Search

Your search for 'dc_creator:( "Jacoby, Felix" ) OR dc_contributor:( "Jacoby, Felix" )' returned 962 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Sammelzitate. Anhang (487)

(4,951 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 487 F 1BNJPlutarch. Theseus 10: Σκείρωνα δὲ πρὸ τῆς Μεγαρικῆς ἀνεῖλε1ῥίψας κατὰ τῶν πετρῶν, ὡς μὲν ὁ πολὺς λόγος ληιστεύοντα τοὺς παριόντας, ὡς δ᾽ ἔνιοι λέγουσιν ὔβρει καὶ τρυφῆι προτείνοντα τὼ πόδε τοῖς ξένοις καὶκελεύοντα νίπτειν, εἶτα λακτίζοντα καὶ ἀπωθοῦντα νίπτοντας εἰς τὴν θάλασσαν. (2) οἱ δὲ Μεγαρόθεν συγγραφεῖς ὁμόσε τῆι φήμηι βαδίζοντες καὶ ῾τῶι πολλῶι χρόνωι᾽ κατὰ Σιμωνίδην ῾πολεμοῦντες᾽ οὄθ᾽ ὑβριστὴν οὄτε ληιστὴν γεγονέναι τὸν Σκείρωνά φασιν ἀλλὰ ληιστῶν μὲν κολαστήν, ἀγαθῶν δὲ καὶ δικαίων οἰκεῖον ἀνδρῶν καὶ φίλον. (3) Αἴακόν τε γὰρ ῾Ελλήνων ὁσιώτατοννομίζεσθαι,…

Kadmos (der Juengere) von Milet (335)

(769 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Von den ᾿Αττικά und ᾿Αττικαὶ; ἱστορίαι ist so wenig erhalten, dass selbst über ihren inhalt und literarischen charakter nicht völlig ins klare zu kommen ist. Der titel ᾿Αττικά, den die bücher des Palaiphatos und Mar- syas 1) getragen haben sollen, könnte direkt von Istros 2) oder gar von Androtion 3) übernommen sein. Aber es ist auch die gewöhnliche titelform für bücher über städte und länder, griechische wie barbarische, die — wie man besonders gut an Μιλησιακά und Λιβυκά sieht — zwei verschie- dene inhalte deckt: die vollständige geschichte eines volkes…

Antisthenes (655)

(65 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 655 T 1BNJ Plin. N.H. 1, 36: 608 T 3.   FGrH 655 F 1BNJ Plin. N.H. 36, 79: qui de iis (scil. pyramidibus) scripserint — sunt … Dionysius, Artemidorus (V), Alexander Polyhistor (273 F 108), Butoridas, Antisthenes, Demetrius (643), Demoteles (656), Apion (616 F 17).1 Notes^ back to text1. butoridas B -iadas rJacoby, Felix (Berlin)

Kleinias (819)

(74 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 819 F 1BNJServ. Dan. Vergil. A. 1, 273: sed de origine et conditore urbis diversa a diversis traduntur. Clinias refert Telemachi filiam Romen nomine Aeneae nuptam fuisse, ex cuius vocabulo Romam appellatam . ** dicit Latinum ex Ulixe et Circe editum de1 nomine sororis suae mortuae Romen civitatem appellasse. (Es folgt 840 F 40d). Notes^ back to text1. ** Schoppe < Cato in Originibus> MasviciusJacoby, Felix (Berlin)

II. Aigina

(595 words)

Author(s): Jacoby, Felix
II. Aigina 1 Von urkundlicher chronik oder fasten ist nichts bekannt2. Man wird annehmen, dass beamtenlisten geführt sind; aber Herodot, der die insel wahrscheinlich selbst besucht, manches gesehen, und anderes von seinen aristokratischen gastfreunden gehört hat3, ist über die chro nologie selbst der kriege zwischen Aigina und Athen, für die er sich be sonders interessiert, so vage dass sie zu den am häufigsten behandelten problemen der älteren griechischen geschichte gehört4. Wir kennen auch keinen aeginetischen lokalhistoriker aus dem 5. und 4. jhdt.5, und haben keinen gr…

Dionysios (357)

(166 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction D. 1) ist bei der häufigkeit des namens und der ungewissheit, ob er Athener war, nicht zu identifizieren. Wenn er es war und wenn wir in der πραγματεία περὶ ἱερῶν2) — so wird man doch verbinden müssen — eine rede oder broschüre sehen dürften, so läge es nahe, an den politiker (und dichter) Dionysios Chalkus 3) zu denken, der eines der bedeuten- deren mitglieder der kommission für die gründung von Thurioi ge- wesen ist 4), und den Crusius wegen Plutarch Nikias 5, 3/4 als ‘deisi- daimon und mantis’ charakterisiert. Aber in beiden fällen ist eine epitome sc…

