Search

Your search for 'dc_creator:( "Jacoby, Felix" ) OR dc_contributor:( "Jacoby, Felix" )' returned 958 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Amyntas (122)

(977 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Zeit und stellung durchaus fraglich; s. zu F 2.   FGrH 122 F 1BNJ ( Script. Al. M. p. 135, 1) = Athen. XI 102 p. 500 DAthen. XI 102 p. 500 D: ᾽Αμύντας ἐν τῶι πρώτωι τῶν τῆς ᾽Ασίας Σταθμῶν περὶ τοῦ ἀερομέλιτος καλουμένουδιαλεγόμενος γράφει οὔτως·«σὺν τοῖς φύλλοις δρέποντες συν- τιθέασιν εἰς παλάθης Συριακῆς τρόπον πλάττοντες, οὃ δὲ σφαίρας ποιοῦντες. καὶ ἐπειδὰν μέλλωσι προσ- φέρεσθαι, ἀποκλάσαντες ἀπ᾽ αὐτῶν ἐν τοῖς ξυλίνοις ποτηρίοις, οὓς καλοῦσι ταβαίτας, προβρέχουσι καὶδιηθήσαντες πίνουσι. καί ἐστιν ὅμοιον ὡς ἂν <εἴ> τις1μέλι πίνοι διείς, τούτου δὲ καὶ πολὺ ἥδιον.»2 Commen…

Kastor von Rhodos (250)

(11,012 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Über die person K.s s. zu T 1. von den werken ist kenntlich nur die Chronik (T 2), zitiert — neben dem allgemeinen ῾Ιστορίαι der späteren (F 6; vgl. Geschichtsabriß F 4 p. 1139, 29) — als Χρονικά ( ZeitenbücherF 2 p. 1134, 37; F 8) oder Χρονικῶν ᾿Επιτομή (F 1 p. 1131, 29), was das richtige sein wird (Ph. U. XVI 20, 21). aus F 2 p. 1134, 37/9 ist natürlich kein gegensatz beider titel heraus- zulesen; auch der Kurze Abriß ist von dem Κανών (F 1 p. 1132. 21/5) nicht verschieden. die form der synchronistischen tabelle, die Euse- bius bietet und die man gewöhnl…

Anaximenes von Lampsakos (72)

(11,050 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Sichere zeitbestimmungen fehlen (T 4 sammelnotiz; T 5 nach epoche Alexanders?). aber die Τέχνη (T 13) ist gegen 340 verfaßt (Blaß Att. Beredts.2 II 391; Wendland Anax. v. L., Berlin 1905, 62f.), und Φιλιππικά Ζ¯ scheint erst nach 330 geschrieben (F 11 § 22 Demosth. Π. τ. στεφ . 67; Wendland 12). das bringt A.s tätigkeit in die zweite hälfte s. IV. sicher ist, schon durch die bekannten schüler (T 20—22; s. auch zu F 20—21), verbindung mit Makedonien; dazu durch die Τέχνη solche mit Athen, wo er eine selbständige schule geleitet haben muß (s. auch T 16—25). alles einzelne bleibt f…

P. Cornelius Scipio Nasica Corculum (233)

(870 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Nissen Krit. Untersuch. 267f.; 300; Soltau Herm. XXXI 1896, 155; Peter HRRell2 I p. CXIX; E Meyer Sbr. Berl. Ak. 1909, 780. das vorbild des großen Scipio ist deutlich; als adressaten vermutet Soltau Massinissa. benutzung bei Polybios nicht ganz sicher, bei Plu- tarch indirekt (vermittler Juba? Soltau 158). viel mehr als das unter seinem namen angeführte wird N nicht gehören; in c. 17 setzt das aus ihm genommene vielleicht noch etwas früher ein (Plutarch hat drei berichte nebeneinand…

Nachträge und Corrigenda (appendix_1_kommentar)

(167 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Erster Teil. Genealogie und Mythographie. A Kommentar Nachträge zum Kommentar (Auswahl) Corrigenda Zum Kommentar p. 326, 24: VIII 3, 6 326, 36: 3 F 82 330, 7: Nordostecke 331, 33: Rh. Mus. 50 355, 32: 1, 196; 5, 9. 386, 12f.: … 91; 130; 156; 162; 165; 166; 169; auch …) 391, 25: Schol. 399, 33: Δευκαλίων 410, 37: δὲ 412, 30: del.( 445, 2: F 26 450, 41: [Demosth.] 60, 31 467, 45: ἄρχεσθαι 471, 13: Bibl. Epit. 1, 7 476, 9: Polos (7 T 1) 482, 41: F 191 483, 14: l. (mit Ed. Schwartz) Βοῖον-᾽Απολλόδωρος (244 F 182). Die in den ‘Nachträgen’ mehrfach zitierten Untersuchungen über Ps. Plutarchs Parallela Minora ( Mn…

Bion von Prokonnesos (14)

(378 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Ueber inhalt und zeit des buches, dessen verfasser Pherekydes, Kadmos und Amelesagoras(?) als seine quellen genannt zu haben scheint, ist nicht recht ins klare zu kommen. eine Atthis war es kaum; Wellmanns kombinationen (Herm. XLV 560) hängen an seiner falschen einschätzung des Amelesagoras. ‘ein mit benützung alter stadtgeschichten angefertigter roman … sicher älter als das 3. jahrhdt.’ E. Schwartz R E III 482 no. 8.   FGrH 14 T 1BNJ Diog. Laert. IV 58: γεγόνασι δὲ Βίωνες δέκα· πρῶτος ὁ Φερεκύδηι τῶι Συρίωι συνακμάσας, οὗ φέρεται βιβλία δύο ᾽Ιάδι· ἔστι δὲ Προκοννήσιος.   FG…

