Search

Your search for 'dc_creator:( "Jacoby, Felix" ) OR dc_contributor:( "Jacoby, Felix" )' returned 962 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Amyntas (122)

(977 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Zeit und stellung durchaus fraglich; s. zu F 2.   FGrH 122 F 1BNJ ( Script. Al. M. p. 135, 1) = Athen. XI 102 p. 500 DAthen. XI 102 p. 500 D: ᾽Αμύντας ἐν τῶι πρώτωι τῶν τῆς ᾽Ασίας Σταθμῶν περὶ τοῦ ἀερομέλιτος καλουμένουδιαλεγόμενος γράφει οὔτως·«σὺν τοῖς φύλλοις δρέποντες συν- τιθέασιν εἰς παλάθης Συριακῆς τρόπον πλάττοντες, οὃ δὲ σφαίρας ποιοῦντες. καὶ ἐπειδὰν μέλλωσι προσ- φέρεσθαι, ἀποκλάσαντες ἀπ᾽ αὐτῶν ἐν τοῖς ξυλίνοις ποτηρίοις, οὓς καλοῦσι ταβαίτας, προβρέχουσι καὶδιηθήσαντες πίνουσι. καί ἐστιν ὅμοιον ὡς ἂν <εἴ> τις1μέλι πίνοι διείς, τούτου δὲ καὶ πολὺ ἥδιον.»2 Commen…

Kastor von Rhodos (250)

(11,012 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Über die person K.s s. zu T 1. von den werken ist kenntlich nur die Chronik (T 2), zitiert — neben dem allgemeinen ῾Ιστορίαι der späteren (F 6; vgl. Geschichtsabriß F 4 p. 1139, 29) — als Χρονικά ( ZeitenbücherF 2 p. 1134, 37; F 8) oder Χρονικῶν ᾿Επιτομή (F 1 p. 1131, 29), was das richtige sein wird (Ph. U. XVI 20, 21). aus F 2 p. 1134, 37/9 ist natürlich kein gegensatz beider titel heraus- zulesen; auch der Kurze Abriß ist von dem Κανών (F 1 p. 1132. 21/5) nicht verschieden. die form der synchronistischen tabelle, die Euse- bius bietet und die man gewöhnl…

Anaximenes von Lampsakos (72)

(11,050 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Sichere zeitbestimmungen fehlen (T 4 sammelnotiz; T 5 nach epoche Alexanders?). aber die Τέχνη (T 13) ist gegen 340 verfaßt (Blaß Att. Beredts.2 II 391; Wendland Anax. v. L., Berlin 1905, 62f.), und Φιλιππικά Ζ¯ scheint erst nach 330 geschrieben (F 11 § 22 Demosth. Π. τ. στεφ . 67; Wendland 12). das bringt A.s tätigkeit in die zweite hälfte s. IV. sicher ist, schon durch die bekannten schüler (T 20—22; s. auch zu F 20—21), verbindung mit Makedonien; dazu durch die Τέχνη solche mit Athen, wo er eine selbständige schule geleitet haben muß (s. auch T 16—25). alles einzelne bleibt f…

P. Cornelius Scipio Nasica Corculum (233)

(870 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Nissen Krit. Untersuch. 267f.; 300; Soltau Herm. XXXI 1896, 155; Peter HRRell2 I p. CXIX; E Meyer Sbr. Berl. Ak. 1909, 780. das vorbild des großen Scipio ist deutlich; als adressaten vermutet Soltau Massinissa. benutzung bei Polybios nicht ganz sicher, bei Plu- tarch indirekt (vermittler Juba? Soltau 158). viel mehr als das unter seinem namen angeführte wird N nicht gehören; in c. 17 setzt das aus ihm genommene vielleicht noch etwas früher ein (Plutarch hat drei berichte nebeneinand…

Nachträge und Corrigenda (appendix_1_kommentar)

(167 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Erster Teil. Genealogie und Mythographie. A Kommentar Nachträge zum Kommentar (Auswahl) Corrigenda Zum Kommentar p. 326, 24: VIII 3, 6 326, 36: 3 F 82 330, 7: Nordostecke 331, 33: Rh. Mus. 50 355, 32: 1, 196; 5, 9. 386, 12f.: … 91; 130; 156; 162; 165; 166; 169; auch …) 391, 25: Schol. 399, 33: Δευκαλίων 410, 37: δὲ 412, 30: del.( 445, 2: F 26 450, 41: [Demosth.] 60, 31 467, 45: ἄρχεσθαι 471, 13: Bibl. Epit. 1, 7 476, 9: Polos (7 T 1) 482, 41: F 191 483, 14: l. (mit Ed. Schwartz) Βοῖον-᾽Απολλόδωρος (244 F 182). Die in den ‘Nachträgen’ mehrfach zitierten Untersuchungen über Ps. Plutarchs Parallela Minora ( Mn…

Bion von Prokonnesos (14)

(378 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Ueber inhalt und zeit des buches, dessen verfasser Pherekydes, Kadmos und Amelesagoras(?) als seine quellen genannt zu haben scheint, ist nicht recht ins klare zu kommen. eine Atthis war es kaum; Wellmanns kombinationen (Herm. XLV 560) hängen an seiner falschen einschätzung des Amelesagoras. ‘ein mit benützung alter stadtgeschichten angefertigter roman … sicher älter als das 3. jahrhdt.’ E. Schwartz R E III 482 no. 8.   FGrH 14 T 1BNJ Diog. Laert. IV 58: γεγόνασι δὲ Βίωνες δέκα· πρῶτος ὁ Φερεκύδηι τῶι Συρίωι συνακμάσας, οὗ φέρεται βιβλία δύο ᾽Ιάδι· ἔστι δὲ Προκοννήσιος.   FG…

Praxagoras von Athen (219)

(777 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction P gehört nach dem namen dem uralten athenischen geschlecht der Keryken an, das sich in der kaiserzeit ‘durch rechtliche privilegien und faktischen einfluß auf die leitung des staates zu einer vorher nie besessenen bedeutung erhoben hat’ (Dittenberger Herm. XX 1885, 39; Wilamowitz ebd. LX 1925, 313). er debutierte als schriftsteller mit dem buche Π. τ. ᾿Αθ. βασιλευσάντων , das vielleicht doch nur eine archonten- liste war. das trotz der glaubensverschiedenheit ganz enkomiastische buch über Konstantin umfaßte nur die erste hä…

Chrysermos von Korinth (287)

(2,266 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die zuweisung von ᾿Ινδικά und Περσικά (zu F 4) an denselben autor zeigt, wie die von ᾿Ιταλικά und Σικελικά an Aristeides (zu 286 F 20), rücksicht auf zusammenhänge in der alten ethnographie; d.h. hier: sie ist durch die erinnerung an die beiden werke des in *Plu.s zeit noch viel gelesenen Ktesias bedingt. typisch für das denken des fälschers ist aber wie Ktesias' name, die brücke zu den Πελοποννησιακά schlägt (zu F 1); daneben tritt wieder typisch Herodot, bei dem ja die ᾿Ινδικά den Περσικά untergeordnet sind, und der die ausdehnung über die gedan- kenbrücke Περσεύς — Περσηίς…

Eumelos (77)

(268 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die einordnung hier beruht auf dem titel, der eine zeitgeschichte vermuten läßt, und auf der nach F 1 doch naheliegenden gleichsetzung (Meineke Hist. crit. Com. 8) des historikers mit dem Peripatetiker von F 2. die schriftstellerei läßt sich mit der des Duris vergleichen.   FGrH 77 F 1BNJ Diog. Laert. V 5: (Aristoteles) ὑπεξῆλθεν εἰς Χαλκίδα,1Εὐρυμέδοντος αὐτὸν τοῦ ἱεροφάντου δίκην ἀσεβείας γραψαμένου (ἢ Δημο-φίλου, ὥς φησι Φαβωρῖνος ἐν Παντοδαπῆι ῾Ιστορίαι), ἐπειδήπερ τὸν ὔμνον ἐποίησεν εἰς … ῾Ερμείαν (6) ...... ἐνταῦθα δὴ πιὼν ἀκόνιτον ἐτελεύ- τησεν, ὥς φη…

Pamprepios von Panopolis (749)

(65 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 749 T 1BNJ Suda s.v. Παμπρέπιος Πανοπολίτης · ἐπῶν ποιητής, ἀκμάσας κατὰ1Ζήνωνα τὸν βασιλέα (474/91). ἔγραψεν ᾽Ετυμολογιῶν ἀπόδοσιν. ᾽Ισαυρικὰ καταλογάδην.2 Notes^ back to text1. ἐκ Πανὸς ὁρμώμενος τῆς ἐν Αἰγύπτωι Suda Π 137 p. 15, 3 Adler (̣ Damaskios) Θηβαῖος τῶν κατὰ τὴν Αἴγυπτον ebd. p. 13, 29 (̣ Malchos)^ back to text2. ᾽Ετ. ἀπ. καταλογάδην· ᾽Ισαυρικά BernhardyJacoby, Felix (Berlin)

Pherekydes von Athen (3)

(44,499 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 3 T 1BNJ Suid. s. Φερεκύδης Βάβυος Σύριος · … γέγονε δὲ κατὰ τὸν Λυδῶν βασιλέα1᾽Αλυάττην, ὡς συγχρονεῖν τοῖς ζ ̅ σοφοῖς (585/4), καὶ τετέχθαι περὶ τὴν μ ̅θ ̅ ὀλυμπιάδα2 (584/1) … πρῶτον δὲ συγγραφὴν ἐξενεγκεῖν πεζῶι λόγωι τινὲς ἱστοροῦσι, ἑτέρων3τοῦτο εἰς Κάδμον τὸν Μιλήσιον (III) φερόντων … ἔστι δὲ ἅπαντα ἃ συνέγραψε4ταῦτα· ῾Επτάμυχος ἥτοι Θεοκρασία ἢ Θεογονία. ἔστι δὲ Θεολογία ἐν βιβλίοις ι ̅ἔχουσα56θεῶν γένεσιν καὶ διαδοχάς.7 Commentary T 1 die zeugnisse über die anfänge der prosa (1 T 1. 16. 2 T 8. Plin. N H VII 205 aus Nepos) gehen alle auf den theologen.…

