Search

Your search for 'dc_creator:( "Jacoby, Felix" ) OR dc_contributor:( "Jacoby, Felix" )' returned 962 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Diokles von Rhodos (302)

(81 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 302 F 1BNJ[Plutarch.] De fluv. 22, 3: εὑρίσκεται δὲ ( scil.ἐν ᾽Αχελώιωι1ποταμῶι) καὶ λίθος πελιδνὸς τῶι χρώματι, λινουργὸς καλούμενος ἀπὸ τοῦ συγκυρήματος· ἐὰν γὰρ βάληις αὐτὸν εἰς ὀθόνιον, δι᾽ ἔρωτος ἕνωσιν τὸ σχῆμα λαμβάνει καὶ †ἄργιον γίνεταιι2καθὼς ἱστορεῖ ᾽Αντισθένης ἐν γ ̅ Μελεαγρίδος. μέμνηται δὲ τοὐτων ἀκριβέστερον Διοκλῆς ὁ ῾Ρόδιος ἐν τοῖς Αἰτωλικοῖς. Notes^ back to text1. δὲ<ἐν αὐτῶι> He(rcher)^ back to text2. ἀράχνιον Wyttenbach λίνον Anon. ὀθόνιον ἀραιόν? He ἄρτιον? BernardakisJacoby, Felix (Berlin)

Marsyas von Pella und Marsyas von Philippi (135-136)

(2,648 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der jüngere M gehört eher in III, jedenfalls nicht unter die Alexanderhistoriker. aber es fehlt jedes mittel, die bruchstücke ohne distinktiv (F 10—25) mit einiger sicherheit zu verteilen (s. zu (F 12; 15; 17; 21—23); daß sie nicht alle dem gleichen autor gehören, zeigt der widerspruch F 10 13. personen und werke sind sonst ohne weiteres zu scheiden. für den Pellaeer, der als schriftstellernder Makedone vornehmen standes (falls der vater nicht doch Grieche war; s. zu T 1) in dieser zeit interessant ist, geben die zitate zwei werke, die in der …

Timolaos (798)

(169 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 798 F 1BNJ[Plut.] De fluv. 9, 1: Μαίανδρος ποταμός <ἐστι> τῆς ᾽Ασίας, ἐκα-1λεῖτο δὲ πρότερον ᾽Αναβαίνων· μόνος γὰρ ἐκ πάντων τῶν ποταμῶν ἀπὸ τῶν ἰδίων ἀρχόμε νος πηγῶν εἰς ἑαυτὸν παλινδρομεῖ. προσηγορεύθη δὲ Μαίανδρος ἀπὸ Μαιάνδρου τοῦ Κερκάφου καὶ ᾽Αναξιβίας παιδός, ὃς πρὸς Πεσσινουντίους πόλεμον ἔχων ηὄξατο τῆι2Μητρὶ τῶν θεῶν, ἐὰν ἐγκρατὴς γένηται τῆς νίκης, θύσειν τὸν πρῶτον αὐτῶι συγχαρέντα ταῖς ἀνδραγαθίαις, † τρόπαια φέρων. ὑποστρέψαντι δὲ τῶι προειρημένωι πρῶτος συνε-3χάρη συναντήσας ὁ παῖς ᾽Αρχέλαος μετὰ τῆς μητρὸς καὶ τῆς ἀδελφῆς· ὁ δὲ τῆς προει ρημέ…

Pankrates (625)

(190 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 625 T 1BNJ Athen. 15, 21 p. 677 D-F: καὶ Παγκράτης τις τῶν ἐπιχωρίων ποιητής, ὃν καὶ ἡμεῖς ἔγνωμεν, ᾽Αδριανῶι τῶι αὐτοκράτορι ἐπιδημήσαντι τῆι ᾽Αλεξανδρείαι μετὰπολλῆς τερατείας ἐπέδειξεν τὸν ῥοδίζοντα λωτόν, φάσκων αὐτὸν δεῖν καλεῖν ᾽Αντινόειον,1ἀναπεμφθέντα ὑπὸ τῆς Γῆς, ὅτε τὸ αἷμα ἐδέξατο τοῦ Μαυρουσίου λέοντος, ὃν κατὰ τὴν πλησίον τῆι ᾽Αλεξανδρείαι Λιβύην ἐν κυνηγίωι καταβεβλήκει ὁ ᾽Αδριανός, μέγα χρῆμα ὄντα καὶ πολλῶι χρόνωι κατανεμηθέντα πᾶσαν τὴν Λιβύην, ἧς καὶ πολλὰ ἀοίκητα ἐπε ποιήκει οὗτος ὁ λέων. ἡσθεὶς οὖν ἐπὶ τῆι τῆς ἐννοίας εὑρέσει καὶ καινότητι τὴν ἐν Μουσῶν2αὐτ…

Gorgos von Kolophon (17)

(91 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Mutschmanns (Rh. Mus. LXXII 150) deutung auf einen mythographischen κύκλος ist sehr wahrscheinlich. die inschrift des kenotaphs gehört in den an- fang s. II v. Chr. (Schuchhardt Ath. Mitt. a. o.)   FGrH 17 T 1BNJ Inschrift aus Notion [Athen. Mitt. XI 428] :Τὸν πάσης πολύβυβλον ἀφ᾽ ἱστορίης μελεδωνὸν πρέσβυν ἀοιδοπόλων δρεψάμενον σελίδα, τὸν σοφίην στέρξαντα νόωι μεγαλόφρονα Γοργόν, τὸν Κλαρίου τριπόδων Λητοίδεω θέραπα Κεκροπὶς ἐν κόλποις κρύπτει κόνις· εὐσεβίης δὲεἵνεκεν εὐσεβέων χῶρον ἔβη φθίμενος. Jacoby, Felix (Berlin)

Anonyme Diadochengeschichte (?).(Heidelberger Epitome) (155)

(2,415 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Entdeckt von Treu in der um 1450 geschriebenen exzerpten- sammlung eines unbekannten gelehrten im Cod. Palat. gr. 129; heraus- gegeben von Reitzenstein Poimandres 1904, 310ff. und G. Bauer Die Heidelberger Epitome, diss. Leipzig 1914 mit ausführlichem kom- mentar. die vier exzerpte gehen letzten grades jedenfalls auf das gleiche werk zurück, da F 2—4 eigentlich nur ergänzungen zu F 1 für die drei schauplätze Makedonien, Asien, …

Telephanes (371)

(256 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction ῎Αστυ ist die stadt im gegensatz zur χώρα1), und Diomeia ist ein städtischer demos. Schwer zu sagen ob T. das wort in diesem sinne ge- braucht hat, oder ob Περὶ τοῦ ἄστεος gezierter titel für Περὶ ᾿Αθηνῶν ist. Wilamowitz' konjektur Περὶ τοῦ ἀστείου γ ist geistreich, aber (da wir nur ein fragment haben) methodisch und auch sachlich bedenklich: ein rhetor, der so ausführlich über einen spezialpunkt schrieb, wäre uns wohl bekannt, und das fragment findet leicht platz in einem ‘antiquari- schen’ exkurs der beschre…

Hippostratos (568)

(1,934 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die charakteristik H.s 1) als ὁ τὰ περὶ τῆς Σικελίας γενεαλογῶν (trotzdem sie in den Pindarscholien steht) und die tatsache dass sich alle fragmente auf Sizilien beziehen lassen weisen mit grosser wahrscheinlichkeit auf ein spezialwerk, dass dann nicht erzählend war, sondern genealogische form hatte und die sizilischen stammbäume an das oder eines der grossen grie - chischen stemmata knüpfte 2). F 1; 2; 3; 6 fügen sich in das ᾿Ινάχειον γένος, das in der Bibliothek von Inachos über Belos und Agenor bis zu den Herakliden läuft; und vom sizilischen st…

Historiker über L. Verus' Partherkrieg (203)

(1,950 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 203 T 1BNJ Lukian. Quom. hist. conscr. 2: ἀφ᾽ οὗ δὴ τὰ ἐν ποσὶ ταῦτα κεκίνηται, ὁ πόλεμος ὁ πρὸς τοὺς βαρβάρους καὶ τὸ ἐν ᾽Αρμενίαι τραῦμα καὶ αἱ συνεχεῖς νῖκαι, οὐδεὶς ὅστις οὐχ ἱστορίαν συγγράφει, μᾶλλον δὲ Θουκυδίδαι καὶ ῾Ηρόδοτοι καὶ Ξενοφῶντες ἡμῖν ἅπαντες, καὶ ὡς ἔοικενἀληθὲς ἄρ᾽ ἦν ἐκεῖνο τὸ ‘πόλεμος ἁπάντων πατήρ’, εἴ γε καὶ συγγραφέας τοσούτους ἀνέφυσεν ὑπὸ μιᾶι τῆι ὁρμῆι.   FGrH 203 T 2BNJ Lukian. Quom. hist. conscr. 14: ἐγὼ δ᾽ οὖν καὶ διηγήσομαι ὁπόσα μέμνημαι ἔναγχος ἐν ᾽Ιωνίαι συγγραφέων τινῶν, καὶ νὴ Δία ἐν ᾽Αχαίαι πρώιην ἀκούσας τὸναὐτὸν τοῦτον πόλεμον διηγουμένων, κα…

LXXIII. Tenedos

(343 words)

Author(s): Jacoby, Felix
LXXIII. Tenedos Da schon Zoilos ein enkomion auf die sagenberühmte und in religiöser hinsicht interessante insel1 geschrieben hat, ist eine hellenistische spe zialschrift sehr wohl glaublich. Aber von dem Tenedier Androitas ist nur ein Periplus der Propontis bezeugt2. Die annahme eines lokalhistorischen buches beruht auf einer angabe des Fabricius, die C. Mueller aus dem au torenindex von Bruncks Apolloniosausgabe3 abgedruckt hat: ‘huius Androetae ἱστορικὸν περὶ τῆς γῆς αὐτοῦ πατρίδος memoratur in mspto codice (Bibl. Vindob.) apud Lambecium I p. 148’4. Gemeint ist der Vind…

Anhang zu Rom und Italien (840)

