Search

Your search for 'dc_creator:( "Jacoby, Felix" ) OR dc_contributor:( "Jacoby, Felix" )' returned 958 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Hippias von Erythrai (421)

(1,250 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Wenn die Ionier erst im 2. buch stehen, muss H. die urgeschichte sehr ausführlich behandelt haben. Seine zeit ist unbestimmbar; stil und fehlen des dialekts warnen vor zu frühem ansatz; aber in die hellenistische zeit wird er noch gehören 1), und war vielleicht älter als sein landsmann Apollodor.   FGrH 421 F 1BNJAthen. 6, 74 p. 258 F—259 F: ῾Ιππίας δ᾽ ὁ ᾽Ερυθραῖος ἐντῆι δευτέραι τῶν Περὶ τῆς πατρίδος ἱστοριῶν διηγούμενος ὡς ἡ Κνωποῦ βασιλεία ὑπὸ τῶν ἐκείνου κολάκων κατελύθη φησὶν καὶ ταῦτα ·«Κνωπῶι μαντευο μένωι περὶ σωτηρίας ὁ θεὸς ἔχρησε θύειν ῾Ερμῆι Δολίωι. καὶ…

Fabius Ceryllianus (217)

(86 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 217 F 1BNJ Script. Hist. Aug. XXX 4: Cari patria sic ambigue a plerisque proditur, ut prae summa varietate dicere nequeam, quae illa vera sit. (2) Onesi- mus (216 F 3) enim, qui diligentissime vitam Probi scripsit, Romae illum et natum et eruditum, sed Illyricianis parentibus fuisse contendit. (3) sed Fabius1 Ceryllianus, qui tempora Cari, Carini et Numeriani sollertissime persecutus est, neque Romae sed in Illyrico genitum, neque Pannoniis sed Poenis parentibus adserit natum. Notes^ back to text1. favius P1Jacoby, Felix (Berlin)

Anhang zu Sikyon (551)

(2,130 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 551 F 1aBNJDiodor. 8, 24: ὅτι Σικυωνίοις ἔχρησεν ἡ Πυθία ἑκατὸν ἔτη μαστιγονο μηθήσεσθαι αὐτούς. ἐπερωτησάντων δὲ αὐτῶν τίς ὁ ταῦτα ποιήσων, πάλιν ἀπεκρίθη, ὧι ἂν καταπλεύσαντες πρώτωι γεγενημένον υἱὸν ἀκούσωσιν. ἐτύγχανε δὲ τοῖς θεωροῖς ἠκολου-1θηκὼς τῆς θυσίας ἕνεκα μάγειρος, ὃς ἐκαλεῖτο ᾽Ανδρέας. ** μισθοῦ τοῖς ἄρχουσι μαστι-2γοφορῶν ὑπηρέτει.   FGrH 551 F 1bBNJ P. Ox. 1365 ://1*** [ὄ]ν̣ [τ]α δημότην̣ κ[αὶ / φ]α[ῦ]-3λον τὸν ἄνθρω / πον, παρημέλησε / τοῦ μαντείου· καὶ τὰς / 5μὲν ἄλλας4θυσίας τὰς / [ἐ]π̣ιταχθείσας ἐκ τῶν / [Δ]ελφῶν ἀπέδωκε / [τ]οῖς θεοῖς, τῆς δὲ …

Nikomachos (662)

(75 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 662 F 1BNJAthen. 11, 55 p. 478 A: Νικόμαχος δ᾽ ἐν πρώτωι Περὶἑορτῶν Αἰγυπτίων φησί·«τὸ δὲ κόνδυ ἐστὶ μὲν Περσικόν §τὴν δὲ ἀρχὴν ἣν ῞Ερμιππος ἀστρολογικὸς ὡς ὁ κόσμος§ ἐξ1οὗ τῶν θεῶν τὰ θαύματα καὶ τὰ καρπώσιμα γίνεσθαι ἐπὶ γῆς· διὸ ἐκ τούτου σπένδεσθαι». (Es folgt Pankrates no. 625). Notes^ back to text1. τὴν [δὲ] ἀρχήν, <εἶδος δ᾽ ἔχει, ὥς φησιν> ῞Ερμιππος CasJacoby, Felix (Berlin)

LIII. Messenien

(299 words)

Author(s): Jacoby, Felix
LIII. Messenien Eine messenische literatur kann es erst seit 369 v. Chr. geben. Der kampf um das recht Spartas auf die landschaft wird zuerst in politischen broschüren ausgefochten1; dann in der Grossen Geschichte; schliesslich in epen und rhetorischen produktionen, deren politische abzweckung mehr oder weniger klar ist. Quellen sind die gerade in der Epameinondas zeit wieder hervorgesuchten elegieen des Tyrtaios; ein unbestimmtes mass von lebendiger erinnerung im lande und mehr wohl bei den exulanten in Sizilien und …

XXVI. Ikaros

(18 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XXVI. Ikaros No comments by Jacoby. Jacoby, Felix (Berlin)

Plesimachos (52)

(93 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Name erschwindelt nach Lysimachos s. 295, 4?   FGrH 52 F 1BNJ[Plutarch.] De fluv. 18, 12—13: ᾽Αθηναῖον δ ὄρος ἔλαβε τὴν προσηγορίανὰπ ᾽Αθηνᾶς· μετὰ γὰρ τὴν τοῦ ᾽Ιλίου πόρθησιν Διομήδης εἰς ῎Αργος ὑποστρέψας εἰς τὸν Κεραύνιον ἀνέβη λόφον καὶ τέμενος ᾽Αθηνᾶς κατασκευάσας τὸ ὄρος ἀπὸ τῆς θεᾶς ᾽Αθηναῖον μετωνόμασε. (13) γεννᾶται δ᾽ ἐν τῆι ἀκρωρείαι ῥίζα παρόμοιος πηγάνωι· ἣν ἐὰν γυνὴ φάγηι τις κατ᾽ ἄγνοιαν, ἐμμανὴς γίνεται. καλεῖται δ᾽ ᾽Αδράστεια, καθὼς ἱστορεῖ Πλησἰμαχος ἐν β ̅ Νόστων. Jacoby, Felix (Berlin)