Kallinikos von Petra (281)

(1,613 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Jacoby RE X 1919, 1649 nr. 1; AStein Herm. 58, 1923, 448ff. (= Stein1); Pros.I.R.2 II 1936, 45 nr. 229 (= Stein2). in seiner zeit bedeutender mann ( διάσημος ) T 1b, nach dem die quelle der Suda andere zeitlich bestimmt. schon deshalb ist kein zweifel, dass die zeugnisse alle auf den gleichen gehen, nicht auf drei verschiedene (Gerth RE X 1650 nr. 2—4, ohne an den Petrenser auch nur zu denken; s. zu T 1 c). nach dem Προσφωνητικὸς Γαλιήνωι war er schon 260/8 angesehen; und weiter unter Aurelian 270/5 (zu F 1); 334/8 ist er einer der grossen aus der vergangenen generation (T 2). während Z…

XLIV. Leros

(18 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XLIV. Leros No comments by Jacoby. Jacoby, Felix (Berlin)

Ephoros von Kyme (70)

(67,350 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Biographische überlieferung scheint ganz gefehlt zu haben. von den beiden zeitbestimmungen, die Suidas (T 1) nach seiner weise vereinigt hat, beruht die zweite ὡς καὶ — Μακεδόνος darauf, daß E Philipps regierung nur noch teilweise behandelt hat; die erste, eine der vielen unbrauchbaren bestimmungen der ἀκμή (nicht der geburt) auf dem synchronismos mit Theopompos (soweit stimmen auch Dopp Herm. XXV 308 und E Schwartz RE VI 1 überein). die darauf ge- gründeten vermutungen über E.s geburtsjahr (405/4 Marx Ephori fragm. coll. Karlsruhe 1815; 408/5 Christ-Schmid Gr L6 I 52…

Charikles (367)

(97 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Zeit des verfassers und charakter des buches nicht kenntlich. Die mehrzahl der bücher spricht gegen reinen panegyrikos. Das einzige fragment weist Schwartz RE III col. 2140 wohl mit recht der einleitung zu.   FGrH 367 F 1BNJAthen. 7, 42 p. 350 BC: ‘γυμνικοὺς δὲ ἀγῶνας’, ἔφη ( scil.Στρατόνικος ὁ κιθαρωιδός) ‘διατιθέτωσαν ᾽Ηλεῖοι, Κορίνθιοι δὲ θυμελικούς, ᾽Αθηναῖοι δὲ σκηνικούς· εἰ δέ τις τούτων πλημμελοίη, μαστιγούσθωσαν Λακε δαιμόνιοι᾽, ἐπισκώπτων τὰς παρ’ αὐτοῖς ἀγομένας μαστιγώσεις, ὥς φησι Χαρικλῆς ἐν τῶι πρώτωι Περὶ τοῦ ἀστικοῦ ἀγῶνος. Jacoby, Felix (Berlin)

Menodotos von Samos (541)

(2,738 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Wenn identisch mit M. von Perinth (das als pflanzstadt von Samos gilt 1)), der um 200 v. Chr. Hellenika schrieb 2), wäre die zeit bestimmt, und M. wäre älter als Leon. Aus den fragmenten lässt sich nichts näheres gewin- nen: das zitat des Nikainetos 3) in F 1 § 14 ist m.e. nicht M., wie gemeinhin angenommen, sondern zusatz des Athenaios 4); und dasselbe gilt für den komiker Antiphanes in F 2. Auch aus F 1 § 15 lernen wir nichts für das zeitliche verhältnis von M. und Phylarch (der im letzten drittel des 3. jhdts schrieb), sondern n…

Demetrios von Sagalassos (209)

(50 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 209 T 1BNJLukian. Quom. hist. conscr. 32: ἄλλος ἀστειότερον παρὰπολύ — ἀνέγνων γάρ — «Δημητρίου Σαγαλασσέως Παρθονι-12κικά.» (sc. ἐπέγραψεν). Notes^ back to text1. σαγαλασέως Φ σαγλασσέως Ω ^ back to text2. Παρθονικικά A vulg παρθενικὰ Ω Παρθυηνικὰ <μελετήματα> FritzscheJacoby, Felix (Berlin)

Anonymos von Korinth (204)

(309 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction der anonymus von 204 ist jedenfalls nicht identisch mit dem philosophen 206 da wir die sämtlichen autoren nur aus Lukian kennen, ist auch auf sonstige gleichsetzungen zu verzichten.   FGrH 204 F 1BNJ Lukian. Quom. hist. conscr. 29: (a) ἄλλος … οὐδὲ τὸν ἕτερον πόδα ἐκ Κορίνθου πώποτε προβεβηκὼς οὐδ᾽ ἄχρι Κεγχρεῶν ἀπο-1δημήσας, οὄτι γε Συρίαν ἢ ᾽Αρμενίαν ἰδών, ὧδε ἥρξατο — μέμνημαι γάρ — «ὦτα2ὀφθαλμῶν ἀπιστότερα· γράφω τοίνυν ἃ εἶδον, οὐχ ἃ ἥκουσα.»   FGrH 204 F 2BNJ Lukian. Quom. hist. conscr. 29: καὶ οὔτως ἀκριβῶς ἅπαντα ἑωράκει, ὥστε τοὺς δράκοντας ἔφη τῶν Παρθυα…

Nikasylos (519)

(28 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 519 F 1BNJAnagraphe von Lindos B § 5: weihgeschenk des Herakles. Jacoby, Felix (Berlin)

Schriftsteller über Aurelian (213-215)

(886 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Zu den ausgehobenen stücken tritt noch manches gleichartige, wie z. b. XXVI 3, 1—2 divus Aurelianus ortus, ut plerique loquuntur, Sirmii familia obscuriore, ut nonnulli, Dacia ripensi. ego autem legisse me memini auctorem, qui eum Moesia genitum praedicaret (vgl. 213—215 F 1; 4. anders die zitate XXVI 33, 3; 35, 1; 36, 4 u. a.). in den text konnten sie nicht aufgenommen werden, weil jede nähere angabe über den autor fehlt; aber sonst besteht kein wirklicher unterschied gegen die anonymen zitate der Graeci und selbst nicht gegen die mit autoren- namen. mit …

Sammelzitate (301)

(76 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 301 F 1BNJSchol. B** Hom. Il. I 539: χλούνην] οἱ μὲν ἀφριστήν· χλου δεῖν γὰρ τὸ ἀφρίζειν τινὲς Δωριέων ἔλεγον· ἄλλοι δὲ κακοῦργον .... τινὲς δὲ τῶν τὰ Αἰολικὰ ἀναγεγραφότων Χλούνην τόπον τινὰ καλεῖσθαί φασι περὶ Καλυδῶνα, ἐν ὧι τὸν κάπρον διατρίβειν, καὶ διὰ τοῦτο Χλούνην προσαγορευ θῆναι. τινὲς δὲ ἐπὶ τὸ αὐτὸ παρατείνοντα τὸν ποιητὴν σῦν ἄγριον εἰρηκέναι. Jacoby, Felix (Berlin)

Nikias (318)

(460 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der mann, der mit keinem der sonstigen träger des namens zu identi- fizieren ist 1), lässt sich zeitlich nicht bestimmen 2). Hillers gedanke, dass Ephoros aus ihm ‘sua de Trapezunte habuit’ 3) geht von falschen vor- aussetzungen über die ausbildung der arkadischen königsliste aus 4) und ist auch sonst ohne boden.   FGrH 318 F 1BNJAthen. 13, 90 p. 609 EF: οἶδα δὲ καὶ περὶ κάλλους γυναι κῶν ἀγῶνά ποτε διατεθέντα, περὶ οὗ ἱστορῶν Νικίας ἐν τοῖς ᾽Αρκαδικοῖς διαθεῖναί φησιν αὐτὸν Κύψελον, πόλιν κτίσαντα ἐν τῶι πεδίωι περὶ τὸν ᾽Αλφειόν,1εἰς ἣν κατοικίσαντα Παρρασίων τινὰς τέμε…

Xenokrates (248)

(117 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Gaisfords gleichsetzung mit Xenagoras (240) liegt nahe genug (s. dessen F 1 und den apparat zu F 26), aber die vielen ähnlichen autor- namen z. b. in der Lindischen Tempelchronik mahnen zu äußerster vor- sicht. der inhalt von F 1 paßt ebensogut auf einen der späteren autoren, die den alten orient wieder in die chronik aufnahmen, wie auf einen solchen des 4. jahrhunderts oder des frühhellenismus.   FGrH 248 F 1BNJ Et. M. 157, 51: ᾽Ασσυρία· ἡ Βαβυλωνία. τὸ μὲν πρῶτον ἐκαλεῖτο Εὐφράτις, ὔστερον δὲ Χαλδαία, τὸ τελευταῖον δὲ ἀπὸ ᾽Ασούρου1τοῦ Σούσου ᾽Ασσυρία, ὡς Ξενοκράτης ἐν π…

Philistos von Naukratis (615)

