Search

Your search for 'dc_creator:( "Jacoby, Felix" ) OR dc_contributor:( "Jacoby, Felix" )' returned 958 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Hippias von Erythrai (421)

(1,250 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Wenn die Ionier erst im 2. buch stehen, muss H. die urgeschichte sehr ausführlich behandelt haben. Seine zeit ist unbestimmbar; stil und fehlen des dialekts warnen vor zu frühem ansatz; aber in die hellenistische zeit wird er noch gehören 1), und war vielleicht älter als sein landsmann Apollodor.   FGrH 421 F 1BNJAthen. 6, 74 p. 258 F—259 F: ῾Ιππίας δ᾽ ὁ ᾽Ερυθραῖος ἐντῆι δευτέραι τῶν Περὶ τῆς πατρίδος ἱστοριῶν διηγούμενος ὡς ἡ Κνωποῦ βασιλεία ὑπὸ τῶν ἐκείνου κολάκων κατελύθη φησὶν καὶ ταῦτα ·«Κνωπῶι μαντευο μένωι περὶ σωτηρίας ὁ θεὸς ἔχρησε θύειν ῾Ερμῆι Δολίωι. καὶ…

Fabius Ceryllianus (217)

(86 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 217 F 1BNJ Script. Hist. Aug. XXX 4: Cari patria sic ambigue a plerisque proditur, ut prae summa varietate dicere nequeam, quae illa vera sit. (2) Onesi- mus (216 F 3) enim, qui diligentissime vitam Probi scripsit, Romae illum et natum et eruditum, sed Illyricianis parentibus fuisse contendit. (3) sed Fabius1 Ceryllianus, qui tempora Cari, Carini et Numeriani sollertissime persecutus est, neque Romae sed in Illyrico genitum, neque Pannoniis sed Poenis parentibus adserit natum. Notes^ back to text1. favius P1Jacoby, Felix (Berlin)

Anhang zu Sikyon (551)

(2,130 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 551 F 1aBNJDiodor. 8, 24: ὅτι Σικυωνίοις ἔχρησεν ἡ Πυθία ἑκατὸν ἔτη μαστιγονο μηθήσεσθαι αὐτούς. ἐπερωτησάντων δὲ αὐτῶν τίς ὁ ταῦτα ποιήσων, πάλιν ἀπεκρίθη, ὧι ἂν καταπλεύσαντες πρώτωι γεγενημένον υἱὸν ἀκούσωσιν. ἐτύγχανε δὲ τοῖς θεωροῖς ἠκολου-1θηκὼς τῆς θυσίας ἕνεκα μάγειρος, ὃς ἐκαλεῖτο ᾽Ανδρέας. ** μισθοῦ τοῖς ἄρχουσι μαστι-2γοφορῶν ὑπηρέτει.   FGrH 551 F 1bBNJ P. Ox. 1365 ://1*** [ὄ]ν̣ [τ]α δημότην̣ κ[αὶ / φ]α[ῦ]-3λον τὸν ἄνθρω / πον, παρημέλησε / τοῦ μαντείου· καὶ τὰς / 5μὲν ἄλλας4θυσίας τὰς / [ἐ]π̣ιταχθείσας ἐκ τῶν / [Δ]ελφῶν ἀπέδωκε / [τ]οῖς θεοῖς, τῆς δὲ …

Nikomachos (662)

(75 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 662 F 1BNJAthen. 11, 55 p. 478 A: Νικόμαχος δ᾽ ἐν πρώτωι Περὶἑορτῶν Αἰγυπτίων φησί·«τὸ δὲ κόνδυ ἐστὶ μὲν Περσικόν §τὴν δὲ ἀρχὴν ἣν ῞Ερμιππος ἀστρολογικὸς ὡς ὁ κόσμος§ ἐξ1οὗ τῶν θεῶν τὰ θαύματα καὶ τὰ καρπώσιμα γίνεσθαι ἐπὶ γῆς· διὸ ἐκ τούτου σπένδεσθαι». (Es folgt Pankrates no. 625). Notes^ back to text1. τὴν [δὲ] ἀρχήν, <εἶδος δ᾽ ἔχει, ὥς φησιν> ῞Ερμιππος CasJacoby, Felix (Berlin)

LIII. Messenien

(299 words)

Author(s): Jacoby, Felix
LIII. Messenien Eine messenische literatur kann es erst seit 369 v. Chr. geben. Der kampf um das recht Spartas auf die landschaft wird zuerst in politischen broschüren ausgefochten1; dann in der Grossen Geschichte; schliesslich in epen und rhetorischen produktionen, deren politische abzweckung mehr oder weniger klar ist. Quellen sind die gerade in der Epameinondas zeit wieder hervorgesuchten elegieen des Tyrtaios; ein unbestimmtes mass von lebendiger erinnerung im lande und mehr wohl bei den exulanten in Sizilien und …

XXVI. Ikaros

(18 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XXVI. Ikaros No comments by Jacoby. Jacoby, Felix (Berlin)

Plesimachos (52)

(93 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Name erschwindelt nach Lysimachos s. 295, 4?   FGrH 52 F 1BNJ[Plutarch.] De fluv. 18, 12—13: ᾽Αθηναῖον δ ὄρος ἔλαβε τὴν προσηγορίανὰπ ᾽Αθηνᾶς· μετὰ γὰρ τὴν τοῦ ᾽Ιλίου πόρθησιν Διομήδης εἰς ῎Αργος ὑποστρέψας εἰς τὸν Κεραύνιον ἀνέβη λόφον καὶ τέμενος ᾽Αθηνᾶς κατασκευάσας τὸ ὄρος ἀπὸ τῆς θεᾶς ᾽Αθηναῖον μετωνόμασε. (13) γεννᾶται δ᾽ ἐν τῆι ἀκρωρείαι ῥίζα παρόμοιος πηγάνωι· ἣν ἐὰν γυνὴ φάγηι τις κατ᾽ ἄγνοιαν, ἐμμανὴς γίνεται. καλεῖται δ᾽ ᾽Αδράστεια, καθὼς ἱστορεῖ Πλησἰμαχος ἐν β ̅ Νόστων. Jacoby, Felix (Berlin)

Agathokles von Samos (799)

(30 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 799 F 1BNJ[Plut.] De fluv. 9, 1: s. 798 F 1. Jacoby, Felix (Berlin)

Nikias von Mallos(?) (60)

(284 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Erschwindelter autor (nach dem Nikias im gemmenbuch des Plinius N H I 37. XXXVII 36? Atenstädt Herm. LVII 238), verschieden von dem verfasser der ᾿Αρκαδικά (III) und dem geographen(? V), natürlich auch von Nikias von Nikaia (IV).   FGrH 60 F 1BNJ[Plutarch.] Parall. min. 13 p. 308 F: ῾Ηρακλῆς τοῦ ᾽Ιόλης γάμου ἀποτυχὼν τὴν Οἰχαλίαν ἐπόρθησεν. ἡ δὲ ᾽Ιόλη ἀπὸ τοῦ τείχους ἔρριψεν ἑαυτήν. συνέβη δὲ κολπωθείσης ὑπὸ ἀνέμου τῆς ἐσθῆτος μηδὲυ παθεῖν· καθάπερ ἱστορεῖ ΝικίαςΜαλεώτης.1   FGrH 60 F 2BNJSchol. V Hom. Od. ψ 218: ᾽Αλέξανδρος ὁ Πριάμου παῖς ἀπὸ τῆς ᾽Ασίας κατάρας εἰς…

Juba von Mauretanien (275)

(29,408 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction RE IX 1916, 2384ff. da die Suda die schriftenliste gestrichen hat, sind wir nicht sicher, dass wir alles kennen (zu F 61); aber wichtiges fehlt unter den titeln, die 9 werke und etwa 50 bücher geben, schwer- lich. auch der charakter der schriftstellerei ist deutlich. man hat J nicht unrichtig neben den Polyhistor Alexandros gestellt: wie dieser bewahrt er überall die formen der gelehrten hellenistischen arbeit, was den unterschied gegen die römischen enzyklopädien und z.t. auch die griechischen lexika der kai…

Athanis (Athanas) von Syrakus (562)

(740 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Mit ihm lenken wir wieder in die hauptlinie der Σικελικά ein. Dass A. Philistos' mitten in der regierung des Dionysios II abgebrochenes werk zu ende geführt und fortgesetzt hat 1) ist insofern merkwürdig als er vom entgegengesetzten politischen standpunkt schrieb. Denn obwohl der name nicht ganz selten ist 2), wird man ohne bedenken die alte gleichung mit dem προστάτης τοῦ δήμου akzeptieren, den Theopomp neben dem häufiger erwähnten Herakleides 3) für 357/6 oder 356/5 nennt. A. ist (soweit wir sehen) der erste, der die alte geschichte beiseite lässt und (in der weise der Hel…

Aieluros (528)

(28 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 528 F 1BNJAnagraphe von Lindos B § 5: weihgeschenk des Herakles. Jacoby, Felix (Berlin)

Antipatros von Akanthos (56)

(293 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 56 F 1aBNJ Eustath. Od. λ 521 p. 1697, 53: ὅτι δὲ ὁ τοιοῦτος Μέμνων καὶ τὸνκαλὸν ἀνεῖλε Νεστορίδην ᾽Αντίλοχον, ἡ ἱστορία δηλοῖ. περὶ οὗ ἱστορεῖ ᾽Ασκληπιάδης ὁ Μυρλεανός, ὡς χρησμοῦ δοθέντος Νέστορι φυλάττεσθαι ἐπὶ τῶι υἱῶι ᾽Αντι- λόχωι τὸν Αἰθίοπα, ἔδοτο αὐτῶι μνήμονα ὁ πατὴρ καὶ ὑπασπιστὴν Χάλκωνα Κυπα- ρισσέα, ὃς ἐρασθεὶς Πενθεσιλείας καὶ βοηθῶν αὐτῆι ἀνηιρέθη ὑπ᾽ ᾽Αχιλλέως, καὶ τὸ σῶμα ὑφ᾽ ῾Ελλήνων ἀνεσκολοπίσθη. ἐδόθησαν δὲ καὶ ἄλλοις τῶν ἡρώων μνή-μονες, οἶον τῶι ᾽Αχιλλεῖ πρὸς τῆς μητρός, ὡς ἱστορεῖ καὶ Λυκόφρων. καὶ τῶι Πατρόκλωι δὲ ὑπ᾽ ᾽Αχιλλέως Εὄδωρο…

Timomachos (754)

(213 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 754 F 1BNJAthen. 14, 42 p. 638 A: (Menaichmos 131 F 6/7; Philochoros 328 F 23) Τιμόμαχος δ᾽ ἐν τοῖς Κυπριακοῖς Στήσανδρονλέγει τὸν Σάμιον (?) ἐπὶ πλεῖον αὐξῆσαι τὴν τέχνην ( scil.τὴν ψιλοκιθαριστι-1κήν?), καὶ πρῶτον ἐν Δελφοῖς κιθαρωιδῆσαι τὰς καθ᾽ ῞Ομηρον μάχας, ἀρξά- μενον ἀπὸ τῆς ᾽Οδυσσείας. ἄλλοι δὲ πρῶτόν φασιν παρ᾽ ᾽Ελευθερναίοις κιθαρίσαι τὰς ἐρωτικὰς ὠιδὰς ᾽Αμήτορα τὸν ᾽Ελευθερναῖον, οὗ καὶ τοὺς ἀπογόνους ᾽Αμητορ<ίδ>ας2καλεῖσθαι. (Es folgen citate aus Aristoxenos und Phainias).   FGrH 754 F 2BNJVit. Hom. Rom. p. 30, 24 Wil: ᾽Αναξιμένης (72 F 30) μὲν οὗν καὶ Δαμάστης (5 F…

