Search

Your search for 'dc_creator:( "Jacoby, Felix" ) OR dc_contributor:( "Jacoby, Felix" )' returned 958 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Olympos (198)

(214 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Über die art dieser ἱστορία läßt sich auch vermutungsweise kaum etwas sagen. es muß unendlich viel in griechischer wie in lateinischer sprache an tagesliteratur über alles was mit Kleopatra zusammenhing gegeben haben.   FGrH 198 F 1BNJ Plutarch. Anton. 82, 3—5: ἐκ δὲ λύπης ἅμα τοσαύτης καὶ ὀδύνης — ἀνεφλέγμηνε γὰρ αὐτῆς (sc. Κλεοπάτρας) τὰ στέρνα τυπτομένηςκαὶ ἥλκωτο — πυρετῶν ἐπιλαβόντων, ἠγάπησε τὴν πρόφασιν, ὡς ἀφεξο-1μένη τροφῆς διὰ τοῦτο καὶ παραλύσουσα τοῦ ζῆν ἀκωλύτως ἑαυτήν. ἦν δ᾽ ἰατρὸς αὐτῆι συνήθης ῎Ολυμπος, ὧι φράσασα τἀληθὲς ἐχρῆτο συμβούλωι2καὶ συνεργῶι…

Chersiphron-Metagenes (420)

(224 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Vitruv. De arch. 7 praef. 16 primumque aedis Ephesi Dianae ionico genere ab Chersiphrone Gnosio et filio eius Metagene est instituta, quam postea Demetrius ipsius Dianae servus et Paeonius Ephesius dicuntur perfe- cisse1). Strab. 14, 1, 22 τὸν δὲ νεὼν τῆς ᾿Αρτέμιδος πρῶτος μὲν Χερσίφρων ἠρχιτεκτόνησεν, εἶτ᾿ †ἄλλον2) ἐποίησε μείζω ὡς δὲ τοῦτον ῾Ηρόστρατός τιςἐνέπρησεν, ἄλλον ἀμείνω κατεσκεύασαν κτλ. Plin. N.H. 7, 125 laudatus est et Chersiphron3) Gnosius aede Ephesi Dianae admirabili fabricata4). Die zeugnisse über das Artemision sind zusammengestellt von Kukula Fo…

Aristainetos (von Byzanz?) (623)

(255 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 623 T 1BNJ Philostrat. Vit. Soph. 2, 11: πολλοὺς δὲ ἐπαίδευσε καὶ θαυμα σίους ἄνδρας ( scil.ὁ Βυζάντιος σοφιστὴς Χρῆστος), ὧν ἐγένετο … ῥήτορές τε εὐδόκιμοιΝικομήδης ὁ ἐκ τοῦ Περγάμου καὶ ᾽Ακύλας ὁ ἐκ τῆς ἑώιου Γαλατίας καὶ ᾽Αρισταίνετος ὁ1Βυζάντιος …   FGrH 623 T 2BNJ Eudokia Viol. p. 67: ᾽Αρισταίνετος ῥήτωρ· ἔγραψεν ῾Ιστορίαν Αἰγυπτίων καὶ Περὶ τῶν τοῦ Νείλου ἀγαθῶν.   FGrH 623 F 1BNJ Nonnos in Greg. Naz. adv. Jul. (Patrol. Gr.) 36 p. 1051 = Kosmas Hier. ebd. 38 p. 597 = Eudok. 698 (Kosmas Hier. ebd. 38 p. 597; Eudok. 698): τὸν Νεῖλον Αἰγύπτιοι ὡς θεὸν τιμῶσιν ἐν2τῆι ἀναβάσει, καὶ τοῦτον…

Thallos (256)