LXXVIII. Troizen

(1,605 words)

Author(s): Jacoby, Felix
LXXVIII. Troizen Τροιζηνιακά sind nicht direkt bezeugt, obwohl wir zwei (spät)hellenis tische historiker aus Troizen kennen — einen Zenodotos, der vor Varro über Italien geschrieben hat, und einen Aristotheos ἱστοριογράφος, der um die mitte des 2. jhdts in Delphi ἀκροάσεις ἐποιήσατο τῶν πεπραγματευ μένων αὐτῶι, παρανεινῶν δὲ καὶ ἐνκώμια εἰς ῾Ρωμαίους1 — und obwohl eine leise möglichkeit besteht dass schon Aristoteles in der πολιτεία ein buch über die stadt benutzen konnte2. Wir postulieren mindestens éin solches wegen der reichen überlieferung3, deren besonders starke loka…

Archemachos von Euboia (424)

(2,294 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der mehrfach korrupte name 1) ist genügend bezeugt. Den t. ante gibt F 9 aus Apollodor; das freilich arg verwirrte F 7 bringt ihn wahr- scheinlich vor den Rhodier Apollonios in die erste hälfte des 3. jhdts 2). Höher hinauf möchte ich wegen F 6 und 7 nicht gehen. A. scheint das abschliessende werk über Euboia geschrieben zu haben. Wenn man F 4 auf den streit um Halonnesos in der zeit Philipps beziehen darf, war das 4. jhdt und vielleicht die historische zeit überhaupt im 4. buch behandelt…

Gorgias von Athen (351)

(219 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 351 T 1BNJ Athen. 13, 21 p. 567 A: s. 347 T 1.   FGrH 351 T 2BNJ Athen. 13, 46 p. 583 DE: s. 347 T 2.   FGrH 351 T 3BNJ Pollux 9 praef.: ᾽Ονομαστικόν τι βιβλίον πεποίηται Γοργίαι τῶι σοφιστῆι, οὑτωσὶ μὲν ἀκοῦσαι παιδευτικόν, εἰς δὲ πείραν ἐλθεῖν ὀλίγου λόγου. τούτωι τῶι συγγράμματι πάλαιμὴ προσομιλήσας, ἀλλὰ νῦν ἐντυχὼν ἠρξάμην περὶ τούτων τῶν βιβλίων ὥς τι ὄντων φρονεῖν· τά τε γὰρ ἄλλα τὴν χρείαν αὐτῶν ἀποδέχομαι, καὶ ὅτι τὸν τῶν ὀνομάτων κατάλογον, ἔχοντά τι τῆι φύσει προσκορές, τῶι τρόπωι τῆς διαθέσεως σεσόφισται πρὸς τὸ ἄλυπον κτλ.1   FGrH 351 F 1BNJ Athen. 13, 70 p. 596 F: Στρατοκλῆς δ᾽ ὁ ῥήτ…

Iason (632)

(53 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 632 F 1BNJAthen. 14, 12 p. 620 D: ᾽Ιάσων δ᾽ ἐν τρίτωι Περὶ τῶν ᾽Αλεξάνδρου ἱερῶν ἐν ᾽Αλεξανδρείαι φησὶν ἐν τῶι μεγάλωι θε άτρωι ὑποκρίνασθαι ῾Ηγησίαν τὸν κωμωιδὸν τὰ ῾Ησιόδου, ῾Ερμόφαντον δὲ1τὰ ῾Ομήρου. Notes^ back to text1. ῾Ησιόδου Mei ἡροδότου AEJacoby, Felix (Berlin)

Dionysios (653)

(23 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 653 T 1BNJPlin.(III 183; IV 352) Jacoby, Felix (Berlin)

Theotimos (470)

(723 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 470 F 1BNJSchol. Pindar. Pyth. 5, 34: φιλεῖν δὲ Κάρρωτον ἔξοχ ἑοταίρων] Κάρρωτος ὄνομα κύριον, περὶ οὗ μέμνηται πρὸς τὸν ᾽Αρκεσίλαον.1οἱ δὲ τὸν ἡνίοχον τούτου, ὅν φησιν ὁ Δίδυμος (om. Schmidt) τῆς Πυθικῆς2νίκης (a. 462/1) αἴτιον γενέσθαι τῶι ᾽Αρκεσιλάωι, κατάγειν δὲ αὐτῶι καὶ3στρατιωτικὸν ἀπὸ τῆς ῾Ελλάδος ἀθροίσαντα. ταῦτα δὲ πιστοῦται παρατιθέμενος4τὰ Θεοτίμου ἐκ τοῦ πρώτου Περὶ Κυρήνης ἔχοντα οὔτως·«διαπίπτουσαν5δὲ τὴν πρᾶξιν αἰσθόμενος ᾽Αρκεσίλαος καὶ βουλόμενος δι᾽ ἑαυ-67τοῦ τὰς ῾Εσπερίδας οἰκίσαι, πέμπει μὲν εἰς τὰς πανηγύρεις ἵππους ἀθλήσοντας Εὄφημον ἄγοντ…

