Search

Your search for 'dc_creator:( "Jacoby, Felix" ) OR dc_contributor:( "Jacoby, Felix" )' returned 962 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Hyperochos von Kyme (576)

(1,069 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Einzelschriften über sizilische und unteritalische städte fehlen — ab- gesehen von Aristoteles' Politieen — so gut wie ganz; selbst für Syrakus kennen wir nur spätes 1). Die Κροτωνιατῶν ὑπομνήματα der Pythagoras- vita Iamblichs § 26…

Damastes von Sigeion (5)

(2,488 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 5 T 1BNJ Suid. s. Δαμάστης · Σιγειεὺς ἀπὸ Σιγείου τῆς Τρωάδος, Διωξίπ- που υἱός, γεγονὼς πρὸ τῶν Πελοποννησιακῶν, σύγχρονος ῾Ηροδότωι, τῶν πλουσιωτάτων, ἱστορικός. γέγραφε Περὶ τῶν ἐν ῾Ελλάδι γενομένων· Περὶ γονέων καὶ προγόνων τῶν εἰς ῎Ιλιον στρατευσαμένων βιβλία δύο· ῾Εθνῶν…

Ineditum Vaticanum (839)

(993 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 839 F 1BNJCod. Vat. (Synesii) Gr. 435 (s. XIV) fol. 220: Πλουτάρ <χου12ἢ> Κεκιλίου ᾽Αποφθέγματα ῾Ρωμαικά. (1) οὐκ ἐβούλοντο οἱ παλαιοὶ ῾Ρ…

Derkyllos (288)

(1,819 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Dass der autor mit den ungewöhnlich vielen titeln, der Rosch. Lex. 5, 1010 noch ‘frühhellenistisch’ heisst, nach dem historiker von Argos (III E) erfunden ist, lässt sich nicht beweisen. hier und sonst ist es keineswegs sicher, dass dem für die pflanze citirten autor auch die geschichte gehört; F 6 mag der titel Περὶ ὀρῶν dafür sprechen; aber F 7 geht ein anderes zitat vorauf.   FGrH 288 F 1BNJ[Plut.] De fluv. 22, 4

XV. Chios

(285 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XV. Chios Die lokale literatur1 beginnt früh mit den Κτίσεις des Ion und Hel lanikos — doch wohl in dieser folge2. Horoi werden nicht zitiert, und von einer vorliterarischen chronik findet sich in der überlieferung keine spur. Der einzige sonst namentlich bekannte autor Περὶ Χίου, Zenis, gehört eher in hellenistische zeit als ins 4. jhdt, und es ist nicht zu sagen ob das buch eine volle geschichte der insel gab: das einzige fragment geht, wie das sammelzitat der τὰς ὑπὲρ τῆς Χίου συγγράψαντες ἱστορίας3 (wo der plural nicht viel besagt) auf die urzeit. In der Grossen Historie des 5. und 4. jhdts kam Chios oft vor4; und die allgemeine Periegese5, die Ionika6 und die hellenistischen bücher Περὶ νήσων haben die insel nicht übersehen. Das anonyme material ist garnicht spärlich. Notes^ back to text1. J. K. Whitte Liber de script. ant. Chiis, Hauniae 1841 ist mir nicht zugänglich. S. auch Ph. F. Argenti Bibliography of Chios, Oxford 1940.^ back to text2. S. zu 392 F 1 über Karer, Leleger, Pelasger.^ back to text3. 395 F 1.^ back to text4. Im 4. jhdt besonders bei dem Chier Theopomp (s. 1…

Zenis von Chios (393)

(137 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Ζῆνις, Ζηνᾶς, Ζηνῆς ist ein in Ionien nicht seltener kurzname; von dem letzten gibt es den genitiv Ζηνεῦς1), der vielleicht die variante erklärt. Seine zeit ist unbestimmbar, aber das 4. jhdt ist nicht unmöglich. Das einzige bruchstück möchte man nach Ion 392 F 1 verstehen: Z. hat an der vor-ionischen verbindung von Chios und Athen festgehalten, aber Ariadne durch Phaidra ersetzt, die als mutter von Theseussöhnen weniger schwierigkeiten machte.   FGrH 393 F 1BNJ Athen. 13, 77 p. 601 F: καὶ τὴν πρὸς ᾽Αθηναίους δ᾽ ἔχθραν δι…

Erxias (449)

(153 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Guter kurzname, wie der Erxion Anakreons (F 75 Diehl), bezeugt auch durch Archilochos 1); nicht mit dem Rhodier Ergias 2) zusammenzubringen.   FGrH 449 F 1BNJAthen.