Aristonikos von Alexandreia (53)

(144 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 53 F 1BNJStrabon I 2, 31: ᾽Αριστόνικος μὲν οὖν ὁ καθ᾽ ἡμᾶς γραμματικὸς ἐν τοῖς Περὶ τῆς Μενελάου πλάνης πολλῶν ἀναγέγραφεν ἀνδρῶν ἀποφάσεις περὶ ἑκάστου τῶν ἐκκειμένων κεφαλαίων· ἡμῖν δ᾽ ἀρκέσει κἂν ἐπιτέμνοντες λέγωμεν. Commentary F 1 wird gewöhnlich in den Odysseekommentar verwiesen. aber Strabons worte sprechen für eine spezialschrift, und die verse δ 81ff. sind ein altes, allerdings mehr geographisches als mythographisches problem (4 F 153—154). auf abdruck und analyse von Strabons excerpt habe ich ungern verzichtet. ἐκκειμένων κεφαλαίων] nämlich πρός τίνας ἦλθεν Αἰ…

Agatharchides von Samos (284)

(1,685 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die aufnahme der autoren mit mehreren buchtiteln — wo die geringe phantasie des Ps.Plutarch (*Plu) nicht ausgereicht hat oder wo ihm die titelmasse eines Alexandros Polyhistor (zitiert Par. 40 B; Fluv. 10, 1) und Juba (zitiert Parall. 23 A) vorschwebte — hier und der nur mit einem ‘historischen’ buch angeführten unter den einzelnen städten und ländern bedeutet keinerlei konzession an den gelegentlich wieder auflebenden glauben,…

Lysimachos (170)

(129 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Philosoph, mit keinem der uns bekannten träger des namens identisch. sein leben muß größtenteils in die erste hälfte s. III fallen; daß die schrift über Attalos (zum titel: Onesikritos o. p. 468, 21), die doch vermutlich erst nach dessen thronbesteigung publiziert ist, schon in den Πίνακες des Kallimachos verzeichnet war, läßt sich nicht sicher behaupten.   FGrH 170 T 1BNJ Athen. VI 60 p. 252 C: ᾽Αττάλου δὲ τοῦ βασιλέως (241—197) ἐγένετο κόλαξ καὶ διδάσκαλος Λυσίμαχος, ὃν Καλλίμαχος μὲν Θεοδώρειον1ἀναγράφει (F 100 d 12 Schn), ῞Ερμιππος (IV) δ᾽ ἐν τοῖς Θεοφράστου μαθη…

Istros der Kallimacheer (334)

(36,448 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction The Vita is to all appearance wholly taken from the special book of Hermippos of Berytos 2). The long list of books at the end of it has been omitted (a frequent happening), and the opening is confused, perhaps because two or even more Vitae of homonymous authors were fused to- gether 3). From Steph. Byz. s.v. Κάλλατις we know another I., who wrote Περὶ τραγωιδίας καλὸν βιβλίον4); his date cannot be determined, and it is improbable to assign to him either the Vita of Sophokles (F 33-38) or the Μελοποιοί (F 56): these two books are simply quoted as ῎Ιστρος (in the Vita of Sophokles …

Dionysios (I) von Syrakus (557)

(197 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Es kann nur der tyrann, nicht der schwindelautor Ps. Plutarchs 1) gemeint sein, dessen fälschungen keine aufnahme in die literaturgeschich- ten gefunden haben. Wir haben keinen grund die knappen angaben der Suda über die literarische tätigkeit der beiden tyrannen 2) zu bezweifeln; und es macht nichts aus dass wir sonst nur von den bühnenstücken des Dionysios I hören 3). Sehr bedauerlich dass die Suda nichts näheres über die ἱστορικά sagt, die in σατυρικά zu ändern man sich nicht leicht entschliessen wird. Sollte die ‘autobiographische’ literatur 4) die bei den …

Sammelzitate (395)

(597 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Herodot und Pausanias zitieren ‘die Chier’ nicht direkt; in der chiischen geschichte Parthen. Narr. am. 20 fehlt der gewährsmann; für den kult- brauch des Dionysos Omadios nennt Porphyr. De abst. 2, 56 einen nicht-chiischen autor; auch für die viel behandelten Homeriden von Chios kennen wir keinen lokalen autor 1). Natürlich gibt es allerlei, was in büchern Περὶ Χίου gestanden haben kann oder muss: historisches z.b. über den tyrannen Strattis aus der zeit des Dareios und Xerxes 2); mythologisches — aber wir wissen nicht, wer Phanos und Staphylos in d…

Agathon von Samos (843)

(300 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 843 F 1BNJ[Plut.] De fluv. 14, 5: γεννᾶται δ᾽ ἐν αὐτῶι (dem Tanais) βοτάνη12τῆι διαλέκτωι τῶν βαρβάρων φρίξα καλουμένη, ὅπερ μεθερμηνευόμενόν ἐστιν μισοπόνη-3ρος· πηγάνωι δέ ἐστι παρόμοιος· ἣν οἱ πρόγονοι κρατοῦντες οὐδὲν ὑπὸ μητρυιῶν ἀδικοῦν-4ται. μάλιστα δὲ φύεται παρὰ Βορέου προσαγορευόμενον ἄντρον. συλλεγομένη δ᾽ ἐστὶν5ψυχροτέρα χιόνος· ὅταν δέ τινι ἐκ μητρυιᾶς ἐπιβουλὴ γένηται, φλόγας ἀναδίδωσιν· καὶ τοῦτο σύσσημον ἔχοντες οἱ φοβούμενοι τὰς ἐπιγεγαμημένας ἐκκλίνουσι τῶν ἐπικειμένων6φόβων τὰς ἀνάγκας, καθὼς ἱστορεῖ ᾽Αγάθων ὁ Σάμιος ἐν β ̅ Σκυθικῶν.7   FGrH 843 F 2BN…

Leon von Byzanz (132)

(945 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction T 1 vermischt im βίος den schriftsteller, der nach den titeln seiner werke und als schüler des Aristoteles der Alexanderzeit angehört — er kann identisch sein mit dem vater von Melantes und Pankreon, denen Theophrast τὰ οἴκοι ὑπάρχοντα πάντα vermacht. (Diog. L. V 51) — mit dem bekannten Akademiker (Plut. Phok. 14; Philostr. VS I 2; nach Nikias v. Nikaia Athen. XI 506 C und Favorin-Diog. L. III 62 verfasser des dialogs ‘Alkyon’), der a. 340 einer der leiter des widerstandes von Byzanz gegen…

Themison (374)

(1,255 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Nicht ohne bedenken aufgenommen, weil zwar der name des autors sicher ist 1), aber nicht nur seine zeit, sondern auch der charakter des werkes unbestimmbar bleiben. Das zitat steht in dem gelehrten ersten teil des grossen abschnitts über die parasiten, der die these p. 234 D be- weisen soll, dass τὸ τοῦ παρασίτου ὄνομα πάλαι μὲν ἧν σεμνὸν καὶ ἱερόν2). Zu diesem zweck gibt Athenaios eine reihe von exzerpten aus antiquaren (Polemon), historikern (Kleidemos, Philochoros), und sprachlichen wer- ken über Athen (Krates). In die rei…

Kephalion (93)

(4,984 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Vielleicht pseudonym, mit leichter variation nach dem ebenfalls pseudonymen Gergithier Kephalon, den K kennt und zitiert (T 2 p. 437, 23). daß dahinter ein ‘römischer grande’ steckt, ist unglaublich. verweisungen von rhetoren aus Rom werden nicht nur unter Domitian vorgekommen sein. hängt die datierung ἐπὶ ᾿Αδριανοῦ , zu der der ionische dialekt (T 1-2; F 1) paßt, damit zusammen? Μοῦσαι (T 1;4) scheint der wirkliche titel des werkes gewesen zu sein, das Photios (T 2) Σύντομον ἱστορικόν nennt und das eine knappgefaßte universalgeschichte war, die, wie bei den sp…

Theochrestos <von Kyrene> (761)

(304 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 761 T 1BNJ Plin. N.H. 1, 37: origo gemmarum ..... ex auctoribus … exter- nis … Pythea, Timaeo Siculo, Nicia, Theochresto, Asaruba, Mnasea, Theomene, Ctesia ….   FGrH 761 F 1aBNJ Schol. Apoll. Rhod. 4, 1750/7: Εὄφημος ὤικει τὴν Λακωνικὴν παρὰ τὸν αἰγιαλόν· εἷς δέ τις αὐτοῦ τῶν ἀπογόνων Σάμος ὤικισεν1Θήραν, οὗ ἀπόγονος γέγονεν ᾽Αριστοτέλης, ὃς τῆς περὶ Κυρήνην ἀποικίας ἡγήσατο. ἱστορεῖται ταῦτα παρὰ Πινδάρωι ἐν Πυθιονίκαις (4; 5), ἐπιμελέστε-ρον δὲ παρὰ Θεοχρήστωι ἐν α ̅ Λιβυκῶν καὶ παρὰ ᾽Ακεσάνδρωι ἐν α ̅ Περὶ Κυρήνης (469 F 5).   FGrH 761 F 1bBNJ Schol. Apoll. Rhod. 4, 1552: καὶ Πίνδαρο…

Xanthos der Lyder (765)

(3,401 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 765 T 1aBNJ Suda s.v. Ξάνθος Κανδαύλου · Λυδὸς ἐκ Σάρδεων, ἱστορικός, γεγονὼς ἐπὶ τῆς ἁλώσεως Σάρδεων (546/5). Λυδιακά, βιβλία δ ̅. (Es folgen F 4 b; 19).   FGrH 765 T 1bBNJ Suda s.v. Αἴσωπος · Σάμιος ἢ Σαρδιανός ..... οἰκέτην δὲ γενέσθαι1Ξάνθου τοῦ Λυδοῦ, ἄλλοι (Herodt. 2, 134, 3/4) ἀνδρός τινος Σαμίου ᾽Ιάδμονος, οὔτινος καὶ ἡ ῾Ροδῶπις δούλη ἦν ....   FGrH 765 T 2BNJ Strabon 13, 4, 9 p. 628: Ξάνθος δὲ ὁ παλαιὸς συγγραφεὺς Λυδὸς μὲν λέγεται, εἰ δὲ ἐκ Σάρδεων οὐκ ἴσμεν. Cf. F 13 p. 753, 15f. u. ö.   FGrH 765 T 3BNJ Solin. Coll. 40, 6: ingenia Asiatica inclita per gentes fuerehistoriae conditores X…

Aristodemos (22)

(369 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die namen sind nach (und von?) den söhnen des grammatikers Mene- krates von Nysa erfunden: Strab. XIV 1, 48 Νυσαεῖς … Μενεκράτης, ᾿Αριστάρχου μαθητής, καὶ ᾿Αριστόδημος ἐκείνου υἱός, οὗ διηκούσαμεν ἠμεῖς ἐσχατογήρω νέοι παντελῶς ἐν τῆι Νύσηι, καὶ Σώστρατος δέ, ὁ ἀδελφὸς τοῦ ᾿Αριστοδήμου, καὶ ἄλλος ᾿Αριστόδημος ἀνεψιὸς αὐτοῦ ὁ παιδεύσας Μάγνον Πομπήιον, ἀξιόλογοι γεγόνασι γραμματικοί . über ihre beziehungen zu den Parallela Hefermehl Rh. Mus. LXI 296. von Aristodemos gab es ῾Ιστορίαι , die man sich nach Konon oder Parthe- nios vorstellen kann. von dem g…

