Search

Your search for 'dc_creator:( "Jacoby, Felix" ) OR dc_contributor:( "Jacoby, Felix" )' returned 962 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Horapollon (von Phenebythis oder Neilopolis) (630)

(287 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 630 T 1BNJ Suda s.v. ῾Ωραπόλλων · Φενεβύθεως, κώμης τοῦ Πανοπολίτου νο-12μοῦ· γραμματικός, διδάξας ἐν ᾽Αλεξανδρείαι τῆι ἐν Αἰγύπτωι, εἶτα ἐν Κων-3σταντινουπόλει ἐπὶ Θεοδοσίου (I; 379/95?). ἔγραψε Τεμενικά· ῾Υπόμνημα4Σοφοκλέους· ᾽Αλκαίου· Εἰς ῞Ομηρον. λαμπρὸς μὲν ἐπὶ τῆι τέχνηι ἄνθρωπος,5καὶ τῶν πάλαι λογιμωτάτων γραμματικῶν οὐδέν τι μεῖον κλέος ἀπενεγκάμενος. — Αἰγύπτιος· ἐπὶ Ζήνωνος βασιλέως (474/91). ζητῶν δὲ ὁ Νικομήδης τὸν ῾Αρποκρᾶν ἦν6καὶ μὴ εὑρίσκων αὐτόν· ὁ δὲ ᾽Ισίδωρος ὁ φιλόσοφος τοῦτο μαθών, πέμπει διὰ γραμμάτων δηλούντων τοὺς ἐπιόντας· …

Theon von Alexandreia (651)

(99 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 651 T 1BNJ Suda s.v. Θέων ὁ ἐκ τοῦ Μουσείου · Αἰγύπτιος· φιλόσοφος· ούγ-χρονος δὲ Πάππωι τῶι φιλοσόφωι, καὶ αὐτῶι ᾽Αλεξανδρεῖ· ἐτύγχανον δὲ ἀμ- φότεροι ἐπὶ Θεοδοσίου βασιλέως τοῦ πρεσβυτέρου (379/95). ἔγραψε μαθη- ματικά· …. Περὶ τῆς τοῦ Κυνὸς ἐπιτολῆς· Περὶ τῆς τοῦ Νείλου ἀναβάσεως….   FGrH 651 T 2BNJ Malalas Chron. 13 p. 343, 11 Bonn: ἐπὶ δὲ τῆς βασιλείας αὐτοῦ ( scil.Γρατιανοῦ 364/78) Θέων ὁ σοφώτατος φιλόσοφος ἐδίδασκε, καὶ ἡρμήνευε τὰἀστρονομικά καὶ τὰ ῾Ερμοῦ τοῦ τρισμεγίστου συγγράμματα καὶ τὰ ᾽Ορφέως. Jacoby, Felix (Berlin)

Leon von Samos (540)

(272 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction No. 540 ist ‘deckplatte einer statuenbasis’ 1). Das in gedanken nicht originelle und im ausdruck nicht sehr gewandte epigramm lässt keine sichere entscheidung zu, ob L. Σαμιακά (Σαμίων ῟Ωροι) oder (wahrschein- licher) ein buch über das Heraion geschrieben hat, das ihn in die nähe Menodots rückt 2), aber weder so umfassend noch so gelehrt gewesen zu sein scheint; es war wohl, wie das epigramm, eine patriotische dutzend- leistung, die den nachdruck auf die weihungen aus kriegstaten legte 3) — ganz passend in einer zeit, in der von neuen taten keine rede meh…

XI. Athen

(760 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XI. Athen Die eigentlichen historiker Athens von Hellanikos bis Philochoros (no. 323a-329) nebst den pseudepigraphen Atthides (no. 330-333) und der (auf die archaeologie beschränkten) sammlung des Istros (no. 334) habe ich in dem Ergänzungsband III b Suppl. ausführlich kommentiert, was hoffentlich keiner besonderen rechtfertigung bedarf1. Hier folgt der kommentar zu der sonstigen lokalen literatur über Athen, soweit sie historischen oder antiquarischen charakter hat. Nicht aufgenommen habe ich die rhetorischen ἐγκώμια und ψόγοι, auch wenn sie von ‘hi storikern’ sta…

Proxenos (425)

(1,259 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Habe ich von dem Hofhistoriographen des Pyrrhos 1) getrennt, weil ὁ τὰ Χαλκιδικά distinktiv zu sein scheint. Das zitat bei Philodem stammt wahrscheinlich aus Apollodor; genauer lässt sich die zeit nicht bestim- men.   FGrH 425 F 1BNJPhilodem. Π. εὐσ. 2 d p. 63 Gomperz: Πρόξ[ενος] / δ᾽ ὁ τὰ Χαλ-1κι[δικὰ λέ / γει] τὴν αὐτ[ὴν εἶναι] / Χαλκίδα κα[ὶ Κύμιν] / διν καὶ Κόμ[βην]**. Commentary F 1 Gehört in die geschichte der Kureten von Euboia (424 F 9; 427 F 2). Κύμινδις, als eigenname nur hier, ist sicher ergänzt aus Il.Ξ 290f. ὄρνιθι λιγυρῆι ἐναλίγκιος, ἥν τ᾽ ἐν ὄρεσσι / χαλκίδα κ…

Patrokles (712)

(2,202 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 712 T 1BNJ Diodor. 19, 100, 5 (a. 312/1): ὁ μὲν οὖν Δημήτριος (Poliorketes) ὁρμήσας ἐκ Δαμασκοῦ τῆς Συρίας τὸ συνταχθὲν ὑπὸ τοῦ πατρὸς ἐπετέλει μετὰ σπουδῆς, ὁ δὲ καθεσταμένος ὑπὸ Σελεύκου τῆς Βαβυλωνίας στρατηγὸς Πατρο κλῆς πυθόμενος περὶ Μεσοποταμίαν εἶναι τοὺς πολεμίους ὑπομεῖναι μὲν τὴν ἔφοδον αὐτῶν οὐκ ἐτόλμησεν, ὀλίγους ἔχων περὶ αὑτόν, ἀλλὰ τοῖς μὲν ἄλλοις προσέταξεν ἐκλιπεῖν τὴν πόλιν, καὶ τοὺς μὲν αὐτῶν διαβάντας τὸν Εὐφράτην φυγεῖν εἰς τὴν ἔρημον, τοὺς δὲ1περάσαντας τὸν Τίγριν ἀπελθεῖν εἰς τὴν Σουσιανὴν πρὸς Εὐτελῆ καὶ τὴν ᾽Ερυθρὰν θά-2λατταν, (6) αὐτὸς δὲ μεθ᾽ ὧν εἶ…

Timaios(?) (848)

(44 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 848 T 1BNJ Suda s.v. Τίμαιος ὁ ἱστορικός · (566 T 19 c. 23; F 119a). ἔγραψε Περὶ Συρίας καὶ τῶν ἐν αὐτῆι πόλεων καὶ βασιλέων βιβλία γ ̅. Jacoby, Felix (Berlin)

Paion von Amathus (757)

(227 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 757 F 1BNJHesych. s.v. ᾽Αφρόδιτος · Θεόφραστος (IV) μὲν τὸν ῾Ερμαφρό- διτόν φησιν, ὁ δὲ τὰ περὶ ᾽Αμαθοῦντα γεγραφὼς Παίων εἰς ἄνδρα τὴν θεὸν1ἐσχηματίσθαι ἐν Κύπρωι λέγει.   FGrH 757 F 2BNJPlutarch. Thes. 20: πολλοὶ δὲ λόγοι καὶ περὶ τούτωνἔτι λέγονται καὶ περὶ τῆς ᾽Αριάδνης, οὐδὲν ὁμολογούμενον ἔχοντες...... (3) ἴδιον δέ τινα περὶ τούτων λόγον ἐκδέδωκε Παίων ὁ ᾽Αμα- θούσιος. (4) τὸν γὰρ Θησέα φησὶν ὑπὸ χειμῶνος εἰς Κύπρον ἐξενεχθέντα, καὶ τὴν ᾽Αριάδνην ἔγκυον ἔχοντα, φαύλως δὲ διακειμένην ὑπὸ τοῦ σάλου καὶ δυσφοροῦσαν, ἐκβιβάσαι μόνην, αὐτὸν δὲ τῶι πλοίωι βοηθοῦντα πάλιν εἰς τὸπέλ…

Nymphodoros von Syrakus (572)

(3,562 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der name 1) ist in Sizilien und anderwärts so häufig dass versuche, den Syrakusaner 2) durch identifikation mit einem anderen träger des namens zeitlich festzulegen, zwecklos sind, wenn nicht auch die schriftstellerische tätigkeit des namensvetters gesichert ist 3). Die von C. Mueller ganz geistreich begründete gleichung mit dem Amphipoliten 4) — verfasser von Νόμιμα βαρβαρικά oder ᾿Ασίας, der nach dem distinktiv noch im 4. jhdt und vielleicht in Alexanders zeit publizierte — hat Laqueur 5) durch die beobachtung erledigt dass der Amphipoli…

Demetrios (722)

