Search

Your search for 'dc_creator:( "Jacoby, Felix" ) OR dc_contributor:( "Jacoby, Felix" )' returned 963 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Orthagoras (713)

(606 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 713 F 1BNJPhilostrat. V.A. 2, 17: τὰ δὲ Νεάρχωι (133 F 12) τε καὶ1᾽Ορθαγόραι περὶ τοῦ ᾽Ακεσίνου ποταμοῦ εἰρημένα, ὡς ἐσβάλλει μὲν ἐς τὸν2᾽Ινδὸν οὗτος, τρέφει δὲ ὄφεις ἑβδομήκοντα πηχῶν μῆκος, τοιαῦτα εἶναί φασιν ὁποῖα εἴρηται, καὶ ἀνακείσθω μοι ὁ λόγος ἐς τοὺς δράκοντας, ὧν ὁ Δάμις ἀφη γεῖται τὴν θήραν.   FGrH 713 F 2BNJ Philostrat. V. A. 3, 53: καὶ μὴν καὶ τὸ τοῦ ᾽Ινδοῦ στόμα ἰδεῖν φασι, πόλιν δὲ ἐπ᾽ αὐτοῦ κεῖσθαι Πάταλα περίρρυτον τῶι ᾽Ινδῶι, ἐς ἣν τὸ ναυτικὸν τοῦ ᾽Αλεξάνδρου ἐλθεῖν, ὧι ναύαρχον ἐπιτετάχθαι Νέαρχον οὐκ ἀγύμναστον τῆς3θαλαττίου τάξεως (133 T 7). ἃ δὲ ᾽Ορθαγόραι περὶ τ…

Ainesidamos (600)

(425 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 600 F 1BNJSchol. Apoll. Rhod. 1, 1300/5a: καί νύ κεν ἂψ ὀπίσωΜυσῶν ἐπὶ γαῖαν ἵκοντο (die Argonauten um des dort zurückge bliebenen Herakles willen) / … εἰ μὴ Θρηικίοιο δύω υἷες Βορέαο / Αἰακίδην χαλεποῖσιν ἐρητύεσκον ἔπεσσιν / σχέτλιοι· ἦ τέ σφιν στυγερὴ τίσις ἔπλετ᾽ ὀπίσσω / χερσὶν ὑφ᾽ ῾Ηρακλῆος, ὅ μιν δίζεσθαι ἔρυκον. / ἄθλων γὰρ Πελίαο δεδουπότος ἂψ ἀνιόντας / Τήνωι ἐν ἀμφιρύτηι πέφνεν, καὶ ἀμήσατο γαῖαν / ἀμφ᾽ αὐτοῖς, στήλας τε δύω καθύπερθεν ἔτευξεν, / ὧν ἑτέρη (θάμβος περιώσιον ἀνδράσι λεύσσειν) / κίνυται ἠχήεντος ὑπὸ πνοίηι βορέαο]… Αἰνησίδαμος δὲ ἐν Τηνιακοῖς, ἐπειδὴ τὸ…

Deinarchos (465)

(228 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Demetrios' angaben können wir nicht nachprüfen; aber jede gleichung gegen sie ist willkürlich und zwecklos. Kreter braucht D. so wenig gewesen zu sein wie M., nach dessen ‘Kyklos’ man sich die sammlung der περὶ Κρήτην μυθολογίαι vorstellen wird. Beide bücher beschränken sich auf die mythische zeit, für die allein die ἀκολουθία πραγμάτων möglich war, in der das wesen des κύκλος besteht, ganz gleich ob er in prosa oder in versen geschrieben ist 1). Die zeit des M. lässt sich innerhalb des 2. jhdts v. Chr. nicht genauer bestimmen 2). Seine ausseramtliche betätigung …