Agathokles von Samos (799)

(30 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 799 F 1BNJ[Plut.] De fluv. 9, 1: s. 798 F 1. Jacoby, Felix (Berlin)

Nikias von Mallos(?) (60)

(284 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Erschwindelter autor (nach dem Nikias im gemmenbuch des Plinius N H I 37. XXXVII 36? Atenstädt Herm. LVII 238), verschieden von dem verfasser der ᾿Αρκαδικά (III) und dem geographen(? V), natürlich auch von Nikias von Nikaia (IV).   FGrH 60 F 1BNJ[Plutarch.] Parall. min. 13 p. 308 F: ῾Ηρακλῆς τοῦ ᾽Ιόλης γάμου ἀποτυχὼν τὴν Οἰχαλίαν ἐπόρθησεν. ἡ δὲ ᾽Ιόλη ἀπὸ τοῦ τείχους ἔρριψεν ἑαυτήν. συνέβη δὲ κολπωθείσης ὑπὸ ἀνέμου τῆς ἐσθῆτος μηδὲυ παθεῖν· καθάπερ ἱστορεῖ ΝικίαςΜαλεώτης.1   FGrH 60 F 2BNJSchol. V Hom. Od. ψ 218: ᾽Αλέξανδρος ὁ Πριάμου παῖς ἀπὸ τῆς ᾽Ασίας κατάρας εἰς…

Juba von Mauretanien (275)

(29,408 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction RE IX 1916, 2384ff. da die Suda die schriftenliste gestrichen hat, sind wir nicht sicher, dass wir alles kennen (zu F 61); aber wichtiges fehlt unter den titeln, die 9 werke und etwa 50 bücher geben, schwer- lich. auch der charakter der schriftstellerei ist deutlich. man hat J nicht unrichtig neben den Polyhistor Alexandros gestellt: wie dieser bewahrt er überall die formen der gelehrten hellenistischen arbeit, was den unterschied gegen die römischen enzyklopädien und z.t. auch die griechischen lexika der kai…

Athanis (Athanas) von Syrakus (562)

(740 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Mit ihm lenken wir wieder in die hauptlinie der Σικελικά ein. Dass A. Philistos' mitten in der regierung des Dionysios II abgebrochenes werk zu ende geführt und fortgesetzt hat 1) ist insofern merkwürdig als er vom entgegengesetzten politischen standpunkt schrieb. Denn obwohl der name nicht ganz selten ist 2), wird man ohne bedenken die alte gleichung mit dem προστάτης τοῦ δήμου akzeptieren, den Theopomp neben dem häufiger erwähnten Herakleides 3) für 357/6 oder 356/5 nennt. A. ist (soweit wir sehen) der erste, der die alte geschichte beiseite lässt und (in der weise der Hel…

Aieluros (528)

(28 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 528 F 1BNJAnagraphe von Lindos B § 5: weihgeschenk des Herakles. Jacoby, Felix (Berlin)

Antipatros von Akanthos (56)

(293 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 56 F 1aBNJ Eustath. Od. λ 521 p. 1697, 53: ὅτι δὲ ὁ τοιοῦτος Μέμνων καὶ τὸνκαλὸν ἀνεῖλε Νεστορίδην ᾽Αντίλοχον, ἡ ἱστορία δηλοῖ. περὶ οὗ ἱστορεῖ ᾽Ασκληπιάδης ὁ Μυρλεανός, ὡς χρησμοῦ δοθέντος Νέστορι φυλάττεσθαι ἐπὶ τῶι υἱῶι ᾽Αντι- λόχωι τὸν Αἰθίοπα, ἔδοτο αὐτῶι μνήμονα ὁ πατὴρ καὶ ὑπασπιστὴν Χάλκωνα Κυπα- ρισσέα, ὃς ἐρασθεὶς Πενθεσιλείας καὶ βοηθῶν αὐτῆι ἀνηιρέθη ὑπ᾽ ᾽Αχιλλέως, καὶ τὸ σῶμα ὑφ᾽ ῾Ελλήνων ἀνεσκολοπίσθη. ἐδόθησαν δὲ καὶ ἄλλοις τῶν ἡρώων μνή-μονες, οἶον τῶι ᾽Αχιλλεῖ πρὸς τῆς μητρός, ὡς ἱστορεῖ καὶ Λυκόφρων. καὶ τῶι Πατρόκλωι δὲ ὑπ᾽ ᾽Αχιλλέως Εὄδωρο…

Timomachos (754)

(213 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 754 F 1BNJAthen. 14, 42 p. 638 A: (Menaichmos 131 F 6/7; Philochoros 328 F 23) Τιμόμαχος δ᾽ ἐν τοῖς Κυπριακοῖς Στήσανδρονλέγει τὸν Σάμιον (?) ἐπὶ πλεῖον αὐξῆσαι τὴν τέχνην ( scil.τὴν ψιλοκιθαριστι-1κήν?), καὶ πρῶτον ἐν Δελφοῖς κιθαρωιδῆσαι τὰς καθ᾽ ῞Ομηρον μάχας, ἀρξά- μενον ἀπὸ τῆς ᾽Οδυσσείας. ἄλλοι δὲ πρῶτόν φασιν παρ᾽ ᾽Ελευθερναίοις κιθαρίσαι τὰς ἐρωτικὰς ὠιδὰς ᾽Αμήτορα τὸν ᾽Ελευθερναῖον, οὗ καὶ τοὺς ἀπογόνους ᾽Αμητορ<ίδ>ας2καλεῖσθαι. (Es folgen citate aus Aristoxenos und Phainias).   FGrH 754 F 2BNJVit. Hom. Rom. p. 30, 24 Wil: ᾽Αναξιμένης (72 F 30) μὲν οὗν καὶ Δαμάστης (5 F…

