Search

Your search for 'dc_creator:( "Jacoby, Felix" ) OR dc_contributor:( "Jacoby, Felix" )' returned 958 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Sammelcitate (441)

(81 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 441 F 1BNJPorphyr. De antr. Nymph. 1: ὅτι ποτὲ αἰνίττεται ῾Ομήρωι τὸ ἐν ᾽Ιθάκηι1ἄντρον, ὃ διὰ τῶν ἐπῶν τούτων διαγράφει λέγων ( Od.ν 102—112) .... (2)ὅτι μὲν οὐ καθ᾽ἱστορίαν <παρ>ειληφὼς μνήμην τῶν παραδοθέντων πεποίηται, δηλοῦσιν οἱ τὰς περιηγήσεις2τῆς νήσου γράψαντες, οὐδενὸς τοιούτου κατὰ τὴν νῆσον ἄντρου μνησθέντες, ὥς φησι Κρόνιος.3 Notes^ back to text1. ἐζήτησας, ὧ *, ὅτι ποτὲ (aus Psellos) Nauck^ back to text2. παρειληφὼς Nauck εἰληφὼς M^ back to text3. διαγράψαντες Psell Κρόνιος v κρίνιος MJacoby, Felix (Berlin)

Poseidippos (447)

(503 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Über die person des autors ob p. 291, 23ff. Titel und zusammenstellung mit Philostephanos bewiesen für ein prosabuch.   FGrH 447 F 1BNJ Clem. Al. Protr. 4, 53, 5 = Arnob. Adv. nat. 6, 23 (Arnob. Adv. nat. 6, 23): ὁ Πρα ξιτέλης δέ, ὡς Ποσείδιππος ἐν τῶι Περὶ Κνίδου διασαφεῖ, τὸ 1 τῆς ᾽Αφροδίτης ἄγαλμα τῆς Κνιδίας κατασκευάζων, τῶι Κρατί νης τῆς ἐρωμένης εἴδει παραπλήσιον πεποίηκεν αὐτήν , …. (6) Φρύνη δὲ ὁπηνίκα ἥνθει ἡ ἑταίρα ἡ Θεσπιακή, οἱ ζωγράφοι πάντες <τὰς>2τῆς ᾽Αφροδίτης εἰκόνας πρὸς τὸ κάλλος ἀπεμιμοῦντο Φρύνης, ὥσπερ αὖ καὶ3οἱ λιθοξόοι τοὺς ῾Ερμᾶς ᾽Αθήνησι πρὸς ᾽Αλκ…

Alketas (405)

(740 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Ein A. kommt in drei delphischen freilassungsurkunden zwischen 170 und 150 v. Chr. vor 1). Das ist vielleicht der dedikant von Fouilles III 1 no. 525 von ca. 150 v. Chr., wo Bourguet ᾿Αλκέ[τας] ergänzt und an den schriftsteller erinnert; ‘mais on avouera que l'identification n'est pas assez sÛre’ 2). Die zeit ist ganz glaublich, und lässt auf ein verhältnis zwischen A. und Anaxandridas schliessen wie es zwischen den Deliern Phanodikos und Semos bestand; doch tritt hier noch Polemon dazwischen, den jeder spät…

Zenon von Rhodos (523)

(7,784 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Von der art der vom standpunkt eines rhodischen politikers römer- freundlicher observanz 1) geschriebenen zeitgeschichte können wir uns ein einigermassen zutreffendes bild aus Polybios machen, der trotz der einzelkritik das werk des älteren zeitgenossen geschätzt und vermutlich ausgiebig benutzt hat 2). Besonders wichtig ist dass die Χρονικὴ σύνταξις (wie die Anagraphe sie nennt) trotz ihrer zeitgeschichtlichen zielsetzung mit der urzeit anhebt 3). Wenn Diodor die Archaeologie aus ihr exzerpiert, so wird das freilich den grund haben dass Zeno…

LXXIV. Tenos

(223 words)

Author(s): Jacoby, Felix
LXXIV. Tenos Eine πολιτεία des Aristoteles erschliesst Rose aus Plin. N. H. 4, 65. Zeit und person des einzigen lokalhistorikers sind unsicher. Die dorische namensform fällt auf; aber von dem skeptischen philosophen aus Knossos, wahrscheinlich Ciceronischer zeit1, hat ihn C. Mueller mit recht ge trennt. Der name ist nicht selten, und der schriftsteller wird in helle nistische zeit gehören, wenn er nicht älter ist2. Eine dichterin ᾽Αλκυνόη Αἰτώλισσα ἀπὸ Θρονίου wird zwischen 230 und 189 v. Chr. in dem dekret von Tenos I G XII 5 no. 812 geehrt; aber sie behandelte nicht die ge s…

