Search

Your search for 'dc_creator:( "Jacoby, Felix" ) OR dc_contributor:( "Jacoby, Felix" )' returned 962 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Sammelzitate. Anhang (487)

(4,951 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 487 F 1BNJPlutarch. Theseus 10: Σκείρωνα δὲ πρὸ τῆς Μεγαρικῆς ἀνεῖλε1ῥίψας κατὰ τῶν πετρῶν, ὡς μὲν ὁ πολὺς λόγος ληιστεύοντα τοὺς παριόντας, ὡς δ᾽ ἔνιοι λέγουσιν ὔβρει καὶ τρυφῆι προτείνοντα τὼ πόδε τοῖς ξένοις καὶκελεύοντα νίπτειν, εἶτα λακτίζοντα καὶ ἀπωθοῦντα νίπτοντας εἰς τὴν θάλασσαν. (2) οἱ δὲ Μεγαρόθεν συγγραφεῖς ὁμόσε τῆι φήμηι βαδίζοντες καὶ ῾τῶι πολλῶι χρόνωι᾽ κατὰ Σιμωνίδην ῾πολεμοῦντες᾽ οὄθ᾽ ὑβριστὴν οὄτε ληιστὴν γεγονέναι τὸν Σκείρωνά φασιν ἀλλὰ ληιστῶν μὲν κολαστήν, ἀγαθῶν δὲ καὶ δικαίων οἰκεῖον ἀνδρῶν καὶ φίλον. (3) Αἴακόν τε γὰρ ῾Ελλήνων ὁσιώτατοννομίζεσθαι,…

Kadmos (der Juengere) von Milet (335)

(769 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Von den ᾿Αττικά und ᾿Αττικαὶ; ἱστορίαι ist so wenig erhalten, dass selbst über ihren inhalt und literarischen charakter nicht völlig ins klare zu kommen ist. Der titel ᾿Αττικά, den die bücher des Palaiphatos und Mar- syas 1) getragen haben sollen, könnte direkt von Istros 2) oder gar von Androtion 3) übernommen sein. Aber es ist auch die gewöhnliche titelform für bücher über städte und länder, griechische wie barbarische, die — wie man besonders gut an Μιλησιακά und Λιβυκά sieht — zwei verschie- dene inhalte deckt: die vollständige geschichte eines volkes…

Antisthenes (655)

(65 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 655 T 1BNJ Plin. N.H. 1, 36: 608 T 3.   FGrH 655 F 1BNJ Plin. N.H. 36, 79: qui de iis (scil. pyramidibus) scripserint — sunt … Dionysius, Artemidorus (V), Alexander Polyhistor (273 F 108), Butoridas, Antisthenes, Demetrius (643), Demoteles (656), Apion (616 F 17).1 Notes^ back to text1. butoridas B -iadas rJacoby, Felix (Berlin)

Kleinias (819)

(74 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 819 F 1BNJServ. Dan. Vergil. A. 1, 273: sed de origine et conditore urbis diversa a diversis traduntur. Clinias refert Telemachi filiam Romen nomine Aeneae nuptam fuisse, ex cuius vocabulo Romam appellatam . ** dicit Latinum ex Ulixe et Circe editum de1 nomine sororis suae mortuae Romen civitatem appellasse. (Es folgt 840 F 40d). Notes^ back to text1. ** Schoppe < Cato in Originibus> MasviciusJacoby, Felix (Berlin)

II. Aigina

(595 words)

Author(s): Jacoby, Felix
II. Aigina 1 Von urkundlicher chronik oder fasten ist nichts bekannt2. Man wird annehmen, dass beamtenlisten geführt sind; aber Herodot, der die insel wahrscheinlich selbst besucht, manches gesehen, und anderes von seinen aristokratischen gastfreunden gehört hat3, ist über die chro nologie selbst der kriege zwischen Aigina und Athen, für die er sich be sonders interessiert, so vage dass sie zu den am häufigsten behandelten problemen der älteren griechischen geschichte gehört4. Wir kennen auch keinen aeginetischen lokalhistoriker aus dem 5. und 4. jhdt.5, und haben keinen gr…

Dionysios (357)

(166 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction D. 1) ist bei der häufigkeit des namens und der ungewissheit, ob er Athener war, nicht zu identifizieren. Wenn er es war und wenn wir in der πραγματεία περὶ ἱερῶν2) — so wird man doch verbinden müssen — eine rede oder broschüre sehen dürften, so läge es nahe, an den politiker (und dichter) Dionysios Chalkus 3) zu denken, der eines der bedeuten- deren mitglieder der kommission für die gründung von Thurioi ge- wesen ist 4), und den Crusius wegen Plutarch Nikias 5, 3/4 als ‘deisi- daimon und mantis’ charakterisiert. Aber in beiden fällen ist eine epitome sc…

LXXVIII. Troizen

(1,605 words)

Author(s): Jacoby, Felix
LXXVIII. Troizen Τροιζηνιακά sind nicht direkt bezeugt, obwohl wir zwei (spät)hellenis tische historiker aus Troizen kennen — einen Zenodotos, der vor Varro über Italien geschrieben hat, und einen Aristotheos ἱστοριογράφος, der um die mitte des 2. jhdts in Delphi ἀκροάσεις ἐποιήσατο τῶν πεπραγματευ μένων αὐτῶι, παρανεινῶν δὲ καὶ ἐνκώμια εἰς ῾Ρωμαίους1 — und obwohl eine leise möglichkeit besteht dass schon Aristoteles in der πολιτεία ein buch über die stadt benutzen konnte2. Wir postulieren mindestens éin solches wegen der reichen überlieferung3, deren besonders starke loka…

Archemachos von Euboia (424)

