Search

Your search for 'dc_creator:( "Jacoby, Felix" ) OR dc_contributor:( "Jacoby, Felix" )' returned 962 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Sosandros Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (714)

(85 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 714 T 1BNJ Marcian. Epit. Peripl. Men. 2: γράφω δὲ ταῦτα πολλοῖς μὲν ἐντυχὼν περίπλοις … οἱ γὰρ δὴ δοκοῦντες ταῦτα μετὰ λόγων ἐξητακέναι Τιμοσθήνης ὁ ῾Ρόδιός (V) ἐστιν … καὶ μετ᾽ ἐκεῖνον ᾽Ερατοσθένης (V) … πρὸς δὲ τούτοις Πυθέας τε ὁ Μασσαλιώτης (V) καὶ ᾽Ισίδωρος ὁ Χαρακηνὸς (781) καὶ Σώσανδρος ὁ κυβερνήτης <ὁ> τὰ κατὰ τὴν ᾽Ινδικὴν γράψας 1 .... S. 709 T 6. Notes^ back to text1. < ὁ> JacJacoby, Felix (Berlin)

Eudoros von Alexandreia (650)

(138 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 650 T 1BNJ Strabon 17, 1, 5 p. 790: (646 T 2b) ἀλλ᾽ ἐῶ ταῦτα πολλῶν εἰρηκότων, ὧν ἀρκέσει δύο μηνῦσαι τοὺς ποιήσαντας καθ᾽ ἡμᾶς τὸ περὶ τοῦ Νείλου βιβλίον, Εὄδωρόν τε καὶ ᾽Αρίστωνα τὸν ἐκ τῶν περιπάτων·1πλὴν γὰρ τῆς τάξεως τά γε ἄλλα καὶ τῆι φράσει καὶ τῆι ἐπιχειρήσει ταὐτά2ἐστι κείμενα παρ᾽ ἀμφοτέροις. ἐγὼ γοῦν ἀπορούμενος ἀντιγράφων εἰς τὴν ἀντιβολήν, ἐκ θατέρου θάτερον ἀντέβαλον· πότερος δ᾽ ἦν ὁ τἀλλότρια ὑποβαλ-34λόμενος, ἐν ῎Αμμωνος εὔροι τις ἄν. Εὄδωρος δ᾽ ἠιτιᾶτο τὸν ᾽Αρίστωνα, ἡ μέντοι φράσις ᾽Αριστώνειος μᾶλλόν ἐστιν.5   FGrH 650 F *1BNJSchol. Apoll. Rhod. 4, 269/71a: s. 647…

Leonides (827)

(85 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 827 F 1BNJ Schol. Lykophr. Al. 755 = Et. Gen. p. 299 Mi; Et. M. p. 789, 10 (Et. Gen. p. 299 Mi; Et. M. p. 789, 10): πεύκης] Λεωνίδης ἐν τῶι Περὶ ᾽Ιταλίας φησὶν ὄρος εἶναι,1ἐν ὧι γίνεσθαι πεύκας ὑπερμεγέθεις, ἐκ δὲ τούτων γίνεσθαι τοὺς φελλοὺς οἷς2χρῶνται πρὸς κουφισμὸν τῶν δικτύων οἱ ἁλιεῖς.3 Notes^ back to text1. Λεωνίδης — ᾽Ιταλίας: ὄρος ἐστὶν ἐν ᾽Ιταλίαι Et Περὶ ἁλιευτικῆς (ἁλιείας) Mue^ back to text2. τούτων τῶν δένδρων Et^ back to text3. κέχρηνται Et δικτύων: σωμάτων EtJacoby, Felix (Berlin)

Judas (261)

(105 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction G J Vossius De Hist. graec. 285 West; E Schwartz RE 1377; Bauer N Jahrb. 1914 I 122.   FGrH 261 T 1BNJ Euseb. H E VI 7 = Hieron. De vir. ill. 52 (Hieron. De vir. ill. 52): ἐν τούτωι καὶ ᾽Ιούδας, συγγραφέων ἕτερος (nach Clemens), εἰς τὰς παρὰ τῶι Δανιὴλ ἑβδομήκοντα ἑβδομάδαςἐγγράφως διαλεχθείς, ἐπὶ τὸ δέκατον τῆς Σευήρου βασιλείας (202/3) ἵστησιν τὴν χρονογραφίαν· ὃς καὶ τὴν θρυλουμένην τοῦ ἀντιχρίστου παρουσίαν ἥδη τότε πλη- σιάζειν ὤιετο· οὔτω σφοδρῶς ἡ τοῦ καθ᾽ ἡμῶν τότε διωγμοῦ κίνησις τὰς τῶν πολλῶν ἀνατεταράχει διανοίας. Jacoby, Felix (Berlin)

