Search

Your search for 'dc_creator:( "Jacoby, Felix" ) OR dc_contributor:( "Jacoby, Felix" )' returned 962 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Demetrios von Salamis (756)

(80 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 756 F 1BNJSteph. Byz. s.v. Καρπασία · πόλις Κύπρου, ἣν Πυγμαλίωνἔκτισεν, ὡς ῾Ελλάνικος ἐν τοῖς Κυπριακοῖς (4 F 57) ..... Ξεναγόρας (240 F 34) δὲ Κάρπαθον αὐτήν φησι. Δημήτριος δὲ ὁ Σαλαμίνιος Καρβασίαν1φησίν, ὅτι πρὸς τὸν καλούμενον καρβὰν ἄνεμον κεῖσθαι δοκεῖ.2 Notes^ back to text1. Κάρπαθον o (cf. P. Ox. 2086) Κάρπασον Holste^ back to text2. καρβὰν o (cf. Herodian. I 13, 29; II 504, 19 L) καρβάσιον Pal κάρβαν MeiJacoby, Felix (Berlin)

Xenophon von Kypros (755)

(41 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 755 T 1BNJ Suda s.v. Ξενοφῶν Κύπριος · ἱστορικός. Κυπριακά· ἔστι δὲ καὶ αὐτὰ ἐρωτικῶν ὑποθέσεων ἱστορία περί τε Κινύραν καὶ Μύρραν καὶ ῎Αδωνιν. Jacoby, Felix (Berlin)

Pythokles von Samos (833)

(271 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 833 F 1aBNJ[Plut.] Parall. min. 14 A p. 309 AB: Ποινῶν καὶ Σικελιω τῶν τὴν κατὰ ῾Ρωμαίων συμμαχίαν ἑτοιμαζόντων, Μέτελλος στρατηγὸς (cos. 251) μόνηι τῆι ῾Εστίαι οὐκ ἔθυσεν. ἡ δὲ πνεῦμα ἀντέπνευσε ταῖς ναυσί. Γάιος δὲ ᾽Ιούλιος1μάντις εἶπε λωφῆσαι, ἐὰν προθύσηι τὴν θυγατέρα· ὁ δ᾽ ἀναγκασθεὶς Μετέλλαν τὴν θυγα-2τέρα προσῆγεν. ἡ δ᾽ ῾Εστία ἐλεήσασα δάμαλιν ὑπέβαλε, καὶ αὐτὴν ἐκόμισεν εἰς Λανούιον,3καὶ ἱέρειαν τοῦ σεβομένου παρ᾽ αὐτοῖς δράκοντος ἀπέδειξεν,, ὡς Πυθοκλῆς ἐν τρίτηι 4 ᾽Ιταλικῶν.   FGrH 833 F 1bBNJClem. Al. Strom. 1, 135, 1: (566 F 116) καθάπερ ὁ Σάμιος Πυ-θοκλῆς ἐν τετάρτ…

Hermateles (657)

(56 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 657 F 1BNJTertullian. De spectac. 8: obelisci enormitas, ut Hermateles1 affirmat, Soli prostituta; scriptura eius, unde et census, de Aegypto super-2 stitio est. Notes^ back to text1. enormitas: -itates ABmg hermateles ABmg termateles B Hermapion La Corda Demoteles Klussmann^ back to text2. prostituta B -tas ABmg unde eius et (om. B) census oJacoby, Felix (Berlin)

Strabon von Amaseia (91)

(4,074 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Titel und anlage bietet F 1. T 2 gibt ungenau den nebentitel. des hauptteils; daß es nur ein solcher war, beweist F 9. wenn T 2 sonst zu trauen ist, umfaßte das ganze werk 47 bücher. die vier ersten (aus ihnen F 3 und 10? nicht F 5) sind also nur eine προκατασκευή . sie begann nach F 3 (s. dort und zu F 5) spätestens mit Alexander d. Gr.; doch bleibt die möglichkeit früheren anfangs. gewöhnlich denkt man nur an einen späteren; wir können aber nicht entscheiden, ob z. b. die großen Ephorosstücke schon in den ῾Ι. ῾Υ. standen oder erst für die Γεωγραφικά ausgeschrieben sind. daß Str autor…