Aristonikos von Alexandreia (53)

(144 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 53 F 1BNJStrabon I 2, 31: ᾽Αριστόνικος μὲν οὖν ὁ καθ᾽ ἡμᾶς γραμματικὸς ἐν τοῖς Περὶ τῆς Μενελάου πλάνης πολλῶν ἀναγέγραφεν ἀνδρῶν ἀποφάσεις περὶ ἑκάστου τῶν ἐκκειμένων κεφαλαίων· ἡμῖν δ᾽ ἀρκέσει κἂν ἐπιτέμνοντες λέγωμεν. Commentary F 1 wird gewöhnlich in den Odysseekommentar verwiesen. aber Strabons worte sprechen für eine spezialschrift, und die verse δ 81ff. sind ein altes, allerdings mehr geographisches als mythographisches problem (4 F 153—154). auf abdruck und analyse von Strabons excerpt habe ich ungern verzichtet. ἐκκειμένων κεφαλαίων] nämlich πρός τίνας ἦλθεν Αἰ…

Agatharchides von Samos (284)

(1,685 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die aufnahme der autoren mit mehreren buchtiteln — wo die geringe phantasie des Ps.Plutarch (*Plu) nicht ausgereicht hat oder wo ihm die titelmasse eines Alexandros Polyhistor (zitiert Par. 40 B; Fluv. 10, 1) und Juba (zitiert Parall. 23 A) vorschwebte — hier und der nur mit einem ‘historischen’ buch angeführten unter den einzelnen städten und ländern bedeutet keinerlei konzession an den gelegentlich wieder auflebenden glauben,…

Lysimachos (170)

(129 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Philosoph, mit keinem der uns bekannten träger des namens identisch. sein leben muß größtenteils in die erste hälfte s. III fallen; daß die schrift über Attalos (zum titel: Onesikritos o. p. 468, 21), die doch vermutlich erst nach dessen thronbesteigung publiziert ist, schon in den Πίνακες des Kallimachos verzeichnet war, läßt sich nicht sicher behaupten.   FGrH 170 T 1BNJ Athen. VI 60 p. 252 C: ᾽Αττάλου δὲ τοῦ βασιλέως (241—197) ἐγένετο κόλαξ καὶ διδάσκαλος Λυσίμαχος, ὃν Καλλίμαχος μὲν Θεοδώρειον1ἀναγράφει (F 100 d 12 Schn), ῞Ερμιππος (IV) δ᾽ ἐν τοῖς Θεοφράστου μαθη…

Istros der Kallimacheer (334)

(36,448 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction The Vita is to all appearance wholly taken from the special book of Hermippos of Berytos 2). The long list of books at the end of it has been omitted (a frequent happening), and the opening is confused, perhaps because two or even more Vitae of homonymous authors were fused to- gether 3). From Steph. Byz. s.v. Κάλλατις we know another I., who wrote Περὶ τραγωιδίας καλὸν βιβλίον4); his date cannot be determined, and it is improbable to assign to him either the Vita of Sophokles (F 33-38) or the Μελοποιοί (F 56): these two books are simply quoted as ῎Ιστρος (in the Vita of Sophokles …

Dionysios (I) von Syrakus (557)

(197 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Es kann nur der tyrann, nicht der schwindelautor Ps. Plutarchs 1) gemeint sein, dessen fälschungen keine aufnahme in die literaturgeschich- ten gefunden haben. Wir haben keinen grund die knappen angaben der Suda über die literarische tätigkeit der beiden tyrannen 2) zu bezweifeln; und es macht nichts aus dass wir sonst nur von den bühnenstücken des Dionysios I hören 3). Sehr bedauerlich dass die Suda nichts näheres über die ἱστορικά sagt, die in σατυρικά zu ändern man sich nicht leicht entschliessen wird. Sollte die ‘autobiographische’ literatur 4) die bei den …

Sammelzitate (395)

(597 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Herodot und Pausanias zitieren ‘die Chier’ nicht direkt; in der chiischen geschichte Parthen. Narr. am. 20 fehlt der gewährsmann; für den kult- brauch des Dionysos Omadios nennt Porphyr. De abst. 2, 56 einen nicht-chiischen autor; auch für die viel behandelten Homeriden von Chios kennen wir keinen lokalen autor 1). Natürlich gibt es allerlei, was in büchern Περὶ Χίου gestanden haben kann oder muss: historisches z.b. über den tyrannen Strattis aus der zeit des Dareios und Xerxes 2); mythologisches — aber wir wissen nicht, wer Phanos und Staphylos in d…

Agathon von Samos (843)

(300 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 843 F 1BNJ[Plut.] De fluv. 14, 5: γεννᾶται δ᾽ ἐν αὐτῶι (dem Tanais) βοτάνη12τῆι διαλέκτωι τῶν βαρβάρων φρίξα καλουμένη, ὅπερ μεθερμηνευόμενόν ἐστιν μισοπόνη-3ρος· πηγάνωι δέ ἐστι παρόμοιος· ἣν οἱ πρόγονοι κρατοῦντες οὐδὲν ὑπὸ μητρυιῶν ἀδικοῦν-4ται. μάλιστα δὲ φύεται παρὰ Βορέου προσαγορευόμενον ἄντρον. συλλεγομένη δ᾽ ἐστὶν5ψυχροτέρα χιόνος· ὅταν δέ τινι ἐκ μητρυιᾶς ἐπιβουλὴ γένηται, φλόγας ἀναδίδωσιν· καὶ τοῦτο σύσσημον ἔχοντες οἱ φοβούμενοι τὰς ἐπιγεγαμημένας ἐκκλίνουσι τῶν ἐπικειμένων6φόβων τὰς ἀνάγκας, καθὼς ἱστορεῖ ᾽Αγάθων ὁ Σάμιος ἐν β ̅ Σκυθικῶν.7   FGrH 843 F 2BN…

