Storey Online

4.2 Riddles
(5,784 words)

In Volume 3: Lexicography; Grammar; Prosody, and Poetics; Rhetoric, Riddles, and Chronograms; Ornate Prose; Proverbs; Tales

previous chapter: 4.1 Rhetoric

§ 368. Minūc̲h̲ihr al-tājir al-mulaqqab bi-Badīʿ al-Tabrīzī, as he calls himself, i.e. presumably Badīʿ al-Dīn Minūc̲h̲ihr al-Tabrīzī, was a disciple of S̲h̲. Kamāl K̲h̲ujandī [the saint and poet, who settled at Tabrīz and died there in 803/1400–1: see Browne Lit. Hist. iii pp. 320–30]. As a young man he was travelling with his father in Rūm for purposes of trade, when the latter died in 794/1392. On reaching Ardabīl he came across some persons who had read a maḥabbat-nāmah of his entitled Anīs al-ʿārifīn, and one of them suggested that he should write a treatise on riddles. This—according to him the first treatise ever written on the subject—he completed in a few days at Yazd.

al-Iḥyā fī ʿilm ḥall al-muʿammā (beg. S̲h̲ukr u sp. ʿAlīmī rā jalla t̲h̲anāʾuhu kih fiṭrat i lauḥ i Ādam rā): Rieu Suppt. 420(2) ( ah 877/1473), Blochet ii 1069(3) (late 16th cent.).

Possibly by this author is: Risālah dar fann i muʿammā (beg. Subḥāna Man auqada maṣābīḥa badāʾiʿ i ’l-maʿānī wa-’l-bayān), by “Minu Chehri”: Madrās i 437(h) (14 pp. ah 1228/1813).

§ 369. S̲h̲araf al-Dīn ʿAlī Yazdī, who died at Taft in 858/1454, has already been mentioned as the author of the Ẓafar-nāmah ( pl. i § 356 (1)).

Ḥulal i muṭarraz (beg. Baʿd az tayammun u iʿtiṣām banām i k̲h̲ujastah-farjām i ʿAllāmī kih nau-āmūz), a treatise on riddles or, to quote Rieu, “the art of composing verses which enclose words, mostly proper names, disguised in some ingenious fashion”, composed after the author’s return to S̲h̲īrāz from accompanying his royal patron Abū ’l-Fatḥ Ibrāhīm Sulṭān [cf. pl. i § 356] in the Ād̲h̲arbāyjān campaign of 832/1429, and divided into two preliminary aṣls ((1) dar bayān i ṣuwar i ḥurūf u majālī i burūz u ẓuhūr i ān, (2) dar tabyīn i maʿnī i dalālat u is̲h̲ārat ba-baʿḍī az wujūh u ṭuruq i ān), a muqaddimah, and five ḥullahs subdivided into sections called ṭirāz ((1) dar s̲h̲arḥ i māhīyat i muʿammā u lug̲h̲z, (2) dar numāyis̲h̲ u ārāyis̲h̲ i wujūhī kih taʿalluq bah takmīl i ṣūrat i ism dās̲h̲tah bās̲h̲ad, (3) dar bayān i taḥṣīl i māddah i ḥarfī ba-ḥasb i ṣūrat i kalāmī, kih as̲h̲har u aẓhar i ṣuwar i ḥarf-ast, (4) dar ham-ān maqṣad ba-ḥasb i ṣūrat i kitābī, (5) dar tabyīn i qawāʿidī kih mubtanī-st bar ṣūrat i maʿnawī i ʿadadī i ḥarf): Ḥ. K̲h̲. iii p. 108, D̲h̲arīʿah vii p. 77 no. 413, Rieu Suppt. 193 (15th cent.), Ellis Coll. M39 (16th cent.), Blochet ii 1067 (early 17th cent.), Leningrad Univ. no. 86 (Salemann-Rosen p. 14), Majlis 778.

Abridgments:

(1)
Muntak̲h̲ab i Ḥulal i muṭarraz (beg. Baʿd az ḥamd u t̲h̲anā-yi Dānāʾī kih), an abridgment by the author himself divided into a jaib, four ḥullahs and a d̲h̲ail: Majlis ii 885 ( ah 877/1472–3).
(2)
Muntak̲h̲ab i Ḥulal i muṭarraz (beg. al-Ḥ. l. R. al-ʿā … a. b. bi-dān-kih īn baʿḍī qawāʿid ast az muhimmāt i fann i muʿammā kih az kitāb i Ḥ. i m. i maulānā ’l-muḥaqqiq), divided into two ḥullahs and a k̲h̲ātimah: Bodleian 1345 (probably circ. ah 868/1463–4).
(3)
K̲h̲ulāṣah i Ḥulal i muṭarraz: Āsafīyah i p. 164 no. 140 (defective at end. From the Library of K̲h̲wājah Bandah-nawāz. 1900 ??).

Commentary or adaptation: S̲h̲arḥ i Muʿammā, completed towards the end of 888/1483 and dedicated to Mug̲h̲īt̲h̲ al-Salṭanah Sulṭān Maḥmūd Bahādur1 by G̲h̲iyāt̲h̲ al-Dīn ʿAlī b. ʿAlī Amīrān Iṣfahānī:2 i.o. d.p. 1213(c) ( ah 1236/1821).

§ 370. Probably about 850/1446 was composed: (Risālah i muʿammā) (beg. Bi-dān-kih bīs̲h̲tar i muʿammayāt mauqūf bi-ḥisāb i jummal ast), an anonymous and untitled work in thirty-seven qāʿidahs, composed evidently in the Tīmūrid empire: Blochet ii 1069(6) (late 16th cent.).

§ 371. Yaʿqūb S̲h̲irwānī was a pupil of S̲h̲araf al-Dīn ʿAlī Yazdī (cf. § 369 supra).

Risālah i Faraḥīyah, as it is called in the heading of Aumer 135(4), (beg. Sitāyis̲h̲ sazāwār i Ān Ḥaḍratī-st *), in a muqaddimah, five aṣls (for the headings of which see Berlin 1052) and a d̲h̲ail: Aumer 135(4) ( ah 880/1475–6), Blochet ii 1069(1) (late 16th cent.), Berlin 1052 (modern).

§ 372. Muk̲h̲taṣar dar muʿammā (beg. Īn muk̲h̲taṣarī-st mus̲h̲tamil bar muqaddamah u qawāʿidī c̲h̲and [26 in fact] kih muʿtabar ast dar muʿammā u bar k̲h̲ātimah [in 8 pts.]), possibly, as Pertsch supposed, the work of ʿAlī Kar described (rather inadequately for identification) by Ḥ. K̲h̲. v p. 638: Flügel i 426 (35 foll. Probably ah 872/1467–8 or thereabouts), Blochet ii 1069(2) (late 16th cent.).