Hermeias von Methymna (558)

(434 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der erste ausländer, der sizilische geschichte schrieb 1); wie das einzige zeugnis wahrscheinlich macht, zu gunsten und dann wohl im dienste von Dionysios I. Als person ist er nicht fassbar; alle gleichungen mit anderen trägern des häufigen namens sind unglaublich. Aber die doppelte buchteilung, die danach nicht vom autor selbst stammt 2), beweist (1) dass der autor vorhellenistisch ist; (2) dass das werk auch später ein gewisses ansehen genoss. Es könnte sehr wohl die oder eine von Ephoros' quellen gewesen se…

Theodoros von Phokaia (406)

(108 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction S. Fabricius R E V A 2, 1934, col. 1917 no. 193. Pomtow will ihn mit dem Θεόδοτος ἀρχιτέκτων des Asklepieions von Epidauros 1) gleichen, dessen herkunft wir nicht kennen. Über den Tholos: Charbonneaux- Gottlob Fouilles II 4; Schober R E Suppl. V vol. 145, 68ff. Wenn Th. der architekt war, war die schrift technisch, nicht historisch.   FGrH 406 T 1BNJ Vitruv. 7 praef. 12: ….de aede Iunonis quae est Sami dorica1 Theodorus (scil. edidit volumen) .... Theodorus Phocaeus de tholo qui est Delphis ....2 Notes^ back to text1. samii HG sann Sc^ back to text2. zeodorus HS zeodoricus GJacoby,…

Index Auctorum IIIa (autoren_in_band_IIIa)

(217 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Dritter teile A. Autoren Ueber Verschiedene Staedte (Laender). Autoren in Band III A Nr. Agatharchides von Samos 284 Alexandros (Polyhistor) von Milet 273 Apollas (Apellas) der Pontiker 266 Aretades von Knidos 285 Aristeides von Milet 286 Asklepiades von Myrlea S. 229 Baton von Sinope 268 Charon von Lampsakos 262 Christodoros von Koptos 283 Chrysermos von Korinth 287 Claudius (Kaiser) 276 Demaratos S. 299 (Pseudo-) Demokritos von Abdera 263 Demokritos von Ephesos 267 Derkyllos 288 Domitius s. Kallistratos Dorotheos der Chaldaeer 289 Dositheos 290 Hekataios von Abdera 264 Hellaniko…

A. Postumius Albinus (812)

(1,147 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 812 T 1BNJ Polyb. 33, 1, 3 B-W (a. 156/5): παρεγένοντο δὲ καὶ παρὰ τῶν ᾽Αχαιῶν πρέσβεις εἰς ῾Ρώμην ὑπὲρ τῶν κατεχομένων … (4) ὧν ποιησαμένων λόγους ἐν τῆι συγκλήτωι καὶ τοῦ διαβουλίου προτεθέντος, παρ᾽ ὀλίγον ἦλθον ἀπολῦσαι τοὺς κατ ηιτιαμένους οἱ τοῦ συνεδρίου. (5) τὴν δ᾽ αἰτίαν ἔσχε τοῦ μὴ συντελεσθῆναι τὴν ἀπόλυσιν Αὖλος Ποστόμιος, στρατηγὸς ὢν ἑξαπέλεκυς καὶ βραβεύων τὸ διαβούλιον κτλ.   FGrH 812 T 2BNJ Cicero Ac. 2, 137: legi apud Clitomachum, cum Carneades et Stoicus Diogenes ad senatum in Capitolio starent, A. Albinum, qui tum P. Scipione et M. Marcello coss. praetor esset (a. 1…

Antiphanes der Juengere (349)

(363 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 349 T 1BNJ Suda (A 2734) s. v. ᾽Αντιφάνης· ᾽Αθηναῖος· κωμικός·νεώτερος τοῦ Πα-1ναιτίου.ἔστι δὲ καὶ ἕτερος ᾽Αντιφάνης, Καρύστιος, τραγικὸς κατὰ Θέσπιν γεγονὼς τοῖς2χρόνοις .... (A 2735) ᾽Αντιφάνης Δημοφάνους, οἱ δὲ Στεφάνου καὶ μητρὸς Οἰνόης· Κιανός,3ὡς δέ τινες Σμυρναῖος, κατὰ δὲ Διονύσιον ῾Ρόδιος· κωμικὸς τῆς μέσης κωμωιδίας·4ἀπὸ δούλων, ὥς τινες. γέγονε δὲ κατὰ τὴν † qγὀλυμπιάδα (408/3) .... παῖδά τε ἔσχε Στέ-5φανον καὶ αὐτὸν κωμικόν. τελευτᾶι δὲ ἐν Κίωι οδ ἐτῶν ὑπάρχων ....   FGrH 349 T 2BNJ Athen. 13, 21 p. 567 A: s. 347 T 1.   FGrH 349 F 1BNJ Athen. 13, 50 p. 586 AB: ῾Υπερείδης δ᾽ …