(2,294 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der mehrfach korrupte name 1) ist genügend bezeugt. Den t. ante gibt F 9 aus Apollodor; das freilich arg verwirrte F 7 bringt ihn wahr- scheinlich vor den Rhodier Apollonios in die erste hälfte des 3. jhdts 2). Höher hinauf möchte ich wegen F 6 und 7 nicht gehen. A. scheint das abschliessende werk über Euboia geschrieben zu haben. Wenn man F 4 auf den streit um Halonnesos in der zeit Philipps beziehen darf, war das 4. jhdt und vielleicht die historische zeit überhaupt im 4. buch behandelt…

Gorgias von Athen (351)

(219 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 351 T 1BNJ Athen. 13, 21 p. 567 A: s. 347 T 1.   FGrH 351 T 2BNJ Athen. 13, 46 p. 583 DE: s. 347 T 2.   FGrH 351 T 3BNJ Pollux 9 praef.: ᾽Ονομαστικόν τι βιβλίον πεποίηται Γοργίαι τῶι σοφιστῆι, οὑτωσὶ μὲν ἀκοῦσαι παιδευτικόν, εἰς δὲ πείραν ἐλθεῖν ὀλίγου λόγου. τούτωι τῶι συγγράμματι πάλαιμὴ προσομιλήσας, ἀλλὰ νῦν ἐντυχὼν ἠρξάμην περὶ τούτων τῶν βιβλίων ὥς τι ὄντων φρονεῖν· τά τε γὰρ ἄλλα τὴν χρείαν αὐτῶν ἀποδέχομαι, καὶ ὅτι τὸν τῶν ὀνομάτων κατάλογον, ἔχοντά τι τῆι φύσει προσκορές, τῶι τρόπωι τῆς διαθέσεως σεσόφισται πρὸς τὸ ἄλυπον κτλ.1   FGrH 351 F 1BNJ Athen. 13, 70 p. 596 F: Στρατοκλῆς δ᾽ ὁ ῥήτ…

Iason (632)

(53 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 632 F 1BNJAthen. 14, 12 p. 620 D: ᾽Ιάσων δ᾽ ἐν τρίτωι Περὶ τῶν ᾽Αλεξάνδρου ἱερῶν ἐν ᾽Αλεξανδρείαι φησὶν ἐν τῶι μεγάλωι θε άτρωι ὑποκρίνασθαι ῾Ηγησίαν τὸν κωμωιδὸν τὰ ῾Ησιόδου, ῾Ερμόφαντον δὲ1τὰ ῾Ομήρου. Notes^ back to text1. ῾Ησιόδου Mei ἡροδότου AEJacoby, Felix (Berlin)

Dionysios (653)

(23 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 653 T 1BNJPlin.(III 183; IV 352) Jacoby, Felix (Berlin)

Theotimos (470)

(723 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 470 F 1BNJSchol. Pindar. Pyth. 5, 34: φιλεῖν δὲ Κάρρωτον ἔξοχ ἑοταίρων] Κάρρωτος ὄνομα κύριον, περὶ οὗ μέμνηται πρὸς τὸν ᾽Αρκεσίλαον.1οἱ δὲ τὸν ἡνίοχον τούτου, ὅν φησιν ὁ Δίδυμος (om. Schmidt) τῆς Πυθικῆς2νίκης (a. 462/1) αἴτιον γενέσθαι τῶι ᾽Αρκεσιλάωι, κατάγειν δὲ αὐτῶι καὶ3στρατιωτικὸν ἀπὸ τῆς ῾Ελλάδος ἀθροίσαντα. ταῦτα δὲ πιστοῦται παρατιθέμενος4τὰ Θεοτίμου ἐκ τοῦ πρώτου Περὶ Κυρήνης ἔχοντα οὔτως·«διαπίπτουσαν5δὲ τὴν πρᾶξιν αἰσθόμενος ᾽Αρκεσίλαος καὶ βουλόμενος δι᾽ ἑαυ-67τοῦ τὰς ῾Εσπερίδας οἰκίσαι, πέμπει μὲν εἰς τὰς πανηγύρεις ἵππους ἀθλήσοντας Εὄφημον ἄγοντ…

Hippys von Rhegion (Myes) (554)

(3,437 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Ich habe diesen angeblich ältesten historiker Siziliens, dessen name in den meisten zitaten korrumpiert ist 1), an den anfang gestellt, aber durch die randdatierung davor gewarnt, den antiken synchronismus mit dem Xerxeskrieg (oder von Sizilien aus gesehen, mit dem grossen Karthager- krieg) ernsthaft zu nehmen, wie es die vulgata noch immer tut. Es bedarf keines wortes dass ein autor dieser zeit nicht nach olympiaden datieren konnte 2). Die vita kennt denn auch nicht die Σικελικαὶ πράξεις selbst, sondern nur ihre epitomierung durch einen gewissen My…

Xenophilos (767)

(132 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 767 F 1BNJAnon. De Mul. 9 p. 216 West.: Λύδη. ταύτην φησὶν Ξενόφιλος ὁ τὰς Λυδικὰς ἱστορίας γράψας γυναῖκά τε καὶ ἀδελφὴν εἶναι ᾽Αλυάτεω τοῦ Κροίσου προπάτορος. ταύτης υἱὸς ᾽Αλυάτης διαδεξάμενος1τὴν τοῦ πατρὸς βασιλείαν ἐγένετο δεινῶς ὑβριστής, ὡς καὶ τὰ ἱμάτια ἀξιολόγων ἀνδρῶν περισχίσαι, καὶ προσπτύειν πολλοῖς· αὐτὴ δὲ τὸν υἱὸν ὅσον ἐδύνατο κατέστελλεν, τοὺς δὲ ὑβριζομένους καὶ λόγοις χρηστοῖς καὶ ἔργοις ἠμείβετο. πᾶσαν δὲ τῶι υἱῶι φιλοφροσύνην προσφέρουσα εἰς στοργὴν ἑαυτῆς πολλὴν αὐτὸν περιέτρεψε. νομίσασα δὲ αὐταρκῶς ἀγαπᾶσθαι, σκηψαμένη ἀσθένειανσίτου καὶ τῶν λοι…

