Search

Your search for 'dc_creator:( "Jacoby, Felix" ) OR dc_contributor:( "Jacoby, Felix" )' returned 962 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Eustochios von Kappadokien (738)

(154 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 738 T 1BNJSuda s.v. Εὐστόχιος Καππαδόκης · σοφιστής. ἔγραψε τὰ κατὰΚώνσταντα τὸν βασιλέα (337-350)· καὶ ᾽Αρχαιολογίαν Καππαδοκίας καὶ1λοιπῶν ἐθνῶν.2   FGrH 738 F 1BNJ Steph. Byz. s.v. Παντικάπαιον · πόλις μεγίστη, τῶν κατὰ Βόσπορον34μητρόπολις. ὠικίσθη δὲ παρὰ Αἰήτου παιδός, λαβόντος τὸν τόπον παρ᾽ ᾽Αγαήτου5Σκυθῶν βασιλέως καὶ καλέσαντος τὴν πόλιν ἀπὸ τοῦ παραρρέοντος ποταμοῦ Παντικάπου. ὁ πολίτης Παντικαπαιεύς· λέγεται καὶ Παντικαπαιάτης· ἔστι δὲ6Παντικαπεὺς ὡς ἀπὸ τοῦ Παντικάπη, ὡς τοῦ Σινώπη τὸ Σινωπεύς. τὸ δὲ7Παντικάπη (?) κεῖται παρὰ Εὐστοχίωι.8 Notes^ …

Demades von Athen (227)

(1,290 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Beim ersten blick fällt die außerordentlich geringe zahl von rein autobiographischen schriften bei den Griechen gegenüber ihrer frühen und starken verbreitung bei den Römern auf. selbst wenn wir an- nehmen, daß manches bis auf die namen verloren ist, gibt es keine parallele zu den vielen Commentarii de vita sua römischer feldherrn nicht nur der ausgehenden republik, sondern auch noch in der monarchie, und vor allem nicht zu den selbstbiographien der herrscher von Caesar bis Septimius Severus. die existenz v…

Theotimos (834)

(125 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 834 F 1BNJ[Plut.] Parall. min. 8 B p. 307 DE: Πορσίνας Τούσκων βασιλεὺς1πέραν Θύμβρεος ποταμοῦ στρατεύσας ἐπολέμησε ῾Ρωμαίοις, καὶ τὴν ἀπὸ σιτίων φερο-2μένην εὐθηνίαν μέσην λαβὼν λιμῶι τοὺς προειρημένους ἔτρυχεν. ῾Οράτιος δὲ Κάτλος3στρατηγὸς χειροτονηθεὶς τὴν ξυλίνην κατελάβετο γέφυραν, καὶ τὸ πλῆθος τῶν βαρβάρων διαβῆναι βουλόμενον ἐπεῖχε. πλεονεκτούμενος δ᾽ ὑπὸ τῶν πολεμίων προσέταξε τοῖςὑποτεταγμένοις κόπτειν τὴν γέφυραν, καὶ τὸ πλῆθος τῶν βαρβάρων διαβῆναι βουλόμενον ἐκώλυσε. βέλει δὲ τὸν ὀφθαλμὸν πληγείς, ῥίψας ἑαυτὸν εἰς τὸν ποταμὸν διενήξατο εἰς4τοὺς οἰκείο…

Sammelzitate (427)