Menaichmos von Sikyon (131)

(1,711 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Zeit durch…

Abaris (34)

(827 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die schriften der wundermänner sind wahrscheinlich nur erfindung Lobons (Hiller Rh. Mus XXXIII 518. Croenert Χάριτες Leo dargebr. 123ff.). daß Dionys noch eine prosaschrift des Aristeas besaß, ist aus 35 T 2 nicht zu entnehmen. Commentary T 0 Die schriften der wundermänner sind wahrscheinlich nur erfindung Lobons (Hiller Rh. Mus XXXIII 518. Croenert Χάριτες Leo dargebr. 123ff.). daß Dionys noch eine prosaschrift des Aristeas besaß, ist aus 35 T 2 nicht zu entnehmen. …

Artemidoros von Askalon (698)

(45 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 698 T 1BNJ Steph. Byz. s.v. ᾽Ασκάλων · .... πολλοὶ δὲ ἐξ αὐτῆς κεχρη-ματίκασι .... ἱστορικοὶ ᾽Απολλώνιος (VI) καὶ ᾽Αρτεμίδωρος ὁ τὰ περὶ Βιθυ- νίας γεγραφὼς καὶ ἄλλοι. Jacoby, Felix (Berlin)

III. Aioler

(989 words)

Author(s): Jacoby, Felix
III. Aioler Die titel lauten Αἰολικά und Περὶ Αἰολέων, nicht Περὶ τῆς Αἰολίδος, wie man das kolonialgebiet gewöhnlich nennt1, und die (leider sehr spärlichen) zitate gehen auf Delphi, Kalydon, and die sog. äolische wande rung. Wenn man eines von Hellanikos' vielen ethnographisch-lokal geschichtlichen werken Αἰολικά betitelte2 und wenn Staphylos Περὶ Αἰολέων schreibt, so dürfen wir schliessen, dass sie nicht nur über die klein asiatische Aiolis handeln wollten, sondern über alle gebiete, wo nach ansicht der alten historiker (und nur auf sie kom…

Anhang zu Samothrake (548)

(5,013 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 548 F 1BNJDiodor 5, 47: ταύτην γὰρ τὴν νῆσον ἔνιοι μέν φασι τὸ αλαιὸν Σάμον ὀνομασθῆναι, τῆς δὲ νῦν Σάμου κτισθείσης διὰ τὴν ὁμωνυμίαν ἀπὸ τῆς παρακειμένης τῆι παλαιᾶι Σάμωι Θράικης Σαμοθράικην ὀνομασθῆναι. (2) ὤικησαν δ᾽ αὐτὴν αὐτόχθονες1ἄνθρωποι · διὸ καὶ περὶ τῶν πρώτων γενομένων παρ᾽ αὐτοῖς ἀνθρώπων καὶ ἡγεμόνων οὐδεὶς παραδέδοται λόγος. ἔνιοι δέ φασι τὸ παλαιὸν Σαόννησον καλουμένην διὰ τοὺς ἀποικισθέν-23τας ἔκ τε Σάμου καὶ Θράικης Σαμοθράικην ὀνομασθῆναι. (3) ἐσχήκασι δὲ παλαιὸν ἰδίαν διάλεκτον οἱ αὐτόχθονες, ἧς πολλὰ ἐν ταῖς θυσίαις μέχρι τοῦ νῦν τηρεῖται. (3a) οἱ δὲ Σαμ…

Pausanias von (Damaskos O.) Antiocheia (854)

(2,339 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 854 T 1BNJ Konstant. Porph. De Them. 1 p. 17: τὸ θέμα τὸ καλούμενον ᾽Αρμε νιακὸν οὐ κύριον ἔχει τὸ ὄνομα, οὐδὲ ἀρχαία τίς ἐστιν ἡ τούτου προσηγορία .... δοκῶδὲ εἰπεῖν ὅτι ἐπὶ ῾Ηρακλείου τοῦ βασιλέως (610/41) καὶ τῶν κάτω χρόνων τὴν τοιαύτην προσηγορίαν ἐκληρονόμησεν· οὄτε γὰρ Στράβων ὁ γεωγράφος τῆς τοιαύτης ὀνομασίας ἐμνήσθη … οὄτε Μένιππος ὁ τοὺς σταδιασμοὺς τῆς ὅλης οἰκουμένης ἀπογραψάμενος (V) οὄτε μὴν Σκύλαξ ὁ Καρυανδηνὸς (709 F 13) οὄτε Πα̣υσανίας ὁ Δαμασκηνὸς οὄτε ἄλλος1τις τῶν ἱστορίας γεγραφότων.   FGrH 854 F 1BNJ Steph. Byz. s.v. Δῶρος · πόλις Φοινίκης ...... τὸ ἐθνικὸν…

Aspasios von Tyros (793)

(51 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 793 T 1BNJSuda s.v. ᾽Ασπάσιος Τύριος · σοφιστὴς ἱστορικός. ἔγραψε Περὶ Τύρου καὶ τῶν ἐν αὐτῆι· ῾Ιστορίαν σύμμικτον ἐν βιβλίοις κ ̅· Περὶ τέχνης1ῥητορικῆς· καὶ ἄλλα. Notes^ back to text1. Τύρου Mue ἠπείρου o αὐτῆι· ῾Ιστορίαν dist. MueJacoby, Felix (Berlin)