Boethos von Tarsos (194)

(215 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Das gedicht ist gelegentlich von Antonius' aufenthalt in Tarsos a. 41, wo er Kleopatra erwartete, überreicht (Hillscher Hom. lit. Graec. 425f.). B auch verfasser des epigramms AP IX 248 (s. Hillscher a. o.; Reitzenstein RE III 601, 3)? es hat natürlich zahllose derartige enkomien gegeben.   FGrH 194 T 1BNJ Strabon XIV 5, 14: (Augustus' lehrer Athenodoros ὁ Σάνδωνος) κατιών τε εἰς τὴν πατρίδα ἥδη γηραιὸς κατέλυσε τὴν καθεστῶσαν πολιτείαν, κακῶς φερο- μένην ὑπό τε ἄλλων καὶ Βοηθοῦ, κακοῦ μὲν ποιητοῦ, κακοῦ δὲ πολίτου, δημοκοπίαις ἰσχύσαν…

Theodoros von Samothrake (62)

(192 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Offenbar erschwindelter autor. F 2 ist die einlage in einen festen zusammenhang deutlich, wodurch die zuweisung an den Samothrakier noch wahrscheinlicher wird.   FGrH 62 F 1BNJPtolem. Chenn. bei Phot. Bibl. 190 p. 152 b 26: ἐν δὲ τῶι ζ ̅ (sc. τῆς Καινῆς ῾Ιστορίας) περιέχεται ὡς Θεόδωρος ὁ Σαμοθρὰιξ τὸν Δία φησὶ γεννηθέντα ἐπὶ ἑπτὰ ἡμέρας ἀκατάπαυστον γελάσαι· καὶ διὰ τοῦτο τέλειος ἐνομίσθη ὁ ἑπτὰ ἀριθμός.1 Commentary F 1 Weinreich Herm. LVII 479.2   FGrH 62 F 2BNJSchol. Apoll. Rhod. IV 264: ᾽Αρκάδες οὃ καὶ πρόσθε σεληναίης ὑδέονταιζώειν] οἱ ᾽Αρκάδες δοκοῦσι πρὸ τῆς σελήν…

Apollodoros von Artemita (779)

(1,566 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 779 F 1BNJAthen. 15, 29 p. 682 CD: ᾽Απολλόδωρος δ᾽ ἐν δ ̅ Παρθικῶν ἄνθος τι ἀναγράφει καλούμενον φιλάδελφον κατὰ τὴν Παρθικὴν χώραν, περὶ οὗ τάδε φησίν·«καὶ μυρσίνης γένη ποικίλα μῖλάξ τε καὶτὸ καλούμενον φιλάδελφον, ὃ τὴν ἐπωνυμίαν ἔλαβε τῆι φύσει πρόσφορον. ἐπειδὰν γὰρ ἐκ διαστήματος αὐτομάτως κράδαι συμπέσωσι, ἐμψύχων περιπλοκὴν ἐν ταὐτῶι μένουσιν ἡνωμέναι1καθάπερ ἀπὸ ῥίζης μιᾶς, καὶ τὸ λοιπὸν ἀνατρέχουσιν καὶ ζωο-2φυτοῦσιν. διὸ καὶ τοῖς ἡμέροις φυλακὴν ἀπ᾽ αὐτῶν κατασκευά ζουσιν· ἀφαιροῦντες γὰρ τῶν ῥάβδων τὰς λεπτοτάτας καὶ δια πλέξαντες [τε] δικτύου τρόπωι φυτεύουσι…

Apollodoros von Athen (244)

(87,727 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction (Münzel-)Schwartz RE I 2855, 61. hauptdaten (vgl. PhU. XVI 1ff.): geb. gegen 180a; schüler des Diogenes von Babylon in Athen um 160; schüler und mitarbeiter (T 2, 21) Aristarchs in Alexandreia von vielleicht 156/5 (Diogenes' gesandtschaftsreise nach Rom) bis sehr wahrscheinlich 145 (vertreibung der gelehrten aus Alexandreia oder 144 (tod Aristarchs in Kypros); aufenthalt in Pergamon von 144/3 bis 138 oder 133; rest des lebens in Athen bis über 120/19, vielleicht bis um 110 (zu F 56; 219). die drei historischen oder halbhistorischen hauptwerke sind wahrschei…

Aristarchos von Elis (412)

(408 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Pausan. 5, 27, 11 ἔστι δὲ ὑπὸ ταῖς ἐν τῆι ῎Αλτει πλατάνοις .... τρόπαιον χαλκοῦν καὶ ἐπίγραμμα ἐπὶ τοῦ τροπαίου τῆι ἀσπίδι, ᾿Ηλείους ἀπὸ Λακεδαι- μονίων ἀναστῆσαι. ἐν ταύτηι τῆι μάχηι καὶ τὸν ἄνδρα ἐπέλαβεν ἐκεῖνον ἀφ- εῖναι τὴν ψυχήν, ὃς τοῦ ῾Ηραίου τῆς ὀροφῆς κατ᾿ ἐμὲ ἀνασκευαζομένης ἐνταῦθα ὁμοῦ τοῖς ὅπλοις εὑρέθη κείμενος. Der wortlaut scheint zu zeigen, dass Pausanias den λόγος nicht gehört sondern gelesen hat, was dann am ehe- sten auf ein periegetisches buch führt 1). Wenn er an der zweiten stelle κατ᾿ ἐμέ sagt, so ist das wohl nur einer der vielen belege für s…

Agathon (801)