(8,317 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 840 F 1aBNJ Dion. Hal. A.R. 1, 4, 2: ἔτι γὰρ ἀγνοεῖται παρὰ τοῖς ῞Ελλησιν1ὀλίγου δεῖν πᾶσιν ἡ παλαιὰ τῆς ῾Ρωμαίων πόλεως ἱστορία ..... (5, 4) … οὐδεμία γὰρ ἀκριβὴς ἐξελήλυθε περὶ αὐτῶν ῾Ελληνὶς ἱστορία μέχρι·τῶν καθ᾽ ἡμᾶςχρόνων, ὅτι μὴ κεφαλαιώδεις ἐπιτομαὶ πάνυ βραχεῖαι. (6, 1) πρώτου μέν, ὅσα κἀμὲ εἰδέναι, τὴν ῾Ρωμαικὴν ἀρχαιολογίαν ἐπιδραμόντος ῾Ιερωνύμου τοῦ Καρδιανοῦ συγγραφέως ἐν τῆι Περὶ τῶν ἐπιγόνων πραγματείαι (154), ἔπειτα2Τιμαίου τοῦ Σικελιώτου (566 T 9) τὰ μὲν ἀρχαῖα τῶν ἱστοριῶν ἐν ταῖς3Κοιναῖς ῾Ιστορίαις ἀφηγησαμένου, τοὺς δὲ πρὸς Πύρρον τὸν ᾽Ηπειρώτηνπολέμους …

Chares von Mitylene (125)

(4,971 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Zeit durch teilnahme am Alexanderzug bestimmt. vollständige Alexandergeschichte in 10, höchstens 11 büchern, die natürlich (F 9—10 widersprechen nicht) der zeitlichen reihe von Alexanders taten folgte, aber erst mit der übernahme des großkönigtums ausführlich wurde; denn die einführung des persischen hofzeremoniells kam schon im 3. buch vor. das liegt offenbar daran, daß Ch für militärische und politische aktionen kein oder geringes interesse hatte; was wir davon lesen (F 6; 7; 16; 18), zeigt die auffassungsart des hofmannes und erweckt nicht den wuns…

Dorotheos von Athen (145)

(610 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die gleichsetzung mit dem autor des Plinius erscheint sicher; der XXII 91 zitierte D, der (medizinische?) gedichte schrieb, ist ein anderer, vermutlich doch der (alexandrinische?) arzt Phlegon Mir. 26 (anders Wellmann RE V 1571, 19). der Alex.-historiker gehört wohl noch in hellenistische zeit.   FGrH 145 T 1BNJ Plin. NH I 12; 13: arborum naturae … ex …. Charete Mytilenaeo, Menaechmo, Dorotheo Athenaeo, Lyco, Antaeo, Ephippo …   FGrH 145 F 1BNJ Script. Al. M. p. 155, 1 = Athen. VII 4 p. 276 F) Athen. VII 4 p. 276 F: φιλόμηλοι δ᾽ ἦσαν Φίλιππός τε ὁ Μακεδὼν καὶ ὁ υἱὸς αὐτο…

Theophanes von Mytilene (188)

(3,780 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Titel sicher nicht Μιθριδατικά , vielleicht Τὰ περὶ Πομπήιον (W Fa- bricius Th. v. Mytilene Straßburg 1888) oder Πομπηίου πράξεις . der inhalt ging keinesfalls über Pompeius' feldzüge im osten hinaus. dabei ist fraglich, ob Th den seeräuberkrieg einerseits, Pompeius' eingreifen in Syrien andererseits (s. u.) mitbehandelte; Timagenes (F 1) und Strabon zitieren ihn jedenfalls nur für den krieg gegen Mithridates und Tigranes. die schrift war in Rom a. 62 bekannt (T 3a; s. u. p. 615, 41), mag also im winter 63/2 abgefaßt sein, um, was sehr notwendig war, die st…

Agaklytos (411)

(867 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Nach titel und wortlaut des einzigen fragments sicher periegese. Ver- fasser zeitlich unbestimmbar; aber da F 1 sehr wahrscheinlich durch Didymos vermittelt ist, nicht der angebliche freigelassene des Verus 1). Wenn er, wie es den anschein hat (aber das kann täuschen), den κολοσσός noch selbst gesehen hat, so gehört er vielleicht noch in hellenistische zeit 2).   FGrH 411 F 1BNJ Phot. Sud s. v. Κυψελιδῶν ἀνάθημα · ἐν ᾽Ολυμπίαι. Πλά-1των ἐν Φαίδρωι (236 B)· παρὰ τὸ Κυψελιδῶν ἀνάθημα σφυρήλατος ἐν ᾽Ολυμ-2πίαι ἐστάθη κολοσσός. ἀλλ᾽ οὐ τῶν Κυψελιδῶν, Κυψέλου δέ φασι …

Timogenes(?) von Milet (435)

(251 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die grosse zahl von bedeutenden Herakleoten in der literatur — etwas anderes kann λογίων nicht gut bedeuten — rechtfertigte ein eigenes buch, in dem man am liebsten ein erzeugnis des herakleotischen lokalpatriotis- mus sähe, dessen existenz um 100 n. Chr. oder später 1) Memnons grosses werk bezeugt. Aber der verfasser, den die ᾿Επιστολαί2) wohl in die kaiser- zeit verweisen, heisst Milesier; und der hinweis dass Milet den anspruch erhob mutterstadt von Herakleia zu sein 3) hilft kaum weiter. Auch die argumentation C. Muellers 4) ruht auf unsicheren fundamenten: das…

Aristokritos <von Milet?> (493)

(2,680 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die benutzung bei den scholiasten zu Aristophanes und Apollonios weisen vielleicht noch auf gute hellenistische zeit. Kenntnis A.s bei Aristobulos, dem Rhodier Apollonios, Nikainetos und Euphorion ist glaublich, aber nicht beweisbar 1), sodass wir uns mit dem ansatz ‘vor Parthenios’ begnügen müssen. Der name kommt auch in Milet vor 2), und trotz seiner häufigkeit war der autor wohl Milesier. Er war kein dichter 3). Dass die erhaltenen zitate alle auf die archaeologie gehen liegt in der natur der sache. Titel und inhalt verbieten an eine …

Lykeas von Naukratis (613)

(669 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 613 T 1BNJ Plin. N.H. 1, 36: s. 608 T 3.   FGrH 613 F 1BNJAthen. 13, 10 p. 560D-F: καὶ ἡ ἐπ᾽ Αἴγυπτον δὲ Καμβύσου1στρατεία, ὥς φησι Κτησίας (688 F 13a), διὰ γυναῖκα ἐγένετο. ὁ γὰρ Καμβύ σης .... ἔπεμψεν πρὸς ῎Αμασιν … μίαν αἰτῶν πρὸς γάμον τῶν θυγατέρων· ὁ δὲ τῶν μὲν ἑαυτοῦ οὐκ ἔδωκεν … ἔπεμψε δὲ τὴν ᾽Απρίου θυγατέρα Νειτῆτιν …. Δίνων δ᾽ ἐν τοῖς Περσικοῖς (690 F 11) καὶ Λυκέας ὁ Ναυκρατίτης ἐν τρίτηι Αἰγυπτιακῶν τὴν Νειτῆτιν Κύρωι πεμφθῆναί φασιν ὑπὸ ᾽Αμάσιδος, ἐξ ἧς γεννηθῆναι τὸν Καμβύσην, ὃν ἐκδικοῦντα τῆι μητρὶ ἐπ᾽2Αἴγυπτον ποιήσασθαι στρατείαν.   FGrH 613 F 2BNJ Athen. 14, 6 p. 616DE: καὶ Ταχ…

Polykrates (588)

(503 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 588 F 1BNJAthen. 4, 17 p. 139 C—F: ταῦτα μὲν ὁ Πολέμων ( scil.ἐν τῶι Παρὰ Ξενοφῶντι κανάθρωι), πρὸς ὃν ἀντιλέγων Δίδυμος (om. Schm.) … φησὶ τάδε · Πολυκράτης (φησί) ἐν τοῖς Λακωνικοῖς ἱστορεῖ ὅτι«τὴν μὲν τῶν ῾Υακινθίων θυσίαν οἱ Λάκωνες ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας συντελοῦσι, καὶ <τῆι μὲν πρώτηι> διὰ τὸ πένθος τὸ γενόμενον περὶ τὸν1῾Υάκινθον οὄτε στεφανοῦνται ἐπὶ τοῖς δείπνοις οὄτε ἄρτον εἰ σφέρουσιν <οὄτε> ἄλλα πέμματα καὶ τὰ τούτοις ἀκόλουθα διδό-2ασι, καὶ τὸν εἰς τὸν θεὸν παιᾶνα οὐκ ἄιδουσιν, οὐδ᾽ ἄλλο τιτοιοῦτον εἰσάγουσιν οὐδέν, καθάπερ ἐν ταῖς ἄλλαις θυσίαις3ποιοῦσιν, ἀλλὰ μετ᾽ εὐταξ…

Claudius Iolaos (?) (788)

(599 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 788 F 1BNJSteph. Byz. s.v. ῎Ακη · πόλις Φοινίκης … Κλαύδιοςδὲ ᾽Ιόλ<α>ος ἐν α ̅ Φοινικ<ικ>ῶν φησιν ὅτι ἐκλήθη ἀπὸ ῾Ηρακλέους᾽·«χαλε-12πωτάτωι γὰρ ὑπὸ Εὐρυσθέως ἐπιταγεὶς ἄθλωι, περισχεθεὶς3τῶι τῆς Λερναίας ὔδρας ἰῶι, τοῖς τῶν δηγμάτων ἐπονεῖτο ἕλ κεσιν. ἀνεῖλε δὲ τὸ Δελφικὸν μαντεῖον ἐπ᾽ ἀνατολὰς ἰτέον,4μέχρις ἂν ἐντύχηι ποταμῶι φύοντι πόαν τῆι ὔδραι παραπλήσιον·ἐκείνης γὰρ καταπλασσάμενον τῶν ἑλκῶν ἀπαλλαγήσεσθαι. εὗρε5δὲ τὸν ποταμὸν καὶ τὴν πυθόχρηστον πόαν, ἧς ὁ καυλὸς ἥ τε ῥίζα πάντως ἐστὶν ὀφιώδης τῶι ποικίλωι <καὶ> ταῖς κεφαλαῖς·6ὁπόσας γὰρ ἄν τις ἀποκείρηι φύον…

Dositheos (54)