Praxagoras von Athen (219)

(777 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction P gehört nach dem namen dem uralten athenischen geschlecht der Keryken an, das sich in der kaiserzeit ‘durch rechtliche privilegien und faktischen einfluß auf die leitung des staates zu einer vorher nie besessenen bedeutung erhoben hat’ (Dittenberger Herm. XX 1885, 39; Wilamowitz ebd. LX 1925, 313). er debutierte als schriftsteller mit dem buche Π. τ. ᾿Αθ. βασιλευσάντων , das vielleicht doch nur eine archonten- liste war. das trotz der glaubensverschiedenheit ganz enkomiastische buch über Konstantin umfaßte nur die erste hä…

Chrysermos von Korinth (287)

(2,266 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die zuweisung von ᾿Ινδικά und Περσικά (zu F 4) an denselben autor zeigt, wie die von ᾿Ιταλικά und Σικελικά an Aristeides (zu 286 F 20), rücksicht auf zusammenhänge in der alten ethnographie; d.h. hier: sie ist durch die erinnerung an die beiden werke des in *Plu.s zeit noch viel gelesenen Ktesias bedingt. typisch für das denken des fälschers ist aber wie Ktesias' name, die brücke zu den Πελοποννησιακά schlägt (zu F 1); daneben tritt wieder typisch Herodot, bei dem ja die ᾿Ινδικά den Περσικά untergeordnet sind, und der die ausdehnung über die gedan- kenbrücke Περσεύς — Περσηίς…

Eumelos (77)

(268 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die einordnung hier beruht auf dem titel, der eine zeitgeschichte vermuten läßt, und auf der nach F 1 doch naheliegenden gleichsetzung (Meineke Hist. crit. Com. 8) des historikers mit dem Peripatetiker von F 2. die schriftstellerei läßt sich mit der des Duris vergleichen.   FGrH 77 F 1BNJ Diog. Laert. V 5: (Aristoteles) ὑπεξῆλθεν εἰς Χαλκίδα,1Εὐρυμέδοντος αὐτὸν τοῦ ἱεροφάντου δίκην ἀσεβείας γραψαμένου (ἢ Δημο-φίλου, ὥς φησι Φαβωρῖνος ἐν Παντοδαπῆι ῾Ιστορίαι), ἐπειδήπερ τὸν ὔμνον ἐποίησεν εἰς … ῾Ερμείαν (6) ...... ἐνταῦθα δὴ πιὼν ἀκόνιτον ἐτελεύ- τησεν, ὥς φη…

Pamprepios von Panopolis (749)

(65 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 749 T 1BNJ Suda s.v. Παμπρέπιος Πανοπολίτης · ἐπῶν ποιητής, ἀκμάσας κατὰ1Ζήνωνα τὸν βασιλέα (474/91). ἔγραψεν ᾽Ετυμολογιῶν ἀπόδοσιν. ᾽Ισαυρικὰ καταλογάδην.2 Notes^ back to text1. ἐκ Πανὸς ὁρμώμενος τῆς ἐν Αἰγύπτωι Suda Π 137 p. 15, 3 Adler (̣ Damaskios) Θηβαῖος τῶν κατὰ τὴν Αἴγυπτον ebd. p. 13, 29 (̣ Malchos)^ back to text2. ᾽Ετ. ἀπ. καταλογάδην· ᾽Ισαυρικά BernhardyJacoby, Felix (Berlin)

Pherekydes von Athen (3)

(44,499 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 3 T 1BNJ Suid. s. Φερεκύδης Βάβυος Σύριος · … γέγονε δὲ κατὰ τὸν Λυδῶν βασιλέα1᾽Αλυάττην, ὡς συγχρονεῖν τοῖς ζ ̅ σοφοῖς (585/4), καὶ τετέχθαι περὶ τὴν μ ̅θ ̅ ὀλυμπιάδα2 (584/1) … πρῶτον δὲ συγγραφὴν ἐξενεγκεῖν πεζῶι λόγωι τινὲς ἱστοροῦσι, ἑτέρων3τοῦτο εἰς Κάδμον τὸν Μιλήσιον (III) φερόντων … ἔστι δὲ ἅπαντα ἃ συνέγραψε4ταῦτα· ῾Επτάμυχος ἥτοι Θεοκρασία ἢ Θεογονία. ἔστι δὲ Θεολογία ἐν βιβλίοις ι ̅ἔχουσα56θεῶν γένεσιν καὶ διαδοχάς.7 Commentary T 1 die zeugnisse über die anfänge der prosa (1 T 1. 16. 2 T 8. Plin. N H VII 205 aus Nepos) gehen alle auf den theologen.…

Kallinikos von Petra (281)

(1,613 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Jacoby RE X 1919, 1649 nr. 1; AStein Herm. 58, 1923, 448ff. (= Stein1); Pros.I.R.2 II 1936, 45 nr. 229 (= Stein2). in seiner zeit bedeutender mann ( διάσημος ) T 1b, nach dem die quelle der Suda andere zeitlich bestimmt. schon deshalb ist kein zweifel, dass die zeugnisse alle auf den gleichen gehen, nicht auf drei verschiedene (Gerth RE X 1650 nr. 2—4, ohne an den Petrenser auch nur zu denken; s. zu T 1 c). nach dem Προσφωνητικὸς Γαλιήνωι war er schon 260/8 angesehen; und weiter unter Aurelian 270/5 (zu F 1); 334/8 ist er einer der grossen aus der vergangenen generation (T 2). während Z…

