Search

Your search for 'dc_creator:( "Jacoby, Felix" ) OR dc_contributor:( "Jacoby, Felix" )' returned 962 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Diokles von Rhodos (302)

(81 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 302 F 1BNJ[Plutarch.] De fluv. 22, 3: εὑρίσκεται δὲ ( scil.ἐν ᾽Αχελώιωι1ποταμῶι) καὶ λίθος πελιδνὸς τῶι χρώματι, λινουργὸς καλούμενος ἀπὸ τοῦ συγκυρήματος· ἐὰν γὰρ βάληις αὐτὸν εἰς ὀθόνιον, δι᾽ ἔρωτος ἕνωσιν τὸ σχῆμα λαμβάνει καὶ †ἄργιον γίνεταιι2καθὼς ἱστορεῖ ᾽Αντισθένης ἐν γ ̅ Μελεαγρίδος. μέμνηται δὲ τοὐτων ἀκριβέστερον Διοκλῆς ὁ ῾Ρόδιος ἐν τοῖς Αἰτωλικοῖς. Notes^ back to text1. δὲ<ἐν αὐτῶι> He(rcher)^ back to text2. ἀράχνιον Wyttenbach λίνον Anon. ὀθόνιον ἀραιόν? He ἄρτιον? BernardakisJacoby, Felix (Berlin)

Marsyas von Pella und Marsyas von Philippi (135-136)

(2,648 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der jüngere M gehört eher in III, jedenfalls nicht unter die Alexanderhistoriker. aber es fehlt jedes mittel, die bruchstücke ohne distinktiv (F 10—25) mit einiger sicherheit zu verteilen (s. zu (F 12; 15; 17; 21—23); daß sie nicht alle dem gleichen autor gehören, zeigt der widerspruch F 10 13. personen und werke sind sonst ohne weiteres zu scheiden. für den Pellaeer, der als schriftstellernder Makedone vornehmen standes (falls der vater nicht doch Grieche war; s. zu T 1) in dieser zeit interessant ist, geben die zitate zwei werke, die in der …

Timolaos (798)

(169 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 798 F 1BNJ[Plut.] De fluv. 9, 1: Μαίανδρος ποταμός <ἐστι> τῆς ᾽Ασίας, ἐκα-1λεῖτο δὲ πρότερον ᾽Αναβαίνων· μόνος γὰρ ἐκ πάντων τῶν ποταμῶν ἀπὸ τῶν ἰδίων ἀρχόμε νος πηγῶν εἰς ἑαυτὸν παλινδρομεῖ. προσηγορεύθη δὲ Μαίανδρος ἀπὸ Μαιάνδρου τοῦ Κερκάφου καὶ ᾽Αναξιβίας παιδός, ὃς πρὸς Πεσσινουντίους πόλεμον ἔχων ηὄξατο τῆι2Μητρὶ τῶν θεῶν, ἐὰν ἐγκρατὴς γένηται τῆς νίκης, θύσειν τὸν πρῶτον αὐτῶι συγχαρέντα ταῖς ἀνδραγαθίαις, † τρόπαια φέρων. ὑποστρέψαντι δὲ τῶι προειρημένωι πρῶτος συνε-3χάρη συναντήσας ὁ παῖς ᾽Αρχέλαος μετὰ τῆς μητρὸς καὶ τῆς ἀδελφῆς· ὁ δὲ τῆς προει ρημέ…

Pankrates (625)

(190 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 625 T 1BNJ Athen. 15, 21 p. 677 D-F: καὶ Παγκράτης τις τῶν ἐπιχωρίων ποιητής, ὃν καὶ ἡμεῖς ἔγνωμεν, ᾽Αδριανῶι τῶι αὐτοκράτορι ἐπιδημήσαντι τῆι ᾽Αλεξανδρείαι μετὰπολλῆς τερατείας ἐπέδειξεν τὸν ῥοδίζοντα λωτόν, φάσκων αὐτὸν δεῖν καλεῖν ᾽Αντινόειον,1ἀναπεμφθέντα ὑπὸ τῆς Γῆς, ὅτε τὸ αἷμα ἐδέξατο τοῦ Μαυρουσίου λέοντος, ὃν κατὰ τὴν πλησίον τῆι ᾽Αλεξανδρείαι Λιβύην ἐν κυνηγίωι καταβεβλήκει ὁ ᾽Αδριανός, μέγα χρῆμα ὄντα καὶ πολλῶι χρόνωι κατανεμηθέντα πᾶσαν τὴν Λιβύην, ἧς καὶ πολλὰ ἀοίκητα ἐπε ποιήκει οὗτος ὁ λέων. ἡσθεὶς οὖν ἐπὶ τῆι τῆς ἐννοίας εὑρέσει καὶ καινότητι τὴν ἐν Μουσῶν2αὐτ…

Gorgos von Kolophon (17)

(91 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Mutschmanns (Rh. Mus. LXXII 150) deutung auf einen mythographischen κύκλος ist sehr wahrscheinlich. die inschrift des kenotaphs gehört in den an- fang s. II v. Chr. (Schuchhardt Ath. Mitt. a. o.)   FGrH 17 T 1BNJ Inschrift aus Notion [Athen. Mitt. XI 428] :Τὸν πάσης πολύβυβλον ἀφ᾽ ἱστορίης μελεδωνὸν πρέσβυν ἀοιδοπόλων δρεψάμενον σελίδα, τὸν σοφίην στέρξαντα νόωι μεγαλόφρονα Γοργόν, τὸν Κλαρίου τριπόδων Λητοίδεω θέραπα Κεκροπὶς ἐν κόλποις κρύπτει κόνις· εὐσεβίης δὲεἵνεκεν εὐσεβέων χῶρον ἔβη φθίμενος. Jacoby, Felix (Berlin)

Anonyme Diadochengeschichte (?).(Heidelberger Epitome) (155)

