Brill’s Encyclopedia of China

Get access

Systematic overview of entries
(941 words)

I. Geography

National Geographic Units

Climate

Fauna and Flora

Mineral Resources

Natural Resources

Yellow River

Yangzi (Chang Jiang)

Water Management

Environmental Damage

Environmental Protection

Landscape Conservation

Provinces

Heilongjiang

Jilin

Liaoning

Shenyang

Dalian

Hebei

Shanxi

Shandong

Qingdao

Jiangsu

Nanjing

Anhui

Zhejiang

Jiangxi

Fujian

Henan

Hubei

Wuhan

Hunan

Guangdong

Guangzhou

Hainan

Shaanxi

Xi'an

Gansu

Qinghai

Sichuan

Chengdu

Guizhou

Yunnan

Autonomous Regions

Inner Mongolia

Ningxia

Guangxi

Xinjiang

Tibet

(Directly-Controlled Municipalities)

Beijin…

Cite this page
Leese, Daniel, “Systematic overview of entries”, in: Brill’s Encyclopedia of China, Managing Editor English Edition: Daniel Leese. Consulted online on 10 December 2023 <http://dx.doi.org/10.1163/1877-0339_bec_FM_009>
First published online: 2008
First print edition: ISBN: 9789004168633, 20121018▲   Back to top   ▲