XLIV. Leros

(18 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XLIV. Leros No comments by Jacoby. Jacoby, Felix (Berlin)

Ephoros von Kyme (70)

(67,350 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Biographische überlieferung scheint ganz gefehlt zu haben. von den beiden zeitbestimmungen, die Suidas (T 1) nach seiner weise vereinigt hat, beruht die zweite ὡς καὶ — Μακεδόνος darauf, daß E Philipps regierung nur noch teilweise behandelt hat; die erste, eine der vielen unbrauchbaren bestimmungen der ἀκμή (nicht der geburt) auf dem synchronismos mit Theopompos (soweit stimmen auch Dopp Herm. XXV 308 und E Schwartz RE VI 1 überein). die darauf ge- gründeten vermutungen über E.s geburtsjahr (405/4 Marx Ephori fragm. coll. Karlsruhe 1815; 408/5 Christ-Schmid Gr L6 I 52…

Charikles (367)

(97 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Zeit des verfassers und charakter des buches nicht kenntlich. Die mehrzahl der bücher spricht gegen reinen panegyrikos. Das einzige fragment weist Schwartz RE III col. 2140 wohl mit recht der einleitung zu.   FGrH 367 F 1BNJAthen. 7, 42 p. 350 BC: ‘γυμνικοὺς δὲ ἀγῶνας’, ἔφη ( scil.Στρατόνικος ὁ κιθαρωιδός) ‘διατιθέτωσαν ᾽Ηλεῖοι, Κορίνθιοι δὲ θυμελικούς, ᾽Αθηναῖοι δὲ σκηνικούς· εἰ δέ τις τούτων πλημμελοίη, μαστιγούσθωσαν Λακε δαιμόνιοι᾽, ἐπισκώπτων τὰς παρ’ αὐτοῖς ἀγομένας μαστιγώσεις, ὥς φησι Χαρικλῆς ἐν τῶι πρώτωι Περὶ τοῦ ἀστικοῦ ἀγῶνος. Jacoby, Felix (Berlin)

Menodotos von Samos (541)

(2,738 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Wenn identisch mit M. von Perinth (das als pflanzstadt von Samos gilt 1)), der um 200 v. Chr. Hellenika schrieb 2), wäre die zeit bestimmt, und M. wäre älter als Leon. Aus den fragmenten lässt sich nichts näheres gewin- nen: das zitat des Nikainetos 3) in F 1 § 14 ist m.e. nicht M., wie gemeinhin angenommen, sondern zusatz des Athenaios 4); und dasselbe gilt für den komiker Antiphanes in F 2. Auch aus F 1 § 15 lernen wir nichts für das zeitliche verhältnis von M. und Phylarch (der im letzten drittel des 3. jhdts schrieb), sondern n…

Demetrios von Sagalassos (209)

(50 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 209 T 1BNJLukian. Quom. hist. conscr. 32: ἄλλος ἀστειότερον παρὰπολύ — ἀνέγνων γάρ — «Δημητρίου Σαγαλασσέως Παρθονι-12κικά.» (sc. ἐπέγραψεν). Notes^ back to text1. σαγαλασέως Φ σαγλασσέως Ω ^ back to text2. Παρθονικικά A vulg παρθενικὰ Ω Παρθυηνικὰ <μελετήματα> FritzscheJacoby, Felix (Berlin)

Anonymos von Korinth (204)

(309 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction der anonymus von 204 ist jedenfalls nicht identisch mit dem philosophen 206 da wir die sämtlichen autoren nur aus Lukian kennen, ist auch auf sonstige gleichsetzungen zu verzichten.   FGrH 204 F 1BNJ Lukian. Quom. hist. conscr. 29: (a) ἄλλος … οὐδὲ τὸν ἕτερον πόδα ἐκ Κορίνθου πώποτε προβεβηκὼς οὐδ᾽ ἄχρι Κεγχρεῶν ἀπο-1δημήσας, οὄτι γε Συρίαν ἢ ᾽Αρμενίαν ἰδών, ὧδε ἥρξατο — μέμνημαι γάρ — «ὦτα2ὀφθαλμῶν ἀπιστότερα· γράφω τοίνυν ἃ εἶδον, οὐχ ἃ ἥκουσα.»   FGrH 204 F 2BNJ Lukian. Quom. hist. conscr. 29: καὶ οὔτως ἀκριβῶς ἅπαντα ἑωράκει, ὥστε τοὺς δράκοντας ἔφη τῶν Παρθυα…

Nikasylos (519)

(28 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 519 F 1BNJAnagraphe von Lindos B § 5: weihgeschenk des Herakles. Jacoby, Felix (Berlin)

Schriftsteller über Aurelian (213-215)

(886 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Zu den ausgehobenen stücken tritt noch manches gleichartige, wie z. b. XXVI 3, 1—2 divus Aurelianus ortus, ut plerique loquuntur, Sirmii familia obscuriore, ut nonnulli, Dacia ripensi. ego autem legisse me memini auctorem, qui eum Moesia genitum praedicaret (vgl. 213—215 F 1; 4. anders die zitate XXVI 33, 3; 35, 1; 36, 4 u. a.). in den text konnten sie nicht aufgenommen werden, weil jede nähere angabe über den autor fehlt; aber sonst besteht kein wirklicher unterschied gegen die anonymen zitate der Graeci und selbst nicht gegen die mit autoren- namen. mit …