Leon von Byzanz (132)

(945 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction T 1 vermischt im βίος den schriftsteller, der nach den titeln seiner werke und als schüler des Aristoteles der Alexanderzeit angehört — er kann identisch sein mit dem vater von Melantes und Pankreon, denen Theophrast τὰ οἴκοι ὑπάρχοντα πάντα vermacht. (Diog. L. V 51) — mit dem bekannten Akademiker (Plut. Phok. 14; Philostr. VS I 2; nach Nikias v. Nikaia Athen. XI 506 C und Favorin-Diog. L. III 62 verfasser des dialogs ‘Alkyon’), der a. 340 einer der leiter des widerstandes von Byzanz gegen…

Themison (374)

(1,255 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Nicht ohne bedenken aufgenommen, weil zwar der name des autors sicher ist 1), aber nicht nur seine zeit, sondern auch der charakter des werkes unbestimmbar bleiben. Das zitat steht in dem gelehrten ersten teil des grossen abschnitts über die parasiten, der die these p. 234 D be- weisen soll, dass τὸ τοῦ παρασίτου ὄνομα πάλαι μὲν ἧν σεμνὸν καὶ ἱερόν2). Zu diesem zweck gibt Athenaios eine reihe von exzerpten aus antiquaren (Polemon), historikern (Kleidemos, Philochoros), und sprachlichen wer- ken über Athen (Krates). In die rei…

Kephalion (93)

(4,984 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Vielleicht pseudonym, mit leichter variation nach dem ebenfalls pseudonymen Gergithier Kephalon, den K kennt und zitiert (T 2 p. 437, 23). daß dahinter ein ‘römischer grande’ steckt, ist unglaublich. verweisungen von rhetoren aus Rom werden nicht nur unter Domitian vorgekommen sein. hängt die datierung ἐπὶ ᾿Αδριανοῦ , zu der der ionische dialekt (T 1-2; F 1) paßt, damit zusammen? Μοῦσαι (T 1;4) scheint der wirkliche titel des werkes gewesen zu sein, das Photios (T 2) Σύντομον ἱστορικόν nennt und das eine knappgefaßte universalgeschichte war, die, wie bei den sp…

Theochrestos <von Kyrene> (761)

(304 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 761 T 1BNJ Plin. N.H. 1, 37: origo gemmarum ..... ex auctoribus … exter- nis … Pythea, Timaeo Siculo, Nicia, Theochresto, Asaruba, Mnasea, Theomene, Ctesia ….   FGrH 761 F 1aBNJ Schol. Apoll. Rhod. 4, 1750/7: Εὄφημος ὤικει τὴν Λακωνικὴν παρὰ τὸν αἰγιαλόν· εἷς δέ τις αὐτοῦ τῶν ἀπογόνων Σάμος ὤικισεν1Θήραν, οὗ ἀπόγονος γέγονεν ᾽Αριστοτέλης, ὃς τῆς περὶ Κυρήνην ἀποικίας ἡγήσατο. ἱστορεῖται ταῦτα παρὰ Πινδάρωι ἐν Πυθιονίκαις (4; 5), ἐπιμελέστε-ρον δὲ παρὰ Θεοχρήστωι ἐν α ̅ Λιβυκῶν καὶ παρὰ ᾽Ακεσάνδρωι ἐν α ̅ Περὶ Κυρήνης (469 F 5).   FGrH 761 F 1bBNJ Schol. Apoll. Rhod. 4, 1552: καὶ Πίνδαρο…

Xanthos der Lyder (765)

(3,401 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 765 T 1aBNJ Suda s.v. Ξάνθος Κανδαύλου · Λυδὸς ἐκ Σάρδεων, ἱστορικός, γεγονὼς ἐπὶ τῆς ἁλώσεως Σάρδεων (546/5). Λυδιακά, βιβλία δ ̅. (Es folgen F 4 b; 19).   FGrH 765 T 1bBNJ Suda s.v. Αἴσωπος · Σάμιος ἢ Σαρδιανός ..... οἰκέτην δὲ γενέσθαι1Ξάνθου τοῦ Λυδοῦ, ἄλλοι (Herodt. 2, 134, 3/4) ἀνδρός τινος Σαμίου ᾽Ιάδμονος, οὔτινος καὶ ἡ ῾Ροδῶπις δούλη ἦν ....   FGrH 765 T 2BNJ Strabon 13, 4, 9 p. 628: Ξάνθος δὲ ὁ παλαιὸς συγγραφεὺς Λυδὸς μὲν λέγεται, εἰ δὲ ἐκ Σάρδεων οὐκ ἴσμεν. Cf. F 13 p. 753, 15f. u. ö.   FGrH 765 T 3BNJ Solin. Coll. 40, 6: ingenia Asiatica inclita per gentes fuerehistoriae conditores X…

Aristodemos (22)

(369 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die namen sind nach (und von?) den söhnen des grammatikers Mene- krates von Nysa erfunden: Strab. XIV 1, 48 Νυσαεῖς … Μενεκράτης, ᾿Αριστάρχου μαθητής, καὶ ᾿Αριστόδημος ἐκείνου υἱός, οὗ διηκούσαμεν ἠμεῖς ἐσχατογήρω νέοι παντελῶς ἐν τῆι Νύσηι, καὶ Σώστρατος δέ, ὁ ἀδελφὸς τοῦ ᾿Αριστοδήμου, καὶ ἄλλος ᾿Αριστόδημος ἀνεψιὸς αὐτοῦ ὁ παιδεύσας Μάγνον Πομπήιον, ἀξιόλογοι γεγόνασι γραμματικοί . über ihre beziehungen zu den Parallela Hefermehl Rh. Mus. LXI 296. von Aristodemos gab es ῾Ιστορίαι , die man sich nach Konon oder Parthe- nios vorstellen kann. von dem g…