Hekataios von Abdera (Teos) (264)

(54,104 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction E. Schwartz Rh. M. 40, 1885, 223/62; RE V 1905, 670/2; Jacoby RE VII 1912, 2750/69. Der philosoph (zu T 1) ist aufgenommen, wie etwa Herodoros (31) oder Euhemeros (63), als verfasser ‘lehrhafter dichtungen’ — dieser von Wil (GrL 3187 verwendete ausdruck ist besser als der vieldeutige, selten wirklich passende ‘roman’ — die form und inhalt der ethnogra- phie und dem reisebericht (über den ‘reisenden’ H s. zu F 7/14) entneh- men, sodass sie spezieller als ‘ethnographische utopien’ (RE VII 2755) bezeichnet werden kön…

Herakleides von Kyme (689)

(1,774 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 689 T 1BNJ Diog. Laert. 5, 93: γεγόνασι δ᾽ ῾Ηρακλεῖδαι τεσσαρεσκαί δεκα .... (94) τρίτος Κυμαῖος, γεγραφὼς Περσικὰ ἐν πέντε βιβλίοις· τέταρτος Κυμαῖος, ῥήτωρ, Τέχνας γεγραφώς· πέμπτος Καλλατια νὸς ἢ ᾽Αλεξανδρεύς (IV) …· ἕκτος ᾽Αλεξανδρεύς, γεγραφὼς τὰ Περσικὰ ἰδιώματα (696 F 30) ….   FGrH 689 F 1BNJ Athen. 12, 8 p. 514 BC: (Dinon 690 F 25/6) «φυλάσσουσί τε αὐτὸν ( scil.τὸν Περσῶν βασιλέα) καὶ τριακόσιαι <ἑξήκοντα> γυναῖ-1κες», ὡς ἱστορεῖ ὁ Κυμαῖος ῾Ηρακλείδης ἐν α ̅ Περσικῶν. «αὗται δὲ τὰς μὲν ἡμέρας κοιμῶνται, ἵνα νυκτὸς ἐγρηγορῶσι, τῆς δὲ νυκτὸς ἄιδουσαι καὶ ψάλλ…

Nikobule (127)

(295 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Scheint ein zeitgenössisches pamphlet von der art des Ephippos (126) gewesen zu sein. der verfasser versteckt sich hinter einem frauennamen, dessen beziehung, wenn er eine hatte, wir nicht kennen.   FGrH 127 T 1BNJ Athen. X 44 p. 434 C: Νικοβούλη .. ἢ ὁ ἀναθεὶς ταύτηι τὰ1σιγγράμματα.   FGrH 127 T 2BNJ Plin. N H I 12. 13: arborum naturae .... ex .... Polyclito,2 Olympiodoro, Diogneto, Nicobule, Anticlide, Charete .....3   FGrH 127 F 1BNJ ( Script. Al. M. p. 157, 1) = Athen. X 44 p. 434 CAthen. X 44 p. 434 C: Νικοβούλη δὲ ἢ ὁ ἀναθεὶς ταύτηι τὰ συγγράμματά φησιν, ὅτι παρὰ Μηδείωι τῶι4Θεσσαλ…

Dexippos von Athen (100)

(13,970 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 100 T 1BNJ Suidas s. Δέξιππος · Δεξίππου, ὁ ῾Ερέννιος χρηματίσας· ᾽Αθη-1ναῖος, ῥήτωρ· γεγονὼς ἐπὶ Βαληριανοῦ καὶ Γαλιήνου καὶ Κλαυδίου δευτέρουκαὶ Αὐρηλιανοῦ τῶν βασιλέων ᾽Ρωμαίων (253—275).   FGrH 100 T 2BNJ Eunapios Vit. Sophist. p. 457 Boiss: τοὺς δὲ χρόνους εἰς Γαλλίηνον καὶ Κλαύδιον <προ>βιβάζειν συνέβαινεν (sc. τὸν Πορφύριον)2Τάκιτόν τε καὶ Αὐρηλιανὸν καὶ Πρόβον (260—282), καθ᾽ οὓς ἦν καὶ Δέξιππος ὁ τὴν Χρονικὴν ῾Ιστορίαν (F 1—5) συγγράψας, ἀνὴρ ἁπάσηςπαιδείας τε καὶ δυνάμεως λογικῆς ἀνάπλεως. Commentary T 2 D hat mindestens bis auf Aurelian gelebt (F 6; 7); genaueres i…

