Search

Your search for 'dc_creator:( "Jacoby, Felix" ) OR dc_contributor:( "Jacoby, Felix" )' returned 962 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Gorgias von Leontinoi (407)

(65 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 407 T 1BNJ Philostrat. Vit. Soph. 1, 9, 2: ἐμπρέπων δὲ ( scil.ὁ Γοργίας) καὶ ταῖς τῶν ῾Ελλήνων πανηγύρεσι τὸν μὲν λόγον τὸν Πυθικὸν ἀπὸ τοῦ βωμοῦ ἥχησεν, ἐφ᾽ οὗ καὶ χρυσοῦςἀνετέθη ἐν τῶι τοῦ Πυθίου ἱερῶι, ὁ δὲ ᾽Ολυμπικὸς λόγος (p. 304) ὑπὲρ τοῦ μεγίστου αὐτῶι ἐπολιτεύθη. Jacoby, Felix (Berlin)

VI. Ambrakia

(18 words)

Author(s): Jacoby, Felix
VI. Ambrakia No comments by Jacoby. Jacoby, Felix (Berlin)

Anonymus <von Hermupolis> (637)

(646 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 637 F 1BNJP. Strassburg 481 s. IVp (ed. et suppl. Reitzenstein Zwei religionsgesch.Fragen, 1901, p. 53ff.): ** [ἐ]ξερύσας τινὰ μοῖραν ἑῆς πολυειδέος ἀλ̣κ̣[ῆς]· / κεῖνος δὴ νέος ἐστὶν ἐμὸς πατρώιος ῾Ερμῆς. / τῶι μάλα πόλλ᾽ ἐπέτελλε καμεῖν περικαλλέα κ[όσμον], / δῶκε δέ οἱ ῥάβδον χρυσέην διακοσμήτειραν, / 5πάσης εὐέργοιο νοήμονα μητέρα τέχνης. / σὺν τῆι ἔβη Διὸς υἱὸς ἑ[οῦ] γενετῆρος ἐφετμήν / πᾶσαν ἵνα κρήνειεν, ὁ δ᾽ ἥμενος ἐν περιω πῆι / τέρπετο κυδαλίμου θηεύμενος υἱέος ἔργα. / αὐτὰρ ὁ θεσπεσίην φορέων τετράζυγα μορφήν / 10ὀφθαλμοὺ[ς κάμ]μυσε κ[εδαζ]ομένης ὑπὲρ αἴγλης / * *…

Demetrios von Odessos (808)

(49 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 808 T 1BNJ Steph. Byz. s.v. ᾽Οδησσός · πόλις ἐν τῶι Πόντωι πρὸς τῶι Σαλμυδησσῶι .... ὁ πολίτης ᾽Οδησσίτης καὶ ᾽Οδησσεύς· ἐχρημάτιζον δὲ῾Ηρακλείδης ἱστοριογράφος (VI) καὶ Δημήτριος ὁ περὶ τῆς πατρίδος γράψας. Jacoby, Felix (Berlin)

Philonides von Kreta (121)

(290 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die gleichsetzung des bematisten mit Plinius' autor ist nicht beweisbar, mir aber wahrscheinlicher, als die mit dem ganz unbekannten Ph von Mekyberna (VI). dann ging das buch, wie das des Diognetos, über das aktenmäßige und technische hinaus. andernfalls ist es zweifel- haft, ob Ph überhaupt geschrieben hat. ἡμεροδρόμας ] Plin. NH II 181 eiusdem Alexandri cursor Philonides ex Sicyone Elin mille et ducenta stadia novem diei confecit horis, indeque, quamvis declivi itinere, tertia noctis hora remensus est saepius. causa, quod eunti cum sole iter erat, eundem remeans o…

Antidamas von Herakleopolis (152)

(187 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Offenbar schwindelzitate. von A ist zwar nichts bekannt; aber nach F 1 müßte Mnaseas lateinisch geschrieben haben.   FGrH 152 F 1BNJ ( Script. Al. M. p. 162) = Fulgent. Expos. serm. ant. 2 p. 111, 14 HelmFulgent. Expos. serm. ant. 2 p. 111, 14 Helm: vispillones dicti sunt baiules, quamvis Antidamas Eracleopolites vispillones dixerit1 nudatores cadaverum, sicut in Historia Alexandri Macedonis scripsit dicens: « plus quam trecentos cadaverum vispillones repperiens crucibus fixit.» tamen Mnaseas scribit in Europae libro (V) Apollinem, posteaquam a Jove victus atque2 inte…