(1,626 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 427 F 1BNJ Harpokr. (Suda) s. v. Ταμύναι · Αἰσχίνης Κατὰ Κτησιφῶντος1 (3, 86; 88; cf. 2, 169). πόλις ἐστὶν ἐν Εὐβοίαι ἐν τῆι χώραι τῆι ᾽Ερετριέων αἱ Ταμύναι, ἔνθα καὶ ἱερὸν ᾽Απόλλωνος, ὡς οἵ τε τὰ Εὐβοικὰ γράψαντες2μαρτυροῦσι καὶ Σιμων<ίδης> ἐν τῶι εἰς Λυσίμαχον τὸν ᾽Ερετριέα θρήνωι3 ( PLG4 III 402, 35). Commentary F 1 Strab. 10, 1, 10ἐν δὲ τῆι ᾽Ερετρικῆι πόλις ἦν Ταμύναι, ἱερὰ τοῦ ᾽Απόλλωνος· ᾽Αδμήτου δ᾽ ἵδρυμα λέγεται τὸ ἱερόν, παρ᾽ ὧι θητεῦσαι λέγουσι τὸν θεὸν αὐτόν, πλησίον τοῦ πορθμοῦ. Der text ist offenbar gestört4; aber den Apollonkult und agone bezeugen die inschriften5, und di…

(P. Anteius) Antiochos von Aigai (747)

(451 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 747 T 1BNJ Philostrat. Vit. Soph. 2,4: ᾽Αντίοχον δὲ τὸν σοφιστὴν αἱ Κιλίκων Αἰγαὶ ἥνεγκαν οὔτω τι εὐπατρίδην, ὡς νῦν ἔτι τὸ ἀπ᾽ αὐτοῦ γένος ὑπάτους εἶναι ..... ἀκροα τὴς ὁ ᾽Αντίοχος ἐν παισὶ μὲν Δαρδάνου τοῦ ᾽Ασσυρίου, προιὼν δὲ ἐς τὰ μειράκια Διο νυσίου ἐγένετο τοῦ Μιλησίου, κατέχοντος ἥδη τὴν ᾽Εφεσίων ..... ἄριστα δὲ καὶ ὑπὲρ τῶν Κρητῶν ἀπολελόγηται τῶν κρινομένων ἐπὶ τῶι τοῦ Διὸς σήματι, φυσιολογίαι τε καὶ θεολογίαι πάσηι ἐναγωνισάμενος λαμπρῶς. τὰς μὲν οὖν μελέτας αὐτοσχεδίους ἐποιεῖτο, ἔμελε δὲ αὐτῶι καὶ φροντισμάτων, ὡς ἕτερά τε δηλοῖ τῶν ἐκείνου καὶ μάλιστα ἡ ἱ…

Metrophanes (796)

(130 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 796 T 1BNJ Suda s.v. Μητροφάνης · Εὐκαρπίας τῆς Φρυγίας· σοφιστής. ἔγραψε περὶ τῆς Φρυγίας αὐτῆς(?) βιβλία β ̅· Περὶ ἰδεῶν λόγου· Περὶ στάσεων· Εἰς τὴν ῾Ερμογένους Τέχνην ὑπόμνημα· Εἰς ᾽Αριστείδην ὑπόμνημα.1   FGrH 796 F 1BNJ* Steph. Byz. s.v. Εὐκαρπία · δῆμος τῆς Μικρᾶς Φρυγίας. ἱστορεῖ2Μητροφάνης τὸν βότρυν ἐκεῖ τοσοῦτον γίνεσθαι τὸ μέγεθος ὅσον ἅμαξαν3ἀπ᾽ αὐτοῦ σχισθῆναι κατὰ μέσης· καὶ οὔτως ἐκλήθη διὰ τὸ εὄφορον. περὶ4αὐτῆς γὰρ οἱ βάρβαροι ἔλεγον, ὅτι Δήμητρι καὶ Διονύσωι Ζεὺς τὴν χώραν τὴν τῶν Εὐκαρπ<έ>ων δοίη.5 Notes^ back to text1. εἰς τὴν om. A εἰς — ὑπόμνημα om. G^ …

