Search

Your search for 'dc_creator:( "Jacoby, Felix" ) OR dc_contributor:( "Jacoby, Felix" )' returned 963 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Demodamas von Halikarnassos-Milet (428)

(1,026 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Von einer chronik der halbkarischen stadt kann ernsthaft keine rede sein. Ob die priesterliste Syll.3 1020 jemals in einem buch gestanden hat, ist zweifelhaft. Wir kennen nur durch zufall die früh…

XLVI. Leukas

(18 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XLVI. Leukas No comments by Jacoby. Jacoby, Felix (Berlin)

Schriftsteller über Septimius Severus (211)

(670 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 211 T 1BNJ Herodian. II 15, 5: ἐπεὶ δὲ αὐτῶι (sc. Σεβήρωι) τὰ πρὸςτὸν ᾽Αλβῖνον διὰ σοφίας ἀσφαλῶς εἶχεν οὐδέ τι δέος ἦν ἀπὸ Βρεττανίας, τό τε ᾽Ιλλυρυκὸν στράτευμα σὺν αὑτῶι πᾶν εἶχε, .... ἐπὶ τὸν Νίγρον ἠπεί- γετο…

Theophilos (296)

(562 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Name auch in der literatur häufig. *Plu hat seinen autor vielleicht nach dem Ζηνοδότειος Θεόφιλος unbestimmter zeit erfunden, von dem wir nur eine merkwürdige geschichte über das athenische geschwister- paar Phalanx-Arachne kennen (Schol. Nikand. Th. 11), oder (wegen der ᾿Ιταλικά ) nach dem verfasser einer periegese von Sizilien (III B), der gewiss nicht mit dem seefahrer an der afrikanischen Trogodytenküste (Ptolem. 1, 9, 1—3; 14, 3) identish ist. dieser kommt so wenig in frage wie der schriftsteller über Juden (III C) oder der philosophus Fulgent…

Zur Alexander-Geschichte (153)

(4,001 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Zusammengestellt sind wenigs…

Eudemos von Naxos (Paros) (497)

(161 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 497 T 1BNJ Dionys. Hal. De Thuc. 5: ἀρχαῖοι μὲν οὖν συγγραφεῖς πολ λοὶ καὶ κατὰ πολλοὺς τόπους ἐγένοντο πρὸ τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου, ἐν οἷς ἐστιν Εὐάγων τε ὁ Σάμιος (535) καὶ Δηίοχος <ὁ Κυζικηνὸς (471) καὶ12Βίων> ὁ Προκοννήσιος (332) καὶ Εὄδημος ὁ Πάριος καὶ Δημοκλῆς ὁ Φυγελεὺς3 (VI) καὶ ῾Εκαταῖος ὁ Μιλήσιος (1) ὅ τε ᾽Αργεῖο…

Attische Redner a) [Aischines]: ΔΗΛΙΑΚΟΣ (401a)

(445 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction ( a—b) Apollon. Vit. Aeschin. 5; Ps. Plutarch Vit. X or. 6 p. 840 E. Wahrscheinlich 345 v. Chr. 1) appellierte Delos an die neugeordnete Amphiktionie, um die …

Dalion (666)

(543 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 666 T 1BNJ Plin. N.H. 6, 183: simili modo et de mensura eius (scil.1 Aethiopiae bzw.…

Charax von Pergamon (103)

(7,376 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction zeit ungewiß; zwischen dreikaiserjahr (T 1) und s. VI p. Chr. (T 1—2). die starke (direkte?) benutzung bei Stephanos von Byzanz, die beliebtheit bei den Byzantinern und die eigenartige stellung bei Euagrios empfehlen, möglichst weit an den letzteren termin heran- zugehen. auf das ἀρχαῖον βιβλίον T 1 ist schwerlich viel wert zu legen. für gleichsetzung mit dem von M. Aurelius Comment. VIII 25 neben gleichfalls unbekannten Eudaimon und Demetrios genannten Ch spricht nichts. benutzung schon durch Herakleides von Milet (Frye Leipz. Stud. VI 1883, 96), was ihn in den anfang des zweiten jahrhunderts n. Chr. bringen würde, würde F 64 selbst dann nicht beweisen (L Cohn Berl. Stud. I 1884, 611), wenn der autorname sicher stünde. als werke …

Themistogenes von Syrakus (108)

(506 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Th als deckname für Xenophon selbst ist nicht zu bezweifeln. die absicht, ‘wenigstens die anonymität der Hellenika zu retten’, sieht E Schwartz Rh. M. XLIV 1879, 192f. auch darin, daß die …

Onasimos von Kypros (O. Sparta) (216)