(269 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Unter dem gleichen namen zitiert der autor ᾿Ιταλικά, Σικελιχά, Αἰτωλικά (?), Λυδιακά (III).   FGrH 54 F 1BNJ[Plutarch.] Parall. min. 33 p. 313 E: Πέλοψ Ταντάλου καὶ Εὐρυανάσσηςγἡμας ῾Ιπποδάμειαν ἔσχεν ᾽Ατρέα καὶ Θυέστην, ἐκ δὲ ναίδος νύμφης Χρύσιππον, ὃ ν πλέον τῶν γνησίων ἔστερξε. Λάιος δὲ ὁ Θηβαῖος ἐπιθυμήσας ἥρπασεν αὐτόν· καὶ1συλληφθεὶς ὑπὸ Θυέστου καὶ ᾽Ατρέους ἐλέους ἔτυχε παρὰ Πέλοπος διὰ τὸν ἔρωτα. ῾Ιπποδάμεια δ᾽ ἀνέπειθεν ᾽Ατρέα καὶ Θυέστην ἀναιρεῖν αὐτόν, εἰδυῖα ἔσεσθαι ἔφεδρον βασιλείας· τῶν δ᾽ ἀρνησαμένων αὐτὴ τῶι μύσ…

XLVIII. Magnesia am Maiandros (MagnesiaAmMaiandros)

(798 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XLVIII. Magnesia am Maiandros Es ist mir zweifelhaft, ob der plural 482 F 1 eine mehrheit von prosai schen Μαγνητικά verlangt. Aristoteles' Πολιτεία beweist nicht dass ihm schon eine lokalgeschichte vorlag; auch die singuläre angabe des Velleius1 über gründung durch Sparta ist keine genügende stütze für eine schrift aus dem anfang des 4. jhdts; und die πράξεις der Magneten, von deren schicksalen in und nach dem Kimmeriersturm bei den dichtern Archi lochos und Kallinos die rede war, hatten ihren platz mindestens in dem allgemeinen geschichtswerk des Kallisthenes2, der Aristoteles'…

Polyainos der Makedone (639)

(344 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 639 T 1BNJ Suda s.v. Πολύαινος Μακεδών · ῥήτωρ. Περὶ Θηβῶν· Τακτικὰ βι-12βλία γ ̅.   FGrH 639 T 2BNJ Synkell. p. 286, 10: Πολύαινος ὁ ᾽Αθηναῖος (F 1).   FGrH 639 F *1BNJSynkell. p. 286,8 (̣ 609 F 28 p. 109, 6ff.): οὗτος ὁ ᾽Αμενῶφθίς ἐστιν ὁ Μέμνων εἶναι νομιζόμενος καὶ φθεγγόμενος λίθος, ὃν λίθον χρόνοις ὔστερον Καμβύσης ὁ Περσῶν τέμνει, νομίζων εἶναι γοητείαν ἐν αὐτῶι, ὡς Πολύαινος ὁ ᾽Αθηναῖος ἱστορεῖ.   FGrH 639 F 2BNJ Π. ΣΥΝΤΑΞ. p. 129, 31 Bkr. : ἀφικόμην· γενικῆι· Πολυαίνου Μέμνων«τὰμὲν οὖν ἄνω πάντα διεξῆλθον, τὰ δὲ κάτω οὐκ ἀφικόμην τῆς θέας».   FGrH 639 F 3BNJ Π. ΣΥΝΤΑΞ. p. 130, 1 Bkr. : ἀπαγ…

Theodoros von Ilion (48)

(273 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Zeitlich nur dadurch bestimmbar, daß er den sog. Palaiphatos saec. IV2 a. Chr. zitiert und von Herennius Philon (saec. II 1 p. Chr.) zitiert wird (F 1). von den 20 homonymen bei Diog. Laert. II 103f. und den sonstigen trägern des namens ist er mit keinem sicher zu identifizieren; auch nicht mit dem ganz andersartigen Th der ilischen tafeln. die beiden fragmente tragen den charakter des romans und der ξένη ἱστορία . die Μεταμορφώσεις eines Theodoros (Prob. Verg. ge. I 399. Stobae. IV 20, 71 = Ps. Plut. Parall. min. 22 p. 310 F), die auch als quelle Ovids …

Diodoros der Perieget (372)

(5,751 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Verfasser zweier spezialwerke über athenische altertümer mit den titeln Περὶ τῶν δήμων und Περὶ (τῶν) μνημάτων1), unbekannter her- kunft 2), und bei der ausserordentlichen häufigkeit des namens auch nicht zu identifizieren. Er wurde (wie es scheint) durchgängig durch das distinktiv ὁ περιηγητής ausgezeichnet 3) und gilt seit Ahrens 4) gemeinhin als der erste ‘historische’ perieget Athens. Er ist damit schöpfer eines neuen εἶδος der periegese, dessen eigenart zu no. 369 festgestellt ist: man setzt nämlich sein buch Περὶ τῶν δήμων — denn nur dieses lässt sich so …

Androtion von Athen (Gargettos) (324)

(75,820 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Androtion is one of the few Atthidographers whom we can up to a point conceive as a personality though the biographical tradition is as slight as for Phanodemos and even slighter than for Kleidemos or Philochoros 1). The short article in the Suda 2) does not come from a biography proper but from a list of the pupils of Isokrates. This list probably goes back to the great biographical work of the Callimachean Hermippos who wrote at least three books Περὶ τῶν ᾿Ισοκράτους μαθητῶν; the list of Zosimos ultimately derives from the same source 3). The rhetors were not interested in …

Appianos von Alexandreia (237)

(76 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 237 T 1BNJ Appian. Hist. Rom. pr. 15: τίς δὲ ὢν ταῦτα συνέγραψα, πολλοὶ μὲν ἴοασι καὶ αὐτὸς προέφηνα, σαφέστερον δ᾽ εἰπεῖν, ᾽Αππιανὸς ᾽Αλεξανδρεύς, ἐς τὰ πρῶτα1ἥκων ἐν τῆι πατρίδι, καὶ δίκαις ἐν ῾Ρώμηι συναγορεύσας ἐπὶ τῶν βασιλέων, μέχρι με σφῶν ἐπιτροπεύειν ἠξίωσαν. καὶ εἴ τωι σπουδὴ καὶ τὰ λοιπὰ μαθεῖν, ἔστι μοικαὶ περὶ τούτου συγγραφή. Notes^ back to text1. ᾽Αππιανὸς om VJacoby, Felix (Berlin)

Empylos von Rhodos (191)

(178 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Wohl griechisch geschriebene flugschrift, um die tat zu recht- fertigen. zum titel Ciceros Cato ( ὄνομα τῶι λόγωι θέμενος Κάτωνα Plut. Caes. 54) u. ä. ob man aus Plutarchs ‘günstigem urteil’ schließen darf, daß sie ihm ‘für den betreffenden abschnitt der Brutusvita in erster linie als vorlage gedient hat’ (Heeren; Brzoska RE V 2543 u. a.; s. auch Hillscher Jahrb. Suppl. XVIII 1892, 391), ist denn doch sehr zweifelhaft. anderes über und von Brutus: Peter Die geschichtl. Lit. I 1897, 171.   FGrH 191 T 1BNJ Plut. Brut. 2: ὁ δ᾽ ῎Εμπυλος, οὗ καὶ αὐτὸς (sc. Brutus) ἐν ταῖς ἐπιστολαῖς …

Hegesippos von Mekyberna (391)

(2,982 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Diese einzige ältere lokalgeschichte chalkidischer städte auf thraki- schem boden, die wir kennen, scheint ein gewisses ansehen genossen zu haben. Nicht unmöglich ist ihre benutzung schon durch Ephoros, wahr- scheinlich die durch Lykophron und Euphorion 1). Auch mit den zeitlich nicht genauer zu bestimmenden Μακεδονικά des Theagenes 2) wird sie so zusammen zitiert dass ein näheres verhältnis angenommen werden muss; und dann wird der lokalhistoriker der gebende sein 3). Im 1. jhdt v. Chr. hat Parthenios ein paar geschichten aus ihm in seine für …

LXVI. Seriphos

(18 words)

Author(s): Jacoby, Felix
LXVI. Seriphos No comments by Jacoby. Jacoby, Felix (Berlin)

Pyrandros (504)

(63 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 504 F 1BNJ[Plutarch.] Parall. min. 37 A p. 315 A: μετὰ τὴν ᾽Ιλίου ἅλωσιν ᾽Αγαμέμνων μετὰ Κασσάνδρας ἀνηιρέθη. ᾽Ορέστης δὲ παρὰ Στροφίωι ἀνατραφεὶς τοὺς1φονεῖς τοῦ πατρὸς ἐτιμωρήσατο, ὡς Πύρανδρος ἐν τετάρτωι Πελοποννησιακῶν. Addenda und Corrigenda 504 F 2 S. 115 F 355; IV u. Πύρρανδρος? Notes^ back to text1. stark zusammengestrichenJacoby, Felix (Berlin)

Philteas (498)

(392 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der name für einen verfasser von Naxiaka ist durch die grammatiker gesichert und für Naxos auch durch eine beitragsliste belegt 1), die aber für die zeit des schriftstellers nichts ausgibt. Nach F 2 kann er (älterer?) zeitgenosse des Milesiers Herakleides 2) gewesen sein; aber das zitat T 1 — ein solches ist es 3) — macht den schluss unsicher: die änderung des korrupten καλαβαῖος in Καλακταῖος, die ihn mindestens ein jahrhun- dert älter machen würde, ist ganz zweifelhaft; aber ῾Ηρακλείδης kann nicht darin stecken, obwohl Eustathios ein Etymologicum vor sich hatte 4).   FGrH …

Kallikrates-Menekles (370)

(1,382 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die nicht zahlreichen, aber ausgiebigen fragmente weisen das buch in die reihe, an deren spitze für uns jetzt die periegese von Hawara und der sog. Herakleides, und an deren ende Pausanias steht 1). Der unterschied gegen die beiden älteren periegeten besteht darin dass dieser autor, wie der titel Περὶ ᾿Αθηνῶν1a) zeigt, seine periegese auf Athen beschränkte: er schrieb einen führer der stadt, der gewiss schon zum praktischen gebrauch der bildungsreisenden Römer bestimmt war 2). Charakteristisch für ihn ist ferner der schlichte stil und die knappheit, d…

Nikokrates (376)

