Search

Your search for 'dc_creator:( "Jacoby, Felix" ) OR dc_contributor:( "Jacoby, Felix" )' returned 962 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Hippias von Erythrai (421)

(1,250 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Wenn die Ionier erst im 2. buch stehen, muss H. die urgeschichte sehr ausführlich behandelt haben. Seine zeit ist unbestimmbar; stil und fehlen des dialekts warnen vor zu frühem ansatz; aber in die hellenistische zeit wird er noch gehören 1), und war vielleicht älter als sein landsmann Apollodor.   FGrH 421 F 1BNJAthen. 6, 74 p. 258 F—259 F: ῾Ιππίας δ᾽ ὁ ᾽Ερυθραῖος ἐντῆι δευτέραι τῶν Περὶ τῆς πατρίδος ἱστοριῶν διηγούμενος ὡς ἡ Κνωποῦ βασιλεία ὑπὸ τῶν ἐκείνου κολάκων κατελύθη φησὶν καὶ ταῦτα ·«Κνωπῶι μαντευο μένωι περὶ σωτηρίας ὁ θεὸς ἔχρησε θύειν ῾Ερμῆι Δολίωι. καὶ…

Fabius Ceryllianus (217)

(86 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 217 F 1BNJ Script. Hist. Aug. XXX 4: Cari patria sic ambigue a plerisque proditur, ut prae summa varietate dicere nequeam, quae illa vera sit. (2) Onesi- mus (216 F 3) enim, qui diligentissime vitam Probi scripsit, Romae illum et natum et eruditum, sed Illyricianis parentibus fuisse contendit. (3) sed Fabius1 Ceryllianus, qui tempora Cari, Carini et Numeriani sollertissime persecutus est, neque Romae sed in Illyrico genitum, neque Pannoniis sed Poenis parentibus adserit natum. Notes^ back to text1. favius P1Jacoby, Felix (Berlin)

Anhang zu Sikyon (551)

(2,130 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 551 F 1aBNJDiodor. 8, 24: ὅτι Σικυωνίοις ἔχρησεν ἡ Πυθία ἑκατὸν ἔτη μαστιγονο μηθήσεσθαι αὐτούς. ἐπερωτησάντων δὲ αὐτῶν τίς ὁ ταῦτα ποιήσων, πάλιν ἀπεκρίθη, ὧι ἂν καταπλεύσαντες πρώτωι γεγενημένον υἱὸν ἀκούσωσιν. ἐτύγχανε δὲ τοῖς θεωροῖς ἠκολου-1θηκὼς τῆς θυσίας ἕνεκα μάγειρος, ὃς ἐκαλεῖτο ᾽Ανδρέας. ** μισθοῦ τοῖς ἄρχουσι μαστι-2γοφορῶν ὑπηρέτει.   FGrH 551 F 1bBNJ P. Ox. 1365 ://1*** [ὄ]ν̣ [τ]α δημότην̣ κ[αὶ / φ]α[ῦ]-3λον τὸν ἄνθρω / πον, παρημέλησε / τοῦ μαντείου· καὶ τὰς / 5μὲν ἄλλας4θυσίας τὰς / [ἐ]π̣ιταχθείσας ἐκ τῶν / [Δ]ελφῶν ἀπέδωκε / [τ]οῖς θεοῖς, τῆς δὲ …

Nikomachos (662)

(75 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 662 F 1BNJAthen. 11, 55 p. 478 A: Νικόμαχος δ᾽ ἐν πρώτωι Περὶἑορτῶν Αἰγυπτίων φησί·«τὸ δὲ κόνδυ ἐστὶ μὲν Περσικόν §τὴν δὲ ἀρχὴν ἣν ῞Ερμιππος ἀστρολογικὸς ὡς ὁ κόσμος§ ἐξ1οὗ τῶν θεῶν τὰ θαύματα καὶ τὰ καρπώσιμα γίνεσθαι ἐπὶ γῆς· διὸ ἐκ τούτου σπένδεσθαι». (Es folgt Pankrates no. 625). Notes^ back to text1. τὴν [δὲ] ἀρχήν, <εἶδος δ᾽ ἔχει, ὥς φησιν> ῞Ερμιππος CasJacoby, Felix (Berlin)