Nachträge und Corrigenda (appendix_1_k)

(167 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Erster Teil. Genealogie und Mythographie. A Kommentar Nachträge zum Kommentar (Auswahl) Corrigenda Zum Kommentar p. 326, 24: VIII 3, 6 326, 36: 3 F 82 330, 7: Nordostecke 331, 33: Rh. Mus. 50 355, 32: 1, 196; 5, 9. 386, 12f.: … 91; 130; 156; 162; 165; 166; 169; auch …) 391, 25: Schol. 399, 33: Δευκαλίων 410, 37: δὲ 412, 30: del.( 445, 2: F 26 450, 41: [Demosth.] 60, 31 467, 45: ἄρχεσθαι 471, 13: Bibl. Epit. 1, 7 476, 9: Polos (7 T 1) 482, 41: F 191 483, 14: l. (mit Ed. Schwartz) Βοῖον-᾽Απολλόδωρος (244 F 182). Die in den ‘Nachträgen’ mehrfach zitierten Untersuchungen über Ps. Plutarchs Parallela Minora ( Mn…

Xenophon von Ephesos (419)

(163 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Unter diesem namen, der so gut wie sicher pseudonym ist, sind Τῶνκατὰ ῎Ανθειαν καὶ ῾Αβροκόμην ᾿Εφεσιακῶν (λόγων) βιβλία ε erhalten, also vielleicht eine epitome des originalen werkes. Man kann dann zweifeln ob καὶ περὶ τῆς πόλεως ᾿Εφεσίων zum titel des romans gehört oder ein zweites werk deckt. Aber die Suda hatte eine längere schriftenliste vor sich 1). Wenn die letztere eventualität zutrifft, so war es schwerlich ein ‘ge- schichtswerk’ 2), eher eine periegese 3), die gerade für Ephesos im 2. und selbst noch im 3. jhdt n. Chr. nicht unmöglich erschei…

Ptolemaios von Megalopolis (161)

(1,055 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Daß P ‘unmittelbar an die geschichte des Phylarchos schloß’ (v. Scala Studien 1890, 263), darf man bei dem verschiedenen εἶ δος beider werke nicht sagen. auch die abfassungszeit ist leider nicht genauer festzustellen. daß P nach 197 geschrieben habe, ist ein recht unsicherer schluß v. Scalas (a. o. 59, 2) aus F 1: von Kypros konnte und mußte jeder historiker Ägyptens, zumal im einleitenden buch, ausführlicher handeln, auch wenn er selbst nicht gouverneur der insel war. die un- sicherheit über die abfassungszeit macht aber auch ein aprioristisches urteil über d…

Anonymoi des Polybios (83)

(967 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Daß für Polybios die kenntnis und benutzung einer ausgebreiteten zeitgenössischen literatur vorauszusetzen ist, hat besonders E Meyer Sber. Berl. Ak. 1913, 691 betont. er polemisiert vielfach gegen sie als κατὰ μέρος συντάξεις ο. ä. (VI); und es sind jedenfalls auch wirkliche spezialarbeiten und tagesliteratur dazwischen. hier sind nur wenige proben gegeben.   FGrH 83 T 1BNJ Polyb. V 33: καίτοι γ᾽ οὐκ ἀγνοῶ διότι καὶ πλείους ἕτεροι τῶν συγγραφέων τὴν αὐτὴν ἐμοὶ προεῖνται φωνήν, φάσκοντες τὰ καθόλου γράφειν καὶ μεγίστην τῶν προγεγονότων ἐπιβεβλῆσθαι πραγματείαν. (2) π…