(3,612 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der autor, der auch deshalb schwer zu fassen war weil der name so oft verdorben ist 1), ist durch den von Campbell Bonner mit einem ausge- zeichneten kommentar 2) edierten P. Michigan deutlicher geworden. Wir wissen jetzt dass er, ausser dem spezialbuch über den Musenkult auf dem Helikon 3), eine gesamtperiegese (so wird man das buch nennen müssen 4)) Boeotiens geschrieben hat. Wenn P ein stück aus Apollodors Περὶ Νεῶν ist 5), so gibt das einen glaublichen t. ante für N.: denn auch die mehr oder weniger sichere benutzung in den Scholien zu Homer(F 3a), Hesiod (F 2), Apollonios R…

C. Julius Theopompos von Knidos (21)

(243 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 21 T 1BNJ Strabon XIV 2, 15: ἄνδρες δ᾽ ἀξιόλογοι Κνίδιοι … καθ᾽ἡμᾶς δὲ Θεόπομπος ὁ Καίσαρος τοῦ Θεοῦ φίλος, τῶν μεγάλα δυναμένων, καὶ υἱὸς ᾽Αρτεμίδωρος. Commentary T 1 über Artemidoros' rolle am tage von Caesars ermordung: Plut. Caes. 65. Appian. B C II 116.   FGrH 21 T 2BNJ Cic. ad Att. XIII 7 (Juni 45): Sestius apud me fuit et Theo- pompus pridie. venisse a Caesare narrabat litteras …   FGrH 21 T 3BNJ Cic. Philipp. XIII 33: ‘Theopompum, nudum, vi expulsum a Trebonio, confugere Alexandream neglexistis.’ — magnum crimen senatus! de Theopompo summo homine negleximus, qui ubi terraru…

Chronik von Oxyrhynchos (P. Ox. 12) (255)

(2,920 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Römische zeit. ob col. III 33—37 genügt, abfassung nach 30 v. Chr. zu erweisen ist mir sehr zweifelhaft (u. p. 832, 27). die dürftigkeit des in- halts und der mangel eines festen prinzips in der auswahl der fakten sprechen für exzerpierung aus einem größeren werk. vgl. Soltau Philol. LVIII 1899, 558; Bilabel Die klein. Hist.-Fragm. auf Papyrus 1923 no. 12. a. 355/4] Dions ermordung durch zakynthische söldner hat Diod. XVI31, 7 zum j. 354/3. anstifter ist Kallippos (vgl. Plut. Dion 54ff.; Nepos Dion 8f.; Plat. epp. VII 333 E ff.), …

XXXII. Klazomenai

(18 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XXXII. Klazomenai No comments by Jacoby. Jacoby, Felix (Berlin)

Damon (389)

(173 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Nicht zu identifizieren mit Δάμων ὁ Κυρηναῖος γεγραφὼς Περὶ τῶν φιλοσόφων1); der Damon, den Plinius 2) für ein aethiopisches volk zitiert, ist vielmehr Dalion, der …

Lupercus von Berytos (636)

(109 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 636 T 1BNJ Suda s.v. Λούπερκος · Βηρύτιος, γραμματικός, γεγονὼς μι- κρῶι πρὸ τῶν Κλαυδίου τοῦ δευτέρου Καίσαρος (268/70) χρόνων. ἔργαψε Περὶ τοῦ ἂν γ ̅(?)· Περὶ τοῦ ταώς· Περὶ τῆς καρίδος· Περὶ τοῦ παρὰ Πλά-1τωνι ἀλεκτρυόνος· Κτίσιν τοῦ ἐν Αἰγύπτωι ᾽Αρσινοήτου·…

Klaudianos (282)

(149 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Von dem Alexandriner trennen ihn die stoffe und die nonnianische verstechnik im epigramm (Wil B. Klass-Texte V 1, 1907, 118; Fried- laender Herm. 47, 1912, 57, 1). die zeit bestimmt T 2, das man (trotz Friedländer 53, 3) doch wohl auf ihn beziehen muss. dann werden auch die Πάτρια , wie die Christodors (nr. 283) poetisch gewesen sein. in die diskussion, ob sämtliche griechischen gedichte dem jüngeren gehören und i…

Hegesias von Magnesia (Sipylos) (142)

(4,175 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Weder F 3 noch T 8 geben sicheres zeitindiz; F 31 gäbe, wenn verlaß darauf wäre, das 4. jahrhdt. sehr tief wird man den ersten be- deutenden vertreter des ζῆλος ᾿Ασιανός (T 1) und nachfolger des Charisius (T 2) nicht gern herabrücken. er ist wohl ungefährer zeit- genosse des Timaios. H heißt durchweg rhetor (T 1; 7; F 30; 31. σοφιστής F 5) und seine ‘zahlreichen schriften’ geh…

Kallikrates von Tyros (213)

(346 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 213 F 1BNJ Script. Hist. Aug. XXVI 4, 2: matrem quidem…

Zopyros <der Magnete?> (494)

(419 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Über die träger des namens s. zu no. 336; er ist in Milet häufig; aber wenn ihm F 3 gehört, war er Magnete und vielleicht vorhellenistisch. Für frühe zeit auch des verfassers der Μιλήτου κτίσις spricht dass Kalli- machos gegen ihn polemisiert zu haben scheint; und dass ein Magnete (vom Maeander?) über Milet schrieb ist nicht unmöglich. Der grosse umfang der Κτίσις erklärt sich, wenn in ihr viele solche exkurse vorka- men. Der erhaltene sieht nach einem frühen grammatiker aus, der auch Προβλήματα ῾Ομηρικά hätte schreiben können, aber seine gelehrsamkeit (wir wis…

Anhang zu Makedonien I (483)

(136 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 483 F 1BNJInschr. v. Lamia IG IX 2, 62 (Syll.3 532): Τῶν Αἰτωλῶν στραταγέ-1οντος ῾Αγήτα Καλλιπολίτα· ἀγαθᾶι τύχαι. ἔδοξε [τᾶι πόλει] τῶν Λαμιέων· ἐπειδὴ ᾽Αριστο [δ]άμα ᾽Αμύντα Ζμυρναία ἀπ᾽ ᾽Ιω[νίας] ποιήτρια ἐπ[έ]ω[μ] πα[ρα]γ[ε]νομ[έ]να ἐν τὰμ πόλινπλείονας ἐ[πιδείξεις] ἐποιήσατο τῶν ἰδίωμ ποιημάτων, ἐν οἷς περί τε τοῦ ἔθνευς τῶν Αἰτω λῶ[ν καὶ τ]ῶμ προγόνων τοῦ δάμου ἀξίως ἐπεμνάσθη, με[τὰ] πάσας προθυ[μίας] τὰν ἀπό δεξιμ ποιουμένα, εἶμεν αὐτὰμ πρό[ξενον] τᾶς πόλιος καὶ εὐεργέτιν κτλ.   FGrH 483 F 2BNJInschr. v. Lamia IG IX 2, 63: [᾽Αγαθᾶι τύχα]ι· ἔδοξε τᾶι πόλει· [ἐπει δ…

Sokrates von Argos (310)

(15,232 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction S. von Argos 1), ein offenbar angesehener autor, vielleicht die haupt- …

Antileon (247)

(112 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Nach F 2 ‘darf er nicht zu spät angesetzt werden’ ESchwartz RE I 2429, 5.   FGrH 247 F 1BNJ Diog. Laert. III 3: ἦν δὲ (sc. Πλάτων) τῶν δήμων1Κολλυτεύς, ὥς φησιν ᾽Αντιλέων ἐν δευτέρωι Περὶ χρόνων.   FGrH 247 F 2BNJ Pollux II 150—151: μακρόχειρ — εἴτε κατὰ Πολύκλειτον2 (128 F 3) ὁ ῾Υστάσπου Δαρεῖος, εἴτε κατὰ ᾽Αντιλέοντα Ξέρξης, εἴτε κατὰτοὺς πλείστους ῏Ωχος ὁ ἐπικληθεὶς ᾽Αρταξέρξης — ἥτοι τὴν δεξιὰν ἔχων προμηκεστέραν ἢ τὴν ἀριστερὰν ἢ ἀμφοτέρας· οἱ δὲ ὅτι τὴν δύναμιν ἐπὶ πλεῖστον ἐξέτεινεν. Commentary F 2 Soran. Orion. Et. p. 189, 4 Sturz. Notes^ back to text1. 428/348^ back to text2.…

Anonyme Kultschriftsteller (368)

(1,307 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 368 F 1BNJ Eustath. Hom. Il. Ζ 378: Αἴλιος μέντοι Λιονύσιος (F 100 p. 134, 12 Schw) Δαῖραν γράφων δισυλλάβως τὴν Δάειράν φησιν, ὅτι οἱ περὶ τελετὰς καὶ μυστήρια τὴν ὑγρὰν οὐσίαν δαῖραν ὀνομάζουσιν. Commentary F 1 Fraglich, ob hier zu recht eingeordnet. Für alle athenischen schrift steller1, einschliesslich des exegeten Timosthenes2, ist Daeira eine göttliche person; die hier zitierte literatur der τελεταί, die nicht auf Athen beschränkt ist3, scheint δαῖρα in ihrer geheimsprache appellati visch gebraucht zu haben, etwa wie das (angeblich phrygische) βέδυ.   FGrH 368 F 2BNJ Harpo…

Aineias (543)

(164 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die verschiedenen änderungen des namens (in Deinias, Alexis, Eugaion) sind überflüssig. Der autor, dessen name im text des Photios ausgefallen ist 1), gehört zu den erfindungen des Ptolemaios Chennos. Es hat kaum sinn zu fragen ob dieser unter den gleichen namen gestellt hat was Photios' exzerpt von dem Samier Eupompos und seinem sohn Drakon erzählte 2).   FGrH 543 F 1BNJSchol. Tzetz. Chil. 1, 144: Κανδαύλην] Μυρτίλος δὲ Κανδαύλης δὲ1τὴν κλῆσιν ἐκαλεῖτο · / τὸ δὲ Κανδαύλης Λυδικῶς τὸν σκυλλοπνίκτην λέγει, / ὥσπερ ᾽Ιππῶ-2ναξ δείκνυσι, γράφων ἰάμβωι πρώτωι (F 4 Diehl) «῾Ερμῆ…

Kaukalos von Chios (38)

