Search

Your search for 'dc_creator:( "Jacoby, Felix" ) OR dc_contributor:( "Jacoby, Felix" )' returned 962 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Diokles von Rhodos (302)

(81 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 302 F 1BNJ[Plutarch.] De fluv. 22, 3: εὑρίσκεται δὲ ( scil.ἐν ᾽Αχελώιωι1ποταμῶι) καὶ λίθος πελιδνὸς τῶι χρώματι, λινουργὸς καλούμενος ἀπὸ τοῦ συγκυρήματος· ἐὰν γὰρ βάληις αὐτὸν εἰς ὀθόνιον, δι᾽ ἔρωτος ἕνωσιν τὸ σχῆμα λαμβάνει καὶ †ἄργιον γίνεταιι2καθὼς ἱστορεῖ ᾽Αντισθένης ἐν γ ̅ Μελεαγρίδος. μέμνηται δὲ τοὐτων ἀκριβέστερον Διοκλῆς ὁ ῾Ρόδιος ἐν τοῖς Αἰτωλικοῖς. Notes^ back to text1. δὲ<ἐν αὐτῶι> He(rcher)^ back to text2. ἀράχνιον Wyttenbach λίνον Anon. ὀθόνιον ἀραιόν? He ἄρτιον? BernardakisJacoby, Felix (Berlin)

Marsyas von Pella und Marsyas von Philippi (135-136)

(2,648 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der jüngere M gehört eher in III, jedenfalls nicht unter die Alexanderhistoriker. aber es fehlt jedes mittel, die bruchstücke ohne distinktiv (F 10—25) mit einiger sicherheit zu verteilen (s. zu (F 12; 15; 17; 21—23); daß sie nicht alle dem gleichen autor gehören, zeigt der widerspruch F 10 13. personen und werke sind sonst ohne weiteres zu scheiden. für den Pellaeer, der als schriftstellernder Makedone vornehmen standes (falls der vater nicht doch Grieche war; s. zu T 1) in dieser zeit interessant ist, geben die zitate zwei werke, die in der …

Timolaos (798)

(169 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 798 F 1BNJ[Plut.] De fluv. 9, 1: Μαίανδρος ποταμός <ἐστι> τῆς ᾽Ασίας, ἐκα-1λεῖτο δὲ πρότερον ᾽Αναβαίνων· μόνος γὰρ ἐκ πάντων τῶν ποταμῶν ἀπὸ τῶν ἰδίων ἀρχόμε νος πηγῶν εἰς ἑαυτὸν παλινδρομεῖ. προσηγορεύθη δὲ Μαίανδρος ἀπὸ Μαιάνδρου τοῦ Κερκάφου καὶ ᾽Αναξιβίας παιδός, ὃς πρὸς Πεσσινουντίους πόλεμον ἔχων ηὄξατο τῆι2Μητρὶ τῶν θεῶν, ἐὰν ἐγκρατὴς γένηται τῆς νίκης, θύσειν τὸν πρῶτον αὐτῶι συγχαρέντα ταῖς ἀνδραγαθίαις, † τρόπαια φέρων. ὑποστρέψαντι δὲ τῶι προειρημένωι πρῶτος συνε-3χάρη συναντήσας ὁ παῖς ᾽Αρχέλαος μετὰ τῆς μητρὸς καὶ τῆς ἀδελφῆς· ὁ δὲ τῆς προει ρημέ…

Pankrates (625)

(190 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 625 T 1BNJ Athen. 15, 21 p. 677 D-F: καὶ Παγκράτης τις τῶν ἐπιχωρίων ποιητής, ὃν καὶ ἡμεῖς ἔγνωμεν, ᾽Αδριανῶι τῶι αὐτοκράτορι ἐπιδημήσαντι τῆι ᾽Αλεξανδρείαι μετὰπολλῆς τερατείας ἐπέδειξεν τὸν ῥοδίζοντα λωτόν, φάσκων αὐτὸν δεῖν καλεῖν ᾽Αντινόειον,1ἀναπεμφθέντα ὑπὸ τῆς Γῆς, ὅτε τὸ αἷμα ἐδέξατο τοῦ Μαυρουσίου λέοντος, ὃν κατὰ τὴν πλησίον τῆι ᾽Αλεξανδρείαι Λιβύην ἐν κυνηγίωι καταβεβλήκει ὁ ᾽Αδριανός, μέγα χρῆμα ὄντα καὶ πολλῶι χρόνωι κατανεμηθέντα πᾶσαν τὴν Λιβύην, ἧς καὶ πολλὰ ἀοίκητα ἐπε ποιήκει οὗτος ὁ λέων. ἡσθεὶς οὖν ἐπὶ τῆι τῆς ἐννοίας εὑρέσει καὶ καινότητι τὴν ἐν Μουσῶν2αὐτ…

