Search

Your search for 'dc_creator:( "Jacoby, Felix" ) OR dc_contributor:( "Jacoby, Felix" )' returned 962 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Sammelzitate (301)

(76 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 301 F 1BNJSchol. B** Hom. Il. I 539: χλούνην] οἱ μὲν ἀφριστήν· χλου δεῖν γὰρ τὸ ἀφρίζειν τινὲς Δωριέων ἔλεγον· ἄλλοι δὲ κακοῦργον .... τινὲς δὲ τῶν τὰ Αἰολικὰ ἀναγεγραφότων Χλούνην τόπον τινὰ καλεῖσθαί φασι περὶ Καλυδῶνα, ἐν ὧι τὸν κάπρον διατρίβειν, καὶ διὰ τοῦτο Χλούνην προσαγορευ θῆναι. τινὲς δὲ ἐπὶ τὸ αὐτὸ παρατείνοντα τὸν ποιητὴν σῦν ἄγριον εἰρηκέναι. Jacoby, Felix (Berlin)

Nikias (318)

(460 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der mann, der mit keinem der sonstigen träger des namens zu identi- fizieren ist 1), lässt sich zeitlich nicht bestimmen 2). Hillers gedanke, dass Ephoros aus ihm ‘sua de Trapezunte habuit’ 3) geht von falschen vor- aussetzungen über die ausbildung der arkadischen königsliste aus 4) und ist auch sonst ohne boden.   FGrH 318 F 1BNJAthen. 13, 90 p. 609 EF: οἶδα δὲ καὶ περὶ κάλλους γυναι κῶν ἀγῶνά ποτε διατεθέντα, περὶ οὗ ἱστορῶν Νικίας ἐν τ…

Philistos von Naukratis (615)

(155 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 615 T 1aBNJ Suda s.v. Φίλιστος · Ναυκρατίτης ἢ Συρακούσιος, ᾽Αρχω-1νίδου υἱός. μαθητὴς δ᾽ ἦν Εὐήνου τοῦ ἐλεγειοποιοῦ, ὃς πρῶτος κατὰ τὴν ῥητορικὴν τέχνην ἱστορίαν ἔγραψεν. συνέταξε δὲ Τέχνην ῥητορικήν· Αἰγυπτιακὰ ἐν βιβλίοις ιβ · Σικελικὰ ἐν βιβλίοις ια (?)· Πρὸς τὸν Τρικάρανον λόγον· Περὶ Ναυκράτεως· Περὶ Διο-2νυσίου τοῦ τυράννου βιβλία ς ̅ (?)· Περὶ τῆς Αἰγυπτίων θεολογίας βιβλία γ ̅·Δημηγορίας· καὶ ἄλλα τινά· Περὶ Συρίας καὶ Λιβύης.   FGrH 615 T 1bBNJ Suda s.v. Φίλισ- κος ἢ Φίλιστος · Συρακούσιος, ἱστορικός … ἔγραψε Σικελικά … καὶ Γενεαλογίαν· Περὶ Φοινίκης· καὶ ἄ…

Paxamos (377)

(343 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Hauptwerk offenbar das an erster stelle genannte lexikon der koch- kunst, angeführt von Pollux 6, 70f. in einem katalog von ὀψοποιικὰ συγγράμματα und citirt von Athen. 9, 19 p. 376 D. 1). Nach seinem ver- fasser heisst ein zwieback παξαμᾶς, παξαμάδιον, oder παξαμάτιον2). Es folgen zwei alphabetische reihen, deren zweite vermutlich werke enthält, die einem anderen (pseudonymen?) P. gehören: die Βαφικά werden anscheinend nicht zitiert, die Γεωργικά vielfach in den Geoponika, und hier in sehr gemischter gesellschaft, zusammen mit Zoroaster, (Fronto), Damegeron …

Eparchides <von Oine?> (437)

(901 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Sehr wahrscheinlich verfasser einer spezialschrift über die insel 1), von deren wert die beiden zitate keine hohe meinung erwecken. Der ver- fasser mag aus Oine sein wo sich der name auf einer inschrift finden soll 2). Er gehört wegen des verhältnisses von Semos zu ihm 3) spätestens ins 3. jhdt v. Chr. Ob Aristoteles und Kallimachos ihn benutzt haben ist nicht zu sagen.   FGrH 437 F 1BNJAthen. 1, 55 p. 30 B—E: θαυμάζεται δὲ καὶ ὁ ᾽Ικάριος οἶνος, ὡς ῎Αμφις (II 248, 40 K) ..... γίνεται δὲ ἐν ᾽Ικάρωι, φησὶν 1 ᾽Επαρχίδης, ὁ Πράμνιος. ἐστὶ δὲ οὗτος γένος τι οἴνου · καὶ ἔστιν οὗτος2οὄτε γλυκ…

Theon von Alexandreia (651)