(2,279 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 722 T 1BNJ Joseph. c. Ap. 1, 218: s. 723 T 3; 737 F 1.   FGrH 722 F 1BNJ Euseb. P.E. 9, 21: ἀπίωμεν δὲ πάλιν ἐπὶ τὸν Πολυίστορα1 (273 F 19). Δημήτριός φησι τὸν ᾽Ιακὼβ γενόμενον ἐτῶν ἑβδομήκοντα2πέντε φυγεῖν εἰς Χαρρὰν τῆς Μεσοποταμίας, ἀποσταλέντα ὑπὸ τῶν γονέων3διὰ τὴν πρὸς τὸν ἀδελφὸν κρυφίαν ἔχθραν ῾Ησαῦ, διὰ τὸ εὐλογῆσαι αὐτὸν τὸν πατέρα δοκοῦντα εἶναι τὸν ῾Ησαῦ, καὶ ὅπως λάβηι ἐκεῖθεν γυναῖκα. (2) ἀφορ-45μῆσαι οὖν τὸν ᾽Ιακὼβ εἰς Χαρρὰν τῆς Μεσοποταμίας, τὸν μὲν πατέρα κατα-6λιπόντα ᾽Ισαὰκ ἐτῶν ἑκατὸν τριάκοντα ἑπτά, αὐτὸν δὲ ὄντα ἐτῶν ἑβδομήκοντα7ἑπτά. (3) διατρίψαντα οὖν αὐτὸν …

Onomastos (520)

(48 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 520 F 1BNJAnagraphe von Lindos C § 29: weihgeschenk des Amasis (nach 570).   FGrH 520 F 2BNJAnagraphe von Lindos D § 2: zweite epiphanie (zwischen 407 und 330). Jacoby, Felix (Berlin)

XLII. Kyzikos

(154 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XLII. Kyzikos Die bücher über Kyzikos reichen vom ende des 5. oder anfang des 4. jhdts bis in byzantinische zeit, in der die stadt metropole der provinz Hellespontos war1. Die überlieferung stammt fast ganz aus den Apol loniosscholien und bezieht sich daher in der hauptsache auf die kyzike nische episode in den Argonautika; doch macht Agathokles, der helle nistische hauptautor, eine bewerkenswerte ausnahme. Eine Politeia des Aristoteles fehlt; die stadt ist nur Oek. 2, 2, 11 erwähnt. Notes^ back to text1. Malalas p. 77 ed. Bonn.; J. Marquardt Cyzicus, 1836, p. 80ff.; F. W. Hasluck Cyzicus…

Porphyrios von Tyros (260)

(27,435 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Bidez Vie de Porphyre 1913; Christ-Schmid Gr.L.6 II 852; Über- weg-Prächter Grundriß12 1926, 609; *190. die schriftenkataloge, namentlich der philosophica aus den arabischen autoren, die von der Φιλόσοφος ἱστορία (F 4—24) stets nur ‘das 4. buch, syrisch’ haben, bei Bidez p. *54ff. (s. auch Kern Herm. LIV 217).   FGrH 260 T 1BNJ Suid. s. Πορφύριος · …. Τύριος φιλόσοφος .... γεγονὼς ἐπὶ τῶν χρόνωνΑὐρηλιανοῦ (270—275) καὶ παρατείνας ἕως Διοκλετιανοῦ τοῦ βασιλέως (284—305). ἔγραψε βιβλία πάμπλειστα, φιλόσοφά τε καὶ ῥητορικά καὶ γραμματικά· ..... Εἰς1τὰ ᾽Ιουλιανοῦ τοῦ Χ…

Andreas von Panormos (571)

(271 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Das einzige fragment — wohl lesefrucht des Athenaios selbst, da die techniker Biton und Moschos, beide hellenistischer zeit, den buntschrift- steller schwerlich zitiert haben — gibt als obere grenze für die sammlung das ende des 3. jhdts v. Chr. Aber trotz beschränkung auf Sizilien wird man gern in die Kaiserzeit hinabgehen und den autor etwa zwischen Pausanias und Aelian ansetzen. Inhalt und disposition machen ganz denkbar dass er den ersteren ergänzen und einen reiseführer für Sizilien schreiben wollte 1). Die buchzahl ist auch für die frühere zeit nicht lei…

Basilis (718)

(217 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 718 T 1BNJ Agatharch. De M. Rubr. 64 = Phot. Bibl. 250 p. 454b (Phot. Bibl. 250 p. 454b): τῆς ὅλης οἰκουμένης ἐν τέτταρσι κυκλιζομένης μέρεσιν .... τὰ μὲν πρὸς ἑσπέραν ἐξείργασται Λύκος (570) τε καὶ Τίμαιος (566), τὰ δὲ πρὸς ἀνατολὰς ῾Εκαταῖός1 (1) τε καὶ Βάσιλις, τὰ δὲ πρὸς τὰς ἄρκτους Διόφαντος (805 T 1) καὶ Δημή-2τριος (85), τὰ δὲ πρὸς μεσημβρίαν .... ἡμεῖς.   FGrH 718 T 2BNJ Plin. N.H. 1, 6: situs, gentes .... ex auctoribus … externis Juba rege (275) .... Alexandro Polyhistore (273), Isidoro (781), Amometo (645), …. Onesicrito (134), Nearcho (133), Megasthene (715), Diogneto (120), Ari…

Timaios von Tauromenion (566)

(75,795 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction T. gehört, wie Ephoros und Poseidonios, zu den bedeutenden histo- rikern, deren behandlung in einer fragmentsammlung notwendig unbe- friedigend bleibt 1). Er ist der letzte autor, der die geschichte Siziliens (das bald nach seinem tode römische provinz wurde) und des Westens überhaupt (so weit er eine geschichte hatte) in einem umfassenden werk von den ältesten zeiten bis auf die πρώτη διάβασις ἐξ ᾿Ιταλίας ῾Ρωμαίων a. 264/3 dargestellt hat 2). Es liegt in der natur der sache dass ein solches werk für die folgezeit massgebend wurde, und es blieb bis d…

Hypermenes (394)

(144 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die armut Homers ist alte legende. Dass er nur éinen sklaven besass, den Tzetzes 1) Bykkon nennt, ist hellenistische ausmalung: die sphaere, aus der sie stammt, zeigt Seneca Ad Helv. matr. cons. 12, 4. Die ge- schichte, die Chennos von diesem sklaven erzählt, ist so willkürlich erfunden wie der name Skindapsos und seine scheidung von dem eretri- schen musiker. Man wird kein zutrauen zu dem gewährsmann haben, den Chennos zitiert 2).   FGrH 394 F 1BNJ Ptolem. Chennos = Phot. Bibl. 190 p. 152 b 20 (Phot. Bibl. 190 p. 152 b 20): ῾Υπερμένης ἐν τῶι Περὶ Χίου ῾Ομήρου φησὶ θεράποντ…

I. Achaia

(703 words)

Author(s): Jacoby, Felix
I. Achaia Der Achaeische Bund hat seit seiner neugründung a. 281/0 v. Chr. bei den zeitgenössischen historikern die ihm zukommende rolle als griechische grossmacht neben Makedonien, den mächten des Ostens, Aetolien und Rom gespielt. Wenn Gelzers vermutung1 richtig ist, dass ‘Polybios anfänglich überhaupt nur eine darstellung der achaeischen geschichte geplant habe’, so würde das ein werk geworden sein, das—wie Μακεδονικά und Σικελικά — die mitte zwischen ῾Ελληνικά und eigentlicher Ethnographie gehalten hätte. Es hätte mindestens einleitungsweise die geschich…

Anhang zu Phrygien (800)

(1,317 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 800 F 1aBNJ Herodt. 7, 26, 3: … παρεγένοντο ἐς Κελαινάς, ἵνα πηγαὶ ἀνα διδοῦσι Μαιάνδρου ποταμοῦ καὶ ἑτέρου οὐκ ἐλάσσονος ἢ Μαιάνδρου, τῶι1οὄνομα τυγχάνει ἐὸν Καταρρήκτης, ὃς ἐξ αὐτῆς τῆς ἀγορῆς τῆς Κελαινέων ἀνατέλλων ἐς τὸν Μαίανδρον ἐκδιδοῖ· ἐν τῆι καὶ ὁ τοῦ Σιληνοῦ Μαρσύεω ἀσκὸς2[ἐν τῆι πόλι] ἀνακρέμαται, τὸν ὑπὸ Φρυγῶν λόγος ἔχει ὑπὸ ᾽Απόλ-3λωνος ἐκδαρέντα ἀνακρεμασθῆναι.   FGrH 800 F 1bBNJ Xenoph. Anab. 1, 2, 8: ἔστι δὲ καὶ μεγάλου βασιλέως βασίλεια ἐν Κελαιναῖς ἐρυμνὰ ἐπὶ ταῖς πηγαῖς τοῦ Μαρσύου ποταμοῦ ὑπὸ τῆι ἀκροπόλει· ῥεῖ δὲ καὶ οὗτος διὰ τῆς πόλεως καὶ4ἐμβάλλει εἰς τὸν Μ…

Theodoros (195)

(35 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 195 T 1BNJ Suid. s. Θεόδωρος · ποιητής, ὃς ἔγραψε διάφορα δι᾽ ἐπῶν· καὶ εἰς1Κλεοπάτραν δι᾽ ἐπῶν. Notes^ back to text1. ποιητικὸς A V EJacoby, Felix (Berlin)

Bion von Prokonnesos (332)

(1,447 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction B. is an elusive figure 1). Now that the lexicon of Photios has provided us with a second quotation referring to Athens we shall assume with greater confidence that Plutarch meant the Prokonnesian Bion. But even now the evidence does not establish the existence of an Atthis, if only of the kind credible for Amelesagoras, viz. a collection of stories about early Athens 2): the catalogue of homonyms (T 1; the source is Demetrios of Magnesia) merely knows ‘two books written in Ionic dialect’, and though Diogenes does not give it a title w…

Aethlios von Samos (536)