Apollonios Ο ΑΧΑΡΝΕΥΣ (365)

(2,121 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der verfasser von Περὶ τῶν ᾿Αθήνησιν ἑορτῶν1) ist sehr wahrscheinlich der ἐξηγητὴς ἐξ Εὐμολπιδῶν dessen bild seine familie um 100 v. Chr. den göttinnen von Eleusis weihte 2), was die zeit des buches auf das letzte drittel des 2. jhdts v. Chr. bestimmt 3). Es war vermutlich jünger als das buch Περὶ ἑορτῶν καὶ θυσιῶν des exegeten Habron 4). Wir wissen nicht ob es auf das ältere buch bezug nahm oder es ersetzen wollte; aber es war offenbar das bedeutendere und, im sinne der zeit, gelehrtere: Harpokration und die Aristophanesscholie…

Demetrios von Phaleron (228)

(13,210 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Ostermann De D. Ph. vita, rebus gestis et script. rell. Progr. Hersfeld 1847; Fulda 1857; mit bisher vollständigster sammlung der fragmente, die hier nicht alle aufgenommen sind (s. u. p. 648, 32). E Mar- tini RE IV 2817, 85; Kirchner Pros. Att. 3455; Ferguson Hellenistic Athens 1911, 38ff.; Beloch Gr G.2 IV 1, 1925, 147; Cohen Mnemos. NS LIV 1926, 88.   FGrH 228 T 1BNJ Diog. Laert. V 75—85 = Suid. s. Δημήτριος Φανοστράτου (Suid. s. Δημήτριος Φανοστράτου ): Δημήτριος Φανοστράτου Φαληρεύς. οὗτος ἥκουσε μὲν Θεοφράστου, δημα-12γωγῶν δὲ παρ᾽ ᾽Αθηναίοις τῆς πόλεως ἐξηγήσατο…

Anonyme Horoi (544)

(472 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 544 F 1BNJAntigon. Hist. mir. 120: ὁ δὲ τοὺς Σαμιακοὺς ῞Ωρους1συγγεγραφὼς ἐπὶ τῶν πρώτων κληθέντων †μαθητῶν τῶν περὶ ἡρόστρατον†2φησὶν χελιδόνα λευκὴν φανῆναι. Commentary F 1 Herakleid. Pol. 10, 3 ὅτι ἐν τοῖς Σαμίοις ἐφάνη λευκὴ χελιδών, οὐκ ἐλάττων πέρδικος3. Aelian. N.A. 10, 34 ὤ φθησάν ποτε καὶ χελιδόνες λευκαί, ὡς ᾽Αλέξανδρος ὁ Μύνδιός φησιν4. Ders. 17, 20 verbindet mit der chroniknotiz aus der Σαμίων πολιτεία5 eine auch von Aristot H. A. 6, 5 p. 563 a 13ff. notierte fabelei über die jungen der schwalbe. Die chroniknotiz scheint datiert gewesen zu sein wie das von Aethlios 536 F 1 …

Xenophanes von Kolophon (450)

(261 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction An sich ist die poetische κτίσις einer ionischen stadt schon im 6. jhdt nicht unmöglich, und dem eigenartigen ‘rhapsoden’ würde man (wieder an sich) auch ein episches gedicht über die umsiedlung nach Elea wohl zutrauen. Aber schon die verbindung der beiden themata fällt schwer; denn Diogenes spricht offenbar nur von éinem gedicht. Entscheidend ist die stellung der notiz zwischen δόξαι und zeitansatz, getrennt durch jene von der echten (wenn auch flüchtigen) bücherliste in § 18: γέγραφε δὲ ἐν ἔπεσι καὶ ἐλεγείας καὶ ἰάμβους καθ᾿ ῾Ησιόδου καὶ ῾Ομήρου, ἐπικόπτωναὐτῶν τὰ πε…

Anhang zu Etrurien (706)

(6,311 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 706 F 1aBNJHarpokr. s.v. κομιστικὰ πλοῖα · ῾Υπερείδης ἐν τῶι Περὶ τῆς φυλακῆς 1 τῶν Τυρρηνῶν (324a; F 166 Bl — Je). ἔοικε καλεῖσθαι κομιστικὰ πλοῖα ἐν οἷς ἐκό-23μιζον οἱ Τυρρηνοὶ τὰ ληφθέντα λάφυρα, ὡς αὐτὸς ὁ ῥήτωρ ὑποσημαίνει ἐν τῶι λόγωι.   FGrH 706 F 1bBNJ45 — s.v. προβόλιον· εἶδος δόρατος … ῾Υπερείδης ἐν τῶι Περὶ τῆς φυλακῆς τῶν6 Τυρρηνῶν τροπικῶς ἐκ μεταφορᾶς ἐχρήσατο τῶι ὀνόματι.78   FGrH 706 F 2BNJDionys. Hal. De Din. 10: δημόσιοι λόγοι γνήσιοι (des Deinarchos)· ..... Τυρρηνικός (324a?)· «ἅπαντα συμβήσεσθαι ἔτι».9   FGrH 706 F 3BNJPorphyr. De abst. 2, 17: παρ᾽ ἐνίοις δ᾽ ἱστόρη…

Demeas (502)

