Search

Your search for 'dc_creator:( "Jacoby, Felix" ) OR dc_contributor:( "Jacoby, Felix" )' returned 962 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

VII. Amorgos

(18 words)

Author(s): Jacoby, Felix
VII. Amorgos No comments by Jacoby. Jacoby, Felix (Berlin)

Dionysios von Olbia (804)

(99 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 804 F 1BNJ Schol. Apoll. Rhod. 2, 658/9 = Et. Gen. s.v. Κάλπιν (Et. Gen. s.v. Κάλπιν ): τῆι δ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ προχοὰς Φυλληίδας, ἔνθα πάροιθεν / Διψακὸς υἷ᾽ ᾽Αθάμαντος ἑοῖς ὑπέδεκτο δόμοισιν / ..... τοῦ μέν θ᾽ ἱερὸν αἶψα καὶ εὐρείας ποταμοῖο / ἠιόνας πεδίον τε βαθυρρείοντά τε Κάλπην / δερκόμενοι παράμειβον] Διονύσιος <δὲ> ὁ᾽Ολβιανὸς ἱστορεῖ τὰς εὐρείας123ἠιόνας λέγεσθαι ᾽Αχιλλέως δρόμους. <Κάλπις δὲ ποταμὸς Βιθυνίας>. Notes^ back to text1. v.l. κάλπιν ^ back to text2. < > aus Et. Gen.^ back to text3. ᾽Ολβιανὸς Et. Gen. ἀλβανιὸς Schol τὰς εὐρείας om. Et. Gen.Jacoby, Felix (Berlin)

Xenophon von Athen (111)

(47 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 111 T 1BNJ Diog. Laert. II 59: γεγόνασι δὲ Ξενοφῶντες ἑπτά· πρῶτος αὐτὸς οὗτος· δεύτερος ᾽Αθηναῖος, ἀδελφὸς Πυθοστράτου τοῦ τὴνΘησηίδα πεποιηκότος, γεγραφὼς ἄλλα τε καὶ Βίον ᾽Επαμεινώνδου καὶ Πελοπίδου. Jacoby, Felix (Berlin)

Aristonikos von Tarent (57)

(353 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 57 F 1BNJPtolem. Chenn. bei Phot. Bibl. 190 p. 147 a 18: ὡς ᾽Αχιλλέα μὲν ᾽Αριστό- νικος ὁ Ταραντῖνος διατρίβοντα ἐν ταῖς παρθένοις παρὰ Λυκομήδει Κερκυσέραν καλεῖσθαί φησιν καὶ ῎Ισσα καὶ Πύρρα· ἐκαλεῖτο δὲ καὶ ῎Ασπετος καὶ Προμηθεύς.1 Commentary F 1 Sueton. Tib. 70 grammaticos … eius modi fere quaestionibus experiebatur … quod Achilli nomen inter virginis fuisset. Πύρρα] Hygin. f. 96. ῎Ασπετος]2 Hesych. s. v. ὁ ᾽Αχιλλεὺς ἐν ᾽Ηπείρωι, ὥς φησιν ὁ ᾽Αριστοτέλης ἐν ᾽Οπουντίων Πολιτείαι. Plut. Pyrrh. 1. vgl. Tuempel R E II 1726.   FGrH 57 F 2BNJPtolem. Chenn. p. 147 b 22: ὅτι τὴν μέσην κεφα…

Timotheos von Gaza (652)

(175 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 652 T 1BNJ Suda s.v. Τιμόθεος Γαζαῖος · γραμματικός· γεγονὼς ἐπὶ ᾽Αναστα-1σίου βαοιλέως (491/518) … ἔγραψε δὲ καὶ ἐπικῶς περὶ ζώιων τετραπόδων2[θηρίων] τῶν παρ᾽ ᾽Ινδοῖς καὶ ῎Αραψι καὶ Αἰγυπτίοις καὶ ὅσα τρέφει Λιβύη,34καὶ περὶ ὀρνέων ξένων τε καὶ ἀλλοκότων καὶ ὄφεων βιβλία δ ̅.5   FGrH 652 T 2BNJ Schol. Joann. Gaz. ᾽Εκφρ. τοῦ κοσμ. πίνακ. p. 135 Friedl: ἐλλό γιμοι ταύτης τῆς πόλεως ( scil.Γάζης) ᾽Ιωάννης, Προκόπιος, Τιμόθεος ὁ γράψας περὶ ζώιων ᾽Ινδικῶν, καὶ οἱ τῶν ᾽Ανακρεοντικῶν ποιηταὶ διάφοροι.   FGrH 652 T 3BNJ Schol. Kyrill. ( Reitzenstein Gesch. d. gr. Etymologika p. 296): ῾Ωρα…

Anhang zu Magnesia (am Maiandros) (482)

(2,438 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 482 F 1BNJInschr. Magnesia 46: Παρὰ ᾽Επιδαμνίων ...... [ἐπειδὴ Μ]άγ[νητες] οἱ ἐπὶ Μαι[ά]νδρ[ου] ...... ἀφεστά[λκα]ντ[ι] πρεσβυτὰς ..... οὃ ποτελθόντες ποτὶ τὰν βουλὰν καὶ [τὸν]δᾶμ̣[ον ἁμῶν τὸ ψά]φισμα ἀπέδωκα[ν καὶ αὐτ]οὶ διελέχθην μετὰ πάσας φιλοτιμίας, ἐμφανίξ̣[αντες τὰν]τᾶς ᾽Αρτέμι[δος ἐπιφάν]ειαν καὶ τὰν γεγενημέναν βοάθειαν ὑπὸ τῶν π̣[ρ]ο[γόνων α]ὐτῶν [εἰ]ς τὸ ἱερὸν τὸ ἐν Δελφ[οῖς], νικασάντων μάχαι τοὺς βαρβάρους τοὺςἐπιστρατεύσαντας ἐπὶ διαρπαγᾶι τῶν τοῦ θεοῦ χρημάτων (279/8), καὶ τὰν εὐεργεσίαν, ἃν συνετελέσαντο εἰς τὸ κοινὸν τῶν Κρηταιέ[ων] δι…

Antigonos (816)

(331 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 816 T 1BNJ Dion. Hal. A.R. 1, 6, 1: ἅμα δὲ τούτοις (Hieronymos; Timaios) ᾽Αντιγόνου τε καὶ Πολυβίου καὶ Σιληνοῦ (175) καὶ μυρίων ἄλλων τοῖς αὐτοῖς πράγμασιν (der archaiologie Roms) οὐχ ὁμοίως ἐπιβαλόντων, ὧν ἕκαστος ὀλίγα καὶ οὐδὲ ἀκριβῶς αὐτῶι διεσπουδασμένα, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν1ἐπιτυχόντων ἀκουσμάτων συνθεὶς ἀνέγραψεν. S. 840 F 1a.   FGrH 816 T 2BNJ Dion. Hal. De comp. verb. 4 p. 20, 16 U-R: χρόνωι δ᾽ ὔστερον παντά πασιν ἠμελήθη ( scil.τὸ συντιθέναι δεξιῶς τὰ ὀνόματα) καὶ οὐδεὶς ὤιετο δεῖν ἀναγκαῖον αὐτὸ εἶναι οὐδὲ συμβάλλεσθαί τι τῶι κάλλει τῶν λόγων· τοιγάρτοι τοιαύτας…

Vorrede Zweiter Teil A (vorrede_zweiter_teil_A)

(2,358 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Zweiter Teil. Zeitgeschichte A. Universalgeschichte und Hellenika ‘Wollte gott,’ fiel Goethe ein, ‘wir wären alle nichts weiter als gute handlanger. eben weil wir mehr sein wollen und überall einen großen apparat von philosophie und hypothesen mit uns herumführen, verderben wir es.’ (Eckermann Gespräche mit Goethe 18. Mai 1824). Von den wünschen, die nach erscheinen des ersten teiles laut geworden sind, konnte ich zwei erfüllen. die Muellerschen fragmentzahlen sind den neuen in klammern zugesetzt, und das entgegenkommen des verlages hat es er…

Apollodoros (803)

(113 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 803 F 1BNJSchol. Apoll. Rhod. 2, 159/60 b: ξανθὰ δ᾽ ἐρεψάμενοι δάφνηι καθύπερθε μέτωπα (die Argonauten im lande des Amykos)] οὐποιητικῶς δὲ ἀνέπλασε τὴν δάφνην ὁ ᾽Απολλώνιος, ἀλλ᾽ ἔστιν ὄντως ἐν τῶι τόπωι δένδρον δάφνης εὐμέγεθες, ὥς φησιν ᾽Ανδροίτας ὁ Τενέδιος ἐν τῶι1Περίπλωι τῆς Προποντίδος (599 F 1), παριστορῶν ὅτι ῎Αμυκος μὲν καλεῖται τὸ χωρίον, ἔχει δὲ ἐποίκια καὶ νῦν, διέστηκε δὲ τοῦ Χαλκηδονίου Νυμφαίου σταδίους ε ̅. ᾽Απολλόδωρος δὲ ἐν τῶι πρώτωι τῶν Ποντικῶν ἡρῶιον αὐτόθι φησὶν εἶναι ᾽Αμύκου· καὶ εἴ τις ἐκ τῆς δάφνης κλάδον λάβοι, εἰς λοιδορίαν ἀνίστησιν . Notes^ …

Sosylos von Lakedaimon (176)

(2,035 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Das urteil über S ist durch F 1 viel günstiger geworden. man hätte T 3 bei der bekannten art des Polybios überhaupt nie verallgemeinern dürfen; es schließt auch stärkere benutzung durch Polybios nicht aus (p. 606, 2ff.). über die persönlichkeit wissen wir nichts; doch sprechen T 1 und die historische kenntnis in F 1 vielleicht mehr für einen literaten und ‘sekretär’ Hannibals, als für einen ‘kombattanten’ und führer griechischer söldner. aber entscheidend ist das nicht, und A Schaefers änderung, Σωσιγένης Σωσίλος bei Dion. Hal. De Din. 8 οἱ δ᾿ ᾿Ισο- κράτην καὶ τὰ ᾿Ισοκράτ…

Athenodoros (Ο ΣΑΝΔΩΝΟΣ?) von Tarsos (746)

(1,048 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 746 T 1BNJ Strabon 14, 5, 14 p. 674/5: ἄνδρες δ᾽ ἐξ αὐτῆς ( scil.τῆς Ταρσοῦ) γεγόνασι τῶν μὲν Στωικῶν ᾽Αντίπατρός τε καὶ ᾽Αρχέδημος καὶ Νέστωρ, ἔτι δ᾽ ᾽Αθηνό δωροι δύο, ὧν ὁ μὲν Κορδυλίων καλούμενος συνεβίωσε Μάρκωι Κάτωνι, καὶ τελευτᾶι παρ᾽1ἐκείνωι, ὁ δὲ τοῦ Σάνδωνος, ὃν καὶ Κανανίτην φασὶν ἀπὸ κώμης τινός, Καίσαρος καθη γήσατο, καὶ τιμῆς ἔτυχε μεγάλης· κατιών τε εἰς τὴν πατρίδα ἥδη γηραιὸς κατέλυσε τὴν2καθεστῶσαν πολιτείαν κακῶς φερομένην ὑπό τε ἄλλων καὶ Βοηθοῦ (no. 194) ...... (der) διετέλεσεν ἄγων καὶ φέρων τὴν πόλιν μέχρι τῆς καταστροφῆς τοῦ ᾽Αντωνίου. τοιαύτην δὲ τὴν πόλιν …