(2,415 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Entdeckt von Treu in der um 1450 geschriebenen exzerpten- sammlung eines unbekannten gelehrten im Cod. Palat. gr. 129; heraus- gegeben von Reitzenstein Poimandres 1904, 310ff. und G. Bauer Die Heidelberger Epitome, diss. Leipzig 1914 mit ausführlichem kom- mentar. die vier exzerpte gehen letzten grades jedenfalls auf das gleiche werk zurück, da F 2—4 eigentlich nur ergänzungen zu F 1 für die drei schauplätze Makedonien, Asien, …

Telephanes (371)

(256 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction ῎Αστυ ist die stadt im gegensatz zur χώρα1), und Diomeia ist ein städtischer demos. Schwer zu sagen ob T. das wort in diesem sinne ge- braucht hat, oder ob Περὶ τοῦ ἄστεος gezierter titel für Περὶ ᾿Αθηνῶν ist. Wilamowitz' konjektur Περὶ τοῦ ἀστείου γ ist geistreich, aber (da wir nur ein fragment haben) methodisch und auch sachlich bedenklich: ein rhetor, der so ausführlich über einen spezialpunkt schrieb, wäre uns wohl bekannt, und das fragment findet leicht platz in einem ‘antiquari- schen’ exkurs der beschre…

Hippostratos (568)

(1,934 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die charakteristik H.s 1) als ὁ τὰ περὶ τῆς Σικελίας γενεαλογῶν (trotzdem sie in den Pindarscholien steht) und die tatsache dass sich alle fragmente auf Sizilien beziehen lassen weisen mit grosser wahrscheinlichkeit auf ein spezialwerk, dass dann nicht erzählend war, sondern genealogische form hatte und die sizilischen stammbäume an das oder eines der grossen grie - chischen stemmata knüpfte 2). F 1; 2; 3; 6 fügen sich in das ᾿Ινάχειον γένος, das in der Bibliothek von Inachos über Belos und Agenor bis zu den Herakliden läuft; und vom sizilischen st…

Historiker über L. Verus' Partherkrieg (203)

(1,950 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 203 T 1BNJ Lukian. Quom. hist. conscr. 2: ἀφ᾽ οὗ δὴ τὰ ἐν ποσὶ ταῦτα κεκίνηται, ὁ πόλεμος ὁ πρὸς τοὺς βαρβάρους καὶ τὸ ἐν ᾽Αρμενίαι τραῦμα καὶ αἱ συνεχεῖς νῖκαι, οὐδεὶς ὅστις οὐχ ἱστορίαν συγγράφει, μᾶλλον δὲ Θουκυδίδαι καὶ ῾Ηρόδοτοι καὶ Ξενοφῶντες ἡμῖν ἅπαντες, καὶ ὡς ἔοικενἀληθὲς ἄρ᾽ ἦν ἐκεῖνο τὸ ‘πόλεμος ἁπάντων πατήρ’, εἴ γε καὶ συγγραφέας τοσούτους ἀνέφυσεν ὑπὸ μιᾶι τῆι ὁρμῆι.   FGrH 203 T 2BNJ Lukian. Quom. hist. conscr. 14: ἐγὼ δ᾽ οὖν καὶ διηγήσομαι ὁπόσα μέμνημαι ἔναγχος ἐν ᾽Ιωνίαι συγγραφέων τινῶν, καὶ νὴ Δία ἐν ᾽Αχαίαι πρώιην ἀκούσας τὸναὐτὸν τοῦτον πόλεμον διηγουμένων, κα…

LXXIII. Tenedos

(343 words)

Author(s): Jacoby, Felix
LXXIII. Tenedos Da schon Zoilos ein enkomion auf die sagenberühmte und in religiöser hinsicht interessante insel1 geschrieben hat, ist eine hellenistische spe zialschrift sehr wohl glaublich. Aber von dem Tenedier Androitas ist nur ein Periplus der Propontis bezeugt2. Die annahme eines lokalhistorischen buches beruht auf einer angabe des Fabricius, die C. Mueller aus dem au torenindex von Bruncks Apolloniosausgabe3 abgedruckt hat: ‘huius Androetae ἱστορικὸν περὶ τῆς γῆς αὐτοῦ πατρίδος memoratur in mspto codice (Bibl. Vindob.) apud Lambecium I p. 148’4. Gemeint ist der Vind…

Anhang zu Rom und Italien (840)

(8,317 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 840 F 1aBNJ Dion. Hal. A.R. 1, 4, 2: ἔτι γὰρ ἀγνοεῖται παρὰ τοῖς ῞Ελλησιν1ὀλίγου δεῖν πᾶσιν ἡ παλαιὰ τῆς ῾Ρωμαίων πόλεως ἱστορία ..... (5, 4) … οὐδεμία γὰρ ἀκριβὴς ἐξελήλυθε περὶ αὐτῶν ῾Ελληνὶς ἱστορία μέχρι·τῶν καθ᾽ ἡμᾶςχρόνων, ὅτι μὴ κεφαλαιώδεις ἐπιτομαὶ πάνυ βραχεῖαι. (6, 1) πρώτου μέν, ὅσα κἀμὲ εἰδέναι, τὴν ῾Ρωμαικὴν ἀρχαιολογίαν ἐπιδραμόντος ῾Ιερωνύμου τοῦ Καρδιανοῦ συγγραφέως ἐν τῆι Περὶ τῶν ἐπιγόνων πραγματείαι (154), ἔπειτα2Τιμαίου τοῦ Σικελιώτου (566 T 9) τὰ μὲν ἀρχαῖα τῶν ἱστοριῶν ἐν ταῖς3Κοιναῖς ῾Ιστορίαις ἀφηγησαμένου, τοὺς δὲ πρὸς Πύρρον τὸν ᾽Ηπειρώτηνπολέμους …

Chares von Mitylene (125)