Apollonios Ο ΑΧΑΡΝΕΥΣ (365)

(2,121 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der verfasser von Περὶ τῶν ᾿Αθήνησιν ἑορτῶν1) ist sehr wahrscheinlich der ἐξηγητὴς ἐξ Εὐμολπιδῶν dessen bild seine familie um 100 v. Chr. den göttinnen von Eleusis weihte 2), was die zeit des buches auf das letzte drittel des 2. jhdts v. Chr. bestimmt 3). Es war vermutlich jünger als das buch Περὶ ἑορτῶν καὶ θυσιῶν des exegeten Habron 4). Wir wissen nicht ob es auf das ältere buch bezug nahm oder es ersetzen wollte; aber es war offenbar das bedeutendere und, im sinne der zeit, gelehrtere: Harpokration und die Aristophanesscholie…

Demetrios von Phaleron (228)

(13,210 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Ostermann De D. Ph. vita, rebus gestis et script. rell. Progr. Hersfeld 1847; Fulda 1857; mit bisher vollständigster sammlung der fragmente, die hier nicht alle aufgenommen sind (s. u. p. 648, 32). E Mar- tini RE IV 2817, 85; Kirchner Pros. Att. 3455; Ferguson Hellenistic Athens 1911, 38ff.; Beloch Gr G.2 IV 1, 1925, 147; Cohen Mnemos. NS LIV 1926, 88.   FGrH 228 T 1BNJ Diog. Laert. V 75—85 = Suid. s. Δημήτριος Φανοστράτου (Suid. s. Δημήτριος Φανοστράτου ): Δημήτριος Φανοστράτου Φαληρεύς. οὗτος ἥκουσε μὲν Θεοφράστου, δημα-12γωγῶν δὲ παρ᾽ ᾽Αθηναίοις τῆς πόλεως ἐξηγήσατο…

Anonyme Horoi (544)

(472 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 544 F 1BNJAntigon. Hist. mir. 120: ὁ δὲ τοὺς Σαμιακοὺς ῞Ωρους1συγγεγραφὼς ἐπὶ τῶν πρώτων κληθέντων †μαθητῶν τῶν περὶ ἡρόστρατον†2φησὶν χελιδόνα λευκὴν φανῆναι. Commentary F 1 Herakleid. Pol. 10, 3 ὅτι ἐν τοῖς Σαμίοις ἐφάνη λευκὴ χελιδών, οὐκ ἐλάττων πέρδικος3. Aelian. N.A. 10, 34 ὤ φθησάν ποτε καὶ χελιδόνες λευκαί, ὡς ᾽Αλέξανδρος ὁ Μύνδιός φησιν4. Ders. 17, 20 verbindet mit der chroniknotiz aus der Σαμίων πολιτεία5 eine auch von Aristot H. A. 6, 5 p. 563 a 13ff. notierte fabelei über die jungen der schwalbe. Die chroniknotiz scheint datiert gewesen zu sein wie das von Aethlios 536 F 1 …

Xenophanes von Kolophon (450)

(261 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction An sich ist die poetische κτίσις einer ionischen stadt schon im 6. jhdt nicht unmöglich, und dem eigenartigen ‘rhapsoden’ würde man (wieder an sich) auch ein episches gedicht über die umsiedlung nach Elea wohl zutrauen. Aber schon die verbindung der beiden themata fällt schwer; denn Diogenes spricht offenbar nur von éinem gedicht. Entscheidend ist die stellung der notiz zwischen δόξαι und zeitansatz, getrennt durch jene von der echten (wenn auch flüchtigen) bücherliste in § 18: γέγραφε δὲ ἐν ἔπεσι καὶ ἐλεγείας καὶ ἰάμβους καθ᾿ ῾Ησιόδου καὶ ῾Ομήρου, ἐπικόπτωναὐτῶν τὰ πε…

Anhang zu Etrurien (706)

(6,311 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 706 F 1aBNJHarpokr. s.v. κομιστικὰ πλοῖα · ῾Υπερείδης ἐν τῶι Περὶ τῆς φυλακῆς 1 τῶν Τυρρηνῶν (324a; F 166 Bl — Je). ἔοικε καλεῖσθαι κομιστικὰ πλοῖα ἐν οἷς ἐκό-23μιζον οἱ Τυρρηνοὶ τὰ ληφθέντα λάφυρα, ὡς αὐτὸς ὁ ῥήτωρ ὑποσημαίνει ἐν τῶι λόγωι.   FGrH 706 F 1bBNJ45 — s.v. προβόλιον· εἶδος δόρατος … ῾Υπερείδης ἐν τῶι Περὶ τῆς φυλακῆς τῶν6 Τυρρηνῶν τροπικῶς ἐκ μεταφορᾶς ἐχρήσατο τῶι ὀνόματι.78   FGrH 706 F 2BNJDionys. Hal. De Din. 10: δημόσιοι λόγοι γνήσιοι (des Deinarchos)· ..... Τυρρηνικός (324a?)· «ἅπαντα συμβήσεσθαι ἔτι».9   FGrH 706 F 3BNJPorphyr. De abst. 2, 17: παρ᾽ ἐνίοις δ᾽ ἱστόρη…

Demeas (502)

(1,519 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Das Archilochosdenkmal von Paros, über dessen standort sich nichts sicheres sagen lässt 1), gibt unter einem reliefportrait oder einer statue des dichters 2) ein exzerpt, das ein Parier Sosthenes 3) etwa um die mitte des 1. jhdts v. Chr. oder etwas später 4) aus dem buche eines Demeas gemacht hat, um in enkomiastischer tendenz die enge verbundenheit des dichters mit der geschichte seiner heimat zu beweisen — wenn es sich überhaupt um ein exzerpt des Sosthenes und ein buch des Demeas han- delt, und nicht nur u…

Vorrede Erster Teil (vorrede_erster_teil)

(1,367 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Erster Teil A. Genealogie und Mythographie Die sammlung, von der ich hier den ersten, nicht gerade interessantesten band vorlege, zerfällt in sechs teile: I: Geschichte der Sagenzeit (Genealogie und Mythographie). II: Universal- und Zeitgeschichte. Chronographie. III: Geschichte von Völkern und Städten (Ethnographie und Horographie). IV: Antiquarische Geschichte und Biographie. V: Geographie. VI: Unbestimmbare Autoren. Theorie der Geschichtsschreibung. Autoren- und Sachregister. Dass ich es mit dieser anordnung allen recht und bequem gemacht habe, kann i…

Autokleides (353)

(687 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 353 F 1BNJ Script. Al. M. 150, 13 = Athen. 11, 46 p. 473 BC) Athen. 11, 46 p. 473 BC: καδίσκος· Φι-1λήμων ἐν τῶι προειρημένωι συγγράμματι ( scil.Περὶ ᾽Αττικῶν ὀνομάτων ἢ γλωσσῶν) ποτηρίου εἶδος. ἀγγεῖον δ᾽ ἐστὶν ἐν ὧι τοὺς Κτησίους Δίας ἐγκαθι-2δρύουσιν, ὡς Αὐτοκλείδης φησὶν ἐν τῶι ᾽Εξηγητικῶι γράφων οὔτως·«Διὸς3Κτησίου σημεῖα ἱδρύεσθαι χρὴ ὧδε· καδίσκον καινὸν δίωτον4ἐπιθηματοῦντα στέψαι τὰ ὦτα ἐρίωι λευκῶι καὶ ἐκ τοῦ ὤμου5τοῦ δεξιοῦ καὶ ἐκ τοῦ μετώπου ** τοῦ κροκίου, καὶ ἐσθεῖναι6ὅτι ἂν εὔρηις, καὶ εἰσχέαι ἀμβροσίαν. ἡ δ᾽ ἀμβροσία ὔδωρ7ἀκραιφνές, ἔλαιον, παγκαρπία· ἅπερ ἔμ…

Aisopos (187a)

(143 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 187A T 1BNJSuid. s. Αἴσωπος · Μιθριδάτου ἀναγνώστης. ἔγραψε περὶ12῾Ελένης (folgt F 1)..... ἔγραψε καὶ Μιθριδάτου ἐγκώμιον.   FGrH 187A F 1BNJSuid. s. Αἴσωπος · … ἔγραψε περὶ ῾Ελένης· ἐν ὧι φησι345Πᾶνα ἰχθῦν καλεῖσθαι κητώδη, <ὅμοιον τῶι Πανὶ κατὰ τὴν ὄψιν>· ἐν τούτωι δὲ67τὸν ἀστερίτην λίθον εὑρίσκεσθαι, ὃς ὑπὸ τῶι ἡλίωι ἀνάπτεται, ποιεῖ δὲ πρὸς φίλτρα. <τοῦτον δὴ τὸν λίθον εἶχεν ῾Ελένν, γλυφὴν ἔχοντα αὐτὸν τὸν ἰχθῦν τὸν Πᾶνα, καὶ ταύτηι ἐκέχρητο τῆι σφραγῖδι.> Notes^ back to text1. Μιθρ. ἀναγν. Suid Μιθρ. ἀναγν. σοφιστής Eudok οὐχ ὁ μυθοποιός Hes(ychios)^ back to text2. ἔγραψε — ἐ…

Kratippos von Athen (64)

(1,427 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction K ist keinesfalls zeitgenosse des Thukydides (s. E Meyer Theo- pomps Hellenika 1909, 126ff.), sondern entweder ein späthellenistischer autor, den Diodors chronograph der erwähnung nicht für wert er- achtete, oder wahrscheinlicher ein fälscher, ‘der durch die maske eines zeitgenossen seinem elaborat ansehen verschaffen wollte’ (E Schwartz Herm. XLIV 1909, 496; vgl. Jacoby RE XI 1656, 2). als verfasser der Hellenika von Oxyrhynch…

Andriskos (500)

(1,054 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Ob. p. 415, 6ff.   FGrH 500 F 1BNJParthen. Narr. am. 9: Περὶ Πολυκρίτης. ἡ ἱστορία1αὔτη ἐλήφθη ἐκ τῆς α ̅ ᾽Ανδρίσκου Ναξιακῶν· γράφει περὶ αὐτῆς καὶ Θεόφραστος ἐν τῶι δ ̅ Πρὸς τοὺς καιρούς. (1) καθ᾽ ὃν δὲ χρόνον ἐπὶ2Ναξίους Μιλήσιοι συνέβησαν σὺν ἐπικούροις, καὶ τεῖχος πρὸ τῆς πόλεως ἐποι-34κοδημησάμενοι τήν τε χώραν ἔτεμνον καὶ καθείρξαντες τοὺς Ναξίους ἐφρού ρουν, τότε παρθένος ἀπολειφθεῖσα κατά τινα δαίμονα ἐν Δηλίωι ἱερῶι, ὃ πλη-5σίον τῆς πόλεως κεῖται — Πολυκρίτη ὄνομα αὐτῆι — τὸν τῶν ᾽Ερυθραίων ἡγε μόνα Διόγνητον εἷλεν, ὃς οἰκείαν δύναμιν ἔχων συνεμάχει τοῖς Μιλησίοις.…

Aristobulos von Kassandreia (139)