P. Aelius) Phlegon von Tralles (257)

(18,407 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 257 T 1BNJ Suid. s. Φλέγων Τραλλιανός · ἀπελεύθερος τοῦ Σεβαστοῦ Καίσαρος1(οἱ δὲ ᾽Αδριανοῦ φασίν)· ἱστορικός. ἔγραψεν ᾽Ολυμπιάδας ἐν βιβλίοις ις —2ἔστι δὲ μέχρι τῆς σκθ ὀλυμπιάδος (137—140p) τὰ πραχθέντα πανταχοῦ· τὰ δὲ αὐτὰ ἐν βιβλίοις η ̅· ῎Εκφρασιν Σικελίας· Περὶ μακροβίων καὶ θαυμα-34σίων· Περὶ τῶν παρὰ ῾Ρωμαίοις ἑορτῶν βιβλία γ ̅· Περὶ τῶν ἐν ῾Ρώμηι τόπων καὶ ὧν ἐπικέκληνται ὀνομάτων· ᾽Επιτομὴν ᾽Ολυμπιονικῶν ἐν βιβλίοις β ̅· καὶ ἄλλα.   FGrH 257 T 2BNJ Script. Hist. Aug. X 20, 1: legisse me apud Aelium Maurum Phle-5 gontis Hadriani libertum memini.   FGrH 257 T 3BNJ Phot. Bibl. 9…

Bemarchios von Kaisareia (220)

(205 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Sievers Leben des Libanius 1868, 50; W Schmid RE III 266; Schemmel N Jahrb. XXII 1908, 152; Christ-Schmid Gr. L.6 II 1924, 1038.   FGrH 220 T 1BNJ Suid. s. Βημάρχιος · Καισαρεὺς ἐκ Καππαδοκίας, σοφιστής. οὗτος ἔγραψε τὰς Κωνσταντίνου τοῦ βασιλέως πράξεις ἐν βιβλίοις δέκα·μελέτας τε καὶ λόγους διαφόρους. Commentary T 1 an dem geschichtswerk über Konstantin zu zweifeln be rechtigt T 2 nicht.   FGrH 220 T 2BNJ Liban. or. I 39 (I 103 Förster): Βημάρχιος … μάλα δὴ τὸν Κωνστάντιον ἡιρηκὼς ἀνὴρ καὶ τῶν περὶ ἐκεῖνον τοὺς ἀμυήτους ψόφωι τε καὶ κτύπωι παρανόμων ῥημ…

Anhang zu Sizilien und Grossgriechenland (577)

(7,498 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 577 F 1BNJP. Ox. 665: //a[τῶ]ν ἐν ᾽Ομφά[κηι καὶ] / Κακύρωι ξέν[ων ἐπὶ /12Γ]έλ̣αν στρα[τεία]. / Βοή[θ]ε̣ια Συρακ̣ο[σίων] /5Γε[λώ]ιοις καὶ πο̣[ρεία] /3τῶν ξέ̣νων πρὸ[ς Συρα]κοσίους. Μάχη Συρακοσ[ίων καὶ] / τῶν ξένω̣ν [ἐν τῶι] /10Γλαυκῶ̣ν πε[δίωι? /....... α̣ρ̣[.]ν[ … ] / ** //b ** /4᾽Ακρα[γαν]τ̣[ίνων ἐπὶ] / Κραστὸν στρ[ατεία]. / ῾Η γενομέν[η περὶ] /15Κραστὸν ῾Ιμερα[ίων] / καὶ Γελώιων πρὸς ᾽Α [κρα] / γαντίνους μάχ [η]. / ῾Ως οἱ τὴν Μινώιαν / τῶν ξένων οἰκ[ί] /20ζοντες ὑπ᾽ ᾽Ακρα / γαντίνων καὶ Σ[υρα]/-κοσίων ἡιρέθ̣η̣[σαν / .. ᾽Ακρ]αγ̣α̣ν[τιν …] / ( vac) //   FGrH 577 F 2BNJ P. Ox. s. IIp (…

Ion von Chios (392)

(10,523 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die zeit lässt sich ziemlich genau auf gegen 480 bis 422/1 (423/2) bestimmen 1). I. gehörte einer alten und reichen familie an. Sein vater ist vielleicht gelegentlich von Kimons erster strategie (476/5) in persön- liche beziehungen zu diesem getreten 2); und als I. gegen 465 παντάπασιν μειράκιον zur erziehung nach Athen geschickt wurde, fand er aufnahme in Kimons haus 2a). Er hat ihn 463/2 in die Peloponnes begleitet, als Ki- mon den Spartanern vor Ithome das athenische hilfskorps zuführte 3); und das freundschaftsverhältnis zu dem feldherrn wird bis zu des…

Sammelcitate (441)