(4,971 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Zeit durch teilnahme am Alexanderzug bestimmt. vollständige Alexandergeschichte in 10, höchstens 11 büchern, die natürlich (F 9—10 widersprechen nicht) der zeitlichen reihe von Alexanders taten folgte, aber erst mit der übernahme des großkönigtums ausführlich wurde; denn die einführung des persischen hofzeremoniells kam schon im 3. buch vor. das liegt offenbar daran, daß Ch für militärische und politische aktionen kein oder geringes interesse hatte; was wir davon lesen (F 6; 7; 16; 18), zeigt die auffassungsart des hofmannes und erweckt nicht den wuns…

Dorotheos von Athen (145)

(610 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die gleichsetzung mit dem autor des Plinius erscheint sicher; der XXII 91 zitierte D, der (medizinische?) gedichte schrieb, ist ein anderer, vermutlich doch der (alexandrinische?) arzt Phlegon Mir. 26 (anders Wellmann RE V 1571, 19). der Alex.-historiker gehört wohl noch in hellenistische zeit.   FGrH 145 T 1BNJ Plin. NH I 12; 13: arborum naturae … ex …. Charete Mytilenaeo, Menaechmo, Dorotheo Athenaeo, Lyco, Antaeo, Ephippo …   FGrH 145 F 1BNJ Script. Al. M. p. 155, 1 = Athen. VII 4 p. 276 F) Athen. VII 4 p. 276 F: φιλόμηλοι δ᾽ ἦσαν Φίλιππός τε ὁ Μακεδὼν καὶ ὁ υἱὸς αὐτο…

Theophanes von Mytilene (188)

(3,780 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Titel sicher nicht Μιθριδατικά , vielleicht Τὰ περὶ Πομπήιον (W Fa- bricius Th. v. Mytilene Straßburg 1888) oder Πομπηίου πράξεις . der inhalt ging keinesfalls über Pompeius' feldzüge im osten hinaus. dabei ist fraglich, ob Th den seeräuberkrieg einerseits, Pompeius' eingreifen in Syrien andererseits (s. u.) mitbehandelte; Timagenes (F 1) und Strabon zitieren ihn jedenfalls nur für den krieg gegen Mithridates und Tigranes. die schrift war in Rom a. 62 bekannt (T 3a; s. u. p. 615, 41), mag also im winter 63/2 abgefaßt sein, um, was sehr notwendig war, die st…

Agaklytos (411)

(867 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Nach titel und wortlaut des einzigen fragments sicher periegese. Ver- fasser zeitlich unbestimmbar; aber da F 1 sehr wahrscheinlich durch Didymos vermittelt ist, nicht der angebliche freigelassene des Verus 1). Wenn er, wie es den anschein hat (aber das kann täuschen), den κολοσσός noch selbst gesehen hat, so gehört er vielleicht noch in hellenistische zeit 2).   FGrH 411 F 1BNJ Phot. Sud s. v. Κυψελιδῶν ἀνάθημα · ἐν ᾽Ολυμπίαι. Πλά-1των ἐν Φαίδρωι (236 B)· παρὰ τὸ Κυψελιδῶν ἀνάθημα σφυρήλατος ἐν ᾽Ολυμ-2πίαι ἐστάθη κολοσσός. ἀλλ᾽ οὐ τῶν Κυψελιδῶν, Κυψέλου δέ φασι …

Timogenes(?) von Milet (435)

(251 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die grosse zahl von bedeutenden Herakleoten in der literatur — etwas anderes kann λογίων nicht gut bedeuten — rechtfertigte ein eigenes buch, in dem man am liebsten ein erzeugnis des herakleotischen lokalpatriotis- mus sähe, dessen existenz um 100 n. Chr. oder später 1) Memnons grosses werk bezeugt. Aber der verfasser, den die ᾿Επιστολαί2) wohl in die kaiser- zeit verweisen, heisst Milesier; und der hinweis dass Milet den anspruch erhob mutterstadt von Herakleia zu sein 3) hilft kaum weiter. Auch die argumentation C. Muellers 4) ruht auf unsicheren fundamenten: das…

Aristokritos <von Milet?> (493)

(2,680 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die benutzung bei den scholiasten zu Aristophanes und Apollonios weisen vielleicht noch auf gute hellenistische zeit. Kenntnis A.s bei Aristobulos, dem Rhodier Apollonios, Nikainetos und Euphorion ist glaublich, aber nicht beweisbar 1), sodass wir uns mit dem ansatz ‘vor Parthenios’ begnügen müssen. Der name kommt auch in Milet vor 2), und trotz seiner häufigkeit war der autor wohl Milesier. Er war kein dichter 3). Dass die erhaltenen zitate alle auf die archaeologie gehen liegt in der natur der sache. Titel und inhalt verbieten an eine …

Lykeas von Naukratis (613)

(669 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 613 T 1BNJ Plin. N.H. 1, 36: s. 608 T 3.   FGrH 613 F 1BNJAthen. 13, 10 p. 560D-F: καὶ ἡ ἐπ᾽ Αἴγυπτον δὲ Καμβύσου1στρατεία, ὥς φησι Κτησίας (688 F 13a), διὰ γυναῖκα ἐγένετο. ὁ γὰρ Καμβύ σης .... ἔπεμψεν πρὸς ῎Αμασιν … μίαν αἰτῶν πρὸς γάμον τῶν θυγατέρων· ὁ δὲ τῶν μὲν ἑαυτοῦ οὐκ ἔδωκεν … ἔπεμψε δὲ τὴν ᾽Απρίου θυγατέρα Νειτῆτιν …. Δίνων δ᾽ ἐν τοῖς Περσικοῖς (690 F 11) καὶ Λυκέας ὁ Ναυκρατίτης ἐν τρίτηι Αἰγυπτιακῶν τὴν Νειτῆτιν Κύρωι πεμφθῆναί φασιν ὑπὸ ᾽Αμάσιδος, ἐξ ἧς γεννηθῆναι τὸν Καμβύσην, ὃν ἐκδικοῦντα τῆι μητρὶ ἐπ᾽2Αἴγυπτον ποιήσασθαι στρατείαν.   FGrH 613 F 2BNJ Athen. 14, 6 p. 616DE: καὶ Ταχ…