(21,506 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Teilnehmer am Alexanderzug, nach T 6 (vgl. F 9; 20; 51 b) von anfang an; nicht zur kampftruppe gehörig, sondern techniker, architekt, ingenieur oder pionier (F 51; vgl. F 35 p. 780, 15; Wenger a. o. 56). herkunft unbekannt; später lebt er in Makedonien und wird bürger von Kassandreia (T 2), doch wohl bei der gründung im jahre 316. möglich also, daß er zu den truppen gehörte, die Antipatros a. 321 mit nach Europa nahm und daß er dann in Kassanders dienste getreten ist. mag sein, daß sich dadurch die späte veröffentlichung seine…

Palladios von Methone (837)

(86 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 837 T 1BNJ Suda s.v. Παλλάδιος Παλλαδίου Μεθωναῖος · σοφιστής. γέγονε δὲ ἐπὶ Κωνσταντίνου τοῦ βασιλέως. Περὶ τῶν παρὰ ῾Ρωμαίοις ἑορτῶν· Δια λέξεις· Λόγους διαφόρους· ᾽Ολυμπιακόν· Πανηγυρικόν· Δικανικόν.   FGrH 837 T 2BNJ Phot. Bibl. 132/5 p. 97 a 23: ἀνεγνώσθησαν Παλλαδίου σοφιστοῦ Μελέται διάφοροι καὶ ᾽Αφθονίου καὶ Εὐσεβίου σοφιστοῦ καὶ Μαξίμου σοφιστοῦ ᾽Αλεξανδρέως. ἀλλὰ τῶν ἄλλων ὁ Παλλάδιος κατὰ πᾶσαν ἀρετὴν τὴν ἐν λόγοις ἐπὶ πλεῖστον διενήνοχεν. Jacoby, Felix (Berlin)

Olympos (198)

(214 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Über die art dieser ἱστορία läßt sich auch vermutungsweise kaum etwas sagen. es muß unendlich viel in griechischer wie in lateinischer sprache an tagesliteratur über alles was mit Kleopatra zusammenhing gegeben haben.   FGrH 198 F 1BNJ Plutarch. Anton. 82, 3—5: ἐκ δὲ λύπης ἅμα τοσαύτης καὶ ὀδύνης — ἀνεφλέγμηνε γὰρ αὐτῆς (sc. Κλεοπάτρας) τὰ στέρνα τυπτομένηςκαὶ ἥλκωτο — πυρετῶν ἐπιλαβόντων, ἠγάπησε τὴν πρόφασιν, ὡς ἀφεξο-1μένη τροφῆς διὰ τοῦτο καὶ παραλύσουσα τοῦ ζῆν ἀκωλύτως ἑαυτήν. ἦν δ᾽ ἰατρὸς αὐτῆι συνήθης ῎Ολυμπος, ὧι φράσασα τἀληθὲς ἐχρῆτο συμβούλωι2καὶ συνεργῶι…

Chersiphron-Metagenes (420)

(224 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Vitruv. De arch. 7 praef. 16 primumque aedis Ephesi Dianae ionico genere ab Chersiphrone Gnosio et filio eius Metagene est instituta, quam postea Demetrius ipsius Dianae servus et Paeonius Ephesius dicuntur perfe- cisse1). Strab. 14, 1, 22 τὸν δὲ νεὼν τῆς ᾿Αρτέμιδος πρῶτος μὲν Χερσίφρων ἠρχιτεκτόνησεν, εἶτ᾿ †ἄλλον2) ἐποίησε μείζω ὡς δὲ τοῦτον ῾Ηρόστρατός τιςἐνέπρησεν, ἄλλον ἀμείνω κατεσκεύασαν κτλ. Plin. N.H. 7, 125 laudatus est et Chersiphron3) Gnosius aede Ephesi Dianae admirabili fabricata4). Die zeugnisse über das Artemision sind zusammengestellt von Kukula Fo…

Aristainetos (von Byzanz?) (623)

(255 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 623 T 1BNJ Philostrat. Vit. Soph. 2, 11: πολλοὺς δὲ ἐπαίδευσε καὶ θαυμα σίους ἄνδρας ( scil.ὁ Βυζάντιος σοφιστὴς Χρῆστος), ὧν ἐγένετο … ῥήτορές τε εὐδόκιμοιΝικομήδης ὁ ἐκ τοῦ Περγάμου καὶ ᾽Ακύλας ὁ ἐκ τῆς ἑώιου Γαλατίας καὶ ᾽Αρισταίνετος ὁ1Βυζάντιος …   FGrH 623 T 2BNJ Eudokia Viol. p. 67: ᾽Αρισταίνετος ῥήτωρ· ἔγραψεν ῾Ιστορίαν Αἰγυπτίων καὶ Περὶ τῶν τοῦ Νείλου ἀγαθῶν.   FGrH 623 F 1BNJ Nonnos in Greg. Naz. adv. Jul. (Patrol. Gr.) 36 p. 1051 = Kosmas Hier. ebd. 38 p. 597 = Eudok. 698 (Kosmas Hier. ebd. 38 p. 597; Eudok. 698): τὸν Νεῖλον Αἰγύπτιοι ὡς θεὸν τιμῶσιν ἐν2τῆι ἀναβάσει, καὶ τοῦτον…

Thallos (256)

(2,216 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Wie jemand Th ‘den gefeiertsten der heidnischen chronographen der kaiserzeit’ nennen konnte, ist unbegreiflich. mann und buch sind für uns gleich schattenhaft. letzteres weniger weil das einzige brauchbare zeugnis (T 1) an mindestens einer stelle korrumpiert ist, als weil es sich denkbar schlecht mit den fragmenten verträgt, die durchweg von chris- lichen autoren zitiert werden — von Justin (F 5 b), Theophilos (F 2—3; der autor des Malalas F 8?), der quelle von Tertullian und Minucius (F 4; ist es Theophilos?) und Africanus (F 1; 5; 8. auch F 6?). leere einfälle …

Lykos von Rhegion (570)

(3,871 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Zu dem ansatz ἐπὶ τῶν διαδόχων stimmt sowohl dass L.s adoptivsohn Lykophron 1) zu den gelehrten gehört, die Ptolemaios Philadelphos mit der ordnung der bibliothek beauftragte, wie der konflikt mit dem Phale- reer Demetrios, der von c. 296 — c. 285 eine grosse rolle am hofe des ersten Ptolemaeers spielte, und dem seine stellungnahme in der sukzes- sionsfrage stellung und leben gekostet haben soll 2). Wenn danach L. zur ‘partei’ des Philadelphos gehört hat, so kann das schon einen leisen zweifel daran wecken ob er professioneller li…

Euhemeros von Messene (63)

(5,501 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 63 T 1BNJ Diodor. (VI 1) bei Euseb. PE II 2 p. 59 D: Εὐήμερος (ὁΜεσσήνιος p. 59 B) μὲν οὖν φίλος γεγονὼς Κασάνδρου τοῦ βασιλέως1 (317/6 — 298/7) καὶ διὰ τοῦτον ἠναγκασμένος τελεῖν βασιλικάς τινας χρείας καὶ μεγάλας ἀποδημίας ....... (F 2).   FGrH 63 T 2aBNJ Schol. Clem. Alex. Protr. II 24, 2 p. 304,18 Stäh: Εὐήμερον τὸν ᾽Ακραγαντῖνον] οὗτός ἐστιν ὁ Εὐήμερος, ὅν τινες Μεσσήνιον,οὗ μέμνηται ὁ Καλλίμαχος (vgl. T 4a).   FGrH 63 T 2bBNJ Athen. XIV 658 E: Εὐήμερος … ὁ Κῶιος ..... (F 1).   FGrH 63 T 3BNJ Lactant. Div. inst. I 11, 33: antiquus auctor Euhemerus, qui fuit ex civitate Messene, res gestas…

Diognetos (von Erythrai?) (120)

(231 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 120 T 1BNJ ( Script. Al. M. p. 134) = Plin. VI 61Plin. VI 61: Diognetus et Baeton (119 F 2 a) itinerum eius (sc. Alexandri) mensores.   FGrH 120 T 2aBNJ Plin. I 6: situus gentes ..... ex … Onesicrito Nearcho Megasthene Diogneto ….   FGrH 120 T 2bBNJ Plin. I 12. 13: arborum naturae ( de peregrines arboribus) .... ex … Diogneto Nicobule Anticlide Charete Mytilenaeo.1   FGrH 120 F 1BNJ Plin. VI 61—62: s. Baiton 119 F 2.   FGrH 120 F 2BNJ Hygin. Poet. astr. II 30: Diognetus Erythraeus ait quodam tempore Venerem cum Cupidine filio in Syriam ad flumen Euphraten venisse; eodem loco repente Typhona … ap…

Xenagoras (von Herakleia?) (240)

(2,966 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Kallimacheische zeit? ob das zitat F 26 aus Philostephanos stammt (Knaack Herm. XXV 1890, 82), ist zweifelhaft. aber Dionysios (F 29) zitiert ihn unter lauter alten autoren (Kephalon, συγγραφεὺς παλαιὸς πάνυ , Hellanikos, Aristoteles, Kallias, X, Dionysios von Chalkis), und der inhalt ist altertümlich. analog ist F 30, wo neben X Philostephanos, Hegesias, Ktesias, Archemachos, Damastes, Thukydides, Aristoteles stehen (vermittler Mnesigiton?). in der tempelchronik, für deren mitt- …

Phaistos (593)

(106 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 593 F 1aBNJSchol. Pindar. Pyth. 4, 28: ῎Αμμωνα Λίβυες τὸν Δία προσαγορεύ ουσιν, καὶ οὔτω τιμῶσι, καὶ ἔστιν αὐτοῦ μαντεῖον ἐν Λιβύηι· καὶ γὰρ καὶ Φαῖστος ἐν τοῖς1Λακεδαιμονικοῖς ἐπιβάλλων φησί·«Ζεῦ Λιβύης ῎Αμμων κερατόφορε κέκλυθι2μάντι».   FGrH 593 F 1bBNJSchol. Pindar. 9, 90d: ὅτι δοκεῖ ὁ Ζεὺς ἐν Λιβύηι ῎Αμμων τιμᾶσθαι, ὥς φησι Φαῖστος3ὁ τὰ Μακεδονικὰ συνταξάμενος· «Ζεῦ — μάντι».4 Notes^ back to text1. Φαῖστος: ἥφαιστος E^ back to text2. κερατόφορε BE Tract. De re metr. (ed. Koster, Paris 1922 p. 117) -ήφορε GQb^ back to text3. Φαῖστος Boeckh φῆστος o^ back to text4. Μακεδονικὰ o Λα…

Musaios (455)

(1,038 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Dass der verfasser von Π. ᾿Ισθμίων identisch ist mit dem hofdichter der Attaliden 1) ist möglich, aber nicht zu beweisen; doch rückt die benutzung in den Euripidesund Apolloniosscholien M. wohl noch in hellenistische zeit, und der epiker kann so gut ein prosabuch verfasst haben wie Euphorion. Ob eines der bücher Περὶ τῶν ᾿Ισθμίων die sieger- liste enthielt wissen wir nicht, aber ihre publikation werden wir postu- lieren 2); und es ist wohl denkbar dass ihre fortführung von zeit zu zeit, wie für Olympia, ein neues buch verlangte 3).   FGrH 455 T 1BNJ Suda s. v. Μουσαῖος ᾽Εφέσιος ·…

Helladios von Antinoupolis (635)

