνΘησηίδα πεποιηκότος, γεγραφὼς ἄλλα τε καὶ Βίον ᾽Επαμεινώνδου καὶ Πελοπίδου. Jacoby, Felix (Berlin)

Xenophon von Ephesos (419)

(163 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Unter diesem namen, der so gut wie sicher pseudonym ist, sind Τῶνκατὰ ῎Ανθειαν καὶ ῾Αβροκόμην ᾿Εφεσιακῶν (λόγων) βιβλία ε erhalten, also vielleicht eine epitome des originalen werkes. Man kann dann zweifeln ob καὶ περὶ τῆς πόλεως ᾿Εφεσίων zum titel des romans gehört oder ein zweites werk deckt. Aber die Suda hatte eine längere schriftenliste vor sich 1). Wenn die letztere eventualität zutrifft, so war es schwerlich ein ‘ge- schichtswerk’ 2), eher eine periegese 3), die gerade für Ephesos im 2. und selbst noch im 3. jhdt n. Chr. nicht unmöglich erschei…

Xenophon von Kypros (755)

(41 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 755 T 1BNJ Suda s.v. Ξενοφῶν Κύπριος · ἱστορικός. Κυπριακά· ἔστι δὲ καὶ αὐτὰ ἐρωτικῶν ὑποθέσεων ἱστορία περί τε Κινύραν καὶ Μύρραν καὶ ῎Αδωνιν. Jacoby, Felix (Berlin)

Xenophon <von Samos> (540a)

(38 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 540a T 1BNJInschr. v. Samos (Heraion Inv. no. 183): ὁ δῆμος Ξενοφῶντα᾽Αρίστου / παῖδα, ἱστοριῶν / συνγραφέα τέλειον /῞Ηρηι. Jacoby, Felix (Berlin)