XX. Epidauros

(112 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XX. Epidauros Ausser gedichten und ‘Heilungen’1, die hier abzudrucken sinnlos wäre, scheint Epidauros keine eigene literatur erzeugt zu haben. Die stadt ist nicht unter Argos gestellt, weil sie (wie ja auch die eigene politie zeigt) in literarischer zeit dauernd selbständig war und auch in ihrer archaeologie alle argivischen ansprüche bestritt2. Das material für eine geschichte in Hiller von Gaertringens ‘Prolegomena’ zu I G IV 1 (1929); s. ferner Wilamowitz ‘Isyllos von Epidauros’ Ph. U. 9 (1886); Philippson-Kern R E VI, 1909, col. 56ff. (unzureichend, aber mit lite ratu…

Poseidonios (169)

(359 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die gleichsetzung mit P von Olbia (III) ist ebenso unsicher wie die zuweisung der bei Suid. s. Π. ᾿Αλεξανδρεύς unter dessen schriften aufgeführten Μελέται ῥητορικαί und ῾Υποθέσεις εἰς Δημοσθένην .   FGrH 169 T 1BNJ Plut. Aem. Paul. 19: s. F 1.   FGrH 169 F 1BNJ Plut. Aem. Paul. 19: ὁ δὲ τῶν Μακεδόνων βασιλεύς,1ὥς φησι Πολύβιος (XXIX 18 B—W), τῆς μάχης (bei Pydna) ἀρχὴν λαμβα-νούσης ἀποδειλιάσας εἰς πόλιν ἀφιππάσατο, σκηψάμενος ῾Ηρακλεῖ θύειν,2δειλὰ παρὰ δειλῶν ἱερὰ μὴ δεχομένωι μηδ᾽ εὐχὰς ἀθεμίτους ἐπιτελοῦντι .... οὐ μὴν ἀλλὰ Ποσειδώνιός τις ἐν ἐκείνοις τοῖς χρόνοις …

Aristeas von Prokonnesos (35)

(751 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Commentary T 0 Die schriften der wundermänner sind wahrscheinlich nur erfindung Lobons (Hiller Rh. Mus XXXIII 518. Croenert Χάριτες Leo dargebr. 123ff.). daß Dionys noch eine prosaschrift des Aristeas besaß, ist aus 35 T 2 nicht zu entnehmen.   FGrH 35 T 1BNJSuid. s. ᾽Αριστέας · Δημοχάριδος ἢ Καυστροβίου, Προκοννήσιος· ἐποποιός.1Τὰ ᾽Αριμάσπεια καλούμενα ἔπη .......... ἔγραψε δὲ οὗτος κα̣ὶ καταλογάδην Θεογονίαν, εἰς ἔπη α ̣̅ . Addenda (und Delenda) 35 T 1 a) Suda s.v. ᾽Αριστέας 2 · Δημοχαρίδος ἢ Καυστροβίου, Προικοννή σιος3· ἐποποιός4. τὰ5᾽Αριμάσπεια καλούμενα ἔπη· ἔστι δὲ ἱστορ…

Hellenika von Oxyrhynchos (Daimachos von Plataiai?) (66)

(13,722 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction P. Ox. 842 auf dem verso eines katasters; privatabschrift um 200 p. Chr., mit wechselnder zeilenzahl und zeilenbreite; col. V—VI 26 von anderer hand. aus etwa 230 fragmenten haben Gr—H 21 columnen in 4 teilen (ABCD) zusammengestellt, deren folge, bis auf das fast völlig verlorene C, sicher scheint. der freie raum von 4 ½ cm vor A beweist wohl buchanfang, was aber bedeutungslos, da P sowenig wie Thukydides oder Theopompos das buch als einheit behandelt. bezeichnend dafür der …

Teukros von Kyzikos (274)

(1,602 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die Μιθριδατικαὶ πράξεις , verbunden mit der herkunft aus Kyzikos, verweisen T in die erste hälfte des 1. vorchristlichen jhdts (wohl zu tief setzt ihn vGutschmid Kl. Schr. 2 <1860>, 710 ‘nach den taten des Pompeius’ in die ‘mitte des 1. jhdts’) und verbieten ihn (mit Wil PhU 9, 1886, 122, 12) zum zeitgenossen des Rufus von Ephesos unter Traian zu machen; der Τεῦκρος Κυζικηνός, dessen heilung durch den Asklepios von Pergamon Rufus (Oribas. Coll. med. 4, 86) kennt, kann nur ein später nachkomme des historikers sein. dieser, der schwerlich ionisch schrieb (s. zu F 1), tritt mit …

Sosikrates (461)