(155 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 615 T 1aBNJ Suda s.v. Φίλιστος · Ναυκρατίτης ἢ Συρακούσιος, ᾽Αρχω-1νίδου υἱός. μαθητὴς δ᾽ ἦν Εὐήνου τοῦ ἐλεγειοποιοῦ, ὃς πρῶτος κατὰ τὴν ῥητορικὴν τέχνην ἱστορίαν ἔγραψεν. συνέταξε δὲ Τέχνην ῥητορικήν· Αἰγυπτιακὰ ἐν βιβλίοις ιβ · Σικελικὰ ἐν βιβλίοις ια (?)· Πρὸς τὸν Τρικάρανον λόγον· Περὶ Ναυκράτεως· Περὶ Διο-2νυσίου τοῦ τυράννου βιβλία ς ̅ (?)· Περὶ τῆς Αἰγυπτίων θεολογίας βιβλία γ ̅·Δημηγορίας· καὶ ἄλλα τινά· Περὶ Συρίας καὶ Λιβύης.   FGrH 615 T 1bBNJ Suda s.v. Φίλισ- κος ἢ Φίλιστος · Συρακούσιος, ἱστορικός … ἔγραψε Σικελικά … καὶ Γενεαλογίαν· Περὶ Φοινίκης· καὶ ἄ…

Paxamos (377)

(343 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Hauptwerk offenbar das an erster stelle genannte lexikon der koch- kunst, angeführt von Pollux 6, 70f. in einem katalog von ὀψοποιικὰ συγγράμματα und citirt von Athen. 9, 19 p. 376 D. 1). Nach seinem ver- fasser heisst ein zwieback παξαμᾶς, παξαμάδιον, oder παξαμάτιον2). Es folgen zwei alphabetische reihen, deren zweite vermutlich werke enthält, die einem anderen (pseudonymen?) P. gehören: die Βαφικά werden anscheinend nicht zitiert, die Γεωργικά vielfach in den Geoponika, und hier in sehr gemischter gesellschaft, zusammen mit Zoroaster, (Fronto), Damegeron 3). Ve…

Eparchides <von Oine?> (437)

(901 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Sehr wahrscheinlich verfasser einer spezialschrift über die insel 1), von deren wert die beiden zitate keine hohe meinung erwecken. Der ver- fasser mag aus Oine sein wo sich der name auf einer inschrift finden soll 2). Er gehört wegen des verhältnisses von Semos zu ihm 3) spätestens ins 3. jhdt v. Chr. Ob Aristoteles und Kallimachos ihn benutzt haben ist nicht zu sagen.   FGrH 437 F 1BNJAthen. 1, 55 p. 30 B—E: θαυμάζεται δὲ καὶ ὁ ᾽Ικάριος οἶνος, ὡς ῎Αμφις (II 248, 40 K) ..... γίνεται δὲ ἐν ᾽Ικάρωι, φησὶν 1 ᾽Επαρχίδης, ὁ Πράμνιος. ἐστὶ δὲ οὗτος γένος τι οἴνου · καὶ ἔστιν οὗτος2οὄτε γλυκ…

Horapollon (von Phenebythis oder Neilopolis) (630)

(287 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 630 T 1BNJ Suda s.v. ῾Ωραπόλλων · Φενεβύθεως, κώμης τοῦ Πανοπολίτου νο-12μοῦ· γραμματικός, διδάξας ἐν ᾽Αλεξανδρείαι τῆι ἐν Αἰγύπτωι, εἶτα ἐν Κων-3σταντινουπόλει ἐπὶ Θεοδοσίου (I; 379/95?). ἔγραψε Τεμενικά· ῾Υπόμνημα4Σοφοκλέους· ᾽Αλκαίου· Εἰς ῞Ομηρον. λαμπρὸς μὲν ἐπὶ τῆι τέχνηι ἄνθρωπος,5καὶ τῶν πάλαι λογιμωτάτων γραμματικῶν οὐδέν τι μεῖον κλέος ἀπενεγκάμενος. — Αἰγύπτιος· ἐπὶ Ζήνωνος βασιλέως (474/91). ζητῶν δὲ ὁ Νικομήδης τὸν ῾Αρποκρᾶν ἦν6καὶ μὴ εὑρίσκων αὐτόν· ὁ δὲ ᾽Ισίδωρος ὁ φιλόσοφος τοῦτο μαθών, πέμπει διὰ γραμμάτων δηλούντων τοὺς ἐπιόντας· …

Theon von Alexandreia (651)

(99 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 651 T 1BNJ Suda s.v. Θέων ὁ ἐκ τοῦ Μουσείου · Αἰγύπτιος· φιλόσοφος· ούγ-χρονος δὲ Πάππωι τῶι φιλοσόφωι, καὶ αὐτῶι ᾽Αλεξανδρεῖ· ἐτύγχανον δὲ ἀμ- φότεροι ἐπὶ Θεοδοσίου βασιλέως τοῦ πρεσβυτέρου (379/95). ἔγραψε μαθη- ματικά· …. Περὶ τῆς τοῦ Κυνὸς ἐπιτολῆς· Περὶ τῆς τοῦ Νείλου ἀναβάσεως….   FGrH 651 T 2BNJ Malalas Chron. 13 p. 343, 11 Bonn: ἐπὶ δὲ τῆς βασιλείας αὐτοῦ ( scil.Γρατιανοῦ 364/78) Θέων ὁ σοφώτατος φιλόσοφος ἐδίδασκε, καὶ ἡρμήνευε τὰἀστρονομικά καὶ τὰ ῾Ερμοῦ τοῦ τρισμεγίστου συγγράμματα καὶ τὰ ᾽Ορφέως. Jacoby, Felix (Berlin)

Leon von Samos (540)

(272 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction No. 540 ist ‘deckplatte einer statuenbasis’ 1). Das in gedanken nicht originelle und im ausdruck nicht sehr gewandte epigramm lässt keine sichere entscheidung zu, ob L. Σαμιακά (Σαμίων ῟Ωροι) oder (wahrschein- licher) ein buch über das Heraion geschrieben hat, das ihn in die nähe Menodots rückt 2), aber weder so umfassend noch so gelehrt gewesen zu sein scheint; es war wohl, wie das epigramm, eine patriotische dutzend- leistung, die den nachdruck auf die weihungen aus kriegstaten legte 3) — ganz passend in einer zeit, in der von neuen taten keine rede meh…

XI. Athen

(760 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XI. Athen Die eigentlichen historiker Athens von Hellanikos bis Philochoros (no. 323a-329) nebst den pseudepigraphen Atthides (no. 330-333) und der (auf die archaeologie beschränkten) sammlung des Istros (no. 334) habe ich in dem Ergänzungsband III b Suppl. ausführlich kommentiert, was hoffentlich keiner …

Proxenos (425)

(1,259 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Habe ich von dem Hofhistoriographen des Pyrrhos 1) getrennt, weil ὁ τὰ Χαλκιδικά distinktiv zu sein scheint. Das zitat bei Philodem stammt wahrscheinlich aus Apollodor; genauer lässt sich die zeit nicht bestim- men. …

Patrokles (712)

(2,202 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 712 T 1BNJ Diodor. 19, 100, 5 (a. 312/1): ὁ μὲν οὖν Δημήτριος (Poliorketes) ὁρμήσας ἐκ Δαμασκοῦ τῆς Συρίας τὸ συνταχθὲν ὑπὸ τοῦ πατρὸς ἐπετέλει μετὰ σπουδῆς, ὁ δὲ καθεσταμένος ὑπὸ Σελεύκου τῆς Βαβυλωνίας στρατηγὸς Πατρο κλῆς…

Timaios(?) (848)

(44 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 848 T 1BNJ Suda s.v. Τίμαιος ὁ ἱστορικός · (566 T 19 c. 23; F 119a). ἔγραψε Περὶ Συρίας καὶ τῶν ἐν αὐτῆι πόλεων καὶ βασιλέων βιβλία γ ̅. Jacoby, Felix (Berlin)

Paion von Amathus (757)

(227 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 757 F 1BNJHesych. s.v. ᾽Αφρόδιτος · Θεόφραστος (IV) μὲν τὸν ῾Ερμαφρό- διτόν φησιν, ὁ δὲ τὰ περὶ ᾽Αμαθοῦντα γεγραφὼς Παίων εἰς ἄνδρα τὴν θεὸν1ἐσχηματίσθαι ἐν Κύπρωι λέγει.   FGrH 757 F 2BNJPlutarch. Thes. 20: πολλοὶ δὲ λόγοι καὶ περὶ τούτωνἔτι λέγονται καὶ περὶ τῆς ᾽…

Nymphodoros von Syrakus (572)

(3,562 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der name 1) ist in Sizilien und anderwärts so häufig dass versuche, den Syrakusaner 2) durch identifikation mit einem anderen träger des namens zeitlich festzulegen, zwecklos sind, wenn nicht auch die schriftstellerische tätigkeit des namensvetters gesichert ist 3). Die von C. Mueller ganz geistreich begründete gleichung mit dem Amphipoliten 4) — verfasser von Νόμιμα βαρβαρικά oder ᾿Ασίας, der nach dem distinktiv noch im 4. jhdt und vielleicht in Alexanders zeit publizierte — hat Laqueur 5) durch die beobachtung erledigt dass der Amphipoli…

XLII. Kyzikos

(154 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XLII. Kyzikos Die bücher über Kyzikos reichen vom ende des 5. oder anfang des 4. jhdts bis in byzantinische zeit, in der die stadt metropole der provinz Hellespontos war1. Die überliefe…

Porphyrios von Tyros (260)

