Storey Online

9.13 Occult Arts: Qiyāfah
(1,299 words)

In Volume 2: Mathematics; Weights, and Measures; Astronomy, and Astrology; Geography; Medicine; Encyclopaedias, and Miscellanies; Arts and Crafts, Science, Occult Arts

previous chapter: 9.12 Fāl-nāmahs

§ 870. Jaʿfar al-Ṣādiq died in 148/765 (see pl. ii § 817, etc.).

(Risālah dar qiyāfah) (beg. al-Ḥ. l…. a. b. īn risālah i qiyāfah manqūl az Imān Jaʿfar): Ivanow 1520 (8 foll. ah 1124 1712 (?)).

§ 871. Fak̲h̲r al-Dīn M. b. ʿUmar al-Rāzī died at Harāt in 606/ 1209 (see Brockelmann i p. 506, Sptbd. i p. 920, pl. ii §§ 87, 589, 805, 859).

(R. fī ʿilm al-firāsah) = (Jumal aḥkām al-firāsah: Aleppo 1347/1929 (see Brockelmann Sptbd. i p. 924).

Persian translation (presumably of the above-mentioned work): (Risālah dar qiyāfah) (beg… a. b. īn risālah īst mus̲h̲tamil bar tarjamah i risālaʾī kih Fak̲h̲r al-Dīn i Rāzī nawis̲h̲tah), in nineteen bābs: Blochet ii 896 (acephalous. 19 foll. 16th cent.).

Abridgment (of the above work?): (R. dar ʿilm i firāsat), in an introduction and ten bābs: Rehatsek p. 199 no. 48 (1), Ross and Browne 237 (1) (transcribed from the preceding ms. in 1280/1863).

§ 872. S. ʿAlī b. S̲h̲ihāb al-Dīn Hamadānī died in 786/1385 (see pl. i § 1262).

(1)
Firāsat-nāmah (beg…. Bi-dān asʿadaka ’llāhu taʿālā fī ’l-dārain kih īn risālah īst mufīd): Blochet i 151 (17) ah 1052/1642).
(2)
Muk̲h̲taṣar dar ʿilm i qiyāfah (beg. al-Ḥ. l. ’l. k̲h̲. al-insāna fī aḥsani taqwīm a. b. īn muk̲h̲taṣarīst dar ʿilm i q. u ḥilyah i ẓāhir i Ādamī): Bodleian 1241 (28).
(3)
Qiyāfat-nāmah (beg. Ḥ. u t̲h̲anā-yi bī-q. ḥadrat i Ṣāniʿ i Ḥakīmī rā kih ba-mūjab i ḥumrat i ṭīn i Ādam1): Ethé ii 3057 (foll. 202–6).

§ 873. S. Aḥmad b. Zakarīyā b. Yaḥyā al-Ḥusainī.

(Risālah dar qiyāfah2) (beg. al-Ḥ. l. ’l. k̲h̲. al-insāna wa-ṣawwarahu fa-aḥsana taṣwīran), a short treatise composed for Sulṭān Bāyazīd b. M. b. Murād (reigned 886–918/1481–1512): Rosen Institut 129 (defective. 16 foll. Not old).

§ 874. Muhad̲h̲d̲h̲a̲b̲ a̲l̲-D̲ī̲n Aḥmad b. ʿAbd al-Riḍā is the author of an Arabic manual of S̲h̲īʿite law entitled Maʿārij al-dīn wa-manāhij al-yaqīn, which he completed at Mas̲h̲had in 1079/ 1677 (Loth 290, Brockelmann ii p. 412) and of an Arabic work on the uṣūl al-dīn and the furūʿ al-dīn written in 1084/1673 at Aḥmadābād (Gujrāt) for Nawwāb M. Amīn K̲h̲ān b. Nawwāb Muʿaẓẓam K̲h̲ān (Loth 291, Brockelmann ii p. 412). See also D̲h̲arīʿah i pp. 30, 380, iii p. 433, v pp. 224, 270.

(Risālah dar qiyāfah) (beg. Wa-baʿdu fa-yaqūlu ’l-jānī ’l-rājī ʿafwa Rabbihi ’l-G̲h̲afūr), a brief tract: Rieu ii 864a (foll. 15–19. 18th cent.).