XXXIV. Kolophon

(95 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XXXIV. Kolophon Lehrreiche und wohl vollständige reihe der wichtigsten schriftsteller über Kolophon. Frühe ῟Ωροι, die wahrscheinlich Aristoteles, der die πολιτεία schrieb und sicher Kallimachos bekannt waren, dessen schüler Philostephanos das einzige sichere F 1 in einer interessant veränderten fassung bringt1. Dann vermutlich noch hellenistische Κολοφωνιακά des Erxias unbekannten umfangs, und späthellenistisch (schon mit dem blick auf Rom2) die zusammenfassung Nikanders, der auch ein spezialbuch über die kolophonischen dichter schrieb3. Notes^ back to text1. Zu 448 …

Moschion (575)

(1,847 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Nicht auszug aus einem geschichtswerk, sondern offensichtlich eine kleine gelegenheitsschrift, eine art ‘fliegendes blatt’, zu ehren Hierons, der den uns unbekannten dichter Archimelos für sein epigramm auf die Syrakusia fürstlich belohnt hatte 1), und von dem sich der verfasser des prosablattes natürlich ähnliches erhoffte. Daraus ergibt sich M.s zeit und damit die abfassungszeit mit annähernder genauigkeit: ὁ πάντα ῾Ρωμαίοις φίλος2) konnte der könig frühestens 263/2, dem jahre seines übertritts zu Rom, genannt werden; wahrscheinlicher …

XXIII. Halikarnass

(18 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XXIII. Halikarnass No comments by Jacoby. Jacoby, Felix (Berlin)

Ktesias von Knidos (688)

(40,954 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 688 T 1BNJ Suda s.v. Κτησίας = Tzetz. Chil. 1, 82/6 (Tzetz. Chil. 1, 82/6)· Κτησιάρχου ἢ Κτησιόχου,1Κνίδιος· ἰατρός, ὃς ἰάτρευσεν ἐν Πέρσαις ᾽Αρταξέρξην τὸν Μνήμονα κλη-23θέντα (a. 405ff.), καὶ συνέγραψε Περσικὰ ἐν βιβλίοις κ ̅ καὶ γ ̅.   FGrH 688 T 2BNJ Strabon 14, 2, 15: Κνίδος ..... ἐντεῦθεν δὲ καὶ Κτησίας ὁ ἰατρεύσας μὲν ᾽Αρταξέρξην, συγγράψας δὲ τὰ ᾽Ασσυρικὰ καὶ τὰ Περσικά.4   FGrH 688 T 3BNJ Diodor. 2, 32, 4 = Tzetz. Chil. 1, 82/6 (Tzetz. Chil. 1, 82/6): Κτησίας δὲ ὁ Κνίδιος τοῖς5μὲν χρόνοις ὑπῆρξε κατὰ τὴν Κύρου στρατείαν ἐπὶ ᾽Αρταξέρξην τὸν ἀδελφόν (401a), γενόμενος δ᾽ αἰχμάλωτος…

Andron von Teos (802)

(557 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 802 T 1BNJ Arrian. Ind. 18, 8: (trierarchen der Indusflotte Ale xanders) ῎Ανδρων δὲ Καβήλεω Τήιος.1   FGrH 802 F 1BNJ Schol. Apoll. Rhod. 2, 353/6 b: γῆν Μαριανδυνῶν .... / ἔνθα μὲν εἰς ᾽Αίδαο καταιβάτις ἐστὶ κέλευθος, / ἄκρη τε προβλὴς ᾽Αχερουσιὰς ὑψόθι2τείνει] ἄκρα κατὰ τὴν ῾Ηράκλειαν, ἣν ᾽Αχερούσιον καλοῦσιν οἱ ἐγχώριοι. ῾Ηρό-3δωρος (31 F 31) δὲ καὶ Εὐφορίων ἐν τῶι Ξενίωι (F 35 Scheidw) ἐκείνηι φασὶ τὸν Κέρβερον ἀνῆχθαι ὑπὸ τοῦ ῾Ηρακλέους καὶ ἐμέσαι χολήν, ἐξ ἧς φυῆναι τὸκαλούμενον ἀκόνιτον φάρμακον. ῎Ανδρων δὲ ὁ Τήιος ἐν τῶι Περίπλωι φησὶν ᾽Αχέροντά τινα βασιλεῦσαι τ…

Protagorides von Kyzikos (853)

(333 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 853 T 1BNJ Schol. Nikand. Alex. 1: εἰ καὶ μὴ σύγκληρα κατ᾽ ᾽Ασίδα τείχεα δῆμοι / τύρσεσιν ἐστήσαντο, τέων ἀνεδέγμεθα βλάστας, / Πρωταγόρη κτλ.] Νίκανδρόςἐστιν ὁ λέγων Κολοφώνιος Πρωταγόραι Κυζικηνῶι.   FGrH 853 T 2BNJ Athen. 4, 54 p. 162 B: … τὴν Σφοδρίου τοῦ Κυνικοῦ Τέχνην ἐρωτικὴν καὶ τὰς Πρωταγορίδου ᾽Ακροάσεις ἐρωτικὰς Περσαίου τε … Συμπο τικοὺς διαλόγους (584 F 3-6) …   FGrH 853 F 1BNJ Athen. 4, 33 p. 150 CD: (Lykeas 613 F 4). τίνα δ᾽ ἦν τὰ Αἰγύπτια δεῖπνα Πρωταγορίδης ἐν τῶι α ̅ Περὶ Δαφνικῶν ἀγώνων διδάσκει ἡμᾶς λέγων οὔτως·«τρίτη δέ ἐστιν ἰδέα δείπνων Αἰγυπτιακή, τραπεζῶν μὲν οὐ πα…

Praxion <von Megara> (484)

(163 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Dass P. nur einmal zitiert wird 1) ist kein grund seine existenz zu be- streiten 2). Wenn wir in ihm Dieuchidas' vater sehen dürfen, ist seine zeit ungefähr bestimmt; und ob das einzige fragment von der Athena Skiras im Phaleron redet 3) oder nicht (bei der knappheit des auszuges lässt sich das nicht bestimmt behaupten), die tendenz ist die gleiche wie bei Dieuchidas 485 F 2 und dem autor des Aristoteles 487 F 2: bedeutende athenische kulte sollen als megarisch oder wenigstens dorisch erwiesen werden.   FGrH 484 F 1BNJHarpokr. (Suda) s. v. Σκίρον : ..... καὶ ᾽Αθηνᾶν δὲ Σκι-ράδα τι…

Amphion von Thespiai (387)

(201 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der titel ist bemerkenswert verschieden, weil umfassender, von dem des Nikokreon 1); und der verfasser, der ein epigramm vielleicht des 4. jhdts als ‘alt’ zitiert, mag jünger sein als er 2). Das exzerpt ist ver- kürzt 3); denn das epigramm, das von männerchören spricht, ist kein beleg für die παίδων ὀρχήσεις, die übrigens in den siegerlisten nicht vor- kommen 4), also wohl bestandteil des regulären kultes waren, nicht programmpunkt des agons. Ob Pausanias, der vom kult nur ganz kurz spricht, A. in der beschreibung des Musenheiligtums 5) benutzt hat, ist nicht zu sagen.   FGrH…

Heliodoros der Perieget von Athen (373)

(2,538 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der einzige sichere Athener 1) unter den periegeten, eine dem Polemon und noch mehr dem Diodoros gleichartige erscheinung. Wie dieser heisst er bei Athenaios und Harpokration, die die wichtigsten und allein sicheren fragmente bewahrt haben, ὁ περιηγητής2), und wie dieser hat er ein spe- zialwerk über athenische altertümer geschrieben, die 15 bücher Περὶ τῆς᾿Αθήνησιν ἀκροπόλεως, von denen Περὶ τῶν ᾿Αθήνησι τριπόδων wohl nur ein teil war 3). Zweifelhaft ist ob aus T 2 ein zweites werk Περὶ τῶν ᾿Αθήνησι ἀναθημάτων entnommen werden darf oder ob Plinius ‘nur den we…

Ptolemaios Lagu (138)

(12,632 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction ᾿Εορδαῖος (Nearch. 133 F 1 c. 18, 5; Arrian. VI 28, 4; nach Steph. Byz. s. ᾿Ορεστεία Oreste; s. O Hoffmann Die Makedonen 1906, 153); geb. 367/6 (Ps. Lukian. Macrob. 12; der zweifel von Beloch Gr. G. III 2, 126 und Berve Alexanderreich II no. 668 ist meines erachtens un- begründet); gehört schon unter Philipp zur näheren umgebung Alexanders und wird deshalb mit Nearchos u. a. (133 T 4) verbannt. die formu- lierung bei Arrian. III 6, 5f. ist irreführend; denn zum σωματοφύλαξ wird Pt erst im jahre 330 nach der Philotaskatastrophe ernannt (ebd. III 27, 5) und e…

Eualkes von Ephesos (418)

(123 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 418 F 1BNJInschr. von Priene 37, 118ff.: s. 417 F 2.   FGrH 418 F 2BNJAthen. 13, 31 p. 573 A: Εὐάλκης δ᾽ ἐν τοῖς ᾽Εφεσιακοῖςκαὶ ἐν ᾽Εφέσωι φησὶν ἱερὰ ἱδρῦσθαι ῾Εταίραι ᾽Αφροδίτηι.1 Commentary F 2 Mit welchem recht Bürchner das heiligtum der᾽Αφροδίτη ῾Εταίρα in dem ᾽Αφροδίτης τέμενος bei Polyaen. Strat. 5, 19 erkennt, weiss ich nicht. Das letztere lag an der küste. Polyaens quelle für die seeschlacht bei Ephesos zwischen Rhodiern und Ptolemaios' admiral Chremonides im j. 260 v. Chr.(?)2 ist unbekannt, und das fragment kann nicht zur zeitbestimmung des Eualkes verwendet werden. Notes^…

LXIII. Rhodos

(1,220 words)

Author(s): Jacoby, Felix
LXIII. Rhodos Die zahl der schriftsteller über Rhodos wird durch die sog. Tempel chronik von Lindos (richtiger Anagraphe), deren verfasser wir ohne bedenken Ti(machidas) nennen1, stark vermehrt: sie gibt (die urkunden no. 529/31 eingerechnet) mindestens 13 neue namen und mindestens 5 neue buchtitel für bekannte autoren2. Der zuwachs unserer kenntnis der lo kalen schriftstellerei entspricht dieser vermehrung freilich nicht; denn die vielen autoren, aus denen nichts notiert wird als die (vielfach wohl nur gelegentliche) erwähnung von weihg…

Anhang zu Arabien (677)

(2,232 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 677 F 1BNJ Arrian. Anab. 7, 20, 7 = Aristobulos 139 F 55 (̣ Aristobulos 139 F 55 ): ταυτὶ ἀπηγ-1γέλθη ᾽Αλεξάνδρωι τὰ μὲν πρὸς ᾽Αρχίου (V), ὃς ξύν τριακοντόρωι ἐκπεμφθεὶς ἐπὶ κατασκοπὴν τοῦ παράπλου τοῦ ὡς ἐπὶ τοὺς ῎Αραβας μέχρι μὲν τῆς νήσουτῆς Τύλου ἦλθε, τὸ πρόσω δὲ οὐκέτι περαιωθῆναι ἐτόλμησεν· ᾽Ανδροσθένης (710) δὲ ξὺν ἄλληι τριακοντόρωι σταλεὶς καὶ τῆς χερρονήσου τι τῶν ᾽Αράβων παρέπλευσε· μακροτάτω δὲ τῶν ἐκπεμφθέντων προὐχώρησεν ῾Ιέρων ὁ Σολεὺς ὁ κυβερνήτης (V), λαβὼν καὶ οὗτος παρ᾽ ᾽Αλεξάνδρου τριακόντορον. (8) ἦν μὲν γὰρ αὐτῶι προστεταγμένον περιπλεῦσαι τὴν χερρό…

