Search

Your search for 'dc_creator:( "Jacoby, Felix" ) OR dc_contributor:( "Jacoby, Felix" )' returned 962 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Horapollon (von Phenebythis oder Neilopolis) (630)

(287 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 630 T 1BNJ Suda s.v. ῾Ωραπόλλων · Φενεβύθεως, κώμης τοῦ Πανοπολίτου νο-12μοῦ· γραμματικός, διδάξας ἐν ᾽Αλεξανδρείαι τῆι ἐν Αἰγύπτωι, εἶτα ἐν Κων-3σταντινουπόλει ἐπὶ Θεοδοσίου (I; 379/95?). ἔγραψε Τεμενικά· ῾Υπόμνημα4Σοφοκλέους· ᾽Αλκαίου· Εἰς ῞Ομηρον. λαμπρὸς μὲν ἐπὶ τῆι τέχνηι ἄνθρωπος,5καὶ τῶν πάλαι λογιμωτάτων γραμματικῶν οὐδέν τι μεῖον κλέος ἀπενεγκάμενος. — Αἰγύπτιος· ἐπὶ Ζήνωνος βασιλέως (47…

Theon von Alexandreia (651)

(99 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 651 T 1BNJ Suda s.v. Θέων ὁ ἐκ τοῦ Μουσείου · Αἰγύπτιος· φιλόσοφος· ούγ-χρονος δὲ Πάππωι τῶι φιλοσόφωι, καὶ αὐτῶι ᾽Αλεξανδρεῖ· ἐτύγχανον δὲ ἀμ- φότεροι ἐπὶ Θεοδοσίου βασιλέως τοῦ πρεσβυτέρου (379/95). ἔγραψε μαθη- ματικά· ….…

Leon von Samos (540)

(272 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction No. 540 ist ‘deckplatte einer statuenbasis’ 1). Das in gedanken nicht originelle und im ausdruck nicht sehr gewandte epigramm lässt keine sichere entscheidung zu, ob L. Σαμιακά (Σαμίων ῟Ωροι) oder (wahrschein- licher) ein buch über das Heraion geschrieben hat, das ihn in die nähe Menodots rückt 2), aber weder so umfassend noch so gelehrt gewesen zu sein scheint; es war wohl, wie das epigramm, eine patriotische dutzend- leistung, die den nachdruck auf die weihungen aus kriegstaten legte 3) — ganz passend in einer zeit, in der von neuen taten keine rede meh…

XI. Athen

(760 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XI. Athen Die eigentlichen historiker Athens von Hellanikos bis Philochoros (no. 323a-329) nebst den pseudepigraphen Atthides (no. 330-333) und der (auf die archaeologie beschränkten) sammlung des Istros (no. 334) habe ich in dem Ergänzungsband III b Suppl. ausführlich kommentiert, was hoffentlich keiner besonderen rechtfertigung bedarf…

Proxenos (425)

(1,259 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Habe ich von dem Hofhistoriographen des Pyrrhos 1) getrennt, weil ὁ τὰ Χαλκιδικά distinktiv zu sein scheint. Das zitat bei Philodem stammt wahrscheinlich aus Apollodor; genauer lässt sich die zeit nicht bestim- men.…

Patrokles (712)

(2,202 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 712 T 1BNJ Diodor. 19, 100, 5 (a. 312/1): ὁ μὲν οὖν Δημήτριος (Poliorketes) ὁρμήσας ἐκ Δαμασκοῦ τῆς Συρίας τὸ συνταχθὲν ὑπὸ τοῦ πατρὸς ἐπετέλει μετὰ σπουδῆς, ὁ δὲ καθεσταμένος ὑπὸ Σελεύκου τῆς Βαβυλωνίας στρατηγὸς Πατρο κλῆς πυθόμενος περὶ Μεσοποταμίαν εἶναι τοὺς πολεμίους ὑπομεῖναι μὲν τὴν ἔφοδον αὐτῶν οὐκ ἐτόλμησεν, ὀλίγους ἔχων περὶ αὑτόν, ἀλλὰ τοῖς μὲν ἄλλοις προσέταξεν ἐκλιπεῖν τὴν πόλιν, καὶ τοὺς μὲν αὐτῶν διαβάντας τὸν Εὐφράτην φυγεῖν εἰς τὴν ἔρημον, τοὺς δὲ1περάσαντας τὸν Τίγριν ἀπελθεῖν εἰς τὴν Σουσιανὴν πρὸς Εὐτελῆ καὶ τὴν ᾽Ερυθρὰν θά-2λατταν, (6) αὐτὸς δὲ μεθ᾽ ὧν εἶ…

Timaios(?) (848)