Gorgos von Kolophon (17)

(91 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Mutschmanns (Rh. Mus. LXXII 150) deutung auf einen mythographischen κύκλος ist sehr wahrscheinlich. die inschrift des kenotaphs gehört in den an- fang s. II v. Chr. (Schuchhardt Ath. Mitt. a. o.)   FGrH 17 T 1BNJ Inschrift aus Notion [Athen. Mitt. XI 428] :Τὸν πάσης πολύβυβλον ἀφ᾽ ἱστορίης μελεδωνὸν πρέσβυν ἀοιδοπόλων δρεψάμενον σελίδα, τὸν σοφίην στέρξαντα νόωι μεγαλόφρονα Γοργόν, τὸν Κλαρίου τριπόδων Λητοίδεω θέραπα Κεκροπὶς ἐν κόλποις κρύπτει κόνις· εὐσεβίης δὲεἵνεκεν εὐσεβέων χῶρον ἔβη φθίμενος. Jacoby, Felix (Berlin)

Anonyme Diadochengeschichte (?).(Heidelberger Epitome) (155)

(2,415 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Entdeckt von Treu in der um 1450 geschriebenen exzerpten- sammlung eines unbekannten gelehrten im Cod. Palat. gr. 129; heraus- gegeben von Reitzenstein Poimandres 1904, 310ff. und G. Bauer Die Heidelberger Epitome, diss. Leipzig 1914 mit ausführlichem kom- mentar. die vier exzerpte gehen letzten grades jedenfalls auf das gleiche werk zurück, da F 2—4 eigentlich nur ergänzungen zu F 1 für die drei schauplätze Makedonien, Asien, …

Telephanes (371)

(256 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction ῎Αστυ ist die stadt im gegensatz zur χώρα1), und Diomeia ist ein städtischer demos. Schwer zu sagen ob T. das wort in diesem sinne ge- braucht hat, oder ob Περὶ τοῦ ἄστεος gezierter titel für Περὶ ᾿Αθηνῶν ist. Wilamowitz' konjektur Περὶ τοῦ ἀστείου γ ist geistreich, aber (da wir nur ein fragment haben) methodisch und auch sachlich bedenklich: ein rhetor, der so ausführlich über einen spezialpunkt schrieb, wäre uns wohl bekannt, und das fragment findet leicht platz in einem ‘antiquari- schen’ exkurs der beschre…

Hippostratos (568)

(1,934 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die charakteristik H.s 1) als ὁ τὰ περὶ τῆς Σικελίας γενεαλογῶν (trotzdem sie in den Pindarscholien steht) und die tatsache dass sich alle fragmente auf Sizilien beziehen lassen weisen mit grosser wahrscheinlichkeit auf ein spezialwerk, dass dann nicht erzählend war, sondern genealogische form hatte und die sizilischen stammbäume an das oder eines der grossen grie - chischen stemmata knüpfte 2). F 1; 2; 3; 6 fügen sich in das ᾿Ινάχειον γένος, das in der Bibliothek von Inachos über Belos und Agenor bis zu den Herakliden läuft; und vom sizilischen st…

Historiker über L. Verus' Partherkrieg (203)