Q. Fabius Pictor (809)

(14,291 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 809 T 1aBNJ Suda s.v. Φάβιος Πίκτωρ · συγ-1γραφεὺς ῾Ρωμαίων. (F 25; cf. F 21).   FGrH 809 T 1bBNJ Hieron. Epp. 60, 12, 3: nobilem virum Quintum Fabium miratur antiquitas, qui etiam Romanae historiae scriptor est, sed magis ex pictura quam litteris nomen invenit.   FGrH 809 T 2BNJ Eutrop. Brev. 3, 5 = Orosius Hist. 4, 13, 6 (̣ Livius);Orosius Hist. 4, 13, 6 (̣ Livius): traditumque est a Fabio historico (F 19/20), qui ei bello (dem Gallierkrieg 225/2) interfuit.   FGrH 809 T 3aBNJ Livius 22, 57, 4: (nach der schlacht bei Cannae a. 216 und verschiedenen prodigien) decemviri libros adire iussi…

Ammonios (Ο ΛΑΜΠΤΡΕΥΣ) von Athen (361)

(2,091 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Durch das demotikon wollen der sog. Ammonios — d.h. Herennius Philon 1) — und Syrian den athenischen verfasser des buches Περὶ βωμῶν καὶ θυσιῶν2) doch wohl von dem alexandrinischen grammatiker unterscheiden, dem wahrscheinlichen verfasser von Περὶ (τῶν ᾿Αθήνησιν) ἑταιρ(ίδ)ων und Κωμωιδούμενοι, den unsere (freilich gekürzten) Aristo- phanesscholien einfach als ᾿Αμμώνιος zitieren 3). Ob Harpokration, der nur den Athener anführt, den er dreimal einfach Ammonios nennt, aber stets unter zufügung des buchtitels 4), einmal statt dessen den vatersnamen 5) als distink…

Meliton <von Athen?> (345)

(131 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 345 F 1BNJ Harpokr. (Sud.) s. v. κάθετος · ὁ καθιέμενος εἰς τὸ πέλαγος1ἀμνός· Λυσίας ἐν τῶι Κατὰ Τελαμῶνος (F 227 Tur). διείλεκται περὶ τοῦ καθέτου Μελίτων ἐν α ̅ Περὶ τῶν ᾽Αθήνησι γενῶν. Commentary F 1 Lex. rhet. p. 270, 8 Bkr (Phot. Lex. s.v.) κάθετον· βοῦν τινὰ καθιεμένον εἰς τὴν θάλατταν τῶι Ποσειδῶνι θυσίαν. Derartige opfer von verschiedenen tieren2 werden verschiedenen göttern des meeres dar gebracht. Lamm und stier sind schwer zu verwechseln; es wird sich also wohl um verschiedene zeremonieen handeln, die wir nicht näher bestim men und keine…

Anhang zu Samos (545)

(4,195 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 545 F 1BNJPausan. 7, 4: αἱ δὲ ἐν ταῖς νήσοις εἰσὶν ᾽Ιώνων πόλεις Σάμος ἡ ὑπὲρ Μυκάλης καὶ Χίος ἡ ἀντικρὺ τοῦ Μίμαντος. ῎Ασιος δὲ ὁ ᾽Αμφιπτολέμου Σάμιος ἐποίησεν ἐν τοῖς ἔπεσιν (F 7 Ki) ὡς Φοίνικι ἐκ Περιμήδης τῆς Οἰνέως γένοιτο ῾Αστυπάλαια καὶ Εὐρώπη, Ποσειδῶνος δὲ καὶ ᾽Αστυπαλαίας εἶναι παῖδα ᾽Αγκαῖον, βασιλεύειν δὲ αὐτὸν τῶν καλου μένων Λελέγων · ᾽Αγκαίωι δὲ τὴν θυγατέρα τοῦ ποταμοῦ λαβόντι τοῦ Μαιάνδρου Σαμίαν γενέσθαι Περίλαον καὶ ῎Ενουδον καὶ Σάμον καὶ ᾽Αλιθέρσην καὶ θυγατέρα ἐπ᾽ αὐτοῖς Παρ-1θενόπην · Παρθενόπης δὲ τῆς ᾽Αγκαίου καὶ ᾽Απόλλωνος Λυκομήδην γενέσθαι. (2) ῎Ασιος μὲνἐ…

Zenon von Sidon (791)

(62 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 791 T 1BNJ Suda s.v. Ζήνων Μουσαίου · Σιδώνιος· φιλόσοφος Στωικός. μαθητὴς Διοδώρου τοῦ κληθέντος Κρόνου, † διδάσκαλος δὲ καὶ αὐτὸς Ζήνωνος1τοῦ Κιτιέως. ἔγραψεν ᾽Αστρολογίαν ὑπὲρ Σωκράτους καὶ Σιδωνιακά. Notes^ back to text1. διδάσκαλος: verwechselung mit μαθητής (Diog. Laert. 7, 36; Ind. Stoic. Herc. 11); s. Komm. αὐτὸς: αὐτοῦ VolkmannJacoby, Felix (Berlin)

XIX. Ephesos

(418 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XIX. Ephesos Die literatur über Ephesos beginnt frühestens im letzten drittel des 5. jhdts. Es mag hier dahinstehen ob in Ephesos eine alte chronik ge führt ist oder eine beamtenliste mit notizen bestand1; die ῟Ωροι des Kreophylos beweisen es jedenfalls nicht2. Wir kennen, und um 200 v. Chr. kannte man, nur zwei bücher über die geschichte der stadt3 — wohl ein grund mehr Stiehles änderung der Σιφνίων ὧροι des Malakos4 in ᾽Εφεσίων abzulehnen. Die Χρυσῆ βίβλος des Ephesiers Themistagoras, deren drei fragmente über Ionien handeln und eines davon über Ephesos, war nach d…

Euthymenes (243)

(234 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Wenn E den Archemachos zitiert hat, der noch ins s. III a. Chr. gehört, wird seine zeit wenigstens nach oben ungefähr bestimmt. einen sehr unsicheren terminus ante quem gibt dann die tatsache, daß dem datum nicht die Eratosthenisch-Apollodorische chronologie zugrunde liegt.   FGrH 243 F 1BNJ Clem. Alex. Strom. I 117, 4: Εὐθυμένης δὲ ἐν τοῖς Χρο- νικοῖς συνακμάσαντα ῾Ησιόδωι ἐπὶ ᾽Ακάστου ἐν Χίωι γενέσθαι (sc. φησὶ τὸν1῞Ομηρον) περὶ τὸ διακοσιοστὸν ἔτος ὔστερον τῆς ᾽Ιλίου ἁλώσεως. ταύτης δέ ἐοτι τῆς δόξης καὶ ᾽Αρχέμαχος ἐν Εὐβοικῶν τρίτωι (III). Commentary F 1 Marm. Par. p.…

Artavasdes der Armenier (678)

(128 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 678 T 1BNJ Plutarch. Crass. 33: τούτων δὲ πραττομένων (schlacht bei Karrhai) ᾽Ορώδης ἐτύγχανεν ἥδη διηλλαγμένος ᾽Αρταουάσδηι τῶι ᾽Αρμενίωι, καὶ τὴν ἀδελφὴν123αὐτοῦ γυναῖκα Πακόρωι τῶι παιδὶ καθωμολογημένος, ἑστιάσεις τε καὶ πότοι δι᾽ ἀλλήλων ἦσαν αὐτοῖς, καὶ πολλὰ παρεισήγετο τῶν ἀπὸ τῆς ῾Ελλάδος ἀκουσμάτων. (2) ἦν γὰρ4οὄτε φωνῆς οὄτε γραμμάτων ὁ ᾽Ορώδης ῾Ελληνικῶν ἄπειρος, ὁ δὲ ᾽Αρταουάσδης καὶ5τραγωιδίας ἐποίει, καὶ λόγους ἔγραφε καὶ ἱστορίας, ὧν ἔνιαι διασώιζονται.6 Notes^ back to text1. ᾽Ορώδης ο v.l.ὁρώδην, ὑρώδη(ν), ἡρώδην c. 18, 2 u.ö. cf. Boissevain zu Ca…

Kleitarchos (von Alexandreia) (137)

(10,946 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction RE XI 622ff. kaum schon gebürtiger Alexandriner (T 12); aber die heimat seines vaters Dinon (T 2) ist unbekannt. sein nachkomme der Δίνων Δίνωνος , den Agathokles nach 205 hinrichten ließ, weil er die ermordung der königin Arsinoe nicht verhindert hatte (Polyb. XV 26 a B—W)? die Alexandergeschichte, das einzige, was wir von K kennen, ist voll höfischer schmeichelei gegen den landesherrn (zu F 24), hat aber starken eindruck gemacht. sie beherrscht die vulgata, die im wesentlichen ein immer wieder bearbeiteter K ist. einen doch nicht ganz sch…

Aischylos von Alexandreia (488)

(49 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 488 T 1BNJ Athen. 13, 72 p. 599 E: … Αἰσχύλος ἔφη ὁ ᾽Αλεξανδρεὺς ἐν ᾽Αμφιτρύωνι (p. 824 N2). οὗτος δέ ἐστιν Αἰσχύλος ὁ καὶ τὰ Μεσσηνιακὰ ἔπη συνθείς, ἀνὴρ εὐπαίδευτος. Jacoby, Felix (Berlin)

Aristeas (725)

(307 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 725 F 1BNJEuseb. P.E. 9, 25: ἄκουε δὲ οἷα καὶ περὶ τοῦ ᾽Ιὼβ ὁ αὐτὸς1 (Alex. Pol. 273 F 19a) ἱστορεῖ. ᾽Αριστέας δέ φησιν ἐν τῶι Περὶ ᾽Ιουδαίων τὸν ᾽Ησαῦ γήμαντα Βασσάραν ἐν ᾽Εδὼμ γεννῆσαι ᾽Ιώβ· κατοι-2κεῖν δὲ τοῦτον ἐν τῆι Αὐσίτιδι χώραι ἐπὶ τοῖς ὅροις τῆς ᾽Ιδουμαίας καὶ ᾽Αραβίας.3 (2) γενέσθαι δ᾽ αὐτὸν δίκαιον καὶ πολύκτηνον· κτήσασθαι γὰρ αὐτὸν πρόβατα μὲν ἑπτακισχίλια, καμήλους δὲ τρισχιλίας, ζεύγη βοῶν πεντακόσια, ὄνους θηλείας νομάδας πεντακοσίας· εἶχε δὲ καὶ γεωργίας ἱκανάς. (3) τοῦτον δὲτὸν ᾽Ιὼβ πρότερον ᾽Ιωβὰβ ὀνομάζεσθαι. πειράζοντα δ᾽ αὐτὸν τὸν θεὸν ἐμ-4μεῖναι, μεγάλαις…

Orthagoras (713)

(606 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 713 F 1BNJPhilostrat. V.A. 2, 17: τὰ δὲ Νεάρχωι (133 F 12) τε καὶ1᾽Ορθαγόραι περὶ τοῦ ᾽Ακεσίνου ποταμοῦ εἰρημένα, ὡς ἐσβάλλει μὲν ἐς τὸν2᾽Ινδὸν οὗτος, τρέφει δὲ ὄφεις ἑβδομήκοντα πηχῶν μῆκος, τοιαῦτα εἶναί φασιν ὁποῖα εἴρηται, καὶ ἀνακείσθω μοι ὁ λόγος ἐς τοὺς δράκοντας, ὧν ὁ Δάμις ἀφη γεῖται τὴν θήραν.   FGrH 713 F 2BNJ Philostrat. V. A. 3, 53: καὶ μὴν καὶ τὸ τοῦ ᾽Ινδοῦ στόμα ἰδεῖν φασι, πόλιν δὲ ἐπ᾽ αὐτοῦ κεῖσθαι Πάταλα περίρρυτον τῶι ᾽Ινδῶι, ἐς ἣν τὸ ναυτικὸν τοῦ ᾽Αλεξάνδρου ἐλθεῖν, ὧι ναύαρχον ἐπιτετάχθαι Νέαρχον οὐκ ἀγύμναστον τῆς3θαλαττίου τάξεως (133 T 7). ἃ δὲ ᾽Ορθαγόραι περὶ τ…