XLVII. Lokrer

(248 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XLVII. Lokrer Von ‘Boeotien, Phokis, Lokris, Thessalien’, und überhaupt von Nord und Westgriechenland sagt Wilamowitz Ar. u. Ath. II p. 21f. ‘so reich die mythen1 sind, nirgends auch nur die spur einer älteren historischen überlieferung’, was zutrifft, wenn man ‘literatur’ für ‘überlieferung’ ein setzt. Wirklich charakteristisch ist aber dass es über Lokris auch in der hellenistischen zeit keine landesgeschichte, periegese, oder spezialschrift gegeben zu haben scheint. Strabon 9, 4 zitiert ausser Homer nur Herodot, Hellanikos, Ephoros2, und die vielen anonymen zitate (φασί, …

Philostratos von Athen (99)

(257 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Zeitgenosse des Dexippos (100), Nikostratos (98) u. a.; auf T 1 ist wenig verlaß, da Longin unter Aurelian gestorben ist; auch das verhältnis zu den Philostraten von Lemnos, wenn ein solches bestand, scheint nicht näher zu bestimmen. zeitlich könnte er der vierte, bei Suidas fehlende sein, der s. III2 die zweiten Εἰκόνες verfaßte, oder der archon von 262/3 (?) L. Flavius Philostratos aus dem demos Steiria (IG III 1202). aber der name ist unendlich häufig. das werk scheint eine zeitgeschichte gewesen zu sein.   FGrH 99 T 1BNJ Synkell. p. 721, 4 Bonn: Αὐρηλιανὸς (270—275) τοὺς …

X. Arkadien

(3,332 words)

Author(s): Jacoby, Felix
X. Arkadien Die literatur über Arkadien1 beginnt im epos2 und der älteren Genealogie, für die beide die landschaft (im gegensatz zu den historischen zuständen) eine politische einheit ist. Das erste selbständige buch schreibt, wie für Argos und Athen, Hellanikos wohl im letzten drittel des 5. jhdts. Wir wissen von ihm nicht mehr als dass es ebenfalls die sagengeschichte gab, vielleicht sich auf sie beschränkte3, was kein recht gibt es in den diskussionen besonders über die königsliste als nonexistent zu be handeln. Es sah gewiss nicht aus wie die Atthis, die eine wirkliche lokal ch…

Aristagoras (von Milet?) (608)

(1,034 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 608 T 1BNJ Diog. Laert. 1, 72: ᾽Αρισταγόρας ὁ Μιλήσιος (F 11).   FGrH 608 T 2BNJ Steph. Byz. s.v. Γυναικόσπολις · .... ᾽Αρισταγόρας δὲ οὐ πολλῶι1νεώτερος Πλάτωνος (F 8).   FGrH 608 T 3BNJ Plin. N.H. 1, 36: opera mirabilia in terris: Sphinx Aegyptia;2 pyramides; Pharos; labyrinthi..... ex auctoribus ..... externis…. Alexandro Polyhistore (273), Apione Plistonice (616), Duride (76), Herodoto,3 Euhemero (63), Aristagora (F 6), Dionysio (653), Artemidoro (V), Butorida (654), Antisthene (655), Demetrio (643), Demotele (656), Lycea4 (613).   FGrH 608 F 1BNJ Steph. Byz. s.v. ῾Ερμοτυμ…

LXVII. Sikyon

(482 words)

Author(s): Jacoby, Felix
LXVII. Sikyon Die historische literatur über Sikyon war gering. Wir kennen — ausser der älteren Anagraphe, die aber ins gebiet der Musikund Literatur geschichte gehört — nur die Σικυωνικά des Menaichmos, die die gesamte tradition zu einer wirklichen lokalgeschichte verarbeitet haben1. Denn das werk des Sikyoniers Diogenes — von dem wir nicht wissen ob es stadtgeschichten enthielt — handelte über die ganze Peloponnes2; und Arats Memoiren3 boten zwar viel für die geschichte Sikyons im 3. jhdt, aber schwerlich etwas für die vorzeit. In der technischen literatur…

Skamon von Mytilene (476)