Kreon (753)

(112 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 753 F 1BNJ Schol. V Aristoph. Nubb. 10 = Suda s.v. ἐγκεκορδυλη-μένος (Suda s.v. ἐγκεκορδυλη-μένος): ἐγκεκορδυλημένος· .... κορδύλη δὲ ἰδίως λέγεται τὸ ἐν τῆι κεφαλῆι1ὑπερεξέχον οἴδημα ὑπὸ πληγῆς εἰς ὔψος καὶ ὄγκον ἀρθέν, ὃ καλοῦμεν κόνδυλον.2Κρέων δὲ ἐν τῶι πρώτωι τῶν Κυπριακῶν κορδύλην φησὶ καλεῖσ-3θαι τὸ πρὸς κεφαλῆς προσείλημα, ὃ δὴ παρὰ ᾽Αθηναίοις καλεῖται κρώ-4βυλον, παρὰ δὲ Πέρσαις κιδάριον.5 Notes^ back to text1. τὸ om. V^ back to text2. ἐξέχον Sud^ back to text3. ἐν τῶι α ̅ τῶν ῥητορικῶν Sud (cf. Et. M. p. 310, 48ff.)^ back to text4. κεφαλῆς VSud -λῆι (-ὴν V) Sud s.v. νιδάριον,…

Soterichos von Oasis (641)

(143 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 641 T 1BNJ Suda s.v. Σωτήριχος ᾽Οασίτης · ἐποποιός, γεγονὼς ἐπὶ Διοκλητιανοῦ. ᾽Εγ-κώμιον εἰς Διοκλητιανόν· Βασσαρικὰ ἥτοι Διονυσιακά, βιβλία δ ̅ Τὰ κατὰ Πάνθειαν τὴν Βαβυλωνίαν· Τὰ κατὰ ᾽Αριάδνην· Βίον ᾽Απολλωνίου τοῦ Τυανέως· Πύθωνα ἢ Αλεξαν- δριακόν (ἔστι δὲ ἱστορία ᾽Αλεξάνδρου τοῦ Μακεδόνος, ὅτε Θήβας παρέλαβε)· καὶ ἄλλα.1   FGrH 641 T 2BNJ Steph. Byz. s.v. ῞Υασις · πόλις Λιβύης. λέγεται καὶ ῎Οασις, καὶ ὁ πολίτης ᾽Οασίτης· <οὔτως> ὁ ποιητὴς Σωτήριχος, ὁ καὶ τὰ Πάτρια γεγραφὼς αὐτῆς.2   FGrH 641 F 1BNJ Joh. Tzetz. Lykophr. 486 (Chil. 7, 65ff.): τὸ δὲ πλάτος τῆς ἱστορίας ( scil.ὑπὲρ…

Uliades von Samos (538)

(32 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 538 F 1BNJInschr. v. Priene 37, 118ff.: (Melischer krieg) s. 535 F 3. Jacoby, Felix (Berlin)

Nikarchos Ο ΑΜΜΩΝΙΟΥ (731)

(204 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 731 F 1BNJ Phot. Berol. Lex. p. 83, 10 Rei = ΣΥΝΑΓ. ΔΕΞ. ΧΡΗΣ. p. 381, 27 Bkr (ΣΥΝΑΓ. ΔΕΞ. ΧΡΗΣ. p. 381, 27 Bkr): ἄλφα· τοῦτο ὑπὸ Φοινίκων βοὸς κεφαλὴ ἐκαλεῖτο, καὶ 1 2 Μωυσῆς δὲ ὁ νομοθέτης ὑπὸ ᾽Ιουδαίων διὰ τὸ πολλοὺς ἔχειν ἀλφοὺς ἐν τῶι σώματι οὔτως ἐκαλεῖτο· ἀλλὰ καὶ τοῦτο Νίκαρ χος ὁ τοῦ ᾽Αμμωνίου ἐν τῶι Περὶ ᾽Ιουδαίων φλυαρεῖ . οὔτω καὶ3ὁ σῦς ὁ πλήξας τὸν ῎Αδωνιν· ἐκλήθη δὲ οὔτως ὑπὸ ᾽Ασβωτῶν τῶν ἐν Φοινίκηι.4παρὰ Φοίνιξι δὲ καλεῖται καὶ ἀπηνὴς καὶ ἄγριος. ῎Αλφα δὲ καλεῖται καὶ ὁ5῎Οσιρις ὑπὸ Βυβλίων, ἀλλὰ καὶ τὸ ἐλάχιστον.6 Notes^ back to text1. Hesych. s.v. ἄλφα· βοὸς κεφαλή· Φοίνικες^ …