(194 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Name zweifelhaft. ein Καυκασίων Καλλιστράτου in Chios SGDJ 5657, 9, vgl. Bechtel Hist. Personennamen 535. der vater des historikers heißt Δαμασίστρατος   FGrH 38 F 1BNJ Athen. X 412 B: τὰ αὐτὰ (über Herakles und Lepreus wie Zenodotos 19 F 1 und Matris 39 F 1) ἱστορεῖ καὶ ὁ Χῖος ῥήτωρ Καύκαλος, ὁ Θεοπόμπου τοῦ ἱστοριογράφου ἀδελφός, ἐν τῶι τοῦ ῾Ηρακλέους ἐγκωμίωι.   FGrH 38 F 2BNJ Phot. Suid. s. Λήμνιον κακόν · ...... ἐπὶ δὲ Θόαντος αἱ γυναῖκες τοὺς1ἄνδρας, ὅτι αὐταῖς οὐ προσεῖχον, ἀνεῖλον ἅμα ταῖς τῶν Θραικῶν γυναιξὶν ἐπὶ τῆι23δυσωδίαι, ἣν Μυρσίλος (III) μὲν διὰ τὸν Μηδείας ἐπ…

Polycharmos von Naukratis (640)

(277 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 640 F 1BNJAthen. 15, 18 p. 675 F-676 C: περὶ δὲ τοῦ Ναυκρα τίτου στεφάνου τίς ἐστι τὴν ἄνθην, πολλὰ ἀναζητήσας καὶ πολλῶν πυθόμενος1ὡς οὐδὲν ἐμάνθανον, ἐνέτυχον ὀψέ ποτε Πολυχάρμου Ναυκρατίτου ἐπιγραφο μένωι βιβλίωι Περὶ ᾽Αφροδίτης, ἐν ὧι ταυτὶ γέγραπται·«κατὰ δὲ τὴν τρίτην πρὸς ταῖς εἴκοσι ὀλυμπιάδα (688/5) ὁ ῾Ηρόστρατος, πο λίτης ἡμέτερος, ἐμπορίαι χρώμενος καὶ χώραν πολλὴν περι-2πλέων, προσσχών ποτε καὶ Πάφωι τῆς Κύπρου, ἀγαλμάτιον3᾽Αφροδίτης σπιθαμιαῖον, ἀρχαῖον τῆι τέχνηι, ὠνησάμενος, ἥιει φέρων εἰς τὴν Ναύκρατιν. καὶ αὐτῶι πλησίον φερομένωι τῆς Α…

Eratosthenes von Kyrene (241)

(10,228 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Lebenszeit nicht sicher zu bestimmen; denn die geburtsolympiade 126 = 276/3 (T 1) ist korrupt. zwar ist auf ἡλικιώτης Καλλιμάχου Tzetz. Π. κωμ. p. 19, 11 K kein wert zu legen (so wenig wie andererseits auf Suid. s. ᾿Απολλώνιος ᾿Αλεξανδρεύς μαθητὴς Καλλιμάχου, σύγχρονος ᾿Ερατοσθένους ); aber an der ausdrücklichen behauptung Strabons (T 10), E sei γνώριμος des a. 262/1 gestorbenen Zenon gewesen, kann man nicht vorbeigehen (Jacoby Ph. U. XVI 364, 1; v. Wilamowitz N.Jahrb. 1914 I 247; Ph. U. XVIII 171, 1). das ist nicht ‘stoischer schu…

Simakos (683)

(28 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 683 T 1BNJ Agathias Hist. 2, 24: s. Berossos 680 F 12. Jacoby, Felix (Berlin)

Pharnuchos von Nisibis (694)

(117 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 694 T 1BNJ Steph. Byz. s.v. ᾽Αντιόχεια · .... γ ̅ Μεσοποταμίας, Μυγδονία καλουμένη, ἥτις πρὸς τῶν ἐπιχωρίων <Ν>ασίβη καλεῖται, ὅθεν ᾽Απολλοφάνης ὁ Στωικὸς φιλόσοφος1 <Ν>ασιβηνὸς καὶ Φαρνοῦχος ὁ Περσικὰς ἱστορίας συγγεγραφώς . ἥτις Νισίβη2λέγεται καὶ Νισιβίς.3 Notes^ back to text1. πρὸς Mei πρὸ RV παρὰ P Νασίβη Holste ἀσίβη RP ἀσήβη V Νάσιβις Berkel; cf. s.v. Νίσιβις· … Φίλων ἐν Φοινικικοῖς (790 F 6) Νάσιβις (-βες R) φησὶ διὰ τοῦ α ̅· Οὐράνιος (675 F 30) δὲ διὰ τοῦ ε ̅ Νέσιβις (-βες R) κτλ.^ back to text2. Νασιβηνὸς v ἀσο φαρνοῦχος RV βαρνοῦχος (νοῦ s. lin.) P ὁ om. VP^ back to text3. νισίβη ο …

Antisthenes von Rhodos (508)

(1,247 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Den historiker erwähnt Polybios neben dem vermutlich jüngeren Zenon (523), der ihn fortgesetzt haben wird 1), wobei zweifelhaft bleibt ob auch A. mit der urzeit begonnen hat. Die heimat des verfassers der Diadochai kennen wir nicht; aber das werk scheint nicht über Kleanthes († 233/2) hinausgegangen zu sein und ist wahrscheinlich schon von Herakleides Lembos in der ersten hälfte des 3. jhdts benutzt 2). Phlegon zitiert aus zweiter hand einen Peripatetiker, und es ist nicht zweifelhaft dass die ‘ineptissima fabella’ F 2 nur zeitgenössische erfindung sein kann 3), also …

Antipatros der Magnete (69)

(1,189 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Übles produkt einer adulatorisch—höfischen historie, das respekt vor der haltung des Isokrates und Theopompos erweckt. ob es publiziert wurde, wissen wir nicht; jedenfalls ist es mit recht vergessen. auch der stil war, nach den antithesen und isokolen von F 1, un- erfreulich. die erfindung in F 1 banal und geistlos. es ist keine ehre für Speusippos, daß er dieses werk unter seine fittiche nahm, nur um Isokrates, Kephisodoros, T…

Theodotos (732)

(992 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 732 T 1BNJ Joseph. c. Ap. 1, 216: s. 737 F 1?)1   FGrH 732 T 2BNJ Tatian. Πρ. ῾Ελλ. 37: s. 794 F 5)   FGrH 732 F 1BNJ Euseb. P.E. 9, 22: (Demetrios 722 F 1 § 20) τὰ δὲ Σίκιμά φησι2Θεόδοτος ἐν τῶι Περὶ ᾽Ιουδαίων ἀπὸ Σικιμίου τοῦ ῾Ερμοῦ λαβεῖν τὴν ὀνομασίαν·3τοῦτον γὰρ καὶ κτίσαι τὴν πόλιν. κεῖσθαι δ᾽ αὐτήν φησιν † ἐν τῆι Περὶ ᾽Ιουδαίων οὔτως·4 «ἡ δ᾽ ἄρ᾽ ἔην ἀγαθή τε καὶ αἰγινόμος καὶ ὑδρηλή, οὐδὲ μὲν ἔσκεν ὁδὸς δολιχὴ πόλιν εἰσαφικέσθαι ἀγρόθεν· οὐδέ ποτε δρία λαχνήεντα πονεῦσιν.5ἐξ αὐτῆς δὲ μάλ᾽ ἄγχι δύ᾽ οὄρεα φαίνετ᾽ ἐρυμνά,6ποίης τε πλήθοντα καὶ ὔλης· τῶν δὲ μεσηγὺ ἀτραπιτὸς τέτμηται, …

Zopyros (336)

(1,102 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der name Z. ist auch in der historischen oder quasi-historischen literatur häufig 1), aber seine träger sind teils nicht fassbar, teils in ihrer realität zweifelhaft. Das erstere gilt (1) für den verfasser einer Μιλήτου κτίσις, die einmal in den Homerscholien für die textgestaltung von Il. K 274 zitiert wird 2); (2) für den Z. Μάγνης, der im Tract. de signis Aristarcheis mit (und nach?) Dikaiarchos einen ursprünglich äolischen Homer bezeugt 3); (3) für den Z., aus dem Schol. BT Il.Ω 139 (= 494 F 2) eine sprachliche erklärung geben. Die identifikation von no.…

Timosthenes (354)

(101 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 354 F 1BNJSchol. Apoll. Rhod. 3, 846/7a: Κούρην μουνογένειαν] … ὅτι12δὲ Δαῖραν τὴν Περσεφόνην καλοῦσι, Τιμοσθένης ἐν τῶι ᾽Εξηγητικῶι συγκα-3τατίθεται· καὶ Αἰσχύλος ἐν Ψυχαγωγοῖς (F 277 N2) ἐμφαίνει, τὴν Περσεφόνην ἐκδεχόμενος Δαῖραν. Notes^ back to text1. Κούρην: Δαῖραν G Schol^ back to text2. Et. gen. s. v. Δάειρα (Schol. Lykophr. Al. 710)· ἡ Περσεφόνη παρὰ ᾽Αθηναίοις· παρὰ τὴν δᾶιδα, ἐπεὶ μετὰ δάιδων ἐπιτελεῖται αὐτῆς τὰ μυστήρια, ἥ ὅτι δᾶιδα φορεῖ κτλ.; Aelius Dionysios F 100 Schw bei Eust. Hom. Il.Ζ 378 p. 648, 37ff. (Pherekydes 3 F 45; Phanodemos 325 F 15)^ back to text3. ἐξηγημ…

Demoteles (656)

(57 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 656 T 1BNJ Plin. N.H. 1, 36: 608 T 3.   FGrH 656 F 1BNJ Plin. N. H. 36, 79: Pyramiden s. 653/5 F 1.   FGrH 656 F 2BNJ Plin. N.H. 36, 84: Labyrinth s. 613 F 3. Jacoby, Felix (Berlin)

Apollonios (403)

(181 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der träger eines so gewöhnlichen namens lässt sich beim fehlen eines distinktivs nicht identifizieren. Es gibt genug autoren, die nur einmal zitiert werden, wie für Delphi Alketas no. 405; und viele lokalliteratur mag für uns ganz verloren sein. Aber man wird doch fragen ob A. nicht der Kallimacheer Apollas ist, der auch Περὶ τῶν ἐν Πελοποννήσωι πόλεων geschrieben hat: Schol. Nikand. Ther. 559 haben die Hss. ᾿Απολλᾶς und ᾿Απολλώνιος. Das einzige fragment stammt aus einer beschreibung der Pythien, die den dolichos von vornherein d.h. seit 591/0 hatten 1). Ob A.s ung…

Anonymes Handbuch (P. Ryland 22)? (18)