(1,950 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 203 T 1BNJ Lukian. Quom. hist. conscr. 2: ἀφ᾽ οὗ δὴ τὰ ἐν ποσὶ ταῦτα κεκίνηται, ὁ πόλεμος ὁ πρὸς τοὺς βαρβάρους καὶ τὸ ἐν ᾽Αρμενίαι τραῦμα καὶ αἱ συνεχεῖς νῖκαι, οὐδεὶς ὅστις οὐχ ἱστορίαν συγγράφει, μᾶλλον δὲ Θουκυδίδαι καὶ ῾Ηρόδοτοι καὶ Ξενοφῶντες ἡμῖν ἅπαντες, καὶ ὡς ἔοικενἀληθὲς ἄρ᾽ ἦν ἐκεῖνο τὸ ‘πόλεμος ἁπάντων πατήρ’, εἴ γε καὶ συγγραφέας τοσούτους ἀνέφυσεν ὑπὸ μιᾶι τῆι ὁρμῆι.   FGrH 203 T 2BNJ Lukian. Quom. hist. conscr. 14: ἐγὼ δ᾽ οὖν καὶ διηγήσομαι ὁπόσα μέμνημαι ἔναγχος ἐν ᾽Ιωνίαι συγγραφέων τινῶν, καὶ νὴ Δία ἐν ᾽Αχαίαι πρώιην ἀκούσας τὸναὐτὸν τοῦτον πόλεμον διηγουμένων, κα…

LXXIII. Tenedos

(343 words)

Author(s): Jacoby, Felix
LXXIII. Tenedos Da schon Zoilos ein enkomion auf die sagenberühmte und in religiöser hinsicht interessante insel1 geschrieben hat, ist eine hellenistische spe zialschrift sehr wohl glaublich. Aber von dem Tenedier Androitas ist nur ein Periplus der Propontis bezeugt2. Die annahme eines lokalhistorischen buches beruht auf einer angabe des Fabricius, die C. Mueller aus dem au torenindex von Bruncks Apolloniosausgabe3 abgedruckt hat: ‘huius Androetae ἱστορικὸν περὶ τῆς γῆς αὐτοῦ πατρίδος memoratur in mspto codice (Bibl. Vindob.) apud Lambecium I p. 148’4. Gemeint ist der Vind…

Anhang zu Rom und Italien (840)

(8,317 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 840 F 1aBNJ Dion. Hal. A.R. 1, 4, 2: ἔτι γὰρ ἀγνοεῖται παρὰ τοῖς ῞Ελλησιν1ὀλίγου δεῖν πᾶσιν ἡ παλαιὰ τῆς ῾Ρωμαίων πόλεως ἱστορία ..... (5, 4) … οὐδεμία γὰρ ἀκριβὴς ἐξελήλυθε περὶ αὐτῶν ῾Ελληνὶς ἱστορία μέχρι·τῶν καθ᾽ ἡμᾶςχρόνων, ὅτι μὴ κεφαλαιώδεις ἐπιτομαὶ πάνυ βραχεῖαι. (6, 1) πρώτου μέν, ὅσα κἀμὲ εἰδέναι, τὴν ῾Ρωμαικὴν ἀρχαιολογίαν ἐπιδραμόντος ῾Ιερωνύμου τοῦ Καρδιανοῦ συγγραφέως ἐν τῆι Περὶ τῶν ἐπιγόνων πραγματείαι (154), ἔπειτα2Τιμαίου τοῦ Σικελιώτου (566 T 9) τὰ μὲν ἀρχαῖα τῶν ἱστοριῶν ἐν ταῖς3Κοιναῖς ῾Ιστορίαις ἀφηγησαμένου, τοὺς δὲ πρὸς Πύρρον τὸν ᾽Ηπειρώτηνπολέμους …

Chares von Mitylene (125)

(4,971 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Zeit durch teilnahme am Alexanderzug bestimmt. vollständige Alexandergeschichte in 10, höchstens 11 büchern, die natürlich (F 9—10 widersprechen nicht) der zeitlichen reihe von Alexanders taten folgte, aber erst mit der übernahme des großkönigtums ausführlich wurde; denn die einführung des persischen hofzeremoniells kam schon im 3. buch vor. das liegt offenbar daran, daß Ch für militärische und politische aktionen kein oder geringes interesse hatte; was wir davon lesen (F 6; 7; 16; 18), zeigt die auffassungsart des hofmannes und erweckt nicht den wuns…

Dorotheos von Athen (145)