(27,435 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Bidez Vie de Porphyre 1913; Christ-Schmid Gr.L.6 II 852; Über- weg-Prächter Grundriß12 1926, 609; *190. die schriftenkataloge, namentlich der philosophica aus den arabischen autoren, die von der Φιλόσοφος ἱστορία (F 4—24) stets nur ‘das 4. buch, syrisch’ haben, bei Bidez p. *54ff. (s. auch Kern Herm. LIV 217).   FGrH 260 T 1BNJ Suid. s. Πορφύριος · …. Τύριος φιλόσοφος .... γεγονὼς ἐπὶ τῶν χρόνωνΑὐρηλιανοῦ (270—275) καὶ παρατείνας ἕως Διοκλετιανοῦ τοῦ βασιλέως (284—305). ἔγραψε βιβλία πάμπλειστα, φιλόσοφά τε καὶ ῥητορικά καὶ γραμματικά· ..... Εἰς1τὰ ᾽Ιουλιανοῦ τοῦ Χ…

Andreas von Panormos (571)

(271 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Das einzige fragment — wohl lesefrucht des Athenaios selbst, da die techniker Biton und Moschos, beide hellenistischer zeit, den buntschrift- steller schwerlich zitiert haben — gibt als obere grenze für die sammlung das ende des 3.…

Basilis (718)

(217 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 718 T 1BNJ Agatharch. De M. Rubr. 64 = Phot. Bibl. 250 p. 454b (Phot. Bibl. 250 p. 454b): τῆς ὅλης οἰκουμένης ἐν τέτταρσι κυκλιζομένης μέρεσιν .... τὰ μὲν πρὸς ἑσπέραν ἐξείργασται Λύκος (570) τε καὶ Τίμαιος (566), τὰ δὲ πρὸς ἀνατολὰς ῾Εκαταῖός1 (1) τε καὶ Βάσιλις, τὰ δὲ πρὸς τὰς ἄρκτους Διόφαντος (805 T 1) καὶ Δημή-2τριος (85), τὰ δὲ πρὸς μεσημβρίαν .... ἡμεῖς.   FGrH 718 T 2BNJ Plin. N.H. 1, 6: situs, gentes .... ex auctoribus … externis Juba rege (275) .... Alexandro Polyhistore (273), Isidoro (781), Amometo (645), …. Onesicrito (134), Nearcho (133), Megasthene (715), Diogneto (120), Ari…

Timaios von Tauromenion (566)

(75,795 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction T. gehört, wie Ephoros und Poseidonios, zu den bedeutenden histo- rikern, deren behandlung in einer fragmentsammlung notwendig unbe- friedigend bleibt 1). Er ist der letzte autor, der die geschichte Siziliens (das bald nach seinem tode römische provinz wurde) und des Westens überhaupt (so weit er eine geschichte hatte) in einem umfassenden werk von den ältesten zeiten bis auf die πρώτη διάβασις ἐξ ᾿Ιταλίας ῾Ρωμαίων a. 264/3 dargestellt hat 2). Es liegt in der natur der sache dass ein solches werk für die folgezeit massgebend wurde, und es blieb bis das stilurteil des Attizismus seiner lektüre — von gelegentlicher, nicht reichlicher benutzung in gelehrten kreisen abgesehen — ein ende machte 3). Von seinem ansehen zeugen die gegenschriften des Istros und Polemon 4), und noch entschiedener die kritik, die ein gut teil von Polybios' 12. buch füllte; denn sie spricht überall deutlich aus dass sie gegen eine all- gemeine hochschätzung des autors zu kämpfen hat …

Hypermenes (394)

(144 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die armut Homers ist alte legende. Dass er nur éinen sklaven besass, den Tzetzes 1) Bykkon nennt, ist hellenistische ausmalung: die sphaere, aus der sie stammt, zeigt Seneca Ad Helv. matr. cons. 12, 4. Die ge- schichte, die Chennos von diesem sklaven erzählt, ist so willkürlich erfunden wie der name Skindapsos und seine scheidung von dem eretri- …

I. Achaia

(703 words)

Author(s): Jacoby, Felix
I. Achaia Der Achaeische Bund hat seit seiner neugründung a. 281/0 v. Chr. bei den zeitgenössischen historikern die ihm zukommende rolle als griechische grossmacht neben Makedonien, den mächten des Ostens, Aetolien und Rom gespielt. Wenn Gelzers vermutung1 richtig ist, dass ‘Polybios anfänglich überhaupt nur eine darstellung der achaeischen geschichte geplant habe’, so würde das ein werk geworden sein, das—wie Μακεδονικά und Σικελικά — die mitte zwischen ῾Ελληνικά und eigentlicher Ethnographie gehalten hätte. Es hätte mindestens einleitungsweise die geschichte des volkes von seinen ursprüngen an geben müssen, und man mag einen rest davon in 2, 41, 3ff. in dem knappen überblick über die verfassung finden, der eine ununterbrochene königsreihe von Tisamenos, ὃς ἦν ᾽Ορέστου μὲν υἱός, κατὰ δὲ τὴν τῶν ῾…

Anhang zu Phrygien (800)

(1,317 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 800 F 1aBNJ Herodt. 7, 26, 3: … παρεγένοντο ἐς Κελαινάς, ἵνα πηγαὶ ἀνα διδοῦσι Μαιάνδρου ποταμοῦ καὶ ἑτέρου οὐκ ἐλάσσονος ἢ Μαιάνδρου, τῶι1οὄνομα τυγχάνει ἐὸν Καταρρήκτης, ὃς ἐξ αὐτῆς τῆς ἀγορῆς τῆς Κελαινέων ἀνατέλλων ἐς τὸν Μαίανδρον ἐκδιδοῖ· ἐν τῆι καὶ ὁ τοῦ Σιληνοῦ Μαρσύεω ἀσκὸς2[ἐν τῆι πόλι] ἀνακρέμαται, τὸν ὑπὸ Φρυγῶν λόγος ἔχει ὑπὸ ᾽Απόλ-3λωνος ἐκδαρέντα ἀνακρεμασθῆναι.   FGrH 800 F 1bBNJ Xenoph. Anab. 1, 2, 8: ἔστι δὲ καὶ μεγάλου βασιλέως βασίλεια ἐν Κελαιναῖς ἐρυμνὰ ἐπὶ ταῖς πηγαῖς τοῦ Μαρσύου ποταμοῦ ὑπὸ τῆι ἀκροπόλει· ῥεῖ δὲ καὶ οὗτος διὰ τῆς πόλεως καὶ4ἐμβάλλει εἰς τὸν Μαίανδρον … ἐν…

Theodoros (195)

(35 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 195 T 1BNJ Suid. s. Θεόδωρος · ποιητής, ὃς ἔγραψε διάφορα δι᾽ ἐπῶν· καὶ εἰς1Κλεοπάτραν δι᾽ ἐπῶν. Notes^ back to text1. ποιητικὸς A V EJacoby, Felix (Berlin)

Bion von Prokonnesos (332)

(1,447 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction B. is an elusive figure 1). Now that the lexicon of Photios has provided us with a second quotation referring to Athens we shall assume with greater confidence that Plutarch meant the Prokonnesian Bion. But even now the evidence does not establish the existence of an Atthis, if only of the kind credible for Amelesagoras, viz. a collection of stories about early Athens 2): the catalogue of homonyms (T 1; the source is Demetrios of Magnesia) merely knows ‘two books written in Ionic dialect’, and though Diogenes does not give it a title w…

Aethlios von Samos (536)

(1,242 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Über die zeit s. p. 456, 21ff. Bei einem horographen des 5. jhdts würde d…

Christodoros von Koptos (283)

(284 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Über das abströmen von literaten aus Aegypten ins reich, besonders nach Konstantinopel, und die wahrscheinlichkeit, dass auch Ch ‘in der hauptstadt gewesen und mit dem hof in beziehung gekommen ist’, s. Friedländer Herm. 47, 1912, 57. aber den undatierten Θηβαῖος ᾿Ιλλού- στριος trennt die Suda von ihm; und die stoffe (

Artemidoros von Ephesos (438)

(41 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 438 F 1BNJAthen. 3, 76 p. III D: κνηστός · ἄρτος ποιὸς παρὰ ῎Ιωσι, ᾽Αρ τεμίδωρος ὁ ᾽Εφέσιός φησιν ἐν ᾽Ιωνικοῖς ὑπομνήμασιν. Jacoby, Felix (Berlin)

Hagestratos (517)

(65 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 517 F 1BNJAnagraphe von Lindos C § 35: weihung des Demos in zeit des Artaxerxes (359/38).   FGrH 517 F 2BNJAnagraphe von Lindos C § 40: weihung des Pyrrhos (296/72).   FGrH 517 F 3BNJAnagraphe von Lindos C § 41: weihung des Hieron (269/15). Jacoby, Felix (Berlin)

Baiton (119)

(2,676 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die Bematisten (E Schwartz RE III 266; Berve Alexanderreich I 1926, 51) — voller titel 121 F 1 (daß die bematisten auch als ‘feldjäger’ verwendet werden konnten, ist begreiflich); zur beschränkung τῆς ᾿Ασίας s. den buchtitel des Amyntas (122) und 119 F 3 — bildeten eine kleine spezialtruppe, von der uns drei mitglieder bekannt sind; für Amyntas ist die bematistenqualität zweifelhaft, für Archelaos aus- geschlossen. ihre berichte, die nach einzelnen ländern gesondert waren (122 F 4; vgl. 119 F 8) und sich wohl nicht nur auf die wegmaße be- schränkten, so…

Timokritos (522)

(118 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 522 F 1BNJAnagraphe von Lindos C § 23: weihung der μετὰ Κλευβούλου στρατεύσαντες εἰς Λυκίαν.   FGrH 522 F 2BNJAnagraphe von Lindos C § 32: weihung des Artaphernes (590).   FGrH 522 F 3BNJAnagraphe von Lindos D § 1: erste epiphanie (590).   FGrH 522 F 4BNJAnagraphe von Lindos C § 35: weihung des Demos (359/38).   FGrH 522 F 5BNJAnagraphe von Lindos D § 2: zweite epiphanie (zwischen 407 und 330).   FGrH 522 F 6BNJAnagraphe von Lindos C § 37: weihung des Demos im kriege mit Ptolemaios II (285/47). Jacoby, Felix (Berlin)