(99 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 651 T 1BNJ Suda s.v. Θέων ὁ ἐκ τοῦ Μουσείου · Αἰγύπτιος· φιλόσοφος· ούγ-χρονος δὲ Πάππωι τῶι φιλοσόφωι, καὶ αὐτῶι ᾽Αλεξανδρεῖ· ἐτύγχανον δὲ ἀμ- φότεροι ἐπὶ Θεοδοσίου βασιλέως τοῦ πρεσβυτέρου (379/95). ἔγραψε μαθη- ματικά· …. Περὶ τῆς τοῦ Κυνὸς ἐπιτολῆς· Περὶ τῆς τοῦ Νείλου ἀναβάσεως….   FGrH 651 T 2BNJ Malalas Chron. 13 p. 343, 11 Bonn: ἐπὶ δὲ τῆς βασιλείας αὐτοῦ…

XI. Athen

(760 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XI. Athen Die eigentlichen historiker Athens von Hellanikos bis Philochoros (no. 323a-329) nebst den pseudepigraphen Atthides (no. 330-333) und der (auf die archaeologie beschränkten) sammlung des Istros (no. 334) habe ich in dem Ergänzungsband III b Suppl. ausführlich kommentiert, was hoffentlich keiner besonderen rechtfertigung bedarf1. Hier folgt der kommentar zu der sonstigen lokalen literatur über Athen, soweit sie historischen oder antiquarischen charakter hat. Nicht aufgenommen habe ich die rhetorischen ἐγκώμια und ψόγοι, auch wenn sie von ‘hi storikern’ sta…

Proxenos (425)

(1,259 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Habe ich von dem Hofhistoriographen des Pyrrhos 1) getrennt, weil ὁ τὰ Χαλκιδικά distinktiv zu sein scheint. Das zitat bei Philodem stammt …

Patrokles (712)

(2,202 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 712 T 1BNJ Diodor. 19, 100, 5 (a. 312/1): ὁ μὲν οὖν Δημήτριος (Poliorketes) ὁρμήσας ἐκ Δαμασκοῦ τῆς Συρίας τὸ συνταχθὲν ὑπὸ τοῦ πατρὸς ἐπετέλει μετὰ σπουδῆς, ὁ δὲ καθεσταμένος ὑπὸ Σελεύκου τῆς Βαβυλωνίας στρατηγὸς Πατρο κλῆς πυθόμενος περὶ Μεσοποταμίαν εἶναι τοὺς πολεμίους ὑπομεῖναι μὲν τὴν ἔφοδον αὐτῶν οὐκ ἐτόλμησεν, ὀλίγους ἔχων περὶ αὑτόν, ἀλλὰ τοῖς μὲν ἄλλοις προσέταξεν ἐκλιπεῖν τὴν πόλιν, καὶ τοὺς μὲν αὐτῶν διαβάντας τὸν Εὐφράτην φυγεῖν εἰς τὴν ἔρημον, τοὺς δὲ1περάσαντας τὸν Τίγριν ἀπελθεῖν εἰς τὴν Σουσιανὴν πρὸς Εὐτελῆ καὶ τὴν ᾽Ερυθρὰν θά-2λατταν, (6) αὐτὸς δὲ μεθ᾽ ὧν εἶ…

Timaios(?) (848)

(44 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 848 T 1BNJ Suda s.v. Τίμαιος ὁ ἱστορικός · (566 T 19 c. 23; F 119a). ἔγραψε Περὶ Συρίας καὶ τῶν ἐν αὐτῆι πόλεων καὶ βασιλέων βιβλία γ ̅. Jacoby, Felix (Berlin)

Paion von Amathus (757)

(227 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 757 F 1BNJHesych. s.v. ᾽Αφρόδιτος · Θεόφραστος (IV) μὲν τὸν ῾Ερμαφρό- διτόν φησιν, ὁ δὲ τὰ περὶ ᾽Αμαθοῦντα γεγραφὼς Παίων εἰς ἄνδρα τὴν θεὸν1ἐσχηματίσθαι ἐν Κύπρωι λέγει.   FGrH 757 F 2BNJPlutarch. Thes. 20: πολλοὶ δὲ λόγοι καὶ περὶ τούτωνἔτι λέγονται καὶ περὶ τῆς ᾽Αριάδνης, οὐδὲν ὁμολογούμενον ἔχοντες...... (3) ἴδιον δέ τινα περὶ τούτων λόγον ἐκδέδωκε Παίων ὁ ᾽Αμα- θούσιος. (4) τὸν γὰρ Θησέα φησὶν ὑπὸ χειμῶνος εἰς Κύπρον ἐξενεχθέντα, καὶ τὴν ᾽Αριάδνην ἔγκυον ἔχοντα, φαύλως δὲ διακειμένην ὑπὸ τοῦ σάλου καὶ δυσφοροῦσαν, ἐκβιβάσαι μόνην, αὐτὸν δὲ τῶι πλοίωι βοηθοῦντα πάλιν εἰς τὸπέλ…

Nymphodoros von Syrakus (572)