(178 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 801 F 1BNJSchol. Apoll. Rhod. 2, 1015 b: ῾Ιρὸν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπὶ1τοῖσιν ὄρος καὶ γαῖαν ἄμειβον, / ἧι ἔνι Μοσσύνοικοι ἀν᾽ οὄρεα ναιετάουσιν / μόσσυνας] τοῦτο καθῆκόν ἐστιν εἰς τὸν Εὄξεινον πόντον· μέμνηται αὐτοῦ καὶ Κτησίας ἐν τῶι α ̅ Περιόδων (688 F 56) καὶ Σουίδας ἐν β ̅ (602 F 3) περὶ τοὺς2λεγομένους Μάκρωνας. ἀκριβέστερον δὲ ὁ ᾽Αγάθων ἐν τῶι τοῦ Πόν-3του Περίπλωι ἑκατὸν ἀπέχειν σταδίους αὐτό φησι τῆς Τραπε-4ζοῦντος. ὁ δὲ Εἰρηναῖος (Haupt Opusc. II 440 F 21) Μνησίμαχόν φησιπερὶ αὐτοῦ ἱστορεῖν ἐν τῶι α ̅ Περὶ Σκυθῶν (841 F 1), ἀγνοῶν· ὁ γὰρ Μνησί μαχος ἐν τῆι Εὐρώπηι μέμνηται κειμένης τ…

Maiandrios und(?) Leandr(i)os von Milet (491-492)

(734 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Ich habe zwei nummern gegeben, weil sich die identität der beiden autoren nicht strikt beweisen lässt; denn den gedanken F 15 im zusam- menhang von F 1 unterzubringen gibt man sogleich wieder auf. Aber die ansicht K. Keils 1), dass Λεάνδρ(ι) ος korruptel des inschriftlich belegten Μαιάνδριος ist, scheint mir auch durch Wendel 2) nicht widerlegt. Seine verteilung der fragmente L.s auf drei werke — (1) Μιλησιακά (F 10; 12; 15-18), die er ohne weiteres als ‘unterhaltende sammlung milesischer geschichten’ charakterisiert, was zwar schon in hellenis…

Hermaios (620)

(299 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 620 F 1BNJPlutarch. De Is. 37 p. 365 EF: ἔτι τε τὸν κιττὸν [ὃν]1῞Ελληνές τε καθιεροῦσι Διονύσωι, καὶ παρ᾽ Αἰγυπτίοις λέγεται χενόσιρις2ὀνομάζεσθαι, σημαίνοντος τοῦτ ὀνόματος (ὥς φασι) φυτὸν ᾽Οσίριδος. ᾽Αρίστων τοίνυν ὁ γεγραφὼς ᾽Αθηναίων ἀποικίαν (337 F 1) ἐπιστολῆι τινι ᾽Αλεξάρχου3περιέπεσεν, ἐν ἧι Διὸς ἱστορεῖται [δὲ] καὶ ῎Ισιδος υἱὸς ὢν ὁ Διόνυσος ὑπ᾽4Αἰγυπτίων οὐκ ῎Οσιρις ἀλλ᾽ ᾽Αρσαφὴς ἐν τῶι ἄλφα γράμματι λέγεσθαι, δη-5λοῦντος τὸ ἀνδρεῖον τοῦ ὀνόματος. ἐμφαίνει δὲ τοῦτο καὶ ὁ ῾Ερμαῖος6ἐν τῆι πρώτηι Περὶ τῶν Αἰγυπτίων· ὄβριμον γάρ φησι μεθερ-7μηνευόμενον εἶναι τὸν ῎…

Amyntianos (150)

(321 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction T 1 spricht eher für eine sophistische prunkrede, als für ein ge- schichtswerk ( res gestaeF 1). Reinachs zuweisung des fragm. Sabbai- ticum (151) an A ist sehr verlockend.   FGrH 150 T 1BNJ ( Script. Al. M. p. 162) = Phot. Bibl. 131Phot. Bibl. 131: ἀνεγνώσθη ᾽Αμυντιανοῦ εἰς᾽Αλέξανδρον. προσφωνεῖ δὲ τόν λόγον τῶι αὐτοκράτορι ῾Ρωμαίων Μάρκωι (161—180 p. Chr.)· καὶ ἐπαγγέλλεται μὲν ἀξίως εἰπεῖν τῶν ᾽Αλεξάνδρου πράξεων, ἐδείχθη δὲ προιὼν ὡς ἐπαγγεῖλαι μέν ἐστιν ἔνθερμος καὶ τολμητής, πληρῶσαι δὲ1τὴν ἐπαγγελίαν ψυχρὸς καὶ δειλός. πολὺ γὰρ καταδεέστερον καὶ τῶν ἔμπρ…

Armenidas (378)

(2,178 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der name ist, wie Nikokrates, erstaunlich oft korrumpiert 1), aber meist sicher herzustellen. Den buchtitel Θηβαικά gibt nur F 1; aber unter ihm lassen sich alle fragmente unterbringen. Spuren des ionischen dia- lektes 2) in F 6 — und mehr als spuren kann man bei der art der über- lieferung nicht erwarten — sprechen für frühe zeit: man wird A. noch vor Aristophanes und auch deshalb in die letzten jahrzehnte des 5. jhdts setzen 3), aber nicht vor Hellanikos' Φορωνίς (und Βοιωτιακά?), die sich nicht genauer datieren lässt, aber wahrscheinlich in die erste periode …

Abkürzungen (abkurzungen)

(157 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Abkürzungen (Siglen) in Apparat und Kommentar o = alle handschriften r = die übrigen handschriften ς = deteriores, Byzantiner t = antike textzeugen v = vulgata der modernen ausgaben < > = ergänzungen ̣ = athetesen † = korrupt und nicht sicher zu verbessern [̣] = zusätze des ausgeschriebenen autors *F = vermutungsweise eingereihtes fragment; buchzahl oder titel geändert oder unsicher Ald = Aldina Palm = Palmerius (Lepaulmier) Bkr = J. Bekker Rei = Reiske Cas = Casaubonus Salm = Salmasius Cor = Coray Scal = Scaliger Ddf = Dindorf Schwei = Schweighäuser Gr-H = Grenfell-Hunt Steph = H. (und R.) …