(516 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Schriftcharakter erste jahrzehnte s. I p. Chr. (Hunt). sieht mehr wie nacherzählung eines gedichtes als nach eigentlichem handbuch aus. Palladion] den raub setzt die kleine Ilias (Prokl. p. 243, 14 W. vgl. Aristot. Poet. 23. Bibl. epit. 5, 13f.) unmittelbar vor die eroberung der stadt; Antisthenes (Odyss. 3. vgl. Ps. Eurip. Rhes. 497ff.) ungewiß wie lange vor die ὅπλων κρίσις . Pap am nächsten steht Tzetz. Posthom. 481ff. ( ὅπλων κρίσις 481. Palladion 509. Eury- pylos 518. Neoptolemos 523), während bei Ovid. Met. XIII 99 (vgl. 335ff.) Priamidenque Helenum rapta cum Pal…

Myron von Priene (106)

(3,470 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Daß F 1—7 dem gleichen schriftsteller gehören, ist so gut wie sicher. seine zeit wird nach unten durch F 4—5 bestimmt, nach oben vielleicht durch F.6. daß er noch in das 3. jahrhundert gehört (s. Niese Herm. XXVI 1891, 23f.; v. Wilamowitz Textgesch. d. gr. Lyriker 1900, 104f.), ist sehr möglich (p. 342, 24), aber auch aus dem verhältnis zu Rhianos nicht zu erweisen. von M.s historischen werken — F 3 setzt mehrere voraus — sind nur die Μεσσηνιακά dadurch genauer bekannt, daß Diodor den ersten krieg direkt nach ihnen erzählt und Paus. IV 4—13 sie durch vermi…

Nikochares (398)

(303 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Von den drei dichtern ist der frühhellenistische Demoteles 1) noch der fassbarste: er gehört zu den immer zahlreicher werdenden epideiktikern, die von ort zu ort ziehen, und ihren stoff teils älteren gedichten teils den bereits publizierten lokalgeschichten entnehmen 2). Dass er die delischen legenden dichterisch behandelt hat macht ποιητὴς ὤν im dekret unzweifelhaft; sonst lässt sich über die form nichts sagen. Er ist schwer- lich identisch mit dem Demoteles, der über die pyramiden geschrieben hat 3). Von den beiden älteren wird Nikochares episch gedichtet…

Vorrede Zweiter Teil b (vorrede_zweiter_teil_b)

(3,162 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Zweiter Teil. Zeitgeschichte. B Spezialgeschichten, Autobiographien und Memoiren. Zeittafeln. Kommentar zu Nr 106-261 B (106—226) Spezialgeschichten und Monographien Spezialgeschichten der Hellenistischen Zeit Die literatur über die königreiche ist merkwürdig spärlich, wie besonders deutlich wird, wenn man einerseits die masse der Alexander historiker aus der zeit des großen königs und in der nächsten generation vergleicht, andererseits die reiche literatur, die etwa der Hannibalische und — wovon wir freilich we…

Dares der Phryger (51)

(679 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die Historia de Graecis et Troianis (T 1. 2. Historia de excidio Troianorum u. ä. hss.; aus c. 44 den titel Ephemerides für das griechische original zu erschließen, ist irrig) kann nicht identisch sein mit der fingierten Φρυγία ᾿Ιλιάς (T 5. 6; titel nach der heimat des verfassers; vgl. die Φρυγία ὀνομαζομένη ποίησις des Thymoitas 32 F 8 c. 67, 5). denn diese ist ein epos; daran läßt die umgebung T 6 keinen zweifel (vgl. auch Suid. s. Κόριννος ᾿Ιλιεύς ἐποποιὸς τῶν πρὸ ῾Ομήρου, ὥς τισιν ἔδοξε, καὶ πρῶτος γράψας τὴν ᾿Ιλιάδα, ἔτι τῶν Τρωικῶν συνισταμένων ). sein dichter läu…

XVII. Delphi

(3,023 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XVII. Delphi Es ist nicht unmöglich dass Delphi auch in antiken Φωκικά1 be handelt ist als eine phokische stadt, wie es schliesslich noch bei Strabon und Pausanias der fall ist. Aber es hat eine eigene literatur, deren ähn lichkeit mit der über Delos — nicht oder sehr viel weniger mit Olympia, dessen verhältnis zu Elis in historischer zeit ein anderes ist als das zwischen Delphi und den Phokern bestehende — in die augen springt. Auch hier gibt es keine alte chronik2 und kaum eine eigentliche lokalgeschichte: weder Apollas' Δελφικά noch Apollonios' Περὶ Δελφῶν — wenn das wirklich versc…

L. Licinius Lucullus (185)

(294 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Peter Hist. Rom. Rel.2 I 1914 p. CCLXXXI; Münzer Herm. IL 1914, 199f. in der vorrede kann die witzige parodie (T 2) der entschul- digung des A. Postumius Albinus aber nicht gestanden haben; sie ist von Cicero deutlich als mündliche äußerung des Lucullus gegeben. über Lucullus' literarische bildung s. noch Plut. Lucull. 33; Cic. Ac. post. II 4; Brut. 222; Teuffel-Kroll RL6 I 157, 4. im ‘Hortensius’ (Cic. fragm. phil. 11 p. 314 M) tritt er als lobredner der geschichts- schreibung auf.   FGrH 185 T 1BNJ Plutarch. Lukull. 1, 4: ὁ δὲ Λεύκολλος ἥσκητο καὶ λέγειν ἱκανῶς ἑκατέραν γλῶτ…

L. Cincius Alimentus (810)

(1,915 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 810 T 1BNJ Livius 26, 23, 1 (a. 211): praetoria inde comitia habita: P. Manlius Vulso et L. Manlius Acidinus et C. Laetorius et L. Cincius Ali- mentus creati sunt.   FGrH 810 T 2aBNJ Livius 26, 28, 3 (a. 210): decrevere patres, ut alteri consulum Italia bel- lumque cum Hannibale provincia esset, alter classem … Siciliamque provinciam cum L. Cincio praetore obtineret ..... (11) L. Cincio praetori ad obtinendam Siciliam1 Cannenses milites dati duarum instar legionum.   FGrH 810 T 2bBNJ Livius 27, 5, 1: M. Valerius consul litteris excitus, provincia exercituque mandato L. Cincio p…

Antiochos-Pherekydes von Athen (333)

(5,011 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction The dating πρεσβύτερος τοῦ Συρίου (the θεολόγος and first prose writer whose contemporary Bion is said to have been) receives a more accurate determination by the following relative clause ὃν λόγος τὰ ᾿Ορφέως συνα- γαγεῖν. This certainly means that the author of the Αὐτόχθονες1) lived and wrote in the early period of the kings as an approximate contemporary of Eumolpos who, according to an Athenian tradition, τὰς τοῦ πατρὸςΜουσαίου ποιήσεις ἐξέθηκεν2) and of Musaios who ὀλίγα ἐπανορθώσας κατέγραψεν3) the hymns of Orpheus. There can be no reasonable doubt th…

Anhang zu Babylonien, Assyrien, Medien, Persien (696)

(6,349 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 696 F 1BNJStrabon 15, 3, 23: συνέβη δὲ τοῖς Πέρσαις ἐνδοξοτάτοις γενέσθαι τῶν βαρβάρων παρὰ τοις ῞Ελλησιν, ὅτι τῶν μὲν ἄλλων οὐδένες τῶν τῆς ᾽Ασίας ἀρξάντων ῾Ελλήνων ἦρξαν, οὐδ᾽ ἥιδεισαν οὄτ᾽ ἐκεῖνοι τούτους, οὄθ᾽ οἱ ῞Ελληνες1τοὺς βαρβάρους, ἀλλ᾽ ἐπὶ μικρὸν μόνον ἐκ τῆς πόρρωθεν ἀκοῆς. ῞Ομηρος γοῦν οὄτε τὴν τῶν Σύρων οὄτε τὴν τῶν Μήδων ἀρχὴν οἶδεν · οὐδὲ γὰρ ἂν Θήβας2Αἰγυπτίας ὀνομάζων καὶ τὸν ἐκεῖ καὶ τὸν ἐν Φοινίκηι πλοῦτον, τὸν ἐν Βαβυλῶνι καὶ Νίνωι καὶ ᾽Εκβατάνοις παρεσιώπησε.3   FGrH 696 F 2BNJStrabon 11, 6, 2 (̣ Eratosthenes): (845 F 2) τοὺς δὲ πέραν τῆςΚασπίας θαλάττης τοὺς μὲ…

Proxenos (703)

(1,459 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 703 F 1BNJSchol. Eurip. Andr. 32: (Lysimachos 382 F 10b) Πρόξενος δὲ ἐν τῆι πρώτηι τῶν ᾽Ηπειρωτικῶν Νεοπτολέμου μὲν Πίελόν φησι γε-1γονέναι, τὸν καὶ Πηλέα· οὐ μὴν ὅτι ἐξ ῾Ερμιόνης, <ὡς> προδεδήλωται.2   FGrH 703 F *2BNJSchol. Eurip. Andr. 24: ἰδίως ἕνα φησὶ (Euripides) παῖδα γενέσθαι τῶι Νεοπτολέμωι, ἄλλων τρεῖς λεγόντων Πύρρον, Μολοσσόν, Αἰακίδην3καὶ Τρωάδα. Λυσίμαχος δὲ ἐν τῶι δευτέρωι τῶν Νόστων (382 F 10a) φησὶ4 Πρόξενον <ἐν τῆι α ̅ τῶν ᾽Ηπειρωτικῶν> καὶ τὸν ᾽Ακάνθιον Νικομήδην ἐν5τοῖς Μακεδονικοῖς (772 F 1) ἱστορεῖν ἐκ μὲν ᾽Ανδρομάχης γενέσθαι τοὺς προει-6ρημένους, ἐκ δὲ …

XXXVII. Kos

(18 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XXXVII. Kos No comments by Jacoby. Jacoby, Felix (Berlin)

Dieuchidas von Megara (485)

(3,739 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Wohl der bedeutendste, jedenfalls der am meisten benutzte autor, so- zusagen der Philochoros von Megara 1). In den mindestens 5 büchern waren urzeit 2) und archaeologie sehr ausführlich behandelt, da Lykurg erst im 4. buch vorkam, dann aber schon im 5. Solon und der verlust von Megara. Es ist hier besonders empfindlich, dass wir nicht wissen ob D. weitergegangen ist; man würde viel darum geben z.b. vom Pe- loponnesischen Krieg und Perikles aus megarischem munde zu hören; dass die Plutarchische Vita keinen megarischen autor nennt, sondern ‘die Megarer’ sich auf…