(44 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 848 T 1BNJ Suda s.v. Τίμαιος ὁ ἱστορικός · (566 T 19 c. 23; F 119a). ἔγραψε Περὶ Συρίας καὶ τῶν ἐν αὐτῆι πόλεων καὶ βασιλέων βιβλία γ ̅. Jacoby, Felix (Berlin)

Paion von Amathus (757)

(227 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 757 F 1BNJHesych. s.v. ᾽Αφρόδιτος · Θεόφραστος (IV) μὲν τὸν ῾Ερμαφρό- διτόν φησιν, ὁ δὲ τὰ περὶ ᾽Αμαθοῦντα γεγραφὼς Παίων εἰς ἄνδρα τὴν θεὸν1ἐσχηματίσθαι ἐν Κύπρωι λέγει.   FGrH 757 F 2BNJPlutarch. Thes. 20: πολλοὶ δὲ λόγοι καὶ περὶ τούτωνἔτι λέγονται καὶ περὶ τῆς ᾽Αριάδνης, οὐδὲν ὁμολογούμενον ἔχοντες...... (3) ἴδιον δέ τινα περὶ τούτων λόγον ἐκδέδωκε Παίων ὁ ᾽Αμα- θούσιος. (4) τὸν γὰρ Θησέα φησὶν ὑπὸ χειμῶνος εἰς Κύπρον ἐξενεχθέντα, καὶ τὴν ᾽Αριάδνην ἔγκυον ἔχοντα, φαύλως δὲ διακειμένην ὑπὸ τοῦ σάλου καὶ δυσφοροῦσαν, ἐκβιβάσαι μόνην, αὐτὸν δὲ τῶι πλοίωι βοηθοῦντα πάλιν εἰς τὸπέλ…

Nymphodoros von Syrakus (572)

(3,562 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der name 1) ist in Sizilien und anderwärts so häufig dass versuche, den Syrakusaner 2) durch identifikation mit einem anderen träger des namens zeitlich festzulegen, zwecklos sind, wenn nicht auch die schriftstellerische tätigkeit des namensvetters gesichert ist 3). Die von C. Mueller ganz geistreich begründete gleichung mit dem Amphipoliten 4) — verfasser von Νόμιμα βαρβαρικά oder ᾿Ασίας, der nach dem distinktiv noch im 4. jhdt und vielleicht in Alexanders zeit publizierte — hat Laqueur 5) durch die beobachtung erledigt dass der Amphipoli…

Demetrios (722)

(2,279 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 722 T 1BNJ Joseph. c. Ap. 1, 218: s. 723 T 3; 737 F 1.   FGrH 722 F 1BNJ Euseb. P.E. 9, 21: ἀπίωμεν δὲ πάλιν ἐπὶ τὸν Πολυίστορα1 (273 F 19). Δημήτριός φησι τὸν ᾽Ιακὼβ γενόμενον ἐτῶν ἑβδομήκοντα2πέντε φυγεῖν εἰς…

Onomastos (520)

(48 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 520 F 1BNJAnagraphe von Lindos C § 29: weihgeschenk des Amasis (nach 570).   FGrH 520 F 2BNJAnagraphe von Lindos D § 2: zweite epiphanie (zwischen 407 und 330). Jacoby, Felix (Berlin)

XLII. Kyzikos

(154 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XLII. Kyzikos Die bücher über Kyzikos reichen vom ende des 5. oder anfang des 4. jhdts bis in byzantinische zeit, in der die stadt metropole der provinz Hellespontos war…

Andreas von Panormos (571)

(271 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Das einzige fragment — wohl lesefrucht des Athenaios selbst, da die techniker Biton und Moschos, beide hellenistischer zeit, den buntschrift- steller schwerlich zitiert haben — gibt als obere grenze für die sammlung das ende des 3. jhdts v. Chr. Aber trotz beschränkung auf Sizilien wird man gern in die Kaiserzeit hinabgehen und den autor etwa zwischen Pausanias und Aelian ansetzen. Inhalt und disposition machen ganz denkbar dass er den ersteren ergänzen und einen reiseführer für Sizilien schreiben wollte 1). Die buchzahl ist auch für die frühere zeit nicht lei…

Timaios von Tauromenion (566)

(75,795 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction T. gehört, wie Ephoros und Poseidonios, zu den bedeutenden histo- rikern, deren behandlung in einer fragmentsammlung notwendig unbe- friedigend bleibt 1). Er ist der letzte autor, der die geschichte Siziliens (das bald nach seinem tode römische provinz wurde) und des Westens überhaupt (so weit er eine geschichte hatte) in einem umfassenden werk von den ältesten zeiten bis auf die πρώτη διάβασις ἐξ ᾿Ιταλίας ῾Ρωμαίων a. 264/3 dargestellt hat 2). Es liegt in der natur der sache dass ein solches werk für die folgezeit massgebend wurde, und es blieb bis d…