(1,741 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Skamon 1), den die (nicht vollständige und nicht durchweg chrono- logische) liste der heurematographen T 3 an erster stelle und vor dem Eresier Theophrastos nennt, ist gewiss der sohn des berühmten Hellani- kos 2), dessen vita einen sohn dieses namens bezeugt 3). Das gibt die zeit, und ein buch Περὶ εὑρημάτων erwarten wir geradezu im anfang des 4. jhdts. Es mag das erste seiner art gewesen sein 4), und scheint dauernd benutzt zu sein 5), während die Λεσβιακά (in éinem buche, das wohl nur ergänzung zu dem des vaters war) hinter Myrsilos zurücktraten. Die ano…

Chronikon Romanum (IG XIV 1297) (252)

(1,416 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Henzen Annal. dell' Instit. 1853, 83; Jahn-Michaelis Griech. Bilder- chroniken 1873, 77; Kaibel IG XIV 1297. dünne, an allen ecken be- schädigte marmorplatte mit sehr kleiner schrift, ähnlich den Ilischen tafeln, italischen ursprungs (A 4 Πραενεστωι ). griechische vorlage an sich wahrscheinlich und dadurch bestätigt, daß der verfasser nicht nach konsuljahren datiert (s. zu A 1—2; 4—5; Henzen Rh M IX 1854, 161). dann ist sein jahr sicherlich das gewöhnliche olympiadenjahr der nach- apollo…

Antiochos (29)

(311 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Wenn die Μυθικά existiert haben, sind sie vielleicht mit den ῾Ιστορίαι , die Schwartz R E I 2493 no. 61 für fälschung Hadrianischer zeit hält, identisch. ihr verfasser jedenfalls nicht der sophist A. aus Aigai in Kilikien (VI) von dessen ῾Ιστορία wir nichts wissen.   FGrH 29 F 1BNJPtolemai. Chenn. bei Phot. Bibl. 190 p. 150 a 37: ὡς ᾽Αθηνόδωρος ὁ ᾽Ερετριεὺς ἐν ὀγδόωι ῾Υπομνημάτων (IV) φησὶ Θέτιν καὶΜήδειαν ἐρίσαι περὶ κάλλους ἐν Θεσσαλίαι, καὶ κριτὴν γενέσθαι ᾽Ιδομενέα· καὶ προσνεῖμαι Θέτιδι τὴν νίκην, Μήδειαν δ᾽ ὀργισθεῖσαν εἰπεῖν ῾Κρῆτες ἀεὶ ψε…

Menelaos von Aigai (384)

(923 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die möglichkeit, dass das umfangreiche gedicht nicht ein heroisches sondern ein landschaftliches epos 1) war, ist gegeben weil in buch I ein böotisches urvolk vorkam, in IV vielleicht der katalog der Sieben gegen Theben. Aber das beweist nicht unbedingt 2), und beziehungen auf his- torische zeit sind zweifelhaft 3); der bibliographisch genauere titel Θηβαίς4) spricht eher dagegen. Freilich wissen wir nichts von M.s son- stiger produktion, und können auch seine zeit nicht bestimmen. Aber für Kaiserzeit spricht m.e. die art der berücksichtigung durch Longinus 5), …

Semeronios der Babylonier (686)

(91 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 686 F 1BNJ Chron. Paschal. p. 68 Bonn.: μετὰ τὸν Νίνον ἐβασίλευσεν Θούρρας ὀνόματι, ὅντινα ὠνόμασεν ὁ τούτου πατὴρ Ζάμης, ὁ τῆς ῾Ρέας ἀδελφός, ῎Αρεα εἰς ὄνομα τοῦ πλάνητος ἀστέρος .... καὶ μετὰ τὴν τελευτὴν ῎Αρεως ἐβασίλευσεν ὁ Λάμης· καὶ μετὰ Λάμην ἐβασίλευσεν ᾽Ασσυρίων Σαρδανάπαλλος ὁ μέγας, ὅντινα Περσεὺς ὁ Δανάηςἐφόνευσεν, καὶ ἀφείλετο τὴν βασιλείαν ἀπὸ ᾽Ασσυρίων, καὶ βασιλεύσας αὐτῶν εἰς τὸ ἴδιον ὄνομα ἐπεκάλεσεν αὐτοὺς Πέρσας. ἅτινα συνεγράψατο Σεμηρώνιος ὁ Βαβυλώνιος, Πέρσης. Jacoby, Felix (Berlin)