Mnesimachos von Phaselis (841)

(333 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 841 F 1BNJSchol. Apoll. Rhod. 2, 1015b: ῾Ιρὸν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπὶ1τοῖσιν ὄρος καὶ γαῖαν ἄμειβον, / ἧι ἔνι Μοσσύνοικοι ἀν᾽ οὄρεα ναιετάουσιν / μόσσυνας] τοῦτο καθῆκόν ἐστιν εἰς τὸν Εὄξεινον Πόντον. (Ktesias 688 F 56; Souidas 602 F 3; Agathon 801 F 1). ὁ δὲ Εἰρηναῖος (F 21 Haupt) Μνη σίμαχόν φησι περὶ αὐτοῦ ἱστορεῖν ἐν τῶι α ̅ Περὶ Σκυθῶν ἀγ νοῶν· ὁ γὰρ Μνησίμαχος ἐν τῆι Εὐρώπηι μέμνηται κειμένης τῆς Σκυθικῆς, ὁ δὲ ᾽Απολλώνιος καὶ οἱ προειρημένοι ἐν τῆι ᾽Ασίαι καταλέγονται. τρίτον ἐστὶν2῾Ιερὸν ὄρος τῆς Θράικης.   FGrH 841 F 2BNJSchol. Apoll. Rhod. 4, 1412/4: εἴτ᾽ οὖν οὐρανίαις ἐναρίθμιοίἐστε θεῆισι…

Hellanikos von Lesbos (323A)

(56,683 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction I discussed this distinguished figure in detail RE VIII, 1913, col. 104ff. 1), and I edited the entire legacy of H. with a succinct comment- ary in F Gr Hist I, 1923, no. 4. In this book I shall edit the fragments expressly quoted from the Atthis, and I shall add those to be assigned to the Atthis with greater or lesser probability, and those of which the contents must have occurred in the Atthis. The sum of fragments has been little increased by papyri, the information about the life and the work of the author has not been increased at all; my conception …

LIV. Milet

(505 words)

Author(s): Jacoby, Felix
LIV. Milet Die milesische stadtgeschichte beginnt, soweit wir sehen, nicht vor der 2. hälfte des 4. jhdts v. Chr.1 Die liste von historikern des 5. jhdts bei Dion. Hal. De Thuc. 5 enthält zwar Hekataios, aber keinen milesischen lokalhistoriker, und die echtheit des Kadmos (der zudem nicht speziell über Milet geschrieben haben soll) hat Theophrast ausdrücklich bezwei felt2 Der erste verfasser eines buches über Milet ist Klytos, dessen zeit sich dadurch bestimmt dass er schüler des Aristoteles war. Der nächsten generation wird Maiandrios (Leandrios) a…

T. Pomponius Atticus (189)

(141 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 189 T 1BNJ Cic. ad Att. II 1, 1 (a. 60): Kal. Juniis eunti mihi Antium … venit obviam tuus puer. is mihi litteras abs te et commen- tarium consulatus mei Graece scriptum reddidit. in quo laetatus sum me1 aliquanto ante de isdem rebus Graece item scriptum librum L. Cossinio ad te perferendum dedisse; nam si ego tuum ante legissem, furatum me abs te esse diceres. quamquam tua illa — legi enim libenter — horri- dula mihi atque incompta visa sunt, sed tamen erant ornata hoc ipso quod ornamenta neglexerant et, ut mulieres, ideo bene olere quia nihil olebant videbantur. meus autem liber (235 T 2)…

Idomeneus (547)

(112 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Für gleichung mit dem Epikureer von Lampsakos 1) spricht nichts; ein buch über Samothrake 2), das polemisch gewesen sein müsste 3), passt nicht in dessen interessenkreis. Den anschluss an Hellanikos wird man sich kaum nach Dieuchidas 485 T 1 vorstellen dürfen, und die zeit bleibt unbestimmt; aber Hellenismus ist wohl wahrscheinlicher als das 4. jhdt v. Chr.   FGrH 547 T 1BNJ Suda s. v. ᾽Ιδομενεύς · ἱστορικός. ἔγραψεν ἱστορίαν τῶν κατὰ1Σαμοθράικην.   FGrH 547 F 1BNJSchol. Apoll. Rhod. 1, 916/8a: s. 546 F 1 p. 531, 11. Notes^ back to text1. τῶν Lobeck, Clinton τὴν (cf. 131 T 1) oJaco…

Kallias von Syrakus (564)

(3,123 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Von diesen beiden historikern des Agathokles ist A. nur aus den zeug- nissen über seine tätigkeit in dienst seines älteren bruders bekannt 1); das buch, das er vielleicht erst nach dem tode des dynasten 2) über ihn geschrieben hat, wird nur in einem sammelzitat des Diodorischen chrono- graphen ohne nähere angaben über umfang u.s.f. erwähnt. Möglich dass es nicht mehr war als ein nachruf, der das andenken des bruders vor der griechischen öffentlichkeit verteidigen sollte gegen die schar…

VIII. Amphipolis

(18 words)

Author(s): Jacoby, Felix
VIII. Amphipolis No comments by Jacoby. Jacoby, Felix (Berlin)

Nikostratos von Trapezunt (98)

(92 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Das werk umfaßte wohl noch Odainathos' siegreichen Perserkrieg und schloß vielleicht mit seiner erhebung zum Augustus des Ostens. vgl. Nikomachos no. 215.   FGrH 98 T 1BNJ Euagrios HE V 24: ἐκθεμένου δὲ τὰ τοιαῦτα καὶ ῾Ηρωδιανοῦ, τὰ μέχρι τῆς Μαξιμίνου τελευτῆς (238) δηλοῦται· Νικοστράτουτε τοῦ σοφιστοῦ τοῦ ἐκ Τραπεζούντων συγγράψαντος τὰ ἀπὸ Φιλίππου τοῦ μετὰ Γορδιανὸν (244) ἐκτίθεται ἕως ᾽Οδαινάθου τοῦ ἐκ Παλμυρῶν († 267) καὶ τῆς Οὐαλλεριανοῦ πρὸς Πέρσας αἰσχρᾶς ἀφίξεως (gegen. 260). Jacoby, Felix (Berlin)

Dritter Teil. Geschichte von Staedten und Voelkern (Horographie und Ethnograpie) b: Kommentar zu Nr. 297-607 (Text) (Lokris)

(262 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XLVII. Lokrer Von ‘Boeotien, Phokis, Lokris, Thessalien’, und überhaupt von Nord und Westgriechenland sagt Wilamowitz Ar. u. Ath. II p. 21f. ‘so reich die mythen1 sind, nirgends auch nur die spur einer älteren historischen überlieferung’, was zutrifft, wenn man ‘literatur’ für ‘überlieferung’ ein setzt. Wirklich charakteristisch ist aber dass es über Lokris auch in der hellenistischen zeit keine landesgeschichte, periegese, oder spezialschrift gegeben zu haben scheint. Strabon 9, 4 zitiert ausser Homer nur Herodot, Hellanikos, Ephoros2, und die vielen anonymen zitate (φασί, …

Ephoros der Jüngere (212)

(101 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Zwischen ἔφορος, ὁ πάντων έπόπτης … θεός und ῎Εφορος Κυμαῖος καὶ Θεόπομπος (70 T 28; 115 T 28). wenn Κυμαῖος dazu gehört, was wegen der verstellung der vita des alten Ephoros (70 T 1) zweifelhaft ist, wohl pseudonym. der artikel ist auch sonst verwirrt; denn Κοριν- θιακά — ἄλλα gehören in die vita Euphorions (Meineke; C Mueller).   FGrH 212 T 1BNJ Suid. s. ῎Εφορος · Κυμαῖος, ἱστορικός, ὁ νεώτερος. ἔγραψε τὰς Γαλ<ι>ηνοῦ ἱστορίας ἐν βιβλίοις κζ· Κορινθιακά· Περὶ τῶν1᾽Αλευαδῶν· καὶ ἄλλα. Notes^ back to text1. Γαλιηνοῦ edd γαληνοῦ AJacoby, Felix (Berlin)

LXXVI. Thasos

(480 words)

Author(s): Jacoby, Felix
LXXVI. Thasos Auch Thasos gehört zu den zahlreichen, z.t. garnicht unbedeutenden staaten, für die wir keine antike literatur kennen. Der Thasier Stesim brotos1 aus dem zweiten drittel des 5. jhdts hat kein buch über seine heimat geschrieben, was diejenigen beachten sollten, die in dieser zeit überall chroniken wittern. Ob er in einer seiner sonstigen schriften auf ihre altertümer und mythen einging steht dahin2, in der politischen schmähschrift, die inzidentiell das verhältnis zu Athen mehrfach be rühren musste3, war für solche exkurse gewiss kein raum. Die rede des Hypereides Πρὸς…

Hegias von Troizen (606)

(248 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 606 F 1BNJPausan. 1, 2, 1: ἐσελθόντων δὲ ἐς τὴν πόλιν ἐστὶν ᾽Αντιόπης μνῆμα ᾽Αμαζόνος. ταύτην τὴν ᾽Αντιόπην Πίνδαρος (F 175) μέν φησιν ὑπὸ Πειρίθου καὶ Θησέως ἁρπασθῆναι, Τροιζηνίωι δὲ ῾Ηγίαι τοιάδε ἐς αὐτὴν πεποίηται· ῾Ηρακλέα Θεμίσκυραν πολιορκοῦντα τὴν ἐπὶ Θερμώδοντι ἑλεῖν μὴ δύνασθαι, Θησέως δὲ ἐρασθεῖσαν ᾽Αντιόπην — στρατεῦσαι γὰρ1ἅμα ῾Ηρακλεῖ καὶ Θησέα — παραδοῦναι [τε] τὸ χωρίον. τάδε μὲν ῾Ηγίας πεποίηκεν, ᾽Αθηναῖοι2δέ φασιν, ἐπεί τε ἦλθον ᾽Αμαζόνες, ᾽Αντιόπην μὲν ὑπὸ Μολπαδίας τοξευθῆναι, Μολπαδίαν δὲ ἀποθανεῖν ὑπὸ Θησέως. Commentary F 1 Der troize nische dichter…

Philistos von Syrakus (556)