Apollonios von Aphrodisias (Karien) (740)

(1,102 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 740 T 1BNJ Suda s.v. ᾽Απολλώνιος ᾽Αφροδισιεύς · ἀρχιερεὺς καὶ ἱστορι κός. γέγραφε Καρικά· Περὶ Τράλλεων· Περὶ ᾽Ορφέως καὶ τῶν τελετῶν αὐτοῦ1 (T 232 Kern).   FGrH 740 F 1BNJ Steph. Byz. s.v. Κουρόπολις · πόλις Καρίας· ᾽Απολλώνιος Καρι κῶν α ̅. τὸ ἐθνικὸν Κουροπολῖται.   FGrH 740 F 2BNJSteph. Byz. s.v. Βάργασα · πόλις Καρίας· ἀπὸ Βαργάσου τοῦ υἱοῦ2Βάργης καὶ ῾Ηρακλέους, ὃν ἐδίωξε Λάμος ὁ ᾽Ομφάλης καὶ ῾Ηρακλέους, ὡς3᾽Απολλώνιος Καρικῶν δ ̅. τὸ ἐθνικὸν Βαργασηνός, ὡς αὐτὸς (F 12) ις (?).4   FGrH 740 F 3BNJ Steph. Byz. s.v. ῞Υδη · πόλις Λυδίας, ἐν ἧι ὤικει ᾽Ομφάλη δυ ναστεύουσα Λυδῶν,…

Ergias von Rhodos (513)

(738 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 513 F 1BNJAthen. 8, 61 p. 360 D—361 C: ᾽Εργίας οὖν ὁ ῾Ρόδιος ἐν1τοῖς Περὶ τῆς πατρίδος προειπών τινα περὶ τῶν κατοικησάντων τὴν νῆσον Φοινίκων, φησὶν ὡς«οἱ περὶ Φάλανθον ἐν τῆι ᾽Ιαλυσῶι πόλιν2ἔχοντες ἰσχυροτάτην τὴν ᾽Αχαίαν καλουμένην καὶ ὔδατος ἐγκρα-3τεῖς ὄντες, χρόνον πολὺν ἀντεῖχον ᾽Ιφίκλωι πολιορκοῦντι· ἦν γὰρ4αὐτοῖς καὶ θέσφατον ἐν χρησμῶι τινι λελεγμένον ἕξειν τὴν χώραν ἕως κόρακες λευκοὶ γένωνται καὶ ἐν τοῖς κρατῆρσιν ἰχθύες φανῶσιν. ἐλπίζοντες οὖν τοῦτ᾽ οὐδέποτε ἔσεσθαι, καὶ τὰ πρὸς5τὸν πόλεμον ῥαιθυμοτέρως εἶχον. ὁ δ᾽ ῎Ιφικλος πυθόμενος παρά τινος τὰ τῶν Φοινίκ…

Metrodoros von Skepsis (184)

(4,246 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der günstling des Mithridates scheint nicht nur wegen seines tragischen endes die phantasie der zeitgenossen stark beschäftigt zu haben, ist aber trotz der ausgiebigen berichte (T 2—3 weder als person noch als schriftsteller recht faßbar. es mag der vulgaten auffassung (Zeller Ph d Gr4 III 1, 545, 2; Susemihl Gr LG II 352; Christ-Schmidt GGr L6 II 400 u. a.) zugegeben werden, daß die sämtlichen nachrichten sich zur not in dem von Strabon fortgelassenen ersten teil des βίος T 2 unterbringen lassen, weil die folge der namen Δημήτριος — Μητρόδωρος die einreihung von T …

* Kritolaos (823)

(487 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 823 F 1BNJ Festus p. 326 M (p. 438, 27 Li): Salios· a saliendo et1 saltando dictos esse quamvis dubitari non debeat, tamen Polemon (IV) ait Arcada quendam fuisse nomine Salium, quem Aeneas a Mantinea in Italiam deduxerit, qui iuvenes Italicosἐνόπλιον saltationem docuerit at2 Critolaus Saonem ex Samothrace, cum Aenea deos Penates qui Lavinium transtulerit, saliare genus saltandi instituisse, a quo appellatos Salios. quibus per omnis dies, ubicumque manent, quia amplae ponuntur cenae, si quae aliae magnaedum, saliares appel-3 lantur.   FGrH 823 F 2BNJ [Plut.] Parall. min. 6 B …

(H)agias-Derkylos (305)