§ 373. Nūr al-Dīn ʿAbd al-Raḥmān b. Aḥmad Jāmī, who died at Harāt in 898/1492, has already been mentioned as the author of the S̲h̲awāhid al-nubuwwah ( pl. i § 234), the Nafaḥāt al-uns ( pl. i § 1274) and other works.

(1)
Ḥilyat al-Ḥulal, or, as in some mss., Ḥilyah i Ḥulal, or Muʿammā-yi kabīr (beg. Baʿd az gus̲h̲āyis̲h̲ i maqāl ba-sitāyis̲h̲ i k̲h̲ujastah-maʾāl i Dānāʾī kih): Ḥ. K̲h̲. v p. 638 (Muʿammayāt i Jāmī), D̲h̲arīʿah viii p. 167 no. 683 (Dastūr i muʿammā al-kabīr), Ethé 1378 (described as an autograph of 856/1452, but this seems to be incorrect), i.o. d.p. 1212(j) ( ah 1027/1618), Berlin 65(1) ( ah 870/1466), 32(2) (modern), Cambridge Trinity R.13.45.(32) ( ah 876/1471–2(?). Palmer pp. 120–1), Aumer 135(1) ( ah 880/1475–6), 134, Blochet iii 1676 fol. 555b ( ah 896/1491, from an autograph), Bodleian 894(32) ( ah 941/1534), 895(28) ( ah 963/1556), 896 (13) ( ah 979/1571–2), Dorn p. 372 no. 422(19) (transcribed for Abū ’l-Fatḥ Bahrām), p. 373 no. 422(33) (same ms.), Flügel iii 2010(3) ( ah 983/1575), Bānkīpūr xvii 1715 (17th cent.), ii 180(11). Possibly also Ivanow 612 (4) (16th cent.), which has a different beginning.

Turkish translation and commentary by “Surūrī” (for whom see pl. iii Tales, under Gulistān (§ 688 infra): Arabic commentaries (2)): Browne Coll. T.3 ( ah 941/1534).

(2)
Muʿammā-yi mutawassiṭ, or Risālah i Sulṭānīyah, or Muʿammā-yi wasīṭ (beg. Ba-nām i Ān-kih d̲h̲āt i Ū zi asmā *): D̲h̲arīʿah viii p. 167 no. 684 (Dastūr i muʿammā al-mutawassiṭah), Aumer 135 (2) ( ah 879/1474–5), Blochet iii 1676 fol. 568b ( ah 896/1491, from an autograph), Bodleian 894(31) ( ah 941/1534), 895(29) ( ah 963/1556), 896(14) ( ah 979/1571–2), Flügel iii 2010(4) ( ah 983/1575), Ivanow 612(6) (16th cent.), Bānkīpūr ii 180(12).

Commentary: S̲h̲arḥ i Muʿammā [-yi mutawassiṭ] (beg. Ulūf i ḥamd u st. Ḥakīm i Kār-sāzī rā kih d̲h̲āt i bājalālas̲h̲), a commentary written by an anonymous author and dedicated to Abū ’l-G̲h̲āzī ʿAbd Allāh Bahādur K̲h̲ān: Bānkīpūr ix 898 ( ah 998/1590).

(3)
Muʿammā-yi ṣag̲h̲īr, or Muntak̲h̲ab i Ḥilyat al-ḥulal (so Aumer 135 (3)), (beg. Ai ism i Tu ganj i har ṭilismī * … Muʿammā kalāmī-st mauzūn kih dalālat kunad bar ismī az asmā ba-ṭarīq i ramz u īmā): Aumer 135 (3) ( ah 879/1474–5), Blochet iii 1676 foll. 574b ( ah 896/1491, from an autograph), iv 2440 fol. 79b(?) ( ah 1049/1639), Bodleian 894 (30) ( ah 941/1534), 895 (30) ( ah 963/1556), 896 (15) ( ah 979/1571–2), Dorn p. 372 no. 422 (11), Browne Coll. T.2. ( ah 959/1552), Flügel iii 2010 (5) ( ah 983/1575), Ivanow 612 (5) (16th cent.), Bānkīpūr xvii 1713 (defective. 17th cent.), ii 180 (13), Ethé 1379 ( ah 1133/1721).
(4)
Muʿammā-yi aṣg̲h̲ar, or Risālah i manẓūmah dar muʿammā, etc. (beg. C̲h̲ū az ḥamd u taḥīyat yāftī kām *), a metrical tract in 67 verses composed in 890/1485: D̲h̲arīʿah viii p. 167 no. 682 (Dastūr i muʿammā al-ṣag̲h̲īr), Dorn p. 372 no. 422 (20) (circ. ah 933/1526?), Bodleian 894 (29) ( ah 941/1534), 895 (31) ( ah 963/1556), 896 (16) ( ah 979/1571–2), Ivanow 612 (7) (16th cent.), Majlis ii 883 (3) ( ah 1036/1626–7), Rieu ii 876a (17th cent.), Bānkīpūr ii 180 (14), Cambridge Trin. Coll. R. 13.45 (29) (Palmer p. 118), Ethé 2051 (?),3 i.o. d.p. 1213 (a), ʿAlīgaṛh Subḥ. mss. p. 43 no. 92 (R. i m. i haftād-baitī).
(5)
“Muʿammayāt i Maulānā ʿAbd al-Raḥmān i Jāmī (beg. Ba-ism i Bābur. Nāmī kih ū zi afsar i k̲h̲wad bāk̲h̲abar buwad * Jāmī bi-jū kih nām i s̲h̲ah i baḥr u bar buwad), riddles, consisting mostly of a single verse, on names such as Bābur, Bahā, Ṭāhir, Bahā again, Bābur again twice, Abū ’l-Qāsim, etc.: Berlin 48 (3) (probably ah 1087/1676).

Commentary on one of the above works (the cataloguers do not say which): S̲h̲arḥ i Muʿammā-yi Jāmī, by Imām-bak̲h̲s̲h̲ “Ṣahbāʾī” (cf. pl. iii § 214 supra, etc.): in Kullīyāt i Ṣahbāʾī, Vol. iii, Lucknow 1880°*.

(6)
Works by Jāmī insufficiently described for identification: Āṣafīyah i p. 164 no. 137 (described as a commentary by Mīr Ḥusain b. M….4 on Jāmī’s Muʿammā), p. 170 no. 180. (“Muʿammayāt i Jāmī”), Browne Suppt. 681 (42 foll. ad 1826. Corpus 102), Leningrad Univ. 394c (Salemann-Rosen p. 15), Lindesiana p. 165 no. 556 ( ah 1256/1840).