Amelesagoras von Athen (Eleusis) (330)

(8,229 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction The enigma of this much discussed figure is perhaps not hard to solve. A Chalcedonian as the author of an Atthis before Hellanikos is a phe- nomenon incredible in itself 1); actually A. of Chalkedon owes his ex- istence to a gap in the list of early historians negligently transcribed in Dionysios of Halikarnassos 2). There remain the ‘Athenian’ of Antigonos of Karystos, whose Atthis both Dionysios and Clement have in mind, and the ᾿Αθήνησιν ἀνὴρ ᾿Ελευσίνιος mentioned by Maximus of Tyre. Their identification is obvious and renders superfluous all comp…

Memnon <von Herakleia> (434)

(20,993 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction M. ist uns nur aus dem exzerpt des Photios bekannt, der seinerseits nur noch einen band des werkes besass — die bücher IX-XVI, die vom beginne der tyrannis 364/3 bis zu Caesars rückkehr aus dem osten 47 v. Chr. gehen. Danach umfassten die ersten acht etwa den gleichen zeit- raum wie die ersten neun des Nymphis 1). Wie in ihnen das verhältnis von archaeologie und geschichte war, ist nicht zu sagen; aber die zahl der bücher beweist dass M.s stoffverteilung der des Nymphis näher stand als der des Kallistratos 2). Wenn Photios dann ohne jeden aus- druck des zweifels …

Antipatros (507)

(275 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Zeitlich unbestimmbar, da das fehlen unter Ti.s autoren keinen sicheren t. ante liefert 1), die identifikation mit dem autor des Plinius nicht be- weisbar ist 2), und überdies der Antiochos von F 2 kein distinktiv hat. Wenn man aus allgemeinen gründen und wegen 508 F 14; 523 F 6 an Antiochos III (228-187) 3) denken darf, gehört A. frühestens in die erste hälfte des 2. jhdts v. Chr. Von der form des buches haben wir keine vorstellung; aber da auch sein umfang unbekannt ist, schliesst F 1 nicht unbedingt geschichtliche erzählung in chronologischer folge aus 4).   FGrH 507 T 1BNJ Plin.…

Die Sikyonische Anagraphe (550)

(586 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die frage ob die ᾿Αναγραφὴ ἡ ἐν Σικυῶνι (ἀποκειμένη) eine alte ‘fest- chronik’ war 1) oder ‘une chronique lapidaire consacrée par quelque érudit dans un des nombreux temples de Sicyone’ 2) entscheiden wir ohne bedenken zugunsten der zweiten eventualität. Denn ihre zeit be- stimmt sich nach oben zweifelsfrei auf den ausgang des 5. jhdts durch die verwendung der Herapriesterinnen von Argos zur datierung 3), nach unten durch ihre benutzung in der Συναγωγὴ τῶν περὶ μουσικῆς des Pontikers Herakleides 4), an die man sie zeitlich nicht gern zu nahe heranrücke…

Aristainetos (771)

(99 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 771 F 1BNJSteph. Byz. s.v. Γέλα · .... ᾽Αρισταίνετος δ᾽ ἐν α ̅ Τῶν περὶ Φασήλιδα, ὅτι Λάκιος καὶ ᾽Αντίφημος ἀδελφοὶ ἐλθόντες εἰς Δελφοὺς1μαντεύσασθαι, τὴν δὲ Πυθίαν οὐδὲν περὶ ἐκείνων λέγουσαν προστάσσει<ν> τὸν2Λάκιον πρὸς ἀνατολὰς ἡλίου πλεῖν. τοῦ δ᾽ ᾽Αντιφήμου γελάσαντος, τὴν Πυθίαν εἰπεῖν πάλιν ῾ἐφ᾽ ἡλίου δυσμῶν᾽, καὶ Γέλαν πόλιν οἰκίσαι.3 Notes^ back to text1. Λάκιος: 448 F 1^ back to text2. μαντεύσεσθαι P ‘exciderunt ea de quibus Pythia interrogata erat’ Mei οὐδὲν R οὐδ᾽ ἂν VP προστάσσειν v^ back to text3. ἐφ᾽ R ἀφ᾽ VP Γέλαν Bochart ἣν ἂν o οἰκίσαι Mei οἰκήση oJacoby, Felix (Ber…

Simonides von Keos (8)

(1,214 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Name in der literatur häufig: zwei hellenistische epiker (Suid. s. Σιμ. Μάγνης. Σιμ. Καρύστιος); ein verfasser von ῎Ατακτοι λόγοι (Aristot. metaph. N 3 p. 1091 a 7. Alex. Aphros. Comm. i. Arist. I 818, 1ff.), die nichts mit den Σύμμικτα F 3 zu tun haben; ein Simonides minor, quinquennio in Meroe moratus, der über Aethiopien schrieb (Plin. N H VI 183). die annahme einer verwandt- schaft des genealogen mit dem lyriker wird sich außer auf die gleiche heimat darauf gestützt haben, daß man aus den ἀναγραφαί einen enkel des großen S. kannte (Marm. Par. ep. 49. vgl. v. W…

Sokrates von Rhodos (192)

(677 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Name in Rhodos häufig. sicher zeitgenössischer schriftsteller; nicht im homonymenverzeichnis Diog. Laert. II 47, wo S von Argos mit einer Περιήγησις ῎Αργους (III) und S von Kos mit ᾿Επικλήσεις θεῶν (IV) angeführt werden. dem letzteren dürfte auch das zitat eines θηρί- κλειον ῾Ροδιακόν Athen. XI 784 D gehören. die ohne signum zitierten fragmente und das buch Πρὸς Εἰδόθεον s. unter S von Argos. über inhalt und umfang laßt sich sicheres nicht sagen. aber das zitat aus dem dritten buche macht immerhin wahrscheinlich, d…