(4,843 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die guten grammatiker zitieren das buch als ᾿Αγίας καὶ Δερκύλος1), und, wenn sie einen buchtitel geben (*), als ᾿Αργολικά: *Schol. Anti- mach. F 4; Schol. Kallim. F 8; Schol. Eurip. F 7; wahrscheinlich auch Schol. Pindar. F 9; dazu der für buchtitel besonders vertrauenswürdige *Athenaios F 3 und Clemens F 2 aus einem älteren grammatiker oder chronographen, vielleicht Dionysios von Halikarnass. Danach wird man den rest der zitate beurteilen müssen: ᾿Αγίας ἐν α ᾿Αργολικῶν Schol. Hom. F 1 und blosses Δερκύλος Schol. Eurip. F 6 (und Et. M. F 5). Nach der steten folge der…

Andron von Halikarnassos (10)

(3,576 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Den Halikarnassier (F 6 7) als verfasser der Συγγένειαι (F 1. 5. Συγγενικά F 2. 3. ῾Ιστορίαι F 4; letztere nicht etwa eine zeitgeschichte; s. F 18) sichert der inhalt. der name mehrfach in der liste der Poseidonpriester von Halikarnaß (Dittenberger Syll.2 608). eine Περιστερὰ ῎Ανδρωνος ῾Αλικαρνασσέως θυγάτηρ, ᾿Αρίστωνος δὲ Κιανοῦ γυνή in Athen begraben (I G II 2773b. Wilhelm Beiträge zur griech. Inschriftenkunde 1909, 70). von ihm zu scheiden sind der etwa gleichzeitige A. von Teos (V), der ältere Ephesier (IV) und der wesentlich…

Herakleides von Magnesia (187)

(95 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Dürftige reste einer sicher sehr ausgedehnten, soweit griechisch wohl meist enkomiastischen und propagandistischen spezialliteratur über Mithridates; die großen geschichtswerke, d. h. vor allem oder allein Poseidonios — denn die meisten darstellungen dieser zeit sind römische — standen anders zu Rom. Herakleides gehört sehr wahrscheinlich in sullanische zeit und ist sicher nicht der von Dion. Hal. De comp. verb. 4 (76 T 10) genannte.   FGrH 187 T 1BNJ Diog. Laert. V 94: τρισκαιδέκατος (sc. ῾Ηρακλείδης) Μάγνης, Μιθριδατικὰ γεγραφώς. Jacoby, Felix (Berlin)

XIII. Byzanz

(842 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XIII. Byzanz Eine chronik oder ähnliches hat es nicht gegeben; die überlieferung über gründung und ältere geschichte ist dürftig und widerspruchsvoll1. Das erste was wir kennen ist die historische monographie, die der Akademiker Leon aus Byzanz als zeitgenosse und mithandelnder über die belagerung durch Philipp im j. 340 geschrieben hat: es waren keine Φιλιππικά (der titel ist unzweideutig), und es ist nicht zu sagen wie weit er auf die vorgeschichte der stadt und ihre altertümer einging. Aber Pompeius Trogus hat zu diesem jahre Byzantii origines eingelegt, von denen Justin. 9…

Sammelzitate. Anhang (496)

(2,346 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 496 F 1BNJParthen. Narr. am. 14: Περὶ ᾽Ανθέως. ἱστορεῖ ᾽Αριστο-1τέλης (IV) καὶ οἱ τὰ Μιλησιακά. ᾽Εκ δὲ ῾Αλικαρνασσοῦ παῖς ᾽Ανθεὺς2ἐκ βασιλείου γένους ὡμήρευσε παρὰ Φοβίωι, ἑνὶ τῶν Νειλειδῶν τότε κρατοῦντι3Μιλησίων. τούτου Κλεόβοια, ἥν τινες Φιλαίχμην ἐκάλεσαν, τοῦ Φοβίου γυνή, ἐρασθεῖσα πολλὰ ἐμηχανᾶτο εἰς τὸ προσαγαγέσθαι τὸν παῖδα. (2) ὡς δὲἐκεῖνος ἀπεωθεῖτο, ποτὲ μὲν φάσκων ὀρρωδεῖν μὴ κατάδηλος γένοιτο, ποτὲ δὲ Δία Ξένιον καὶ κοινὴν τράπεζαν προισχόμενος, ἡ Κλεόβοια κακῶς φερο-45μένη ἐν νῶι εἶχε τίσασθαι αὐτόν, ἀνηλεῆ τε καὶ ὑπέραυχον ἀποκαλουμένη.6 (3) ἔνθα δὴ χρόν…

Xenophon <von Samos> (540a)