(150 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 635 T 1BNJ Phot. Bibl. 279 p. 535 b 39: ὅτι οὗτος ὁ συγγραφεύς ( scil.῾Ελλάδιος),ὁ ταῦτα ( scil.τὰς Χρηστομαθείας) συνταξάμενος, γένος μὲν Αἰγύπτιος ἦν, πόλεως δὲ τῆς ᾽Αντινόου (ἥ, ὡς αὐτὸς ἐπιγράφει, Βησαντινόου), ἰαμβικῶι δὲ μέτρωι διεξῆλθε τὰ1προκείμενα. γέγονε δὲ κατὰ τοὺς χρόνους Λικιννίου καὶ Μαξιμιανοῦ· ῞Ελλην, ἐξ ὧν2γράφει, τὴν θρησκείαν. ἔγραψε δὲ τῶι αὐτῶι μέτρωι καὶ ἑτέρους λόγους, ὧ ὁ μὲν ἐπι-γράφεται ᾽Αθῆναι, ὁ δὲ Νεῖλος, ὁ δὲ Αἰγύπτιος, ὁ δὲ Προτρεπτικός, ὁ δὲ ῾Ρώμη, ὁ δὲ3Φήμη, ὁ δὲ Νίκη, ὁ δὲ Πόλις ᾽Αντινόου. δῆλον δέ, ὅτι ἑκάστη ἐπιγραφὴ ὑπόθεσίς ἐστι τοῦ ἐπιγραφομέ…

Philippos von Pergamon (95)

(219 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction ‘neque dubium, quin exaratus sit titulus non ante alterum p. Chr. n. saeculum’ Max. Fraenkel. also hat Kaibel richtiger an die von Lukian verspotteten historiker des Partherkrieges (no. 203—210) ge- dacht, als E Schwartz RE IV 2807, der Ph mit den geographisch disponierenden Demetrios von Kallatis (85) und Agatharchides (86) zusammenstellte. wenn man dem phrasenhaften eingang überhaupt etwas positives entnehmen darf, war es eine zeitgeschichte, vielleicht eher s. III1, als s. II.   FGrH 95 T 1BNJ JG IV 1153 (Epidauros) : ῎Ανθετο μέν μ᾽ ᾽Επίδαυρος ᾽Αριστείδαο Φίλιπ…

Persaios von Kition (584)

(2,969 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Über P. s. Zeller(-Wellmann) Phil. d. Gr.4III 1, 1909, p. 38; Deich- gräber R E XIX 1, 1937, col. 926ff.; die hier nur in auswahl gegebenen zeugnisse und fragmente bei v. Arnim St. V. Fr. I, 1905, p. 96ff. 1); über P.s zeit Jacoby Ph. U. 16 p. 368f. Der verleumdungsfeldzug gegen alle tatsachen seines lebens von der geburt bis zum tode, der noch die charak- teristik Tarns 2) bestimmt, wird dadurch widerlegt dass ihm Antigonos Gonatas sein vertrauen länger als dreissig jahre bewahrt hat. Aber der als philosoph kaum sehr bedeutende mann — er war einer der vielen orthodoxen Ζηνώνειοι d…

Metrodoros von Chios (43)

(1,285 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction ΤΡΩΙΚΑ S. noch Hellanikos 4 F 23ff.; Dionys. Skytobr. 32 T 4. 5; auch spielereien wie die verdoppelung der Ilias durch den Makedonen Timolaos, schüler des Anaximenes (Suid. s. Τιμόλαος ). es gab vermutlich viel mehr: s. 49 F 11 und einen von Medea Norsa Aegyptus I 1920, 154ff. publizierten papyrus saec. V/VI p. Chr, den Lavagnini ebd. II 1921, 192ff. als stück eines neuen Troiaromans erkannte. ich drucke den schön geschriebenen, aber schlecht erhaltenen (‘scrittura…

Polyzelos von Rhodos (521)

(1,624 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Dass P. Rhodier war bezeugen Hygin und Plutarch; die vermittler der zitate sind unbekannt 1). Wenn Plutarch das seinige aus Hermippos hat, gäbe das einen t. ante, der sich gut damit vertrüge dass P. wahr- scheinlich Ergias (4. jhdt?) benutzt hat 2) und seinerseits (vielleicht, aber das ist unsicherer) von Zenon benutzt ist 3), also vermutlich in die erste hälfte des 3. jhdts gehört, wenn auch die 2. hälfte des 4. jhdts nicht unbedingt ausgeschlossen ist. Die steine verhelfen nicht zur ent- scheidung: die gewöhnlich gerade i…

Aristeides von Milet (286)

(7,570 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der von *Plu am häufigsten, mit einer zweifelausnahme (zu F 20) nur für ᾿Ιταλικά (F 1—19; wohl auch F 2 mit ῾Ιστορίαι gemeint; u. p. 374, 31) und mit ihnen ja häufig verbundene Σικελικά (F 21) zitierte autor. aber Par 27 B kann man ihn nicht einsetzen, da *Plu nicht weni- ger als 15 verfasser von ᾿Ιταλικά nennt; und Lydus De mens. 4, 147 p. 165, 21 Wü = Par 35 A ist ᾿Αριστειδης aus der römischen parallelge- schichte 35 B versehentlich für ᾿Αριστόδημος (22 F 1) verschrieben. die fülle der zitate ist nicht etwa ein beweis dafür, dass dem *Plu hier wirklich das buch …

Diokles (693)

(188 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 693 F 1BNJJoseph. A. J. 10, 228: (Berossos 680 F 8) καὶ Μεγασθένης δὲ ἐν τῆι α ̅ (?) τῶν ᾽Ινδικῶν (715 F 1) … ἀποφαίνειν πειρᾶται τοῦτον τὸν1βασιλέα ( scil.Ναβοκοδρόσορον) … καταστρέψασθαι… Λιβύης τὴν πολλὴν καὶ ᾽Ιβηρίαν. καὶ Διοκλῆς δ᾽ ἐν τῆι δευτέραι τῶν Περσικῶν μνη-234μονεύει τούτου τοῦ βασιλέως, καὶ Φιλόστρατος ἐν ταῖς ᾽Ινδικαῖς καὶ56Φοινικικαῖς ἱστορίαις (789 F 1), ὅτι οὗτος ὁ βασιλεὺς ἐπολιόρκησε τὴν Τύ-7ρον ….   FGrH 693 F 2BNJSchol. Theokrit. 7, 112: ᾽Αλκαῖός (F 77 Diehl2) φησιν,8ὅτι ῞Εβρος κάλλιστος ποταμός· Διοκλῆς δὲ καταφέρεσθαι αὐτὸν ἀπὸ 9 ῾Ροδόπης καὶ ἐξερεύγεσθαι…

XXIV. Herakleia am Pontos

(972 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XXIV. Herakleia am Pontos Die reste der lokalgeschichte sind, auch abgesehen von Photios' grossem exzerpt aus Memnon1, ziemlich reichlich, und wir übersehen eine entwicklung von mindestens vier jahrhunderten. Die stadt kommt für uns zuerst bei dem Herakleenser Herodoros um 400 v. Chr. vor, der alles andere ist als ein ‘alter logograph’2: er erkennt die ansprüche an, mit denen die junge stadt sich einen platz in der geschichte sowohl des Herakles wie der Argonauten sichert3. Dann begegnen wir wahr scheinlich schon im 4. jhdt dem wirklichen lokalhistoriker Promathi das4; und Amphith…

Pherekydes von Leros (475)

(526 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Über person und werke Ph.s und spuren ihrer benutzung s. Mnemos. S. III vol. 13, 1947, p. 48ff., wo hoffentlich endgiltig bewiesen ist, dass er in hellenistische zeit gehört. Die zeit liesse sich genauer bestimmen, wenn Aelian das F 2 aus dem N. A. 5, 27 zitierten Istros 1) hätte; aber das ist zweifelhaft, da dieser ὑπὸ μηδενὸς ἀδικεῖσθαι τῶν γαμψωνύχων ὀρνέων sagt; es gab eben mehr legenden. Wir kennen kein älteres buch über Leros, das in hellenischer zeit Milet gehört hat: in der inhaltsangabe von Ps. Deinarchos' Δηλιακός2) steckt eine korruptel.   FGrH 475 T 1BNJ Suda s. v. Φερε…

Sammelzitate. Anhang (487)

(4,951 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 487 F 1BNJPlutarch. Theseus 10: Σκείρωνα δὲ πρὸ τῆς Μεγαρικῆς ἀνεῖλε1ῥίψας κατὰ τῶν πετρῶν, ὡς μὲν ὁ πολὺς λόγος ληιστεύοντα τοὺς παριόντας, ὡς δ᾽ ἔνιοι λέγουσιν ὔβρει καὶ τρυφῆι προτείνοντα τὼ πόδε τοῖς ξένοις καὶκελεύοντα νίπτειν, εἶτα λακτίζοντα καὶ ἀπωθοῦντα νίπτοντας εἰς τὴν θάλασσαν. (2) οἱ δὲ Μεγαρόθεν συγγραφεῖς ὁμόσε τῆι φήμηι βαδίζοντες καὶ ῾τῶι πολλῶι χρόνωι᾽ κατὰ Σιμωνίδην ῾πολεμοῦντες᾽ οὄθ᾽ ὑβριστὴν οὄτε ληιστὴν γεγονέναι τὸν Σκείρωνά φασιν ἀλλὰ ληιστῶν μὲν κολαστήν, ἀγαθῶν δὲ καὶ δικαίων οἰκεῖον ἀνδρῶν καὶ φίλον. (3) Αἴακόν τε γὰρ ῾Ελλήνων ὁσιώτατοννομίζεσθαι,…

Kadmos (der Juengere) von Milet (335)

(769 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Von den ᾿Αττικά und ᾿Αττικαὶ; ἱστορίαι ist so wenig erhalten, dass selbst über ihren inhalt und literarischen charakter nicht völlig ins klare zu kommen ist. Der titel ᾿Αττικά, den die bücher des Palaiphatos und Mar- syas 1) getragen haben sollen, könnte direkt von Istros 2) oder gar von Androtion 3) übernommen sein. Aber es ist auch die gewöhnliche titelform für bücher über städte und länder, griechische wie barbarische, die — wie man besonders gut an Μιλησιακά und Λιβυκά sieht — zwei verschie- dene inhalte deckt: die vollständige geschichte eines volkes…

Antisthenes (655)

(65 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 655 T 1BNJ Plin. N.H. 1, 36: 608 T 3.   FGrH 655 F 1BNJ Plin. N.H. 36, 79: qui de iis (scil. pyramidibus) scripserint — sunt … Dionysius, Artemidorus (V), Alexander Polyhistor (273 F 108), Butoridas, Antisthenes, Demetrius (643), Demoteles (656), Apion (616 F 17).1 Notes^ back to text1. butoridas B -iadas rJacoby, Felix (Berlin)

Kleinias (819)

(74 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 819 F 1BNJServ. Dan. Vergil. A. 1, 273: sed de origine et conditore urbis diversa a diversis traduntur. Clinias refert Telemachi filiam Romen nomine Aeneae nuptam fuisse, ex cuius vocabulo Romam appellatam . ** dicit Latinum ex Ulixe et Circe editum de1 nomine sororis suae mortuae Romen civitatem appellasse. (Es folgt 840 F 40d). Notes^ back to text1. ** Schoppe < Cato in Originibus> MasviciusJacoby, Felix (Berlin)

II. Aigina

(595 words)

Author(s): Jacoby, Felix
II. Aigina 1 Von urkundlicher chronik oder fasten ist nichts bekannt2. Man wird annehmen, dass beamtenlisten geführt sind; aber Herodot, der die insel wahrscheinlich selbst besucht, manches gesehen, und anderes von seinen aristokratischen gastfreunden gehört hat3, ist über die chro nologie selbst der kriege zwischen Aigina und Athen, für die er sich be sonders interessiert, so vage dass sie zu den am häufigsten behandelten problemen der älteren griechischen geschichte gehört4. Wir kennen auch keinen aeginetischen lokalhistoriker aus dem 5. und 4. jhdt.5, und haben keinen gr…