Sammelzitate (301)

(76 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 301 F 1BNJSchol. B** Hom. Il. I 539: χλούνην] οἱ μὲν ἀφριστήν· χλου δεῖν γὰρ τὸ ἀφρίζειν τινὲς Δωριέων ἔλεγον· ἄλλοι δὲ κακοῦργον .... τινὲς δὲ τῶν τὰ Αἰολικὰ ἀναγεγραφότων Χλούνην τόπον τινὰ καλεῖσθαί φασι περὶ Καλυδῶνα, ἐν ὧι τὸν κάπρον διατρίβειν, καὶ διὰ τοῦτο Χλούνην προσαγορευ θῆναι. τινὲς δὲ ἐπὶ τὸ αὐτὸ παρατείνοντα τὸν ποιητὴν σῦν ἄγριον εἰρηκέναι. Jacoby, Felix (Berlin)

Nikias (318)

(460 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der mann, der mit keinem der sonstigen träger des namens zu identi- fizieren ist 1), lässt sich zeitlich nicht bestimmen 2). Hillers gedanke, dass Ephoros aus ihm ‘sua de Trapezunte habuit’ 3) geht von falschen vor- aussetzungen über die ausbildung der arkadischen königsliste aus 4) und ist auch sonst ohne boden.   FGrH 318 F 1BNJAthen. 13, 90 p. 609 EF: οἶδα δὲ καὶ περὶ κάλλους γυναι κῶν ἀγῶνά ποτε διατεθέντα, περὶ οὗ ἱστορῶν Νικίας ἐν τοῖς ᾽Αρκαδικοῖς διαθεῖναί φησιν αὐτὸν Κύψελον, πόλιν κτίσαντα ἐν τῶι πεδίωι περὶ τὸν ᾽Αλφειόν,1εἰς ἣν κατοικίσαντα Παρρασίων τινὰς τέμε…

Xenokrates (248)

(117 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Gaisfords gleichsetzung mit Xenagoras (240) liegt nahe genug (s. dessen F 1 und den apparat zu F 26), aber die vielen ähnlichen autor- namen z. b. in der Lindischen Tempelchronik mahnen zu äußerster vor- sicht. der inhalt von F 1 paßt ebensogut auf einen der späteren autoren, die den alten orient wieder in die chronik aufnahmen, wie auf einen solchen des 4. jahrhunderts oder des frühhellenismus.   FGrH 248 F 1BNJ Et. M. 157, 51: ᾽Ασσυρία· ἡ Βαβυλωνία. τὸ μὲν πρῶτον ἐκαλεῖτο Εὐφράτις, ὔστερον δὲ Χαλδαία, τὸ τελευταῖον δὲ ἀπὸ ᾽Ασούρου1τοῦ Σούσου ᾽Ασσυρία, ὡς Ξενοκράτης ἐν π…

Philistos von Naukratis (615)

(155 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 615 T 1aBNJ Suda s.v. Φίλιστος · Ναυκρατίτης ἢ Συρακούσιος, ᾽Αρχω-1νίδου υἱός. μαθητὴς δ᾽ ἦν Εὐήνου τοῦ ἐλεγειοποιοῦ, ὃς πρῶτος κατὰ τὴν ῥητορικὴν τέχνην ἱστορίαν ἔγραψεν. συνέταξε δὲ Τέχνην ῥητορικήν· Αἰγυπτιακὰ ἐν βιβλίοις ιβ · Σικελικὰ ἐν βιβλίοις ια (?)· Πρὸς τὸν Τρικάρανον λόγον· Περὶ Ναυκράτεως· Περὶ Διο-2νυσίου τοῦ τυράννου βιβλία ς ̅ (?)· Περὶ τῆς Αἰγυπτίων θεολογίας βιβλία γ ̅·Δημηγορίας· καὶ ἄλλα τινά· Περὶ Συρίας καὶ Λιβύης.   FGrH 615 T 1bBNJ Suda s.v. Φίλισ- κος ἢ Φίλιστος · Συρακούσιος, ἱστορικός … ἔγραψε Σικελικά … καὶ Γενεαλογίαν· Περὶ Φοινίκης· καὶ ἄ…

Paxamos (377)

(343 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Hauptwerk offenbar das an erster stelle genannte lexikon der koch- kunst, angeführt von Pollux 6, 70f. in einem katalog von ὀψοποιικὰ συγγράμματα und citirt von Athen. 9, 19 p. 376 D. 1). Nach seinem ver- fasser heisst ein zwieback παξαμᾶς, παξαμάδιον, oder παξαμάτιον2). Es folgen zwei alphabetische reihen, deren zweite vermutlich werke enthält, die einem anderen (pseudonymen?) P. gehören: die Βαφικά werden anscheinend nicht zitiert, die Γεωργικά vielfach in den Geoponika, und hier in sehr gemischter gesellschaft, zusammen mit Zoroaster, (Fronto), Damegeron 3). Ve…

Eparchides <von Oine?> (437)