Aristotheos von Troizen (835)

(78 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 835 T 1BNJ Fouilles De Delphes III 3 no. 124 (Syll.3 702): … ἔδοξε τᾶι πόλει τῶν Δελφῶν … ἐπειδὴ ᾽Αριστόθεος Νικοθέου [Τρο] ζάνιος, ἱστοριογράφος, παραγενόμενος [ἐ]ν τὰν πόλιν … ἐποιήσατο δὲ καὶ ἀκροά σεις ἐπ[ὶ π]λείονας ἁμέρας τῶν πεπραγματευμένων αὐτῶι, παρανέγνω [δὲ καὶ] ἐν[κώ]μια εἰς ῾Ρωμαίους τοὺς κοινοὺς τῶν ῾Ελλάνων εὐεργέτας, δεδόσθαι παρὰτᾶς πόλιος προξενίαν αὐτῶι καὶ ἐκγόνοις κτλ. Jacoby, Felix (Berlin)

Anhang zu Arkadien (aus den Arkadika des Pausanias) (322)

(5,443 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Vgl. Einleitung zu no. 314. (1)   FGrH 322 F 1BNJPausan. 8, 1, 4: φασὶ δὲ ᾽Αρκάδες ὡς Πελασγὸς γένοιτο ἐν τῆι γῆι ταύτηι πρῶτος …. (5) Πελασγὸς δὲ βασιλεύσας τοῦτο μὲν ποιήσασθαι καλύβας ἐπενόησεν .... τοῦτο δὲ τοὺς χιτῶνας τοὺς ἐκ τῶν δερμάτων τῶν οἰῶν .... οὗτός ἐστιν ὁ ἐξευρών. καὶ1δὴ καὶ τῶν φύλλων τὰ ἔτι χλωρὰ καὶ πόας τε καὶ ῥίζας οὐδὲ ἐδωδίμους ἀλλὰ καὶ ὀλεθρίας ἐνίας σιτουμένους τοὺς ἀνθρώπους τούτων μὲν ἔπαυσεν ὁ Πελασγός, (6) ὁ δὲ τὸν καρπὸν2τῶν δρυῶν οὄτι που πασῶν, ἀλλὰ τὰς βαλάνους τῆς φηγοῦ τροφὴν ἐξεῦρεν εἶναι …. Πελασγοῦ δὲ βασιλεύοντος γενέσθαι …

Daimachos (Dei-) von Plataiai (716)

(624 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 716 T 1BNJ Strabon 2, 1, 9 p. 70 (̣ Eratosthenes): ἅπαντες μὲν τοί-νυν οἱ περὶ τῆς ᾽Ινδικῆς γράψαντες ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ψευδολόγοι γεγόνασι, καθ᾽ ὑπερβολὴν δὲ Δηίμαχος, τὰ δὲ δεύτερα λέγει Μεγασθένης (715 T 4; 721 F 2) ..... (F 5). ἐπέμφθησαν μὲν γὰρ εἰς τὰ Παλίμβοθρα ὁ μὲν Μεγασθένης πρὸς Σανδρόκοττον, ὁ δὲ Δηίμαχος πρὸς ᾽Αμιτροχάτην τὸν ἐκείνου υἱὸν κατὰ πρεσ-1βείαν, ὑπομνήματα δὲ τῆς ἀποδημίας κατέλιπον τοιαῦτα, ὑφ᾽ ἧς δή ποτε αἰτίαςπροαχθέντες.   FGrH 716 T 2BNJ Strabon 2, 1, 19 p. 76: πάλιν δ᾽ ἐκείνου (Eratosthenes p. 178ff. Be) τὸν Δηίμαχον ἰδιώτην ἐνδείξασθαι βουλομένου καὶ ἄπε…

D(e)inon (690)