§ 374. Kamāl [al-Dīn] M. Badak̲h̲s̲h̲ī is evidently identical with the “Maulānā Badak̲h̲s̲h̲ī”, who is described in the Ḥabīb al-siyar ( iii, 3 p. 342) as having spent thirty years in the service (dar mulāzamat) of Mīr ʿAlī-S̲h̲īr (for whom see pl. i § 1094) and as having written several treatises (c̲h̲and risālah) on riddles.

(1)
Ḍābiṭah i ḥall i muʿammā (beg. Ai wāsiṭah i jauhar i as̲h̲yā nāmat), a work in three parts which according to the author had won the approbation of “Jāmī” and ʿAlī-S̲h̲īr: Majlis ii 882 (69 foll. Late 15th cent.), apparently also Ivanow 347 (beginning as above. Many lacunae. 17th cent.), though the divisions of the latter (14 ʿamals, subdivided into ḍābiṭahs) do not tally with those described in the Majlis catalogue.
(2)
(Risālah i muʿammā) (beg. Sar i īn nāmah nām i Nāmdārī), dedicated to Abū ’l-G̲h̲āzī Sulṭān, Maḥmūd [probably Maḥmūd b. Abī Saʿīd, the Tīmūrid, who was born in 857/1453 (Ḥabīb al-siyar iii, 3 p. 19320), appointed Governor of Jurjān in 864/1460 (ibid. p. 18313), succeeded his brother Sulṭān Aḥmad in 899/1494 and died in 900 (ibid. p. 19416)]: i.o. d.p. 1212(d) ( ah 1027/1618), 1211 (defective. 17th cent.), Blochet iv 2440 fol. 185b ( ah 1049/1639), apparently also Bodleian iii 2722 and possibly also Browne Suppt. 678 ( ah 986/1578).

§ 375. Ḥusain b. M. al-Ḥusainī, as he calls himself, i.e. Mīr Ḥusain Muʿammāʾī Nīs̲h̲āpūrī, or, as he is called in the colophon of Bānkīpūr ix 894, Mīr Ḥusain al-mus̲h̲tahir bi-’l-S̲h̲afīʿī (cf. Taqī Kās̲h̲ī no. 148 (Sprenger p. 20), where he is called Amīr Ḥusain S̲h̲afīʿī Muʿammāʾī), or Amīr Kamāl al-Dīn Ḥusain b. M. al-Ḥusainī mas̲h̲ūr bah Mīr Ḥusain Nīs̲h̲āpūrī, as he is called by his pupil “Ruknī” (see below), lived a studious life in the Madrasah i Ik̲h̲lāṣīyah at Harāt and died in 904/1498–9 (on 9 D̲h̲ū ’l-Qaʿdah according to a statement at the end of “Ruknī’s” commentary (see Rieu Suppt. 191 (5) and Blochet iv 2438)), or in 912/1506–7 (according to Rauḍāt al-jannāt p. 26114).

Laṭāʾif-nāmah (ed. S.M. ʿAbd Allāh) p. 163; Ḥabīb al-siyar iii, p. 3402; The Bābur-nāma in English i p. 288; Bābur-nāmah tr. ʿAbd al-Raḥīm p. 1154; K̲h̲ulāṣat al-as̲h̲ʿār no. 148 (Sprenger p. 20); Haft iqlīm no. 759; K̲h̲azīnah i ganj i Ilāhī (Sprenger p. 756); Rauḍāt al-jannāt p. 2608; Rieu ii 650a; Blochet ii p. 286.

(1)
(Risālah i muʿammā), or (Muʿammayāt i Ḥusainī) (beg. Ba-nām i Ān-kih az taʾlīf u tarkīb * … a. b. maʿrūḍ ān-kih faqīr i ḥaqīr Ḥ. b. M. al-Ḥ. rā c̲h̲and muʿammā būd), a treatise written by desire of Mīr ʿAlī S̲h̲īr:5 H. K̲h̲. v p.638, D̲h̲arīʿah viii p. 168 no. 686 (Dastūr i muʿammā), Bodleian 1353 (beg. Zi ḥarfī kih ān bar zabān mī-rawad * Sipās u t̲h̲anā-yi Ḥaq aulā buwad * a. b. maʿrūḍ ān-kih etc. Foll. 51. ah 920/1514), 1354 (somewhat larger and beginning as usual. ah 1097/1686), 1355, iii 2718 ( ah 973/1565), 2719 ( ah 979/1571), Majlis ii p. 136 no. (879) (old), p. 133 no. 883 (6) ( ah 1036/1626–7), Blochet iv 2436 ( ah 921/1515), ii 1070 (1) ( ah 976/1568), iv 2437 (16th cent.), 2440 (1) ( ah 1049/1639), 2165 ( ah 1096/1685), 2438 ( ah 1150/1738), Rieu Suppt. 194 ( ah 925/1519), ii 808a (16th cent.), Vatican Pers. 152 ( ah 963/1556. Rossi p. 148), Cairo p. 491 (?) (beg. Bika ’l-ibtidāʾu yā Fattāḥ. ah 964/1557), Aumer 133 (partly ah 1068/1658), Bānkīpūr ix 894 ( ah 1096/1684), 895–6, Berlin 32 (3), 898 (with a Persian commentary. Defective at both ends), Chanykov 45, Ethé 2049 (defective), i.o. d.p. 1210, 1212 (1), Gotha p. 116, no. 9a (1), Leyden i p. 360 no. 498, Mas̲h̲had iii fṣl. 17, mss., no. 80, Rehatsek p. 210 no. 75, possibly also Aṣafīyah i p. 164 no. 137 (described as a commentary by Mīr Ḥusain b. M. on Jāmī’s Muʿammā).

Commentaries:

(a) S̲h̲arḥ i Ruknī (beg. Ba-nām i Ān-kih az taʾlīf u tarkīb * … a. b. maʿrūḍ ān-kih ḥaqīr i ṣādiq Ruknī i ʿās̲h̲iq mī-gūyad kih dar zamān i jawānī … ba-ʿis̲h̲q u ʿās̲h̲iqī s̲h̲iʿr u s̲h̲āʿirī u bah muʿammā-k̲h̲wānī mail i tamām dās̲h̲tam az ān dar mulāzamat i janāb i siyādat-panāhī … i Amīr Kamāl al-Dīn Ḥusain b. M. al-Ḥasan [sic] mas̲h̲hūr bah Mīr Ḥusain Nīs̲h̲āpūrī kasb i ʿilm i muʿammā mī-kardam6), a commentary composed in 916/1510–11 by Mīr Ḥusain’s pupil “Ruknī”, who inserts after his preface the riddles of his master on the Ninety-nine Names of God (see § 375 (2) infra) with short explanations and then in a muqaddimah gives definitions and descriptions of the muʿammā from S̲h̲araf al-Dīn Yazdī’s Muntak̲h̲ab i Ḥulal i muṭarraz and from Jāmī’s three treatises, which he calls al-Kabīr, al-Mutawassiṭ and al-Ṣag̲h̲īr: Blochet iii 1976 fol. 357b ( ah 947/1540–1), Bānkīpūr ii 213 (17th cent.), Bodleian 1356 (old), Rieu Suppt. 191 (5) ( ah 1123/1711), Ethé 2050, Rehatsek p. 210 no. 74.