Hypermenes (394)

(144 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die armut Homers ist alte legende. Dass er nur éinen sklaven besass, den Tzetzes 1) Bykkon nennt, ist hellenistische ausmalung: die sphaere, aus der sie stammt, zeigt Seneca Ad Helv. matr. cons. 12, 4. Die ge- schichte, die Chennos von diesem sklaven erzählt, ist so willkürlich erfunden wie der name Skindapsos und seine scheidung von dem eretri- schen musiker. Man wird kein zutrauen zu dem gewährsmann haben, den Chennos zitiert 2).   FGrH 394 F 1BNJ Ptolem. Chennos = Phot. Bibl. 190 p. 152 b 20 (Phot. Bibl. 190 p. 152 b 20): ῾Υπερμένης ἐν τῶι Περὶ Χίου ῾Ομήρου φησὶ θεράποντ…

I. Achaia

(703 words)

Author(s): Jacoby, Felix
I. Achaia Der Achaeische Bund hat seit seiner neugründung a. 281/0 v. Chr. bei den zeitgenössischen historikern die ihm zukommende rolle als griechische grossmacht neben Makedonien, den mächten des Ostens, Aetolien und Rom gespielt. Wenn Gelzers vermutung1 richtig ist, dass ‘Polybios anfänglich überhaupt nur eine darstellung der achaeischen geschichte geplant habe’, so würde das ein werk geworden sein, das—wie Μακεδονικά und Σικελικά — die mitte zwischen ῾Ελληνικά und eigentlicher Ethnographie gehalten hätte. Es hätte mindestens einleitungsweise die geschich…

Anhang zu Phrygien (800)

(1,317 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 800 F 1aBNJ Herodt. 7, 26, 3: … παρεγένοντο ἐς Κελαινάς, ἵνα πηγαὶ ἀνα διδοῦσι Μαιάνδρου ποταμοῦ καὶ ἑτέρου οὐκ ἐλάσσονος ἢ Μαιάνδρου, τῶι1οὄνομα τυγχάνει ἐὸν Καταρρήκτης, ὃς ἐξ αὐτῆς τῆς ἀγορῆς τῆς Κελαινέων ἀνατέλλων ἐς τὸν Μαίανδρον ἐκδιδοῖ· ἐν τῆι καὶ ὁ τοῦ Σιληνοῦ Μαρσύεω ἀσκὸς2[ἐν τῆι πόλι] ἀνακρέμαται, τὸν ὑπὸ Φρυγῶν λόγος ἔχει ὑπὸ ᾽Απόλ-3λωνος ἐκδαρέντα ἀνακρεμασθῆναι.   FGrH 800 F 1bBNJ Xenoph. Anab. 1, 2, 8: ἔστι δὲ καὶ μεγάλου βασιλέως βασίλεια ἐν Κελαιναῖς ἐρυμνὰ ἐπὶ ταῖς πηγαῖς τοῦ Μαρσύου ποταμοῦ ὑπὸ τῆι ἀκροπόλει· ῥεῖ δὲ καὶ οὗτος διὰ τῆς πόλεως καὶ4ἐμβάλλει εἰς τὸν Μ…

Theodoros (195)

(35 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 195 T 1BNJ Suid. s. Θεόδωρος · ποιητής, ὃς ἔγραψε διάφορα δι᾽ ἐπῶν· καὶ εἰς1Κλεοπάτραν δι᾽ ἐπῶν. Notes^ back to text1. ποιητικὸς A V EJacoby, Felix (Berlin)

Bion von Prokonnesos (332)

(1,447 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction B. is an elusive figure 1). Now that the lexicon of Photios has provided us with a second quotation referring to Athens we shall assume with greater confidence that Plutarch meant the Prokonnesian Bion. But even now the evidence does not establish the existence of an Atthis, if only of the kind credible for Amelesagoras, viz. a collection of stories about early Athens 2): the catalogue of homonyms (T 1; the source is Demetrios of Magnesia) merely knows ‘two books written in Ionic dialect’, and though Diogenes does not give it a title w…

Aethlios von Samos (536)

(1,242 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Über die zeit s. p. 456, 21ff. Bei einem horographen des 5. jhdts würde der umfang von mindestens 5 büchern befremden. Da die echtheit bezweifelt wurde 1), kann man fragen ob das buch in hellenistischer zeit erweiternd bearbeitet worden ist, wie z.b. die Lydiaka des Xanthos 2). Das mag dann der grund sein weshalb es unter den samischen autoren im rhodischen schiedsspruch von c. 200 v. Chr. fehlt: die Prienenser hatten genug andere samische chroniken, die zu ihren gunsten sprachen. Da Herodian A. wegen des dialekts exzerpiert hat 3), wird man ihm 544 F 2-3 zuweisen.   FGrH 536 T 1BN…