Aristos von Salamis (Kypros) (143)

(650 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die gleichsetzung mit dem allmächtigen günstling des Antiochos II (Niese Gesch. d. gr. und mak. Staaten II 134, 3) liegt nahe, namentlich wenn in F 2 A.s name etwa nur das schon von Kleitarchos (137 F 31) berichtete faktum der gesandtschaft deckt und die weitere ausführung Asklepiades gehört. T 2 widerspricht nicht; und die ableitung von F 3 aus Polemon ist durchaus fraglich. von der gleichsetzung mit ᾿Αρίστων ὁ γεγραφὼς ᾿Αθηναίων ἀποικίας (III) oder dem Eratosthenesschüler Aristis (Suid. s. ᾿Ερατοσθένης ) wird man ebenso absehen, wie von einem urteil üb…

Hellanikos von Lesbos (645a)

(50 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 645a F 1BNJ Athen. 14, 66 p. 652 A(I 67; 157; 4 F 56) : ϕοίνικα δὲ τὸν καρπὸν καὶ ῾Ελλάνικος κέκληκεν ἐν τῆι Εἰς ῎Αμμωνος ἀναβάσει, εἰ γνήσιον τὸ σύγ γραμμα. Jacoby, Felix (Berlin)

C. Sulpicius Galba (92)

(320 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die freilich unsichere ergänzung Croenerts führt auf einen abriß der universalgeschichte; und die zwei fragmente — Galba wird nur von den zeitgenossen Juba, Livius und vielleicht Varro (T 3) zitiert — widersprechen wenigstens nicht. daß er griechisch geschrieben hat, muß man doch aus der delphischen ehrung schließen. bald darauf schrieb Trogus die erste lateinische universalgeschichte, was die literaturgeschichte besonders notierte (zu no. 193).   FGrH 92 T 1BNJ Sueton. Galba 3: avus (des kaisers Galba) clarior studiis quam dignitate — non enim egressus praetur…

Zweifelhaftes; Schwindelautoren (321)

(523 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 321 F 1BNJSchol. Apoll. Rhod. 1, 164: καὶ μὴν ᾽Αμφιδάμας Κηφεύς τ᾽ἴσαν ᾽Αρκαδίηθεν / .... τρίτατός γε μὲν ἕσπετ᾽ ἰοῦσιν / ᾽Αγκαῖος, τὸν μέν ῥα πατὴρ Λυκόορ γος ἔπεμπεν] Λυκούργου καὶ ᾽Αντινόης ᾽Αγκαῖος καὶ ῎Εποχος. τιμᾶται δὲ ὁ Λυκοῦρ- 1 2 γος παρ᾽ ᾽Αρκάσιν, ὥς φησιν ᾽Αριστομένης (364 F 1). μνημονεύει καὶ ῞Ομηρος34 ( Il.Η 132ff.) τούτου τοῦ Λυκούργου «τὸν Λυκόοργος — ὑποφθὰς δουρὶ μέσον περόνησε». καὶ ἄγεται Μώλεια ἑορτὴ παρὰ ᾽Αρκάσιν, ἐπειδὴ Λυκοῦργος λοχήσας κατὰ τὴν μάχηνεἷλεν † ᾽Ερευθαλίωνα. μῶλος δὲ ἡ μάχη.5 Commentary F 1 A. gehört auch die erwähnung der Moleia6. Ein sonst un…
▲   Back to top   ▲