(b) (S̲h̲arḥ i Muʿammayāt i Ḥusainī), by Mullā Janūbī Buk̲h̲ārī (who wrote also a tract (§ 383 infra) containing riddles on the name of the Emperor Bābur (d. 937/1530)): Lindesiana p. 166 no. 747 (circ. ad 1790).

(c) (S̲h̲arḥ i Muʿammayāt i Ḥusainī) (beg. Baʿd az tanṣīṣ i tasmiyah), dedicated to Sulṭān Abū ’l-G̲h̲āzī ʿAbd al-ʿAzīz Bahādur K̲h̲ān (presumably the S̲h̲aibānid of Buk̲h̲ārā, ah 947–57/1540–9) by M. b. ʿAlī al-Nwndākī (perhaps al-Nawandākī. Cf. Ivanow Curzon 184, Ross and Browne 247 (1)), or al-Nawāndākī (cf. Cairo p. 466), or al-Nwydākī (cf. Nad̲h̲īr Aḥmad 292 and the Istanbul Ḥ. K̲h̲. of 1311), or al-Ywndākī (cf. Flügel’s Ḥ. K̲h̲.): Ḥ. K̲h̲. V p. 639 (Muʿammayāt), Nad̲h̲īr Aḥmad 292 (apparently contemporary with the commentator. Library not specified), Majlis ii 881 ( ah 974/1566–7), Cairo p. 466, Ivanow Curzon 184 (early 18th cent.), Ross and Browne 247(1) (probably transcribed circ. ad 1864 from Rehatsek pp. 169–70 no. 147).

(d) (S̲h̲arḥ i Muʿammayāt i Ḥusainī), apparently by Bahārī Nasafī: Blochet 1070(3) (n.d.).

(e) Gauharistān (beg. Ḥ. i nā-maḥdūd Kāmilī rā kih muʿammā-yi ḥaqīqat i d̲h̲ātās̲h̲), by K̲h̲wājagī “Nāmī” al-Balk̲h̲ī: Ḥ. K̲h̲. V p. 639, Rāmpūr ( ah 1267/1851. See Nad̲h̲īr Aḥmad 293).

(f) Jām i Jam (beg. Ai muʿammā-yi ḥikmat i Tū laṭīf *), a commentary completed in 1249/1833–4 at Nawwāb-ganj, Bareilly, for his son Kanhaiyā Lāl by Rūp Kis̲h̲ōr “Sāqī” walad i Rāy Nawal Kis̲h̲ōr, who was Taḥṣīldār at Bareilly and who says that four years previously he had written a commentary on the Risālah-hā-yi kubrā wa ṣug̲h̲rā of ʿAbd al-Raḥmān Jāmī: Bānkīpūr ix 897 ( ah 1263/1847).

(g) Unidentified commentaries:7 Blochet iv 2439 (241 foll. 17th cent.), Bombay Univ. p. 26 no. 16 (beg. Ẓāhir ān mīnumāyad kih lafẓ i Ba-nām jārr u majrūr ast. Defective at end. 283 foll.).

For Surūrī’s Turkish commentary completed in 965/1557–8 see Rieu ii 649b ( ah 967/1560).

(2)
(Risālah i muʿammayāt fī ’l-asmāʾ al-ḥusnā) (beg. Nīst ḥadd i k̲h̲āmah az nām i Ilāh *), a series of mat̲h̲nawī verses forming riddles on the Ninety-nine Names of God, introduced in some mss. (e.g. Blochet iii 1765(1)) by headings describing them (doubtless correctly) as the work of Mīr Ḥusain Muʿammāʾī, to whose well-known risālah i muʿammā they are at times prefixed, as in the S̲h̲arḥ i Ruknī, or appended: Blochet iv 2436 ( ah 921/1515), iii 1765 (early 16th cent.), iv 2437 (16th cent.), 2438(1) (apparently with Ruknī’s commentary), 2440, 2166 fol. 27a, Majlis ii 878 (late 15th cent.), p. 132 no. 883(1) (with an anonymous commentary.8 ah 1036/1626–7), i.o. d.p. 1212(f) ( ah 1027/1618), Bodleian iii 2719 foll. 29–32 (?), Bānkīpūr IX 895 (19th cent.), and in the copies of Ruknī’s commentary (see (1) (a) above). Probably also Rehatsek p. 210 no. 74 (apparently with Ruknī’s commentary).

The following seem to be commentaries on the above:

(a) A pupil of Mīr Ḥusain Muʿammāʾī appears to be the author of Anwār al-Ilāh fī s̲h̲arḥ asmāʾ Allāh al-ḥusnā: Browne Suppt. 129 (60 foll. Late 15th or early 16th cent.).

(b) S̲h̲arḥ Muʿammā ’l-asmāʾ al-ḥusnā by Maḥmūd b. ʿUt̲h̲mān “Lāmiʿī” Bursawī: see note on Majlis MS. 883 (1) above.

(3)
(Risālah i muʿammā-yi nawad u nuh nām i Ḥaḍrat i Risālat), riddles on the Ninety-nine Names of the Prophet, apparently ascribed to Mīr Ḥusain in Blochet iii 1765: Blochet iii 1765 fol. 5a (early 16th cent.), iv 2440 ( ah 1049/1639), i.o. d.p. 1212(g) ( ah 1027/1618).

§ 376. To Sulṭān Ḥusain Mīrzā were dedicated:

(1)
(Risālah dar muʿammā), a brief work on the composition of riddles: Blochet iv 2440 fol. 239b sqq. ( ah 1049/1639).
(2)
(Risālah dar muʿammā), a collection of riddles for names, titles, etc., evidently a much larger work than the preceding: Ivanow 346 (acephalous, described on several fly-leaves as the Muʿammā-yi Ḥusainī (see § 375 supra). 142 foll.).

§ 377. Saifī ʿArūḍī Buk̲h̲ārī, who died in 909/1503–4,9 has already been mentioned ( pl. iii § 292 supra) as the author of a well-known work on prosody.