Polykrates (588)

(503 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 588 F 1BNJAthen. 4, 17 p. 139 C—F: ταῦτα μὲν ὁ Πολέμων ( scil.ἐν τῶι Παρὰ Ξενοφῶντι κανάθρωι), πρὸς ὃν ἀντιλέγων Δίδυμος (om. Schm.) … φησὶ τάδε · Πολυκράτης (φησί) ἐν τοῖς Λακωνικοῖς ἱστορεῖ ὅτι«τὴν μὲν τῶν ῾Υακινθίων θυσίαν οἱ Λάκωνες ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας συντελοῦσι, καὶ <τῆι μὲν πρώτηι> διὰ τὸ πένθος τὸ γενόμενον περὶ τὸν1῾Υάκινθον οὄτε στεφανοῦνται ἐπὶ τοῖς δείπνοις οὄτε ἄρτον εἰ σφέρουσιν <οὄτε> ἄλλα πέμματα καὶ τὰ τούτοις ἀκόλουθα διδό-2ασι, καὶ τὸν εἰς τὸν θεὸν παιᾶνα οὐκ ἄιδουσιν, οὐδ᾽ ἄλλο τιτοιοῦτον εἰσάγουσιν οὐδέν, καθάπερ ἐν ταῖς ἄλλαις θυσίαις3ποιοῦσιν, ἀλλὰ μετ᾽ εὐταξ…

Claudius Iolaos (?) (788)

(599 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 788 F 1BNJSteph. Byz. s.v. ῎Ακη · πόλις Φοινίκης … Κλαύδιοςδὲ ᾽Ιόλ<α>ος ἐν α ̅ Φοινικ<ικ>ῶν φησιν ὅτι ἐκλήθη ἀπὸ ῾Ηρακλέους᾽·«χαλε-12πωτάτωι γὰρ ὑπὸ Εὐρυσθέως ἐπιταγεὶς ἄθλωι, περισχεθεὶς3τῶι τῆς Λερναίας ὔδρας ἰῶι, τοῖς τῶν δηγμάτων ἐπονεῖτο ἕλ κεσιν. ἀνεῖλε δὲ τὸ Δελφικὸν μαντεῖον ἐπ᾽ ἀνατολὰς ἰτέον,4μέχρις ἂν ἐντύχηι ποταμῶι φύοντι πόαν τῆι ὔδραι παραπλήσιον·ἐκείνης γὰρ καταπλασσάμενον τῶν ἑλκῶν ἀπαλλαγήσεσθαι. εὗρε5δὲ τὸν ποταμὸν καὶ τὴν πυθόχρηστον πόαν, ἧς ὁ καυλὸς ἥ τε ῥίζα πάντως ἐστὶν ὀφιώδης τῶι ποικίλωι <καὶ> ταῖς κεφαλαῖς·6ὁπόσας γὰρ ἄν τις ἀποκείρηι φύον…

Dositheos (54)

(269 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Unter dem gleichen namen zitiert der autor ᾿Ιταλικά, Σικελιχά, Αἰτωλικά (?), Λυδιακά (III).   FGrH 54 F 1BNJ[Plutarch.] Parall. min. 33 p. 313 E: Πέλοψ Ταντάλου καὶ Εὐρυανάσσηςγἡμας ῾Ιπποδάμειαν ἔσχεν ᾽Ατρέα καὶ Θυέστην, ἐκ δὲ ναίδος νύμφης Χρύσιππον, ὃ ν πλέον τῶν γνησίων ἔστερξε. Λάιος δὲ ὁ Θηβαῖος ἐπιθυμήσας ἥρπασεν αὐτόν· καὶ1συλληφθεὶς ὑπὸ Θυέστου καὶ ᾽Ατρέους ἐλέους ἔτυχε παρὰ Πέλοπος διὰ τὸν ἔρωτα. ῾Ιπποδάμεια δ᾽ ἀνέπειθεν ᾽Ατρέα καὶ Θυέστην ἀναιρεῖν αὐτόν, εἰδυῖα ἔσεσθαι ἔφεδρον βασιλείας· τῶν δ᾽ ἀρνησαμένων αὐτὴ τῶι μύσ…

XLVIII. Magnesia am Maiandros (MagnesiaAmMaiandros)

(798 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XLVIII. Magnesia am Maiandros Es ist mir zweifelhaft, ob der plural 482 F 1 eine mehrheit von prosai schen Μαγνητικά verlangt. Aristoteles' Πολιτεία beweist nicht dass ihm schon eine lokalgeschichte vorlag; auch die singuläre angabe des Velleius1 über gründung durch Sparta ist keine genügende stütze für eine schrift aus dem anfang des 4. jhdts; und die πράξεις der Magneten, von deren schicksalen in und nach dem Kimmeriersturm bei den dichtern Archi lochos und Kallinos die rede war, hatten ihren platz mindestens in dem allgemeinen geschichtswerk des Kallisthenes2, der Aristoteles'…

Polyainos der Makedone (639)