(1,242 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Über die zeit s. p. 456, 21ff. Bei einem horographen des 5. jhdts würde der umfang von mindestens 5 büchern befremden. Da die echtheit bezweifelt wurde 1), kann man fragen ob das buch in hellenistischer zeit erweiternd bearbeitet worden ist, wie z.b. die Lydiaka des Xanthos 2). Das mag dann der grund sein weshalb es unter den samischen autoren im rhodischen schiedsspruch von c. 200 v. Chr. fehlt: die Prienenser hatten genug andere samische chroniken, die zu ihren gunsten sprachen. Da Herodian A. wegen des dialekts exzerpiert hat 3), wird man ihm 544 F 2-3 zuweisen.   FGrH 536 T 1BN…

Christodoros von Koptos (283)

(284 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Über das abströmen von literaten aus Aegypten ins reich, besonders nach Konstantinopel, und die wahrscheinlichkeit, dass auch Ch ‘in der hauptstadt gewesen und mit dem hof in beziehung gekommen ist’, s. Friedländer Herm. 47, 1912, 57. aber den undatierten Θηβαῖος ᾿Ιλλού- στριος trennt die Suda von ihm; und die stoffe ( ᾿Ιξευτικά und Heiligen- legenden) geben ihr recht. μέγας ποιητὴς καὶ περιώνυμος heisst der erstere Schol. AP 7, 698. die ἔκφρασις ist AP II erhalten (s. dazu Baumgarten RE III 2451; Friedländer Johannes von Gaza 1912, 94; 105); einen vers aus dem Περὶ τῶν ἀκρ…

Laosthenidas <von Kreta> (462)

(120 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Aus dorischem sprachgebiet, also vermutlich aus Kreta, wo der name Λασθένης häufig ist 1). Zeit unbestimmt; aber ich bin geneigt in ihm den verfasser der von Diodor ausgeschriebenen kompilation zu sehen 2), sodass er jünger ist als Sosikrates, und wohl erst in das 1. jhdt v. Chr. gehört. Es war dann vermutlich das modernste buch, und Diodor hätte sich einen schlechteren führer wählen können; schlimm, aber begreiflich, ist nur die urteilslosigkeit, mit der er den wertlosesten teil, d…

Artemidoros von Ephesos (438)

(41 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 438 F 1BNJAthen. 3, 76 p. III D: κνηστός · ἄρτος ποιὸς παρὰ ῎Ιωσι, ᾽Αρ τεμίδωρος ὁ ᾽Εφέσιός φησιν ἐν ᾽Ιωνικοῖς ὑπομνήμασιν. Jacoby, Felix (Berlin)

Hagestratos (517)

(65 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 517 F 1BNJAnagraphe von Lindos C § 35: weihung des Demos in zeit des Artaxerxes (359/38).   FGrH 517 F 2BNJAnagraphe von Lindos C § 40: weihung des Pyrrhos (296/72).   FGrH 517 F 3BNJAnagraphe von Lindos C § 41: weihung des Hieron (269/15). Jacoby, Felix (Berlin)

Baiton (119)

(2,676 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die Bematisten (E Schwartz RE III 266; Berve Alexanderreich I 1926, 51) — voller titel 121 F 1 (daß die bematisten auch als ‘feldjäger’ verwendet werden konnten, ist begreiflich); zur beschränkung τῆς ᾿Ασίας s. den buchtitel des Amyntas (122) und 119 F 3 — bildeten eine kleine spezialtruppe, von der uns drei mitglieder bekannt sind; für Amyntas ist die bematistenqualität zweifelhaft, für Archelaos aus- geschlossen. ihre berichte, die nach einzelnen ländern gesondert waren (122 F 4; vgl. 119 F 8) und sich wohl nicht nur auf die wegmaße be- schränkten, so…

Timokritos (522)

(118 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 522 F 1BNJAnagraphe von Lindos C § 23: weihung der μετὰ Κλευβούλου στρατεύσαντες εἰς Λυκίαν.   FGrH 522 F 2BNJAnagraphe von Lindos C § 32: weihung des Artaphernes (590).   FGrH 522 F 3BNJAnagraphe von Lindos D § 1: erste epiphanie (590).   FGrH 522 F 4BNJAnagraphe von Lindos C § 35: weihung des Demos (359/38).   FGrH 522 F 5BNJAnagraphe von Lindos D § 2: zweite epiphanie (zwischen 407 und 330).   FGrH 522 F 6BNJAnagraphe von Lindos C § 37: weihung des Demos im kriege mit Ptolemaios II (285/47). Jacoby, Felix (Berlin)

Anonymoi (596)

(12,880 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Ich lasse mit bewusstsein das wichtigste (mit wenigen ausnahmen) beiseite — die nicht unbeträchtlichen zeugnisse des 5. und 4. jhdts, die unter bestimmten namen stehen (Herodot, Thukydides, Isokrates, Ephoros, Platon und Aristoteles), um ganz von dem abzusehen was das epos, die lyrik, und die genealogie für die sagenzeit, den kult, und die institutionen liefern 1). Die auswahl beschränkt sich auf die sekun- däre literatur, die die älteren zeugen (die ihrerseits unter dem unmittel- baren einfluss der philosophischen und politischen t…

XXVIII. Ilion

(18 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XXVIII. Ilion No comments by Jacoby. Jacoby, Felix (Berlin)

LXXII. Telos

(108 words)

Author(s): Jacoby, Felix
LXXII. Telos Man wird nicht wagen aus Steph. Byz. s.v. Τῆλος· νῆσος τῶν Κυκλά δων μία, ἀπὸ Τήλου οἰκιστοῦ· ἐκαλεῖτο δὲ καὶ ᾽Αγαθοῦσσα, ὡς ᾽Ιάσων ein eigenes buch über die insel zu erschliessen, zumal die homonymen schrift steller des namens Iason weder sicher zu scheiden noch sonst festzulegen sind1. Über Telos s. Hiller v. Gaertringen I G XII 3, 1898, p. 6ff.; Chariavas ᾽Εφ. ἀρχ. 1922; Hondius S E G III no. 715ff.; Fiehn R E V A 1, 1934, col. 427ff.; L. Robert Rev. de Philol. III 8, 1934, p. 43ff. Notes^ back to text1. S. zu no. 94; 446.Jacoby, Felix (Berlin)

Crepereius Calpurnianus von Pompeiopolis (208)

(397 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 208 F 1BNJ Lukian. Quom. hist. conscr. 15: ἕτερος δὲ Θουκυδίδου ζηλω- τὴς ἄκρος … καὶ τὴν ἀρχὴν ὡς ἐκεῖνος σὺν τῶι ἑαυτοῦ ὀνόματι ἥρξατο, χαριεστάτην ἀρχῶν ἁπασῶν καὶ θύμου τοῦ ᾽Αττικοῦ ἀποπνέουσαν. ὅρα γάρ· « Κρεπερήιος Καλπουρνιανὸς Πομπηιουπολίτης 1συνέγραψε τὸν πόλεμον τῶν Παρθυαίων καὶ ῾Ρωμαίων ὡς2ἐπολέμησαν πρὸς ἀλλήλους ἀρξάμενος εὐθὺς ξυνισταμένου.»   FGrH 208 F 2BNJ Lukian. Quom. hist. conscr. 15: ὥστε μετά γε τοιαύτην ἀρχὴν τί ἄν σοι τὰ λοιπὰ λέγοιμι, ὁποῖα ἐν ᾽Αρμενίαι ἐδημηγόρησε τὸνΚερκυραῖον αὐτὸν ῥήτορα παραστησάμενος.3   FGrH 208 F 3BNJ Lukian. Quom. hist. con…

Leon von Alabanda (278)

(673 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die verwirrung in den βίοι der Suda (132 T 1—2) lässt sich nicht ganz sicher auflösen: Περὶ στάσεων ist in den des Byzantiers aus der Alexan- derzeit eingedrungen; das buch über den Heiligen krieg in den des Ala- bandensers, da es hinter den Rhetorika steht. daher wird man dem By- zantier doch die Alexandergeschichte lassen, die sonst auch in die zeit des Alabandensers passt. schwankend bleibt man beim Τευθραντικός und Περὶ Βησαίου (?). zweifelhaft auch, ob die schriftenliste des Ala- bandensers vollständig ist? F 1 lässt sich weder in Καρικά noch in Λυκιακά

Menandros von Ephesos (Pergamon) (783)

(2,958 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 783 T 1aBNJ Suda s.v. ᾽Ερατοσθένης · … μαθητὴν ἐπίσημον καταλιπὼν ᾽Αριστοφάνην τὸν Βυζάντιον, οὗ πάλιν ᾽Αρίσταρχος μαθητής. μαθηταὶ δὲ αὐτοῦ Μνασέας1καὶ Μένανδρος καὶ ῎Αριστις.   FGrH 783 T 1bBNJ Suda s.v. ῎Ιστρος (334 T 1)· Μενάνδρου † ῎Ιστρου …2Καλλιμάχου δοῦλος καὶ γνώριμος.   FGrH 783 T 2aBNJ Tertullian. Apol. 19, 5-6: 794 F 5c.   FGrH 783 T 2bBNJ Expositio Tot. Mundi 2 (Geogr.Lat. Min. p. 104f. Riese): … post hunc (scil. Moysen) de provinciis et temporibus sequentia dixit Berosus Chaldaeorum philosophus (680), cuius litteras secuti sunt Manethon Aegyptius propheta (609) et Apo…

Philippos von Amphipolis (280)