(901 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Sehr wahrscheinlich verfasser einer spezialschrift über die insel 1), von deren wert die beiden zitate keine hohe meinung erwecken. Der ver- fasser mag aus Oine sein wo sich der name auf einer inschrift finden soll 2). Er gehört wegen des verhältnisses von Semos zu ihm 3) spätestens ins 3. jhdt v. Chr. Ob Aristoteles und Kallimachos ihn benutzt haben ist nicht zu sagen.   FGrH 437 F 1BNJAthen. 1, 55 p. 30 B—E: θαυμάζεται δὲ καὶ ὁ ᾽Ικάριος οἶνος, ὡς ῎Αμφις (II 248, 40 K) ..... γίνεται δὲ ἐν ᾽Ικάρωι, φησὶν 1 ᾽Επαρχίδης, ὁ Πράμνιος. ἐστὶ δὲ οὗτος γένος τι οἴνου · καὶ ἔστιν οὗτος2οὄτε γλυκ…

Horapollon (von Phenebythis oder Neilopolis) (630)

(287 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 630 T 1BNJ Suda s.v. ῾Ωραπόλλων · Φενεβύθεως, κώμης τοῦ Πανοπολίτου νο-12μοῦ· γραμματικός, διδάξας ἐν ᾽Αλεξανδρείαι τῆι ἐν Αἰγύπτωι, εἶτα ἐν Κων-3σταντινουπόλει ἐπὶ Θεοδοσίου (I; 379/95?). ἔγραψε Τεμενικά· ῾Υπόμνημα4Σοφοκλέους· ᾽Αλκαίου· Εἰς ῞Ομηρον. λαμπρὸς μὲν ἐπὶ τῆι τέχνηι ἄνθρωπος,5καὶ τῶν πάλαι λογιμωτάτων γραμματικῶν οὐδέν τι μεῖον κλέος ἀπενεγκάμενος. — Αἰγύπτιος· ἐπὶ Ζήνωνος βασιλέως (474/91). ζητῶν δὲ ὁ Νικομήδης τὸν ῾Αρποκρᾶν ἦν6καὶ μὴ εὑρίσκων αὐτόν· ὁ δὲ ᾽Ισίδωρος ὁ φιλόσοφος τοῦτο μαθών, πέμπει διὰ γραμμάτων δηλούντων τοὺς ἐπιόντας· …

Theon von Alexandreia (651)

(99 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 651 T 1BNJ Suda s.v. Θέων ὁ ἐκ τοῦ Μουσείου · Αἰγύπτιος· φιλόσοφος· ούγ-χρονος δὲ Πάππωι τῶι φιλοσόφωι, καὶ αὐτῶι ᾽Αλεξανδρεῖ· ἐτύγχανον δὲ ἀμ- φότεροι ἐπὶ Θεοδοσίου βασιλέως τοῦ πρεσβυτέρου (379/95). ἔγραψε μαθη- ματικά· …. Περὶ τῆς τοῦ Κυνὸς ἐπιτολῆς· Περὶ τῆς τοῦ Νείλου ἀναβάσεως….   FGrH 651 T 2BNJ Malalas Chron. 13 p. 343, 11 Bonn: ἐπὶ δὲ τῆς βασιλείας αὐτοῦ ( scil.Γρατιανοῦ 364/78) Θέων ὁ σοφώτατος φιλόσοφος ἐδίδασκε, καὶ ἡρμήνευε τὰἀστρονομικά καὶ τὰ ῾Ερμοῦ τοῦ τρισμεγίστου συγγράμματα καὶ τὰ ᾽Ορφέως. Jacoby, Felix (Berlin)

Leon von Samos (540)

(272 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction No. 540 ist ‘deckplatte einer statuenbasis’ 1). Das in gedanken nicht originelle und im ausdruck nicht sehr gewandte epigramm lässt keine sichere entscheidung zu, ob L. Σαμιακά (Σαμίων ῟Ωροι) oder (wahrschein- licher) ein buch über das Heraion geschrieben hat, das ihn in die nähe Menodots rückt 2), aber weder so umfassend noch so gelehrt gewesen zu sein scheint; es war wohl, wie das epigramm, eine patriotische dutzend- leistung, die den nachdruck auf die weihungen aus kriegstaten legte 3) — ganz passend in einer zeit, in der von neuen taten keine rede meh…

XI. Athen

(760 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XI. Athen Die eigentlichen historiker Athens von Hellanikos bis Philochoros (no. 323a-329) nebst den pseudepigraphen Atthides (no. 330-333) und der (auf die archaeologie beschränkten) sammlung des Istros (no. 334) habe ich in dem Ergänzungsband III b Suppl. ausführlich kommentiert, was hoffentlich keiner besonderen rechtfertigung bedarf1. Hier folgt der kommentar zu der sonstigen lokalen literatur über Athen, soweit sie historischen oder antiquarischen charakter hat. Nicht aufgenommen habe ich die rhetorischen ἐγκώμια und ψόγοι, auch wenn sie von ‘hi storikern’ sta…

Proxenos (425)

(1,259 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Habe ich von dem Hofhistoriographen des Pyrrhos 1) getrennt, weil ὁ τὰ Χαλκιδικά distinktiv zu sein scheint. Das zitat bei Philodem stammt wahrscheinlich aus Apollodor; genauer lässt sich die zeit nicht bestim- men.   FGrH 425 F 1BNJPhilodem. Π. εὐσ. 2 d p. 63 Gomperz: Πρόξ[ενος] / δ᾽ ὁ τὰ Χαλ-1κι[δικὰ λέ / γει] τὴν αὐτ[ὴν εἶναι] / Χαλκίδα κα[ὶ Κύμιν] / διν καὶ Κόμ[βην]**. Commentary F 1 Gehört in die geschichte der Kureten von Euboia (424 F 9; 427 F 2). Κύμινδις, als eigenname nur hier, ist sicher ergänzt aus Il.Ξ 290f. ὄρνιθι λιγυρῆι ἐναλίγκιος, ἥν τ᾽ ἐν ὄρεσσι / χαλκίδα κ…