(Muʿammā-yi Saifī) (beg. Ba-nām i Īzad i Dānā-yi Bīnā * kih ism i Ū-st ḥall i har muʿammā * Nawis̲h̲t īn nāmah Saifī i Buk̲h̲ārī * kih bās̲h̲ad dūstān rā yādgārī), based on the works of S̲h̲araf al-Dīn ʿAlī Yazdī, Jāmī, and Maulānā Ḥājjī Abū ’l-Ḥasan Andijānī and divided into a preface, forty qāʿidahs, several tanbīhs and a conclusion: Ḥ. K̲h̲. v p. 638, Blochet ii 1070(2) ( ah 976/1568).

§ 378. To Ḥusain Wāʿiẓ Kās̲h̲ifī (d. 910/1504–5: cf. pl. i §§ 20, 268, etc.) is ascribed:

Muʿammā u qawāʿid i muʿammā. Edition: 1319/1901–2 (Āṣafīyah i p. 170).

§ 379. al-Saiyid al-S̲h̲arīf al-Muʿammāʾī, whose name is not mentioned either in the ms. of the Afkār al-S̲h̲arīf or by Ḥājjī K̲h̲alīfah, wrote several works on riddles, of which one, the Alfīyat al-S̲h̲arīf, is described by Ḥ. K̲h̲. ( v p. 636) under the heading Kitāb al-muʿammā ’l-musammā bi-Alfīyat al-S̲h̲arīf li-l-Saiyid al-S̲h̲arīf al-Muʿammāʾī.

Afkār al-S̲h̲arīf, a work on riddles, composed in 906/1500–1, dedicated to Bāyazīd ii (886–918/1481–1512) and divided into seven iqlīms with subdivisions into s̲h̲ahristāns, etc.: Blochet ii 1068 (foll. 129. Late 16th cent.).

§ 380. Hitherto unidentified is the author of:

Muk̲h̲taṣar fī ’l-muʿammā (beg. Baʿd az tayammun u iʿtiṣām), metrical riddles, including one on the name of the reigning S̲h̲āh Abū ’l-G̲h̲āzī Sulṭān Bāyazīd Bahādur K̲h̲ān [probably Bāyazīd ii, ah 886–918/1481–1512]: Aumer 136 (22 foll.).

§ 381. S̲h̲ihāb b. Niẓām Harawī Muʿammāʾī appears to be the same person as S̲h̲ihāb al-Dīn “Ḥaqīrī” b. Niẓām, the author of the manẓūmah mentioned below.

[Mud̲h̲akkir i aḥbāb no. 50?]

(1)
Mak̲h̲zan al-jawāhir, composed at Qāndahār and dedicated to Kāmrān Mīrzā10 b. Bābur Pāds̲h̲āh in 934/1527–8: Bodleian iii 2720(2) ( ah 981/1573), Blochet iv 2440 fol. 112 sqq. ( ah 1049/1639).
(2)
(Manẓūmah dar muʿammā) (beg. Ba-nām i Ān-kih d̲h̲āt i jumlah as̲h̲yā), a metrical work composed in 918/1512–13 (indicated by the chronogram Nusk̲h̲ah i mauzūn u bī-ʿaib): Majlis ii 883 (4) ( ah 1036/1626–7), i.o. d.p. 1212 foll. 180b–187 ( ah 1105/1693), Būhār 220(8) (19th cent.).
(3)
(Risālah i muʿammā), a short work summarising his previous works: Blochet iv 2440 fol. 119b sqq. ( ah 1049/1639), possibly also Bodleian iii 2720(1) (beg. [Baʿd] az tanṣīṣ i taḥmīd u tak̲h̲ṣīṣ i maḥāmid. ah 981/1573).
(4)
(Risālajāt dar muʿammā), works insufficiently described: Āṣafīyah i p. 166 no. 179 ( ah 1078/1667–8), Browne Suppt. 678 (“by Shiháb b. Niẓám and Kamál-i-Badakhshí”. 50 foll. ah 986/1578–9), Nad̲h̲īr Aḥmad 291 (two treatises [of which the description seems to have been accidentally omitted] by S̲h̲. al-D. b. N. al-Ḥaqīrī).

§ 382. Owing to the loss of the beginning from the only ms. hitherto recorded, the authorship of the Nusk̲h̲ah i Bāburī has not been ascertained.

Nusk̲h̲ah i Bāburī (a chronogram = 930/1524), a short treatise on riddles dedicated to Bābur (for whom see pl. i § 698): Ivanow 348 (acephalous. 17th cent.).

§ 383. Janūbī Buk̲h̲ārī is the author of a commentary on the Muʿammayāt of Mīr Ḥusain Nīs̲h̲āpūrī (see § 375 (1)(b) supra).

(Riddles on the names of the Emperor Bābur): Lindesiana p. 167 no. 746 ( ah 1027/1618).

§ 384. To ʿUbaid Allāh K̲h̲ān Ūzbak ( ah 940–6/1533–9) was dedicated:

(Risālah i muʿammā), a short work: Blochet iv 2440 fol. 204b sqq. ( ah 1049/sy1639), fol. 249b sqq. (same date probably).

§ 385. “Fuḍūlī” (M. b. Sulaimān) Bag̲h̲dādī, a famous Turkish poet, died in 963/1556. Although, as he himself states, his whole life had been spent in ʿIrāq,11 his family must have come from Ād̲h̲arbāyjān, since he wrote mainly in the dialect of that province. One of his Turkish works, the Ḥadīqat al-suʿadāʾ, has already been mentioned ( pl. i § 268): the others do not concern us here. His Persian works include (1) a dīwān ( mss.: Rieu ii 659b, Rieu Suppt. 305 (1). Edition: Tabrīz (Zenker ii p. 41 no. 535)), (2) Haft jām, or Haft band, or Sāqī-nāmah (beg. Sar az k̲h̲wāb i g̲h̲aflat c̲h̲ū bardās̲h̲tam *), included in the dīwān (Rieu Suppt. 305 (1) fol. 118b) but also occurring separately (Ivanow 667, Bombay Univ. p. 207), (3) Rind u Zāhid: see pl. iii § 701 (2) infra.

[Tuḥfah i Sāmī p. 136; Nafāʾis al-maʾāt̲h̲ir (Sprenger p. 52); Haft iqlīm no. 69; Ṭāhir Naṣrābādī p. 519; Riyāḍ al-s̲h̲uʿarāʾ no. 657; Majmaʿ al-nafāʾis; Ātas̲h̲-kadah no. 350; Mak̲h̲zan al-g̲h̲arāʾib no. 1912; Rieu Turkish Cat. p. 39; Gibb History of Ottoman poetry iii pp. 70–107; Ency. Isl. [1st ed.] under Fuẓūlī (Huart) [2nd ed. under Fuḍūlī (Abdülkadir Karahan) v.s.]; Browne Lit. Hist. iv pp. 236–7; Reşer’s Einleitung to the Laylâ-Meǧnûn pp. 7*–8*, where the uninformative statements of some Turkish tad̲h̲kirahs are translated.]