Anonymoi (596)

(12,880 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Ich lasse mit bewusstsein das wichtigste (mit wenigen ausnahmen) beiseite — die nicht unbeträchtlichen zeugnisse des 5. und 4. jhdts, die unter bestimmten namen stehen (Herodot, Thukydides, Isokrates, Ephoros, Platon und Aristoteles), um ganz von dem abzusehen was das epos, die lyrik, und die genealogie für die sagenzeit, den kult, und die institutionen liefern 1). Die auswahl beschränkt sich auf die sekun- däre literatur, die die älteren zeugen (die ihrerseits unter dem unmittel- baren einfluss der philosophischen und politischen t…

XXVIII. Ilion

(18 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XXVIII. Ilion No comments by Jacoby. Jacoby, Felix (Berlin)

LXXII. Telos

(108 words)

Author(s): Jacoby, Felix
LXXII. Telos Man wird nicht wagen aus Steph. Byz. s.v. Τῆλος· νῆσος τῶν Κυκλά δων μία, ἀπὸ Τήλου οἰκιστοῦ· ἐκαλεῖτο δὲ καὶ ᾽Αγαθοῦσσα, ὡς ᾽Ιάσων ein eigenes buch über die insel zu erschliessen, zumal die homonymen schrift steller des namens Iason weder sicher zu scheiden noch sonst festzulegen sind1. Über Telos s. Hiller v. Gaertringen I G XII 3, 1898, p. 6ff.; Chariavas ᾽Εφ. ἀρχ. 1922; Hondius S E G III no. 715ff.; Fiehn R E V A 1, 1934, col. 427ff.; L. Robert Rev. de Philol. III 8, 1934, p. 43ff. Notes^ back to text1. S. zu no. 94; 446.Jacoby, Felix (Berlin)

Crepereius Calpurnianus von Pompeiopolis (208)

(397 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 208 F 1BNJ Lukian. Quom. hist. conscr. 15: ἕτερος δὲ Θουκυδίδου ζηλω- τὴς ἄκρος … καὶ τὴν ἀρχὴν ὡς ἐκεῖνος σὺν τῶι ἑαυτοῦ ὀνόματι ἥρξατο, χαριεστάτην ἀρχῶν ἁπασῶν καὶ θύμου τοῦ ᾽Αττικοῦ ἀποπνέουσαν. ὅρα γάρ· « Κρεπερήιος Καλπουρνιανὸς Πομπηιουπολίτης 1συνέγραψε τὸν πόλεμον τῶν Παρθυαίων καὶ ῾Ρωμαίων ὡς2ἐπολέμησαν πρὸς ἀλλήλους ἀρξάμενος εὐθὺς ξυνισταμένου.»   FGrH 208 F 2BNJ Lukian. Quom. hist. conscr. 15: ὥστε μετά γε τοιαύτην ἀρχὴν τί ἄν σοι τὰ λοιπὰ λέγοιμι, ὁποῖα ἐν ᾽Αρμενίαι ἐδημηγόρησε τὸνΚερκυραῖον αὐτὸν ῥήτορα παραστησάμενος.3   FGrH 208 F 3BNJ Lukian. Quom. hist. con…

Leon von Alabanda (278)

(673 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die verwirrung in den βίοι der Suda (132 T 1—2) lässt sich nicht ganz sicher auflösen: Περὶ στάσεων ist in den des Byzantiers aus der Alexan- derzeit eingedrungen; das buch über den Heiligen krieg in den des Ala- bandensers, da es hinter den Rhetorika steht. daher wird man dem By- zantier doch die Alexandergeschichte lassen, die sonst auch in die zeit des Alabandensers passt. schwankend bleibt man beim Τευθραντικός und Περὶ Βησαίου (?). zweifelhaft auch, ob die schriftenliste des Ala- bandensers vollständig ist? F 1 lässt sich weder in Καρικά noch in Λυκιακά

Menandros von Ephesos (Pergamon) (783)

(2,958 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 783 T 1aBNJ Suda s.v. ᾽Ερατοσθένης · … μαθητὴν ἐπίσημον καταλιπὼν ᾽Αριστοφάνην τὸν Βυζάντιον, οὗ πάλιν ᾽Αρίσταρχος μαθητής. μαθηταὶ δὲ αὐτοῦ Μνασέας1καὶ Μένανδρος καὶ ῎Αριστις.   FGrH 783 T 1bBNJ Suda s.v. ῎Ιστρος (334 T 1)· Μενάνδρου † ῎Ιστρου …2Καλλιμάχου δοῦλος καὶ γνώριμος.   FGrH 783 T 2aBNJ Tertullian. Apol. 19, 5-6: 794 F 5c.   FGrH 783 T 2bBNJ Expositio Tot. Mundi 2 (Geogr.Lat. Min. p. 104f. Riese): … post hunc (scil. Moysen) de provinciis et temporibus sequentia dixit Berosus Chaldaeorum philosophus (680), cuius litteras secuti sunt Manethon Aegyptius propheta (609) et Apo…

Philippos von Amphipolis (280)

(253 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Dass das erotische romane waren, unterliegt keinem zweifel (CMuel- ler; Rohde Roman2 242, 1; 372, 3—4). ob und wieviel lokale tradition oder auch nur szenerie sie enthielten, ist nicht zu sagen. die zeit wird durch T 2 auf spätestens um 350p bestimmt. die genannten waren wohl damals modern; sie ‘als novellisten’ viel früher anzusetzen (Christ- Schmid Gr. L. 6II 2, 818) ist kaum ratsam.   FGrH 280 T 1BNJ Suda s. Φίλιππος · ᾽Αμφιπολίτης, ἱστορικός. ῾Ροδιακὰ βιβλία ιθ (ἔστι δὲ τῶν πάνυ αἰσχρῶν)· Κωιακὰ βιβλία β ̅· Θασιακὰ βιβλία β ̅· καὶ ἄλλα.1   FGrH 280 T 2BNJ Theodor. Priscian. Rer…

Aristophanes der Boeoter (379)

(2,652 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die zeit des schriftstellers, der vielleicht kein Thebaner war 1), be- stimmt sich durch den titel Θηβαῖοι ὧροι, der direkten anschluss an die ionischen chroniken zeigt. Dazu passt gut, dass das werk mindestens in teilen ἀντιγραφή gegen Herodot war 2). Das gibt als t. post ca. 424 v. Chr. Da A. nicht mehr in ionischem dialekt schrieb und die historische zeit mitbehandelte, wird er jünger gewesen sein als Armenidas; aber es spricht nichts dagegen, dass er noch im 5. jhdt geschrieben hat, und die Epameinondaszeit (wenn nicht schon der königsfriede 387/6) ist sicher t. ante3). W…

Maiandrios und (?) Leandr(i)os van Milet (492)

(2,200 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 492 F 10BNJClem. Al. Protr. 3, 45, 2 = Euseb. P. E. 2, 6, 5 = Arnob. Adv.nat. 6, 6 (Euseb. P. E. 2, 6, 5; Arnob. Adv.nat. 6, 6): Λεάνδριος δὲ Κλέοχον ἐν Μιλήτωι τεθάφθαι ἐν τῶι Διδυμαίωι1φησίν. Commentary F 10 S. zu 493 F 3.   FGrH 492 F 11BNJSteph. Byz. s. v. ῞Υδη · πόλις Λυδίας, ἐν ἧι ὤικει ᾽Ομφάλη δυ ναστεύουσα Λυδῶν …, ὡς ᾽Απολλώνιος Καρικῶν δ ̅ (III C). ῞Ομηρος ( Il. H 221) διὰ τοῦ λ ̅ «σκυτοτόμων ὄχ᾽ ἄριστος, ῞Υληι ἔνι οἰκία ναίων» … Λέανδρος δ᾽, ὃν Νικάνωρ παρατίθησιν ἐν Μετονομασίαις, τὴν 2 αὐτὴν ῞Υδην καὶ Σάρδεις φησίν . Commentary F 11 Il.Υ 381ff. tötet Achilleus ᾽Ιφιτίωνα, / ἐσθλὸν ᾽Οτρυντε…

Theognis (526)

(757 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Wir kennen schwerlich alles was über rhodische kulte geschrieben ist, die viel eigenartiges hatten. Es stand gewiss viel darüber auch in den periegetischen büchern Περὶ ῾Ρόδου und selbst in den Chroniken 1). So mag Eukrates 2) das schwalbenlied gekannt haben, das Theognis im wortlaut aufnahm. Speciell über heimische θυσίαι — darin vielleicht verschieden von allgemeinen büchern einiger athenischer antiquare 3) — schrieben Gorgon (515) und der zeitlich ebenfalls unbestimmbare Theognis 4), dessen buch, wie die datierung im text zeigt, nicht kalen- dar…

Abydenos (685)

(3,738 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 685 T 1BNJ Euseb. (Arm.) p. 125, 6 Karst: nachdem zusammenge- tragen ist das sämtliche erörterte … aus dem Polyhistor Alexandros (273 T 7; 680 T 1); aus Abydẹnos, der die Assyrerund die Medergeschichten1 geschrieben hat; aus Manethôs (609) ….   FGrH 685 F 1aBNJ Euseb. (Arm.) Chron. p. 19, 18-25 K: Und wiederum an anderer stelle erzählt derselbe mann2 nach dieser art und weise: « alles» sagt er « war von anbeginn an was- ser, das mit namen Meer genannt wurde. Und Belos schränkte sie ( die gewässer) ein, und an jegliche ver- teilte, vergab er ihre länder, und Babẹlon mit mauer umschliessend b…