(2,216 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Wie jemand Th ‘den gefeiertsten der heidnischen chronographen der kaiserzeit’ nennen konnte, ist unbegreiflich. mann und buch sind für uns gleich schattenhaft. letzteres weniger weil das einzige brauchbare zeugnis (T 1) an mindestens einer stelle korrumpiert ist, als weil es sich denkbar schlecht mit den fragmenten verträgt, die durchweg von chris- lichen autoren zitiert werden — von Justin (F 5 b), Theophilos (F 2—3; der autor des Malalas F 8?), der quelle von Tertullian und Minucius (F 4; ist es Theophilos?) und Africanus (F 1; 5; 8. auch F 6?). leere einfälle …

Lykos von Rhegion (570)

(3,871 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Zu dem ansatz ἐπὶ τῶν διαδόχων stimmt sowohl dass L.s adoptivsohn Lykophron 1) zu den gelehrten gehört, die Ptolemaios Philadelphos mit der ordnung der bibliothek beauftragte, wie der konflikt mit dem Phale- reer Demetrios, der von c. 296 — c. 285 eine grosse rolle am hofe des ersten Ptolemaeers spielte, und dem seine stellungnahme in der sukzes- sionsfrage stellung und leben gekostet haben soll 2). Wenn danach L. zur ‘partei’ des Philadelphos gehört hat, so kann das schon einen leisen zweifel daran wecken ob er professioneller li…

Euhemeros von Messene (63)

(5,501 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 63 T 1BNJ Diodor. (VI 1) bei Euseb. PE II 2 p. 59 D: Εὐήμερος (ὁΜεσσήνιος p. 59 B) μὲν οὖν φίλος γεγονὼς Κασάνδρου τοῦ βασιλέως1 (317/6 — 298/7) καὶ διὰ τοῦτον ἠναγκασμένος τελεῖν βασιλικάς τινας χρείας καὶ μεγάλας ἀποδημίας ....... (F 2).   FGrH 63 T 2aBNJ Schol. Clem. Alex. Protr. II 24, 2 p. 304,18 Stäh: Εὐήμερον τὸν ᾽Ακραγαντῖνον] οὗτός ἐστιν ὁ Εὐήμερος, ὅν τινες Μεσσήνιον,οὗ μέμνηται ὁ Καλλίμαχος (vgl. T 4a).   FGrH 63 T 2bBNJ Athen. XIV 658 E: Εὐήμερος … ὁ Κῶιος ..... (F 1).   FGrH 63 T 3BNJ Lactant. Div. inst. I 11, 33: antiquus auctor Euhemerus, qui fuit ex civitate Messene, res gestas…

Diognetos (von Erythrai?) (120)

(231 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 120 T 1BNJ ( Script. Al. M. p. 134) = Plin. VI 61Plin. VI 61: Diognetus et Baeton (119 F 2 a) itinerum eius (sc. Alexandri) mensores.   FGrH 120 T 2aBNJ Plin. I 6: situus gentes ..... ex … Onesicrito Nearcho Megasthene Diogneto ….   FGrH 120 T 2bBNJ Plin. I 12. 13: arborum naturae ( de peregrines arboribus) .... ex … Diogneto Nicobule Anticlide Charete Mytilenaeo.1   FGrH 120 F 1BNJ Plin. VI 61—62: s. Baiton 119 F 2.   FGrH 120 F 2BNJ Hygin. Poet. astr. II 30: Diognetus Erythraeus ait quodam tempore Venerem cum Cupidine filio in Syriam ad flumen Euphraten venisse; eodem loco repente Typhona … ap…

Xenagoras (von Herakleia?) (240)

(2,966 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Kallimacheische zeit? ob das zitat F 26 aus Philostephanos stammt (Knaack Herm. XXV 1890, 82), ist zweifelhaft. aber Dionysios (F 29) zitiert ihn unter lauter alten autoren (Kephalon, συγγραφεὺς παλαιὸς πάνυ , Hellanikos, Aristoteles, Kallias, X, Dionysios von Chalkis), und der inhalt ist altertümlich. analog ist F 30, wo neben X Philostephanos, Hegesias, Ktesias, Archemachos, Damastes, Thukydides, Aristoteles stehen (vermittler Mnesigiton?). in der tempelchronik, für deren mitt- …

Phaistos (593)