(Risālah dar muʿammā) (beg. Aḥmadu Man s̲h̲arrafa qadra ’l-kalām … a. b. sar-gas̲h̲tah i wādī i auhām Fuḍūlī i gum-nām): Ḥ K̲h̲. v p. 6393, Bodleian iii 2721 ( ah 993/1585).

§ 386. G̲h̲iyāt̲h̲ [al-Dīn] “Fikrī”.

Muʿammayāt i Maulānā G̲h̲iyāth i Fikrī, a collection of riddles and chronograms, which begins with a riddle on the name of ʿAlī (Ḥadd i c̲h̲as̲h̲mam nīst tā manzil s̲h̲awad ān-māh rā *…) and in which 964/1557 is mentioned as the current year: Bodleian 1373.

§ 387. Qāsim “Kāhī” (properly, it seems, S. Najm al-Dīn Abū ’l-Qāsim M.) Miyānkālī Kābulī was, according to the Ātas̲h̲-kadah, a Gulistānah Saiyid born in Turkistān and brought up at Kābul. He died at Āgrah in 988/1580 at an advanced age. He left a dīwān which Badāʾūnī describes as mas̲h̲hūr and a mat̲h̲nawī entitled Gul-afs̲h̲ān on the model of the Būstān, but no copies of either seem to be recorded. According to Badāʾūnī, who mentions his skill in muʿammā, he wrote also on music.

[Nafāʾis al-maʾāt̲h̲ir (Sprenger p. 52); Mud̲h̲akkir i aḥbāb (Bāb iv, 8th biography); Taqī Kās̲h̲ī (Sprenger p. 36 no. 481); Haft iqlīm no. 1447 (summarised in Blochmann’s Āʾīn i Akbarī pp. 566–7); Ṭabaqāt i Akbarī ii p. 485; Badāʾūnī iii pp. 172–6 (summarised in Blochmann’s Āʾīn i Akbarī p. 566); Āʾīn i Akbarī p. 244, Blochmann’s trans. pp. 209, 566–8; Safīnah i K̲h̲wus̲h̲gū no. 246; Muntak̲h̲ab al-as̲h̲ʿār no. 553; Tad̲h̲kirah i Ḥusainī p. 282; Ātas̲h̲-kadah p. 175 (no. 415); K̲h̲izānah i ʿāmirah no. 100; K̲h̲ulāṣat al-afkār no. 234; Mak̲h̲zan al-g̲h̲arāʾib no. 2135; Miftāḥ al-tawārīk̲h̲ p. 188; Riyāḍ al-afkār (Bānkīpūr Suppt. i p. 58); Haft āsmān p. 107; S̲h̲amʿ i anjuman p. 397; Rieu iii p. 1093a; Beale Oriental biographical dictionary under Qasim Kahi; Raḥmān ʿAlī p. 167; Qasim-i-Kahi, his life, times and works, by Hādī Ḥasan (in Islamic culture xxvii/2 (April 1953) pp. 99–131, 3 (July 1953) pp. 161–94, 4 (Oct. 1953) pp. 199–224).]

(1)
(Risālah i muʿammā), a short work in mat̲h̲nawī verse without title or author’s name, but ascribed to Qāsim “Kāhī” by the copyist: Blochet iv 2440 fol. 214a sqq. ( ah 1049/1639).
(2)
(Risālah i muʿammā), a work in prose and verse without title or author’s name but ascribed to Q. “K.” in the copyist’s colophon: Blochet iv 2440 fol. 222b sqq. (first few pages only. ah 1049/1639).
(3)
(Muʿammayāt), a collection of riddles in mat̲h̲nawī verse ascribed to Q. “K.” in the copyist’s colophon: Blochet iv 2440 fol. 239b sqq. ( ah 1049/1639).

§ 388. Nādirah (so in the colophon of Bānkīpūr xvii 1534 foll. 54–74a), or Nādirah i muʿammā (beg. Ilāhī sar i nāmahā nām i Tu-st), composed in 1008/1599–1600 and dedicated to a certain ʿAbd Allāh K̲h̲ān: i.o. d.p. 1212(e) ( ah 1027/1618. Author’s name apparently given as “Kumhi”), Bānkīpūr xvii 1534 (2 copies, foll. 38b–53b and foll. 54a–74a).

§ 389. K̲h̲wājah Naṣīr al-Dīn “Naṣīr” or “Naṣīrā” Hamadānī died in 1030/1621 (see pl. iii § 297 n.). He was a composer of riddles, some of which are included in mss. of his muns̲h̲aʾāt (see pl. iii § 458 infra), but not apparently of any work devoted solely to riddles.

Muʿammā-yi Naṣīrā-yi Hamadānī: see above.

Commentary: S̲h̲arḥ i Muʿammā-yi Naṣīrā-yi Hamadānī, composed in 1248/1832–3 by Imām-bak̲h̲s̲h̲ “Ṣahbāʾī”, who was killed in 1857 (see pl. iii § 214 supra, etc.): Lucknow 1880°* (52 pp. n.k. In vol ii of the Kullīyāt i Ṣahbāʾī, and perhaps also separately. Cf. Āṣafīyah i p. 166 no. 108); place? 1313/1895–6 (Āṣafīyah iii p. 752).

§ 390. ʿAlī Muḥammad Muʿammāʾī.

(Risālah i muʿammā) (beg. Ba-nām i Ān-kih Ādam kull i asmā*), a short treatise dedicated to S̲h̲āh-Jahān (reigned 1037–69/1628–59): Ivanow 365 (late 18th cent.).

§ 391. ʿAbbās-Qulī K̲h̲ān b. Ḥasan K̲h̲ān S̲h̲āmlū, for a time Qūrc̲h̲ī i S̲h̲ams̲h̲īr, was appointed by S̲h̲āh Ṣafī (1038–52/1629–42) to be Ḥākim of Harāt and Bēglarbēgī of K̲h̲urāsān in (immediate?) succession to his father who died in 1050/1640–1. Ṭāhir Naṣrābādī, writing perhaps in 1083/1672–3, says that he had held these appointments for nearly thirty-four years and speaks of his skill in composing verses and riddles. It was at his suggestion that “Nāẓim” Harawī wrote his Yūsuf u Zalīk̲h̲ā.

[Qiṣaṣ al-K̲h̲āqānī foll. 46, 57; Ṭāhir Naṣrābādī p. 22; Bāg̲h̲ i maʿānī; Mak̲h̲zan al-g̲h̲arāʾib no. 1701; Rieu iii 1091a.]