Demetrios (777)

(144 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 777 F 1BNJSchol. Lykophr. Al. 444: δοιοὶ δὲ ῥείθρων Πυράμουπρὸς ἐκβολαῖς / αὐτοκτόνοις σφαγαῖσι Δηραίνου κύνες / δμηθέντες αἰχμάσουσι λοισθίαν βοὴν / πύργων ὑπὸ πτέρναισι Παμφύλου κόρης. / αἰπὺς δ᾽ ἁλιβρὼς ὄχμος ἐν μεταιχμίωι / Μάγαρσος ἁγνῶν ἠρίων σταθήσεται, / ὡς μὴ βλέπωσι1μηδὲ νερτέρων ἕδρας / δύντες, φόνωι λουθέντας ἀλλήλων τάφους] Μάγαρσος2δὲ πόλις Κιλικίας μέσον τοῦ τάφου Μόψου καὶ ᾽Αμφιλόχου, ἔνθα καὶ Μαγαρσίας3᾽Αθηνᾶς ἱερόν. Δημήτριος δὲ ἐν τῶι α ̅ Περὶ Παμφυλίας φησὶ θυγα-4τέρα Παμφύλου, ἀφ᾽ ἧς τὴν πόλιν ὀνομασθῆναι. Notes^ back to text1. μάγαρσος (cl. I; Dac): μάργα…

Lysanias von Mallos (426)

(576 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Ich sehe keinen grund zu zweifeln dass das wirklich ein buch über Eretria war, das freilich nicht von einem lokalen autor geschrieben ist. Seine zeit ist nicht zu bestimmen: zu den lokalhistorikern, die seit ca. 400 gegen Herodot polemisierten, gehört der verfasser kaum; und mit Ly- sanias von Kyrene, Eratosthenes' lehrer, hat er sicher nichts zu tun.   FGrH 426 F 1BNJPlutarch. De Herod. mal. 24 p. 861 A—D: ἐν δὲ τοῖς ἐφε ξῆς (Herodt. 5, 100/2) τὰ περὶ Σάρδεις διηγούμενος, ὡς ἐνῆν μάλιστα διέλυσε καὶ διελυμήνατο τὴν πρᾶξιν, ἃς μὲν ᾽Αθηναῖοι ναῦς ἐξέπεμψαν ῎Ιωσι τιμωροὺςἀποστᾶσ…

LXI. Phokis

(418 words)

Author(s): Jacoby, Felix
LXI. Phokis Ob es eine landesgeschichte von Phokis gegeben hat ist trotz Pausan. 10 zweifelhaft; ebenso ob Aristoteles neben der delphischen Politie eine solche der Phoker verfasst hat1. Wir kennen nur das spezialbuch Polemons mit dem bemerkenswerten nebentitel, der doch wohl vor allem die vielfach sehr engen beziehungen zwischen Phokis und Athen re flektiert2. Er stützt sich schwerlich allein auf die gründungslegende der phokischen stadt St(e)iris, deren geschichtlicher wert dahingestellt bleiben mag3: συγγένεια als politischer terminus ist in hellenistischer zeit…

Herophanes von Troizen (605)

(935 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 605 F 1BNJPausan. 2, 34, 4: τὰ μὲν δὴ Μέθανα ἰσθμός ἐστι τῆς Πελοποννή σου, ἐντὸς δὲ τοῦ ἰσθμοῦ τῆς Τροιζηνίων ὅμορός ἐστιν ῾Ερμιόνη. οἰκιστὴν δὲ1τῆς ἀρχαίας πόλεως ῾Ερμιονεις γενέσθαι φασὶν ῾Ερμίωνα Εὄρωπος. τὸν δὲ Εὄρωπα — ἦν γὰρ δὴ Φορωνέως — ῾Ηροφάνης ὁ Τροιζήνιος ἔφασκεν εἶναι νόθον· οὐ γὰρ δή ποτε ἐς ῎Αργον τὸν Νιόβηςθυγατριδοῦν ὄντα Φορωνέως τὴν ἐν ῎Αργει περιελθεῖν ἀρχήν,2παρόντος Φορωνεῖ γνησίου παιδός. (5) ἐγὼ δέ, εἰ καὶ γνήσιον ὄντα Εὄρωπα πρότερον τὸ χρεὼν ἢ Φορωνέα ἐπέλαβεν, εὖ οἶδα, ὡς οὐκ ἔμελλεν ὁ παῖς αὐτῶι Νιόβης παιδὶ ἴσα οἴσεσθαι, Διός γε εἶναι δοκοῦντι.3 Commentar…
▲   Back to top   ▲