(610 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die gleichsetzung mit dem autor des Plinius erscheint sicher; der XXII 91 zitierte D, der (medizinische?) gedichte schrieb, ist ein anderer, vermutlich doch der (alexandrinische?) arzt Phlegon Mir. 26 (anders Wellmann RE V 1571, 19). der Alex.-historiker gehört wohl noch in hellenistische zeit.   FGrH 145 T 1BNJ Plin. NH I 12; 13: arborum naturae … ex …. Charete Mytilenaeo, Menaechmo, Dorotheo Athenaeo, Lyco, Antaeo, Ephippo …   FGrH 145 F 1BNJ Script. Al. M. p. 155, 1 = Athen. VII 4 p. 276 F) Athen. VII 4 p. 276 F: φιλόμηλοι δ᾽ ἦσαν Φίλιππός τε ὁ Μακεδὼν καὶ ὁ υἱὸς αὐτο…

Theophanes von Mytilene (188)

(3,780 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Titel sicher nicht Μιθριδατικά , vielleicht Τὰ περὶ Πομπήιον (W Fa- bricius Th. v. Mytilene Straßburg 1888) oder Πομπηίου πράξεις . der inhalt ging keinesfalls über Pompeius' feldzüge im osten hinaus. dabei ist fraglich, ob Th den seeräuberkrieg einerseits, Pompeius' eingreifen in Syrien andererseits (s. u.) mitbehandelte; Timagenes (F 1) und Strabon zitieren ihn jedenfalls nur für den krieg gegen Mithridates und Tigranes. die schrift war in Rom a. 62 bekannt (T 3a; s. u. p. 615, 41), mag also im winter 63/2 abgefaßt sein, um, was sehr notwendig war, die st…

Agaklytos (411)

(867 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Nach titel und wortlaut des einzigen fragments sicher periegese. Ver- fasser zeitlich unbestimmbar; aber da F 1 sehr wahrscheinlich durch Didymos vermittelt ist, nicht der angebliche freigelassene des Verus 1). Wenn er, wie es den anschein hat (aber das kann täuschen), den κολοσσός noch selbst gesehen hat, so gehört er vielleicht noch in hellenistische zeit 2).   FGrH 411 F 1BNJ Phot. Sud s. v. Κυψελιδῶν ἀνάθημα · ἐν ᾽Ολυμπίαι. Πλά-1των ἐν Φαίδρωι (236 B)· παρὰ τὸ Κυψελιδῶν ἀνάθημα σφυρήλατος ἐν ᾽Ολυμ-2πίαι ἐστάθη κολοσσός. ἀλλ᾽ οὐ τῶν Κυψελιδῶν, Κυψέλου δέ φασι …

Timogenes(?) von Milet (435)

(251 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die grosse zahl von bedeutenden Herakleoten in der literatur — etwas anderes kann λογίων nicht gut bedeuten — rechtfertigte ein eigenes buch, in dem man am liebsten ein erzeugnis des herakleotischen lokalpatriotis- mus sähe, dessen existenz um 100 n. Chr. oder später 1) Memnons grosses werk bezeugt. Aber der verfasser, den die ᾿Επιστολαί2) wohl in die kaiser- zeit verweisen, heisst Milesier; und der hinweis dass Milet den anspruch erhob mutterstadt von Herakleia zu sein 3) hilft kaum weiter. Auch die argumentation C. Muellers 4) ruht auf unsicheren fundamenten: das…

Aristokritos <von Milet?> (493)

(2,680 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die benutzung bei den scholiasten zu Aristophanes und Apollonios weisen vielleicht noch auf gute hellenistische zeit. Kenntnis A.s bei Aristobulos, dem Rhodier Apollonios, Nikainetos und Euphorion ist glaublich, aber nicht beweisbar 1), sodass wir uns mit dem ansatz ‘vor Parthenios’ begnügen müssen. Der name kommt auch in Milet vor 2), und trotz seiner häufigkeit war der autor wohl Milesier. Er war kein dichter 3). Dass die erhaltenen zitate alle auf die archaeologie gehen liegt in der natur der sache. Titel und inhalt verbieten an eine …

Lykeas von Naukratis (613)