(Risālah i muʿammā) (beg. Baʿd az gus̲h̲āyis̲h̲ i muʿammāyi majmaʿ al-asmāʾ): Bodleian 1374, Majlis 621 (9) (defective).

§ 392. Imām al-Dīn “Imāmī” b. Abī ’l-Makārim Nuʿmānī al-Bīdaulawī [?].12

Dauḥat al-ṣanāʾiʿ (beg. al-Ḥ. l. al-Wāḥid al-Aḥad al-Malik al-Ṣamad), a treatise on logogriphs13 dedicated to Aurangzēb (1069–1119/1659–1707) and divided into three s̲h̲uʿbahs, each subdivided into many t̲h̲amarahs: Ivanow 377 (foll. 37b–67b. Late 18th cent.), Ellis Coll. M.189 ( ah 1184/1867–8).

§ 393. S. Ḥusain S̲h̲āh “Ḥaqīqat” died at Madrās not earlier than 1225/1810 (see pl. iii § 206 supra).

Ṣanam-kadah i C̲h̲īn, a collection of riddles in Persian, Arabic and (chiefly) Urdu, undertaken in 1209/1793 and completed in 1213/1797: Ivanow 1781 ( ah 1215/1800, autograph. 26 foll.).

Edition: Lucknow 1263/1847* (Muḥammadī Pr. 32 pp.).

§ 394. Nāsir ʿAlī al-Ḥusainī al-Aṣg̲h̲arī was apparently alive in 1268/1852, since the copyist of Bānkīpūr ix 904, who wrote at Cawnpore, speaks of him in the present tense.

Risālah i muʿammā (beg. Ḥamd mī-kunam K̲h̲udāwandī rā kih ʿilm i asmā): Bānkīpūr ix 904 ( ah 1268/1852).

§ 395. Imām-bak̲h̲s̲h̲ “Ṣahbāʾī” was killed in 1857 (see pl. iii § 214 supra, etc.).

(1)
Ganjīnah i rumūz, on riddles, etc. composed in 1260/1844 (see Āṣafīyah iii p. 752): Cawnpore 1878° ( n.k. in Kullīyāt i Ṣahbāʾī, Vol. i); Lucknow 1887° (132 pp.).
(2)
Mak̲h̲zan i asrār, on riddles and similar literary artifices: Lucknow 1885° (72 pp.); and also in Kullīyāt i Ṣahbāʾī, Cawnpore and Lucknow 1878–80°, Vol. i.
(3)
S̲h̲arḥ i Muʿammā-yi Jāmī: see § 373 supra.
(4)
S̲h̲arḥ i Muʿammā-yi Naṣīrā-yi Hamadānī: see § 389 supra.

§ 396. Malik al-Aṭibbāʾ M. Taqī mas̲h̲hūr bi-Āqā Bābā S̲h̲īrāzī (see pl. ii § 549).

Risālah i lug̲h̲zīyah (Risālah fī s̲h̲arḥ i lug̲h̲z i S̲h̲aik̲h̲ i Bahāʾī al-musammāt bi-’l-g̲h̲ryh [read bi-’l-Lug̲h̲zīyah presumably]): Tihrān 1283–5/1866–9 (in Majmūʿah i rasāʾil i ṭibbī. Mus̲h̲ār i 827).