(106 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 593 F 1aBNJSchol. Pindar. Pyth. 4, 28: ῎Αμμωνα Λίβυες τὸν Δία προσαγορεύ ουσιν, καὶ οὔτω τιμῶσι, καὶ ἔστιν αὐτοῦ μαντεῖον ἐν Λιβύηι· καὶ γὰρ καὶ Φαῖστος ἐν τοῖς1Λακεδαιμονικοῖς ἐπιβάλλων φησί·«Ζεῦ Λιβύης ῎Αμμων κερατόφορε κέκλυθι2μάντι».   FGrH 593 F 1bBNJSchol. Pindar. 9, 90d: ὅτι δοκεῖ ὁ Ζεὺς ἐν Λιβύηι ῎Αμμων τιμᾶσθαι, ὥς φησι Φαῖστος3ὁ τὰ Μακεδονικὰ συνταξάμενος· «Ζεῦ — μάντι».4 Notes^ back to text1. Φαῖστος: ἥφαιστος E^ back to text2. κερατόφορε BE Tract. De re metr. (ed. Koster, Paris 1922 p. 117) -ήφορε GQb^ back to text3. Φαῖστος Boeckh φῆστος o^ back to text4. Μακεδονικὰ o Λα…

Musaios (455)

(1,038 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Dass der verfasser von Π. ᾿Ισθμίων identisch ist mit dem hofdichter der Attaliden 1) ist möglich, aber nicht zu beweisen; doch rückt die benutzung in den Euripidesund Apolloniosscholien M. wohl noch in hellenistische zeit, und der epiker kann so gut ein prosabuch verfasst haben wie Euphorion. Ob eines der bücher Περὶ τῶν ᾿Ισθμίων die sieger- liste enthielt wissen wir nicht, aber ihre publikation werden wir postu- lieren 2); und es ist wohl denkbar dass ihre fortführung von zeit zu zeit, wie für Olympia, ein neues buch verlangte 3).   FGrH 455 T 1BNJ Suda s. v. Μουσαῖος ᾽Εφέσιος ·…

Helladios von Antinoupolis (635)

(150 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 635 T 1BNJ Phot. Bibl. 279 p. 535 b 39: ὅτι οὗτος ὁ συγγραφεύς ( scil.῾Ελλάδιος),ὁ ταῦτα ( scil.τὰς Χρηστομαθείας) συνταξάμενος, γένος μὲν Αἰγύπτιος ἦν, πόλεως δὲ τῆς ᾽Αντινόου (ἥ, ὡς αὐτὸς ἐπιγράφει, Βησαντινόου), ἰαμβικῶι δὲ μέτρωι διεξῆλθε τὰ1προκείμενα. γέγονε δὲ κατὰ τοὺς χρόνους Λικιννίου καὶ Μαξιμιανοῦ· ῞Ελλην, ἐξ ὧν2γράφει, τὴν θρησκείαν. ἔγραψε δὲ τῶι αὐτῶι μέτρωι καὶ ἑτέρους λόγους, ὧ ὁ μὲν ἐπι-γράφεται ᾽Αθῆναι, ὁ δὲ Νεῖλος, ὁ δὲ Αἰγύπτιος, ὁ δὲ Προτρεπτικός, ὁ δὲ ῾Ρώμη, ὁ δὲ3Φήμη, ὁ δὲ Νίκη, ὁ δὲ Πόλις ᾽Αντινόου. δῆλον δέ, ὅτι ἑκάστη ἐπιγραφὴ ὑπόθεσίς ἐστι τοῦ ἐπιγραφομέ…

Philippos von Pergamon (95)

(219 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction ‘neque dubium, quin exaratus sit titulus non ante alterum p. Chr. n. saeculum’ Max. Fraenkel. also hat Kaibel richtiger an die von Lukian verspotteten historiker des Partherkrieges (no. 203—210) ge- dacht, als E Schwartz RE IV 2807, der Ph mit den geographisch disponierenden Demetrios von Kallatis (85) und Agatharchides (86) zusammenstellte. wenn man dem phrasenhaften eingang überhaupt etwas positives entnehmen darf, war es eine zeitgeschichte, vielleicht eher s. III1, als s. II.   FGrH 95 T 1BNJ JG IV 1153 (Epidauros) : ῎Ανθετο μέν μ᾽ ᾽Επίδαυρος ᾽Αριστείδαο Φίλιπ…