(669 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 613 T 1BNJ Plin. N.H. 1, 36: s. 608 T 3.   FGrH 613 F 1BNJAthen. 13, 10 p. 560D-F: καὶ ἡ ἐπ᾽ Αἴγυπτον δὲ Καμβύσου1στρατεία, ὥς φησι Κτησίας (688 F 13a), διὰ γυναῖκα ἐγένετο. ὁ γὰρ Καμβύ σης .... ἔπεμψεν πρὸς ῎Αμασιν … μίαν αἰτῶν πρὸς γάμον τῶν θυγατέρων· ὁ δὲ τῶν μὲν ἑαυτοῦ οὐκ ἔδωκεν … ἔπεμψε δὲ τὴν ᾽Απρίου θυγατέρα Νειτῆτιν …. Δίνων δ᾽ ἐν τοῖς Περσικοῖς (690 F 11) καὶ Λυκέας ὁ Ναυκρατίτης ἐν τρίτηι Αἰγυπτιακῶν τὴν Νειτῆτιν Κύρωι πεμφθῆναί φασιν ὑπὸ ᾽Αμάσιδος, ἐξ ἧς γεννηθῆναι τὸν Καμβύσην, ὃν ἐκδικοῦντα τῆι μητρὶ ἐπ᾽2Αἴγυπτον ποιήσασθαι στρατείαν.   FGrH 613 F 2BNJ Athen. 14, 6 p. 616DE: καὶ Ταχ…

Polykrates (588)

(503 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 588 F 1BNJAthen. 4, 17 p. 139 C—F: ταῦτα μὲν ὁ Πολέμων ( scil.ἐν τῶι Παρὰ Ξενοφῶντι κανάθρωι), πρὸς ὃν ἀντιλέγων Δίδυμος (om. Schm.) … φησὶ τάδε · Πολυκράτης (φησί) ἐν τοῖς Λακωνικοῖς ἱστορεῖ ὅτι«τὴν μὲν τῶν ῾Υακινθίων θυσίαν οἱ Λάκωνες ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας συντελοῦσι, καὶ <τῆι μὲν πρώτηι> διὰ τὸ πένθος τὸ γενόμενον περὶ τὸν1῾Υάκινθον οὄτε στεφανοῦνται ἐπὶ τοῖς δείπνοις οὄτε ἄρτον εἰ σφέρουσιν <οὄτε> ἄλλα πέμματα καὶ τὰ τούτοις ἀκόλουθα διδό-2ασι, καὶ τὸν εἰς τὸν θεὸν παιᾶνα οὐκ ἄιδουσιν, οὐδ᾽ ἄλλο τιτοιοῦτον εἰσάγουσιν οὐδέν, καθάπερ ἐν ταῖς ἄλλαις θυσίαις3ποιοῦσιν, ἀλλὰ μετ᾽ εὐταξ…

Claudius Iolaos (?) (788)

(599 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 788 F 1BNJSteph. Byz. s.v. ῎Ακη · πόλις Φοινίκης … Κλαύδιοςδὲ ᾽Ιόλ<α>ος ἐν α ̅ Φοινικ<ικ>ῶν φησιν ὅτι ἐκλήθη ἀπὸ ῾Ηρακλέους᾽·«χαλε-12πωτάτωι γὰρ ὑπὸ Εὐρυσθέως ἐπιταγεὶς ἄθλωι, περισχεθεὶς3τῶι τῆς Λερναίας ὔδρας ἰῶι, τοῖς τῶν δηγμάτων ἐπονεῖτο ἕλ κεσιν. ἀνεῖλε δὲ τὸ Δελφικὸν μαντεῖον ἐπ᾽ ἀνατολὰς ἰτέον,4μέχρις ἂν ἐντύχηι ποταμῶι φύοντι πόαν τῆι ὔδραι παραπλήσιον·ἐκείνης γὰρ καταπλασσάμενον τῶν ἑλκῶν ἀπαλλαγήσεσθαι. εὗρε5δὲ τὸν ποταμὸν καὶ τὴν πυθόχρηστον πόαν, ἧς ὁ καυλὸς ἥ τε ῥίζα πάντως ἐστὶν ὀφιώδης τῶι ποικίλωι <καὶ> ταῖς κεφαλαῖς·6ὁπόσας γὰρ ἄν τις ἀποκείρηι φύον…
▲   Back to top   ▲