§ 875. Ṣadr al-Dīn M. b. Zabardast K̲h̲ān is the author of a mat̲h̲nawī dated 1134/1721–2 and of the Irs̲h̲ād al-wuzarāʾ written in Muḥammad S̲h̲āh’s reign (see pl. i § 1466). See also pl. ii §§ 24 (1) (g), 143, 467.

Hidāyat al-Saḍr, on the ʿilm i qiyāfah: Lahore Panjāb Univ. (2 copies, one dated 1132/1720. See ocm. x/3 (May 1934) p. 108).

§ 876. Appendix

(1)
Dalāʾil al-firāsat (beg. al-Ḥ. l. ’l. j. al-firāsata miṣbāḥan li-l-ḥaqāʾiq), compiled by M. Mīrzā K̲h̲ān from the D̲h̲ak̲h̲īrat al-mulūk of S. ʿAlī Hamadānī (see pl. i § 1262) and the Tuḥfat al-naṣāʾiḥ [of Yūsuf Gadā: see Ethé 1276, etc.] and divided into a muqaddimah, two bābs and a k̲h̲ātimah: Browne Pers Cat. 136 (2) (foll. 25b–32b. ah 1227/1812).
(2)
Mirʾāt al-qiyāfah (beg. Ba-nām i k̲h̲udāwand i Dānā-yi rāz * Ḥakīm i zi har wāsiṭah bī-niyāz), a metrical treatise composed (according to the colophon) by Brij Mōhan [Vraja-Mōhana] Maḥsūrī and divided into two bābs ((1) dar taʿrīf i mardān, (2) dar taʿrīf i zanān): Bodleian 1882 (foll. 229–58. N.d. Ouseley ms.).
(3)
Qiyāfah-nāmah (beg. al-Ḥ. l. R. al-ʿā…. Bi-dān asʿadaka ’llāhu t. fī ’l-d. kih īn nusk̲h̲ah az jihat i dīdan), in twenty-one bābs (each devoted to a part of the body), by Kālī- Dās Hindī: Edinburgh 370 (17 foll. ah 1107/1695).
(4)
(Risālah dar firāsat) (beg. ʿIlm i firāsat kih ān ʿibārat ast az maʿrifat i ak̲h̲lāq i darūnī): Ivanow 1522 (foll. 10–17. Late 18th cent.), possibly also Majlis 621 (7) (defective), which has a similar beginning.
(5)
Risālah dar ʿilm i firāsat (beg. Ḥ. u sp. u t̲h̲. i bī-q. ḥaḍrat i Ḥakīmī rā kih ba-mūjab i k̲h̲umrah i ṭaiyibah), by Nūr-bak̲h̲s̲h̲: Bodleian 1880 (ah 1044/1635), Nad̲h̲īr Aḥmad 232 (author’s name not mentioned in the ms. ʿAbd al-Ḥusain [bookseller?], Lucknow).
(6)
(Risālah dar ʿilm i firāsat) (beg. A. b. bi-dān ai dānandah i ahl i zamān kih īn risālah ast [īst?] dar ʿilm i firāsat), a short anonymous work: Bodleian 1881 (foll. 212b–224b. ah 1045/ 1636).
(7)
(Risālah dar ʿilm i firāsat) (beg. Arbāb i dil az bāb i firāsat ḥall i mus̲h̲kil dar ḍimn i īn ḥikāyat kardah and): Bodleian 1238 (23).
(8)
Risālah dar ʿilm i firāsat (beg. al-Ḥ. l. R. al-ʿā. wa-’l-ṣ. ʿalā Rasūlihi wa-ḥabībihi … a. b. bi-bāyad dānist kih bināʾ i īn kitāb murattab bar dū maqālah ast), an anonymous work in two maqālahs (1) dar uṣūl i ʿilm i firāsat u kiyāsat, in four faṣls, (2) dar ḍarūrīyāt u furūʿ i īn u ʿalāmāt …, in twenty-one bābs (1) the head, (2) the forehead, (3) the eyebrows, etc.): Edinburgh 369 (27 foll. ah 1107/1695).
(9)
(Risālah dar ʿilm i firāsat) (beg. Mak̲h̲fī u pūs̲h̲īdah na-mānād kih ḥukamā dar ʿilm i firāsat qānūnī tartīb dādah and): Browne Pers. Cat. 250 (3) (foll. 61b–70b. ah 1298/1881).
(10)