Ainesidamos (600)

(425 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 600 F 1BNJSchol. Apoll. Rhod. 1, 1300/5a: καί νύ κεν ἂψ ὀπίσωΜυσῶν ἐπὶ γαῖαν ἵκοντο (die Argonauten um des dort zurückge bliebenen Herakles willen) / … εἰ μὴ Θρηικίοιο δύω υἷες Βορέαο / Αἰακίδην χαλεποῖσιν ἐρητύεσκον ἔπεσσιν / σχέτλιοι· ἦ τέ σφιν στυγερὴ τίσις ἔπλετ᾽ ὀπίσσω / χερσὶν ὑφ᾽ ῾Ηρακλῆος, ὅ μιν δίζεσθαι ἔρυκον. / ἄθλων γὰρ Πελίαο δεδουπότος ἂψ ἀνιόντας / Τήνωι ἐν ἀμφιρύτηι πέφνεν, καὶ ἀμήσατο γαῖαν / ἀμφ᾽ αὐτοῖς, στήλας τε δύω καθύπερθεν ἔτευξεν, / ὧν ἑτέρη (θάμβος περιώσιον ἀνδράσι λεύσσειν) / κίνυται ἠχήεντος ὑπὸ πνοίηι βορέαο]… Αἰνησίδαμος δὲ ἐν Τηνιακοῖς, ἐπειδὴ τὸ…

Deinarchos (465)

(228 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Demetrios' angaben können wir nicht nachprüfen; aber jede gleichung gegen sie ist willkürlich und zwecklos. Kreter braucht D. so wenig gewesen zu sein wie M., nach dessen ‘Kyklos’ man sich die sammlung der περὶ Κρήτην μυθολογίαι vorstellen wird. Beide bücher beschränken sich auf die mythische zeit, für die allein die ἀκολουθία πραγμάτων möglich war, in der das wesen des κύκλος besteht, ganz gleich ob er in prosa oder in versen geschrieben ist 1). Die zeit des M. lässt sich innerhalb des 2. jhdts v. Chr. nicht genauer bestimmen 2). Seine ausseramtliche betätigung …

P. Aelius) Phlegon von Tralles (257)

(18,407 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 257 T 1BNJ Suid. s. Φλέγων Τραλλιανός · ἀπελεύθερος τοῦ Σεβαστοῦ Καίσαρος1(οἱ δὲ ᾽Αδριανοῦ φασίν)· ἱστορικός. ἔγραψεν ᾽Ολυμπιάδας ἐν βιβλίοις ις —2ἔστι δὲ μέχρι τῆς σκθ ὀλυμπιάδος (137—140p) τὰ πραχθέντα πανταχοῦ· τὰ δὲ αὐτὰ ἐν βιβλίοις η ̅· ῎Εκφρασιν Σικελίας· Περὶ μακροβίων καὶ θαυμα-34σίων· Περὶ τῶν παρὰ ῾Ρωμαίοις ἑορτῶν βιβλία γ ̅· Περὶ τῶν ἐν ῾Ρώμηι τόπων καὶ ὧν ἐπικέκληνται ὀνομάτων· ᾽Επιτομὴν ᾽Ολυμπιονικῶν ἐν βιβλίοις β ̅· καὶ ἄλλα.   FGrH 257 T 2BNJ Script. Hist. Aug. X 20, 1: legisse me apud Aelium Maurum Phle-5 gontis Hadriani libertum memini.   FGrH 257 T 3BNJ Phot. Bibl. 9…

Bemarchios von Kaisareia (220)

(205 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Sievers Leben des Libanius 1868, 50; W Schmid RE III 266; Schemmel N Jahrb. XXII 1908, 152; Christ-Schmid Gr. L.6 II 1924, 1038.   FGrH 220 T 1BNJ Suid. s. Βημάρχιος · Καισαρεὺς ἐκ Καππαδοκίας, σοφιστής. οὗτος ἔγραψε τὰς Κωνσταντίνου τοῦ βασιλέως πράξεις ἐν βιβλίοις δέκα·μελέτας τε καὶ λόγους διαφόρους. Commentary T 1 an dem geschichtswerk über Konstantin zu zweifeln be rechtigt T 2 nicht.   FGrH 220 T 2BNJ Liban. or. I 39 (I 103 Förster): Βημάρχιος … μάλα δὴ τὸν Κωνστάντιον ἡιρηκὼς ἀνὴρ καὶ τῶν περὶ ἐκεῖνον τοὺς ἀμυήτους ψόφωι τε καὶ κτύπωι παρανόμων ῥημ…

Anhang zu Sizilien und Grossgriechenland (577)

(7,498 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 577 F 1BNJP. Ox. 665: //a[τῶ]ν ἐν ᾽Ομφά[κηι καὶ] / Κακύρωι ξέν[ων ἐπὶ /12Γ]έλ̣αν στρα[τεία]. / Βοή[θ]ε̣ια Συρακ̣ο[σίων] /5Γε[λώ]ιοις καὶ πο̣[ρεία] /3τῶν ξέ̣νων πρὸ[ς Συρα]κοσίους. Μάχη Συρακοσ[ίων καὶ] / τῶν ξένω̣ν [ἐν τῶι] /10Γλαυκῶ̣ν πε[δίωι? /....... α̣ρ̣[.]ν[ … ] / ** //b ** /4᾽Ακρα[γαν]τ̣[ίνων ἐπὶ] / Κραστὸν στρ[ατεία]. / ῾Η γενομέν[η περὶ] /15Κραστὸν ῾Ιμερα[ίων] / καὶ Γελώιων πρὸς ᾽Α [κρα] / γαντίνους μάχ [η]. / ῾Ως οἱ τὴν Μινώιαν / τῶν ξένων οἰκ[ί] /20ζοντες ὑπ᾽ ᾽Ακρα / γαντίνων καὶ Σ[υρα]/-κοσίων ἡιρέθ̣η̣[σαν / .. ᾽Ακρ]αγ̣α̣ν[τιν …] / ( vac) //   FGrH 577 F 2BNJ P. Ox. s. IIp (…

Ion von Chios (392)

(10,523 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die zeit lässt sich ziemlich genau auf gegen 480 bis 422/1 (423/2) bestimmen 1). I. gehörte einer alten und reichen familie an. Sein vater ist vielleicht gelegentlich von Kimons erster strategie (476/5) in persön- liche beziehungen zu diesem getreten 2); und als I. gegen 465 παντάπασιν μειράκιον zur erziehung nach Athen geschickt wurde, fand er aufnahme in Kimons haus 2a). Er hat ihn 463/2 in die Peloponnes begleitet, als Ki- mon den Spartanern vor Ithome das athenische hilfskorps zuführte 3); und das freundschaftsverhältnis zu dem feldherrn wird bis zu des…

Philochoros von Athen (328)

(332,917 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Ph. presumably is the last, and certainly the greatest, of the Atthido- graphers proper. He is also the best known (perhaps apart from Androti- on), for we have nearly twice as many fragments of him alone as of Kleide- mos, Androtion, Phanodemos, Demon 1) and Melanthios taken together: about 230 to 129 2). He alone has a Bios in the Suda 3), which, it is true, now consists of little more than the catalogue of his writings; however, it has preserved so special a detail as the name of his wife 4). In spite of the importance of this Atthis and of the use made of it by many late writers 5) we kno…

Sammelcitate (441)

(81 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 441 F 1BNJPorphyr. De antr. Nymph. 1: ὅτι ποτὲ αἰνίττεται ῾Ομήρωι τὸ ἐν ᾽Ιθάκηι1ἄντρον, ὃ διὰ τῶν ἐπῶν τούτων διαγράφει λέγων ( Od.ν 102—112) .... (2)ὅτι μὲν οὐ καθ᾽ἱστορίαν <παρ>ειληφὼς μνήμην τῶν παραδοθέντων πεποίηται, δηλοῦσιν οἱ τὰς περιηγήσεις2τῆς νήσου γράψαντες, οὐδενὸς τοιούτου κατὰ τὴν νῆσον ἄντρου μνησθέντες, ὥς φησι Κρόνιος.3 Notes^ back to text1. ἐζήτησας, ὧ *, ὅτι ποτὲ (aus Psellos) Nauck^ back to text2. παρειληφὼς Nauck εἰληφὼς M^ back to text3. διαγράψαντες Psell Κρόνιος v κρίνιος MJacoby, Felix (Berlin)

Poseidippos (447)

(503 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Über die person des autors ob p. 291, 23ff. Titel und zusammenstellung mit Philostephanos bewiesen für ein prosabuch.   FGrH 447 F 1BNJ Clem. Al. Protr. 4, 53, 5 = Arnob. Adv. nat. 6, 23 (Arnob. Adv. nat. 6, 23): ὁ Πρα ξιτέλης δέ, ὡς Ποσείδιππος ἐν τῶι Περὶ Κνίδου διασαφεῖ, τὸ 1 τῆς ᾽Αφροδίτης ἄγαλμα τῆς Κνιδίας κατασκευάζων, τῶι Κρατί νης τῆς ἐρωμένης εἴδει παραπλήσιον πεποίηκεν αὐτήν , …. (6) Φρύνη δὲ ὁπηνίκα ἥνθει ἡ ἑταίρα ἡ Θεσπιακή, οἱ ζωγράφοι πάντες <τὰς>2τῆς ᾽Αφροδίτης εἰκόνας πρὸς τὸ κάλλος ἀπεμιμοῦντο Φρύνης, ὥσπερ αὖ καὶ3οἱ λιθοξόοι τοὺς ῾Ερμᾶς ᾽Αθήνησι πρὸς ᾽Αλκ…

Alketas (405)

(740 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Ein A. kommt in drei delphischen freilassungsurkunden zwischen 170 und 150 v. Chr. vor 1). Das ist vielleicht der dedikant von Fouilles III 1 no. 525 von ca. 150 v. Chr., wo Bourguet ᾿Αλκέ[τας] ergänzt und an den schriftsteller erinnert; ‘mais on avouera que l'identification n'est pas assez sÛre’ 2). Die zeit ist ganz glaublich, und lässt auf ein verhältnis zwischen A. und Anaxandridas schliessen wie es zwischen den Deliern Phanodikos und Semos bestand; doch tritt hier noch Polemon dazwischen, den jeder spät…

Zenon von Rhodos (523)

(7,784 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Von der art der vom standpunkt eines rhodischen politikers römer- freundlicher observanz 1) geschriebenen zeitgeschichte können wir uns ein einigermassen zutreffendes bild aus Polybios machen, der trotz der einzelkritik das werk des älteren zeitgenossen geschätzt und vermutlich ausgiebig benutzt hat 2). Besonders wichtig ist dass die Χρονικὴ σύνταξις (wie die Anagraphe sie nennt) trotz ihrer zeitgeschichtlichen zielsetzung mit der urzeit anhebt 3). Wenn Diodor die Archaeologie aus ihr exzerpiert, so wird das freilich den grund haben dass Zeno…

LXXIV. Tenos

(223 words)