Dionysios (357)

(166 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction D. 1) ist bei der häufigkeit des namens und der ungewissheit, ob er Athener war, nicht zu identifizieren. Wenn er es war und wenn wir in der πραγματεία περὶ ἱερῶν2) — so wird man doch verbinden müssen — eine rede oder broschüre sehen dürften, so läge es nahe, an den politiker (und dichter) Dionysios Chalkus 3) zu denken, der eines der bedeuten- deren mitglieder der kommission für die gründung von Thurioi ge- wesen ist 4), und den Crusius wegen Plutarch Nikias 5, 3/4 als ‘deisi- daimon und mantis’ charakterisiert. Aber in beiden fällen ist eine epitome sc…

LXXVIII. Troizen

(1,605 words)

Author(s): Jacoby, Felix
LXXVIII. Troizen Τροιζηνιακά sind nicht direkt bezeugt, obwohl wir zwei (spät)hellenis tische historiker aus Troizen kennen — einen Zenodotos, der vor Varro über Italien geschrieben hat, und einen Aristotheos ἱστοριογράφος, der um die mitte des 2. jhdts in Delphi ἀκροάσεις ἐποιήσατο τῶν πεπραγματευ μένων αὐτῶι, παρανεινῶν δὲ καὶ ἐνκώμια εἰς ῾Ρωμαίους1 — und obwohl eine leise möglichkeit besteht dass schon Aristoteles in der πολιτεία ein buch über die stadt benutzen konnte2. Wir postulieren mindestens éin solches wegen der reichen überlieferung3, deren besonders starke loka…

Archemachos von Euboia (424)

(2,294 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der mehrfach korrupte name 1) ist genügend bezeugt. Den t. ante gibt F 9 aus Apollodor; das freilich arg verwirrte F 7 bringt ihn wahr- scheinlich vor den Rhodier Apollonios in die erste hälfte des 3. jhdts 2). Höher hinauf möchte ich wegen F 6 und 7 nicht gehen. A. scheint das abschliessende werk über Euboia geschrieben zu haben. Wenn man F 4 auf den streit um Halonnesos in der zeit Philipps beziehen darf, war das 4. jhdt und vielleicht die historische zeit überhaupt im 4. buch behandelt…

Gorgias von Athen (351)

(219 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 351 T 1BNJ Athen. 13, 21 p. 567 A: s. 347 T 1.   FGrH 351 T 2BNJ Athen. 13, 46 p. 583 DE: s. 347 T 2.   FGrH 351 T 3BNJ Pollux 9 praef.: ᾽Ονομαστικόν τι βιβλίον πεποίηται Γοργίαι τῶι σοφιστῆι, οὑτωσὶ μὲν ἀκοῦσαι παιδευτικόν, εἰς δὲ πείραν ἐλθεῖν ὀλίγου λόγου. τούτωι τῶι συγγράμματι πάλαιμὴ προσομιλήσας, ἀλλὰ νῦν ἐντυχὼν ἠρξάμην περὶ τούτων τῶν βιβλίων ὥς τι ὄντων φρονεῖν· τά τε γὰρ ἄλλα τὴν χρείαν αὐτῶν ἀποδέχομαι, καὶ ὅτι τὸν τῶν ὀνομάτων κατάλογον, ἔχοντά τι τῆι φύσει προσκορές, τῶι τρόπωι τῆς διαθέσεως σεσόφισται πρὸς τὸ ἄλυπον κτλ.1   FGrH 351 F 1BNJ Athen. 13, 70 p. 596 F: Στρατοκλῆς δ᾽ ὁ ῥήτ…

Iason (632)

(53 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 632 F 1BNJAthen. 14, 12 p. 620 D: ᾽Ιάσων δ᾽ ἐν τρίτωι Περὶ τῶν ᾽Αλεξάνδρου ἱερῶν ἐν ᾽Αλεξανδρείαι φησὶν ἐν τῶι μεγάλωι θε άτρωι ὑποκρίνασθαι ῾Ηγησίαν τὸν κωμωιδὸν τὰ ῾Ησιόδου, ῾Ερμόφαντον δὲ1τὰ ῾Ομήρου. Notes^ back to text1. ῾Ησιόδου Mei ἡροδότου AEJacoby, Felix (Berlin)

Dionysios (653)

(23 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 653 T 1BNJPlin.(III 183; IV 352) Jacoby, Felix (Berlin)

Theotimos (470)

(723 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 470 F 1BNJSchol. Pindar. Pyth. 5, 34: φιλεῖν δὲ Κάρρωτον ἔξοχ ἑοταίρων] Κάρρωτος ὄνομα κύριον, περὶ οὗ μέμνηται πρὸς τὸν ᾽Αρκεσίλαον.1οἱ δὲ τὸν ἡνίοχον τούτου, ὅν φησιν ὁ Δίδυμος (om. Schmidt) τῆς Πυθικῆς2νίκης (a. 462/1) αἴτιον γενέσθαι τῶι ᾽Αρκεσιλάωι, κατάγειν δὲ αὐτῶι καὶ3στρατιωτικὸν ἀπὸ τῆς ῾Ελλάδος ἀθροίσαντα. ταῦτα δὲ πιστοῦται παρατιθέμενος4τὰ Θεοτίμου ἐκ τοῦ πρώτου Περὶ Κυρήνης ἔχοντα οὔτως·«διαπίπτουσαν5δὲ τὴν πρᾶξιν αἰσθόμενος ᾽Αρκεσίλαος καὶ βουλόμενος δι᾽ ἑαυ-67τοῦ τὰς ῾Εσπερίδας οἰκίσαι, πέμπει μὲν εἰς τὰς πανηγύρεις ἵππους ἀθλήσοντας Εὄφημον ἄγοντ…

Hippys von Rhegion (Myes) (554)

(3,437 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Ich habe diesen angeblich ältesten historiker Siziliens, dessen name in den meisten zitaten korrumpiert ist 1), an den anfang gestellt, aber durch die randdatierung davor gewarnt, den antiken synchronismus mit dem Xerxeskrieg (oder von Sizilien aus gesehen, mit dem grossen Karthager- krieg) ernsthaft zu nehmen, wie es die vulgata noch immer tut. Es bedarf keines wortes dass ein autor dieser zeit nicht nach olympiaden datieren konnte 2). Die vita kennt denn auch nicht die Σικελικαὶ πράξεις selbst, sondern nur ihre epitomierung durch einen gewissen My…

Xenophilos (767)

(132 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 767 F 1BNJAnon. De Mul. 9 p. 216 West.: Λύδη. ταύτην φησὶν Ξενόφιλος ὁ τὰς Λυδικὰς ἱστορίας γράψας γυναῖκά τε καὶ ἀδελφὴν εἶναι ᾽Αλυάτεω τοῦ Κροίσου προπάτορος. ταύτης υἱὸς ᾽Αλυάτης διαδεξάμενος1τὴν τοῦ πατρὸς βασιλείαν ἐγένετο δεινῶς ὑβριστής, ὡς καὶ τὰ ἱμάτια ἀξιολόγων ἀνδρῶν περισχίσαι, καὶ προσπτύειν πολλοῖς· αὐτὴ δὲ τὸν υἱὸν ὅσον ἐδύνατο κατέστελλεν, τοὺς δὲ ὑβριζομένους καὶ λόγοις χρηστοῖς καὶ ἔργοις ἠμείβετο. πᾶσαν δὲ τῶι υἱῶι φιλοφροσύνην προσφέρουσα εἰς στοργὴν ἑαυτῆς πολλὴν αὐτὸν περιέτρεψε. νομίσασα δὲ αὐταρκῶς ἀγαπᾶσθαι, σκηψαμένη ἀσθένειανσίτου καὶ τῶν λοι…

Boethos von Tarsos (194)

(215 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Das gedicht ist gelegentlich von Antonius' aufenthalt in Tarsos a. 41, wo er Kleopatra erwartete, überreicht (Hillscher Hom. lit. Graec. 425f.). B auch verfasser des epigramms AP IX 248 (s. Hillscher a. o.; Reitzenstein RE III 601, 3)? es hat natürlich zahllose derartige enkomien gegeben.   FGrH 194 T 1BNJ Strabon XIV 5, 14: (Augustus' lehrer Athenodoros ὁ Σάνδωνος) κατιών τε εἰς τὴν πατρίδα ἥδη γηραιὸς κατέλυσε τὴν καθεστῶσαν πολιτείαν, κακῶς φερο- μένην ὑπό τε ἄλλων καὶ Βοηθοῦ, κακοῦ μὲν ποιητοῦ, κακοῦ δὲ πολίτου, δημοκοπίαις ἰσχύσαν…

Theodoros von Samothrake (62)

(192 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Offenbar erschwindelter autor. F 2 ist die einlage in einen festen zusammenhang deutlich, wodurch die zuweisung an den Samothrakier noch wahrscheinlicher wird.   FGrH 62 F 1BNJPtolem. Chenn. bei Phot. Bibl. 190 p. 152 b 26: ἐν δὲ τῶι ζ ̅ (sc. τῆς Καινῆς ῾Ιστορίας) περιέχεται ὡς Θεόδωρος ὁ Σαμοθρὰιξ τὸν Δία φησὶ γεννηθέντα ἐπὶ ἑπτὰ ἡμέρας ἀκατάπαυστον γελάσαι· καὶ διὰ τοῦτο τέλειος ἐνομίσθη ὁ ἑπτὰ ἀριθμός.1 Commentary F 1 Weinreich Herm. LVII 479.2   FGrH 62 F 2BNJSchol. Apoll. Rhod. IV 264: ᾽Αρκάδες οὃ καὶ πρόσθε σεληναίης ὑδέονταιζώειν] οἱ ᾽Αρκάδες δοκοῦσι πρὸ τῆς σελήν…

Apollodoros von Artemita (779)

(1,566 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 779 F 1BNJAthen. 15, 29 p. 682 CD: ᾽Απολλόδωρος δ᾽ ἐν δ ̅ Παρθικῶν ἄνθος τι ἀναγράφει καλούμενον φιλάδελφον κατὰ τὴν Παρθικὴν χώραν, περὶ οὗ τάδε φησίν·«καὶ μυρσίνης γένη ποικίλα μῖλάξ τε καὶτὸ καλούμενον φιλάδελφον, ὃ τὴν ἐπωνυμίαν ἔλαβε τῆι φύσει πρόσφορον. ἐπειδὰν γὰρ ἐκ διαστήματος αὐτομάτως κράδαι συμπέσωσι, ἐμψύχων περιπλοκὴν ἐν ταὐτῶι μένουσιν ἡνωμέναι1καθάπερ ἀπὸ ῥίζης μιᾶς, καὶ τὸ λοιπὸν ἀνατρέχουσιν καὶ ζωο-2φυτοῦσιν. διὸ καὶ τοῖς ἡμέροις φυλακὴν ἀπ᾽ αὐτῶν κατασκευά ζουσιν· ἀφαιροῦντες γὰρ τῶν ῥάβδων τὰς λεπτοτάτας καὶ δια πλέξαντες [τε] δικτύου τρόπωι φυτεύουσι…

Apollodoros von Athen (244)