(Risālah dar ʿilm i qiyāfah az kalām i akābir) (beg. Ḥ. u sp. u t̲h̲.i bī-q. ḥaḍrat i Ṣāniʿ i Ḥakīm rā3), apparently in two bābs: Bodleian 1476 (1) (n.d.).
(11)
(Risālah dar qiyāfah) (beg. ʿĀlim i īn ʿilm rā ʿālim al-g̲h̲aib na-tuwān guft): Ivanow 1521 (4 foll. 18th cent.).
(12)
Risālah dar qiyāfah: Cambridge 2nd Suppt. 67 (6) (foll. 269–302. 18th cent.).
(13)
R. dar qiyāfah (beg. Ḥ. u sp. i bī-q. mar ān kibriyāʾī rā sazad), composed probably by the copyist, Malik Saif al-Dīn, and dedicated to Mahārājah Dalīp Sing’h: Ivanow Curzon 655 (3) (foll. 16–32. ah 1263/1847).
(14)
Risālah i firāsat, unidentified work: Āṣafīyah ii p. 1696 no. 24 (ah 1166/1753).
(15)
Risālah i manẓūm fī ʿilm i qiyāfah min mujarrabāt i Aflāṭūn al-ḥakīm (beg. (in Bodl. 1883) Ḥ. u st. Aḥad i kibriyā * Ān-kih rawān dād u bayān k̲h̲āk rā, (in Ivanow 908 and Ethé 2982 (1)) Hast riwāyat zi Falāṭūn k̲h̲abar * ʿIlm i qiyāfah bar i ahl i baṣar (this line occurs later in Bodl. 1883)): Ethé 2982 (1) (ah 1167/1753), Bodleian 1883 (foll. 75–86. N.d.), Ivanow 908 (foll. 1–10. 18th cent.), possibly also Blochet ii 906 (1) (defective at end. Early 18th cent.).
(16)
Risālah i qiyāfah, on divination by lines on hand, foot, etc.: [Cawnpore] 1267/1851* (Muḥammadī Pr. 32 pp.).
(17)
(Risālah i qiyāfah), various untitled or unidentified works: Āṣafīyah ii p. 1696 nos. 232 (metrical), 234 (metrical), 237, Blochet iv 2418 fol. 374 seq. (early 17th cent.), Princeton 438 (1) (ad 1825).
(18)
Samudrik4 (beg. Ba-nām i Farāzandah i āsmān * Qiyāfah-numāy-as̲h̲ wujūd i jahān), a mat̲h̲nawī: Bodleian 1241 (48) (foll. 560–72. S̲h̲āh-ʿĀlam’s 32nd year = 1205–6/1791).
(19)
Sāmudrik i rik’hī-s̲h̲ār, on horoscopes [sic?], translated from the Hindī by M. Ismāʿīl: Lindesiana p. 215 no. 728 (ad 1837).
(20)
Tuḥfat al-aḥbāb (beg. Sp. i bī-q. K̲h̲udāwandī-rā u Bī-mit̲h̲l-u-mānandī-rā), by M. Ḥakīm [b. ?] Ḥājī M.: Bānkīpūr xi 1098 (64) (19th cent.).

Notes

^ Back to text1. These words are very similar to the beginning of the Risālah dar ʿilmi firāsat which is ascribed to Nūr-bak̲h̲s̲h̲ in the ms. Bodleian 1880 and of which a ms. without author’s name is described in Nad̲h̲īr Aḥmad 232 (see pl. ii § 876, no. 5).

^ Back to text2. Or firāsah: Rosen says “physiognomie”.

^ Back to text3. Cf. the opening words of no. 5 above.

^ Back to text4. In the heading and colophon Nusk̲h̲ah i Samundrik’h. In Platts’s Urdu dictionary samudrik is mentioned as a shortened Hindi form of the Sanskrit sāmudrik (= palmistry, cheiromancy, physiognomy).

Cite this page
“9.13 Occult Arts: Qiyāfah”, in: Storey Online, Charles Ambrose Storey. Consulted online on 25 September 2023 <http://dx.doi.org/10.1163/2772-7696_SPLO_COM_20913000>
First published online: 2021▲   Back to top   ▲