(3,562 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der name 1) ist in Sizilien und anderwärts so häufig dass versuche, den Syrakusaner 2) durch identifikation mit einem anderen träger des namens zeitlich festzulegen, zwecklos sind, wenn nicht auch die schriftstellerische tätigkeit des namensvetters gesichert ist 3). Die von C. Mueller ganz geistreich begründete gleichung mit dem Amphipoliten 4) — verfasser von Νόμιμα βαρβαρικά oder ᾿Ασίας, der nach dem distinktiv noch im 4. jhdt und vielleicht in Alexanders zeit publizierte — hat Laqueur 5) durch die beobachtung erledigt dass der Amphipoli…

Demetrios (722)

(2,279 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 722 T 1BNJ Joseph. c. Ap. 1, 218: s. 723 T 3; 737 F 1.   FGrH 722 F 1BNJ Euseb. P.E. 9, 21: ἀπίωμεν δὲ πάλιν ἐπὶ τὸν Πολυίστορα1 (273 F 19). Δημήτριός φησι τὸν ᾽Ιακὼβ γενόμενον ἐτῶν ἑβδομήκοντα2πέντε φυγεῖν εἰς Χαρρὰν τῆς Μεσοποταμίας, ἀποσταλέντα ὑπὸ τῶν γονέων3διὰ τὴν πρὸς τὸν ἀδελφὸν κρυφίαν ἔχθραν ῾Ησαῦ, διὰ τὸ εὐλογῆσαι αὐτὸν τὸν πατέρα δοκοῦντα εἶναι τὸν ῾Ησαῦ, καὶ ὅπως λάβηι ἐκεῖθεν γυναῖκα. (2) ἀφορ-45μῆσαι οὖν τὸν ᾽Ιακὼβ εἰς Χαρρὰν τῆς Μεσοποταμίας, τὸν μὲν πατέρα κατα-6λιπόντα ᾽Ισαὰκ ἐτῶν ἑκατὸν τριάκοντα ἑπτά, αὐτὸν δὲ ὄντα ἐτῶν ἑβδομήκοντα7ἑπτά. (3) διατρίψαντα οὖν αὐτὸν …

Onomastos (520)

(48 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 520 F 1BNJAnagraphe von Lindos C § 29: weihgeschenk des Amasis (nach 570).   FGrH 520 F 2BNJAnagraphe von Lindos D § 2: zweite epiphanie (zwischen 407 und 330). Jacoby, Felix (Berlin)

XLII. Kyzikos

(154 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XLII. Kyzikos Die bücher über Kyzikos reichen vom ende des 5. oder anfang des 4. jhdts bis in byzantinische zeit, in der die stadt metropole der provinz Hellespontos war1. Die überlieferung stammt fast ganz aus den Apol loniosscholien und bezieht sich daher in der hauptsache auf die kyzike nische episode in den Argonautika; doch macht Agathokles, der helle nistische hauptautor, eine bewerkenswerte ausnahme. Eine Politeia des Aristoteles fehlt; die stadt ist nur Oek. 2, 2, 11 erwähnt. Notes^ back to text1. Malalas p. 77 ed. Bonn.; J. Marquardt Cyzicus, 1836, p. 80ff.; F. W. Hasluck Cyzicus…

Porphyrios von Tyros (260)

(27,435 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Bidez Vie de Porphyre 1913; Christ-Schmid Gr.L.6 II 852; Über- weg-Prächter Grundriß12 1926, 609; *190. die schriftenkataloge, namentlich der philosophica aus den arabischen autoren, die von der Φιλόσοφος ἱστορία (F 4—24) stets nur ‘das 4. buch, syrisch’ haben, bei Bidez p. *54ff. (s. auch Kern Herm. LIV 217).   FGrH 260 T 1BNJ Suid. s. Πορφύριος · …. Τύριος φιλόσοφος .... γεγονὼς ἐπὶ τῶν χρόνωνΑὐρηλιανοῦ (270—275) καὶ παρατείνας ἕως Διοκλετιανοῦ τοῦ βασιλέως (284—305). ἔγραψε βιβλία πάμπλειστα, φιλόσοφά τε καὶ ῥητορικά καὶ γραμματικά· ..... Εἰς1τὰ ᾽Ιουλιανοῦ τοῦ Χ…

Andreas von Panormos (571)

(271 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Das einzige fragment — wohl lesefrucht des Athenaios selbst, da die techniker Biton und Moschos, beide hellenistischer zeit, den buntschrift- steller schwerlich zitiert haben — gibt als obere grenze für die sammlung das ende des 3. jhdts v. Chr. Aber trotz beschränkung auf Sizilien wird man gern in die Kaiserzeit hinabgehen und den autor etwa zwischen Pausanias und Aelian ansetzen. Inhalt und disposition machen ganz denkbar dass er den ersteren ergänzen und einen reiseführer für Sizilien schreiben wollte 1). Die buchzahl ist auch für die frühere zeit nicht lei…
▲   Back to top   ▲