Persaios von Kition (584)

(2,969 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Über P. s. Zeller(-Wellmann) Phil. d. Gr.4III 1, 1909, p. 38; Deich- gräber R E XIX 1, 1937, col. 926ff.; die hier nur in auswahl gegebenen zeugnisse und fragmente bei v. Arnim St. V. Fr. I, 1905, p. 96ff. 1); über P.s zeit Jacoby Ph. U. 16 p. 368f. Der verleumdungsfeldzug gegen alle tatsachen seines lebens von der geburt bis zum tode, der noch die charak- teristik Tarns 2) bestimmt, wird dadurch widerlegt dass ihm Antigonos Gonatas sein vertrauen länger als dreissig jahre bewahrt hat. Aber der als philosoph kaum sehr bedeutende mann — er war einer der vielen orthodoxen Ζηνώνειοι d…

Metrodoros von Chios (43)

(1,285 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction ΤΡΩΙΚΑ S. noch Hellanikos 4 F 23ff.; Dionys. Skytobr. 32 T 4. 5; auch spielereien wie die verdoppelung der Ilias durch den Makedonen Timolaos, schüler des Anaximenes (Suid. s. Τιμόλαος ). es gab vermutlich viel mehr: s. 49 F 11 und einen von Medea Norsa Aegyptus I 1920, 154ff. publizierten papyrus saec. V/VI p. Chr, den Lavagnini ebd. II 1921, 192ff. als stück eines neuen Troiaromans erkannte. ich drucke den schön geschriebenen, aber schlecht erhaltenen (‘scrittura…

Polyzelos von Rhodos (521)

(1,624 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Dass P. Rhodier war bezeugen Hygin und Plutarch; die vermittler der zitate sind unbekannt 1). Wenn Plutarch das seinige aus Hermippos hat, gäbe das einen t. ante, der sich gut damit vertrüge dass P. wahr- scheinlich Ergias (4. jhdt?) benutzt hat 2) und seinerseits (vielleicht, aber das ist unsicherer) von Zenon benutzt ist 3), also vermutlich in die erste hälfte des 3. jhdts gehört, wenn auch die 2. hälfte des 4. jhdts nicht unbedingt ausgeschlossen ist. Die steine verhelfen nicht zur ent- scheidung: die gewöhnlich gerade i…

Aristeides von Milet (286)

(7,570 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der von *Plu am häufigsten, mit einer zweifelausnahme (zu F 20) nur für ᾿Ιταλικά (F 1—19; wohl auch F 2 mit ῾Ιστορίαι gemeint; u. p. 374, 31) und mit ihnen ja häufig verbundene Σικελικά (F 21) zitierte autor. aber Par 27 B kann man ihn nicht einsetzen, da *Plu nicht weni- ger als 15 verfasser von ᾿Ιταλικά nennt; und Lydus De mens. 4, 147 p. 165, 21 Wü = Par 35 A ist ᾿Αριστειδης aus der römischen parallelge- schichte 35 B versehentlich für ᾿Αριστόδημος (22 F 1) verschrieben. die fülle der zitate ist nicht etwa ein beweis dafür, dass dem *Plu hier wirklich das buch …

Diokles (693)