(87,727 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction (Münzel-)Schwartz RE I 2855, 61. hauptdaten (vgl. PhU. XVI 1ff.): geb. gegen 180a; schüler des Diogenes von Babylon in Athen um 160; schüler und mitarbeiter (T 2, 21) Aristarchs in Alexandreia von vielleicht 156/5 (Diogenes' gesandtschaftsreise nach Rom) bis sehr wahrscheinlich 145 (vertreibung der gelehrten aus Alexandreia oder 144 (tod Aristarchs in Kypros); aufenthalt in Pergamon von 144/3 bis 138 oder 133; rest des lebens in Athen bis über 120/19, vielleicht bis um 110 (zu F 56; 219). die drei historischen oder halbhistorischen hauptwerke sind wahrschei…

Aristarchos von Elis (412)

(408 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Pausan. 5, 27, 11 ἔστι δὲ ὑπὸ ταῖς ἐν τῆι ῎Αλτει πλατάνοις .... τρόπαιον χαλκοῦν καὶ ἐπίγραμμα ἐπὶ τοῦ τροπαίου τῆι ἀσπίδι, ᾿Ηλείους ἀπὸ Λακεδαι- μονίων ἀναστῆσαι. ἐν ταύτηι τῆι μάχηι καὶ τὸν ἄνδρα ἐπέλαβεν ἐκεῖνον ἀφ- εῖναι τὴν ψυχήν, ὃς τοῦ ῾Ηραίου τῆς ὀροφῆς κατ᾿ ἐμὲ ἀνασκευαζομένης ἐνταῦθα ὁμοῦ τοῖς ὅπλοις εὑρέθη κείμενος. Der wortlaut scheint zu zeigen, dass Pausanias den λόγος nicht gehört sondern gelesen hat, was dann am ehe- sten auf ein periegetisches buch führt 1). Wenn er an der zweiten stelle κατ᾿ ἐμέ sagt, so ist das wohl nur einer der vielen belege für s…

Agathon (801)

(178 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 801 F 1BNJSchol. Apoll. Rhod. 2, 1015 b: ῾Ιρὸν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπὶ1τοῖσιν ὄρος καὶ γαῖαν ἄμειβον, / ἧι ἔνι Μοσσύνοικοι ἀν᾽ οὄρεα ναιετάουσιν / μόσσυνας] τοῦτο καθῆκόν ἐστιν εἰς τὸν Εὄξεινον πόντον· μέμνηται αὐτοῦ καὶ Κτησίας ἐν τῶι α ̅ Περιόδων (688 F 56) καὶ Σουίδας ἐν β ̅ (602 F 3) περὶ τοὺς2λεγομένους Μάκρωνας. ἀκριβέστερον δὲ ὁ ᾽Αγάθων ἐν τῶι τοῦ Πόν-3του Περίπλωι ἑκατὸν ἀπέχειν σταδίους αὐτό φησι τῆς Τραπε-4ζοῦντος. ὁ δὲ Εἰρηναῖος (Haupt Opusc. II 440 F 21) Μνησίμαχόν φησιπερὶ αὐτοῦ ἱστορεῖν ἐν τῶι α ̅ Περὶ Σκυθῶν (841 F 1), ἀγνοῶν· ὁ γὰρ Μνησί μαχος ἐν τῆι Εὐρώπηι μέμνηται κειμένης τ…

Maiandrios und(?) Leandr(i)os von Milet (491-492)

(734 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Ich habe zwei nummern gegeben, weil sich die identität der beiden autoren nicht strikt beweisen lässt; denn den gedanken F 15 im zusam- menhang von F 1 unterzubringen gibt man sogleich wieder auf. Aber die ansicht K. Keils 1), dass Λεάνδρ(ι) ος korruptel des inschriftlich belegten Μαιάνδριος ist, scheint mir auch durch Wendel 2) nicht widerlegt. Seine verteilung der fragmente L.s auf drei werke — (1) Μιλησιακά (F 10; 12; 15-18), die er ohne weiteres als ‘unterhaltende sammlung milesischer geschichten’ charakterisiert, was zwar schon in hellenis…

Hermaios (620)

(299 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 620 F 1BNJPlutarch. De Is. 37 p. 365 EF: ἔτι τε τὸν κιττὸν [ὃν]1῞Ελληνές τε καθιεροῦσι Διονύσωι, καὶ παρ᾽ Αἰγυπτίοις λέγεται χενόσιρις2ὀνομάζεσθαι, σημαίνοντος τοῦτ ὀνόματος (ὥς φασι) φυτὸν ᾽Οσίριδος. ᾽Αρίστων τοίνυν ὁ γεγραφὼς ᾽Αθηναίων ἀποικίαν (337 F 1) ἐπιστολῆι τινι ᾽Αλεξάρχου3περιέπεσεν, ἐν ἧι Διὸς ἱστορεῖται [δὲ] καὶ ῎Ισιδος υἱὸς ὢν ὁ Διόνυσος ὑπ᾽4Αἰγυπτίων οὐκ ῎Οσιρις ἀλλ᾽ ᾽Αρσαφὴς ἐν τῶι ἄλφα γράμματι λέγεσθαι, δη-5λοῦντος τὸ ἀνδρεῖον τοῦ ὀνόματος. ἐμφαίνει δὲ τοῦτο καὶ ὁ ῾Ερμαῖος6ἐν τῆι πρώτηι Περὶ τῶν Αἰγυπτίων· ὄβριμον γάρ φησι μεθερ-7μηνευόμενον εἶναι τὸν ῎…

Amyntianos (150)

(321 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction T 1 spricht eher für eine sophistische prunkrede, als für ein ge- schichtswerk ( res gestaeF 1). Reinachs zuweisung des fragm. Sabbai- ticum (151) an A ist sehr verlockend.   FGrH 150 T 1BNJ ( Script. Al. M. p. 162) = Phot. Bibl. 131Phot. Bibl. 131: ἀνεγνώσθη ᾽Αμυντιανοῦ εἰς᾽Αλέξανδρον. προσφωνεῖ δὲ τόν λόγον τῶι αὐτοκράτορι ῾Ρωμαίων Μάρκωι (161—180 p. Chr.)· καὶ ἐπαγγέλλεται μὲν ἀξίως εἰπεῖν τῶν ᾽Αλεξάνδρου πράξεων, ἐδείχθη δὲ προιὼν ὡς ἐπαγγεῖλαι μέν ἐστιν ἔνθερμος καὶ τολμητής, πληρῶσαι δὲ1τὴν ἐπαγγελίαν ψυχρὸς καὶ δειλός. πολὺ γὰρ καταδεέστερον καὶ τῶν ἔμπρ…

Armenidas (378)

(2,178 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der name ist, wie Nikokrates, erstaunlich oft korrumpiert 1), aber meist sicher herzustellen. Den buchtitel Θηβαικά gibt nur F 1; aber unter ihm lassen sich alle fragmente unterbringen. Spuren des ionischen dia- lektes 2) in F 6 — und mehr als spuren kann man bei der art der über- lieferung nicht erwarten — sprechen für frühe zeit: man wird A. noch vor Aristophanes und auch deshalb in die letzten jahrzehnte des 5. jhdts setzen 3), aber nicht vor Hellanikos' Φορωνίς (und Βοιωτιακά?), die sich nicht genauer datieren lässt, aber wahrscheinlich in die erste periode …

Abkürzungen (abkurzungen)

(157 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Abkürzungen (Siglen) in Apparat und Kommentar o = alle handschriften r = die übrigen handschriften ς = deteriores, Byzantiner t = antike textzeugen v = vulgata der modernen ausgaben < > = ergänzungen ̣ = athetesen † = korrupt und nicht sicher zu verbessern [̣] = zusätze des ausgeschriebenen autors *F = vermutungsweise eingereihtes fragment; buchzahl oder titel geändert oder unsicher Ald = Aldina Palm = Palmerius (Lepaulmier) Bkr = J. Bekker Rei = Reiske Cas = Casaubonus Salm = Salmasius Cor = Coray Scal = Scaliger Ddf = Dindorf Schwei = Schweighäuser Gr-H = Grenfell-Hunt Steph = H. (und R.) …

Amelesagoras von Athen (Eleusis) (330)

(8,229 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction The enigma of this much discussed figure is perhaps not hard to solve. A Chalcedonian as the author of an Atthis before Hellanikos is a phe- nomenon incredible in itself 1); actually A. of Chalkedon owes his ex- istence to a gap in the list of early historians negligently transcribed in Dionysios of Halikarnassos 2). There remain the ‘Athenian’ of Antigonos of Karystos, whose Atthis both Dionysios and Clement have in mind, and the ᾿Αθήνησιν ἀνὴρ ᾿Ελευσίνιος mentioned by Maximus of Tyre. Their identification is obvious and renders superfluous all comp…

Memnon <von Herakleia> (434)

(20,993 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction M. ist uns nur aus dem exzerpt des Photios bekannt, der seinerseits nur noch einen band des werkes besass — die bücher IX-XVI, die vom beginne der tyrannis 364/3 bis zu Caesars rückkehr aus dem osten 47 v. Chr. gehen. Danach umfassten die ersten acht etwa den gleichen zeit- raum wie die ersten neun des Nymphis 1). Wie in ihnen das verhältnis von archaeologie und geschichte war, ist nicht zu sagen; aber die zahl der bücher beweist dass M.s stoffverteilung der des Nymphis näher stand als der des Kallistratos 2). Wenn Photios dann ohne jeden aus- druck des zweifels …

Antipatros (507)

(275 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Zeitlich unbestimmbar, da das fehlen unter Ti.s autoren keinen sicheren t. ante liefert 1), die identifikation mit dem autor des Plinius nicht be- weisbar ist 2), und überdies der Antiochos von F 2 kein distinktiv hat. Wenn man aus allgemeinen gründen und wegen 508 F 14; 523 F 6 an Antiochos III (228-187) 3) denken darf, gehört A. frühestens in die erste hälfte des 2. jhdts v. Chr. Von der form des buches haben wir keine vorstellung; aber da auch sein umfang unbekannt ist, schliesst F 1 nicht unbedingt geschichtliche erzählung in chronologischer folge aus 4).   FGrH 507 T 1BNJ Plin.…

Die Sikyonische Anagraphe (550)

(586 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die frage ob die ᾿Αναγραφὴ ἡ ἐν Σικυῶνι (ἀποκειμένη) eine alte ‘fest- chronik’ war 1) oder ‘une chronique lapidaire consacrée par quelque érudit dans un des nombreux temples de Sicyone’ 2) entscheiden wir ohne bedenken zugunsten der zweiten eventualität. Denn ihre zeit be- stimmt sich nach oben zweifelsfrei auf den ausgang des 5. jhdts durch die verwendung der Herapriesterinnen von Argos zur datierung 3), nach unten durch ihre benutzung in der Συναγωγὴ τῶν περὶ μουσικῆς des Pontikers Herakleides 4), an die man sie zeitlich nicht gern zu nahe heranrücke…

Aristainetos (771)

(99 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 771 F 1BNJSteph. Byz. s.v. Γέλα · .... ᾽Αρισταίνετος δ᾽ ἐν α ̅ Τῶν περὶ Φασήλιδα, ὅτι Λάκιος καὶ ᾽Αντίφημος ἀδελφοὶ ἐλθόντες εἰς Δελφοὺς1μαντεύσασθαι, τὴν δὲ Πυθίαν οὐδὲν περὶ ἐκείνων λέγουσαν προστάσσει<ν> τὸν2Λάκιον πρὸς ἀνατολὰς ἡλίου πλεῖν. τοῦ δ᾽ ᾽Αντιφήμου γελάσαντος, τὴν Πυθίαν εἰπεῖν πάλιν ῾ἐφ᾽ ἡλίου δυσμῶν᾽, καὶ Γέλαν πόλιν οἰκίσαι.3 Notes^ back to text1. Λάκιος: 448 F 1^ back to text2. μαντεύσεσθαι P ‘exciderunt ea de quibus Pythia interrogata erat’ Mei οὐδὲν R οὐδ᾽ ἂν VP προστάσσειν v^ back to text3. ἐφ᾽ R ἀφ᾽ VP Γέλαν Bochart ἣν ἂν o οἰκίσαι Mei οἰκήση oJacoby, Felix (Ber…