(253 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Dass das erotische romane waren, unterliegt keinem zweifel (CMuel- ler; Rohde Roman2 242, 1; 372, 3—4). ob und wieviel lokale tradition oder auch nur szenerie sie enthielten, ist nicht zu sagen. die zeit wird durch T 2 auf spätestens um 350p bestimmt. die genannten waren wohl damals modern; sie ‘als novellisten’ viel früher anzusetzen (Christ- Schmid Gr. L. 6II 2, 818) ist kaum ratsam.   FGrH 280 T 1BNJ Suda s. Φίλιππος · ᾽Αμφιπολίτης, ἱστορικός. ῾Ροδιακὰ βιβλία ιθ (ἔστι δὲ τῶν πάνυ αἰσχρῶν)· Κωιακὰ βιβλία β ̅· Θασιακὰ βιβλία β ̅· καὶ ἄλλα.1   FGrH 280 T 2BNJ Theodor. Priscian. Rer…

Aristophanes der Boeoter (379)

(2,652 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die zeit des schriftstellers, der vielleicht kein Thebaner war 1), be- stimmt sich durch den titel Θηβαῖοι ὧροι, der direkten anschluss an die ionischen chroniken zeigt. Dazu passt gut, dass das werk mindestens in teilen ἀντιγραφή gegen Herodot war 2). Das gibt als t. post ca. 424 v. Chr. Da A. nicht mehr in ionischem dialekt schrieb und die historische zeit mitbehandelte, wird er jünger gewesen sein als Armenidas; aber es spricht nichts dagegen, dass er noch im 5. jhdt geschrieben hat, und die Epameinondaszeit (wenn nicht schon der königsfriede 387/6) ist sicher t. ante3). W…

Maiandrios und (?) Leandr(i)os van Milet (492)

(2,200 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 492 F 10BNJClem. Al. Protr. 3, 45, 2 = Euseb. P. E. 2, 6, 5 = Arnob. Adv.nat. 6, 6 (Euseb. P. E. 2, 6, 5; Arnob. Adv.nat. 6, 6): Λεάνδριος δὲ Κλέοχον ἐν Μιλήτωι τεθάφθαι ἐν τῶι Διδυμαίωι1φησίν. Commentary F 10 S. zu 493 F 3.   FGrH 492 F 11BNJSteph. Byz. s. v. ῞Υδη · πόλις Λυδίας, ἐν ἧι ὤικει ᾽Ομφάλη δυ ναστεύουσα Λυδῶν …, ὡς ᾽Απολλώνιος Καρικῶν δ ̅ (III C). ῞Ομηρος ( Il. H 221) διὰ τοῦ λ ̅ «σκυτοτόμων ὄχ᾽ ἄριστος, ῞Υληι ἔνι οἰκία ναίων» … Λέανδρος δ᾽, ὃν Νικάνωρ παρατίθησιν ἐν Μετονομασίαις, τὴν 2 αὐτὴν ῞Υδην καὶ Σάρδεις φησίν . Commentary F 11 Il.Υ 381ff. tötet Achilleus ᾽Ιφιτίωνα, / ἐσθλὸν ᾽Οτρυντε…

Theognis (526)

(757 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Wir kennen schwerlich alles was über rhodische kulte geschrieben ist, die viel eigenartiges hatten. Es stand gewiss viel darüber auch in den periegetischen büchern Περὶ ῾Ρόδου und selbst in den Chroniken 1). So mag Eukrates 2) das schwalbenlied gekannt haben, das Theognis im wortlaut aufnahm. Speciell über heimische θυσίαι — darin vielleicht verschieden von allgemeinen büchern einiger athenischer antiquare 3) — schrieben Gorgon (515) und der zeitlich ebenfalls unbestimmbare Theognis 4), dessen buch, wie die datierung im text zeigt, nicht kalen- dar…

Abydenos (685)

(3,738 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 685 T 1BNJ Euseb. (Arm.) p. 125, 6 Karst: nachdem zusammenge- tragen ist das sämtliche erörterte … aus dem Polyhistor Alexandros (273 T 7; 680 T 1); aus Abydẹnos, der die Assyrerund die Medergeschichten1 geschrieben hat; aus Manethôs (609) ….   FGrH 685 F 1aBNJ Euseb. (Arm.) Chron. p. 19, 18-25 K: Und wiederum an anderer stelle erzählt derselbe mann2 nach dieser art und weise: « alles» sagt er « war von anbeginn an was- ser, das mit namen Meer genannt wurde. Und Belos schränkte sie ( die gewässer) ein, und an jegliche ver- teilte, vergab er ihre länder, und Babẹlon mit mauer umschliessend b…

Diophantos (805)

(246 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 805 T 1BNJ Agatharchides De m. Rubr. 64: τῆς ὅλης οἰκουμένης ἐν τέτταρσι κυκλιζομένης μέρεσιν … τὰ μὲν πρὸς ἑσπέραν ἐξείργασται Λύκος (570) τε καὶ Τίμαιος (566), τὰ δὲ πρὸς ἀνατολὰς ῾Εκαταῖος (1) καὶ Βάσιλις1 (718), τὰ δὲ πρὸς ἄρκτους Διόφαντος καὶ Δημήτριος (85), τὰ δὲ πρὸς μεσημ βρίαν … ἡμεῖς.   FGrH 805 F 1BNJSchol. Apoll. Rhod. 3, 240: κρείων Αἰήτης σὺν ἑῆι ναίεοκε δάμαρτι] (Dionysios Skytobrachion 32 F 1b) ᾽Επιμενίδης (457 F 11) δέ φησι Κορίνθιον τῶι γένει τὸν Αἰήτην, μητέρα δὲ αὐτοῦ ᾽Εφύραν φησί. Διό-2φαντος δὲ ἐν τῆι α ̅ τῶν Ποντικῶν ἱστοριῶν ᾽Αντιόπην φησὶν Αἰήτου μητέρα.   FGrH 80…

Demetrios von Salamis (756)

(80 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 756 F 1BNJSteph. Byz. s.v. Καρπασία · πόλις Κύπρου, ἣν Πυγμαλίωνἔκτισεν, ὡς ῾Ελλάνικος ἐν τοῖς Κυπριακοῖς (4 F 57) ..... Ξεναγόρας (240 F 34) δὲ Κάρπαθον αὐτήν φησι. Δημήτριος δὲ ὁ Σαλαμίνιος Καρβασίαν1φησίν, ὅτι πρὸς τὸν καλούμενον καρβὰν ἄνεμον κεῖσθαι δοκεῖ.2 Notes^ back to text1. Κάρπαθον o (cf. P. Ox. 2086) Κάρπασον Holste^ back to text2. καρβὰν o (cf. Herodian. I 13, 29; II 504, 19 L) καρβάσιον Pal κάρβαν MeiJacoby, Felix (Berlin)

Xenophon von Kypros (755)

(41 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 755 T 1BNJ Suda s.v. Ξενοφῶν Κύπριος · ἱστορικός. Κυπριακά· ἔστι δὲ καὶ αὐτὰ ἐρωτικῶν ὑποθέσεων ἱστορία περί τε Κινύραν καὶ Μύρραν καὶ ῎Αδωνιν. Jacoby, Felix (Berlin)

Pythokles von Samos (833)

(271 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 833 F 1aBNJ[Plut.] Parall. min. 14 A p. 309 AB: Ποινῶν καὶ Σικελιω τῶν τὴν κατὰ ῾Ρωμαίων συμμαχίαν ἑτοιμαζόντων, Μέτελλος στρατηγὸς (cos. 251) μόνηι τῆι ῾Εστίαι οὐκ ἔθυσεν. ἡ δὲ πνεῦμα ἀντέπνευσε ταῖς ναυσί. Γάιος δὲ ᾽Ιούλιος1μάντις εἶπε λωφῆσαι, ἐὰν προθύσηι τὴν θυγατέρα· ὁ δ᾽ ἀναγκασθεὶς Μετέλλαν τὴν θυγα-2τέρα προσῆγεν. ἡ δ᾽ ῾Εστία ἐλεήσασα δάμαλιν ὑπέβαλε, καὶ αὐτὴν ἐκόμισεν εἰς Λανούιον,3καὶ ἱέρειαν τοῦ σεβομένου παρ᾽ αὐτοῖς δράκοντος ἀπέδειξεν,, ὡς Πυθοκλῆς ἐν τρίτηι 4 ᾽Ιταλικῶν.   FGrH 833 F 1bBNJClem. Al. Strom. 1, 135, 1: (566 F 116) καθάπερ ὁ Σάμιος Πυ-θοκλῆς ἐν τετάρτ…

Hermateles (657)

(56 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 657 F 1BNJTertullian. De spectac. 8: obelisci enormitas, ut Hermateles1 affirmat, Soli prostituta; scriptura eius, unde et census, de Aegypto super-2 stitio est. Notes^ back to text1. enormitas: -itates ABmg hermateles ABmg termateles B Hermapion La Corda Demoteles Klussmann^ back to text2. prostituta B -tas ABmg unde eius et (om. B) census oJacoby, Felix (Berlin)

Strabon von Amaseia (91)

(4,074 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Titel und anlage bietet F 1. T 2 gibt ungenau den nebentitel. des hauptteils; daß es nur ein solcher war, beweist F 9. wenn T 2 sonst zu trauen ist, umfaßte das ganze werk 47 bücher. die vier ersten (aus ihnen F 3 und 10? nicht F 5) sind also nur eine προκατασκευή . sie begann nach F 3 (s. dort und zu F 5) spätestens mit Alexander d. Gr.; doch bleibt die möglichkeit früheren anfangs. gewöhnlich denkt man nur an einen späteren; wir können aber nicht entscheiden, ob z. b. die großen Ephorosstücke schon in den ῾Ι. ῾Υ. standen oder erst für die Γεωγραφικά ausgeschrieben sind. daß Str autor…