Christodoros von Koptos (283)

(284 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Über das abströmen von literaten aus Aegypten ins reich, besonders nach Konstantinopel, und die wahrscheinlichkeit, dass auch Ch ‘in der hauptstadt gewesen und mit dem hof in beziehung gekommen ist’, s. Friedländer Herm. 47, 1912, 57. aber den undatierten Θηβαῖος ᾿Ιλλού- στριος trennt die Suda von ihm; und die stoffe ( ᾿Ιξευτικά und Heiligen- legenden) geben ihr recht. μέγας ποιητὴς καὶ περιώνυμος heisst der erstere Schol. AP 7, 698. die ἔκφρασις ist AP II erhalten (s. dazu Baumgarten RE III 2451; Friedländer Johannes von Gaza 1912, 94; 105); einen vers aus dem Περὶ τῶν ἀκρ…

Laosthenidas <von Kreta> (462)

(120 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Aus dorischem sprachgebiet, also vermutlich aus Kreta, wo der name Λασθένης häufig ist 1). Zeit unbestimmt; aber ich bin geneigt in ihm den verfasser der von Diodor ausgeschriebenen kompilation zu sehen 2), sodass er jünger ist als Sosikrates, und wohl erst in das 1. jhdt v. Chr. gehört. Es war dann vermutlich das modernste buch, und Diodor hätte sich einen schlechteren führer wählen können; schlimm, aber begreiflich, ist nur die urteilslosigkeit, mit der er den wertlosesten teil, d…

Artemidoros von Ephesos (438)

(41 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 438 F 1BNJAthen. 3, 76 p. III D: κνηστός · ἄρτος ποιὸς παρὰ ῎Ιωσι, ᾽Αρ τεμίδωρος ὁ ᾽Εφέσιός φησιν ἐν ᾽Ιωνικοῖς ὑπομνήμασιν. Jacoby, Felix (Berlin)

Hagestratos (517)

(65 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 517 F 1BNJAnagraphe von Lindos C § 35: weihung des Demos in zeit des Artaxerxes (359/38).   FGrH 517 F 2BNJAnagraphe von Lindos C § 40: weihung des Pyrrhos (296/72).   FGrH 517 F 3BNJAnagraphe von Lindos C § 41: weihung des Hieron (269/15). Jacoby, Felix (Berlin)

Baiton (119)

(2,676 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die Bematisten (E Schwartz RE III 266; Berve Alexanderreich I 1926, 51) — voller titel 121 F 1 (daß die bematisten auch als ‘feldjäger’ verwendet werden konnten, ist begreiflich); zur beschränkung τῆς ᾿Ασίας s. den buchtitel des Amyntas (122) und 119 F 3 — bildeten eine kleine spezialtruppe, von der uns drei mitglieder bekannt sind; für Amyntas ist die bematistenqualität zweifelhaft, für Archelaos aus- geschlossen. ihre berichte, die nach einzelnen ländern gesondert waren (122 F 4; vgl. 119 F 8) und sich wohl nicht nur auf die wegmaße be- schränkten, so…

Timokritos (522)

(118 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 522 F 1BNJAnagraphe von Lindos C § 23: weihung der μετὰ Κλευβούλου στρατεύσαντες εἰς Λυκίαν.   FGrH 522 F 2BNJAnagraphe von Lindos C § 32: weihung des Artaphernes (590).   FGrH 522 F 3BNJAnagraphe von Lindos D § 1: erste epiphanie (590).   FGrH 522 F 4BNJAnagraphe von Lindos C § 35: weihung des Demos (359/38).   FGrH 522 F 5BNJAnagraphe von Lindos D § 2: zweite epiphanie (zwischen 407 und 330).   FGrH 522 F 6BNJAnagraphe von Lindos C § 37: weihung des Demos im kriege mit Ptolemaios II (285/47). Jacoby, Felix (Berlin)

Anonymoi (596)

(12,880 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Ich lasse mit bewusstsein das wichtigste (mit wenigen ausnahmen) beiseite — die nicht unbeträchtlichen zeugnisse des 5. und 4. jhdts, die unter bestimmten namen stehen (Herodot, Thukydides, Isokrates, Ephoros, Platon und Aristoteles), um ganz von dem abzusehen was das epos, die lyrik, und die genealogie für die sagenzeit, den kult, und die institutionen liefern 1). Die auswahl beschränkt sich auf die sekun- däre literatur, die die älteren zeugen (die ihrerseits unter dem unmittel- baren einfluss der philosophischen und politischen t…