(1,519 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Das Archilochosdenkmal von Paros, über dessen standort sich nichts sicheres sagen lässt 1), gibt unter einem reliefportrait oder einer statue des dichters 2) ein exzerpt, das ein Parier Sosthenes 3) etwa um die mitte des 1. jhdts v. Chr. oder etwas später 4) aus dem buche eines Demeas gemacht hat, um in enkomiastischer tendenz die enge verbundenheit des dichters mit der geschichte seiner heimat zu beweisen — wenn es sich überhaupt um ein exzerpt des Sosthenes und ein buch des Demeas han- delt, und nicht nur u…

Vorrede Erster Teil (vorrede_erster_teil)

(1,367 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Erster Teil A. Genealogie und Mythographie Die sammlung, von der ich hier den ersten, nicht gerade interessantesten band vorlege, zerfällt in sechs teile: I: Geschichte der Sagenzeit (Genealogie und Mythographie). II: Universal- und Zeitgeschichte. Chronographie. III: Geschichte von Völkern und Städten (Ethnographie und Horographie). IV: Antiquarische Geschichte und Biographie. V: Geographie. VI: Unbestimmbare Autoren. Theorie der Geschichtsschreibung. Autoren- und Sachregister. Dass ich es mit dieser anordnung allen recht und bequem gemacht habe, kann i…

Autokleides (353)

(687 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 353 F 1BNJ Script. Al. M. 150, 13 = Athen. 11, 46 p. 473 BC) Athen. 11, 46 p. 473 BC: καδίσκος· Φι-1λήμων ἐν τῶι προειρημένωι συγγράμματι ( scil.Περὶ ᾽Αττικῶν ὀνομάτων ἢ γλωσσῶν) ποτηρίου εἶδος. ἀγγεῖον δ᾽ ἐστὶν ἐν ὧι τοὺς Κτησίους Δίας ἐγκαθι-2δρύουσιν, ὡς Αὐτοκλείδης φησὶν ἐν τῶι ᾽Εξηγητικῶι γράφων οὔτως·«Διὸς3Κτησίου σημεῖα ἱδρύεσθαι χρὴ ὧδε· καδίσκον καινὸν δίωτον4ἐπιθηματοῦντα στέψαι τὰ ὦτα ἐρίωι λευκῶι καὶ ἐκ τοῦ ὤμου5τοῦ δεξιοῦ καὶ ἐκ τοῦ μετώπου ** τοῦ κροκίου, καὶ ἐσθεῖναι6ὅτι ἂν εὔρηις, καὶ εἰσχέαι ἀμβροσίαν. ἡ δ᾽ ἀμβροσία ὔδωρ7ἀκραιφνές, ἔλαιον, παγκαρπία· ἅπερ ἔμ…

Aisopos (187a)

(143 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 187A T 1BNJSuid. s. Αἴσωπος · Μιθριδάτου ἀναγνώστης. ἔγραψε περὶ12῾Ελένης (folgt F 1)..... ἔγραψε καὶ Μιθριδάτου ἐγκώμιον.   FGrH 187A F 1BNJSuid. s. Αἴσωπος · … ἔγραψε περὶ ῾Ελένης· ἐν ὧι φησι345Πᾶνα ἰχθῦν καλεῖσθαι κητώδη, <ὅμοιον τῶι Πανὶ κατὰ τὴν ὄψιν>· ἐν τούτωι δὲ67τὸν ἀστερίτην λίθον εὑρίσκεσθαι, ὃς ὑπὸ τῶι ἡλίωι ἀνάπτεται, ποιεῖ δὲ πρὸς φίλτρα. <τοῦτον δὴ τὸν λίθον εἶχεν ῾Ελένν, γλυφὴν ἔχοντα αὐτὸν τὸν ἰχθῦν τὸν Πᾶνα, καὶ ταύτηι ἐκέχρητο τῆι σφραγῖδι.> Notes^ back to text1. Μιθρ. ἀναγν. Suid Μιθρ. ἀναγν. σοφιστής Eudok οὐχ ὁ μυθοποιός Hes(ychios)^ back to text2. ἔγραψε — ἐ…

Kratippos von Athen (64)

(1,427 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction K ist keinesfalls zeitgenosse des Thukydides (s. E Meyer Theo- pomps Hellenika 1909, 126ff.), sondern entweder ein späthellenistischer autor, den Diodors chronograph der erwähnung nicht für wert er- achtete, oder wahrscheinlicher ein fälscher, ‘der durch die maske eines zeitgenossen seinem elaborat ansehen verschaffen wollte’ (E Schwartz Herm. XLIV 1909, 496; vgl. Jacoby RE XI 1656, 2). als verfasser der Hellenika von Oxyrhynch…

Andriskos (500)

(1,054 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Ob. p. 415, 6ff.   FGrH 500 F 1BNJParthen. Narr. am. 9: Περὶ Πολυκρίτης. ἡ ἱστορία1αὔτη ἐλήφθη ἐκ τῆς α ̅ ᾽Ανδρίσκου Ναξιακῶν· γράφει περὶ αὐτῆς καὶ Θεόφραστος ἐν τῶι δ ̅ Πρὸς τοὺς καιρούς. (1) καθ᾽ ὃν δὲ χρόνον ἐπὶ2Ναξίους Μιλήσιοι συνέβησαν σὺν ἐπικούροις, καὶ τεῖχος πρὸ τῆς πόλεως ἐποι-34κοδημησάμενοι τήν τε χώραν ἔτεμνον καὶ καθείρξαντες τοὺς Ναξίους ἐφρού ρουν, τότε παρθένος ἀπολειφθεῖσα κατά τινα δαίμονα ἐν Δηλίωι ἱερῶι, ὃ πλη-5σίον τῆς πόλεως κεῖται — Πολυκρίτη ὄνομα αὐτῆι — τὸν τῶν ᾽Ερυθραίων ἡγε μόνα Διόγνητον εἷλεν, ὃς οἰκείαν δύναμιν ἔχων συνεμάχει τοῖς Μιλησίοις.…

Aristobulos von Kassandreia (139)