Diophantos (805)

(246 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 805 T 1BNJ Agatharchides De m. Rubr. 64: τῆς ὅλης οἰκουμένης ἐν τέτταρσι κυκλιζομένης μέρεσιν … τὰ μὲν πρὸς ἑσπέραν ἐξείργασται Λύκος (570) τε καὶ Τίμαιος (566), τὰ δὲ πρὸς ἀνατολὰς ῾Εκαταῖος (1) καὶ Βάσιλις1 (718), τὰ δὲ πρὸς ἄρκτους Διόφαντος καὶ Δημήτριος (85), τὰ δὲ πρὸς μεσημ βρίαν … ἡμεῖς.   FGrH 805 F 1BNJSchol. Apoll. Rhod. 3, 240: κρείων Αἰήτης σὺν ἑῆι ναίεοκε δάμαρτι] (Dionysios Skytobrachion 32 F 1b) ᾽Επιμενίδης (457 F 11) δέ φησι Κορίνθιον τῶι γένει τὸν Αἰήτην, μητέρα δὲ αὐτοῦ ᾽Εφύραν φησί. Διό-2φαντος δὲ ἐν τῆι α ̅ τῶν Ποντικῶν ἱστοριῶν ᾽Αντιόπην φησὶν Αἰήτου μητέρα.   FGrH 80…

Demetrios von Salamis (756)

(80 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 756 F 1BNJSteph. Byz. s.v. Καρπασία · πόλις Κύπρου, ἣν Πυγμαλίωνἔκτισεν, ὡς ῾Ελλάνικος ἐν τοῖς Κυπριακοῖς (4 F 57) ..... Ξεναγόρας (240 F 34) δὲ Κάρπαθον αὐτήν φησι. Δημήτριος δὲ ὁ Σαλαμίνιος Καρβασίαν1φησίν, ὅτι πρὸς τὸν καλούμενον καρβὰν ἄνεμον κεῖσθαι δοκεῖ.2 Notes^ back to text1. Κάρπαθον o (cf. P. Ox. 2086) Κάρπασον Holste^ back to text2. καρβὰν o (cf. Herodian. I 13, 29; II 504, 19 L) καρβάσιον Pal κάρβαν MeiJacoby, Felix (Berlin)

Xenophon von Kypros (755)

(41 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 755 T 1BNJ Suda s.v. Ξενοφῶν Κύπριος · ἱστορικός. Κυπριακά· ἔστι δὲ καὶ αὐτὰ ἐρωτικῶν ὑποθέσεων ἱστορία περί τε Κινύραν καὶ Μύρραν καὶ ῎Αδωνιν. Jacoby, Felix (Berlin)

Pythokles von Samos (833)

(271 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 833 F 1aBNJ[Plut.] Parall. min. 14 A p. 309 AB: Ποινῶν καὶ Σικελιω τῶν τὴν κατὰ ῾Ρωμαίων συμμαχίαν ἑτοιμαζόντων, Μέτελλος στρατηγὸς (cos. 251) μόνηι τῆι ῾Εστίαι οὐκ ἔθυσεν. ἡ δὲ πνεῦμα ἀντέπνευσε ταῖς ναυσί. Γάιος δὲ ᾽Ιούλιος1μάντις εἶπε λωφῆσαι, ἐὰν προθύσηι τὴν θυγατέρα· ὁ δ᾽ ἀναγκασθεὶς Μετέλλαν τὴν θυγα-2τέρα προσῆγεν. ἡ δ᾽ ῾Εστία ἐλεήσασα δάμαλιν ὑπέβαλε, καὶ αὐτὴν ἐκόμισεν εἰς Λανούιον,3καὶ ἱέρειαν τοῦ σεβομένου παρ᾽ αὐτοῖς δράκοντος ἀπέδειξεν,, ὡς Πυθοκλῆς ἐν τρίτηι 4 ᾽Ιταλικῶν.   FGrH 833 F 1bBNJClem. Al. Strom. 1, 135, 1: (566 F 116) καθάπερ ὁ Σάμιος Πυ-θοκλῆς ἐν τετάρτ…

Hermateles (657)

(56 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 657 F 1BNJTertullian. De spectac. 8: obelisci enormitas, ut Hermateles1 affirmat, Soli prostituta; scriptura eius, unde et census, de Aegypto super-2 stitio est. Notes^ back to text1. enormitas: -itates ABmg hermateles ABmg termateles B Hermapion La Corda Demoteles Klussmann^ back to text2. prostituta B -tas ABmg unde eius et (om. B) census oJacoby, Felix (Berlin)

Strabon von Amaseia (91)

(4,074 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Titel und anlage bietet F 1. T 2 gibt ungenau den nebentitel. des hauptteils; daß es nur ein solcher war, beweist F 9. wenn T 2 sonst zu trauen ist, umfaßte das ganze werk 47 bücher. die vier ersten (aus ihnen F 3 und 10? nicht F 5) sind also nur eine προκατασκευή . sie begann nach F 3 (s. dort und zu F 5) spätestens mit Alexander d. Gr.; doch bleibt die möglichkeit früheren anfangs. gewöhnlich denkt man nur an einen späteren; wir können aber nicht entscheiden, ob z. b. die großen Ephorosstücke schon in den ῾Ι. ῾Υ. standen oder erst für die Γεωγραφικά ausgeschrieben sind. daß Str autor…

Nachträge und Corrigenda (appendix_1_k)

(167 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Erster Teil. Genealogie und Mythographie. A Kommentar Nachträge zum Kommentar (Auswahl) Corrigenda Zum Kommentar p. 326, 24: VIII 3, 6 326, 36: 3 F 82 330, 7: Nordostecke 331, 33: Rh. Mus. 50 355, 32: 1, 196; 5, 9. 386, 12f.: … 91; 130; 156; 162; 165; 166; 169; auch …) 391, 25: Schol. 399, 33: Δευκαλίων 410, 37: δὲ 412, 30: del.( 445, 2: F 26 450, 41: [Demosth.] 60, 31 467, 45: ἄρχεσθαι 471, 13: Bibl. Epit. 1, 7 476, 9: Polos (7 T 1) 482, 41: F 191 483, 14: l. (mit Ed. Schwartz) Βοῖον-᾽Απολλόδωρος (244 F 182). Die in den ‘Nachträgen’ mehrfach zitierten Untersuchungen über Ps. Plutarchs Parallela Minora ( Mn…

Xenomedes von Keos (442)

(2,386 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Dass X. Keer, nicht Chier, war wird man jetzt nicht mehr bezweifeln 1). Seine stellung in der zweiten gruppe der ältesten historiker bei Theo- phrast 2) schliesst einen autor des frühen 4. jhdts nicht unbedingt aus; aber Kallimachos' beiworte — ἀρχαῖος Ξ., γέρων und πρέσβυς — sprechen doch für das 5. jhdt. Da Kallimachos das buch μνήμη μυθολόγος nennt, hat X. schwerlich ῟Ωροι von Keos geschrieben, sondern — wie sein (älterer?) zeitgenosse Ion (und nach dessen vorgang?) — die Κτίσις (᾿Αρχαιο- λογία) seiner heimatinsel 3). In einer solchen lässt sich auch der inhalt …

Xenophon von Ephesos (419)

(163 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Unter diesem namen, der so gut wie sicher pseudonym ist, sind Τῶνκατὰ ῎Ανθειαν καὶ ῾Αβροκόμην ᾿Εφεσιακῶν (λόγων) βιβλία ε erhalten, also vielleicht eine epitome des originalen werkes. Man kann dann zweifeln ob καὶ περὶ τῆς πόλεως ᾿Εφεσίων zum titel des romans gehört oder ein zweites werk deckt. Aber die Suda hatte eine längere schriftenliste vor sich 1). Wenn die letztere eventualität zutrifft, so war es schwerlich ein ‘ge- schichtswerk’ 2), eher eine periegese 3), die gerade für Ephesos im 2. und selbst noch im 3. jhdt n. Chr. nicht unmöglich erschei…

Ptolemaios von Megalopolis (161)

(1,055 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Daß P ‘unmittelbar an die geschichte des Phylarchos schloß’ (v. Scala Studien 1890, 263), darf man bei dem verschiedenen εἶ δος beider werke nicht sagen. auch die abfassungszeit ist leider nicht genauer festzustellen. daß P nach 197 geschrieben habe, ist ein recht unsicherer schluß v. Scalas (a. o. 59, 2) aus F 1: von Kypros konnte und mußte jeder historiker Ägyptens, zumal im einleitenden buch, ausführlicher handeln, auch wenn er selbst nicht gouverneur der insel war. die un- sicherheit über die abfassungszeit macht aber auch ein aprioristisches urteil über d…

Anonymoi des Polybios (83)

(967 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Daß für Polybios die kenntnis und benutzung einer ausgebreiteten zeitgenössischen literatur vorauszusetzen ist, hat besonders E Meyer Sber. Berl. Ak. 1913, 691 betont. er polemisiert vielfach gegen sie als κατὰ μέρος συντάξεις ο. ä. (VI); und es sind jedenfalls auch wirkliche spezialarbeiten und tagesliteratur dazwischen. hier sind nur wenige proben gegeben.   FGrH 83 T 1BNJ Polyb. V 33: καίτοι γ᾽ οὐκ ἀγνοῶ διότι καὶ πλείους ἕτεροι τῶν συγγραφέων τὴν αὐτὴν ἐμοὶ προεῖνται φωνήν, φάσκοντες τὰ καθόλου γράφειν καὶ μεγίστην τῶν προγεγονότων ἐπιβεβλῆσθαι πραγματείαν. (2) π…