XXVIII. Ilion

(18 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XXVIII. Ilion No comments by Jacoby. Jacoby, Felix (Berlin)

LXXII. Telos

(108 words)

Author(s): Jacoby, Felix
LXXII. Telos Man wird nicht wagen aus Steph. Byz. s.v. Τῆλος· νῆσος τῶν Κυκλά δων μία, ἀπὸ Τήλου οἰκιστοῦ· ἐκαλεῖτο δὲ καὶ ᾽Αγαθοῦσσα, ὡς ᾽Ιάσων ein eigenes buch über die insel zu erschliessen, zumal die homonymen schrift steller des namens Iason weder sicher zu scheiden noch sonst festzulegen sind1. Über Telos s. Hiller v. Gaertringen I G XII 3, 1898, p. 6ff.; Chariavas ᾽Εφ. ἀρχ. 1922; Hondius S E G III no. 715ff.; Fiehn R E V A 1, 1934, col. 427ff.; L. Robert Rev. de Philol. III 8, 1934, p. 43ff. Notes^ back to text1. S. zu no. 94; 446.Jacoby, Felix (Berlin)

Crepereius Calpurnianus von Pompeiopolis (208)

(397 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 208 F 1BNJ Lukian. Quom. hist. conscr. 15: ἕτερος δὲ Θουκυδίδου ζηλω- τὴς ἄκρος … καὶ τὴν ἀρχὴν ὡς ἐκεῖνος σὺν τῶι ἑαυτοῦ ὀνόματι ἥρξατο, χαριεστάτην ἀρχῶν ἁπασῶν καὶ θύμου τοῦ ᾽Αττικοῦ ἀποπνέουσαν. ὅρα γάρ· « Κρεπερήιος Καλπουρνιανὸς Πομπηιουπολίτης 1συνέγραψε τὸν πόλεμον τῶν Παρθυαίων καὶ ῾Ρωμαίων ὡς2ἐπολέμησαν πρὸς ἀλλήλους ἀρξάμενος εὐθὺς ξυνισταμένου.»   FGrH 208 F 2BNJ Lukian. Quom. hist. conscr. 15: ὥστε μετά γε τοιαύτην ἀρχὴν τί ἄν σοι τὰ λοιπὰ λέγοιμι, ὁποῖα ἐν ᾽Αρμενίαι ἐδημηγόρησε τὸνΚερκυραῖον αὐτὸν ῥήτορα παραστησάμενος.3   FGrH 208 F 3BNJ Lukian. Quom. hist. con…

Leon von Alabanda (278)

(673 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die verwirrung in den βίοι der Suda (132 T 1—2) lässt sich nicht ganz sicher auflösen: Περὶ στάσεων ist in den des Byzantiers aus der Alexan- derzeit eingedrungen; das buch über den Heiligen krieg in den des Ala- bandensers, da es hinter den Rhetorika steht. daher wird man dem By- zantier doch die Alexandergeschichte lassen, die sonst auch in die zeit des Alabandensers passt. schwankend bleibt man beim Τευθραντικός und Περὶ Βησαίου (?). zweifelhaft auch, ob die schriftenliste des Ala- bandensers vollständig ist? F 1 lässt sich weder in Καρικά noch in Λυκιακά

Menandros von Ephesos (Pergamon) (783)

(2,958 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 783 T 1aBNJ Suda s.v. ᾽Ερατοσθένης · … μαθητὴν ἐπίσημον καταλιπὼν ᾽Αριστοφάνην τὸν Βυζάντιον, οὗ πάλιν ᾽Αρίσταρχος μαθητής. μαθηταὶ δὲ αὐτοῦ Μνασέας1καὶ Μένανδρος καὶ ῎Αριστις.   FGrH 783 T 1bBNJ Suda s.v. ῎Ιστρος (334 T 1)· Μενάνδρου † ῎Ιστρου …2Καλλιμάχου δοῦλος καὶ γνώριμος.   FGrH 783 T 2aBNJ Tertullian. Apol. 19, 5-6: 794 F 5c.   FGrH 783 T 2bBNJ Expositio Tot. Mundi 2 (Geogr.Lat. Min. p. 104f. Riese): … post hunc (scil. Moysen) de provinciis et temporibus sequentia dixit Berosus Chaldaeorum philosophus (680), cuius litteras secuti sunt Manethon Aegyptius propheta (609) et Apo…

Philippos von Amphipolis (280)