(573 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction T 1 scheint den sohn des Apsines (Suid. s. ᾿Αψινης gl. 1 ᾿Α. ᾿Αθηναῖος, σοφιστής, ᾿Ονασίμου πατὴρ τοῦ σοφιστοῦ, τοῦ πατρὸς ᾿Αψίνου . vgl. gl. 3), dem die rhetorischen schriften gehören, mit dem historiker aus Kypros zusammenzuwerfen (Brzoska RE II 278). wenn die scheidung richtig ist, so geht wohl auch die variante in der heimatangabe ( ἢ Σπαρτιάτης ) den sophisten an, da Eunap. vit. soph. p. 482. Boiss. einen ᾿Αψίνης ἐκ Λακε- δαίμονος nennt, während der in den Scriptor. Hist. Aug. zitierte der historiker wäre. die unter seinem namen gebrachten nachrichte…

Polles von Aigai (705)

(136 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 705 T 1aBNJ Suda s.v. Πόλλης Αἰγιεύς · ἀπὸ Αἰγῶν τῆς ᾽Ασίας (κεῖται δὲ πλησίον1Μαγνησίας καὶ Σμύρνης)· φιλόσοφος. ἔγραψε κατὰ στοιχεῖον Συμβολικὰ ἐν βιβλίοις β ̅·2Οἰωνοσκοπικὰ ἐν βιβλίοις η ̅· ᾽Αριθμητικὰ ἐν βιβλίοις β ̅· ᾽Ιήματα ἐν βιβλίοις β ̅· Περὶ τῆς καθ᾽ ῞Ομηρον οἰωνοπολίης· Περὶ τῆς παρὰ Τυρρηνοῖς μαντικῆς · ᾽Ιατροσυμ βολικά· Περὶ δρυοκολάπτου· ῾Ιερὸν λόγον· Κατοικιδίων α ̅· Θηρευτικόν· Συμπαθειῶν καὶ3ἀντιπαθειῶν γ ̅· Περὶ κεραυνῶν καὶ τῆς αὐτῶν παρατηρήσεως· καὶ ἄλλα.   FGrH 705 T 1bBNJ Suda s.v. Πόλλης · ὄνομα μάντεως (καὶ κλίνεται Πόλλητος), ὃς συνέγραψε τὸ ἐνόδιον …

Hekataios von Milet (1)

(54,042 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 1 T 1BNJSuid. s. ῾Εκαταῖος ῾Ηγησάνδρου Μιλήσιος · γέγονε κατὰ τοὺς Δαρείου1χρόνους τοῦ μετὰ Καμβύσην βασιλεύσαντος, ὅτε καὶ Διονύσιος ἦν ὁ Μιλήσιος (III), ἐπὶ τῆς ξ ̅ε ̅ ὀλυμπιάδος (520/16)· ἱστοριογράφος. ῾Ηρόδοτος δὲ ὁ ῾Αλι-2καρνασεὺς ὠφέληται τούτου, νεώτερος ὤν. καὶ ἦν ἀκουστὴς Πρωταγόρου3ὁ ῾Εκαταῖος. πρῶτος δὲ ἱστορίαν πεζῶς ἐξήνεγκε, συγγραφὴν δὲ Φερεκύδης4 (I 3). τὰ γὰρ ᾽Ακουσιλάου (2 T 7) νοθεύεται.5 Commentary T 1 ξ ̅ε ̅] 4 T 1Πρωταγόρου] schwerlich korruptel von Πυθαγόρου (T 8. 21); eher verwechselung mit Hellanikos (T 2) oder dem Abderiten H. (Tropea Ecateo da…

Staphylos von Naukratis (269)

(5,865 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Seine zeit bestimmt sich nach unten dadurch, dass ihn Apollodor (wenn nicht schon Sosikrates; s. zu F 12) in dem vermutlich vor 145a (II D p. 716) erschienenen Schiffskatalog zitiert hat; nach oben zunächst dadurch, dass das zitat Androns wahrscheinlich tralaticisch und bereits von St in die diskussion über Kreta eingeführt ist; dann dadurch, dass er gegen Kallimachos' Artemishymnos polemisiert zu haben scheint (u. p. 220, 20/1; 221, 10ff.). auch in anderen auf Thessa- lien bezüglichen stücke…

Athenaios von Naukratis (166)