LIII. Messenien

(299 words)

Author(s): Jacoby, Felix
LIII. Messenien Eine messenische literatur kann es erst seit 369 v. Chr. geben. Der kampf um das recht Spartas auf die landschaft wird zuerst in politischen broschüren ausgefochten1; dann in der Grossen Geschichte; schliesslich in epen und rhetorischen produktionen, deren politische abzweckung mehr oder weniger klar ist. Quellen sind die gerade in der Epameinondas zeit wieder hervorgesuchten elegieen des Tyrtaios; ein unbestimmtes mass von lebendiger erinnerung im lande und mehr wohl bei den exulanten in Sizilien und …

XXVI. Ikaros

(18 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XXVI. Ikaros No comments by Jacoby. Jacoby, Felix (Berlin)

Plesimachos (52)

(93 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Name erschwindelt nach Lysimachos s. 295, 4?   FGrH 52 F 1BNJ[Plutarch.] De fluv. 18, 12—13: ᾽Αθηναῖον δ ὄρος ἔλαβε τὴν προσηγορίανὰπ ᾽Αθηνᾶς· μετὰ γὰρ τὴν τοῦ ᾽Ιλίου πόρθησιν Διομήδης εἰς ῎Αργος ὑποστρέψας εἰς τὸν Κεραύνιον ἀνέβη λόφον καὶ τέμενος ᾽Αθηνᾶς κατασκευάσας τὸ ὄρος ἀπὸ τῆς θεᾶς ᾽Αθηναῖον μετωνόμασε. (13) γεννᾶται δ᾽ ἐν τῆι ἀκρωρείαι ῥίζα παρόμοιος πηγάνωι· ἣν ἐὰν γυνὴ φάγηι τις κατ᾽ ἄγνοιαν, ἐμμανὴς γίνεται. καλεῖται δ᾽ ᾽Αδράστεια, καθὼς ἱστορεῖ Πλησἰμαχος ἐν β ̅ Νόστων. Jacoby, Felix (Berlin)

Agathokles von Samos (799)

(30 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 799 F 1BNJ[Plut.] De fluv. 9, 1: s. 798 F 1. Jacoby, Felix (Berlin)

Nikias von Mallos(?) (60)

(284 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Erschwindelter autor (nach dem Nikias im gemmenbuch des Plinius N H I 37. XXXVII 36? Atenstädt Herm. LVII 238), verschieden von dem verfasser der ᾿Αρκαδικά (III) und dem geographen(? V), natürlich auch von Nikias von Nikaia (IV).   FGrH 60 F 1BNJ[Plutarch.] Parall. min. 13 p. 308 F: ῾Ηρακλῆς τοῦ ᾽Ιόλης γάμου ἀποτυχὼν τὴν Οἰχαλίαν ἐπόρθησεν. ἡ δὲ ᾽Ιόλη ἀπὸ τοῦ τείχους ἔρριψεν ἑαυτήν. συνέβη δὲ κολπωθείσης ὑπὸ ἀνέμου τῆς ἐσθῆτος μηδὲυ παθεῖν· καθάπερ ἱστορεῖ ΝικίαςΜαλεώτης.1   FGrH 60 F 2BNJSchol. V Hom. Od. ψ 218: ᾽Αλέξανδρος ὁ Πριάμου παῖς ἀπὸ τῆς ᾽Ασίας κατάρας εἰς…

Juba von Mauretanien (275)

(29,408 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction RE IX 1916, 2384ff. da die Suda die schriftenliste gestrichen hat, sind wir nicht sicher, dass wir alles kennen (zu F 61); aber wichtiges fehlt unter den titeln, die 9 werke und etwa 50 bücher geben, schwer- lich. auch der charakter der schriftstellerei ist deutlich. man hat J nicht unrichtig neben den Polyhistor Alexandros gestellt: wie dieser bewahrt er überall die formen der gelehrten hellenistischen arbeit, was den unterschied gegen die römischen enzyklopädien und z.t. auch die griechischen lexika der kai…

Athanis (Athanas) von Syrakus (562)