(253 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Dass das erotische romane waren, unterliegt keinem zweifel (CMuel- ler; Rohde Roman2 242, 1; 372, 3—4). ob und wieviel lokale tradition oder auch nur szenerie sie enthielten, ist nicht zu sagen. die zeit wird durch T 2 auf spätestens um 350p bestimmt. die genannten waren wohl damals modern; sie ‘als novellisten’ viel früher anzusetzen (Christ- Schmid Gr. L. 6II 2, 818) ist kaum ratsam.   FGrH 280 T 1BNJ Suda s. Φίλιππος · ᾽Αμφιπολίτης, ἱστορικός. ῾Ροδιακὰ βιβλία ιθ (ἔστι δὲ τῶν πάνυ αἰσχρῶν)· Κωιακὰ βιβλία β ̅· Θασιακὰ βιβλία β ̅· καὶ ἄλλα.1   FGrH 280 T 2BNJ Theodor. Priscian. Rer…

Aristophanes der Boeoter (379)

(2,652 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die zeit des schriftstellers, der vielleicht kein Thebaner war 1), be- stimmt sich durch den titel Θηβαῖοι ὧροι, der direkten anschluss an die ionischen chroniken zeigt. Dazu passt gut, dass das werk mindestens in teilen ἀντιγραφή gegen Herodot war 2). Das gibt als t. post ca. 424 v. Chr. Da A. nicht mehr in ionischem dialekt schrieb und die historische zeit mitbehandelte, wird er jünger gewesen sein als Armenidas; aber es spricht nichts dagegen, dass er noch im 5. jhdt geschrieben hat, und die Epameinondaszeit (wenn nicht schon der königsfriede 387/6) ist sicher t. ante3). W…

Maiandrios und (?) Leandr(i)os van Milet (492)

(2,200 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 492 F 10BNJClem. Al. Protr. 3, 45, 2 = Euseb. P. E. 2, 6, 5 = Arnob. Adv.nat. 6, 6 (Euseb. P. E. 2, 6, 5; Arnob. Adv.nat. 6, 6): Λεάνδριος δὲ Κλέοχον ἐν Μιλήτωι τεθάφθαι ἐν τῶι Διδυμαίωι1φησίν. Commentary F 10 S. zu 493 F 3.   FGrH 492 F 11BNJSteph. Byz. s. v. ῞Υδη · πόλις Λυδίας, ἐν ἧι ὤικει ᾽Ομφάλη δυ ναστεύουσα Λυδῶν …, ὡς ᾽Απολλώνιος Καρικῶν δ ̅ (III C). ῞Ομηρος ( Il. H 221) διὰ τοῦ λ ̅ «σκυτοτόμων ὄχ᾽ ἄριστος, ῞Υληι ἔνι οἰκία ναίων» … Λέανδρος δ᾽, ὃν Νικάνωρ παρατίθησιν ἐν Μετονομασίαις, τὴν 2 αὐτὴν ῞Υδην καὶ Σάρδεις φησίν . Commentary F 11 Il.Υ 381ff. tötet Achilleus ᾽Ιφιτίωνα, / ἐσθλὸν ᾽Οτρυντε…

Theognis (526)

(757 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Wir kennen schwerlich alles was über rhodische kulte geschrieben ist, die viel eigenartiges hatten. Es stand gewiss viel darüber auch in den periegetischen büchern Περὶ ῾Ρόδου und selbst in den Chroniken 1). So mag Eukrates 2) das schwalbenlied gekannt haben, das Theognis im wortlaut aufnahm. Speciell über heimische θυσίαι — darin vielleicht verschieden von allgemeinen büchern einiger athenischer antiquare 3) — schrieben Gorgon (515) und der zeitlich ebenfalls unbestimmbare Theognis 4), dessen buch, wie die datierung im text zeigt, nicht kalen- dar…

Abydenos (685)

(3,738 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 685 T 1BNJ Euseb. (Arm.) p. 125, 6 Karst: nachdem zusammenge- tragen ist das sämtliche erörterte … aus dem Polyhistor Alexandros (273 T 7; 680 T 1); aus Abydẹnos, der die Assyrerund die Medergeschichten1 geschrieben hat; aus Manethôs (609) ….   FGrH 685 F 1aBNJ Euseb. (Arm.) Chron. p. 19, 18-25 K: Und wiederum an anderer stelle erzählt derselbe mann2 nach dieser art und weise: « alles» sagt er « war von anbeginn an was- ser, das mit namen Meer genannt wurde. Und Belos schränkte sie ( die gewässer) ein, und an jegliche ver- teilte, vergab er ihre länder, und Babẹlon mit mauer umschliessend b…

Diophantos (805)