Hippys von Rhegion (Myes) (554)

(3,437 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Ich habe diesen angeblich ältesten historiker Siziliens, dessen name in den meisten zitaten korrumpiert ist 1), an den anfang gestellt, aber durch die randdatierung davor gewarnt, den antiken synchronismus mit dem Xerxeskrieg (oder von Sizilien aus gesehen, mit dem grossen Karthager- krieg) ernsthaft zu nehmen, wie es die vulgata noch immer tut. Es bedarf keines wortes dass ein autor dieser zeit nicht nach olympiaden datieren konnte 2). Die vita kennt denn auch nicht die Σικελικαὶ πράξεις selbst, sondern nur ihre epitomierung durch einen gewissen My…

Xenophilos (767)

(132 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 767 F 1BNJAnon. De Mul. 9 p. 216 West.: Λύδη. ταύτην φησὶν Ξενόφιλος ὁ τὰς Λυδικὰς ἱστορίας γράψας γυναῖκά τε καὶ ἀδελφὴν εἶναι ᾽Αλυάτεω τοῦ Κροίσου προπάτορος. ταύτης υἱὸς ᾽Αλυάτης διαδεξάμενος1τὴν τοῦ πατρὸς βασιλείαν ἐγένετο δεινῶς ὑβριστής, ὡς καὶ τὰ ἱμάτια ἀξιολόγων ἀνδρῶν περισχίσαι, καὶ προσπτύειν πολλοῖς· αὐτὴ δὲ τὸν υἱὸν ὅσον ἐδύνατο κατέστελλεν, τοὺς δὲ ὑβριζομένους καὶ λόγοις χρηστοῖς καὶ ἔργοις ἠμείβετο. πᾶσαν δὲ τῶι υἱῶι φιλοφροσύνην προσφέρουσα εἰς στοργὴν ἑαυτῆς πολλὴν αὐτὸν περιέτρεψε. νομίσασα δὲ αὐταρκῶς ἀγαπᾶσθαι, σκηψαμένη ἀσθένειανσίτου καὶ τῶν λοι…

Boethos von Tarsos (194)

(215 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Das gedicht ist gelegentlich von Antonius' aufenthalt in Tarsos a. 41, wo er Kleopatra erwartete, überreicht (Hillscher Hom. lit. Graec. 425f.). B auch verfasser des epigramms AP IX 248 (s. Hillscher a. o.; Reitzenstein RE III 601, 3)? es hat natürlich zahllose derartige enkomien gegeben.   FGrH 194 T 1BNJ Strabon XIV 5, 14: (Augustus' lehrer Athenodoros ὁ Σάνδωνος) κατιών τε εἰς τὴν πατρίδα ἥδη γηραιὸς κατέλυσε τὴν καθεστῶσαν πολιτείαν, κακῶς φερο- μένην ὑπό τε ἄλλων καὶ Βοηθοῦ, κακοῦ μὲν ποιητοῦ, κακοῦ δὲ πολίτου, δημοκοπίαις ἰσχύσαν…

Theodoros von Samothrake (62)

(192 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Offenbar erschwindelter autor. F 2 ist die einlage in einen festen zusammenhang deutlich, wodurch die zuweisung an den Samothrakier noch wahrscheinlicher wird.   FGrH 62 F 1BNJPtolem. Chenn. bei Phot. Bibl. 190 p. 152 b 26: ἐν δὲ τῶι ζ ̅ (sc. τῆς Καινῆς ῾Ιστορίας) περιέχεται ὡς Θεόδωρος ὁ Σαμοθρὰιξ τὸν Δία φησὶ γεννηθέντα ἐπὶ ἑπτὰ ἡμέρας ἀκατάπαυστον γελάσαι· καὶ διὰ τοῦτο τέλειος ἐνομίσθη ὁ ἑπτὰ ἀριθμός.1 Commentary F 1 Weinreich Herm. LVII 479.2   FGrH 62 F 2BNJSchol. Apoll. Rhod. IV 264: ᾽Αρκάδες οὃ καὶ πρόσθε σεληναίης ὑδέονταιζώειν] οἱ ᾽Αρκάδες δοκοῦσι πρὸ τῆς σελήν…

Apollodoros von Artemita (779)