Patrokles (712)

(2,202 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 712 T 1BNJ Diodor. 19, 100, 5 (a. 312/1): ὁ μὲν οὖν Δημήτριος (Poliorketes) ὁρμήσας ἐκ Δαμασκοῦ τῆς Συρίας τὸ συνταχθὲν ὑπὸ τοῦ πατρὸς ἐπετέλει μετὰ σπουδῆς, ὁ δὲ καθεσταμένος ὑπὸ Σελεύκου τῆς Βαβυλωνίας στρατηγὸς Πατρο κλῆς πυθόμενος περὶ Μεσοποταμίαν εἶναι τοὺς πολεμίους ὑπομεῖναι μὲν τὴν ἔφοδον αὐτῶν οὐκ ἐτόλμησεν, ὀλίγους ἔχων περὶ αὑτόν, ἀλλὰ τοῖς μὲν ἄλλοις προσέταξεν ἐκλιπεῖν τὴν πόλιν, καὶ τοὺς μὲν αὐτῶν διαβάντας τὸν Εὐφράτην φυγεῖν εἰς τὴν ἔρημον, τοὺς δὲ1περάσαντας τὸν Τίγριν ἀπελθεῖν εἰς τὴν Σουσιανὴν πρὸς Εὐτελῆ καὶ τὴν ᾽Ερυθρὰν θά-2λατταν, (6) αὐτὸς δὲ μεθ᾽ ὧν εἶ…

Timaios(?) (848)

(44 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 848 T 1BNJ Suda s.v. Τίμαιος ὁ ἱστορικός · (566 T 19 c. 23; F 119a). ἔγραψε Περὶ Συρίας καὶ τῶν ἐν αὐτῆι πόλεων καὶ βασιλέων βιβλία γ ̅. Jacoby, Felix (Berlin)

Paion von Amathus (757)

(227 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 757 F 1BNJHesych. s.v. ᾽Αφρόδιτος · Θεόφραστος (IV) μὲν τὸν ῾Ερμαφρό- διτόν φησιν, ὁ δὲ τὰ περὶ ᾽Αμαθοῦντα γεγραφὼς Παίων εἰς ἄνδρα τὴν θεὸν1ἐσχηματίσθαι ἐν Κύπρωι λέγει.   FGrH 757 F 2BNJPlutarch. Thes. 20: πολλοὶ δὲ λόγοι καὶ περὶ τούτωνἔτι λέγονται καὶ περὶ τῆς ᾽Αριάδνης, οὐδὲν ὁμολογούμενον ἔχοντες...... (3) ἴδιον δέ τινα περὶ τούτων λόγον ἐκδέδωκε Παίων ὁ ᾽Αμα- θούσιος. (4) τὸν γὰρ Θησέα φησὶν ὑπὸ χειμῶνος εἰς Κύπρον ἐξενεχθέντα, καὶ τὴν ᾽Αριάδνην ἔγκυον ἔχοντα, φαύλως δὲ διακειμένην ὑπὸ τοῦ σάλου καὶ δυσφοροῦσαν, ἐκβιβάσαι μόνην, αὐτὸν δὲ τῶι πλοίωι βοηθοῦντα πάλιν εἰς τὸπέλ…

Nymphodoros von Syrakus (572)

(3,562 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der name 1) ist in Sizilien und anderwärts so häufig dass versuche, den Syrakusaner 2) durch identifikation mit einem anderen träger des namens zeitlich festzulegen, zwecklos sind, wenn nicht auch die schriftstellerische tätigkeit des namensvetters gesichert ist 3). Die von C. Mueller ganz geistreich begründete gleichung mit dem Amphipoliten 4) — verfasser von Νόμιμα βαρβαρικά oder ᾿Ασίας, der nach dem distinktiv noch im 4. jhdt und vielleicht in Alexanders zeit publizierte — hat Laqueur 5) durch die beobachtung erledigt dass der Amphipoli…

Demetrios (722)

(2,279 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 722 T 1BNJ Joseph. c. Ap. 1, 218: s. 723 T 3; 737 F 1.   FGrH 722 F 1BNJ Euseb. P.E. 9, 21: ἀπίωμεν δὲ πάλιν ἐπὶ τὸν Πολυίστορα1 (273 F 19). Δημήτριός φησι τὸν ᾽Ιακὼβ γενόμενον ἐτῶν ἑβδομήκοντα2πέντε φυγεῖν εἰς Χαρρὰν τῆς Μεσοποταμίας, ἀποσταλέντα ὑπὸ τῶν γονέων3διὰ τὴν πρὸς τὸν ἀδελφὸν κρυφίαν ἔχθραν ῾Ησαῦ, διὰ τὸ εὐλογῆσαι αὐτὸν τὸν πατέρα δοκοῦντα εἶναι τὸν ῾Ησαῦ, καὶ ὅπως λάβηι ἐκεῖθεν γυναῖκα. (2) ἀφορ-45μῆσαι οὖν τὸν ᾽Ιακὼβ εἰς Χαρρὰν τῆς Μεσοποταμίας, τὸν μὲν πατέρα κατα-6λιπόντα ᾽Ισαὰκ ἐτῶν ἑκατὸν τριάκοντα ἑπτά, αὐτὸν δὲ ὄντα ἐτῶν ἑβδομήκοντα7ἑπτά. (3) διατρίψαντα οὖν αὐτὸν …