(246 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 805 T 1BNJ Agatharchides De m. Rubr. 64: τῆς ὅλης οἰκουμένης ἐν τέτταρσι κυκλιζομένης μέρεσιν … τὰ μὲν πρὸς ἑσπέραν ἐξείργασται Λύκος (570) τε καὶ Τίμαιος (566), τὰ δὲ πρὸς ἀνατολὰς ῾Εκαταῖος (1) καὶ Βάσιλις1 (718), τὰ δὲ πρὸς ἄρκτους Διόφαντος καὶ Δημήτριος (85), τὰ δὲ πρὸς μεσημ βρίαν … ἡμεῖς.   FGrH 805 F 1BNJSchol. Apoll. Rhod. 3, 240: κρείων Αἰήτης σὺν ἑῆι ναίεοκε δάμαρτι] (Dionysios Skytobrachion 32 F 1b) ᾽Επιμενίδης (457 F 11) δέ φησι Κορίνθιον τῶι γένει τὸν Αἰήτην, μητέρα δὲ αὐτοῦ ᾽Εφύραν φησί. Διό-2φαντος δὲ ἐν τῆι α ̅ τῶν Ποντικῶν ἱστοριῶν ᾽Αντιόπην φησὶν Αἰήτου μητέρα.   FGrH 80…

Demetrios von Salamis (756)

(80 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 756 F 1BNJSteph. Byz. s.v. Καρπασία · πόλις Κύπρου, ἣν Πυγμαλίωνἔκτισεν, ὡς ῾Ελλάνικος ἐν τοῖς Κυπριακοῖς (4 F 57) ..... Ξεναγόρας (240 F 34) δὲ Κάρπαθον αὐτήν φησι. Δημήτριος δὲ ὁ Σαλαμίνιος Καρβασίαν1φησίν, ὅτι πρὸς τὸν καλούμενον καρβὰν ἄνεμον κεῖσθαι δοκεῖ.2 Notes^ back to text1. Κάρπαθον o (cf. P. Ox. 2086) Κάρπασον Holste^ back to text2. καρβὰν o (cf. Herodian. I 13, 29; II 504, 19 L) καρβάσιον Pal κάρβαν MeiJacoby, Felix (Berlin)

Xenophon von Kypros (755)

(41 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 755 T 1BNJ Suda s.v. Ξενοφῶν Κύπριος · ἱστορικός. Κυπριακά· ἔστι δὲ καὶ αὐτὰ ἐρωτικῶν ὑποθέσεων ἱστορία περί τε Κινύραν καὶ Μύρραν καὶ ῎Αδωνιν. Jacoby, Felix (Berlin)

Pythokles von Samos (833)

(271 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 833 F 1aBNJ[Plut.] Parall. min. 14 A p. 309 AB: Ποινῶν καὶ Σικελιω τῶν τὴν κατὰ ῾Ρωμαίων συμμαχίαν ἑτοιμαζόντων, Μέτελλος στρατηγὸς (cos. 251) μόνηι τῆι ῾Εστίαι οὐκ ἔθυσεν. ἡ δὲ πνεῦμα ἀντέπνευσε ταῖς ναυσί. Γάιος δὲ ᾽Ιούλιος1μάντις εἶπε λωφῆσαι, ἐὰν προθύσηι τὴν θυγατέρα· ὁ δ᾽ ἀναγκασθεὶς Μετέλλαν τὴν θυγα-2τέρα προσῆγεν. ἡ δ᾽ ῾Εστία ἐλεήσασα δάμαλιν ὑπέβαλε, καὶ αὐτὴν ἐκόμισεν εἰς Λανούιον,3καὶ ἱέρειαν τοῦ σεβομένου παρ᾽ αὐτοῖς δράκοντος ἀπέδειξεν,, ὡς Πυθοκλῆς ἐν τρίτηι 4 ᾽Ιταλικῶν.   FGrH 833 F 1bBNJClem. Al. Strom. 1, 135, 1: (566 F 116) καθάπερ ὁ Σάμιος Πυ-θοκλῆς ἐν τετάρτ…

Hermateles (657)

(56 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 657 F 1BNJTertullian. De spectac. 8: obelisci enormitas, ut Hermateles1 affirmat, Soli prostituta; scriptura eius, unde et census, de Aegypto super-2 stitio est. Notes^ back to text1. enormitas: -itates ABmg hermateles ABmg termateles B Hermapion La Corda Demoteles Klussmann^ back to text2. prostituta B -tas ABmg unde eius et (om. B) census oJacoby, Felix (Berlin)

Strabon von Amaseia (91)

(4,074 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Titel und anlage bietet F 1. T 2 gibt ungenau den nebentitel. des hauptteils; daß es nur ein solcher war, beweist F 9. wenn T 2 sonst zu trauen ist, umfaßte das ganze werk 47 bücher. die vier ersten (aus ihnen F 3 und 10? nicht F 5) sind also nur eine προκατασκευή . sie begann nach F 3 (s. dort und zu F 5) spätestens mit Alexander d. Gr.; doch bleibt die möglichkeit früheren anfangs. gewöhnlich denkt man nur an einen späteren; wir können aber nicht entscheiden, ob z. b. die großen Ephorosstücke schon in den ῾Ι. ῾Υ. standen oder erst für die Γεωγραφικά ausgeschrieben sind. daß Str autor…