Simonides von Keos (8)

(1,214 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Name in der literatur häufig: zwei hellenistische epiker (Suid. s. Σιμ. Μάγνης. Σιμ. Καρύστιος); ein verfasser von ῎Ατακτοι λόγοι (Aristot. metaph. N 3 p. 1091 a 7. Alex. Aphros. Comm. i. Arist. I 818, 1ff.), die nichts mit den Σύμμικτα F 3 zu tun haben; ein Simonides minor, quinquennio in Meroe moratus, der über Aethiopien schrieb (Plin. N H VI 183). die annahme einer verwandt- schaft des genealogen mit dem lyriker wird sich außer auf die gleiche heimat darauf gestützt haben, daß man aus den ἀναγραφαί einen enkel des großen S. kannte (Marm. Par. ep. 49. vgl. v. W…

Sokrates von Rhodos (192)

(677 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Name in Rhodos häufig. sicher zeitgenössischer schriftsteller; nicht im homonymenverzeichnis Diog. Laert. II 47, wo S von Argos mit einer Περιήγησις ῎Αργους (III) und S von Kos mit ᾿Επικλήσεις θεῶν (IV) angeführt werden. dem letzteren dürfte auch das zitat eines θηρί- κλειον ῾Ροδιακόν Athen. XI 784 D gehören. die ohne signum zitierten fragmente und das buch Πρὸς Εἰδόθεον s. unter S von Argos. über inhalt und umfang laßt sich sicheres nicht sagen. aber das zitat aus dem dritten buche macht immerhin wahrscheinlich, d…

Magnus von Karrhai (225)

(3,141 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Spezialschrift eines feldzugteilnehmers (T 2; auf Malalas' χρονογράφος T 1 ist nichts zu geben), die vielleicht mit dem eindruck schloß, den die nachricht von Julians tod in der vaterstadt des autors machte (Zosim. III 34, 2). über die form (ich-erzählung ?? s. zu T 2) läßt sich sicheres nicht sagen. auch die zeit der herausgabe ist nicht zu bestimmen; die auch von Klotz RhM. LXXI 1916, 482; 497 wieder angeführten stellen Ammians (XXIV 1, 9; XXV 1, 2) sind nicht als indizi…

Polycharmos (770)

(1,384 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 770 F 1BNJAthen. 8, 8 p. 333 D-F: οὐ κατασιωπήσομαι δὲ οὐδὲ τοὺςἐν Λυκίαι ἰχθυομάντεις ἄνδρας, περὶ ὧν ἱστορεῖ Πολύχαρμος ἐν δευτέρωι Λυκιακῶν, γράφων οὔτως·«ὅταν γὰρ διέλθωσι πρὸς τὴν Θάλασσαν, οὗ τὸ ἄλσος ἐστὶ πρὸς τῶι αἰγιαλῶι τοῦ ᾽Απόλλωνος, ἐν ὧι ἐστιν1ἡ δῖνα ἐπὶ τῆς ἀμάθου, παραγίνονται ἔχοντες οἱ μαντευόμενοι ὀβελίσκους δύο ξυλίνους, ἔχοντας ἐφ᾽ ἑκατέρωι σάρκας ὀπτὰςἀριθμῶι δέκα· καὶ ὁ μὲν ἱερεὺς κάθηται πρὸς τῶι ἄλσει σιωπῆι, ὁ δὲ μαντευόμενος ἐμβάλλει τοὺς ὀβελίσκους εἰς τὴν δῖναν, καὶ ἀποθεωρεῖ τὸ γινόμενον. μετὰ δὲ τὴν ἐμβολὴν τῶν ὀβ…

Theodektes von Phaselis (113)

(111 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Th gehört, da der vater vor 334 gestorben ist, noch in vorhelle- nistische zeit; Lykos ist zeitgenosse des Phalereers Demetrios. den jüngeren Th oder auch nur seine Τέχνη zu streichen, haben wir kein recht.   FGrH 113 T 1BNJ(II 369) Suid. s. Θεοδέκτης· Φασηλίτης, ῥήτωρ, υἱὸς τοῦ προτέρου (des Isokrateers und Aristotelikers). ἔγραψεν ᾽Εγκώμιον ᾽Αλεξάνδρου τοῦ ᾽Ηπειρώτου1 (342—330)· ῾Ιστορικὰ ῾Υπομνήματα· Νόμιμα Βαρβαρικά· Τέχνην ῥητορικὴν ἐν βιβλίοις ἑπτά· καὶ ἄλλα πολλὰ ὑπομνήματα.2 Notes^ back to text1. ἐγκώμιον: ᾽Αλεξανδ ρ τοῦ Πριαμ ἐγκώμιον add A πρι μ´|α praemis…

Anhang zu Makedonien II (776)

(325 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 776 F 1BNJ Satyros P. Ox. 1176 fr. 39 col. 20, 22 = Vita Eurip. p. 4, 12 Schwartz (Vita Eurip. p. 4, 12 Schwartz):1ζῶντι μὲν δὴ ταῦθ᾽ ὑπῆρξεν Εὐριπίδηι, τελευτῆς δὲ μάλα δυσχεροῦς καὶ ἰδίας ἔτυχεν, ὡς οἱ λόγιοί τε καὶ γεραίτατοι μυθολογοῦσι Μακεδόνων. -πῶς λέ[γουσιν;] — ἔστιν ἐν τῆι [Μακεδονίαι] / (κώμη ἐστὶ καλουμένη Θραικῶν διὰ τό [ποτε] κατωικηκέναι ἐν234ταύτηι Θρᾶικας. ἐν ταύτηι ποτὲ τοῦ ᾽Αρχελάου Μολοττικὴ κύων ἦλθεν ἀποπλανηθεῖσα·5ταύτην Θρᾶικες, ὡς ἔθος, θύσαντες ἔφαγον· καὶ δὴ ὁ ᾽Αρχέλαος ἐζημίωσεν αὐτοὺς τα-6λάντωι. ἐπεὶ οὖν οὐκ εἶχον, Εὐριπίδου ἐδεήθησαν ἀπολύσε…

Nachträge und Corrigenda (appendix_1)

(7,812 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Erster Teil. Genealogie und Mythographie. A 1.Addenda (und Delenda) 2. Corrigenda 1 p. (und zeile) 13, 13: (F 272) 1, 4: 1 a) 14, 13: 27 a) <s. Add.> 2, 20: V.H. XIII 20 14, 28: Αἰόλου 4, 20/1: Δηίοχος <ὁ Κυζικηνὸς (471) 15, 24: ῾Εκαταῖος καὶ Βίων> ὁ Προκοννήσιος (332)? 15, 31: (Andron von Teos 802 F 3). 5, 4: ἐπιτηδεύσαν<τες> ἐπεὶ δὲ κτλ. 7, 3: s. T 1; 18; (F 127) 16, 2 app.: λυτίδαν L αὐτίδαν P 7, 9: Caryandaeus ‘de nomine dubitandum’ Wen- 7, 27/8: F(RAGMENTE) del 8, 1 app.: adde Herodt. 7, 142, 1; 16, 7: (F 256 Rz3) Aristot. H.A.Θ 11 p. 597a 6ff.; 17, 3 app.: μολυβδαναη R1 Cicero Brut. 38 (228 T 9b) 21, 30: Κι<χυ…

Ablabius (708)

(905 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 708 T 1BNJ Jordanes Get. 4, 28: Ablavius descriptor Gothorum gentis egregius.1   FGrH 708 F 1BNJ Jordanes Get. 4, 25: ex hac igitur Scandza insula quasi officina gentium aut2 certe velut vagina nationum cum rege suo nomine Berig Gothi quondam memorantur3 egressi: qui ut primum e navibus exientes terras attigerunt, ilico nomen loci dederunt;4 nam odieque illic, ut fertur, Gothiscandza vocatur. (26) unde mox promoventes ad5 sedes Ulmerugorum, qui tum Oceani ripas insedebant, castra metati sunt eosque commisso proelio propriis sedibus pepulerunt, eorumque vicinos Vandal…

Kleitophon von Rhodos (293)

(1,060 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Erfunden vielleicht nach dem grammatiker(?), den Schol. A Gen I Il. Υ 404 (aus einem lexikon: Schwartz De Schol. Hom. 1881, 443) für ionische gründungen des Neleus (s. die Κτίσεις F 3) und den dabei gestifteten opferbrauch beim Poseidon Helikonios an der Mykale zi- tieren. Susemihl Gr. L. 2, 399, 314 führt Kl. mit Γαλατικά ohne be- gründung unter den echten schriftstellern auf; Schlereths argumenta- tion (a.o. 110f.) ist nichtig.   FGrH 293 F 1aBNJ[PLUT.] Parall. min. 15A: Βρέννος Γαλατῶν βασιλεὺς λεηλατῶν τὴν1᾽Ασίαν ἐπὶ ῎Εφεσον ἦλθε, καὶ ἠράσθη παρθένου Δημονίκ…

ΛΙΝΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟΙ (531)

(96 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 531 F 1BNJAnagraphe von Lindos C § 38: opfer Alexanders (330).   FGrH 531 F 2BNJAnagraphe von Lindos C § 39: opfer des Ptolemaios <I> (304?).   FGrH 531 F 3BNJAnagraphe von Lindos C § 40: weihung des Pyrrhos (296/72).   FGrH 531 F 4BNJAnagraphe von Lindos C § 41: weihung des Hieron (269/15).   FGrH 531 F 5BNJAnagraphe von Lindos C § 42: weihung des Philippos <V> (vor 202?). Jacoby, Felix (Berlin)

Megasthenes (715)

(15,282 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 715 T 1BNJ Clem. Al. Strom. 1, 72, 5: Μεγασθένης ὁ συγγραφεὺς ὁ1Σελεύκωι τῶι Νικάτορι (312-280) συμβεβιωκώς (F 3).2   FGrH 715 T 2aBNJ Arrian. Anab. 5, 6, 2: Μεγασθένης, ὃς ξυνῆν μὲν Σιβυρτίωι τῶι3σατράπηι τῆς ᾽Αραχωσίας (a. 325ff.), πολλάκις δὲ λέγει ἀφικέσθαι παρὰ Σανδράκοττον τὸν ᾽Ινδῶν βασιλέα (ca. 321-297).   FGrH 715 T 2bBNJ Arrian. Ind. 5, 3: ἀλλ᾽ οὐδὲ Μεγασθένης πολλὴν δοκέει μοι ἐπελθεῖν τῆς ᾽Ινδῶν χώρης, πλήν γε ὅτι πλεῦνα4ἢ οἱ ξὺν ᾽Αλεξάνδρωι τῶι Φιλίππου ἐπελθόντες· συγγενέσθαι γὰρ Σανδρο-5κόττωι λέγει, τῶι μεγίστωι βασιλεῖ ᾽Ινδῶν, καὶ Πώρου ἔτι τούτωι μείζονι.6   FGrH …
▲   Back to top   ▲