Nachträge und Corrigenda (appendix_1_k)

(167 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Erster Teil. Genealogie und Mythographie. A Kommentar Nachträge zum Kommentar (Auswahl) Corrigenda Zum Kommentar p. 326, 24: VIII 3, 6 326, 36: 3 F 82 330, 7: Nordostecke 331, 33: Rh. Mus. 50 355, 32: 1, 196; 5, 9. 386, 12f.: … 91; 130; 156; 162; 165; 166; 169; auch …) 391, 25: Schol. 399, 33: Δευκαλίων 410, 37: δὲ 412, 30: del.( 445, 2: F 26 450, 41: [Demosth.] 60, 31 467, 45: ἄρχεσθαι 471, 13: Bibl. Epit. 1, 7 476, 9: Polos (7 T 1) 482, 41: F 191 483, 14: l. (mit Ed. Schwartz) Βοῖον-᾽Απολλόδωρος (244 F 182). Die in den ‘Nachträgen’ mehrfach zitierten Untersuchungen über Ps. Plutarchs Parallela Minora ( Mn…

Xenomedes von Keos (442)

(2,386 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Dass X. Keer, nicht Chier, war wird man jetzt nicht mehr bezweifeln 1). Seine stellung in der zweiten gruppe der ältesten historiker bei Theo- phrast 2) schliesst einen autor des frühen 4. jhdts nicht unbedingt aus; aber Kallimachos' beiworte — ἀρχαῖος Ξ., γέρων und πρέσβυς — sprechen doch für das 5. jhdt. Da Kallimachos das buch μνήμη μυθολόγος nennt, hat X. schwerlich ῟Ωροι von Keos geschrieben, sondern — wie sein (älterer?) zeitgenosse Ion (und nach dessen vorgang?) — die Κτίσις (᾿Αρχαιο- λογία) seiner heimatinsel 3). In einer solchen lässt sich auch der inhalt …

Xenophon von Ephesos (419)

(163 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Unter diesem namen, der so gut wie sicher pseudonym ist, sind Τῶνκατὰ ῎Ανθειαν καὶ ῾Αβροκόμην ᾿Εφεσιακῶν (λόγων) βιβλία ε erhalten, also vielleicht eine epitome des originalen werkes. Man kann dann zweifeln ob καὶ περὶ τῆς πόλεως ᾿Εφεσίων zum titel des romans gehört oder ein zweites werk deckt. Aber die Suda hatte eine längere schriftenliste vor sich 1). Wenn die letztere eventualität zutrifft, so war es schwerlich ein ‘ge- schichtswerk’ 2), eher eine periegese 3), die gerade für Ephesos im 2. und selbst noch im 3. jhdt n. Chr. nicht unmöglich erschei…

Ptolemaios von Megalopolis (161)

(1,055 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Daß P ‘unmittelbar an die geschichte des Phylarchos schloß’ (v. Scala Studien 1890, 263), darf man bei dem verschiedenen εἶ δος beider werke nicht sagen. auch die abfassungszeit ist leider nicht genauer festzustellen. daß P nach 197 geschrieben habe, ist ein recht unsicherer schluß v. Scalas (a. o. 59, 2) aus F 1: von Kypros konnte und mußte jeder historiker Ägyptens, zumal im einleitenden buch, ausführlicher handeln, auch wenn er selbst nicht gouverneur der insel war. die un- sicherheit über die abfassungszeit macht aber auch ein aprioristisches urteil über d…

Anonymoi des Polybios (83)

(967 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Daß für Polybios die kenntnis und benutzung einer ausgebreiteten zeitgenössischen literatur vorauszusetzen ist, hat besonders E Meyer Sber. Berl. Ak. 1913, 691 betont. er polemisiert vielfach gegen sie als κατὰ μέρος συντάξεις ο. ä. (VI); und es sind jedenfalls auch wirkliche spezialarbeiten und tagesliteratur dazwischen. hier sind nur wenige proben gegeben.   FGrH 83 T 1BNJ Polyb. V 33: καίτοι γ᾽ οὐκ ἀγνοῶ διότι καὶ πλείους ἕτεροι τῶν συγγραφέων τὴν αὐτὴν ἐμοὶ προεῖνται φωνήν, φάσκοντες τὰ καθόλου γράφειν καὶ μεγίστην τῶν προγεγονότων ἐπιβεβλῆσθαι πραγματείαν. (2) π…

Promathidas (von Herakleia) (430)

(2,130 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die heimat ist nicht bezeugt, aber P. war gewiss aus Herakleia, wo sich der name auch später findet. Die zeit des historikers bestimmt T 1 auf spätestens die erste hälfte des 3. jhdts v. Chr.; doch wird man gern bis ins 4. hinaufgehen. In jedem falle ist der zweifel an der benutzung P.s schon durch den Rhodier Apollonios unberechtigt 1). Man wird vielmehr ohne zögern 2) von ihm unterscheiden den ausdrücklich als Herakleoten bezeugten schüler des Dionysios Thrax, dessen exegese der rekonstruk- tion des Nestorbechers der Myrleaner Asklepiades zitiert hat 3), was seine …

ΕΥΜΟΛΠΙΔΩΝ ΠΑΤΡΙΑ (355)

(35 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 355 T 1BNJ Cicero Ad Att. 1, 9, 2: Thyillus te rogat et ego eius rogatu Εὐμολπιδῶν πάτρια. Jacoby, Felix (Berlin)

XXXI. Keos

(14 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XXXI. Keos Jacoby, Felix (Berlin)

Konon (26)

(8,983 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Wenn unter Archelaos (T 1) der kappadokische könig verstanden werden darf, ist weder sachlich noch zeitlich etwas gegen die gleichsetzung des ver- fassers der Διηγήσεις mit dem rhetor (T 2) einzuwenden. ob ihm auch die ᾿Ιταλικά und die in verschiedener weise zweifelhaften bücher über Herakles und die Juden gehören, ist nicht zu entscheiden.   FGrH 26 T 1BNJPhot. Bibl. 186 p. 130 b 25: ἀνεγνώσθη βιβλιδάριον Κόνωνος Διηγήσεις. προσφωνεῖ μὲν τὸ πονημάτιον ᾽Αρχελάωι Φιλοπάτορι βασιλεῖ1 (36 a. Chr. — 17 p. Chr.), περιέχεται δ᾽ αὐτῶι ἐκ πολλῶν ἀρχαίων συνειλεγμένα ν ̅…

XXX. Ithaka

(89 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XXX. Ithaka Kronios ist der neuplatonische philosoph1. Es ist zweifelhaft ob er wirklich spezialgeschichten oder sonderperiegesen von Ithaka kannte, und nicht vielmehr die Homerkommentare, bücher über den Schiffs katalog, und die masse der allegorischen Homererklärung im auge hatte. Das amüsante psephisma von Ithaka2 entscheidet nichts. Notes^ back to text1. K. Praechter R E XI col. 1978 no. 3; Christ-Schmid Gr. Lit.6 II 2 p. 841.^ back to text2. Inschr. vom Magnesia 36; dazu Wilamowitz Kl. Schr. V 1 p. 354; Kern Herm. 36, 1901, p. 505f.Jacoby, Felix (Berlin)

Sosthenes von Knidos (846)

(191 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 846 F 1BNJ[Plut.] De fluv. 16, 3: παράκειται δὲ αὐτῶι (dem Nil) ὄρος ῎Αργιλλον καλούμενον ἀπ᾽ αἰτίας τοιαύτης. Ζεὺς δι᾽ ἐρωτικὴν ἐπιθυμίαν ἐκ Λύκτου πόλεως Κρητικῆς ῎Αργην νύμφην ἁρπάσας ἀπήνεγκεν εἰς ὄρος τῆς Αἰγύπτου † ῎Αργιλλον1καλούμενον, καὶ ἐγέννησεν ἐξ αὐτῆς υἱὸν καλούμενον Διόνυσον, ὃς ἀκμάσας εἰς τιμὴν τῆς μητρὸς τὸν λόφον ῎Αργιλλον μετωνόμασεν. στρατολογήσας δὲ Πᾶνας καὶ Σατύρους2…

Hellanikos von Lesbos (601a)

(361 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction F 1 ist — wie die auf Athen bezüglichen fragmente 1) — hier noch einmal abgedruckt wegen der wichtigkeit dieses Hellanikeischen buches für die beurteilung der thessalischen lokalliteratur, deren alter und um- fang Wilamowitz m.e. unterschätzt hat 2). Ob man dem zitat in F 2,…

Eleusis (55)

(161 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Zwischen Kallimachos und Alexandros von Myndos? name bedenklich.…

Aratos von Sikyon (231)