(81 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 441 F 1BNJPorphyr. De antr. Nymph. 1: ὅτι ποτὲ αἰνίττεται ῾Ομήρωι τὸ ἐν ᾽Ιθάκηι1ἄντρον, ὃ διὰ τῶν ἐπῶν τούτων διαγράφει λέγων ( Od.ν 102—112) .... (2)ὅτι μὲν οὐ καθ᾽ἱστορίαν <παρ>ειληφὼς μνήμην τῶν παραδοθέντων πεποίηται, δηλοῦσιν οἱ τὰς περιηγήσεις2τῆς νήσου γράψαντες, οὐδενὸς τοιούτου κατὰ τὴν νῆσον ἄντρου μνησθέντες, ὥς φησι Κρόνιος.3 Notes^ back to text1. ἐζήτησας, ὧ *, ὅτι ποτὲ (aus Psellos) Nauck^ back to text2. παρειληφὼς Nauck εἰληφὼς M^ back to text3. διαγράψαντες Psell Κρόνιος v κρίνιος MJacoby, Felix (Berlin)

Poseidippos (447)

(503 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Über die person des autors ob p. 291, 23ff. Titel und zusammenstellung mit Philostephanos bewiesen für ein prosabuch.   FGrH 447 F 1BNJ Clem. Al. Protr. 4, 53, 5 = Arnob. Adv. nat. 6, 23 (Arnob. Adv. nat. 6, 23): ὁ Πρα ξιτέλης δέ, ὡς Ποσείδιππος ἐν τῶι Περὶ Κνίδου διασαφεῖ, τὸ 1 τῆς ᾽Αφροδίτης ἄγαλμα τῆς Κνιδίας κατασκευάζων, τῶι Κρατί νης τῆς ἐρωμένης εἴδει παραπλήσιον πεποίηκεν αὐτήν , …. (6) Φρύνη δὲ ὁπηνίκα ἥνθει ἡ ἑταίρα ἡ Θεσπιακή, οἱ ζωγράφοι πάντες <τὰς>2τῆς ᾽Αφροδίτης εἰκόνας πρὸς τὸ κάλλος ἀπεμιμοῦντο Φρύνης, ὥσπερ αὖ καὶ3οἱ λιθοξόοι τοὺς ῾Ερμᾶς ᾽Αθήνησι πρὸς ᾽Αλκ…

Alketas (405)

(740 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Ein A. kommt in drei delphischen freilassungsurkunden zwischen 170 und 150 v. Chr. vor 1). Das ist vielleicht der dedikant von Fouilles III 1 no. 525 von ca. 150 v. Chr., wo Bourguet ᾿Αλκέ[τας] ergänzt und an den schriftsteller erinnert; ‘mais on avouera que l'identification n'est pas assez sÛre’ 2). Die zeit ist ganz glaublich, und lässt auf ein verhältnis zwischen A. und Anaxandridas schliessen wie es zwischen den Deliern Phanodikos und Semos bestand; doch tritt hier noch Polemon dazwischen, den jeder spät…

Zenon von Rhodos (523)

(7,784 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Von der art der vom standpunkt eines rhodischen politikers römer- freundlicher observanz 1) geschriebenen zeitgeschichte können wir uns ein einigermassen zutreffendes bild aus Polybios machen, der trotz der einzelkritik das werk des älteren zeitgenossen geschätzt und vermutlich ausgiebig benutzt hat 2). Besonders wichtig ist dass die Χρονικὴ σύνταξις (wie die Anagraphe sie nennt) trotz ihrer zeitgeschichtlichen zielsetzung mit der urzeit anhebt 3). Wenn Diodor die Archaeologie aus ihr exzerpiert, so wird das freilich den grund haben dass Zeno…

LXXIV. Tenos

(223 words)

Author(s): Jacoby, Felix
LXXIV. Tenos Eine πολιτεία des Aristoteles erschliesst Rose aus Plin. N. H. 4, 65. Zeit und person des einzigen lokalhistorikers sind unsicher. Die dorische namensform fällt auf; aber von dem skeptischen philosophen aus Knossos, wahrscheinlich Ciceronischer zeit1, hat ihn C. Mueller mit recht ge trennt. Der name ist nicht selten, und der schriftsteller wird in helle nistische zeit gehören, wenn er nicht älter ist2. Eine dichterin ᾽Αλκυνόη Αἰτώλισσα ἀπὸ Θρονίου wird zwischen 230 und 189 v. Chr. in dem dekret von Tenos I G XII 5 no. 812 geehrt; aber sie behandelte nicht die ge s…