Promathidas (von Herakleia) (430)

(2,130 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die heimat ist nicht bezeugt, aber P. war gewiss aus Herakleia, wo sich der name auch später findet. Die zeit des historikers bestimmt T 1 auf spätestens die erste hälfte des 3. jhdts v. Chr.; doch wird man gern bis ins 4. hinaufgehen. In jedem falle ist der zweifel an der benutzung P.s schon durch den Rhodier Apollonios unberechtigt 1). Man wird vielmehr ohne zögern 2) von ihm unterscheiden den ausdrücklich als Herakleoten bezeugten schüler des Dionysios Thrax, dessen exegese der rekonstruk- tion des Nestorbechers der Myrleaner Asklepiades zitiert hat 3), was seine …

ΕΥΜΟΛΠΙΔΩΝ ΠΑΤΡΙΑ (355)

(35 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 355 T 1BNJ Cicero Ad Att. 1, 9, 2: Thyillus te rogat et ego eius rogatu Εὐμολπιδῶν πάτρια. Jacoby, Felix (Berlin)

XXXI. Keos

(14 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XXXI. Keos Jacoby, Felix (Berlin)

Konon (26)

(8,983 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Wenn unter Archelaos (T 1) der kappadokische könig verstanden werden darf, ist weder sachlich noch zeitlich etwas gegen die gleichsetzung des ver- fassers der Διηγήσεις mit dem rhetor (T 2) einzuwenden. ob ihm auch die ᾿Ιταλικά und die in verschiedener weise zweifelhaften bücher über Herakles und die Juden gehören, ist nicht zu entscheiden.   FGrH 26 T 1BNJPhot. Bibl. 186 p. 130 b 25: ἀνεγνώσθη βιβλιδάριον Κόνωνος Διηγήσεις. προσφωνεῖ μὲν τὸ πονημάτιον ᾽Αρχελάωι Φιλοπάτορι βασιλεῖ1 (36 a. Chr. — 17 p. Chr.), περιέχεται δ᾽ αὐτῶι ἐκ πολλῶν ἀρχαίων συνειλεγμένα ν ̅…

XXX. Ithaka

(89 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XXX. Ithaka Kronios ist der neuplatonische philosoph1. Es ist zweifelhaft ob er wirklich spezialgeschichten oder sonderperiegesen von Ithaka kannte, und nicht vielmehr die Homerkommentare, bücher über den Schiffs katalog, und die masse der allegorischen Homererklärung im auge hatte. Das amüsante psephisma von Ithaka2 entscheidet nichts. Notes^ back to text1. K. Praechter R E XI col. 1978 no. 3; Christ-Schmid Gr. Lit.6 II 2 p. 841.^ back to text2. Inschr. vom Magnesia 36; dazu Wilamowitz Kl. Schr. V 1 p. 354; Kern Herm. 36, 1901, p. 505f.Jacoby, Felix (Berlin)

Sosthenes von Knidos (846)

(191 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 846 F 1BNJ[Plut.] De fluv. 16, 3: παράκειται δὲ αὐτῶι (dem Nil) ὄρος ῎Αργιλλον καλούμενον ἀπ᾽ αἰτίας τοιαύτης. Ζεὺς δι᾽ ἐρωτικὴν ἐπιθυμίαν ἐκ Λύκτου πόλεως Κρητικῆς ῎Αργην νύμφην ἁρπάσας ἀπήνεγκεν εἰς ὄρος τῆς Αἰγύπτου † ῎Αργιλλον1καλούμενον, καὶ ἐγέννησεν ἐξ αὐτῆς υἱὸν καλούμενον Διόνυσον, ὃς ἀκμάσας εἰς τιμὴν τῆς μητρὸς τὸν λόφον ῎Αργιλλον μετωνόμασεν. στρατολογήσας δὲ Πᾶνας καὶ Σατύρους2ἰδίοις σκήπτροις ᾽Ινδοὺς ὑπέταξεν. νικήσας δὲ καὶ ᾽Ιβηρίαν Πᾶνα κατέλιπεν ἐπιμελητὴν3τῶν τόπων, ὃς τὴν χώραν ἀπ᾽ αὐτοῦ Πανίαν μετωνόμασεν, ἣν οἱ μεταγενέστεροι παρα-4γώγως Σπανίαν π…

Hellanikos von Lesbos (601a)

(361 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction F 1 ist — wie die auf Athen bezüglichen fragmente 1) — hier noch einmal abgedruckt wegen der wichtigkeit dieses Hellanikeischen buches für die beurteilung der thessalischen lokalliteratur, deren alter und um- fang Wilamowitz m.e. unterschätzt hat 2). Ob man dem zitat in F 2, das in Bd. I übersehen ist, trauen darf steht dahin. Conti schiebt die (nur angedeutete) geschichte des Theseussohnes Hippolytos und die des Peleus anmerkungsartig (aber ohne verbindung) in die Bellerophon- g…

Eleusis (55)

(161 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Zwischen Kallimachos und Alexandros von Myndos? name bedenklich.   FGrH 55 F 1BNJDiog. Laert I 28: ταῦτα δὴ ὁ Καλλίμαχος ἐν τοῖς ᾽Ιάμβοις ἄλλως12ἱστορεῖ, παρὰ Μαιανδρίου λαβὼν τοῦ Μιλησίου (III). Βαθυκλέα γάρ τινα3᾽Αρκάδα φιάλην καταλιπεῖν καὶ ἐπισκῆψαι ῾δοῦναι τῶν σοφῶν ὀνηίοτωι᾽.4ἐδόθη δὴ Θαλῆι καὶ κατὰ περίοδον πάλιν Θαλῆι· ὁ δὲ τῶι Διδυμεῖ ᾽Απόλλωνι5ἀπέστειλεν εἰπὼν οὔτω κατὰ τὸν Καλλίμαχον (F 95 Schn.) ‘Θαλῆς με τῶι μεδεῦντι Νείλεω δήμου δίδωσι, τοῦτο δὶς λαβὼν ἀριστεῖον.’ τὸ δὲ πεζὸν οὔτως ἔχει· ‘Θαλῆς ᾽Εξαμύου Μιλήσιος ᾽Απόλλωνι Δελ…

Aratos von Sikyon (231)

(3,192 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Zum leben A.s Niese RE II 383ff.; Beloch Gr. G.2 IV 2, 228ff.; zur chronologie seiner strategien Beloch a. o. 224ff. Die ῾Υπομνή- ματα gingen bis zum ende des Kleomenischen krieges (T 2); die schlacht bei Sellasia (Mai 221) und der ausgang von A.s letztem bedeutenden gegenspieler boten einen passenden schlußpunkt für die darstellung seiner politischen tätigkeit. ob Antigonos' tod (herbst 221) noch erwähnt war, ist nicht zu sagen. als anfang nimmt man gewöhn- lich A.s erste tat, die befreiung Sikyons (251)…

Antonius Julianus (735)

(162 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 735 T 1BNJ Minuc. Felix Octav. 33, 2: sed Judaeis nihil profuit, quod unum et ipsi deum aris atque templis maxima superstitione coluerunt: ignorantia laberis, si pri- orum aut oblitus aut inscius posteriorum recordaris. (3) nam et ipsi deum nostrum — idem enim omnium deus est — quamdiu [ enim eum] caste innoxie religioseque coluerunt,1 quamdiu praeceptis salubribus obtemperaverunt, de paucis innumeri facti, de egentibus divites, de servientibus reges; modici multos, inermi armatos, dum fugiunt insequentes, dei iussu et elementis adnitentibus obruerunt. (4) scripta eorum r…

Gorgias von Leontinoi (407)

(65 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 407 T 1BNJ Philostrat. Vit. Soph. 1, 9, 2: ἐμπρέπων δὲ ( scil.ὁ Γοργίας) καὶ ταῖς τῶν ῾Ελλήνων πανηγύρεσι τὸν μὲν λόγον τὸν Πυθικὸν ἀπὸ τοῦ βωμοῦ ἥχησεν, ἐφ᾽ οὗ καὶ χρυσοῦςἀνετέθη ἐν τῶι τοῦ Πυθίου ἱερῶι, ὁ δὲ ᾽Ολυμπικὸς λόγος (p. 304) ὑπὲρ τοῦ μεγίστου αὐτῶι ἐπολιτεύθη. Jacoby, Felix (Berlin)

VI. Ambrakia

(18 words)

Author(s): Jacoby, Felix
VI. Ambrakia No comments by Jacoby. Jacoby, Felix (Berlin)

Anonymus <von Hermupolis> (637)

(646 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 637 F 1BNJP. Strassburg 481 s. IVp (ed. et suppl. Reitzenstein Zwei religionsgesch.Fragen, 1901, p. 53ff.): ** [ἐ]ξερύσας τινὰ μοῖραν ἑῆς πολυειδέος ἀλ̣κ̣[ῆς]· / κεῖνος δὴ νέος ἐστὶν ἐμὸς πατρώιος ῾Ερμῆς. / τῶι μάλα πόλλ᾽ ἐπέτελλε καμεῖν περικαλλέα κ[όσμον], / δῶκε δέ οἱ ῥάβδον χρυσέην διακοσμήτειραν, / 5πάσης εὐέργοιο νοήμονα μητέρα τέχνης. / σὺν τῆι ἔβη Διὸς υἱὸς ἑ[οῦ] γενετῆρος ἐφετμήν / πᾶσαν ἵνα κρήνειεν, ὁ δ᾽ ἥμενος ἐν περιω πῆι / τέρπετο κυδαλίμου θηεύμενος υἱέος ἔργα. / αὐτὰρ ὁ θεσπεσίην φορέων τετράζυγα μορφήν / 10ὀφθαλμοὺ[ς κάμ]μυσε κ[εδαζ]ομένης ὑπὲρ αἴγλης / * *…