Author(s): Jacoby, Felix
LXXIV. Tenos Eine πολιτεία des Aristoteles erschliesst Rose aus Plin. N. H. 4, 65. Zeit und person des einzigen lokalhistorikers sind unsicher. Die dorische namensform fällt auf; aber von dem skeptischen philosophen aus Knossos, wahrscheinlich Ciceronischer zeit1, hat ihn C. Mueller mit recht ge trennt. Der name ist nicht selten, und der schriftsteller wird in helle nistische zeit gehören, wenn er nicht älter ist2. Eine dichterin ᾽Αλκυνόη Αἰτώλισσα ἀπὸ Θρονίου wird zwischen 230 und 189 v. Chr. in dem dekret von Tenos I G XII 5 no. 812 geehrt; aber sie behandelte nicht die ge s…

Hekataios von Abdera (Teos) (264)

(54,104 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction E. Schwartz Rh. M. 40, 1885, 223/62; RE V 1905, 670/2; Jacoby RE VII 1912, 2750/69. Der philosoph (zu T 1) ist aufgenommen, wie etwa Herodoros (31) oder Euhemeros (63), als verfasser ‘lehrhafter dichtungen’ — dieser von Wil (GrL 3187 verwendete ausdruck ist besser als der vieldeutige, selten wirklich passende ‘roman’ — die form und inhalt der ethnogra- phie und dem reisebericht (über den ‘reisenden’ H s. zu F 7/14) entneh- men, sodass sie spezieller als ‘ethnographische utopien’ (RE VII 2755) bezeichnet werden kön…

Herakleides von Kyme (689)

(1,774 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 689 T 1BNJ Diog. Laert. 5, 93: γεγόνασι δ᾽ ῾Ηρακλεῖδαι τεσσαρεσκαί δεκα .... (94) τρίτος Κυμαῖος, γεγραφὼς Περσικὰ ἐν πέντε βιβλίοις· τέταρτος Κυμαῖος, ῥήτωρ, Τέχνας γεγραφώς· πέμπτος Καλλατια νὸς ἢ ᾽Αλεξανδρεύς (IV) …· ἕκτος ᾽Αλεξανδρεύς, γεγραφὼς τὰ Περσικὰ ἰδιώματα (696 F 30) ….   FGrH 689 F 1BNJ Athen. 12, 8 p. 514 BC: (Dinon 690 F 25/6) «φυλάσσουσί τε αὐτὸν ( scil.τὸν Περσῶν βασιλέα) καὶ τριακόσιαι <ἑξήκοντα> γυναῖ-1κες», ὡς ἱστορεῖ ὁ Κυμαῖος ῾Ηρακλείδης ἐν α ̅ Περσικῶν. «αὗται δὲ τὰς μὲν ἡμέρας κοιμῶνται, ἵνα νυκτὸς ἐγρηγορῶσι, τῆς δὲ νυκτὸς ἄιδουσαι καὶ ψάλλ…

Nikobule (127)

(295 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Scheint ein zeitgenössisches pamphlet von der art des Ephippos (126) gewesen zu sein. der verfasser versteckt sich hinter einem frauennamen, dessen beziehung, wenn er eine hatte, wir nicht kennen.   FGrH 127 T 1BNJ Athen. X 44 p. 434 C: Νικοβούλη .. ἢ ὁ ἀναθεὶς ταύτηι τὰ1σιγγράμματα.   FGrH 127 T 2BNJ Plin. N H I 12. 13: arborum naturae .... ex .... Polyclito,2 Olympiodoro, Diogneto, Nicobule, Anticlide, Charete .....3   FGrH 127 F 1BNJ ( Script. Al. M. p. 157, 1) = Athen. X 44 p. 434 CAthen. X 44 p. 434 C: Νικοβούλη δὲ ἢ ὁ ἀναθεὶς ταύτηι τὰ συγγράμματά φησιν, ὅτι παρὰ Μηδείωι τῶι4Θεσσαλ…

Dexippos von Athen (100)

(13,970 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 100 T 1BNJ Suidas s. Δέξιππος · Δεξίππου, ὁ ῾Ερέννιος χρηματίσας· ᾽Αθη-1ναῖος, ῥήτωρ· γεγονὼς ἐπὶ Βαληριανοῦ καὶ Γαλιήνου καὶ Κλαυδίου δευτέρουκαὶ Αὐρηλιανοῦ τῶν βασιλέων ᾽Ρωμαίων (253—275).   FGrH 100 T 2BNJ Eunapios Vit. Sophist. p. 457 Boiss: τοὺς δὲ χρόνους εἰς Γαλλίηνον καὶ Κλαύδιον <προ>βιβάζειν συνέβαινεν (sc. τὸν Πορφύριον)2Τάκιτόν τε καὶ Αὐρηλιανὸν καὶ Πρόβον (260—282), καθ᾽ οὓς ἦν καὶ Δέξιππος ὁ τὴν Χρονικὴν ῾Ιστορίαν (F 1—5) συγγράψας, ἀνὴρ ἁπάσηςπαιδείας τε καὶ δυνάμεως λογικῆς ἀνάπλεως. Commentary T 2 D hat mindestens bis auf Aurelian gelebt (F 6; 7); genaueres i…

XX. Epidauros

(112 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XX. Epidauros Ausser gedichten und ‘Heilungen’1, die hier abzudrucken sinnlos wäre, scheint Epidauros keine eigene literatur erzeugt zu haben. Die stadt ist nicht unter Argos gestellt, weil sie (wie ja auch die eigene politie zeigt) in literarischer zeit dauernd selbständig war und auch in ihrer archaeologie alle argivischen ansprüche bestritt2. Das material für eine geschichte in Hiller von Gaertringens ‘Prolegomena’ zu I G IV 1 (1929); s. ferner Wilamowitz ‘Isyllos von Epidauros’ Ph. U. 9 (1886); Philippson-Kern R E VI, 1909, col. 56ff. (unzureichend, aber mit lite ratu…

Poseidonios (169)

(359 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die gleichsetzung mit P von Olbia (III) ist ebenso unsicher wie die zuweisung der bei Suid. s. Π. ᾿Αλεξανδρεύς unter dessen schriften aufgeführten Μελέται ῥητορικαί und ῾Υποθέσεις εἰς Δημοσθένην .   FGrH 169 T 1BNJ Plut. Aem. Paul. 19: s. F 1.   FGrH 169 F 1BNJ Plut. Aem. Paul. 19: ὁ δὲ τῶν Μακεδόνων βασιλεύς,1ὥς φησι Πολύβιος (XXIX 18 B—W), τῆς μάχης (bei Pydna) ἀρχὴν λαμβα-νούσης ἀποδειλιάσας εἰς πόλιν ἀφιππάσατο, σκηψάμενος ῾Ηρακλεῖ θύειν,2δειλὰ παρὰ δειλῶν ἱερὰ μὴ δεχομένωι μηδ᾽ εὐχὰς ἀθεμίτους ἐπιτελοῦντι .... οὐ μὴν ἀλλὰ Ποσειδώνιός τις ἐν ἐκείνοις τοῖς χρόνοις …

Aristeas von Prokonnesos (35)

(751 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Commentary T 0 Die schriften der wundermänner sind wahrscheinlich nur erfindung Lobons (Hiller Rh. Mus XXXIII 518. Croenert Χάριτες Leo dargebr. 123ff.). daß Dionys noch eine prosaschrift des Aristeas besaß, ist aus 35 T 2 nicht zu entnehmen.   FGrH 35 T 1BNJSuid. s. ᾽Αριστέας · Δημοχάριδος ἢ Καυστροβίου, Προκοννήσιος· ἐποποιός.1Τὰ ᾽Αριμάσπεια καλούμενα ἔπη .......... ἔγραψε δὲ οὗτος κα̣ὶ καταλογάδην Θεογονίαν, εἰς ἔπη α ̣̅ . Addenda (und Delenda) 35 T 1 a) Suda s.v. ᾽Αριστέας 2 · Δημοχαρίδος ἢ Καυστροβίου, Προικοννή σιος3· ἐποποιός4. τὰ5᾽Αριμάσπεια καλούμενα ἔπη· ἔστι δὲ ἱστορ…

Hellenika von Oxyrhynchos (Daimachos von Plataiai?) (66)

(13,722 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction P. Ox. 842 auf dem verso eines katasters; privatabschrift um 200 p. Chr., mit wechselnder zeilenzahl und zeilenbreite; col. V—VI 26 von anderer hand. aus etwa 230 fragmenten haben Gr—H 21 columnen in 4 teilen (ABCD) zusammengestellt, deren folge, bis auf das fast völlig verlorene C, sicher scheint. der freie raum von 4 ½ cm vor A beweist wohl buchanfang, was aber bedeutungslos, da P sowenig wie Thukydides oder Theopompos das buch als einheit behandelt. bezeichnend dafür der …

Teukros von Kyzikos (274)

(1,602 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die Μιθριδατικαὶ πράξεις , verbunden mit der herkunft aus Kyzikos, verweisen T in die erste hälfte des 1. vorchristlichen jhdts (wohl zu tief setzt ihn vGutschmid Kl. Schr. 2 <1860>, 710 ‘nach den taten des Pompeius’ in die ‘mitte des 1. jhdts’) und verbieten ihn (mit Wil PhU 9, 1886, 122, 12) zum zeitgenossen des Rufus von Ephesos unter Traian zu machen; der Τεῦκρος Κυζικηνός, dessen heilung durch den Asklepios von Pergamon Rufus (Oribas. Coll. med. 4, 86) kennt, kann nur ein später nachkomme des historikers sein. dieser, der schwerlich ionisch schrieb (s. zu F 1), tritt mit …

Sosikrates (461)

(2,201 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Bedauerlich dass wir so wenige direkte fragmente haben von einem autor, den Diodors vorlage zu den τὰ πιθανώτερα λέγοντες καὶ μάλιστα πιστευόμενοι rechnete und den Apollodor wegen seiner genauigkeit rühmte 1). Der letztere wird ihn seiner behandlung Kretas 2) zu grunde gelegt haben; doch lässt sich das einzelne nicht aussondern. Aus der kompilation Diodors wollte ihm Schwartz c. 78-80 zuweisen 3); vielleicht beschränkt man es besser auf die besiedlungsgeschichte in c. 64 und 80. Die wenigen zitate mit buchzahl sprechen dafür, …

Hypsikrates von Amisos (190)

(2,223 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die umgebung in der sein name F 3 steht, die tatsache daß Strabon ihn auch in den ῾Ιστ. ῾Υπομνήματα exzerpiert, und F 1 (s. auch 9) weisen eher auf einen historiker der caesarisch-augusteischen zeit, als auf einen lokalhistoriker von Amisos oder verfasser von Ποντικά. da das etymolo- gische werk (F 6—8), das man wegen F 4—5 doch wohl dem Amisener geben wird, beziehungen zu Rom und aufenthalt im lateinischen sprach- gebiet beweist, wird er im dienste Caesars, der a. 47 die freiheit von Amisos wiederherstellte …

Cassius Longinus (259)

(403 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Das quellenverzeichnis Euseb. a. o. 125, 6ff. wird meist aus Africanus abgeleitet (Niebuhr Kl. Schr. I 187; E Schwartz RE VI 1378). ob nicht doch der an letzter stelle genannte Porphyrios den besseren anspruch hat? man würde das gern für Niebuhrs gleichsetzung des sonst ganz unbekannten L mit dem a. 273 von Aurelian hingerichteten lehrer des Porphyrios verwenden: dann hätte dieser des aus irgendwelchen gründen vorzeitig abgebro…

Chryseros (96)

(723 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Solche kurzen abrisse der universalgeschichte, die Rom in den mittelpunkt stellten und schon deshalb mit der stadtgründung begannen, müssen spätestens von hadrianischer zeit an im westen ziemlich häufig geschrieben sein. man tut nicht gut, sie deshalb als Annalen zu be- zeichnen oder mit ihnen zusammenzustellen. wenn Phlegon mit ol. 1, 1 als dem für einen griechischen chronographen natürlicheren termin begann, so konnte es kaum ausbleiben, daß man den griechischen und den römischen fixpunkt des spatium historicum ganz zusammenfallen ließ; und einen …