Magnus von Karrhai (225)

(3,141 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Spezialschrift eines feldzugteilnehmers (T 2; auf Malalas' χρονογράφος T 1 ist nichts zu geben), die vielleicht mit dem eindruck schloß, den die nachricht von Julians tod in der vaterstadt des autors machte (Zosim. III 34, 2). über die form (ich-erzählung ?? s. zu T 2) läßt sich sicheres nicht sagen. auch die zeit der herausgabe ist nicht zu bestimmen; die auch von Klotz RhM. LXXI 1916, 482; 497 wieder angeführten stellen Ammians (XXIV 1, 9; XXV 1, 2) sind nicht als indizi…

Polycharmos (770)

(1,384 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 770 F 1BNJAthen. 8, 8 p. 333 D-F: οὐ κατασιωπήσομαι δὲ οὐδὲ τοὺςἐν Λυκίαι ἰχθυομάντεις ἄνδρας, περὶ ὧν ἱστορεῖ Πολύχαρμος ἐν δευτέρωι Λυκιακῶν, γράφων οὔτως·«ὅταν γὰρ διέλθωσι πρὸς τὴν Θάλασσαν, οὗ τὸ ἄλσος ἐστὶ πρὸς τῶι αἰγιαλῶι τοῦ ᾽Απόλλωνος, ἐν ὧι ἐστιν1ἡ δῖνα ἐπὶ τῆς ἀμάθου, παραγίνονται ἔχοντες οἱ μαντευόμενοι ὀβελίσκους δύο ξυλίνους, ἔχοντας ἐφ᾽ ἑκατέρωι σάρκας ὀπτὰςἀριθμῶι δέκα· καὶ ὁ μὲν ἱερεὺς κάθηται πρὸς τῶι ἄλσει σιωπῆι, ὁ δὲ μαντευόμενος ἐμβάλλει τοὺς ὀβελίσκους εἰς τὴν δῖναν, καὶ ἀποθεωρεῖ τὸ γινόμενον. μετὰ δὲ τὴν ἐμβολὴν τῶν ὀβ…

Theodektes von Phaselis (113)

(111 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Th gehört, da der vater vor 334 gestorben ist, noch in vorhelle- nistische zeit; Lykos ist zeitgenosse des Phalereers Demetrios. den jüngeren Th oder auch nur seine Τέχνη zu streichen, haben wir kein recht.   FGrH 113 T 1BNJ(II 369) Suid. s. Θεοδέκτης· Φασηλίτης, ῥήτωρ, υἱὸς τοῦ προτέρου (des Isokrateers und Aristotelikers). ἔγραψεν ᾽Εγκώμιον ᾽Αλεξάνδρου τοῦ ᾽Ηπειρώτου1 (342—330)· ῾Ιστορικὰ ῾Υπομνήματα· Νόμιμα Βαρβαρικά· Τέχνην ῥητορικὴν ἐν βιβλίοις ἑπτά· καὶ ἄλλα πολλὰ ὑπομνήματα.2 Notes^ back to text1. ἐγκώμιον: ᾽Αλεξανδ ρ τοῦ Πριαμ ἐγκώμιον add A πρι μ´|α praemis…

Anhang zu Makedonien II (776)

(325 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 776 F 1BNJ Satyros P. Ox. 1176 fr. 39 col. 20, 22 = Vita Eurip. p. 4, 12 Schwartz (Vita Eurip. p. 4, 12 Schwartz):1ζῶντι μὲν δὴ ταῦθ᾽ ὑπῆρξεν Εὐριπίδηι, τελευτῆς δὲ μάλα δυσχεροῦς καὶ ἰδίας ἔτυχεν, ὡς οἱ λόγιοί τε καὶ γεραίτατοι μυθολογοῦσι Μακεδόνων. -πῶς λέ[γουσιν;] — ἔστιν ἐν τῆι [Μακεδονίαι] / (κώμη ἐστὶ καλουμένη Θραικῶν διὰ τό [ποτε] κατωικηκέναι ἐν234ταύτηι Θρᾶικας. ἐν ταύτηι ποτὲ τοῦ ᾽Αρχελάου Μολοττικὴ κύων ἦλθεν ἀποπλανηθεῖσα·5ταύτην Θρᾶικες, ὡς ἔθος, θύσαντες ἔφαγον· καὶ δὴ ὁ ᾽Αρχέλαος ἐζημίωσεν αὐτοὺς τα-6λάντωι. ἐπεὶ οὖν οὐκ εἶχον, Εὐριπίδου ἐδεήθησαν ἀπολύσε…

Nachträge und Corrigenda (appendix_1)

(7,812 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Erster Teil. Genealogie und Mythographie. A 1.Addenda (und Delenda) 2. Corrigenda 1 p. (und zeile) 13, 13: (F 272) 1, 4: 1 a) 14, 13: 27 a) <s. Add.> 2, 20: V.H. XIII 20 14, 28: Αἰόλου 4, 20/1: Δηίοχος <ὁ Κυζικηνὸς (471) 15, 24: ῾Εκαταῖος καὶ Βίων> ὁ Προκοννήσιος (332)? 15, 31: (Andron von Teos 802 F 3). 5, 4: ἐπιτηδεύσαν<τες> ἐπεὶ δὲ κτλ. 7, 3: s. T 1; 18; (F 127) 16, 2 app.: λυτίδαν L αὐτίδαν P 7, 9: Caryandaeus ‘de nomine dubitandum’ Wen- 7, 27/8: F(RAGMENTE) del 8, 1 app.: adde Herodt. 7, 142, 1; 16, 7: (F 256 Rz3) Aristot. H.A.Θ 11 p. 597a 6ff.; 17, 3 app.: μολυβδαναη R1 Cicero Brut. 38 (228 T 9b) 21, 30: Κι<χυ…