(4,087 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 690 T 1BNJ Suda s.v. Δίων ὁ Κάσσιος χρηματίσας .... ἔγραψε1῾Ρωμαικὴν ἱστορίαν ἐν βιβλίοις π ̅ (διαιροῦνται δὲ κατὰ δεκάδας) · Περσικά· Γετικά (707). ᾽Ενόδια· Τὰ κατὰ Τραιανόν· Βίον ᾽Αρριανοῦ τοῦ φιλοσόφου.   FGrH 690 T 2BNJ Plin. N.H. 10, 136: Dinon Clitarchi (137) celebrati auctoris pater .... (F 30).   FGrH 690 T 3BNJ Nepos. De exc. duc. 9, 5, 4: Dinon historicus, cui nos plurimum de2 Persicis rebus credimus .... (F 18).   FGrH 690 T 4BNJ Plin. N.H. 1, 12; 13: continentur arborum naturae ( de peregrinis arboribus 13) … ex auctoribus … externis ..... Dorotheo Athenaeo (145), Lyco (570), Ant…

Seleukos von Emesa (780)

(86 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 780 T 1BNJ Suda s.v. Σέλευκος ᾽Εμισηνός · γραμματικός.᾽Ασπαλιευτικὰ1δι᾽ ἐπῶν βιβλία δ ̅· Εἰς τοὺς λυρικοὺς ὑπόμνημα· Παρθικὰ β ̅. καὶ ἄλλον δέ τινα2Σέλευκον εὗρον ἐμπαράθετον· βιβλία δὲ οὐκ εἶχε.3 Notes^ back to text1. γραμματικός und (12) Εἰς — ὐπόμνημα aus der Vita des Alexandriners S. (M. Schmidt; v. Gutschmid)?^ back to text2. παρθενικὰ G Παρθονικικὰ M. Schmidt^ back to text3. ἐμπαράθετον (Sud. s.v.) VcpGM ἐν παραθτ Acpἐν παραθήκηι? Bernhardy εὔρομεν παρ᾽ ᾽Αθ(ηναίωι) [15, 23 p. 697 D?] Rohde εἶχε: εἶπεν? RohdeJacoby, Felix (Berlin)

Echephylidas (409)

(1,469 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 409 F 1BNJSchol. Plat. Phaidon 89 C: πρὸς δύο οὐδ᾽ ὁ ῾Ηρακλῆς] ταύτης τὴν αἰτίαν ὁ Δοῦρις (76 F 93) οὔτως ἀφηγεῖται· ῾Ηρακλέα φησὶ βωμὸνδειμάμενον ἐπὶ τῶι ᾽Αλφειῶι πυγμῆς ἀγῶνα θεῖναι καὶ νικῆσαι· τὴν <δ᾽> ἑξῆς1ὀλυμπιάδα πάλιν ἀγωνιζόμενον ὑπὸ ᾽Ελάτου καὶ Φεράνδρου πάληι ληφθῆναι· καὶ ἐξ ἐκείνου τὸ πρὸς δύο οὐδ᾽ ῾Ηρακλῆς παροιμιασθῆναι. ᾽Εχεφυλ[λ]ίδας δὲ αὐτὸν ὑπὸ Κτεάτου καὶ Εὐρύτου τῶν Μολιονιδῶν ἡττηθῆναι κατὰ τὴν ἐπ᾽ Αὐγέαν στρατείαν· διωχθέντα δὲ ἄχρι τῆς Βου- πρασίδος καὶ περιβλεψάμενον, ὡς οὐδεὶς ἐξίκετο τῶν πολεμίων, ἀναψῦξαί τε καὶ ἐκ τοῦ παραρρέοντος …

Anhang zu Kreta (Sammelzitate; Anonymes) (468)

(24,360 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 468 F 1BNJDiodor. 5, 64: περὶ δὲ Κρήτης νῦν διέξιμεν. οἱ μὲν γὰρ τὴν Κρήτην12κατοικοῦντές φασιν ἀρχαιοτάτους γενέσθαι παρ᾽ αὑτοῖς τοὺς ὀνομαζομένους3᾽Ετεόκρητας αὐτόχθονας, ὧν τὸν μὲν βασιλέα Κρῆτα καλούμενον πλεῖστα καὶ4μέγιστα κατὰ τὴν νῆσον εὑρεῖν τὰ δυνάμενα τὸν κοινὸν τῶν ἀνθρώπων βίον ὠφελῆσαι. (2) καὶ τῶν θεῶν δὲ τοὺς πλείστους μυθολογοῦσι παρ᾽ ἑαυτοῖς γενέσθαι τοὺς διὰ τὰς κοινὰς εὐεργεσίας τυχόντας ἀθανάτων τιμῶν. περὶ ὧν ἡμεῖς ἐν κεφαλαίοις τὰ παραδεδομένα διέξιμεν, ἀκολούθως τοῖς ἐνδοξοτά τοις τῶν τὰς Κρητικὰς πράξεις συνταξαμένων. (3) Πρῶτοι τοίνυν τῶν εἰς …
▲   Back to top   ▲