Demetrios von Odessos (808)

(49 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 808 T 1BNJ Steph. Byz. s.v. ᾽Οδησσός · πόλις ἐν τῶι Πόντωι πρὸς τῶι Σαλμυδησσῶι .... ὁ πολίτης ᾽Οδησσίτης καὶ ᾽Οδησσεύς· ἐχρημάτιζον δὲ῾Ηρακλείδης ἱστοριογράφος (VI) καὶ Δημήτριος ὁ περὶ τῆς πατρίδος γράψας. Jacoby, Felix (Berlin)

Philonides von Kreta (121)

(290 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die gleichsetzung des bematisten mit Plinius' autor ist nicht beweisbar, mir aber wahrscheinlicher, als die mit dem ganz unbekannten Ph von Mekyberna (VI). dann ging das buch, wie das des Diognetos, über das aktenmäßige und technische hinaus. andernfalls ist es zweifel- haft, ob Ph überhaupt geschrieben hat. ἡμεροδρόμας ] Plin. NH II 181 eiusdem Alexandri cursor Philonides ex Sicyone Elin mille et ducenta stadia novem diei confecit horis, indeque, quamvis declivi itinere, tertia noctis hora remensus est saepius. causa, quod eunti cum sole iter erat, eundem remeans o…

Antidamas von Herakleopolis (152)

(187 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Offenbar schwindelzitate. von A ist zwar nichts bekannt; aber nach F 1 müßte Mnaseas lateinisch geschrieben haben.   FGrH 152 F 1BNJ ( Script. Al. M. p. 162) = Fulgent. Expos. serm. ant. 2 p. 111, 14 HelmFulgent. Expos. serm. ant. 2 p. 111, 14 Helm: vispillones dicti sunt baiules, quamvis Antidamas Eracleopolites vispillones dixerit1 nudatores cadaverum, sicut in Historia Alexandri Macedonis scripsit dicens: « plus quam trecentos cadaverum vispillones repperiens crucibus fixit.» tamen Mnaseas scribit in Europae libro (V) Apollinem, posteaquam a Jove victus atque2 inte…

Apollonios von Aphrodisias (Karien) (740)

(1,102 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 740 T 1BNJ Suda s.v. ᾽Απολλώνιος ᾽Αφροδισιεύς · ἀρχιερεὺς καὶ ἱστορι κός. γέγραφε Καρικά· Περὶ Τράλλεων· Περὶ ᾽Ορφέως καὶ τῶν τελετῶν αὐτοῦ1 (T 232 Kern).   FGrH 740 F 1BNJ Steph. Byz. s.v. Κουρόπολις · πόλις Καρίας· ᾽Απολλώνιος Καρι κῶν α ̅. τὸ ἐθνικὸν Κουροπολῖται.   FGrH 740 F 2BNJSteph. Byz. s.v. Βάργασα · πόλις Καρίας· ἀπὸ Βαργάσου τοῦ υἱοῦ2Βάργης καὶ ῾Ηρακλέους, ὃν ἐδίωξε Λάμος ὁ ᾽Ομφάλης καὶ ῾Ηρακλέους, ὡς3᾽Απολλώνιος Καρικῶν δ ̅. τὸ ἐθνικὸν Βαργασηνός, ὡς αὐτὸς (F 12) ις (?).4   FGrH 740 F 3BNJ Steph. Byz. s.v. ῞Υδη · πόλις Λυδίας, ἐν ἧι ὤικει ᾽Ομφάλη δυ ναστεύουσα Λυδῶν,…

Ergias von Rhodos (513)

(738 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 513 F 1BNJAthen. 8, 61 p. 360 D—361 C: ᾽Εργίας οὖν ὁ ῾Ρόδιος ἐν1τοῖς Περὶ τῆς πατρίδος προειπών τινα περὶ τῶν κατοικησάντων τὴν νῆσον Φοινίκων, φησὶν ὡς«οἱ περὶ Φάλανθον ἐν τῆι ᾽Ιαλυσῶι πόλιν2ἔχοντες ἰσχυροτάτην τὴν ᾽Αχαίαν καλουμένην καὶ ὔδατος ἐγκρα-3τεῖς ὄντες, χρόνον πολὺν ἀντεῖχον ᾽Ιφίκλωι πολιορκοῦντι· ἦν γὰρ4αὐτοῖς καὶ θέσφατον ἐν χρησμῶι τινι λελεγμένον ἕξειν τὴν χώραν ἕως κόρακες λευκοὶ γένωνται καὶ ἐν τοῖς κρατῆρσιν ἰχθύες φανῶσιν. ἐλπίζοντες οὖν τοῦτ᾽ οὐδέποτε ἔσεσθαι, καὶ τὰ πρὸς5τὸν πόλεμον ῥαιθυμοτέρως εἶχον. ὁ δ᾽ ῎Ιφικλος πυθόμενος παρά τινος τὰ τῶν Φοινίκ…

Metrodoros von Skepsis (184)

(4,246 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der günstling des Mithridates scheint nicht nur wegen seines tragischen endes die phantasie der zeitgenossen stark beschäftigt zu haben, ist aber trotz der ausgiebigen berichte (T 2—3 weder als person noch als schriftsteller recht faßbar. es mag der vulgaten auffassung (Zeller Ph d Gr4 III 1, 545, 2; Susemihl Gr LG II 352; Christ-Schmidt GGr L6 II 400 u. a.) zugegeben werden, daß die sämtlichen nachrichten sich zur not in dem von Strabon fortgelassenen ersten teil des βίος T 2 unterbringen lassen, weil die folge der namen Δημήτριος — Μητρόδωρος die einreihung von T …

* Kritolaos (823)

(487 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 823 F 1BNJ Festus p. 326 M (p. 438, 27 Li): Salios· a saliendo et1 saltando dictos esse quamvis dubitari non debeat, tamen Polemon (IV) ait Arcada quendam fuisse nomine Salium, quem Aeneas a Mantinea in Italiam deduxerit, qui iuvenes Italicosἐνόπλιον saltationem docuerit at2 Critolaus Saonem ex Samothrace, cum Aenea deos Penates qui Lavinium transtulerit, saliare genus saltandi instituisse, a quo appellatos Salios. quibus per omnis dies, ubicumque manent, quia amplae ponuntur cenae, si quae aliae magnaedum, saliares appel-3 lantur.   FGrH 823 F 2BNJ [Plut.] Parall. min. 6 B …

(H)agias-Derkylos (305)

(4,843 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die guten grammatiker zitieren das buch als ᾿Αγίας καὶ Δερκύλος1), und, wenn sie einen buchtitel geben (*), als ᾿Αργολικά: *Schol. Anti- mach. F 4; Schol. Kallim. F 8; Schol. Eurip. F 7; wahrscheinlich auch Schol. Pindar. F 9; dazu der für buchtitel besonders vertrauenswürdige *Athenaios F 3 und Clemens F 2 aus einem älteren grammatiker oder chronographen, vielleicht Dionysios von Halikarnass. Danach wird man den rest der zitate beurteilen müssen: ᾿Αγίας ἐν α ᾿Αργολικῶν Schol. Hom. F 1 und blosses Δερκύλος Schol. Eurip. F 6 (und Et. M. F 5). Nach der steten folge der…

Andron von Halikarnassos (10)

(3,576 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Den Halikarnassier (F 6 7) als verfasser der Συγγένειαι (F 1. 5. Συγγενικά F 2. 3. ῾Ιστορίαι F 4; letztere nicht etwa eine zeitgeschichte; s. F 18) sichert der inhalt. der name mehrfach in der liste der Poseidonpriester von Halikarnaß (Dittenberger Syll.2 608). eine Περιστερὰ ῎Ανδρωνος ῾Αλικαρνασσέως θυγάτηρ, ᾿Αρίστωνος δὲ Κιανοῦ γυνή in Athen begraben (I G II 2773b. Wilhelm Beiträge zur griech. Inschriftenkunde 1909, 70). von ihm zu scheiden sind der etwa gleichzeitige A. von Teos (V), der ältere Ephesier (IV) und der wesentlich…

Herakleides von Magnesia (187)

(95 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Dürftige reste einer sicher sehr ausgedehnten, soweit griechisch wohl meist enkomiastischen und propagandistischen spezialliteratur über Mithridates; die großen geschichtswerke, d. h. vor allem oder allein Poseidonios — denn die meisten darstellungen dieser zeit sind römische — standen anders zu Rom. Herakleides gehört sehr wahrscheinlich in sullanische zeit und ist sicher nicht der von Dion. Hal. De comp. verb. 4 (76 T 10) genannte.   FGrH 187 T 1BNJ Diog. Laert. V 94: τρισκαιδέκατος (sc. ῾Ηρακλείδης) Μάγνης, Μιθριδατικὰ γεγραφώς. Jacoby, Felix (Berlin)

XIII. Byzanz

(842 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XIII. Byzanz Eine chronik oder ähnliches hat es nicht gegeben; die überlieferung über gründung und ältere geschichte ist dürftig und widerspruchsvoll1. Das erste was wir kennen ist die historische monographie, die der Akademiker Leon aus Byzanz als zeitgenosse und mithandelnder über die belagerung durch Philipp im j. 340 geschrieben hat: es waren keine Φιλιππικά (der titel ist unzweideutig), und es ist nicht zu sagen wie weit er auf die vorgeschichte der stadt und ihre altertümer einging. Aber Pompeius Trogus hat zu diesem jahre Byzantii origines eingelegt, von denen Justin. 9…
▲   Back to top   ▲