(38 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 540a T 1BNJInschr. v. Samos (Heraion Inv. no. 183): ὁ δῆμος Ξενοφῶντα᾽Αρίστου / παῖδα, ἱστοριῶν / συνγραφέα τέλειον /῞Ηρηι. Jacoby, Felix (Berlin)

Mimnermos von Smyrna/Kolophon (578)

(678 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 578 F 1BNJSchol. Antimach. (P. Cair. 65741; P. Mil. I. no. 17 col. II 27) p. 83 Wyss: Μίμνερμ[ος] δ᾽ [ἐν] τῆι Σμυρν[η]ίδι · «ὣς οἱ πὰρ βασιλῆος, ἐπε[ὶ ρ᾽] ἐνεδέξατο μῦθον, /1ἥ[ιξα]ν κοίληισ᾽ ἀσπίσι φραξάμενοι».   FGrH 578 F 2BNJStrabon 14, 1, 3 p. 633: Κολοφῶνα δ᾽ ᾽Ανδραίμων Πύλιος ( scil.κτίζει), ὥς φησι καὶ Μίμνερμος ἐν Ναννοῖ (F 10 Bgk).   FGrH 578 F 3BNJStrabon 14, 1, 4 p. 634: ἀπελθόντες δὲ παρὰ τῶν ᾽Εφεσίων οἱ Σμυρναῖοι στρα τεύουσι ἐπὶ τόπον, ἐν ὧι νῦν ἐστιν ἡ Σμύρνα, Λελέγων κατεχόντων, ἐκβαλόντες δ᾽ αὐτοὺς ἔκτισαν τὴν παλαιὰν Σμύρναν, διέχουσαν τῆς ν…

Glaukippos (363)

(352 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die praxis, die wir aus inschriften des 4. und 3. jhdts zwischen 333/2 und 247/6 kennen, ist die dass man den schalttag — und nur von diesem ist hier die rede, nicht von dem schaltmonat 1) — dem Skirophorion nur hinzufügt, wenn dieser ein ‘hollow month’ war; war er voll, so gab man ihn (regellos?) einem der drei voraufgehenden monate, um einen monat von 31 tagen zu vermeiden 2). Auch weiterhin bis tief ins 2. jhdt v. Chr. bestand offenbar die beschränkung der einschaltung von einem oder mehreren tagen auf den letzten monat des jahres nicht 3). Wenn also Macrobius' angabe zu…

Markellos (671)

(363 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 671 F 1BNJProklos in Plat. Tim. 24E-25A (I 177, 10 Diehl): τότε γὰρ πορεύσιμον ἦν τὸ ἐκεῖ πέλαγος ( scil.τὸ ᾽Ατλαντικόν)· νῆσον γὰρ πρὸ τοῦ στόματος εἶχεν, ὃ καλεῖτε … ὑμεῖς ῾Ηρακλέους στήλας. ἡ δὲ νῆσος ἅμα Λιβύης ἦν καὶ ᾽Ασίας μείζων, ἐξ ἧς ἐπιβατὸν ἐπὶ τὰς ἄλλας νήσους τοῖς τότεἐγίγνετο πορευομένοις, ἐκ δὲ τῶν νήσων ἐπὶ τὴν καταντικρὺ πᾶσαν ἥπειρον τὴν περὶ τὸν ἀληθινὸν ἐκεῖνον πόντον] ὅτι μὲν ἐγένετο τοιαύτη τις νῆσος καὶ τηλι-12καύτη, δηλοῦσί τινες τῶν ἱστορούντων τὰ περὶ τῆς ἔξω θαλάττης. εἶναι γὰρ καὶ ἐν τοῖς αὐτῶν χρόνοις ἐπτὰ μὲν νήσους ἐν ἐκείνωι τῶι πελάγειΠερσεφόνης ἱεράς, …

Philokrates (601)

(472 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die änderung des autornamens in Φιλοστέφανος1) ist schlimmer als willkür: weder gab es Thettalika von ihm, noch, wenn es solche gegeben hätte, konnte die autorschaft zweifelhaft sein. Wenn die letztere notiz (wie wahrscheinlich) aus Kallimachos' Pinakes stammt, so gehört der autor ins 4. jhdt; und diesen ansatz empfiehlt auch das zitat in der Bibliothek 2). Der name ist auch in Thessalien nicht selten, und minde- stens einer seiner träger war στρατηγὸς Θεσσαλῶν3), sodass der autor-— wie die meisten älteren und echten lokalhistoriker — aus guter …
▲   Back to top   ▲