Ablabius (708)

(905 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 708 T 1BNJ Jordanes Get. 4, 28: Ablavius descriptor Gothorum gentis egregius.1   FGrH 708 F 1BNJ Jordanes Get. 4, 25: ex hac igitur Scandza insula quasi officina gentium aut2 certe velut vagina nationum cum rege suo nomine Berig Gothi quondam memorantur3 egressi: qui ut primum e navibus exientes terras attigerunt, ilico nomen loci dederunt;4 nam odieque illic, ut fertur, Gothiscandza vocatur. (26) unde mox promoventes ad5 sedes Ulmerugorum, qui tum Oceani ripas insedebant, castra metati sunt eosque commisso proelio propriis sedibus pepulerunt, eorumque vicinos Vandal…

Kleitophon von Rhodos (293)

(1,060 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Erfunden vielleicht nach dem grammatiker(?), den Schol. A Gen I Il. Υ 404 (aus einem lexikon: Schwartz De Schol. Hom. 1881, 443) für ionische gründungen des Neleus (s. die Κτίσεις F 3) und den dabei gestifteten opferbrauch beim Poseidon Helikonios an der Mykale zi- tieren. Susemihl Gr. L. 2, 399, 314 führt Kl. mit Γαλατικά ohne be- gründung unter den echten schriftstellern auf; Schlereths argumenta- tion (a.o. 110f.) ist nichtig.   FGrH 293 F 1aBNJ[PLUT.] Parall. min. 15A: Βρέννος Γαλατῶν βασιλεὺς λεηλατῶν τὴν1᾽Ασίαν ἐπὶ ῎Εφεσον ἦλθε, καὶ ἠράσθη παρθένου Δημονίκ…

ΛΙΝΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟΙ (531)

(96 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 531 F 1BNJAnagraphe von Lindos C § 38: opfer Alexanders (330).   FGrH 531 F 2BNJAnagraphe von Lindos C § 39: opfer des Ptolemaios <I> (304?).   FGrH 531 F 3BNJAnagraphe von Lindos C § 40: weihung des Pyrrhos (296/72).   FGrH 531 F 4BNJAnagraphe von Lindos C § 41: weihung des Hieron (269/15).   FGrH 531 F 5BNJAnagraphe von Lindos C § 42: weihung des Philippos <V> (vor 202?). Jacoby, Felix (Berlin)

Megasthenes (715)

(15,282 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 715 T 1BNJ Clem. Al. Strom. 1, 72, 5: Μεγασθένης ὁ συγγραφεὺς ὁ1Σελεύκωι τῶι Νικάτορι (312-280) συμβεβιωκώς (F 3).2   FGrH 715 T 2aBNJ Arrian. Anab. 5, 6, 2: Μεγασθένης, ὃς ξυνῆν μὲν Σιβυρτίωι τῶι3σατράπηι τῆς ᾽Αραχωσίας (a. 325ff.), πολλάκις δὲ λέγει ἀφικέσθαι παρὰ Σανδράκοττον τὸν ᾽Ινδῶν βασιλέα (ca. 321-297).   FGrH 715 T 2bBNJ Arrian. Ind. 5, 3: ἀλλ᾽ οὐδὲ Μεγασθένης πολλὴν δοκέει μοι ἐπελθεῖν τῆς ᾽Ινδῶν χώρης, πλήν γε ὅτι πλεῦνα4ἢ οἱ ξὺν ᾽Αλεξάνδρωι τῶι Φιλίππου ἐπελθόντες· συγγενέσθαι γὰρ Σανδρο-5κόττωι λέγει, τῶι μεγίστωι βασιλεῖ ᾽Ινδῶν, καὶ Πώρου ἔτι τούτωι μείζονι.6   FGrH …

Nearchos von Kreta (133)

(31,133 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Titel nicht sicher; vielleicht Παράπλους τῆς ᾿Ινδικῆς (T 7; F 1 c. 19, 9; F 33 c. 20, 4; 5; 21, 2. ᾿Ανάπλους F 34 § 3). jedenfalls keine vollständige Alexandergeschichte; N begann mit dem bau der Indus- flotte am Hydaspes und erzählte im ersten teile den marsch von flotte und landheer, die ja in dauernder berührung blieben, bis zur Indus- mündung (F 2F 1 c. 19, 8). in diesem teile ging er ausführlich auf land und leute von Indien ein, scheint sich aber wesentlich auf das beschränkt zu haben, was er selbst gesehen hat. wenigstens ist be- nutzung des Herodot, den N kannte (zu F 17), und de…

LXV. Samothrake

(1,640 words)

Author(s): Jacoby, Felix
LXV. Samothrake Die bedeutung von Samothrake beruht im religiösen bereich auf den mysterien, die alte beziehungen zu kleinasiatischen (phrygischen) kulten haben und deren ansehen sich schon im 5. jhdt über die insel hinaus verbreitet zu haben scheint, wenn auch ihre grosse zeit erst nach Alexander beginnt1. Ob die tatsache dass Herodot zu den eingeweihten gehörte2 aus seinem aufenthalt in Samos und den schon Antiphon3 bekannten beziehungen von Samothrake zu Samos zu erklären ist, lasse ich dahingestellt. In der religiösen literatur, wo das material etwas…

L. Annaeus Seneca (644)

(458 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 644 F 1BNJ Serv. Vergil. A. 6, 154 (Mythogr. III c. 6, 3): Seneca scripsit de situ et sacris Aegyptiorum. hic dicit circa Syenen, extremam Aegypti partem, esse12 locum, quem Philas ( hoc est amicas) vocant, ideo quod illic est placata ab Aegyptiis3 Isis, quibus irascebatur, quod membra mariti Osiridis non inveniebat, quem frater Ty-45 phon occiderat. quae inventa postea eum sepelire vellet, elegit vicinae paludis tutissimum locum, quam transitu constat esse difficilem: limosa enim est et papyris referta. ultra6 hanc est brevis insula, inaccessa hominibus, unde Abatos a…