§ 397. Appendix

(1)
Ād̲h̲ar-kadah, on forming riddles from proper names,14 by M. ʿUt̲h̲mān K̲h̲ān “Qais” (cf. pl. i § 100 (7)): Lucknow ( n.k.) 1291/1874°* (22 pp.); Cawnpore ( n.k.) 1294/1877* (20 pp.).
(2)
ʿAql i kull, dar fann i muʿammā u lug̲h̲z, by “ʿAllāmah Zamak̲h̲s̲h̲arī”. Edition: 1312/1894–5 (Āṣafīyah i p. 168).
(3)
C̲h̲īstānēṅ aur muʿammā, metrical riddles, collected and edited by S. Amjad ʿAlī: Lahore 1922* (48 pp.).
(4)
(Dastūr i muʿammā) (beg. Ba-nām i Ān-kih Ādam kām az Ū yāft), dedicated by an anonymous author to Muṣṭafā Bēg: D̲h̲arīʿah viii p. 167 no. 685 ( ms. dated 908/1502 in the Sulṭān-al-Qurrāʾī Library at Tabrīz).
(5)
Ganjīnah i c̲h̲īstān, riddles in verse, by Mīr ʿAbbās: Delhi 1866° (12 pp.).
(6)
Ḥadāʾiq al-ḥaqāʾiq, in two qisms: D̲h̲arīʿah vi p. 283 no. 1541 (old ms. in K̲h̲wānsārī Lib. at Najaf).
(7)
Ḥall al-mus̲h̲kilāt fī s̲h̲arḥ al-muʿammayāt, by S. Rāḥat Ḥusain. Edition: 1284/1867–8 (Āṣafīyah i p. 164).
(8)
Kas̲h̲f al-muʿammā, by Maulawī S. Turāb ʿAlī: Āgrah 1294/1877* (Mufīd i ʿāmm Pr. 80 pp.).
(9)
“Muʿammā, commentary on Enigmas”: Lindesiana p. 189 no. 134 (circ. ad 1760).
(10)
Muʿammā-yi ḥukamāʾ i Hind (beg. Dar māh i Muḥarram i sanah i tisʿ u tisʿīn u sabʿ miʾah): Flügel iii 1962(7) (foll. 25–8. ah 957/1550 (?)).
(11)
Muʿammayāt, by Niẓām al-Dīn Buk̲h̲ārī: Blochet iv 2471 fol. 37a sqq. (19th cent.).
(12)
Muʿammayāt i ʿAbd al-Wahhāb [al-Ṣābūnī presumably: see Ḥ. K̲h̲. v p. 6394, where no further particulars are given] (beg. Ibtidā mīkunam ba-nām i Ḥaq *), riddles, each consisting of a bait, mostly on the Asmāʾ Allāh al-Ḥusnā: Berlin 70 (3).
(13)
Risālah dar bayān i muʿammā (beg. Bi-dān kih muʿammā bi-ḥasab i lug̲h̲at c̲h̲īzī-rā gūyand kih pīnhān s̲h̲udah bās̲h̲ad), in a muqaddamah and twenty-four faṣls: Majlis i 621 (8) (defective).
(14)
(Risālah fī ’l-muʿammayāt wa-aqsāmihā) (beg. Īn tuḥfah īst): Cairo p. 440.
(15)
(Risālah i muʿammā) (beg. Ai ba-nāmat ḥall har jā mus̲h̲kilī-st * … a. b. maʿrūḍ mī-dārad faqīr i ḥaqīr Bāqirī al-Harawī kih īn c̲h̲and muʿammā), apparently riddles by various authors collected by “Bāqirī” al-Harawī and arranged according to rhetorical figures, the last figure being taʿrīb u taʿjīm: Breslau 16 (foll. 38).
(16)
(Risālah i muʿammā) (beg. Ai Tu ḥallāl i mushkilāt i hamah *), a commentary by Hās̲h̲im Bēg b. Ḥalwājī Bēg Jantōlī on a work by S̲h̲āh ʿAlī: Nad̲h̲īr Aḥmad 291 (M. ʿAbd al-Bārī’s Lib., Lucknow).
(17)
(Risālah i muʿammā) (beg. Bi-dān-kih dar s̲h̲iʿr mad̲h̲kūr waṣfī ast kih har ism az Hindī u Fārsī), riddles on a hundred names: Bānkīpūr xvii 1535 (foll. 74–87).
(18)
Risālah i muʿammā (beg. Bi-dān-kih muʿammā mus̲h̲taqq az taʿmiyah ast u taʿmiyah), ascribed to Galen (!): Ivanow Curzon 675 (4) (foll. 38–43. 19th cent.), possibly also Bānkīpūr xvii 1542.
(19)
Risālah i muʿammā (beg. Bi-dān-kih tartīb kardah s̲h̲ud īn risālah bar yak muqaddimah u bīst u c̲h̲ahār aṣl u k̲h̲ātimah): Blochet ii 1069 (4) (late 16th cent.), 1071 (1) (17th cent.), Majlis ii 883 (5) ( ah 1036/1626–7. The copyist of this ms. describes the work as being “az guftār i S̲h̲araf”, i.e. presumably S̲h̲araf al-Dīn ʿAlī Yazdī15), probably also i.o. d.p. 1213(b) (in 16 aṣls).
(20)
(Risālah i muʿammā) (beg. Bi-smi ’llāhi ’l-Raḥmāni ’l-Raḥīm* Nāmah i fatḥ-ast zi Ḥaiy i Qadīm): Berlin 39 (3).
(21)
(Risālah i muʿammā) (beg. Ḥ. i bī-ḥadd u t̲h̲anā-yi bī-ʿadd mar Pāds̲h̲āhī), divided into a preface, sixteen very short aṣls and a conclusion: Blochet ii 1069 (5) (late 16th cent.).
(22)
(Risālah i muʿammā) (beg. Ḥ u sp. Fātiḥī rā kih muʿammā-yi dahān), in twenty-one aṣls: Berlin 9 (5), probably also Cairo p. 440 (beg. Ḥ. u sp. F. rā. Author’s name given as al-Amīr ʿAinī).
(23)
(Risālah i muʿammā) (beg. Muʿammā ẓarf ast ba-maʿnī i jā-yi pūs̲h̲īdagī): Bānkīpūr xvii 1536 (foll. 88–91).
(24)
(Risālah i muʿammā) beg. Numūdah mī-s̲h̲awad kih īn muqaddimah īst az barā-yi tashīl), a short anonymous work in prose: Majlis ii 883 (2) ( ah 1036/1626–7).
(25)
(Risālah i muʿammā) (beg. T̲h̲anā-yi lā-yantahāy [sic?] mar Taʿmiyahpardāz i Ḥaqīqī rā), based on Jāmī’s works by M. Ṣāliḥ ʿĀkifī [ʿain not quite certain]: Berlin 73 (3).
(26)
(Risālah i muʿammā), by M. Ṭālib Badak̲h̲s̲h̲ī: Blochet iv 2440 fol. 143 sqq. ( ah 1049/1639–40).
(27)
(Risālah i muʿammā), various unidentified works: Āṣafīyah ii p. 1784, Bodleian 1375, Browne Suppt. 679 (84 foll. Late 16th cent.), 680 (224 foll. About same date).

next chapter: 4.3 Chronograms

Notes

^ Back to text1. The son of Abū Saʿīd the Tīmūrid. “He was only supreme ruler for a few months at the end of 899 and in the beginning of 900 ahad 1494; but long before this, since 864 ahad 1460, he was governor of Mazandaran” (Ivanow in jras. 1927 p. 95).

^ Back to text2. Best known as author of the encyclopaedia Dānis̲h̲-nāmah i jahān (pl. ii § 595), some mss. of which contain a dedication to Abū ’l-Fatḥ Sulṭān Maḥmūd (see Ivanow, ibid.). It is pointed out by Ivanow that the Durrat al-misāḥat (pl. ii § 22) composed by him in 890 was dedicated to the same prince and that his Asrār al-ḥurūf (pl. ii § 832) written in 870 was dedicated to Maḥmūd’s brother Abū Bakr, then Governor of Badak̲h̲s̲h̲ān.

^ Back to text3. [This work begins in the same way, but a chronogram at the end gives the date 918/1512–13. v.s.]

^ Back to text4. [al-Ḥusainī al-Nīs̲h̲āpūrī, for whom see § 375 infra. v.s.]

^ Back to text5. According to Blochet a metrical chronogram at the end of the work (Agar az tu pursand tārīk̲h̲ i ān* Ba-ḥaj raftan i Kaʿbah i dīn bi-gū) indicates 904/1498–9 as the date of composition. If this chronogram really refers to the date of composition and if, as Blochet says, the work was submitted to Jāmī and won his approval, it must have been shown to him some time before its completion, since he died in 898.

^ Back to text6. For these opening words see Bānkīpūr ii 213. Cf. Bodleian 1356.

^ Back to text7. A commentary on the work was written by Ḍiyāʾ al-Dīn al-Urdūbādī, with the tak̲h̲alluṣ S̲h̲afīqī. [See Ḥ. K̲h̲. V p. 638. v.s.]

^ Back to text8. A S̲h̲arḥ Muʿammā ’l-asmāʾ al-ḥusnā by Maḥmūd b. ʿUt̲h̲mān “Lāmiʿī” Bursawī is mentioned in Ḥ. K̲h̲., iv p. 41, where the opening words are not given.

^ Back to text9. This date needs verification.

^ Back to text10. For whom see Bānkīpūr ii pp. 215–22.

^ Back to text11. This is stated in the preface to the [Turkish] dīwān. See Gibb History of Ottoman poetry iii p. 7418.

^ Back to text12. [Al-Badawī, according to Arberry. See pl. iii § 367 (5) supra. v.s.]

^ Back to text13. [Or on poetical devices. See ibid. v.s.]

^ Back to text14. According to Edwards this work is in verse.

^ Back to text15. [Cf. pl. iii § 369 supra. v.s.]

Cite this page
“4.2 Riddles”, in: Storey Online, Charles Ambrose Storey. Consulted online on 05 March 2024 <http://dx.doi.org/10.1163/2772-7696_SPLO_COM_30402000>
First published online: 2021▲   Back to top   ▲