Hekataios von Abdera (Teos) (264)

(54,104 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction E. Schwartz Rh. M. 40, 1885, 223/62; RE V 1905, 670/2; Jacoby RE VII 1912, 2750/69. Der philosoph (zu T 1) ist aufgenommen, wie etwa Herodoros (31) oder Euhemeros (63), als verfasser ‘lehrhafter dichtungen’ — dieser von Wil (GrL 3187 verwendete ausdruck ist besser als der vieldeutige, selten wirklich passende ‘roman’ — die form und inhalt der ethnogra- phie und dem reisebericht (über den ‘reisenden’ H s. zu F 7/14) entneh- men, sodass sie spezieller als ‘ethnographische utopien’ (RE VII 2755) bezeichnet werden kön…

Herakleides von Kyme (689)

(1,774 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 689 T 1BNJ Diog. Laert. 5, 93: γεγόνασι δ᾽ ῾Ηρακλεῖδαι τεσσαρεσκαί δεκα .... (94) τρίτος Κυμαῖος, γεγραφὼς Περσικὰ ἐν πέντε βιβλίοις· τέταρτος Κυμαῖος, ῥήτωρ, Τέχνας γεγραφώς· πέμπτος Καλλατια νὸς ἢ ᾽Αλεξανδρεύς (IV) …· ἕκτος ᾽Αλεξανδρεύς, γεγραφὼς τὰ Περσικὰ ἰδιώματα (696 F 30) ….   FGrH 689 F 1BNJ Athen. 12, 8 p. 514 BC: (Dinon 690 F 25/6) «φυλάσσουσί τε αὐτὸν ( scil.τὸν Περσῶν βασιλέα) καὶ τριακόσιαι <ἑξήκοντα> γυναῖ-1κες», ὡς ἱστορεῖ ὁ Κυμαῖος ῾Ηρακλείδης ἐν α ̅ Περσικῶν. «αὗται δὲ τὰς μὲν ἡμέρας κοιμῶνται, ἵνα νυκτὸς ἐγρηγορῶσι, τῆς δὲ νυκτὸς ἄιδουσαι καὶ ψάλλ…

Nikobule (127)

(295 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Scheint ein zeitgenössisches pamphlet von der art des Ephippos (126) gewesen zu sein. der verfasser versteckt sich hinter einem frauennamen, dessen beziehung, wenn er eine hatte, wir nicht kennen.   FGrH 127 T 1BNJ Athen. X 44 p. 434 C: Νικοβούλη .. ἢ ὁ ἀναθεὶς ταύτηι τὰ1σιγγράμματα.   FGrH 127 T 2BNJ Plin. N H I 12. 13: arborum naturae .... ex .... Polyclito,2 Olympiodoro, Diogneto, Nicobule, Anticlide, Charete .....3   FGrH 127 F 1BNJ ( Script. Al. M. p. 157, 1) = Athen. X 44 p. 434 CAthen. X 44 p. 434 C: Νικοβούλη δὲ ἢ ὁ ἀναθεὶς ταύτηι τὰ συγγράμματά φησιν, ὅτι παρὰ Μηδείωι τῶι4Θεσσαλ…

Dexippos von Athen (100)

(13,970 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 100 T 1BNJ Suidas s. Δέξιππος · Δεξίππου, ὁ ῾Ερέννιος χρηματίσας· ᾽Αθη-1ναῖος, ῥήτωρ· γεγονὼς ἐπὶ Βαληριανοῦ καὶ Γαλιήνου καὶ Κλαυδίου δευτέρουκαὶ Αὐρηλιανοῦ τῶν βασιλέων ᾽Ρωμαίων (253—275).   FGrH 100 T 2BNJ Eunapios Vit. Sophist. p. 457 Boiss: τοὺς δὲ χρόνους εἰς Γαλλίηνον καὶ Κλαύδιον <προ>βιβάζειν συνέβαινεν (sc. τὸν Πορφύριον)2Τάκιτόν τε καὶ Αὐρηλιανὸν καὶ Πρόβον (260—282), καθ᾽ οὓς ἦν καὶ Δέξιππος ὁ τὴν Χρονικὴν ῾Ιστορίαν (F 1—5) συγγράψας, ἀνὴρ ἁπάσηςπαιδείας τε καὶ δυνάμεως λογικῆς ἀνάπλεως. Commentary T 2 D hat mindestens bis auf Aurelian gelebt (F 6; 7); genaueres i…