(3,192 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Zum leben A.s Niese RE II 383ff.; Beloch Gr. G.2 IV 2, 228ff.; zur chronologie seiner strategien Beloch a. o. 224ff. Die ῾Υπομνή- ματα gingen bis zum ende des Kleomenischen krieges (T 2); die schlacht bei Sellasia (Mai 221) und der ausgang von A.s letztem bedeutenden gegenspieler boten einen passenden schlußpunkt für die darstellung seiner politischen tätigkeit. ob Antigonos' tod (herbst 221) noch erwähnt war, ist nicht zu sagen. als anfang nimmt man gewöhn- lich A.s erste tat, die befreiung Sikyons (251) an; doch hat A gewiß auch über seine jugend und die vorgeschichte des achaeischen bundes berichtet. die spärlichen fragmente beginnen erst in seiner dritten strategie (241/0). ‘ihr hervorstechendster zug ist eine echt memoiren- hafte motivierung: das sichentschuldigen mit notwendigkeiten der situation oder einer force majeure, das abschieben von verrat und treubruch auf dritte personen, das vergrößern der eigenen verdienste und das gehässige schmähen auf die feinde, das verschweigen von un- günstigem und das herabsteigen zur ausdrücklichen abwehr von ver- läumdungen oder berechtigten angriffen’ (Misch Gesch. d. Autobio- graphie I 122, vgl. auch Klatt Studien zur Gesch. des Kleom. Krieges. diss. Göttingen 1877, 9ff.). wieweit diese deutlich apolo- getische abzweckung die wiedergabe auch der tatsachen beeinflußte, vermögen wir nicht zu sehen. daß A gelegentlich tatsachen unter- drückte, gibt selbst Polybios zu…

Antonius Julianus (735)

(162 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 735 T 1BNJ Minuc. Felix Octav. 33, 2: sed Judaeis nihil profuit, quod unum et ipsi deum aris atque templis maxima superstitione coluerunt: ignorantia laberis, si pri- orum aut oblitus aut inscius posteriorum recordaris. (3) nam et ipsi deum nostrum — idem enim omnium deus est — quamdiu [ enim eum] caste innoxie religioseque coluerunt,1 quamdiu praeceptis salubribus obtemperaverunt, de paucis innumeri facti, de egentibus divites, de servientibus reges; modici multos, inermi armatos, dum fugiunt insequentes, dei iussu et elementis adnitentibus obruerunt. (4) scripta eorum r…

VI. Ambrakia

(18 words)

Author(s): Jacoby, Felix
VI. Ambrakia No comments by Jacoby. Jacoby, Felix (Berlin)

Demetrios von Odessos (808)

(49 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 808 T 1BNJ Steph. Byz. s.v. ᾽Οδησσός · πόλις ἐν τῶι Πόντωι πρὸς τῶι Σαλμυδησσῶι .... ὁ πολίτης ᾽Οδησσίτης καὶ ᾽Οδησσεύς· ἐχρημάτιζον δὲ῾Ηρακλείδης ἱστοριογράφος (VI) καὶ Δημήτριος ὁ περὶ τῆς πατρίδος γράψας. Jacoby, Felix (Berlin)

Philonides von Kreta (121)

(290 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die gleichsetzung des bematisten mit Plinius' autor ist nicht beweisbar, mir aber wahrscheinlicher, als die mit dem ganz unbekannten Ph von Mekyberna (VI). dann ging das buch, wie das des Diognetos, über das aktenmäßige und technische hinaus. andernfalls ist es zweifel- haft, ob Ph überhaupt geschrieben hat. ἡμεροδρόμας ] Plin. NH II 181 eiusdem Alexandri cursor Philonides ex Sicyone Elin mille et ducenta stadia novem diei confecit horis, indeque, quamvis declivi itinere, tertia noctis hora remensus es…

Antidamas von Herakleopolis (152)

(187 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Offenbar schwindelzitate. von A ist zwar nichts bekannt; aber nach F 1 müßte Mnaseas lateinisch geschrieben haben.   FGrH 152 F 1BNJ ( Script. Al. M. p. 162) = Fulgent. Expos. serm. ant. 2 p. 111, 14 HelmFulgent. Expos. serm. ant. 2 p. 111, 14 Helm: vispillones dicti sunt baiules, quamvis Antidamas Eracleopolites vispillones dixerit1 nudatores cadaverum, sicut in Historia Alexandri Macedonis scripsit dicens: « plus quam trecentos cadaverum vispillones repperiens crucibus fixit.» tamen Mnaseas scribit in Europae libro (V) Apollinem, posteaquam a Jove victus atque2 inte…

Ergias von Rhodos (513)

(738 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 513 F 1BNJAthen. 8, 61 p. 360 D—361 C: ᾽Εργίας οὖν ὁ ῾Ρόδιος ἐν1τοῖς Περὶ τῆς πατρίδος προειπών τινα περὶ τῶν κατοικησάντων τὴν νῆσον Φοινίκων, φησὶν ὡς«οἱ περὶ Φάλανθον ἐν τῆι ᾽Ιαλυσῶι πόλιν2ἔχοντες ἰσχυροτάτην τὴν ᾽Αχαίαν καλουμένην καὶ ὔδατος ἐγκρα-3τεῖς ὄντες, χρόνον πολὺν ἀντεῖχον ᾽Ιφίκλωι πολιορκοῦντι· ἦν γὰρ4αὐτοῖς καὶ…

Metrodoros von Skepsis (184)

(4,246 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der günstling des Mithridates scheint nicht nur wegen seines tragischen endes die phantasie der zeitgenossen stark beschäftigt zu haben, ist aber trotz der ausgiebigen berichte (T 2—3 weder als person noch als schriftsteller recht faßbar. es mag der vulgaten auffassung (Zeller Ph d Gr4 III 1, 545, 2; Susemihl Gr LG II 352; Christ-Schmidt GGr L6 II 400 u. a.) zugegeben werden, daß die sämtlichen nachrichten sich zur not in dem von Strabon fortgelassenen ersten teil des βίος T 2 unterbringen lassen, weil die folge der namen Δημήτριος — Μητρόδωρος die einreihung von T …

* Kritolaos (823)

(487 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 823 F 1BNJ Festus p. 326 M (p. 438, 27 Li): Salios· a saliendo et1 saltando dictos esse quamvis dubitari non debeat, tamen Polemon (IV) ait Arcada quendam fuisse nomine Salium, quem Aeneas a Mantinea in Italiam deduxerit, qui iuvenes Italicosἐνόπλιον saltationem docuerit at2 Critolaus Saonem ex Samothrace, cum Aenea deos Penates qui Lavinium transtulerit, saliare genus saltandi instituisse, a quo appellatos Salios. quibus per omnis dies, ubicumque manent, quia amplae ponuntur cenae, si quae aliae magnaedum, saliares appel-3 lantur.   FGrH 823 F 2BNJ [Plut.] Parall. min. 6 B …

(H)agias-Derkylos (305)

(4,843 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die guten grammatiker zitieren das buch als ᾿Αγίας καὶ Δερκύλος1), und, wenn sie einen buchtitel geben (*), als ᾿Αργολικά: *Schol. Anti- mach. F 4; Schol. Kallim. F 8; Schol. Eurip. F 7; wahrscheinlich auch Schol. Pindar. F 9; dazu der für buchtitel besonders vertrauenswürdige *Athenaios F 3 und Clemens F 2 aus einem älteren grammatiker oder chronographen, vielleicht Dionysios von Halikarnass. Danach wird man den rest der zitate beurteilen müssen: ᾿Αγίας ἐν α ᾿Αργολικῶν Schol. Hom. F 1 und blosses Δερκύλος Schol. Eurip. F 6 (und Et. M. F 5). Nach der steten folge der…

Andron von Halikarnassos (10)

(3,576 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Den Halikarnassier (F 6 7) als verfasser der Συγγένειαι (F 1. 5. Συγγενικά F 2. 3. ῾Ιστορίαι F 4; letztere nicht etwa eine zeitgeschichte; s. F 18) sichert der inhalt. der name mehrfach in der liste der Poseidonpriester von Halikarnaß (Dittenberger Syll.2 608). eine Περιστερὰ ῎Ανδρωνος ῾Αλικαρνασσέως θυγάτηρ, ᾿Αρίστωνος δὲ Κιανοῦ γυνή in Athen begraben (I G II 2773b. Wilhelm Beiträge zur griech. Inschriftenkunde 1909, 70). von ihm zu scheiden sind der etwa gleichzeitige A. von Teos (V), der ältere Ephesier (IV) und der wesentlich…

Herakleides von Magnesia (187)

(95 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Dürftige reste einer sicher sehr ausgedehnten, soweit griechisch wohl meist enkomiastischen und propagandistischen spezialliteratur über Mithridates; die großen geschichtswerke, d. h. vor allem oder allein Poseidonios — denn die meisten darstellungen dieser zeit sind römische — standen anders zu Rom. Herakleides gehört sehr wahrscheinlich in sullanische zeit und ist sicher nicht der von Dion. Hal. De comp. verb. 4 (…

XIII. Byzanz

(842 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XIII. Byzanz Eine chronik oder ähnliches hat es nicht gegeben; die überlieferung über gründung und ältere geschichte ist dürftig und widerspruchsvoll1. Das erste was wir kennen ist die historische monographie, die der Akademiker Leon aus Byzanz als zeitgenosse und mithandelnder über die belagerung durch Philipp im j. 340 geschrieben hat: es waren keine Φιλιππικά (der titel ist unzweideutig), und es ist nicht zu sagen wie weit er auf die vorgeschichte der stadt und ihre altertümer einging. Aber Pompeius Trogus hat zu diesem jahre Byzantii origines eingelegt, von denen Justin. 9…

Sammelzitate. Anhang (496)