Anhang zu Siphnos (553)

(816 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 553 F 1aBNJPlin. N. H. 4, 66: Siphnus ante Meropia et Acis appellata.   FGrH 553 F 1bBNJSteph.1 Byz. s. v. Σίφνος · .... ἀπὸ Σίφνου τοῦ Σουνίου, ὡς Νικόλαος ε ̅ (90 F 40) · ἐκαλεῖτο δὲ πρότερον Μερόπη .... καὶ Σίφνιον ποτήριον καὶ σιφνιάζειν.   FGrH 553 F 2BNJHerodot. 3, 57: οἱ δ᾽ ἐπὶ τὸν Πολυκράτεα στρατευσάμενοι Σαμίων, ἐπεὶ οἱ Λακεδαιμόνιοι αὐτοὺς ἀπολείπειν ἔμελλον, καὶ αὐτοὶ ἀπέπλεον ἐς Σίφνον. (2) χρημάτων2γὰρ ἐδέοντο, τὰ δὲ τῶν Σιφνίων πρήγματα ἥκμαζε τοῦτον τὸν χρόνον, καὶ νησιωτέων μά-3λιστα ἐπλούτεον, ἅτε ἐόντων αὐτοῖσι ἐν τῆι νήσωι χρυσέων καὶ ἀργυρέων μετάλλων, …

Seleukos von Alexandreia (341)

(1,534 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der grammatiker S., den die zeitgenossen ῾Ομηρικός nannten, ist eine festumrissene persönlichkeit 1). Jüngerer zeitgenosse des Didymos, den die Suda ἐπὶ ᾿Αντωνίου καὶ Κικέρωνος καὶ ἕως Αὐγούστου ansetzt und dessen schüler unter Tiberius bis Nero leben 2), war er unter Tiberius in Rom tätig 3), vorher — da er über Alexandrinische sprichwörter geschrieben hat — neben Didymos in Alexandria. Neben der umfangreichen kommen- tatorentätigkeit εἰς πάντα ὡ ς εἰπεῖν ποιητήν und dem grossen glossenwerk Περὶ ῾Ελληνισμοῦ, in dem auch die prosa ausgiebig berücksichtigt w…

Hermesianax von Kypros (797)

(313 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 797 F 1BNJ[Plut.] De fluv. 12, 3: (Aretades 285 F 3) παράκειται δὲ αὐτῶι (dem Sagaris-Sangarios) ὄρος Βαλληναῖον καλούμενον, ὅπερ ἐστὶν μεθερμηνευόμενον βασιλικόν, τὴν προσηγορίαν ἔχον ἀπὸ Βαλληναίου τοῦ Γανυμήδους καὶ Μηδησιγίστης1παιδός· οὗτος γὰρ τὸν γεννήσαντα θεασάμενος ἀποτηκόμενον τοῖς ἐγχωρίοις καὶ Βαλ-2ληναῖον ἑορτὴν κατέδειξεν μέχρι νῦν καλούμενον. (4) γεννᾶται δ᾽ ἐν αὐτῶι λίθος καλού μενος ᾽Αστήρ. οὗτος εἴωθεν νυκτὸς βαθείας πυρὸς δίκην λάμπειν, τοῦ φθινοπώρου τὴν ἀρχὴν λαμβάνοντος, προσαγορεύεται δὲ τῆι διαλέκτωι τῶν ἐγχωρίων βαλλήν, ὅπερ3μεθερμηνευόμε…

Iason (446)

(139 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Natürlich kann man den buchtitel nicht mit Duebner in Περὶ ῾Ρόδου ändern. Wer den ᾿Ιάσων Μενεκράτους von Nysa versteht, der u.a. Περὶ῾Ρόδου schrieb 1), und Περὶ Κνιδίας als teiltitel ansieht, ist vielleicht nicht strikt zu widerlegen 2); aber sehr glaublich ist die vermutung nicht. Der name ist in der literatur häufig, und seine träger sind nicht völlig sicher zu trennen. Weder I. von Argos no. 94 noch I. von Kyrene no. 182 noch I. von Byzanz no. 12 c kommen für ein buch über Knidos in betracht; eher der autor über Alexandreia, wenn er nicht mit dem Argiver identisch ist 3).   FGrH 4…

Neanthes D. J. von Kyzikos (171)

(67 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 171 F 1BNJ Athen. XV 57 p. 699 D: ἄλλος δὲ ἑλάνην (sc. ἔλεγε), ὁ δέ τις ἑλάνας, τὰς λαμπάδας οὔτω φάσκων καλεῖσθαι παρὰ τὴν ἕλην· οὔτω δ᾽ εἰπεῖν Νεάνθην ἐν α ̅ τῶν Περὶ ῎Ατταλον ῾Ιστοριῶν. s. 84 F 4.1 Notes^ back to text1. ἐν α ̅ τῶν ς εατων AJacoby, Felix (Berlin)

Alexis von Samos (539)

(516 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Zeit unbestimmbar. Dass A. im rhodischen schiedsspruch fehlt be- weist nicht für nachalexandrinische zeit, die aber an sich denkbar ist 1). F 1 zeigt dass er die historische periode berücksichtigt hat; aber die stellung im 2. buch ist nur möglich, wenn A. bei irgend einer gelegenheit die hauptkulte der insel 2) zusammenfassend behandelt hat; solche die chronologische ordnung durchbrechenden exkurse sind auch in der Atthis nicht ohne beispiel; aber auf die eingangsworte von Athenaios' exzerpten ist nie verlass. Wenn die vermutung zutrifft (die änderung in τετάρτωι ist…

Pyrgion (467)

(193 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der name bestimmt die heimat nicht: Πυργίων finden wir z.b. in Athen häufig 1); für Kreta ist Πυργίας mehrfach belegt 2). Die ausführliche spezialschrift gehört wohl noch in hellenistische zeit; ihr verfasser wollte vielleicht Dosiadas ergänzen 3). Das exzerpt besteht teilweise nur noch aus überschriften. Der sinn der bestimmung über ‘ungewürzte’ speisen für waisen ist nicht klar 4).   FGrH 467 F 1BNJAthen. 4, 22 p. 143 EF: (Dosiadas 458 F 2). Πυργίων δ᾽ ἐν τρίτωι Κρητικῶν Νομίμων«ἐν τοῖς συσσιτίοις»φησίν«οἱ Κρῆτες καθήμενοι συσσιτοῦσι». καὶ ὅτι ἀβαμβάκευτα τοῖς ὀρ…

Hegesinus (331)

(1,315 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction These three or four shadowy figures here follow Amelesagoras not because the poem of Hegesinus is also quoted as Atthis, but because the singular book of Amelesagoras throws a certain light on them. As far as the books quoted under their names really existed (which is very doubtful in regard to Hegesinus and Pherekydes) they seem to have restricted themselves like that of Amelesagoras to the ‘Archaeology’, though in view of the scanty evidence it cannot be decide…

Chrysippos (832)

(103 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 832 F 1BNJ[Plut.]. Parall. min. 28 B p. 312 D: Παπίριος Οὐόλουκερ γήμας1᾽Ιουλίαν Ποῦλχραν ἔσχεν ἓξ θυγατέρας καὶ ἴσους ἄρρενας. τούτων ὁ πρεσβύτατος Πα-2πίριος ῾Ρωμᾶνος τῆς ἀδελφῆς ἐρασθεὶς Κανουλ <η> ίας ἔγκυον ἐποίησε. μαθὼν δ᾽ ὁ πατὴρ3τῆι θυγατρὶ ξίφος ἔπεμψεν· ἡ δὲ ἑαυτὴν ἀνεῖλε· τὸ αὐτὸ δὲ καὶ ὁ ῾Ρωμᾶνος ἔπραξεν, ὡς 4 Χρύσιππος ἐν τῶι πρώτωι ᾽Ιταλικῶν. . Notes^ back to text1. (29-30) παπείριος ΦF1Οὐόλουκερ Amyot τόλουκερ ΦFΠ τούλουκερ Σg^ back to text2. Ποῦλχραν Ald ἀπόλχραν Φ FΠ om. Σg ἴσους Σg(?) τοὺς ἴ. ΦFΠ^ back to text3. Κανουληίας Nachstädt -λίας o^ back to text4. τὸ αὐτὸ FΠ …

Kriton (200)

(919 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Traians dakische kriege sind vom kaiser selbst lateinisch im kommentarienstil behandelt ( in I Dacicorum Priscian. Gr. Lat. II 205, 6), von Plinius' freund Caninius Rufus dichterisch in griechischer sprache (Plin. epp. VIII 4 optime facis quod bellum Dacicum scribere paras e. q. s.). historisch scheint K.s werk, dessen titel die gute tradition der griechischen ethnographie und kriegsmonographie zeigt (zu F 2), wichtiger gewesen und noch lange gelesen zu sein; seine benutzung auch durch Cassius Dion ist nicht ausgeschlossen (über die de…

Archelaos von Kappadokien (123)

(897 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die gleichsetzung des chorographen mit dem letzten könig von Kappadokien (regiert 41/36 a. Chr. — 14 p. Chr.), den Juba ausschrieb (jedenfalls in ad C. Caesarem de Arabia), ist wohl sicher; fraglich dagegen, ob F 2—5 aus dieser chorographie und nicht eher aus einem besonderen buche Περὶ λίθων stammen, für das F 9 eine schwache stütze bildet. Plinius hat Archelaus rex noch im autoren- verzeichnis von VIII, IX, XVIII. die zitate VIII 202; 218 stammen aus Varro De r. r. II 3, 5; 12, 4 (vgl. noch III 11, 4); nach De r. r. III 16, 4 ist das der dichter der ᾿Ιδιοφυῆ , der bei Plin. I 28 als Arche-…

Athenokles (682)

(25 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 682 T 1BNJAgathias(II 89, 1a; III 336, 3) Jacoby, Felix (Berlin)

XLIII. Lampsakos

(141 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XLIII. Lampsakos Charons buch gehört zu den ältesten lokalchroniken und erschien vermutlich noch in den letzten jahrzehnten des 5. jhdts1; dass wir kein weiteres über die bedeutende stadt2 kennen, mag daran liegen dass die ῟Ωροι in hellenistischer zeit von einem unbekannten unter dem titel Περὶ Λαμψάκου verkürzt und gewiss auch bearbeitet sind. Eine Πολιτεία des Aristoteles ist nicht bezeugt, und aus Rhet. 2, 23 p. 1398 b 16; Oek. 2, 2, 7; 29 nicht mit sicherheit zu erschliessen. Notes^ back to text1. F Gr Hist III a p. 6, 16ff. ^ back to text2. Themistokles und sein sohn Kleophantos in …

Eusebios (101)

(299 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Einordnung zweifelhaft. T 1 kann auf eine historia continua der kaiserzeit, aber auch — zumal unmittelbar danach Arrianos und Asinius Quadratus genannt werden (s. 97 T 3) — auf ein buch über Germanenoder Partherkriege gehen. für ersteres spricht vielleicht die Herodotimitation. wenn man aus ihr auch schließen darf, daß buch IX das letzte war, ging das werk kaum über Carus hinaus. dann schrieb E spätestens unter Diocletian und ist mit keinem der vielen namensvettern zu identifizieren, am wenigsten mit dem ver- fasser der Γαινιάς (Seeck RE VI 136, 18; Christ-Schmid Gr.L.5 I…

Agroitas (762)