(21,506 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Teilnehmer am Alexanderzug, nach T 6 (vgl. F 9; 20; 51 b) von anfang an; nicht zur kampftruppe gehörig, sondern techniker, architekt, ingenieur oder pionier (F 51; vgl. F 35 p. 780, 15; Wenger a. o. 56). herkunft unbekannt; später lebt er in Makedonien und wird bürger von Kassandreia (T 2), doch wohl bei der gründung im jahre 316. möglich also, daß er zu den truppen gehörte, die Antipatros a. 321 mit nach Europa nahm und daß er dann in Kassanders dienste getreten ist. mag sein, daß sich dadurch die späte veröffentlichung seine…

Palladios von Methone (837)

(86 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 837 T 1BNJ Suda s.v. Παλλάδιος Παλλαδίου Μεθωναῖος · σοφιστής. γέγονε δὲ ἐπὶ Κωνσταντίνου τοῦ βασιλέως. Περὶ τῶν παρὰ ῾Ρωμαίοις ἑορτῶν· Δια λέξεις· Λόγους διαφόρους· ᾽Ολυμπιακόν· Πανηγυρικόν· Δικανικόν.   FGrH 837 T 2BNJ Phot. Bibl. 132/5 p. 97 a 23: ἀνεγνώσθησαν Παλλαδίου σοφιστοῦ Μελέται διάφοροι καὶ ᾽Αφθονίου καὶ Εὐσεβίου σοφιστοῦ καὶ Μαξίμου σοφιστοῦ ᾽Αλεξανδρέως. ἀλλὰ τῶν ἄλλων ὁ Παλλάδιος κατὰ πᾶσαν ἀρετὴν τὴν ἐν λόγοις ἐπὶ πλεῖστον διενήνοχεν. Jacoby, Felix (Berlin)

Olympos (198)

(214 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Über die art dieser ἱστορία läßt sich auch vermutungsweise kaum etwas sagen. es muß unendlich viel in griechischer wie in lateinischer sprache an tagesliteratur über alles was mit Kleopatra zusammenhing gegeben haben.   FGrH 198 F 1BNJ Plutarch. Anton. 82, 3—5: ἐκ δὲ λύπης ἅμα τοσαύτης καὶ ὀδύνης — ἀνεφλέγμηνε γὰρ αὐτῆς (sc. Κλεοπάτρας) τὰ στέρνα τυπτομένηςκαὶ ἥλκωτο — πυρετῶν ἐπιλαβόντων, ἠγάπησε τὴν πρόφασιν, ὡς ἀφεξο-1μένη τροφῆς διὰ τοῦτο καὶ παραλύσουσα τοῦ ζῆν ἀκωλύτως ἑαυτήν. ἦν δ᾽ ἰατρὸς αὐτῆι συνήθης ῎Ολυμπος, ὧι φράσασα τἀληθὲς ἐχρῆτο συμβούλωι2καὶ συνεργῶι…

Chersiphron-Metagenes (420)

(224 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Vitruv. De arch. 7 praef. 16 primumque aedis Ephesi Dianae ionico genere ab Chersiphrone Gnosio et filio eius Metagene est instituta, quam postea Demetrius ipsius Dianae servus et Paeonius Ephesius dicuntur perfe- cisse1). Strab. 14, 1, 22 τὸν δὲ νεὼν τῆς ᾿Αρτέμιδος πρῶτος μὲν Χερσίφρων ἠρχιτεκτόνησεν, εἶτ᾿ †ἄλλον2) ἐποίησε μείζω ὡς δὲ τοῦτον ῾Ηρόστρατός τιςἐνέπρησεν, ἄλλον ἀμείνω κατεσκεύασαν κτλ. Plin. N.H. 7, 125 laudatus est et Chersiphron3) Gnosius aede Ephesi Dianae admirabili fabricata4). Die zeugnisse über das Artemision sind zusammengestellt von Kukula Fo…

Aristainetos (von Byzanz?) (623)

(255 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 623 T 1BNJ Philostrat. Vit. Soph. 2, 11: πολλοὺς δὲ ἐπαίδευσε καὶ θαυμα σίους ἄνδρας ( scil.ὁ Βυζάντιος σοφιστὴς Χρῆστος), ὧν ἐγένετο … ῥήτορές τε εὐδόκιμοιΝικομήδης ὁ ἐκ τοῦ Περγάμου καὶ ᾽Ακύλας ὁ ἐκ τῆς ἑώιου Γαλατίας καὶ ᾽Αρισταίνετος ὁ1Βυζάντιος …   FGrH 623 T 2BNJ Eudokia Viol. p. 67: ᾽Αρισταίνετος ῥήτωρ· ἔγραψεν ῾Ιστορίαν Αἰγυπτίων καὶ Περὶ τῶν τοῦ Νείλου ἀγαθῶν.   FGrH 623 F 1BNJ Nonnos in Greg. Naz. adv. Jul. (Patrol. Gr.) 36 p. 1051 = Kosmas Hier. ebd. 38 p. 597 = Eudok. 698 (Kosmas Hier. ebd. 38 p. 597; Eudok. 698): τὸν Νεῖλον Αἰγύπτιοι ὡς θεὸν τιμῶσιν ἐν2τῆι ἀναβάσει, καὶ τοῦτον…

Thallos (256)

(2,216 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Wie jemand Th ‘den gefeiertsten der heidnischen chronographen der kaiserzeit’ nennen konnte, ist unbegreiflich. mann und buch sind für uns gleich schattenhaft. letzteres weniger weil das einzige brauchbare zeugnis (T 1) an mindestens einer stelle korrumpiert ist, als weil es sich denkbar schlecht mit den fragmenten verträgt, die durchweg von chris- lichen autoren zitiert werden — von Justin (F 5 b), Theophilos (F 2—3; der autor des Malalas F 8?), der quelle von Tertullian und Minucius (F 4; ist es Theophilos?) und Africanus (F 1; 5; 8. auch F 6?). leere einfälle …

