Die Fragmente der Griechischen Historiker Part I-III

Get access Subject: Classical Studies
Edited by: Felix Jacoby

The monumental series Die Fragmente der Griechischen Historiker contains the critical edition of 856 Greek historians whose work is preserved incompletely, i.e. in fragments. Felix Jacoby collected these fragments and edited them, adding biographical testimonies and extensive commentaries on many of them.

Subscriptions:
see brill.com

Laitos (-Mochos) (784)

(1,012 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 784 T 1BNJ Tatian. Ad Graec. 37 = Euseb. P.E. 10, 11, 10 (Euseb. P.E. 10, 11, 10): μετὰδὲ τοὺς Χαλδαίους τὰ Φοινίκων οὔτως ἔχει· γεγόνασι παρ᾽ αὐτοῖς ἄνδρες1τρεῖς Θεόδοτος, ῾Υψικράτης, Μῶχος· τούτων τὰς βίβλους εἰς ῾Ελληνίδα2κατέταξεν φωνὴν Λαῖτος ὁ καὶ τοὺς βίους τῶν φιλοσόφων ἐπ᾽ ἀκριβὲς πραγ-3ματευσάμενος. (Es folgt F 1).   FGrH 784 F 1aBNJ Tatian. Ad. Graec. 37 = Euseb. P.E. 10, 11, 11/2 (Euseb. P.E. 10, 11, 11/2): (T 1) ἐν δὴ ταῖς τῶν προειρημένων δηλοῦται ἱστορίαις κατά τινα τῶν βασιλέων4Εὐρώπης ἁρπαγὴ γέγονεν Μενελάου τε εἰς τὴν Φοινίκην ἄφιξις καὶ τὰ περὶ5Χείραμον, ὅστις Σολο…

Lamachos von Smyrna (?) (116)

(180 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Zur datierung auf die olympische versammlung, bei der auch Alexanders dekret über die rückkehr der verbannten verlesen wurde, von dem die Thebaner ausdrücklich ausgenommen waren, s. Schaefer Demosth. III 289. das schicksal von Theben und Olynth war ein nach beiden richtungen beliebtes thema der rhetoren (142 T 3; F 6—17; 153 F 1 u. a.).   FGrH 116 T 1BNJ Plutarch. Demosth. 9, 1: πῶς δὲ Πύθωνι τῶι Βυζαντίωι θρασυνομένωι1καὶ ῥέοντι πολλῶι κατὰ τῶν ᾽Αθηναίων ἀναστὰς μόνος ἀντεῖπεν (sc. Δημοσθένης),2ἢ Λαμάχου τοῦ Σμυρναίου γεγραφότος ἐγκώμιον ᾽Αλεξάνδρου καὶ Φιλίππου τῶν3βα…

L. Annaeus Seneca (644)

(458 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 644 F 1BNJ Serv. Vergil. A. 6, 154 (Mythogr. III c. 6, 3): Seneca scripsit de situ et sacris Aegyptiorum. hic dicit circa Syenen, extremam Aegypti partem, esse12 locum, quem Philas ( hoc est amicas) vocant, ideo quod illic est placata ab Aegyptiis3 Isis, quibus irascebatur, quod membra mariti Osiridis non inveniebat, quem frater Ty-45 phon occiderat. quae inventa postea eum sepelire vellet, elegit vicinae paludis tutissimum locum, quam transitu constat esse difficilem: limosa enim est et papyris referta. ultra6 hanc est brevis insula, inaccessa hominibus, unde Abatos a…

Laosthenidas <von Kreta> (462)

(120 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Aus dorischem sprachgebiet, also vermutlich aus Kreta, wo der name Λασθένης häufig ist 1). Zeit unbestimmt; aber ich bin geneigt in ihm den verfasser der von Diodor ausgeschriebenen kompilation zu sehen 2), sodass er jünger ist als Sosikrates, und wohl erst in das 1. jhdt v. Chr. gehört. Es war dann vermutlich das modernste buch, und Diodor hätte sich einen schlechteren führer wählen können; schlimm, aber begreiflich, ist nur die urteilslosigkeit, mit der er den wertlosesten teil, d…

L. Cincius Alimentus (810)

(1,915 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 810 T 1BNJ Livius 26, 23, 1 (a. 211): praetoria inde comitia habita: P. Manlius Vulso et L. Manlius Acidinus et C. Laetorius et L. Cincius Ali- mentus creati sunt.   FGrH 810 T 2aBNJ Livius 26, 28, 3 (a. 210): decrevere patres, ut alteri consulum Italia bel- lumque cum Hannibale provincia esset, alter classem … Siciliamque provinciam cum L. Cincio praetore obtineret ..... (11) L. Cincio praetori ad obtinendam Siciliam1 Cannenses milites dati duarum instar legionum.   FGrH 810 T 2bBNJ Livius 27, 5, 1: M. Valerius consul litteris excitus, provincia exercituque mandato L. Cincio p…

Leonides (827)

(85 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 827 F 1BNJ Schol. Lykophr. Al. 755 = Et. Gen. p. 299 Mi; Et. M. p. 789, 10 (Et. Gen. p. 299 Mi; Et. M. p. 789, 10): πεύκης] Λεωνίδης ἐν τῶι Περὶ ᾽Ιταλίας φησὶν ὄρος εἶναι,1ἐν ὧι γίνεσθαι πεύκας ὑπερμεγέθεις, ἐκ δὲ τούτων γίνεσθαι τοὺς φελλοὺς οἷς2χρῶνται πρὸς κουφισμὸν τῶν δικτύων οἱ ἁλιεῖς.3 Notes^ back to text1. Λεωνίδης — ᾽Ιταλίας: ὄρος ἐστὶν ἐν ᾽Ιταλίαι Et Περὶ ἁλιευτικῆς (ἁλιείας) Mue^ back to text2. τούτων τῶν δένδρων Et^ back to text3. κέχρηνται Et δικτύων: σωμάτων EtJacoby, Felix (Berlin)