XX. Epidauros

(112 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XX. Epidauros Ausser gedichten und ‘Heilungen’1, die hier abzudrucken sinnlos wäre, scheint Epidauros keine eigene literatur erzeugt zu haben. Die stadt ist nicht unter Argos gestellt, weil sie (wie ja auch die eigene politie zeigt) in literarischer zeit dauernd selbständig war und auch in ihrer archaeologie alle argivischen ansprüche bestritt2. Das material für eine geschichte in Hiller von Gaertringens ‘Prolegomena’ zu I G IV 1 (1929); s. ferner Wilamowitz ‘Isyllos von Epidauros’ Ph. U. 9 (1886); Philippson-Kern R E VI, 1909, col. 56ff. (unzureichend, aber mit lite ratu…

Poseidonios (169)

(359 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die gleichsetzung mit P von Olbia (III) ist ebenso unsicher wie die zuweisung der bei Suid. s. Π. ᾿Αλεξανδρεύς unter dessen schriften aufgeführten Μελέται ῥητορικαί und ῾Υποθέσεις εἰς Δημοσθένην .   FGrH 169 T 1BNJ Plut. Aem. Paul. 19: s. F 1.   FGrH 169 F 1BNJ Plut. Aem. Paul. 19: ὁ δὲ τῶν Μακεδόνων βασιλεύς,1ὥς φησι Πολύβιος (XXIX 18 B—W), τῆς μάχης (bei Pydna) ἀρχὴν λαμβα-νούσης ἀποδειλιάσας εἰς πόλιν ἀφιππάσατο, σκηψάμενος ῾Ηρακλεῖ θύειν,2δειλὰ παρὰ δειλῶν ἱερὰ μὴ δεχομένωι μηδ᾽ εὐχὰς ἀθεμίτους ἐπιτελοῦντι .... οὐ μὴν ἀλλὰ Ποσειδώνιός τις ἐν ἐκείνοις τοῖς χρόνοις …

Aristeas von Prokonnesos (35)

(751 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Commentary T 0 Die schriften der wundermänner sind wahrscheinlich nur erfindung Lobons (Hiller Rh. Mus XXXIII 518. Croenert Χάριτες Leo dargebr. 123ff.). daß Dionys noch eine prosaschrift des Aristeas besaß, ist aus 35 T 2 nicht zu entnehmen.   FGrH 35 T 1BNJSuid. s. ᾽Αριστέας · Δημοχάριδος ἢ Καυστροβίου, Προκοννήσιος· ἐποποιός.1Τὰ ᾽Αριμάσπεια καλούμενα ἔπη .......... ἔγραψε δὲ οὗτος κα̣ὶ καταλογάδην Θεογονίαν, εἰς ἔπη α ̣̅ . Addenda (und Delenda) 35 T 1 a) Suda s.v. ᾽Αριστέας 2 · Δημοχαρίδος ἢ Καυστροβίου, Προικοννή σιος3· ἐποποιός4. τὰ5᾽Αριμάσπεια καλούμενα ἔπη· ἔστι δὲ ἱστορ…

Hellenika von Oxyrhynchos (Daimachos von Plataiai?) (66)

(13,722 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction P. Ox. 842 auf dem verso eines katasters; privatabschrift um 200 p. Chr., mit wechselnder zeilenzahl und zeilenbreite; col. V—VI 26 von anderer hand. aus etwa 230 fragmenten haben Gr—H 21 columnen in 4 teilen (ABCD) zusammengestellt, deren folge, bis auf das fast völlig verlorene C, sicher scheint. der freie raum von 4 ½ cm vor A beweist wohl buchanfang, was aber bedeutungslos, da P sowenig wie Thukydides oder Theopompos das buch als einheit behandelt. bezeichnend dafür der …
▲   Back to top   ▲