(740 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Mit ihm lenken wir wieder in die hauptlinie der Σικελικά ein. Dass A. Philistos' mitten in der regierung des Dionysios II abgebrochenes werk zu ende geführt und fortgesetzt hat 1) ist insofern merkwürdig als er vom entgegengesetzten politischen standpunkt schrieb. Denn obwohl der name nicht ganz selten ist 2), wird man ohne bedenken die alte gleichung mit dem προστάτης τοῦ δήμου akzeptieren, den Theopomp neben dem häufiger erwähnten Herakleides 3) für 357/6 oder 356/5 nennt. A. ist (soweit wir sehen) der erste, der die alte geschichte beiseite lässt und (in der weise der Hel…

Aieluros (528)

(28 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 528 F 1BNJAnagraphe von Lindos B § 5: weihgeschenk des Herakles. Jacoby, Felix (Berlin)

Antipatros von Akanthos (56)

(293 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 56 F 1aBNJ Eustath. Od. λ 521 p. 1697, 53: ὅτι δὲ ὁ τοιοῦτος Μέμνων καὶ τὸνκαλὸν ἀνεῖλε Νεστορίδην ᾽Αντίλοχον, ἡ ἱστορία δηλοῖ. περὶ οὗ ἱστορεῖ ᾽Ασκληπιάδης ὁ Μυρλεανός, ὡς χρησμοῦ δοθέντος Νέστορι φυλάττεσθαι ἐπὶ τῶι υἱῶι ᾽Αντι- λόχωι τὸν Αἰθίοπα, ἔδοτο αὐτῶι μνήμονα ὁ πατὴρ καὶ ὑπασπιστὴν Χάλκωνα Κυπα- ρισσέα, ὃς ἐρασθεὶς Πενθεσιλείας καὶ βοηθῶν αὐτῆι ἀνηιρέθη ὑπ᾽ ᾽Αχιλλέως, καὶ τὸ σῶμα ὑφ᾽ ῾Ελλήνων ἀνεσκολοπίσθη. ἐδόθησαν δὲ καὶ ἄλλοις τῶν ἡρώων μνή-μονες, οἶον τῶι ᾽Αχιλλεῖ πρὸς τῆς μητρός, ὡς ἱστορεῖ καὶ Λυκόφρων. καὶ τῶι Πατρόκλωι δὲ ὑπ᾽ ᾽Αχιλλέως Εὄδωρο…

Timomachos (754)

(213 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 754 F 1BNJAthen. 14, 42 p. 638 A: (Menaichmos 131 F 6/7; Philochoros 328 F 23) Τιμόμαχος δ᾽ ἐν τοῖς Κυπριακοῖς Στήσανδρονλέγει τὸν Σάμιον (?) ἐπὶ πλεῖον αὐξῆσαι τὴν τέχνην ( scil.τὴν ψιλοκιθαριστι-1κήν?), καὶ πρῶτον ἐν Δελφοῖς κιθαρωιδῆσαι τὰς καθ᾽ ῞Ομηρον μάχας, ἀρξά- μενον ἀπὸ τῆς ᾽Οδυσσείας. ἄλλοι δὲ πρῶτόν φασιν παρ᾽ ᾽Ελευθερναίοις κιθαρίσαι τὰς ἐρωτικὰς ὠιδὰς ᾽Αμήτορα τὸν ᾽Ελευθερναῖον, οὗ καὶ τοὺς ἀπογόνους ᾽Αμητορ<ίδ>ας2καλεῖσθαι. (Es folgen citate aus Aristoxenos und Phainias).   FGrH 754 F 2BNJVit. Hom. Rom. p. 30, 24 Wil: ᾽Αναξιμένης (72 F 30) μὲν οὗν καὶ Δαμάστης (5 F…

Aristonikos von Alexandreia (53)