Onomastos (520)

(48 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 520 F 1BNJAnagraphe von Lindos C § 29: weihgeschenk des Amasis (nach 570).   FGrH 520 F 2BNJAnagraphe von Lindos D § 2: zweite epiphanie (zwischen 407 und 330). Jacoby, Felix (Berlin)

XLII. Kyzikos

(154 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XLII. Kyzikos Die bücher über Kyzikos reichen vom ende des 5. oder anfang des 4. jhdts bis in byzantinische zeit, in der die stadt metropole der provinz Hellespontos war1. Die überlieferung stammt fast ganz aus den Apol loniosscholien und bezieht sich daher in der hauptsache auf die kyzike nische episode in den Argonautika; doch macht Agathokles, der helle nistische hauptautor, eine bewerkenswerte ausnahme. Eine Politeia des Aristoteles fehlt; die stadt ist nur Oek. 2, 2, 11 erwähnt. Notes^ back to text1. Malalas p. 77 ed. Bonn.; J. Marquardt Cyzicus, 1836, p. 80ff.; F. W. Hasluck Cyzicus…

Porphyrios von Tyros (260)

(27,435 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Bidez Vie de Porphyre 1913; Christ-Schmid Gr.L.6 II 852; Über- weg-Prächter Grundriß12 1926, 609; *190. die schriftenkataloge, namentlich der philosophica aus den arabischen autoren, die von der Φιλόσοφος ἱστορία (F 4—24) stets nur ‘das 4. buch, syrisch’ haben, bei Bidez p. *54ff. (s. auch Kern Herm. LIV 217).   FGrH 260 T 1BNJ Suid. s. Πορφύριος · …. Τύριος φιλόσοφος .... γεγονὼς ἐπὶ τῶν χρόνωνΑὐρηλιανοῦ (270—275) καὶ παρατείνας ἕως Διοκλετιανοῦ τοῦ βασιλέως (284—305). ἔγραψε βιβλία πάμπλειστα, φιλόσοφά τε καὶ ῥητορικά καὶ γραμματικά· ..... Εἰς1τὰ ᾽Ιουλιανοῦ τοῦ Χ…

Andreas von Panormos (571)

(271 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Das einzige fragment — wohl lesefrucht des Athenaios selbst, da die techniker Biton und Moschos, beide hellenistischer zeit, den buntschrift- steller schwerlich zitiert haben — gibt als obere grenze für die sammlung das ende des 3. jhdts v. Chr. Aber trotz beschränkung auf Sizilien wird man gern in die Kaiserzeit hinabgehen und den autor etwa zwischen Pausanias und Aelian ansetzen. Inhalt und disposition machen ganz denkbar dass er den ersteren ergänzen und einen reiseführer für Sizilien schreiben wollte 1). Die buchzahl ist auch für die frühere zeit nicht lei…

Basilis (718)

(217 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 718 T 1BNJ Agatharch. De M. Rubr. 64 = Phot. Bibl. 250 p. 454b (Phot. Bibl. 250 p. 454b): τῆς ὅλης οἰκουμένης ἐν τέτταρσι κυκλιζομένης μέρεσιν .... τὰ μὲν πρὸς ἑσπέραν ἐξείργασται Λύκος (570) τε καὶ Τίμαιος (566), τὰ δὲ πρὸς ἀνατολὰς ῾Εκαταῖός1 (1) τε καὶ Βάσιλις, τὰ δὲ πρὸς τὰς ἄρκτους Διόφαντος (805 T 1) καὶ Δημή-2τριος (85), τὰ δὲ πρὸς μεσημβρίαν .... ἡμεῖς.   FGrH 718 T 2BNJ Plin. N.H. 1, 6: situs, gentes .... ex auctoribus … externis Juba rege (275) .... Alexandro Polyhistore (273), Isidoro (781), Amometo (645), …. Onesicrito (134), Nearcho (133), Megasthene (715), Diogneto (120), Ari…

Timaios von Tauromenion (566)

(75,795 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction T. gehört, wie Ephoros und Poseidonios, zu den bedeutenden histo- rikern, deren behandlung in einer fragmentsammlung notwendig unbe- friedigend bleibt 1). Er ist der letzte autor, der die geschichte Siziliens (das bald nach seinem tode römische provinz wurde) und des Westens überhaupt (so weit er eine geschichte hatte) in einem umfassenden werk von den ältesten zeiten bis auf die πρώτη διάβασις ἐξ ᾿Ιταλίας ῾Ρωμαίων a. 264/3 dargestellt hat 2). Es liegt in der natur der sache dass ein solches werk für die folgezeit massgebend wurde, und es blieb bis d…

Hypermenes (394)

(144 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die armut Homers ist alte legende. Dass er nur éinen sklaven besass, den Tzetzes 1) Bykkon nennt, ist hellenistische ausmalung: die sphaere, aus der sie stammt, zeigt Seneca Ad Helv. matr. cons. 12, 4. Die ge- schichte, die Chennos von diesem sklaven erzählt, ist so willkürlich erfunden wie der name Skindapsos und seine scheidung von dem eretri- schen musiker. Man wird kein zutrauen zu dem gewährsmann haben, den Chennos zitiert 2).   FGrH 394 F 1BNJ Ptolem. Chennos = Phot. Bibl. 190 p. 152 b 20 (Phot. Bibl. 190 p. 152 b 20): ῾Υπερμένης ἐν τῶι Περὶ Χίου ῾Ομήρου φησὶ θεράποντ…