(188 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 693 F 1BNJJoseph. A. J. 10, 228: (Berossos 680 F 8) καὶ Μεγασθένης δὲ ἐν τῆι α ̅ (?) τῶν ᾽Ινδικῶν (715 F 1) … ἀποφαίνειν πειρᾶται τοῦτον τὸν1βασιλέα ( scil.Ναβοκοδρόσορον) … καταστρέψασθαι… Λιβύης τὴν πολλὴν καὶ ᾽Ιβηρίαν. καὶ Διοκλῆς δ᾽ ἐν τῆι δευτέραι τῶν Περσικῶν μνη-234μονεύει τούτου τοῦ βασιλέως, καὶ Φιλόστρατος ἐν ταῖς ᾽Ινδικαῖς καὶ56Φοινικικαῖς ἱστορίαις (789 F 1), ὅτι οὗτος ὁ βασιλεὺς ἐπολιόρκησε τὴν Τύ-7ρον ….   FGrH 693 F 2BNJSchol. Theokrit. 7, 112: ᾽Αλκαῖός (F 77 Diehl2) φησιν,8ὅτι ῞Εβρος κάλλιστος ποταμός· Διοκλῆς δὲ καταφέρεσθαι αὐτὸν ἀπὸ 9 ῾Ροδόπης καὶ ἐξερεύγεσθαι…

XXIV. Herakleia am Pontos

(972 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XXIV. Herakleia am Pontos Die reste der lokalgeschichte sind, auch abgesehen von Photios' grossem exzerpt aus Memnon1, ziemlich reichlich, und wir übersehen eine entwicklung von mindestens vier jahrhunderten. Die stadt kommt für uns zuerst bei dem Herakleenser Herodoros um 400 v. Chr. vor, der alles andere ist als ein ‘alter logograph’2: er erkennt die ansprüche an, mit denen die junge stadt sich einen platz in der geschichte sowohl des Herakles wie der Argonauten sichert3. Dann begegnen wir wahr scheinlich schon im 4. jhdt dem wirklichen lokalhistoriker Promathi das4; und Amphith…

Pherekydes von Leros (475)

(526 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Über person und werke Ph.s und spuren ihrer benutzung s. Mnemos. S. III vol. 13, 1947, p. 48ff., wo hoffentlich endgiltig bewiesen ist, dass er in hellenistische zeit gehört. Die zeit liesse sich genauer bestimmen, wenn Aelian das F 2 aus dem N. A. 5, 27 zitierten Istros 1) hätte; aber das ist zweifelhaft, da dieser ὑπὸ μηδενὸς ἀδικεῖσθαι τῶν γαμψωνύχων ὀρνέων sagt; es gab eben mehr legenden. Wir kennen kein älteres buch über Leros, das in hellenischer zeit Milet gehört hat: in der inhaltsangabe von Ps. Deinarchos' Δηλιακός2) steckt eine korruptel.   FGrH 475 T 1BNJ Suda s. v. Φερε…

Sammelzitate. Anhang (487)

(4,951 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 487 F 1BNJPlutarch. Theseus 10: Σκείρωνα δὲ πρὸ τῆς Μεγαρικῆς ἀνεῖλε1ῥίψας κατὰ τῶν πετρῶν, ὡς μὲν ὁ πολὺς λόγος ληιστεύοντα τοὺς παριόντας, ὡς δ᾽ ἔνιοι λέγουσιν ὔβρει καὶ τρυφῆι προτείνοντα τὼ πόδε τοῖς ξένοις καὶκελεύοντα νίπτειν, εἶτα λακτίζοντα καὶ ἀπωθοῦντα νίπτοντας εἰς τὴν θάλασσαν. (2) οἱ δὲ Μεγαρόθεν συγγραφεῖς ὁμόσε τῆι φήμηι βαδίζοντες καὶ ῾τῶι πολλῶι χρόνωι᾽ κατὰ Σιμωνίδην ῾πολεμοῦντες᾽ οὄθ᾽ ὑβριστὴν οὄτε ληιστὴν γεγονέναι τὸν Σκείρωνά φασιν ἀλλὰ ληιστῶν μὲν κολαστήν, ἀγαθῶν δὲ καὶ δικαίων οἰκεῖον ἀνδρῶν καὶ φίλον. (3) Αἴακόν τε γὰρ ῾Ελλήνων ὁσιώτατοννομίζεσθαι,…
▲   Back to top   ▲