(344 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 639 T 1BNJ Suda s.v. Πολύαινος Μακεδών · ῥήτωρ. Περὶ Θηβῶν· Τακτικὰ βι-12βλία γ ̅.   FGrH 639 T 2BNJ Synkell. p. 286, 10: Πολύαινος ὁ ᾽Αθηναῖος (F 1).   FGrH 639 F *1BNJSynkell. p. 286,8 (̣ 609 F 28 p. 109, 6ff.): οὗτος ὁ ᾽Αμενῶφθίς ἐστιν ὁ Μέμνων εἶναι νομιζόμενος καὶ φθεγγόμενος λίθος, ὃν λίθον χρόνοις ὔστερον Καμβύσης ὁ Περσῶν τέμνει, νομίζων εἶναι γοητείαν ἐν αὐτῶι, ὡς Πολύαινος ὁ ᾽Αθηναῖος ἱστορεῖ.   FGrH 639 F 2BNJ Π. ΣΥΝΤΑΞ. p. 129, 31 Bkr. : ἀφικόμην· γενικῆι· Πολυαίνου Μέμνων«τὰμὲν οὖν ἄνω πάντα διεξῆλθον, τὰ δὲ κάτω οὐκ ἀφικόμην τῆς θέας».   FGrH 639 F 3BNJ Π. ΣΥΝΤΑΞ. p. 130, 1 Bkr. : ἀπαγ…

Theodoros von Ilion (48)

(273 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Zeitlich nur dadurch bestimmbar, daß er den sog. Palaiphatos saec. IV2 a. Chr. zitiert und von Herennius Philon (saec. II 1 p. Chr.) zitiert wird (F 1). von den 20 homonymen bei Diog. Laert. II 103f. und den sonstigen trägern des namens ist er mit keinem sicher zu identifizieren; auch nicht mit dem ganz andersartigen Th der ilischen tafeln. die beiden fragmente tragen den charakter des romans und der ξένη ἱστορία . die Μεταμορφώσεις eines Theodoros (Prob. Verg. ge. I 399. Stobae. IV 20, 71 = Ps. Plut. Parall. min. 22 p. 310 F), die auch als quelle Ovids …

Diodoros der Perieget (372)

(5,751 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Verfasser zweier spezialwerke über athenische altertümer mit den titeln Περὶ τῶν δήμων und Περὶ (τῶν) μνημάτων1), unbekannter her- kunft 2), und bei der ausserordentlichen häufigkeit des namens auch nicht zu identifizieren. Er wurde (wie es scheint) durchgängig durch das distinktiv ὁ περιηγητής ausgezeichnet 3) und gilt seit Ahrens 4) gemeinhin als der erste ‘historische’ perieget Athens. Er ist damit schöpfer eines neuen εἶδος der periegese, dessen eigenart zu no. 369 festgestellt ist: man setzt nämlich sein buch Περὶ τῶν δήμων — denn nur dieses lässt sich so …

Androtion von Athen (Gargettos) (324)

(75,820 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Androtion is one of the few Atthidographers whom we can up to a point conceive as a personality though the biographical tradition is as slight as for Phanodemos and even slighter than for Kleidemos or Philochoros 1). The short article in the Suda 2) does not come from a biography proper but from a list of the pupils of Isokrates. This list probably goes back to the great biographical work of the Callimachean Hermippos who wrote at least three books Περὶ τῶν ᾿Ισοκράτους μαθητῶν; the list of Zosimos ultimately derives from the same source 3). The rhetors were not interested in …

Appianos von Alexandreia (237)

(76 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 237 T 1BNJ Appian. Hist. Rom. pr. 15: τίς δὲ ὢν ταῦτα συνέγραψα, πολλοὶ μὲν ἴοασι καὶ αὐτὸς προέφηνα, σαφέστερον δ᾽ εἰπεῖν, ᾽Αππιανὸς ᾽Αλεξανδρεύς, ἐς τὰ πρῶτα1ἥκων ἐν τῆι πατρίδι, καὶ δίκαις ἐν ῾Ρώμηι συναγορεύσας ἐπὶ τῶν βασιλέων, μέχρι με σφῶν ἐπιτροπεύειν ἠξίωσαν. καὶ εἴ τωι σπουδὴ καὶ τὰ λοιπὰ μαθεῖν, ἔστι μοικαὶ περὶ τούτου συγγραφή. Notes^ back to text1. ᾽Αππιανὸς om VJacoby, Felix (Berlin)

Empylos von Rhodos (191)

(178 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Wohl griechisch geschriebene flugschrift, um die tat zu recht- fertigen. zum titel Ciceros Cato ( ὄνομα τῶι λόγωι θέμενος Κάτωνα Plut. Caes. 54) u. ä. ob man aus Plutarchs ‘günstigem urteil’ schließen darf, daß sie ihm ‘für den betreffenden abschnitt der Brutusvita in erster linie als vorlage gedient hat’ (Heeren; Brzoska RE V 2543 u. a.; s. auch Hillscher Jahrb. Suppl. XVIII 1892, 391), ist denn doch sehr zweifelhaft. anderes über und von Brutus: Peter Die geschichtl. Lit. I 1897, 171.   FGrH 191 T 1BNJ Plut. Brut. 2: ὁ δ᾽ ῎Εμπυλος, οὗ καὶ αὐτὸς (sc. Brutus) ἐν ταῖς ἐπιστολαῖς …

Hegesippos von Mekyberna (391)

(2,982 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Diese einzige ältere lokalgeschichte chalkidischer städte auf thraki- schem boden, die wir kennen, scheint ein gewisses ansehen genossen zu haben. Nicht unmöglich ist ihre benutzung schon durch Ephoros, wahr- scheinlich die durch Lykophron und Euphorion 1). Auch mit den zeitlich nicht genauer zu bestimmenden Μακεδονικά des Theagenes 2) wird sie so zusammen zitiert dass ein näheres verhältnis angenommen werden muss; und dann wird der lokalhistoriker der gebende sein 3). Im 1. jhdt v. Chr. hat Parthenios ein paar geschichten aus ihm in seine für …

LXVI. Seriphos

(18 words)

Author(s): Jacoby, Felix
LXVI. Seriphos No comments by Jacoby. Jacoby, Felix (Berlin)

Pyrandros (504)