Promathidas (von Herakleia) (430)

(2,130 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die heimat ist nicht bezeugt, aber P. war gewiss aus Herakleia, wo sich der name auch später findet. Die zeit des historikers bestimmt T 1 auf spätestens die erste hälfte des 3. jhdts v. Chr.; doch wird man gern bis ins 4. hinaufgehen. In jedem falle ist der zweifel an der benutzung P.s schon durch den Rhodier Apollonios unberechtigt 1). Man wird vielmehr ohne zögern 2) von ihm unterscheiden den ausdrücklich als Herakleoten bezeugten schüler des Dionysios Thrax, dessen exegese der rekonstruk- tion des Nestorbechers der Myrleaner Asklepiades zitiert hat 3), was seine …

ΕΥΜΟΛΠΙΔΩΝ ΠΑΤΡΙΑ (355)

(35 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 355 T 1BNJ Cicero Ad Att. 1, 9, 2: Thyillus te rogat et ego eius rogatu Εὐμολπιδῶν πάτρια. Jacoby, Felix (Berlin)

XXXI. Keos

(14 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XXXI. Keos Jacoby, Felix (Berlin)

Konon (26)

(8,983 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Wenn unter Archelaos (T 1) der kappadokische könig verstanden werden darf, ist weder sachlich noch zeitlich etwas gegen die gleichsetzung des ver- fassers der Διηγήσεις mit dem rhetor (T 2) einzuwenden. ob ihm auch die ᾿Ιταλικά und die in verschiedener weise zweifelhaften bücher über Herakles und die Juden gehören, ist nicht zu entscheiden.   FGrH 26 T 1BNJPhot. Bibl. 186 p. 130 b 25: ἀνεγνώσθη βιβλιδάριον Κόνωνος Διηγήσεις. προσφωνεῖ μὲν τὸ πονημάτιον ᾽Αρχελάωι Φιλοπάτορι βασιλεῖ1 (36 a. Chr. — 17 p. Chr.), περιέχεται δ᾽ αὐτῶι ἐκ πολλῶν ἀρχαίων συνειλεγμένα ν ̅…

XXX. Ithaka

(89 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XXX. Ithaka Kronios ist der neuplatonische philosoph1. Es ist zweifelhaft ob er wirklich spezialgeschichten oder sonderperiegesen von Ithaka kannte, und nicht vielmehr die Homerkommentare, bücher über den Schiffs katalog, und die masse der allegorischen Homererklärung im auge hatte. Das amüsante psephisma von Ithaka2 entscheidet nichts. Notes^ back to text1. K. Praechter R E XI col. 1978 no. 3; Christ-Schmid Gr. Lit.6 II 2 p. 841.^ back to text2. Inschr. vom Magnesia 36; dazu Wilamowitz Kl. Schr. V 1 p. 354; Kern Herm. 36, 1901, p. 505f.Jacoby, Felix (Berlin)

Sosthenes von Knidos (846)

(191 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 846 F 1BNJ[Plut.] De fluv. 16, 3: παράκειται δὲ αὐτῶι (dem Nil) ὄρος ῎Αργιλλον καλούμενον ἀπ᾽ αἰτίας τοιαύτης. Ζεὺς δι᾽ ἐρωτικὴν ἐπιθυμίαν ἐκ Λύκτου πόλεως Κρητικῆς ῎Αργην νύμφην ἁρπάσας ἀπήνεγκεν εἰς ὄρος τῆς Αἰγύπτου † ῎Αργιλλον1καλούμενον, καὶ ἐγέννησεν ἐξ αὐτῆς υἱὸν καλούμενον Διόνυσον, ὃς ἀκμάσας εἰς τιμὴν τῆς μητρὸς τὸν λόφον ῎Αργιλλον μετωνόμασεν. στρατολογήσας δὲ Πᾶνας καὶ Σατύρους2ἰδίοις σκήπτροις ᾽Ινδοὺς ὑπέταξεν. νικήσας δὲ καὶ ᾽Ιβηρίαν Πᾶνα κατέλιπεν ἐπιμελητὴν3τῶν τόπων, ὃς τὴν χώραν ἀπ᾽ αὐτοῦ Πανίαν μετωνόμασεν, ἣν οἱ μεταγενέστεροι παρα-4γώγως Σπανίαν π…