(2,346 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 496 F 1BNJParthen. Narr. am. 14: Περὶ ᾽Ανθέως. ἱστορεῖ ᾽Αριστο-1τέλης (IV) καὶ οἱ τὰ Μιλησιακά. ᾽Εκ δὲ ῾Αλικαρνασσοῦ παῖς ᾽Ανθεὺς2ἐκ βασιλείου γένους ὡμήρευσε παρὰ Φοβίωι, ἑνὶ τῶν Νειλειδῶν τότε κρατοῦντι3Μιλησίων. τούτου Κλεόβοια, ἥν τινες Φιλαίχμην ἐκάλεσαν, τοῦ Φοβίου γυνή, ἐρασθεῖσα πολλὰ ἐμηχανᾶτο εἰς τὸ προσαγαγέσθαι τὸν παῖδα. (2) ὡς δὲἐκεῖνος ἀπεωθεῖτο, ποτὲ μὲν φάσκων ὀρρωδεῖν μὴ κατάδηλος γένοιτο, ποτὲ δὲ Δία Ξένιον καὶ κοινὴν τράπεζαν προισχόμενος, ἡ Κλεόβοια κακῶς φερο-45μένη ἐν νῶι εἶχε τίσασθαι αὐτόν, ἀνηλεῆ τε καὶ ὑπέραυχον ἀποκαλουμένη.6 (3) ἔνθα δὴ χρόν…

Xenophon <von Samos> (540a)

(38 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 540a T 1BNJInschr. v. Samos (Heraion Inv. no. 183): ὁ δῆμος Ξενοφῶντα᾽Αρίστου / παῖδα, ἱστοριῶν / συνγραφέα τέλειον /῞Ηρηι. Jacoby, Felix (Berlin)

Glaukippos (363)

(352 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die praxis, die wir aus inschriften des 4. und 3. jhdts zwischen 333/2 und 247/6 kennen, ist die dass man den schalttag — und nur von diesem ist hier die rede, nicht von dem schaltmonat 1) — dem Skirophorion nur hinzufügt, wenn dieser ein ‘hollow month’ war; war er voll, so gab man ihn (regellos?) einem der drei voraufgehenden monate, um einen monat von 31 tagen zu vermeiden 2). Auch weiterhin bis tief ins 2. jhdt v. Chr. bestand offenbar die beschränkung der einschaltung von einem oder mehreren tagen auf den letzten monat des jahres nicht 3). Wenn also Macrobius' angabe zu…

Markellos (671)

(363 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 671 F 1BNJProklos in Plat. Tim. 24E-25A (I 177, 10 Diehl): τότε γὰρ πορεύσιμον ἦν τὸ ἐκεῖ πέλαγος ( scil.τὸ ᾽Ατλαντικόν)· νῆσον γὰρ πρὸ τοῦ στόματος εἶχεν, ὃ καλεῖτε … ὑμεῖς ῾Ηρακλέους στήλας. ἡ δὲ νῆσος ἅμα Λιβύης ἦν καὶ ᾽Ασίας μείζων, ἐξ ἧς ἐπιβατὸν ἐπὶ τὰς ἄλλας νήσους τοῖς τότεἐγίγνετο πορευομένοις, ἐκ δὲ τῶν νήσων ἐπὶ τὴν καταντικρὺ πᾶσαν ἥπειρον τὴν περὶ τὸν ἀληθινὸν ἐκεῖνον πόντον] ὅτι μὲν ἐγένετο τοιαύτη τις νῆσος καὶ τηλι-12καύτη, δηλοῦσί τινες τῶν ἱστορούντων τὰ περὶ τῆς ἔξω θαλάττης. εἶναι γὰρ καὶ ἐν τοῖς αὐτῶν χρόνοις ἐπτὰ μὲν νήσους ἐν ἐκείνωι τῶι πελάγειΠερσεφόνης ἱεράς, …

Philokrates (601)

(472 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die änderung des autornamens in Φιλοστέφανος1) ist schlimmer als willkür: weder gab es Thettalika von ihm, noch, wenn es solche gegeben hätte, konnte die autorschaft zweifelhaft sein. Wenn die letztere notiz (wie wahrscheinlich) aus Kallimachos' Pinakes stammt, so gehört der autor ins 4. jhdt; und diesen ansatz empfiehlt auch das zitat in der Bibliothek 2). Der name ist auch in Thessalien nicht selten, und minde- stens einer seiner träger war στρατηγὸς Θεσσαλῶν3), sodass der autor-— wie die meisten älteren und echten lokalhistoriker — aus guter …

(Cornelius) Alexander (Polyhistor) von Milet (273)

(41,330 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die bedeutung des mannes zeigt der beiname und die tatsache, dass allerlei persönliches über ihn bekannt war, das freilich in der Sudavita (T 1) sehr zusammengestrichen ist. obwohl wir infolgedessen über seine beziehungen zu den römischen gelehrten kaum noch etwa wissen, muss er im geistigen leben der ciceronischen zeit eine gewisse rolle gespielt haben. diese zeitbestimmung steht im widerspruch zur vulgata, die ‘die blüte des freigelassenen in Rom’ zwischen 82 und 60 o.ä. ansetzt (CMuel- ler; Susemihl Gr. L. 2, 358; …

Alkimos der Sikeliote (560)

(3,724 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Es ist nicht sicher ob A. unter die politischen historiker oder unter die (paradoxographisch oder ethnographisch interessierten) periegeten gehört: F 4 spricht nicht entscheidend für, und F 2 nicht entscheidend gegen die erstere eventualität. Auch die person ist nicht sehr fassbar, und zeitlich nur vermutungsweise (wenn auch, wie ich glaube, mit ziemlicher genauigkeit) zu bestimmen. Wenn er mit dem angeblich ‘berühmtesten rhetor’ 1), der uns aber völlig unbekannt ist, identisch ist 2), führt das (von Stilpon aus gesehen) frühestens auf das jahrz…

Kephisodoros (von Athen o. Theben.) (112)

(365 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Nach der zusammenstellung mit Ephoros und Anaximenes gehört K ins 4. jahrhundert. die seit Ruhnken (Hist. crit. orat. Gr. p. 82) übliche gleichsetzung mit dem ᾿Αθηναῖος Κηφισόδωρος, ὃς καὶ συνεβίωσεν ᾿Ισοκράτει καὶ γνησιώτατος ἀκουστὴς ἐγένετο καὶ τὴν ἀπολογίαν τὴν ὑπὲρ αὐτοῦ τὴν πάνυ θαυ…

Palaiphatos (44)

(3,215 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der für menschen nicht vorkommende name ist pseudonym (Schol. Od. τ 163 παλαιφάτου παλαιὰ φατιζομένης . Suid. s. v); die scheidung der homonyme Τ 1—4 wertlos (v. Gutschmid in Flachs Hesych. Miles. p. 159). von den werken ist Περὶ ἀπίστων im auszug erhalten (s. zu T 4), die Τρωικά aus den fragmenten einigermaßen kenntlich: F 2—4 erinnern an Herodors art (bes. 31 F 2); die aus ihnen (vgl. F 1) stammende schwindelei mit dem uralten Athener an Hegesianax (I 45). P steht zeitlich zwischen beiden. da Demetrios von Skepsis ihn neben Hekataios und Menekrates zitiert (F 4.…

König Pausanias (582)

(1,028 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Hier sehen wir etwas klarer: P. hat nach dem zeugnis des Ephoros 1) seine broschüre ‘in der verbannung’ — doch wohl im anfang, als der zorn über den parteiischen prozess noch frisch war 2) — geschrieben (oder schreiben lassen), und ihr inhalt war ein angriff auf die gesetze Lykurgs 3) und damit auf die — von Herodot, (Thukydides), Ephoros u.a. akzep- tierte 4) — offizielle spartanische lehre dass die eunomie mit Lykurg beginnt. P. hat also nicht etwa die erzwungene musse zu historischen studien benutzt — so etwas liegt dem Spart…

ΟΙ ΤΑΣ ΑΤΘΙΔΑΣ ΣΥΓΓΡΑΨΑΝΤΕΣ (329)

(2,220 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction The collective quotations, not from ‘the Atthis’ but from ‘the Atthido- graphers’ as a group handing down a tradition 1), must be inserted here because they throw a certain light on the species. The few genuine quo- tations of this kind derive from learned Hellenistic authors, for whom references to a whole group are natural when comparing Attic tradition with e.g. that of Argos or with a general one, perhaps of epic poetry or of some other literary genre. It is the method occasionally applied already by Herodotos 2). Therefore a passage like Plutarch. Kimon 4, 7 does not bel…

Bulletin aus dem 3. Syrischen Krieg (160)

(2,550 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction ‘Für das regiment des absolutismus ist es besonders bezeichnend, daß die zeitgeschichte nicht geschrieben werden darf, überhaupt keine geschichte, geschweige denn etwas über die ägyptische verwaltung. es gibt keine publizistik, die arcana imperii werden so sorgfältig gehütet wie in dem kaiserlichen Rom’ v. Wilamowitz Hellenist. Dichtung I 33 mit verweis auf Dio LIII 19 (o. p. 543f.). aber der spricht in erster linie von der in der monarchie veränderten qualität der tradition. die quantität ist schwerlich ge…

ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ (375)

(495 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die ῾Ορισμοί τῆς πόλεως1) — was in dem buchtitel 2) nur die stadt Athen, nicht die landschaft Attika bedeuten kann — verzeichnen die resultate dessen, was Fabricius 3) in der behandlung der römischen limitatio ‘die absteinung’ nennt, ‘die sicherung der durch die limitation geschaffenen einteilung durch marksteine, termini oder lapides’, griechisch ὅροι4), von denen wir aus der landschaft und dem stadtgebiet eine grosse anzahl besitzen, die durch die amerikanischen ausgrabungen beträcht- lich vermehrt sind 5). Eine aufnahme der landschaft muss spätestens …

Menodotos von Perinth (82)