(63 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 504 F 1BNJ[Plutarch.] Parall. min. 37 A p. 315 A: μετὰ τὴν ᾽Ιλίου ἅλωσιν ᾽Αγαμέμνων μετὰ Κασσάνδρας ἀνηιρέθη. ᾽Ορέστης δὲ παρὰ Στροφίωι ἀνατραφεὶς τοὺς1φονεῖς τοῦ πατρὸς ἐτιμωρήσατο, ὡς Πύρανδρος ἐν τετάρτωι Πελοποννησιακῶν. Addenda und Corrigenda 504 F 2 S. 115 F 355; IV u. Πύρρανδρος? Notes^ back to text1. stark zusammengestrichenJacoby, Felix (Berlin)

Philteas (498)

(392 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der name für einen verfasser von Naxiaka ist durch die grammatiker gesichert und für Naxos auch durch eine beitragsliste belegt 1), die aber für die zeit des schriftstellers nichts ausgibt. Nach F 2 kann er (älterer?) zeitgenosse des Milesiers Herakleides 2) gewesen sein; aber das zitat T 1 — ein solches ist es 3) — macht den schluss unsicher: die änderung des korrupten καλαβαῖος in Καλακταῖος, die ihn mindestens ein jahrhun- dert älter machen würde, ist ganz zweifelhaft; aber ῾Ηρακλείδης kann nicht darin stecken, obwohl Eustathios ein Etymologicum vor sich hatte 4).   FGrH …

Kallikrates-Menekles (370)

(1,382 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die nicht zahlreichen, aber ausgiebigen fragmente weisen das buch in die reihe, an deren spitze für uns jetzt die periegese von Hawara und der sog. Herakleides, und an deren ende Pausanias steht 1). Der unterschied gegen die beiden älteren periegeten besteht darin dass dieser autor, wie der titel Περὶ ᾿Αθηνῶν1a) zeigt, seine periegese auf Athen beschränkte: er schrieb einen führer der stadt, der gewiss schon zum praktischen gebrauch der bildungsreisenden Römer bestimmt war 2). Charakteristisch für ihn ist ferner der schlichte stil und die knappheit, d…

Nikokrates (376)

(3,612 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der autor, der auch deshalb schwer zu fassen war weil der name so oft verdorben ist 1), ist durch den von Campbell Bonner mit einem ausge- zeichneten kommentar 2) edierten P. Michigan deutlicher geworden. Wir wissen jetzt dass er, ausser dem spezialbuch über den Musenkult auf dem Helikon 3), eine gesamtperiegese (so wird man das buch nennen müssen 4)) Boeotiens geschrieben hat. Wenn P ein stück aus Apollodors Περὶ Νεῶν ist 5), so gibt das einen glaublichen t. ante für N.: denn auch die mehr oder weniger sichere benutzung in den Scholien zu Homer(F 3a), Hesiod (F 2), Apollonios R…

C. Julius Theopompos von Knidos (21)

(243 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 21 T 1BNJ Strabon XIV 2, 15: ἄνδρες δ᾽ ἀξιόλογοι Κνίδιοι … καθ᾽ἡμᾶς δὲ Θεόπομπος ὁ Καίσαρος τοῦ Θεοῦ φίλος, τῶν μεγάλα δυναμένων, καὶ υἱὸς ᾽Αρτεμίδωρος. Commentary T 1 über Artemidoros' rolle am tage von Caesars ermordung: Plut. Caes. 65. Appian. B C II 116.   FGrH 21 T 2BNJ Cic. ad Att. XIII 7 (Juni 45): Sestius apud me fuit et Theo- pompus pridie. venisse a Caesare narrabat litteras …   FGrH 21 T 3BNJ Cic. Philipp. XIII 33: ‘Theopompum, nudum, vi expulsum a Trebonio, confugere Alexandream neglexistis.’ — magnum crimen senatus! de Theopompo summo homine negleximus, qui ubi terraru…

Chronik von Oxyrhynchos (P. Ox. 12) (255)

(2,920 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Römische zeit. ob col. III 33—37 genügt, abfassung nach 30 v. Chr. zu erweisen ist mir sehr zweifelhaft (u. p. 832, 27). die dürftigkeit des in- halts und der mangel eines festen prinzips in der auswahl der fakten sprechen für exzerpierung aus einem größeren werk. vgl. Soltau Philol. LVIII 1899, 558; Bilabel Die klein. Hist.-Fragm. auf Papyrus 1923 no. 12. a. 355/4] Dions ermordung durch zakynthische söldner hat Diod. XVI31, 7 zum j. 354/3. anstifter ist Kallippos (vgl. Plut. Dion 54ff.; Nepos Dion 8f.; Plat. epp. VII 333 E ff.), ἐλπίσας Σικελίαν ἆθλον ἕξειν τῆς ξενο- κτονίας, …

XXXII. Klazomenai

(18 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XXXII. Klazomenai No comments by Jacoby. Jacoby, Felix (Berlin)

Damon (389)

(173 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Nicht zu identifizieren mit Δάμων ὁ Κυρηναῖος γεγραφὼς Περὶ τῶν φιλοσόφων1); der Damon, den Plinius 2) für ein aethiopisches volk zitiert, ist vielmehr Dalion, der unter den ersten Ptolemaeern lebte. D. ist nicht zu fixieren, da die beziehung des einzigen fragments unsicher ist 3), gehört aber wahrscheinlich noch in hellenistische zeit 4). Er war wohl Byzantier; der name kommt dort öfter vor.   FGrH 389 F 1BNJ Athen. 10, 59 p. 442 C = Aelian. V. H. 3, 14 (Aelian. V. H. 3, 14): Φύλαρχος δ᾽ ἐν ἕκτηι (81 F 7) Βυζαντίους οἰνόφλυγας ὄντας ἐν τοῖς καπηλείοις οἰκεῖν,ἐκμισθώσαντας τοὺς …

Lupercus von Berytos (636)