I. Achaia

(703 words)

Author(s): Jacoby, Felix
I. Achaia Der Achaeische Bund hat seit seiner neugründung a. 281/0 v. Chr. bei den zeitgenössischen historikern die ihm zukommende rolle als griechische grossmacht neben Makedonien, den mächten des Ostens, Aetolien und Rom gespielt. Wenn Gelzers vermutung1 richtig ist, dass ‘Polybios anfänglich überhaupt nur eine darstellung der achaeischen geschichte geplant habe’, so würde das ein werk geworden sein, das—wie Μακεδονικά und Σικελικά — die mitte zwischen ῾Ελληνικά und eigentlicher Ethnographie gehalten hätte. Es hätte mindestens einleitungsweise die geschich…

Anhang zu Phrygien (800)

(1,317 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 800 F 1aBNJ Herodt. 7, 26, 3: … παρεγένοντο ἐς Κελαινάς, ἵνα πηγαὶ ἀνα διδοῦσι Μαιάνδρου ποταμοῦ καὶ ἑτέρου οὐκ ἐλάσσονος ἢ Μαιάνδρου, τῶι1οὄνομα τυγχάνει ἐὸν Καταρρήκτης, ὃς ἐξ αὐτῆς τῆς ἀγορῆς τῆς Κελαινέων ἀνατέλλων ἐς τὸν Μαίανδρον ἐκδιδοῖ· ἐν τῆι καὶ ὁ τοῦ Σιληνοῦ Μαρσύεω ἀσκὸς2[ἐν τῆι πόλι] ἀνακρέμαται, τὸν ὑπὸ Φρυγῶν λόγος ἔχει ὑπὸ ᾽Απόλ-3λωνος ἐκδαρέντα ἀνακρεμασθῆναι.   FGrH 800 F 1bBNJ Xenoph. Anab. 1, 2, 8: ἔστι δὲ καὶ μεγάλου βασιλέως βασίλεια ἐν Κελαιναῖς ἐρυμνὰ ἐπὶ ταῖς πηγαῖς τοῦ Μαρσύου ποταμοῦ ὑπὸ τῆι ἀκροπόλει· ῥεῖ δὲ καὶ οὗτος διὰ τῆς πόλεως καὶ4ἐμβάλλει εἰς τὸν Μ…

Theodoros (195)

(35 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 195 T 1BNJ Suid. s. Θεόδωρος · ποιητής, ὃς ἔγραψε διάφορα δι᾽ ἐπῶν· καὶ εἰς1Κλεοπάτραν δι᾽ ἐπῶν. Notes^ back to text1. ποιητικὸς A V EJacoby, Felix (Berlin)

Bion von Prokonnesos (332)

(1,447 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction B. is an elusive figure 1). Now that the lexicon of Photios has provided us with a second quotation referring to Athens we shall assume with greater confidence that Plutarch meant the Prokonnesian Bion. But even now the evidence does not establish the existence of an Atthis, if only of the kind credible for Amelesagoras, viz. a collection of stories about early Athens 2): the catalogue of homonyms (T 1; the source is Demetrios of Magnesia) merely knows ‘two books written in Ionic dialect’, and though Diogenes does not give it a title w…

Aethlios von Samos (536)

(1,242 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Über die zeit s. p. 456, 21ff. Bei einem horographen des 5. jhdts würde der umfang von mindestens 5 büchern befremden. Da die echtheit bezweifelt wurde 1), kann man fragen ob das buch in hellenistischer zeit erweiternd bearbeitet worden ist, wie z.b. die Lydiaka des Xanthos 2). Das mag dann der grund sein weshalb es unter den samischen autoren im rhodischen schiedsspruch von c. 200 v. Chr. fehlt: die Prienenser hatten genug andere samische chroniken, die zu ihren gunsten sprachen. Da Herodian A. wegen des dialekts exzerpiert hat 3), wird man ihm 544 F 2-3 zuweisen.   FGrH 536 T 1BN…

Christodoros von Koptos (283)

(284 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Über das abströmen von literaten aus Aegypten ins reich, besonders nach Konstantinopel, und die wahrscheinlichkeit, dass auch Ch ‘in der hauptstadt gewesen und mit dem hof in beziehung gekommen ist’, s. Friedländer Herm. 47, 1912, 57. aber den undatierten Θηβαῖος ᾿Ιλλού- στριος trennt die Suda von ihm; und die stoffe ( ᾿Ιξευτικά und Heiligen- legenden) geben ihr recht. μέγας ποιητὴς καὶ περιώνυμος heisst der erstere Schol. AP 7, 698. die ἔκφρασις ist AP II erhalten (s. dazu Baumgarten RE III 2451; Friedländer Johannes von Gaza 1912, 94; 105); einen vers aus dem Περὶ τῶν ἀκρ…

Laosthenidas <von Kreta> (462)

(120 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Aus dorischem sprachgebiet, also vermutlich aus Kreta, wo der name Λασθένης häufig ist 1). Zeit unbestimmt; aber ich bin geneigt in ihm den verfasser der von Diodor ausgeschriebenen kompilation zu sehen 2), sodass er jünger ist als Sosikrates, und wohl erst in das 1. jhdt v. Chr. gehört. Es war dann vermutlich das modernste buch, und Diodor hätte sich einen schlechteren führer wählen können; schlimm, aber begreiflich, ist nur die urteilslosigkeit, mit der er den wertlosesten teil, d…
▲   Back to top   ▲