(585 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 762 F 1BNJSchol. Apoll. Rhod. 2, 498/527 a: ᾽Αγροίτας δὲ ἐν α ̅ Λιβυκῶν ὑπὸ ᾽Απόλλωνος εἰς Κρήτην αὐτὴν ( scil.Κυρήνην) κομισθῆναι, ἐκεῖθεν δὲ εἰς Λιβύην. Cf. 316 F 3.   FGrH 762 F 2BNJHerodian. Π. μον. λέξ. p. 11, 20: …. Ψύλλος· ᾽Αγροίτας α ̅ 1 Λιβυκῶν· «ἀνδρωθέντα δὲ τὸν ᾽Αμφίθεμιν πλησιάσαι ταῖςνύμφαις, καὶ γεννῆσαι παῖδας ᾽Αδυρμαχίδαν, ᾽Αραραύκηλα,2᾽Ασβύταν, Βάκαλα, Μάκαν, Ψύλλον»,ἀφ᾽ οὗ Ψύλλοι τὸ ἔθνος. Cf.3 764 F 17.   FGrH 762 F 3aBNJSchol. Apoll. Rhod. 4, 1396/9 a: ἷξον (die Argonauten) δ᾽ ἱερὸν πέδον, ὧι ἔνι Λάδων / εἰσέτι που χθιζὸν παγχρύσεα ῥύετο μῆλα / χώρωιἐν ῎Ατλαντος, χ…

Demetrios von Kallatis (85)

(1,165 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Daß es kein geographisches buch, sondern eine ‘allgemeine geschichte in geographischer anordnung’ (Schwartz RE IV 2806, 77) — und dann doch wohl eine universalgeschichte — war, beweist T 2 und bestätigen titel sowie benutzung durch Agatharchides (T 3). die ‘unlebendige und gelehrte repristination einer veralteten form, die von der polyhistorie der nachfolger des Kallimachos und Eratosthenes unternommen wurde, um für ihre sammlungen einen rahmen zu finden, der den romantischen neigungen de…

Antikleides von Athen (140)

(3,487 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Anfang der Diadochenzeit (F 12; 14). mehr antiquar als eigent- licher historiker, wie Menaichmos u. a. daß wir die Alex.-Geschichte aus athenischer feder nicht näher kennen, ist vielleicht weniger be- dauerlich, weil auch hier der stoff offenbar stark antiquarisch durch- setzt (F 1; 11; 13?) und die erzählung, wenn buch II schon von Ägypten handelte, entsprechend zurückgedrängt war. merkwürdig sind die Nosten, die über die heroische zeit hinausgehen und sich nicht streng an das durch den titel indizierte thema halten. de…

Anaximandros von Milet (9)

(1,139 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction An der persönlichknit ist nicht zu zweifeln. die datierung auf Artaxerxes II schließt die gleichsetzung mit dem Homererklärer nicht aus. für einen solchen paßt die ῾Πρωολογία (zum titel 1 F 8). der versuch Heidels (Proceedings Am. Acad. of Arts and Sciences LVI 1921, 241ff), sie dem philosophen zu geben, war nur dadurch mög1ich, daß er Eratosthenes' zeugnis über den beginn der geographischen literatur (1 T 11. 12) ebenso mißdeutete wie das Apollodors über das ‘buch’ des philosophen A (Diog. Laert. II 2), alles zugunsten einer schon …

Simonides der Jüngere (669)

(43 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 669 T 1BNJ Plin. N.H. 6, 183: s. 666 T 1.   FGrH 669 T 2BNJ Plin. N.H. 1, 6: s. 666 T 2. Jacoby, Felix (Berlin)

Ptolemaios von Mendes (611)

(674 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 611 T 1aBNJ Tatian. Πρ. ῾Ελλ. 38 = Euseb. P.E. 10, 11, 13/5 (Euseb. P.E. 10, 11, 13/5): Αἰγυπτίων δέ εἰσιν ἀκριβεῖς χρόνων ἀναγραφαί, καὶ τῶν κατ᾽ αὐτοὺς γραμμά-12των ἑρμηνεύς ἐστι Πτολεμαῖος, οὐχ ὁ βασιλεύς, ἱερεὺς δὲ Μένδητος. οὗτος3τὰς τῶν βασιλέων πράξεις ἐκτιθέμενος (F 1a) ….   FGrH 611 T 1bBNJ Clem. Al. Strom. 1, 101, 2 = Euseb. P.E. 10, 12, 2/4 (Euseb. P.E. 10, 12, 2/4): εἴρηται μὲν οὖν περὶ τούτωνἀκριβῶς Τατιανῶι … εἴρηται δὲ καὶ Κασσιανῶι ἐν τῶι α ̅ τῶν ᾽Εξηγητικῶν .... (3) ᾽Απίων (616 F 2) τοίνυν … ᾽Αμώσιος … μεμνημένος … μάρτυρα4παρατίθεται Πτολεμαῖον τὸν Μενδήσιον … (5) ὁ δὲ Πτολ…

Autocharis (?) (249)

(161 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Ein Αὐτοχαρίδας Λακεδαιμόνιος Thuk. V 12, 1; ein Αὐ. Λάκων Jamblich. v. Pyth. 267. der name liegt also nahe; weder Χάραξ noch Χάρων glaublich. ein Χάρης, αὐτοῦ τοῦ ᾿Απολλωνίου γνώριμος , schrieb Περὶ ἱστοριῶν τοῦ ᾿Απολλωνίου ; aber das war nur éin buch (Schol. Apoll. Rh. II 1052).   FGrH 249 F 1BNJ Schol. Apoll. Rhod. IV 1470: Εἰλατίδην Πολύ- φημον] Πολύφημος ἐν Μυσίαι καταλειφθεὶς ἔκτισε πόλιν Κίον τὴν οὔτως ὀνομασθεῖσαν ἀπὸ τοῦ παραρρέοντος ποταμοῦ. μαχόμενος πρὸς Χάλυβαςοὗτος ἐτελεύτησεν, ὥς φησι Νυμφόδωρος (III). ὅτι δὲ τὴν Κίον ἔκτισεν, εἴρηκεν Αὐτόχαρις ἐν πρώτωι …

Abas (46)

(466 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Scheint schwindelautor, nicht der nach Hermogenes lebende rhetor, der ῾Υπομνήματα ἱστορικά verfaßte (IV).   FGrH 46 F 1BNJServ. Dan. Verg. A IX 262: devicta genitor (sc. Aeneas) quae cepit Arisba] atqui secundum Homerum (Il Β 836) Arisba Troianis misit auxilia et ab Achille sub- versa est...... dicta est Arisba ab Meropis vel Macarei filia, quam primum Paris in coniugio habuit. quidam ab Abante, qui Troica scripsit, relatum ferunt, post dis- cessum a Troia Graecorum Astyanacti ibi datum regnum. hunc ab Antenore expulsum sociatis sibi finitimis civitatibus, inter q…

Vorrede Dritter Teil B (vorrede_dritter_teil_B)

(834 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Dritter Teil B. Geschichte von Staedten und Voelkern (Horographie und Ethnographie). ‘Was das vollbringen betrifft, darin hatte mein vater eine besondere hartnäckigkeit. Was einmal unternommen ward, sollte ausgeführt werden, und wenn auch inzwischen das unbequeme, langweilige, verdriessliche, ja unnütze des begonnenen sich deutlich offenbarte’. (Goethe, Dichtung und Wahrheit I 4) Nach einer langen unterbrechung, die durch die arbeit an den besonders wichtigen und in gewisser hinsicht besonders schwierigen Atthidographen bedingt war, endlich ein…

Galitas(?) (818)

(85 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 818 F 1BNJFestus p. 269 M (p. 329, 15 Li): Galitas scribit, cum post1 obitum Aeneae imperium Italiae pervenisset ad Latinum, Telemachi Cir-2 caeque filium, isque ex Rhome suscepisset filios Rhomum Romulumque,3 urbi conditae in Palatio causam fuisse appellandae potissimum Rhom< en>…4 Notes^ back to text1. Galitas: Callias v (vor Lindsay) Clinias Dacier^ back to text2. telamachi F^ back to text3. isque O. Mueller hisque F is quod (‘sc. Aeneas, non Latinus’) Mü rhomȩ ( i.e. -mae) F rhomum (so!) F^ back to text4. Rhom< en> Jac Rhomae F (teste Ursino)Jacoby, Felix (Berlin)

V. Akarnien

(186 words)

Author(s): Jacoby, Felix
V. Akarnien Mit den akarnanischen nachbarn der Aetoler steht es noch schlechter als mit diesen. Wir kennen nichts als die Politeia des Aristoteles, in der von der ältesten bevölkerung gehandelt ist1. Sie scheint benutzt auch für die weitere urgeschichte bei Strabon 10, 2, 24 (21)-262, der dann für ihre nichtbeteiligung am Trojanischen Krieg Ephoros 70 F 123 zitiert und eine variante aus Thukydides3 hinzufügt. In den verhandlungen mit Rom nach dem zweiten Makedonischen Krieg scheinen die Akarnanen sich mit einem gewissen erfolg auf Ephoros berufen zu haben4. Aber von einer Landes…

Kallimorphos (210)

(223 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 210 F 1BNJ Lukian. Quom. hist. consc. 16: ἄλλος δέ τις αὐτῶν ὑπό-1μνημα τῶν γεγονότων γυμνὸν συναγαγὼν ἐν γραφῆι κομιδῆ πεζὸν καὶ χαμαιπετές, οἷον καὶ στρατιώτης ἄν τις τὰ καθ᾽ ἡμέραν ἀπογραφόμενος2συνέθηκεν ἢ τέκτων ἢ κάπηλός τις συμπερινοστῶν τῆι στρατιᾶι. πλὴν ἀλλὰ μετριώτερός γε ὁ ἰδιώτης οὗτος ἦν, αὐτὸς μὲν αὐτίκα δῆλος ὢν οἷος ἦν, ἄλλωι δέ τινι χαρίεντι καὶ δυνησομένωι ἱστορίαν μεταχειρίσασθαι προπε-3πονηκώς. τοῦτο μόνον ἠιτιασάμην αὐτοῦ, ὅτι οὔτως ἐπέγραψε τὰ βιβλία τραγικώτερον ἢ κατὰ τὴν τῶν συγγραμμάτων τύχην·«Καλλιμόρφου4ἰατροῦ τῆς τῶν κοντοφόρων ἕκτης ῾Ιστ…

Glaukos (674)

(475 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 674 F 1BNJSteph. Byz. s.v. ᾽Αταφηνοί · ἔθνος μέγα ᾽Αραβίας, περὶ οὗ Γλαῦκος ἐν β ̅.   FGrH 674 F 2BNJSteph. Byz. s.v. Δούμαθα · πόλις ᾽Αραβίας. ὁ πολίτης Δουμα-12θηνός, ὡς Γλαῦκος ἐν β ̅ ᾽Αραβικῆς ἀρχαιολογίας.   FGrH 674 F 3BNJSteph. Byz. s.v. ῎Ερθα · πόλις Παρθίας ἐπὶ τῶι Εὐφράτηι, ὡς3Γλαῦκος ἐν ᾽Αραβικῶν β ̅.   FGrH 674 F 4BNJSteph. Byz. s.v. Εὐαληνοί · ἔθνος, περὶ οὗ φησι Γλαῦκος ἐν β ̅4Περὶ ᾽Αραβίας.   FGrH 674 F 5BNJSteph. Byz. s.v. Νέγλα · πολίχνιον ᾽Αραβίας· Γλαῦκος β ̅ ᾽Αραβικῆς5ἀρχαιολογίας.6   FGrH 674 F 6BNJSteph. Byz. s.v. ῎Ομανα · πόλις τῆς Εὐδαίμονος ᾽Αραβίας· Γλαῦκος7β ᾽Αραβ…