(109 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 636 T 1BNJ Suda s.v. Λούπερκος · Βηρύτιος, γραμματικός, γεγονὼς μι- κρῶι πρὸ τῶν Κλαυδίου τοῦ δευτέρου Καίσαρος (268/70) χρόνων. ἔργαψε Περὶ τοῦ ἂν γ ̅(?)· Περὶ τοῦ ταώς· Περὶ τῆς καρίδος· Περὶ τοῦ παρὰ Πλά-1τωνι ἀλεκτρυόνος· Κτίσιν τοῦ ἐν Αἰγύπτωι ᾽Αρσινοήτου· ᾽Αττικὰς2λέξεις· Τέχνην γραμματικήν· Περὶ γενῶν ἀρρενικῶν καὶ θηλυκῶν καὶ οὐδετέρων3βιβλία ιγ, ἐν οἷς πολλὰ κατευδοκιμεῖ ῾Ηρωδιανοῦ. Notes^ back to text1. ἂν γ ̅: ἄγμα (392 F 20)? παρὰ om. V^ back to text2. Κτίσιν Kuester κτῆσιν ο ᾽Αρσινοήτου ( scil.νομοῦ): v. Gutschmid Kl. Schr. I p. 150f.; vgl. 609 F 2 p. 30, 23/4^ …

Klaudianos (282)

(149 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Von dem Alexandriner trennen ihn die stoffe und die nonnianische verstechnik im epigramm (Wil B. Klass-Texte V 1, 1907, 118; Fried- laender Herm. 47, 1912, 57, 1). die zeit bestimmt T 2, das man (trotz Friedländer 53, 3) doch wohl auf ihn beziehen muss. dann werden auch die Πάτρια , wie die Christodors (nr. 283) poetisch gewesen sein. in die diskussion, ob sämtliche griechischen gedichte dem jüngeren gehören und in welchem verhältnis er zu dem Alexandriner steht, brauchen wir nicht einzutreten. merkwürdig, dass die Suda den letzten ἐποποιὸς νεώτερος nennt.   FGrH 282 T 1BNJ Sc…

Hegesias von Magnesia (Sipylos) (142)

(4,175 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Weder F 3 noch T 8 geben sicheres zeitindiz; F 31 gäbe, wenn verlaß darauf wäre, das 4. jahrhdt. sehr tief wird man den ersten be- deutenden vertreter des ζῆλος ᾿Ασιανός (T 1) und nachfolger des Charisius (T 2) nicht gern herabrücken. er ist wohl ungefährer zeit- genosse des Timaios. H heißt durchweg rhetor (T 1; 7; F 30; 31. σοφιστής F 5) und seine ‘zahlreichen schriften’ gehören wohl alle ins rhetorische gebiet, auch wenn sie dialogcharakter trugen (T 11). zitiert wird ein ἐγκώμιον ῾Ρόδου (F 1—2; daß es T 11 fehlt, ist bei dem charakter dieser liste nicht …

Kallikrates von Tyros (213)

(346 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 213 F 1BNJ Script. Hist. Aug. XXVI 4, 2: matrem quidem eius (sc. Aureliani) Callicrates Tyrius, Graecorum longe doctissimus scriptor, sacerdotem templi Solisqui in vico eo in quo habitabant parentes fuisse dicit. (3) habuisse quin etiam1 nonnihilum divinationis, adeo ut aliquando marito suo iurgans ingesserit, cum eius et stultitiam increparet et vilitatem: ‘en imperatoris patrem.’ ex quo constat illam mulierem scisse fatalia.2 (4) idem dicit auspicia imperii Aureliano haec fuisse: primum pueri eius pelvem serpentem plerumque cinxisse neque unquam occidi potuis…

Zopyros <der Magnete?> (494)

(419 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Über die träger des namens s. zu no. 336; er ist in Milet häufig; aber wenn ihm F 3 gehört, war er Magnete und vielleicht vorhellenistisch. Für frühe zeit auch des verfassers der Μιλήτου κτίσις spricht dass Kalli- machos gegen ihn polemisiert zu haben scheint; und dass ein Magnete (vom Maeander?) über Milet schrieb ist nicht unmöglich. Der grosse umfang der Κτίσις erklärt sich, wenn in ihr viele solche exkurse vorka- men. Der erhaltene sieht nach einem frühen grammatiker aus, der auch Προβλήματα ῾Ομηρικά hätte schreiben können, aber seine gelehrsamkeit (wir wis…

Hesychios Illustris von Milet (390)

(4,127 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction S. ob. v. 12ff. Ich folge im text, soweit irgend möglich, der vorzüglichen Heidelberger Hs. und habe den apparat auf das notwendigste beschränkt. § 2] Topische quellenangabe; vgl. Das Marm. Par. p. 26 Jac. § 3-5] Das orakel ist nach Steph. Byz. s.v. Βυζάντιον1), der s.v. Βόσπορος anonyme Πάτρια Βυζαντίου zitiert 2), den Megarern erteilt, die als gründer vermutlich Ephoros genannt hat 3) und die im ganzen genommen den besten anspruch haben. Aber auch er hat an erster stelle die verbindung mit Argos und die ableitung des stadtnamens ἀπὸ Βύζαντος τοῦ Κεροέσσης τῆς …

Anhang zu Makedonien I (483)