(391 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die ausdehnung des werkes ist namentlich nach oben unsicher; nach unten ging es gewiß bis zur einrichtung der römischen provinz Syrien durch Pompeius (64/62).   FGrH 166 F 1BNJ Athen. V 47 p. 211 A—D: ἐπαινῶ δ᾽ ἐγώ, ἄνδρες12φίλοι, τὸ γενόμενον παρ᾽ ᾽Αλεξάνδρωι τῶι βασιλεῖ τῆς Συρίας συμπόσιον. ὁ δ᾽ ᾽Αλέξανδρος οὗτος ἦν ᾽Αντίοχου τοῦ ᾽Επιφανοῦς υἱὸς ὑποβληθείς, δι᾽34ὃ εἷχον μῖσος πάντες ἄνθρωποι εἰς Δημήτριον. περὶ οὗ ἱστόρησεν ὁ ἑταῖρος ἡμῶν ᾽Αθήναιος ἐν τοῖς Περὶ τῶν ἐν Συρίαι βασιλευσάντων. τὸ <μὲν> οὖν συμπόσιον τοῦτο τοιόνδε τι ἐγένετο. Διογένης ὁ ᾽Επικούρειος,5ἕξιν …

Diodoros (452)

(302 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Schol. 120 b μᾶλα μὲν ἐν κόλποισι <Διωνύσοιο> τὰ ἐράσμια καὶ ἔρωτοςποιητικά, καθὸ <τὰ> ὑπὸ ᾿Αφροδίτης διδόμενα τῶι ῾Ιππομένει μῆλα ἐκ τῶν (Wendel τοῦ o) Διονύσου ταῦτα δὲ εἰς ἔρωτα τὴν ᾿Αταλάντην ἐκίνησεν, ὥς φησιν ὁ Φιλιτᾶς (F 14 Diehl) «τά οἵ ποτε Κύπρις ἑλοῖσα / μῆλα Διωνύσου δῶκεν ἀπὸ κροτάφων». Die gleichung des ‘dichters’ mit dem zeitlich unbestimm- ten elegiker D. von Elaia 1), der neben Phylarch in der quellenangabe zu Parthen. Narr. am. 15 für die Daphnegeschichte zitiert wird, ist ganz unsicher. O. Schneider stellt mit recht D. von Erythr…

Q. Dellius (197)

(1,132 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction D stand von 42 bis wahrscheinlich kurz vor dem ausbruch des krieges mit Octavian im dienste des Antonius, von dem er mehrfach auch zu diplomatischen missionen verwendet ist. so ließ er a. 41 durch ihn Kleopatra vor sich nach Tarsos fordern (Plut. Anton. 25). D.s verhalten der königin gegenüber macht wahrscheinlich, daß die epistulae ad Cleopatram lascivae (Senec. suas. I 7) kein ‘boshaftes pamphlet’ sind, sondern in die zeit seines hoflebens gehören. lebensnachrichten: Wissowa RE IV 2447; Peter Hist. Rom. Fr. II p. LXVIIIf…

LXIX. Sizilien und Grossgriechenland (SizilienUndGrossgriechenland)

(1,356 words)

Author(s): Jacoby, Felix
LXIX. Sizilien und Grossgriechenland Sizilien und das griechische Italien müssen zusammengenommen werden, weil schon der älteste westgriechische historiker Antiochos1 das letztere, wenn nicht im rahmen, so doch in enger verbindung mit der ge schichte Siziliens behandelt hat; und dieses gefühl der zusammen gehörigkeit war bei seinen nachfolgern eher noch stärker2. Die äusseren gründe dafür liegen auf der hand: das wichtigste bevölkerungselement Siziliens vor ankunft der Griechen bildeten nach allgemeiner überzeugung aus Italien gekommene stämme3, und die griechische b…

Sammelzitate (311)

(3,684 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Über die herkunft dieser sammelzitate aus der gelehrten hellenistischen literatur s. Atthis, 1949, p. 1f. Es ist mindestens überflüssig, wahrschein- lich sogar falsch, hinter einem solchen zitat einen einzelnen autor zu suchen 1).   FGrH 311 T 1BNJ Ioseph. c. Ap. 1, 17: ἀλλ᾽ οὐδὲ περὶ τῶν Σικελικῶν (555 T 5) τοῖς περὶ ᾽Αντίοχον καὶ Φιλιστον ἢ Καλλίαν Τίμαιος συμφωνεῖν ἠξίωσεν, οὐδ᾽ αὖ περὶ τῶν ᾽Αττικῶν οἱ τὰς ᾽Ατθίδας συγγεγραφότες (329 T 2), ἢ περὶ τῶν ᾽Αργο-λικῶν οἱ τὰ περὶ ῎Αργος ἱστοροῦντες ἀλλήλοις κατηκολουθήκασιν.   FGrH 311 T 2BNJ Pausan. 1, 14, 2: ῾Ελλήνων οἱ μάλιστ…
▲   Back to top   ▲