(2,201 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Bedauerlich dass wir so wenige direkte fragmente haben von einem autor, den Diodors vorlage zu den τὰ πιθανώτερα λέγοντες καὶ μάλιστα πιστευόμενοι rechnete und den Apollodor wegen seiner genauigkeit rühmte 1). Der letztere wird ihn seiner behandlung Kretas 2) zu grunde gelegt haben; doch lässt sich das einzelne nicht aussondern. Aus der kompilation Diodors wollte ihm Schwartz c. 78-80 zuweisen 3); vielleicht beschränkt man es besser auf die besiedlungsgeschichte in c. 64 und 80. Die wenigen zitate mit buchzahl sprechen dafür, …

Hypsikrates von Amisos (190)

(2,223 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die umgebung in der sein name F 3 steht, die tatsache daß Strabon ihn auch in den ῾Ιστ. ῾Υπομνήματα exzerpiert, und F 1 (s. auch 9) weisen eher auf einen historiker der caesarisch-augusteischen zeit, als auf einen lokalhistoriker von Amisos oder verfasser von Ποντικά. da das etymolo- gische werk (F 6—8), das man wegen F 4—5 doch wohl dem Amisener geben wird, beziehungen zu Rom und aufenthalt im lateinischen sprach- gebiet beweist, wird er im dienste Caesars, der a. 47 die freiheit von Amisos wiederherstellte …

Cassius Longinus (259)

(403 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Das quellenverzeichnis Euseb. a. o. 125, 6ff. wird meist aus Africanus abgeleitet (Niebuhr Kl. Schr. I 187; E Schwartz RE VI 1378). ob nicht doch der an letzter stelle genannte Porphyrios den besseren anspruch hat? man würde das gern für Niebuhrs gleichsetzung des sonst ganz unbekannten L mit dem a. 273 von Aurelian hingerichteten lehrer des Porphyrios verwenden: dann hätte dieser des aus irgendwelchen gründen vorzeitig abgebro…

Chryseros (96)

(723 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Solche kurzen abrisse der universalgeschichte, die Rom in den mittelpunkt stellten und schon deshalb mit der stadtgründung begannen, müssen spätestens von hadrianischer zeit an im westen ziemlich häufig geschrieben sein. man tut nicht gut, sie deshalb als Annalen zu be- zeichnen oder mit ihnen zusammenzustellen. wenn Phlegon mit ol. 1, 1 als dem für einen griechischen chronographen natürlicheren termin begann, so konnte es kaum ausbleiben, daß man den griechischen und den römischen fixpunkt des spatium historicum ganz zusammenfallen ließ; und einen …

Anhang zu Siphnos (553)

(816 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 553 F 1aBNJPlin. N. H. 4, 66: Siphnus ante Meropia et Acis appellata.   FGrH 553 F 1bBNJSteph.1 Byz. s. v. Σίφνος · .... ἀπὸ Σίφνου τοῦ Σουνίου, ὡς Νικόλαος ε ̅ (90 F 40) · ἐκαλεῖτο δὲ πρότερον Μερόπη .... καὶ Σίφνιον ποτήριον καὶ σιφνιάζειν.   FGrH 553 F 2BNJHerodot. 3, 57: οἱ δ᾽ ἐπὶ τὸν Πολυκράτεα στρατευσάμενοι Σαμίων, ἐπεὶ οἱ Λακεδαιμόνιοι αὐτοὺς ἀπολείπειν ἔμελλον, καὶ αὐτοὶ ἀπέπλεον ἐς Σίφνον. (2) χρημάτων2γὰρ ἐδέοντο, τὰ δὲ τῶν Σιφνίων πρήγματα ἥκμαζε τοῦτον τὸν χρόνον, καὶ νησιωτέων μά-3λιστα ἐπλούτεον, ἅτε ἐόντων αὐτοῖσι ἐν τῆι νήσωι χρυσέων καὶ ἀργυρέων μετάλλων, …

Seleukos von Alexandreia (341)

(1,534 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der grammatiker S., den die zeitgenossen ῾Ομηρικός nannten, ist eine festumrissene persönlichkeit 1). Jüngerer zeitgenosse des Didymos, den die Suda ἐπὶ ᾿Αντωνίου καὶ Κικέρωνος καὶ ἕως Αὐγούστου ansetzt und dessen schüler unter Tiberius bis Nero leben 2), war er unter Tiberius in Rom tätig 3), vorher — da er über Alexandrinische sprichwörter geschrieben hat — neben Didymos in Alexandria. Neben der umfangreichen kommen- tatorentätigkeit εἰς πάντα ὡ ς εἰπεῖν ποιητήν und dem grossen glossenwerk Περὶ ῾Ελληνισμοῦ, in dem auch die prosa ausgiebig berücksichtigt w…
▲   Back to top   ▲