(136 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 483 F 1BNJInschr. v. Lamia IG IX 2, 62 (Syll.3 532): Τῶν Αἰτωλῶν στραταγέ-1οντος ῾Αγήτα Καλλιπολίτα· ἀγαθᾶι τύχαι. ἔδοξε [τᾶι πόλει] τῶν Λαμιέων· ἐπειδὴ ᾽Αριστο [δ]άμα ᾽Αμύντα Ζμυρναία ἀπ᾽ ᾽Ιω[νίας] ποιήτρια ἐπ[έ]ω[μ] πα[ρα]γ[ε]νομ[έ]να ἐν τὰμ πόλινπλείονας ἐ[πιδείξεις] ἐποιήσατο τῶν ἰδίωμ ποιημάτων, ἐν οἷς περί τε τοῦ ἔθνευς τῶν Αἰτω λῶ[ν καὶ τ]ῶμ προγόνων τοῦ δάμου ἀξίως ἐπεμνάσθη, με[τὰ] πάσας προθυ[μίας] τὰν ἀπό δεξιμ ποιουμένα, εἶμεν αὐτὰμ πρό[ξενον] τᾶς πόλιος καὶ εὐεργέτιν κτλ.   FGrH 483 F 2BNJInschr. v. Lamia IG IX 2, 63: [᾽Αγαθᾶι τύχα]ι· ἔδοξε τᾶι πόλει· [ἐπει δ…

Sokrates von Argos (310)

(15,232 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction S. von Argos 1), ein offenbar angesehener autor, vielleicht die haupt- autorität für die kultischen altertümer 2). Wir würden ihn nach den zitaten für einen antiquar oder grammatiker halten; aber Demetrios Magnes 3) hat ihn unter die historiker eingereiht. Die grenze zwischen dem antiquar oder selbst dem grammatiker mit historischen interessen einerseits, dem historiker andrerseits ist seit dem 4. jhdt (in dem die vor- läufer der eigentlichen grammatik, die wir philologie nennen, auftauchen) nicht s…

Antileon (247)

(112 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Nach F 2 ‘darf er nicht zu spät angesetzt werden’ ESchwartz RE I 2429, 5.   FGrH 247 F 1BNJ Diog. Laert. III 3: ἦν δὲ (sc. Πλάτων) τῶν δήμων1Κολλυτεύς, ὥς φησιν ᾽Αντιλέων ἐν δευτέρωι Περὶ χρόνων.   FGrH 247 F 2BNJ Pollux II 150—151: μακρόχειρ — εἴτε κατὰ Πολύκλειτον2 (128 F 3) ὁ ῾Υστάσπου Δαρεῖος, εἴτε κατὰ ᾽Αντιλέοντα Ξέρξης, εἴτε κατὰτοὺς πλείστους ῏Ωχος ὁ ἐπικληθεὶς ᾽Αρταξέρξης — ἥτοι τὴν δεξιὰν ἔχων προμηκεστέραν ἢ τὴν ἀριστερὰν ἢ ἀμφοτέρας· οἱ δὲ ὅτι τὴν δύναμιν ἐπὶ πλεῖστον ἐξέτεινεν. Commentary F 2 Soran. Orion. Et. p. 189, 4 Sturz. Notes^ back to text1. 428/348^ back to text2.…

Anonyme Kultschriftsteller (368)

(1,307 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 368 F 1BNJ Eustath. Hom. Il. Ζ 378: Αἴλιος μέντοι Λιονύσιος (F 100 p. 134, 12 Schw) Δαῖραν γράφων δισυλλάβως τὴν Δάειράν φησιν, ὅτι οἱ περὶ τελετὰς καὶ μυστήρια τὴν ὑγρὰν οὐσίαν δαῖραν ὀνομάζουσιν. Commentary F 1 Fraglich, ob hier zu recht eingeordnet. Für alle athenischen schrift steller1, einschliesslich des exegeten Timosthenes2, ist Daeira eine göttliche person; die hier zitierte literatur der τελεταί, die nicht auf Athen beschränkt ist3, scheint δαῖρα in ihrer geheimsprache appellati visch gebraucht zu haben, etwa wie das (angeblich phrygische) βέδυ.   FGrH 368 F 2BNJ Harpo…

Aineias (543)

(164 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die verschiedenen änderungen des namens (in Deinias, Alexis, Eugaion) sind überflüssig. Der autor, dessen name im text des Photios ausgefallen ist 1), gehört zu den erfindungen des Ptolemaios Chennos. Es hat kaum sinn zu fragen ob dieser unter den gleichen namen gestellt hat was Photios' exzerpt von dem Samier Eupompos und seinem sohn Drakon erzählte 2).   FGrH 543 F 1BNJSchol. Tzetz. Chil. 1, 144: Κανδαύλην] Μυρτίλος δὲ Κανδαύλης δὲ1τὴν κλῆσιν ἐκαλεῖτο · / τὸ δὲ Κανδαύλης Λυδικῶς τὸν σκυλλοπνίκτην λέγει, / ὥσπερ ᾽Ιππῶ-2ναξ δείκνυσι, γράφων ἰάμβωι πρώτωι (F 4 Diehl) «῾Ερμῆ…

Kaukalos von Chios (38)

(194 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Name zweifelhaft. ein Καυκασίων Καλλιστράτου in Chios SGDJ 5657, 9, vgl. Bechtel Hist. Personennamen 535. der vater des historikers heißt Δαμασίστρατος   FGrH 38 F 1BNJ Athen. X 412 B: τὰ αὐτὰ (über Herakles und Lepreus wie Zenodotos 19 F 1 und Matris 39 F 1) ἱστορεῖ καὶ ὁ Χῖος ῥήτωρ Καύκαλος, ὁ Θεοπόμπου τοῦ ἱστοριογράφου ἀδελφός, ἐν τῶι τοῦ ῾Ηρακλέους ἐγκωμίωι.   FGrH 38 F 2BNJ Phot. Suid. s. Λήμνιον κακόν · ...... ἐπὶ δὲ Θόαντος αἱ γυναῖκες τοὺς1ἄνδρας, ὅτι αὐταῖς οὐ προσεῖχον, ἀνεῖλον ἅμα ταῖς τῶν Θραικῶν γυναιξὶν ἐπὶ τῆι23δυσωδίαι, ἣν Μυρσίλος (III) μὲν διὰ τὸν Μηδείας ἐπ…
▲   Back to top   ▲