(144 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 53 F 1BNJStrabon I 2, 31: ᾽Αριστόνικος μὲν οὖν ὁ καθ᾽ ἡμᾶς γραμματικὸς ἐν τοῖς Περὶ τῆς Μενελάου πλάνης πολλῶν ἀναγέγραφεν ἀνδρῶν ἀποφάσεις περὶ ἑκάστου τῶν ἐκκειμένων κεφαλαίων· ἡμῖν δ᾽ ἀρκέσει κἂν ἐπιτέμνοντες λέγωμεν. Commentary F 1 wird gewöhnlich in den Odysseekommentar verwiesen. aber Strabons worte sprechen für eine spezialschrift, und die verse δ 81ff. sind ein altes, allerdings mehr geographisches als mythographisches problem (4 F 153—154). auf abdruck und analyse von Strabons excerpt habe ich ungern verzichtet. ἐκκειμένων κεφαλαίων] nämlich πρός τίνας ἦλθεν Αἰ…

Agatharchides von Samos (284)

(1,685 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die aufnahme der autoren mit mehreren buchtiteln — wo die geringe phantasie des Ps.Plutarch (*Plu) nicht ausgereicht hat oder wo ihm die titelmasse eines Alexandros Polyhistor (zitiert Par. 40 B; Fluv. 10, 1) und Juba (zitiert Parall. 23 A) vorschwebte — hier und der nur mit einem ‘historischen’ buch angeführten unter den einzelnen städten und ländern bedeutet keinerlei konzession an den gelegentlich wieder auflebenden glauben,…

Lysimachos (170)

(129 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Philosoph, mit keinem der uns bekannten träger des namens identisch. sein leben muß größtenteils in die erste hälfte s. III fallen; daß die schrift über Attalos (zum titel: Onesikritos o. p. 468, 21), die doch vermutlich erst nach dessen thronbesteigung publiziert ist, schon in den Πίνακες des Kallimachos verzeichnet war, läßt sich nicht sicher behaupten.   FGrH 170 T 1BNJ Athen. VI 60 p. 252 C: ᾽Αττάλου δὲ τοῦ βασιλέως (241—197) ἐγένετο κόλαξ καὶ διδάσκαλος Λυσίμαχος, ὃν Καλλίμαχος μὲν Θεοδώρειον1ἀναγράφει (F 100 d 12 Schn), ῞Ερμιππος (IV) δ᾽ ἐν τοῖς Θεοφράστου μαθη…

Istros der Kallimacheer (334)

(36,448 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction The Vita is to all appearance wholly taken from the special book of Hermippos of Berytos 2). The long list of books at the end of it has been omitted (a frequent happening), and the opening is confused, perhaps because two or even more Vitae of homonymous authors were fused to- gether 3). From Steph. Byz. s.v. Κάλλατις we know another I., who wrote Περὶ τραγωιδίας καλὸν βιβλίον4); his date cannot be determined, and it is improbable to assign to him either the Vita of Sophokles (F 33-38) or the Μελοποιοί (F 56): these two books are simply quoted as ῎Ιστρος (in the Vita of Sophokles …

Dionysios (I) von Syrakus (557)

(197 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Es kann nur der tyrann, nicht der schwindelautor Ps. Plutarchs 1) gemeint sein, dessen fälschungen keine aufnahme in die literaturgeschich- ten gefunden haben. Wir haben keinen grund die knappen angaben der Suda über die literarische tätigkeit der beiden tyrannen 2) zu bezweifeln; und es macht nichts aus dass wir sonst nur von den bühnenstücken des Dionysios I hören 3). Sehr bedauerlich dass die Suda nichts näheres über die ἱστορικά sagt, die in σατυρικά zu ändern man sich nicht leicht entschliessen wird. Sollte die ‘autobiographische’ literatur 4) die bei den …

Sammelzitate (395)

(597 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Herodot und Pausanias zitieren ‘die Chier’ nicht direkt; in der chiischen geschichte Parthen. Narr. am. 20 fehlt der gewährsmann; für den kult- brauch des Dionysos Omadios nennt Porphyr. De abst. 2, 56 einen nicht-chiischen autor; auch für die viel behandelten Homeriden von Chios kennen wir keinen lokalen autor 1). Natürlich gibt es allerlei, was in büchern Περὶ Χίου gestanden haben kann oder muss: historisches z.b. über den tyrannen Strattis aus der zeit des Dareios und Xerxes 2); mythologisches — aber wir wissen nicht, wer Phanos und Staphylos in d…
▲   Back to top   ▲