Lykos von Rhegion (570)

(3,871 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Zu dem ansatz ἐπὶ τῶν διαδόχων stimmt sowohl dass L.s adoptivsohn Lykophron 1) zu den gelehrten gehört, die Ptolemaios Philadelphos mit der ordnung der bibliothek beauftragte, wie der konflikt mit dem Phale- reer Demetrios, der von c. 296 — c. 285 eine grosse rolle am hofe des ersten Ptolemaeers spielte, und dem seine stellungnahme in der sukzes- sionsfrage stellung und leben gekostet haben soll 2). Wenn danach L. zur ‘partei’ des Philadelphos gehört hat, so kann das schon einen leisen zweifel daran wecken ob er professioneller li…

Euhemeros von Messene (63)

(5,501 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 63 T 1BNJ Diodor. (VI 1) bei Euseb. PE II 2 p. 59 D: Εὐήμερος (ὁΜεσσήνιος p. 59 B) μὲν οὖν φίλος γεγονὼς Κασάνδρου τοῦ βασιλέως1 (317/6 — 298/7) καὶ διὰ τοῦτον ἠναγκασμένος τελεῖν βασιλικάς τινας χρείας καὶ μεγάλας ἀποδημίας ....... (F 2).   FGrH 63 T 2aBNJ Schol. Clem. Alex. Protr. II 24, 2 p. 304,18 Stäh: Εὐήμερον τὸν ᾽Ακραγαντῖνον] οὗτός ἐστιν ὁ Εὐήμερος, ὅν τινες Μεσσήνιον,οὗ μέμνηται ὁ Καλλίμαχος (vgl. T 4a).   FGrH 63 T 2bBNJ Athen. XIV 658 E: Εὐήμερος … ὁ Κῶιος ..... (F 1).   FGrH 63 T 3BNJ Lactant. Div. inst. I 11, 33: antiquus auctor Euhemerus, qui fuit ex civitate Messene, res gestas…

Diognetos (von Erythrai?) (120)

(231 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 120 T 1BNJ ( Script. Al. M. p. 134) = Plin. VI 61Plin. VI 61: Diognetus et Baeton (119 F 2 a) itinerum eius (sc. Alexandri) mensores.   FGrH 120 T 2aBNJ Plin. I 6: situus gentes ..... ex … Onesicrito Nearcho Megasthene Diogneto ….   FGrH 120 T 2bBNJ Plin. I 12. 13: arborum naturae ( de peregrines arboribus) .... ex … Diogneto Nicobule Anticlide Charete Mytilenaeo.1   FGrH 120 F 1BNJ Plin. VI 61—62: s. Baiton 119 F 2.   FGrH 120 F 2BNJ Hygin. Poet. astr. II 30: Diognetus Erythraeus ait quodam tempore Venerem cum Cupidine filio in Syriam ad flumen Euphraten venisse; eodem loco repente Typhona … ap…

Xenagoras (von Herakleia?) (240)

(2,966 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Kallimacheische zeit? ob das zitat F 26 aus Philostephanos stammt (Knaack Herm. XXV 1890, 82), ist zweifelhaft. aber Dionysios (F 29) zitiert ihn unter lauter alten autoren (Kephalon, συγγραφεὺς παλαιὸς πάνυ , Hellanikos, Aristoteles, Kallias, X, Dionysios von Chalkis), und der inhalt ist altertümlich. analog ist F 30, wo neben X Philostephanos, Hegesias, Ktesias, Archemachos, Damastes, Thukydides, Aristoteles stehen (vermittler Mnesigiton?). in der tempelchronik, für deren mitt- …

Phaistos (593)

(106 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 593 F 1aBNJSchol. Pindar. Pyth. 4, 28: ῎Αμμωνα Λίβυες τὸν Δία προσαγορεύ ουσιν, καὶ οὔτω τιμῶσι, καὶ ἔστιν αὐτοῦ μαντεῖον ἐν Λιβύηι· καὶ γὰρ καὶ Φαῖστος ἐν τοῖς1Λακεδαιμονικοῖς ἐπιβάλλων φησί·«Ζεῦ Λιβύης ῎Αμμων κερατόφορε κέκλυθι2μάντι».   FGrH 593 F 1bBNJSchol. Pindar. 9, 90d: ὅτι δοκεῖ ὁ Ζεὺς ἐν Λιβύηι ῎Αμμων τιμᾶσθαι, ὥς φησι Φαῖστος3ὁ τὰ Μακεδονικὰ συνταξάμενος· «Ζεῦ — μάντι».4 Notes^ back to text1. Φαῖστος: ἥφαιστος E^ back to text2. κερατόφορε BE Tract. De re metr. (ed. Koster, Paris 1922 p. 117) -ήφορε GQb^ back to text3. Φαῖστος Boeckh φῆστος o^ back to text4. Μακεδονικὰ o Λα…

Musaios (455)

(1,038 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Dass der verfasser von Π. ᾿Ισθμίων identisch ist mit dem hofdichter der Attaliden 1) ist möglich, aber nicht zu beweisen; doch rückt die benutzung in den Euripidesund Apolloniosscholien M. wohl noch in hellenistische zeit, und der epiker kann so gut ein prosabuch verfasst haben wie Euphorion. Ob eines der bücher Περὶ τῶν ᾿Ισθμίων die sieger- liste enthielt wissen wir nicht, aber ihre publikation werden wir postu- lieren 2); und es ist wohl denkbar dass ihre fortführung von zeit zu zeit, wie für Olympia, ein neues buch verlangte 3).   FGrH 455 T 1BNJ Suda s. v. Μουσαῖος ᾽Εφέσιος ·…
▲   Back to top   ▲