XXII. Euboia

(388 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XXII. Euboia Die hauptquellen für die tradition über Euboia1 sind Strabon2 und die scholien Theons zu Lykophron und Apollonios. Sie schöpfen durch vermittlung älterer grammatiker — Lysimachos, Apollodor3 — aus den Εὐβοικά, die gelegentlich als solche4 oder mit dem autornamen zitiert werden. Einiges wenige ohne zitat bei anderen autoren ist in den anmer kungen verwendet; auch die sammelzitate no. 427 bieten dafür leider keinen platz. Die lokale literatur setzt wahrscheinlich schon im 4. jhdt ein. Wir kennen zwei bücher über Eub…

LXXVII. Thessalien

(3,164 words)

Author(s): Jacoby, Felix
LXXVII. Thessalien Die lokale literatur beginnt, wie in Böotien1, schon in der zweiten hälfte des 5. jhdts mit den Thettalika des Hellanikos in (wahrscheinlich) nur einem buche und der thessalischen politie des Kritias2. Die letztere ist zeitlich leider nicht genauer zu bestimmen, und schon deshalb ist nicht ohne weiteres zu sagen, ob sie (wie die spartanische politie) ihre entstehung dem politischen interesse des ‘oligarchen’ verdankt; und wenn, welchen standpunkt Kritias dem thessalischen adel, d.h. in erster linie dem i…

Anonymus (Xenophon?) (849)

(105 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 849 F 1BNJ Euseb. P.E. 9, 36: (c. 35: Timochares 165 F 1). ὁ δὲ τῆς Συρίας [σχοινομέτρης] σχοινομέτρησιν γράψας ἐν τῆι 1 πρώτηι φησὶ κεῖσθαι ῾Ιεροσόλυμα ἐπὶ μετεώρου τε καὶ τραχέος τόπου· ὠικοδομῆσθαι δέ τινα μὲν μέρη τοῦ τείχους ἀπὸ λίθου ξεστοῦ, τὰ δὲ πλεῖστα ἀπὸ χάλικος· καὶ ἔχειν τὴν περίμετρον τὴν πόλιν σταδίων κζ, ὑπάρχειν δὲ καὶ2πηγὴν ἐν τῶι χωρίωι ὔδωρ δαψιλὲς ἀναβλύζουσαν. Notes^ back to text1. σχοινομέτρης (del. v) σχοινομέτρησιν BO (om. I) γράψας **? (Ξενοφῶν — 273 F 72 — versteht Mue; cf. Βαίτων119 F 8??)^ back to text2. ἔχειν <μὲν>? Jacoby, Felix (Berlin)

Dionysodoros der Boioter (68)

(157 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 68 T 1BNJ Diod. X V 95, 4 (ol. 104, 4; 361/0): τῶν δὲ συγγραφέων Διονυ-1σόδωρος καὶ ῎Αναξις (67) οἱ Βοιωτοὶ [τὴν τῶν ῾Ελληνικῶν ἱστορίαν] εἰς2τοῦτον τὸν ἐνιαυτὸν κατεστρόφασι τὰς συντάξεις.   FGrH 68 F 1BNJ Schol. Apoll. Rhod. I 9l7: μυοῦνται δὲ ἐν τῆι Σαμοθράικηι τοῖς Καβείροις, ὧν Μνασέας (V) φησί καὶ τὰ…

Kandidos der Isaurer (748)

(95 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 748 T 1BNJ Phot. Bibl. 79 p. 55 a 3 Bkr: ἀνεγνώσθησαν Κανδίδου ἱστορίας λόγοι τρεῖς. ἄρχεται μὲν τῆς ἱστορίας ἀπὸ τῆς· Λέοντος ἀναρρήσεως (457p) … τελευτᾶι δ᾽ εἰς τὴν ἀναγόρευσιν ᾽Αναστασίου (491p). ἔστι δὲ πατρίδος μὲν ᾽Ισαυρίας, ὡς αὐτός φησι, τῆς Τραχείας, ἐπιτήδευμα δ᾽ ἔσχεν ὑπογραφεὺς τῶν ἐν ᾽Ισαύροις πλεῖστον ἰσχυσάντων. τὴν δὲ θρησκείαν Χριστιανὸς ἦν καὶ ὀρθόδοξος ..... οὗτος ἰσχυρίζεται τὴν ᾽Ισαυρίαν ἀπὸτοῦ…

Onasos (41)

(187 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der name (und seine langformen) ist häufig, der mann ganz unbekannt- doch sind die ᾿Αμαζονικά sicher kein gedicht, sondern eher, wie auch die Αμα. ζονίς des Possis, eine romanhafte darstellung im stile des Skytobrachion.   FGrH 41 F 1aBNJSchol. Apoll. Rhod. I 1207: ῎Ονασος δὲ ἐν πρώτωι ᾽Αμα-1ζονικῶν ἀληθέστερον τὴν ἱστορίαν ἐκτίθεται, οὐχ ἡρπάσθαι αὐτὸν (sc. τὸν ῞Υλαν) ὑπὸ νυμφῶν, ἀλλὰ κατηνέχθαι εἰς κρήνην καὶ οὔτως ἀποθανεῖν.2   FGrH 41 F 1bBNJSchol. Apoll. Rhod. I 1236: Θεόκριτος .. ἐν τῶι ῞Υλαι ἐπιγραφομένωι (XIII 47f.) ὑπὸ πασῶν φησιν αὐτὸν τῶν νυμφῶν ἡρπάσθαι.…
▲   Back to top   ▲