Hellanikos von Lesbos (601a)

(361 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction F 1 ist — wie die auf Athen bezüglichen fragmente 1) — hier noch einmal abgedruckt wegen der wichtigkeit dieses Hellanikeischen buches für die beurteilung der thessalischen lokalliteratur, deren alter und um- fang Wilamowitz m.e. unterschätzt hat 2). Ob man dem zitat in F 2, das in Bd. I übersehen ist, trauen darf steht dahin. Conti schiebt die (nur angedeutete) geschichte des Theseussohnes Hippolytos und die des Peleus anmerkungsartig (aber ohne verbindung) in die Bellerophon- g…

Eleusis (55)

(161 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Zwischen Kallimachos und Alexandros von Myndos? name bedenklich.   FGrH 55 F 1BNJDiog. Laert I 28: ταῦτα δὴ ὁ Καλλίμαχος ἐν τοῖς ᾽Ιάμβοις ἄλλως12ἱστορεῖ, παρὰ Μαιανδρίου λαβὼν τοῦ Μιλησίου (III). Βαθυκλέα γάρ τινα3᾽Αρκάδα φιάλην καταλιπεῖν καὶ ἐπισκῆψαι ῾δοῦναι τῶν σοφῶν ὀνηίοτωι᾽.4ἐδόθη δὴ Θαλῆι καὶ κατὰ περίοδον πάλιν Θαλῆι· ὁ δὲ τῶι Διδυμεῖ ᾽Απόλλωνι5ἀπέστειλεν εἰπὼν οὔτω κατὰ τὸν Καλλίμαχον (F 95 Schn.) ‘Θαλῆς με τῶι μεδεῦντι Νείλεω δήμου δίδωσι, τοῦτο δὶς λαβὼν ἀριστεῖον.’ τὸ δὲ πεζὸν οὔτως ἔχει· ‘Θαλῆς ᾽Εξαμύου Μιλήσιος ᾽Απόλλωνι Δελ…

Aratos von Sikyon (231)

(3,192 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Zum leben A.s Niese RE II 383ff.; Beloch Gr. G.2 IV 2, 228ff.; zur chronologie seiner strategien Beloch a. o. 224ff. Die ῾Υπομνή- ματα gingen bis zum ende des Kleomenischen krieges (T 2); die schlacht bei Sellasia (Mai 221) und der ausgang von A.s letztem bedeutenden gegenspieler boten einen passenden schlußpunkt für die darstellung seiner politischen tätigkeit. ob Antigonos' tod (herbst 221) noch erwähnt war, ist nicht zu sagen. als anfang nimmt man gewöhn- lich A.s erste tat, die befreiung Sikyons (251)…

Antonius Julianus (735)

(162 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 735 T 1BNJ Minuc. Felix Octav. 33, 2: sed Judaeis nihil profuit, quod unum et ipsi deum aris atque templis maxima superstitione coluerunt: ignorantia laberis, si pri- orum aut oblitus aut inscius posteriorum recordaris. (3) nam et ipsi deum nostrum — idem enim omnium deus est — quamdiu [ enim eum] caste innoxie religioseque coluerunt,1 quamdiu praeceptis salubribus obtemperaverunt, de paucis innumeri facti, de egentibus divites, de servientibus reges; modici multos, inermi armatos, dum fugiunt insequentes, dei iussu et elementis adnitentibus obruerunt. (4) scripta eorum r…
▲   Back to top   ▲