Leon von Alabanda (278)

(673 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die verwirrung in den βίοι der Suda (132 T 1—2) lässt sich nicht ganz sicher auflösen: Περὶ στάσεων ist in den des Byzantiers aus der Alexan- derzeit eingedrungen; das buch über den Heiligen krieg in den des Ala- bandensers, da es hinter den Rhetorika steht. daher wird man dem By- zantier doch die Alexandergeschichte lassen, die sonst auch in die zeit des Alabandensers passt. schwankend bleibt man beim Τευθραντικός und Περὶ Βησαίου (?). zweifelhaft auch, ob die schriftenliste des Ala- bandensers vollständig ist? F 1 lässt sich weder in Καρικά noch in Λυκιακά

Leon von Byzanz (132)

(945 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction T 1 vermischt im βίος den schriftsteller, der nach den titeln seiner werke und als schüler des Aristoteles der Alexanderzeit angehört — er kann identisch sein mit dem vater von Melantes und Pankreon, denen Theophrast τὰ οἴκοι ὑπάρχοντα πάντα vermacht. (Diog. L. V 51) — mit dem bekannten Akademiker (Plut. Phok. 14; Philostr. VS I 2; nach Nikias v. Nikaia Athen. XI 506 C und Favorin-Diog. L. III 62 verfasser des dialogs ‘Alkyon’), der a. 340 einer der leiter des widerstandes von Byzanz gegen…

Leon von Pella (659)

(1,102 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 659 T 1BNJ Tatian. Πρ. ῾Ελλ. 27: Διαγόρας ᾽Αθηναῖος ἦν, ἀλλὰ τοῦτον1ἐξορχησάμενον τὰ παρ᾽ ᾽Αθηναίοις μυστήρια τετιμωρήκατε, καὶ τοῖς Φρυγίοις αὐτοῦ λόγοις ἐντυγχάνοντες ἡμᾶς μεμισήκατε· Λέοντος κεκτημένοι τὰ ὑπομνήματα πρὸς τοὺς ἀφ᾽ ἡμῶν ἐλέγχους δυσχεραίνετε· καὶ τὰς περὶ τῶν2κατ᾽ Αἴγυπτον θεῶν δόξας ᾽Απίωνος (616 F 18) ἔχοντες παρ᾽ ἑαυτοῖς ὡς ἀθεωτάτους ἡμᾶς ἐκκηρύσσετε.3   FGrH 659 T 2aBNJ Augustin. De civ. dei 8, 5: quae Alexander Macedo scri- bit ad matrem (F 3) sibi a magno antistite sacrorum Aegyptio-4 rum quodam Leone patefacta, ubi non Picus et Faunus et Aeneas5 et Romu…

Leon von Samos (540)

(272 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction No. 540 ist ‘deckplatte einer statuenbasis’ 1). Das in gedanken nicht originelle und im ausdruck nicht sehr gewandte epigramm lässt keine sichere entscheidung zu, ob L. Σαμιακά (Σαμίων ῟Ωροι) oder (wahrschein- licher) ein buch über das Heraion geschrieben hat, das ihn in die nähe Menodots rückt 2), aber weder so umfassend noch so gelehrt gewesen zu sein scheint; es war wohl, wie das epigramm, eine patriotische dutzend- leistung, die den nachdruck auf die weihungen aus kriegstaten legte 3) — ganz passend in einer zeit, in der von neuen taten keine rede meh…

Lepidus (838)

(313 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 838 F 1BNJIoann. Lydus De mag. 1, 17 p. 22, 10 Wü: (tracht der patri- zier) κάμπαγον αὐτὸ καλοῦσιν ἐκ τῆς ἐπὶ τὸν κάμπον, οἱονεὶ τὸ πεδίον, χρεί(αςἔτι) καὶ νῦν· ἐπὶ γὰρ τοῦ πεδίου γενόμενοι τὰς προαγωγὰς τῶν ἀρχόντων ῾Ρωμαῖοι ἐπετέλουν, ἐφ᾽ οὗ τοῖς τοιούτοις ἐστέλλοντο ὑποδήμασι. τουτονὶ τὸν κάμπαγον Θούσκων γενέσθαι τὸ πρὶν ὁ Λέπιδος ἐν τῶι Περὶ ἱερέων φησί.   FGrH 838 F 2BNJSteph. Byz. s.v. Τεγέα · πόλις ᾽Αρκαδίας· (Hom. Il. B 607; Pausan. 8, 3, 4). Λέπιδος δ᾽ ἐν ῾Ιστορίας ἐπιτομῆς α ̅ περὶ1Λακεδαιμονίων οὔτω φησί·«χρὰι δ᾽ αὐτοῖς ἡ Πυθία ἐπ᾽ Αρκαδίαι ὧδε· ῾᾽Αρκαδίην μ᾽ αἰτεῖς; μέγα …

Leschides (172)

(157 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Es werden wohl Eumenes II und Attalos II sein. daß Leschides Εὐμένους πράξεις oder einen bestimmten krieg behandelt hat, ist nach Suidas' worten mindestens sehr wahrscheinlich (Christ-Schmid Gr. L.6 II 139; Bethe RE XII 2136 denkt an die Galliersiege). über Arrianos s. zu 153 F 15; ‘vereor ne duos diversos Arrianos in unum Suidas coniunxerit’ Meineke Anal. Alex. 371. dem Musaios möchte Powell Collect. Alex. 1925, 132 die zuerst von Wilamowitz Sber. Berl. Ak. 1918…