(102 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Hellenikatypos scheint durch titel und gegenüberstellung von Sosylos gesichert. das werk, mit dem wir in die gegend von Polybios' griechischen quellen kommen, begann offenbar mit 218/7 und setzte vielleicht Psaon fort. sehr weit können 15 bücher nicht geführt haben. die identifikation mit dem Samier (III) ist recht wahrscheinlich.   FGrH 82 T 1BNJ Diod. XXVI 4 (a. 218/7?): Μηνόδοτος δὲ ὁ Περίνθιοςτὰς ῾Ελληνικὰς πραγματείας ἔγραψεν ἐν βιβλίοις πεντεκαίδεκα. Σωσύλος δ᾽ ὁ <Λακεδαιμό>νιος τὰ περὶ ᾽Αννίβαν ἔγραψεν (176 T 2)….1 Notes^ back to text1. Λακεδαιμόνιος Jac ῎Ιλιο…

Anhang zu Karthago (744)

(3,192 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 744 F 1BNJServ. Vergil. A. 4, 670: Karthago aut antiqua Tyros] vel nobilem dicit veil illud ostendit, quia Carthago ante Byrsa, post Tyros dicta est, post Carthago a Cartha oppido,1 unde fuit Dido, inter Tyron et Beryton. 794 F 10; 18. — Philistos 556 F 47; Timaios2 566 F 60; 82; Menandros 783 F 1 § 125.   FGrH 744 F 2BNJIsokrat. Nikokl. 24: ἔτι δὲ Καρχηδονίους καὶ Λακεδαιμονίους, τοὺς ἄριστα τῶν ἄλλων πολιτευομένους, οἴκοι μὲν ὀλιγαρχουμένους, παρὰ δὲ τὸν πόλεμον βασιλευο μένους.   FGrH 744 F 3aBNJPlaton Legg. 1 p. 637 De: ἔτι γὰρ οὖν εἴπωμεν πλείω περὶ ἁπάσης μέθης· οὐ γὰρ σμικρ…

Dositheos (290)

(2,028 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Nach wem dieser D, von dem ich F 6 aus Πελοπίδαι schon als 54 F 1 abgedruckt habe, erfunden ist, bleibt zweifelhaft. der bekannte astronom s. III 2a, der vielleicht aus Pelusion stammte ( Pelusinus die lat. übersetzung des Γένος ᾿Αράτου p. 149, 6 M, wo im griechischen text Δ. ὁ πολιτικός steht) und in Alexandreia wirkte (Hultsch RE V 1607 nr. 9; Christ-Schmid Gr. L.6 2, 280) kommt nicht in frage; erst recht nicht der sog. magister Dositheus, verfasser einer auch ins grie- chische übertragenen Ars (ed. Tollkiehn 1913; Goetz RE V 1606 nr. 8), der frühestens in der mitte s. IVp schrieb;…

Eratosthenes <der Jüngere> von Kyrene (745)

(187 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 745 T 1BNJ Steph. Byz. s.v. Κυρήνη · .... ἐντεῦθεν ἦν ᾽Ερατοσθένης ᾽Αγακλέους παῖς ὁ ἱστορικός.1   FGrH 745 F 1BNJ Steph. Byz. s.v. Τολιστόβιοι · ἔθνος Γαλατῶν ἑσπερίων μετοικησάντων23ἐκ τῆς Κελτογαλατίας εἰς Βιθυνίαν. ᾽Ερατοσθένης δ᾽ ἐν α ̅ Γαλατικῶν Τολιστο-4βωγίους αὐτούς φησι.   FGrH 745 F 2BNJ Steph. Byz. s.v. Σπάρτακος · πόλις Θράικης. ᾽Ερατοσθένης ἐν Γαλα τικῶν β ̅.   FGrH 745 F 3BNJ Steph. Byz. s.v. Διανεῖς · ἔθνος Γαλατικόν. ᾽Ερατοσθένης ἐν δ ̅ Γαλα-5τικῶν.   FGrH 745 F 4BNJ Steph. Byz. s.v. ῾Υρκανία · πόλις Θράικης .... ἔστι καὶ ῾Υρκάνιον6πεδίον τῆς Λυδίας, ὡς ᾽Ερατοσθένη…

XVIII. Elis und Olympia (ElisUndOlympia)

(7,579 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XVIII. Elis und Olympia Die literatur unterscheidet sich von der über Delos und Delphi dadurch dass sie es mit einer landschaft und politischen einheit zu tun hat, die allmählich zusammengewachsen ist: das ‘nationale’ heiligtum von Olympia liegt im periökenland der ‘achaeischen’ Pisatis, und ist von den aetolischen Eleern erst im anfang des 6. jhdts annektiert worden1. Die als ᾽Ηλιακά zitierten bücher scheinen wirkliche landesgeschichten gewesen zu sein, wie Argolika und Boiotiaka, nicht periegesen, die Περὶ ᾽Ολυμπίας heissen2. Wann sie einsetzten, ist unsicher: Hellani…

Eukrates (514)

(89 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 514 F 1BNJHesych. s. v. ἔλατρον(?)· Εὐκράτης ἐν ῾Ροδιακοῖς ἔνδυμα,1κατάζωσμα.2   FGrH 514 F 2BNJ* Athen. 3, 76 p. 111 C: ἐτνίτας ἄρτος ὁ προσαγορευόμενος λεκιθίτας, ὥς φησιν Εὐκράτης.3 Commentary F 2 Athen. 3, 81 p. 114 Bἐτνίτην (Cas ἐνίταν A) δέ φησι ( scil.Σέλευκος) ἄρτον εἶναι λεκιθίτην. Das letztere im rhodischen schwalben- lied 526 F 1. Notes^ back to text1. ἔλατρον: ἔλυτρον (Hesych. s. v. ἔλυτρον, ἔλατρα, Liddell-Scott s. v.)?^ back to text2. κατάζωσμα <ἔλυτρον>? M. Schmidt^ back to text3. Εὐκράτης: Σωκράτης MeiJacoby, Felix (Berlin)

Theagenes (774)

(915 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 774 T 1BNJ Phot. Bibl. 161 p. 104 b 13: ὁ δέκατος ( scil.τῶν Σωπάτρου᾽Εκλογῶν) δὲ συνηθροίσθη ἔκ τε τῆς Κεφαλίωνος (93) ᾽Ερατοῦς διαλαμβα νούσης τὰ κατὰ ᾽Αλέξανδρον· καὶ δὴ καὶ ἐκ τῶν ᾽Απολλωνίου τοῦ Στωικοῦ (IV) ῞Οσαι γυναῖκες ἐφιλοσόφησαν, ἢ καὶ ἄλλως τι ἐπίδοξον διεπράξαντο, καὶ δι᾽ ἃς οἰκίαι εἰς εὄνοιαν συνεκράθησαν· καὶ ἐκ τῶν Θεαγένους δὲ Μακε δονικῶν Πατρίων· ἔκ τε τῶν Πλουτάρχου Περὶ βίων ….   FGrH 774 F 1BNJ Steph. Byz. s.v. ᾽Ακεσσαμεναί · … πόλις Μακεδονίας, ὡς Θεα- 1 γένης· κτίσμα ᾽Ακεσαμενοῦ, ἑνὸς τῶν ἐν Πιερίαι βασιλευσάντων.2   FGrH 774 F 2BNJ Steph. Byz. s.v. ᾽Αλτός · χωρίον…

Makareus von Kos (456)

(345 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Das einzige uns bekannte buch über die insel; denn ein eigenes buch Nikanders wagt man aus 271/2 F 31; 38 nicht zu erschliessen, und die Κωιακά des späten Philippos waren vermutlich roman oder novellen- sammlung. Auch die Politie des Aristoteles ist nicht direkt bezeugt. Makareus ist als menschenname nicht selten 1); aber schon Wilamowitz H. U., 1884, p. 259 n. 22 hat aus einer delischen inschrift vom jahre des Demares (179a), in der ein Makareus von Kos als architheore erscheint, koische herkunft des schriftstellers erschlossen. Seitdem ist de…

Asklepiades (144)

(65 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Unbestimmbar, aber wohl jünger als Aristos (143). die gleich- setzungen mit dem Kyprier (III u. Kypros) oder dem Alexandriner (III u. Athen) bleiben spielerei.   FGrH 144 F 1BNJ Script. Al. M. p. 153 = Arrian. Anab. VII 16, 5) Arrian. Anab. VII 16, 5: s. Aristos 143 F 2. Jacoby, Felix (Berlin)

Ktesippos (844)

(189 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 844 F 1BNJ[Plut.] De fluv. 5, 2: γεννᾶται δ᾽ ἐν τῶι ποταμῶι (dem Phasis)1ῥάβδος ὀνομαζομένη λευκόφυλλος· εὑρίσκεται δὲ <ἐν> τοῖς μυστηρίοις τῆς ῾Εκάτης περὶ23τὸν ὄρθρον, πρὸς παιανισμὸν ἔνθεον αὐτοῦ, περὶ τὴν ἀρχὴν τοῦ ἔαρος· ἣν οἱ ζηλότυποι4τῶν ἀνδρῶν δρεπόμενοι ῥίπτουσι περὶ τὸν παρθένιον θάλαμον καὶ ἀνόθευτον τηροῦσιν τὸν γάμον. ἐάν τις προπετέστερον ἀποστραφῆι(?) τῶν ἀσεβεστέρων διὰ μέθην, καὶ εἰς τὸν56τόπον εἰσέλθηι, τῶν σωφρονούντων ἀφαρπάζεται λογισμῶν, καὶ εὐθὺς ὁμολογεῖ πᾶσιν, ὅσα παρανόμως ἢ ἔπραξεν ἢ μέλλει πράττειν· οἱ δὲ παρατυγχάνοντ…
▲   Back to top   ▲