Nachträge und Corrigenda (appendix_1_k)

(167 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Erster Teil. Genealogie und Mythographie. A Kommentar Nachträge zum Kommentar (Auswahl) Corrigenda Zum Kommentar p. 326, 24: VIII 3, 6 326, 36: 3 F 82 330, 7: Nordostecke 331, 33: Rh. Mus. 50 355, 32: 1, 196; 5, 9. 386, 12f.: … 91; 130; 156; 162; 165; 166; 169; auch …) 391, 25: Schol. 399, 33: Δευκαλίων 410, 37: δὲ 412, 30: del.( 445, 2: F 26 450, 41: [Demosth.] 60, 31 467, 45: ἄρχεσθαι 471, 13: Bibl. Epit. 1, 7 476, 9: Polos (7 T 1) 482, 41: F 191 483, 14: l. (mit Ed. Schwartz) Βοῖον-᾽Απολλόδωρος (244 F 182). Die in den ‘Nachträgen’ mehrfach zitierten Untersuchungen über Ps. Plutarchs Parallela Minora ( Mn…

Xenomedes von Keos (442)

(2,386 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Dass X. Keer, nicht Chier, war wird man jetzt nicht mehr bezweifeln 1). Seine stellung in der zweiten gruppe der ältesten historiker bei Theo- phrast 2) schliesst einen autor des frühen 4. jhdts nicht unbedingt aus; aber Kallimachos' beiworte — ἀρχαῖος Ξ., γέρων und πρέσβυς — sprechen doch für das 5. jhdt. Da Kallimachos das buch μνήμη μυθολόγος nennt, hat X. schwerlich ῟Ωροι von Keos geschrieben, sondern — wie sein (älterer?) zeitgenosse Ion (und nach dessen vorgang?) — die Κτίσις (᾿Αρχαιο- λογία) seiner heimatinsel 3). In einer solchen lässt sich auch der inhalt …

Xenophon von Ephesos (419)

(163 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Unter diesem namen, der so gut wie sicher pseudonym ist, sind Τῶνκατὰ ῎Ανθειαν καὶ ῾Αβροκόμην ᾿Εφεσιακῶν (λόγων) βιβλία ε erhalten, also vielleicht eine epitome des originalen werkes. Man kann dann zweifeln ob καὶ περὶ τῆς πόλεως ᾿Εφεσίων zum titel des romans gehört oder ein zweites werk deckt. Aber die Suda hatte eine längere schriftenliste vor sich 1). Wenn die letztere eventualität zutrifft, so war es schwerlich ein ‘ge- schichtswerk’ 2), eher eine periegese 3), die gerade für Ephesos im 2. und selbst noch im 3. jhdt n. Chr. nicht unmöglich erschei…

Ptolemaios von Megalopolis (161)

(1,055 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Daß P ‘unmittelbar an die geschichte des Phylarchos schloß’ (v. Scala Studien 1890, 263), darf man bei dem verschiedenen εἶ δος beider werke nicht sagen. auch die abfassungszeit ist leider nicht genauer festzustellen. daß P nach 197 geschrieben habe, ist ein recht unsicherer schluß v. Scalas (a. o. 59, 2) aus F 1: von Kypros konnte und mußte jeder historiker Ägyptens, zumal im einleitenden buch, ausführlicher handeln, auch wenn er selbst nicht gouverneur der insel war. die un- sicherheit über die abfassungszeit macht aber auch ein aprioristisches urteil über d…

Anonymoi des Polybios (83)

(967 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Daß für Polybios die kenntnis und benutzung einer ausgebreiteten zeitgenössischen literatur vorauszusetzen ist, hat besonders E Meyer Sber. Berl. Ak. 1913, 691 betont. er polemisiert vielfach gegen sie als κατὰ μέρος συντάξεις ο. ä. (VI); und es sind jedenfalls auch wirkliche spezialarbeiten und tagesliteratur dazwischen. hier sind nur wenige proben gegeben.   FGrH 83 T 1BNJ Polyb. V 33: καίτοι γ᾽ οὐκ ἀγνοῶ διότι καὶ πλείους ἕτεροι τῶν συγγραφέων τὴν αὐτὴν ἐμοὶ προεῖνται φωνήν, φάσκοντες τὰ καθόλου γράφειν καὶ μεγίστην τῶν προγεγονότων ἐπιβεβλῆσθαι πραγματείαν. (2) π…
▲   Back to top   ▲