XXXVI. Korkyra

(158 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XXXVI. Korkyra Korkyra spielt eine grosse rolle in der Argonautengeschichte — aber noch nicht in der korinthischen fassung des Eumelos1 — und in der tradition der korinthischen gründung von Syrakus. Die überlieferung ist in mehrfacher beziehung merkwürdig, was sich doch vielleicht daraus erklärt dass die führer der kolonisation Herakliden (Dorier) sind, die Bakchiaden dagegen nicht2; denn die gegenüberstellungen ‘national korinthische herrscherfamilien argiverfreundliche Heraklidenpartei’3 oder ‘dorischer adel Herakliden’4 genügen schwerlich. Wie diese dinge …

Sophainetos von Stymphalos (109)

(350 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 109 T 1aBNJ Xenoph. Anab. I 1, 11: Σοφαίνετον δὲ τὸν Στυμφάλιον … ξένους ὄντας κα ὶ τούτους, ἐκέλευσεν (sc. Κῦρος) ....   FGrH 109 T 1bBNJ Xenoph. Anab. 2, 9: καὶ Σοφαίνετος ᾽Αρκάδας ἔχων ὁπλίτας χιλίους …   FGrH 109 T 1cBNJ Xenoph. Anab. V 3, 1:1Φιλήσιον καὶ Σοφαίνετον τοὺς πρεσβυτάτους τῶν στρατηγῶν. s. II 5, 37; IV 4, 19; VI 5, 13.   FGrH 109 F 1BNJ Steph. Byz. s. Καρδοῦχοι · ἔθνος Μηδίας, ὡς Ξενοφῶν2ἐν ᾽Αναβάσεως γ ̅ (5, 15)· ῾ἐ ς Καρδούχους ἄγει᾽. τούτους δέ φησι3.... πολεμικοὺς εἶναι καὶ βασιλέως οὐκ ἀκούειν. καὶ Σοφαίνετος ἐν Κύρου4ΞΑναβάσει φησὶ περὶ αὐτῶν.   FGrH 109 F 2BNJ Steph. Byz. s. Τ…

Kallixeinos von Rhodos (627)

(5,566 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 627 T 1BNJ Phot. Bibl. 161 p. 104 b 38: ὁ δὲ δωδέκατος αὐτῶι ( scil.Σωπάτρωισοφιστῆι) λόγος συνήθροισται ἐξ ἄλλων τι διαφόρων καὶ ἐκ τῆς Καλλιξένου ζωγράφων τε καὶ ἀνδριαντοποιῶν ἀναγραφῆς ….   FGrH 627 T 2BNJ Plin. N.H. 34, 52: cessavit deinde ars (scil. statuaria) ac rursus olympiade CLVI (156/5) revixit, cum fuere longe quidem infra praedictos, probati tamen, Antaeus,1 Callistratus, Polycles Athenaeus, Callixenus, Pythocles, Pythias, Timocles.2   FGrH 627 F 1BNJ Athen. 5, 37-39 p. 203 E-206 C: (F 2) ἐπεὶ δὲ περὶ νεῶν κατασκευ ῆς εἰρήκαμεν (F 2 c. 36), φέρ᾽ εἴπωμεν (ἀκοῆς γάρ ἐστ…

Demochares von Athen (75)

(1,867 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 75 T 1BNJ [Plut.] Vit. X or. 847 C—E: εἶχε δὲ καὶ ἀδελφὴν (sc. ὁ Δημοσθένης), ἐξἧς καὶ Λάχητος Λευκονοέως ἀδελφιδοῦς αὐτῶι Δημοχάρης ἐγένετο, ἀνὴρ καὶ κατὰ1πόλεμον ἀγαθὸς καὶ κατὰ τοὺς πολιτικοὺς λόγους οὐδενὸς χείρων. ἔστι δ᾽ αὐτοῦ εἰκὼν ἐν τῶι πρυτανείωι εἰσιόντων πρὸς τὴν ἑστίαν <ἐν> δεξιᾶι ὁ πρῶτος περιεζωσ-2μένος ἅμα τῶι ἱματίωι καὶ ξίφος· οὔτω γὰρ δημηγορῆσαι λέγεται, ἡνίκα ᾽Αντίπατρος ἐξήιτει τοὺς ῥήτορας. χρόνωι δ᾽ ὔστερον ᾽Αθηναῖοι σίτησίν τ᾽ ἐν πρυτανείωι τοῖς3συγγενέσι τοῦ Δημοσθένους ἔδοσαν καὶ αὐτῶι τετελευτηκότι τὴν εἰκόνα ἀνέθεσαν ἐν ἀγορᾶι ἐπὶ …

Anonymer Exeget (352)

(538 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Für diese literatur genügt der hinweis auf Atthis, 1949, c. I § 2. Es ist zweifelhafter als bei den büchern Περὶ ἑταιρίδων, ob man die paar namen 1) und zitate überhaupt in eine sammlung der Historikerfragmente aufnehmen darf. Der zweck der veröffentlichung der formulare und rezepte war ursprünglich rein praktisch und ist es vielleicht immer ge- blieben. Selbst dass im 1. jhdt v. Chr. die beiden geschlechter, die neben dem staatlichen kollegium der ἐξηγηταὶ πυθόχρηστοι standen, ihre πάτρια publizierten, kann im zusammenhang mit der religiösen restaur…

LVI. Paros

(471 words)

Author(s): Jacoby, Felix
LVI. Paros Ausser der Politie des Aristoteles und dem einzelbuch des Deliers Semos (no. 396), aus dem kein zitat erhalten ist, das aber möglicherweise nur eine nachlese vom speziell delischen standpunkt gab, kennen wir kein buch über Paros. Herkunft und schriftstellerei des Eudemos1 sind zweifelhaft; das Marmor Parium2 ist eine universalchronik, die zwar das jahr der öffentlichen aufstellung durch nennung auch des pari schen eponymen bestimmt, aber für die geschichte der insel so wenig interesse zeigt dass selbst die erwähnung des Archiloc…

Tauron (710)

(96 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 710 T 1BNJPlin. N. H. 1, 7: gentium mirabiles figurae ..... ex auctori- bus ..... externis … Megasthene (715), Ctesia (688), Taurone, Eudoxo (V), Onesicrito (134), Clitarcho (137) ....   FGrH 710 F 1BNJPlin. N. H. 7, 24: (Megasthenes 715 F 28; Ktesias 688 F 51a) Choromandarum gentem vocat Tauron silvestrem, sine voce, stridoris hor- rendi, hirtis corporibus, oculis glaucis, dentibus caninis. Eudoxus (V) in meridianis Indiae viris plantas esse cubitales, feminis adeo parvas, ut Stru- thopodes appellentur. (Megasthenes 715 F 29). Jacoby, Felix (Berlin)

Anhang zu Argos aus den Argolika des Pausanias (314)

(2,855 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Von den ‘Argolika’ des Pausanias ist im kommentar mehrfach wie von einer einheit die rede gewesen, und zu Lykeas no. 312 ist festgestellt dass Pausanias aus diesem modernsten autor zusätze in einen bereits festen kontext gemacht hat, den wir mit einem von Wilamowitz und Schwartz mehrfach gebrauchten terminus ‘die landesgeschichte’ genannt haben. Das muss jetzt modifiziert werden. Wir sind hier so wenig wie in den anderen büchern — nur das vierte macht eine ausnahme 1) — wirklich sicher dass Pausanias nur éine quelle hatte, und dass diese supponierte …

Anhang zu Aegypten (665)

(26,761 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 665 F 1BNJHeliodor. Aethiop. 2, 27: Αἰγύπτιον γὰρ ἄκουσμα καὶ διήγημα πᾶν ῾Ελληνικῆς ἀκοῆς ἐπαγωγότατον.   FGrH 665 F 1BNJ Diodor. 3, 11, 14: s. 673 F 1.   FGrH 665 F 2BNJHerodt. 2, 77, 1: αὐτῶν δὲ δὴ Αἰγυπτίων οἱ μὲν περὶ τὴν σπειρο- μένην Αἴγυπτον οἰκέουσι, μνήμην ἀνθρώπων πάντων ἐπασκέοντες μάλιστα, λογιώτατοί εἰσι μακρῶι τῶν ἐγὼ ἐς διάπειραν ἀπικόμην.   FGrH 665 F 3BNJHerodt. 2, 3, 1: ἥκουσα δὲ καὶ ἄλλα ἐν Μέμφι, ἐλθὼν ἐς λόγους τοῖσι ἱρεῦσι τοῦ ῾Ηφαίστου· καὶ δὴ καὶ ἐς Θήβας τε καὶ ἐς ῾Ηλίου πόλιν … ἐτραπό- μην …· οἱ γὰρ ῾Ηλιουπολῖται λέγονται Αἰγυπτίων εἶναι λογιώτατοι. (cf.1F 105).   FGr…

Amyntas (122)

(977 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Zeit und stellung durchaus fraglich; s. zu F 2.   FGrH 122 F 1BNJ ( Script. Al. M. p. 135, 1) = Athen. XI 102 p. 500 DAthen. XI 102 p. 500 D: ᾽Αμύντας ἐν τῶι πρώτωι τῶν τῆς ᾽Ασίας Σταθμῶν περὶ τοῦ ἀερομέλιτος καλουμένουδιαλεγόμενος γράφει οὔτως·«σὺν τοῖς φύλλοις δρέποντες συν- τιθέασιν εἰς παλάθης Συριακῆς τρόπον πλάττοντες, οὃ δὲ σφαίρας ποιοῦντες. καὶ ἐπειδὰν μέλλωσι προσ- φέρεσθαι, ἀποκλάσαντες ἀπ᾽ αὐτῶν ἐν τοῖς ξυλίνοις ποτηρίοις, οὓς καλοῦσι ταβαίτας, προβρέχουσι καὶδιηθήσαντες πίνουσι. καί ἐστιν ὅμοιον ὡς ἂν <εἴ> τις1μέλι πίνοι διείς, τούτου δὲ καὶ πολὺ ἥδιον.»2 Commen…

Kastor von Rhodos (250)

(11,012 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Über die person K.s s. zu T 1. von den werken ist kenntlich nur die Chronik (T 2), zitiert — neben dem allgemeinen ῾Ιστορίαι der späteren (F 6; vgl. Geschichtsabriß F 4 p. 1139, 29) — als Χρονικά ( ZeitenbücherF 2 p. 1134, 37; F 8) oder Χρονικῶν ᾿Επιτομή (F 1 p. 1131, 29), was das richtige sein wird (Ph. U. XVI 20, 21). aus F 2 p. 1134, 37/9 ist natürlich kein gegensatz beider titel heraus- zulesen; auch der Kurze Abriß ist von dem Κανών (F 1 p. 1132. 21/5) nicht verschieden. die form der synchronistischen tabelle, die Euse- bius bietet und die man gewöhnl…

Anaximenes von Lampsakos (72)

(11,050 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Sichere zeitbestimmungen fehlen (T 4 sammelnotiz; T 5 nach epoche Alexanders?). aber die Τέχνη (T 13) ist gegen 340 verfaßt (Blaß Att. Beredts.2 II 391; Wendland Anax. v. L., Berlin 1905, 62f.), und Φιλιππικά Ζ¯ scheint erst nach 330 geschrieben (F 11 § 22 Demosth. Π. τ. στεφ . 67; Wendland 12). das bringt A.s tätigkeit in die zweite hälfte s. IV. sicher ist, schon durch die bekannten schüler (T 20—22; s. auch zu F 20—21), verbindung mit Makedonien; dazu durch die Τέχνη solche mit Athen, wo er eine selbständige schule geleitet haben muß (s. auch T 16—25). alles einzelne bleibt f…
▲   Back to top   ▲