(17,038 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Ph.s leben liegt in den zeugnissen 2-10, die z.t. auf selbstnennungen in den büchern über die geschichte der beiden Dionyse beruhen werden, im allgemeinen klar vor uns 1). Der tod ist durch T 9 cd sicher auf 356/5 datiert, der beginn der politischen tätigkeit durch T 3 ziemlich sicher auf 406/5 2). Nach seinem auftreten in der entscheidenden volksversamm- lung, die Dionysios I zum strategen wählte, kann er damals nicht ganz jung gewesen sein: man wird ihm 20-25 jahre geben müssen, was die geburt auf 430 oder wenig später bringt 3). Er war also ungefährer alters- g…

Demokritos von Ephesos (267)

(465 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Auch wenn das καὶ vor Σαμοθράικης richtig ist — F 1 macht bedenk- lich; und man würde < περὶ > Σαμοθρ . erwarten — kaum eigentlicher lokalhistoriker, sondern eher perieget (Susemihl Gr. L. 2, 387) mit dem für diese eigentümlichen besonderen interesse für berühmte kultorte; aber nicht kultschriftsteller (Tresp Fragm. d. gr. Kultschriftsteller 1914, 158 hat ihn aufgenommen) und jedenfalls nicht architekt: nach Vitruv. 7 praef. 12 haben über den Artemistempel Chersiph…

Hegemon von Alexandreia (Troas) (110)

(159 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 110 T 1BNJ Steph. Byz. s. ᾽Αλεξάνδρεια · .... β ̅ ἔστι πόλις Τροίας, ἐν ἧι ἐγένετο ῾Ηγήμων ἐποποιός, ὃς ἔγραψε τὸν Λευκτρικὸν πόλεμον τῶν Θηβαίων καὶ Λακε- δαιμονίων.   FGrH 110 F 1BNJ Aelian. N A VIII 11: ῾Ηγήμων ἐν τοῖς Δαρδανικοῖς μέτροις περὶ᾽Αλεύα τοῦ Θετταλοῦ φησι καὶ ἄλλα μέν, ἐν δὲ τοῖς καὶ ὅτι ἠράσθη δράκων αὐτοῦ. καὶ ὅτι μὲν ε ἶχε κόμην χρυσῆν ὅδε ὁ ᾽Αλεύας λέγων τερατεύεται [ὁ ῾Ηγήμων δηλονότι],1ἐμοὶ δὲ ἔστω ξανθή. καὶ βουκολεῖν μὲν αὐτὸν ἐν τῆι ῎Οσσηι φησὶν ὡς ἐν τῆι ῎Ιδηι τὸν ᾽Αγχίσην, παρὰ δὲ τῆι κρήνηι νέμειν τὰς βοῦς τῆι καλουμένηι Αἱμονίαι. Θε…

Vorrede Zweiter Teil C (vorrede_zweiter_teil_C_kommentar)

(406 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Zweiter Teil C: A. Universal- und Zeitgeschichte A (64—105) Universal- und Zeitgeschichte Eine scheidung von Universalgeschichten und Hellenika, die für uns einerseits mit Herodotos, andrerseits mit Thukydides und seinen nachfolgern beginnen, ist weder praktisch noch bei dem stand unserer kenntnisse immer möglich (s. etwa no. 85; 86). dagegen scheint es mir nicht nur aus dem praktischen grund der über sichtlichkeit nötig, Theopompos (115) unter die monographen ein zureihen: standpunkt und form der Φιλιππικά sind, auch wenn sie sachlich dasselbe enthalten wie die gl…

Dorotheos der Chaldaeer (289)

(1,555 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Meine anordnung der Dorotheosfragmente unter nr. 145 ist vor allem deshalb irreführend, weil ich die echtheit des von Clemens Strom. 1, 133, 1 angeführten Πανδέκτης verkannt habe: was da über Mopsos steht, ist keine metamorphose (falsch CMueller GGMin II p. LIII; Schlereth 114; s. Mnemos. III 8, 95f.). ich hatte dort besser nur das einzige fragment aus der Alexandergeschichte (Athen. 7, 4) abgedruckt und das zeugnis in Plinius' autorenverzeichnissen (NH 1, 12; 13), das wohl sicher auf diese geht (Schwartz RE V 1571 nr. 15 äusser…

XXVII. Ikos

(18 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XXVII. Ikos No comments by Jacoby. Jacoby, Felix (Berlin)

Vorrede Erster Teil Kommentar (vorrede_erster_teil_kommentar)

(238 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Erster Teil. Genealogie und Mythographie. a. Kommentar und Nachträge. B. 15—30 HANDBÜCHER UND SAMMLUNGEN. Das wichtigste, was hier existierte, ist nicht auf namen zu stellen. man wird es in der parallelüberlieferung zur Apollodorischen Bibliothek finden, deren ausgabe in vorbereitung ist. maßgebend für die aufnahme der autoren in diesen abschnitt war die form der titel, sowenig sicheres sie meist über das wesen und die anlage der bücher aussagen. werke wie die Καινὴ ἱστορία des Ptolemaios Chennos, der Στέφανος des Dionysios, der Πολυμνήμων des Rheginos sind unter die Σύμμικτα -lit…

Anaxikrates (307)

(2,566 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Susemihl Gr. Lit. I, 1891, p. 656 glich den lokalhistoriker vermutungs- weise mit dem A., den Seleukos Nikator (312-281 v. Chr.) neben anderen als ἐπιστάτης für die gründung von Antiocheia bestellte 1) und der (ver- mutlich früher) einen Periplus des arabischen meerbusens geschrieben hatte 2). E. Schwartz RE I, 1894, col. 2083 no. 8 widersprach ohne angabe von gründen. Aber da wir die heimat dieses A. nicht kennen und der name nicht ganz selten ist, wird man sie allerdings besser auseinander- halten. Dann ist aber die…

XLV. Lesbos

(195 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XLV. Lesbos Die historische literatur über Lesbos beginnt mit Hellanikos und setzt sich mit Skamon in seiner familie fort. Sie hört für uns mit Myrsilos in frühhellenistischer zeit auf1. Auch was wir an poetischen produktionen ‘historischen’ inhalts haben, scheint nicht tiefer hinabzugehen2 Die autoren sind aus Mytilene, Methymna, und Eresos. Politieen des Aristote les sind nicht bezeugt, haben aber schwerlich gefehlt3 Dikaiarchs dialoge, qui Lesbiaci vocantur, quod Mytilenis sermo habetur, sind philosophischen inhalts4. In dem roman des Longus, der vermutlich Mityl…

Polykrates von Athen (597)

(342 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction P. 1) war älterer zeitgenosse des Isokrates (der ihn in der einleitung des Busiris mit deutlicher ironie behandelt) und hat in den ersten jahr- zehnten des 4. jhdts (und vielleicht schon früher) als rhetor 2) und ‘sophist’ 3) ein gewisses ansehen genossen. Wenn man gewisse schriften von ihm — einen ἔπαινος Thrasybuls 4) und die vielbesprochene κατη- γορία Σωκράτους5), deren politische tendenz man nicht bezweifeln kann — mit der einzigen lebensnachricht verbinden darf, die ihn in Kypros (also doch wohl bei Euagoras) tätig sein lässt 6), so wird ihn die herrsch…

Klytos von Milet (490)

(575 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Zitiert nur von Athenaios; die konjekturalen herstellungen des namens bei Diog. Laert. 1, 25 1) und Schol. A Il.Υ 404 2) sind falsch. Man wird glauben, dass der Aristotelesschüler dem meister (das) material für seine Μιλησίων πολιτεία geliefert hat 3). Das buch über Milet kann dann schon in den 40er jahren publicirt sein.   FGrH 490 F 1BNJAthen. 14, 71 p. 655 B—E: Κλύτος ὁ Μιλήσιος, ᾽Αριστο-τέλους δὲ μαθητής, ἐν τῶι α ̅ Περὶ Μιλήτου γράφει περὶ αὐτῶν ( scil.τῶν μελε αγρίδων) οὔτως ·«περὶ δὲ τὸ ἱερὸν τῆς Παρθένου ἐν Λέρωι εἰσὶν1οἱ καλούμενοι ὄρνιθες μελεαγρίδες· ὁ δὲ τόπος …

Philostratos (789)

(262 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 789 F 1aBNJJoseph. A.J. 10, 228: (Megasthenes 715 F 1) καὶ Διοκλῆς δ᾽ ἐν τῆι δευτέραι τῶν Περσικῶν (693 F 1) μνημονεύει τούτου τοῦ βασιλέως (des Nabuchodonosor) καὶ Φιλόστρατρος ἐν ταῖς [᾽Ινδικαῖς καὶ] Φοινικι-12καῖς ἱστορίαις, ὅτι οὗτος ὁβασιλεὺς ἐπολιόρκησε τὴν Τύρον ἔτεσι τρισὶ καὶ3δέκα, βασιλεύοντος κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν ᾽Ιθωβάλου τῆς Τύρου.   FGrH 789 F 1bBNJ Joseph.45 c. Ap. 1, 143 = Euseb. Arm. p. 23, 19 K; Synkell. p. 419, 7 (Euseb. Arm. p. 23, 19 K; Synkell. p. 419, 7): καὶ κατὰ ταῦτα τὴν μὲν τῶν Χαλδαίων ἀναγραφὴν ἀξιόπιστον ἡγητέον· οὐ μὴν ἀλλὰ κἀν 6 τοῖς ἀρχείοις τῶν Φοινί…

Aspasios von Byblos (792)

(57 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 792 T 1BNJ Suda s.v. ᾽Ασπάσιος Βύβλιος · σοφιστής, συγχρονῶν ᾽Αρι-1στείδηι καὶ ᾽Αδριανῶι. ἔγραψε Περὶ Βύβλου· Περὶ στάσεων ἐσχηματισ μένων· Μελέτας· Τέχνας· ῾Υπομνήματα· Λαλιάς· ᾽Εγκώμιον εἰς ᾽Αδριανὸν τὸν βασιλέα καὶ εἰς ἄλλους τινάς. Notes^ back to text1. Βύβλιος — Βύβλου v βίβλιος — βίβλου oJacoby, Felix (Berlin)

Theodoros (822)

(30 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 822 T 1BNJ Diog. Laert. 2, 104: ἕβδομος ( scil.Θεόδωρος) ὁ τὰ περὶ ῾Ρωμαίων πεπραγματευμένος. Jacoby, Felix (Berlin)
▲   Back to top   ▲