(1,566 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 779 F 1BNJAthen. 15, 29 p. 682 CD: ᾽Απολλόδωρος δ᾽ ἐν δ ̅ Παρθικῶν ἄνθος τι ἀναγράφει καλούμενον φιλάδελφον κατὰ τὴν Παρθικὴν χώραν, περὶ οὗ τάδε φησίν·«καὶ μυρσίνης γένη ποικίλα μῖλάξ τε καὶτὸ καλούμενον φιλάδελφον, ὃ τὴν ἐπωνυμίαν ἔλαβε τῆι φύσει πρόσφορον. ἐπειδὰν γὰρ ἐκ διαστήματος αὐτομάτως κράδαι συμπέσωσι, ἐμψύχων περιπλοκὴν ἐν ταὐτῶι μένουσιν ἡνωμέναι1καθάπερ ἀπὸ ῥίζης μιᾶς, καὶ τὸ λοιπὸν ἀνατρέχουσιν καὶ ζωο-2φυτοῦσιν. διὸ καὶ τοῖς ἡμέροις φυλακὴν ἀπ᾽ αὐτῶν κατασκευά ζουσιν· ἀφαιροῦντες γὰρ τῶν ῥάβδων τὰς λεπτοτάτας καὶ δια πλέξαντες [τε] δικτύου τρόπωι φυτεύουσι…

Apollodoros von Athen (244)

(87,727 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction (Münzel-)Schwartz RE I 2855, 61. hauptdaten (vgl. PhU. XVI 1ff.): geb. gegen 180a; schüler des Diogenes von Babylon in Athen um 160; schüler und mitarbeiter (T 2, 21) Aristarchs in Alexandreia von vielleicht 156/5 (Diogenes' gesandtschaftsreise nach Rom) bis sehr wahrscheinlich 145 (vertreibung der gelehrten aus Alexandreia oder 144 (tod Aristarchs in Kypros); aufenthalt in Pergamon von 144/3 bis 138 oder 133; rest des lebens in Athen bis über 120/19, vielleicht bis um 110 (zu F 56; 219). die drei historischen oder halbhistorischen hauptwerke sind wahrschei…

Aristarchos von Elis (412)

(408 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Pausan. 5, 27, 11 ἔστι δὲ ὑπὸ ταῖς ἐν τῆι ῎Αλτει πλατάνοις .... τρόπαιον χαλκοῦν καὶ ἐπίγραμμα ἐπὶ τοῦ τροπαίου τῆι ἀσπίδι, ᾿Ηλείους ἀπὸ Λακεδαι- μονίων ἀναστῆσαι. ἐν ταύτηι τῆι μάχηι καὶ τὸν ἄνδρα ἐπέλαβεν ἐκεῖνον ἀφ- εῖναι τὴν ψυχήν, ὃς τοῦ ῾Ηραίου τῆς ὀροφῆς κατ᾿ ἐμὲ ἀνασκευαζομένης ἐνταῦθα ὁμοῦ τοῖς ὅπλοις εὑρέθη κείμενος. Der wortlaut scheint zu zeigen, dass Pausanias den λόγος nicht gehört sondern gelesen hat, was dann am ehe- sten auf ein periegetisches buch führt 1). Wenn er an der zweiten stelle κατ᾿ ἐμέ sagt, so ist das wohl nur einer der vielen belege für s…

Agathon (801)

(178 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 801 F 1BNJSchol. Apoll. Rhod. 2, 1015 b: ῾Ιρὸν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπὶ1τοῖσιν ὄρος καὶ γαῖαν ἄμειβον, / ἧι ἔνι Μοσσύνοικοι ἀν᾽ οὄρεα ναιετάουσιν / μόσσυνας] τοῦτο καθῆκόν ἐστιν εἰς τὸν Εὄξεινον πόντον· μέμνηται αὐτοῦ καὶ Κτησίας ἐν τῶι α ̅ Περιόδων (688 F 56) καὶ Σουίδας ἐν β ̅ (602 F 3) περὶ τοὺς2λεγομένους Μάκρωνας. ἀκριβέστερον δὲ ὁ ᾽Αγάθων ἐν τῶι τοῦ Πόν-3του Περίπλωι ἑκατὸν ἀπέχειν σταδίους αὐτό φησι τῆς Τραπε-4ζοῦντος. ὁ δὲ Εἰρηναῖος (Haupt Opusc. II 440 F 21) Μνησίμαχόν φησιπερὶ αὐτοῦ ἱστορεῖν ἐν τῶι α ̅ Περὶ Σκυθῶν (841 F 1), ἀγνοῶν· ὁ γὰρ Μνησί μαχος ἐν τῆι Εὐρώπηι μέμνηται κειμένης τ…

Maiandrios und(?) Leandr(i)os von Milet (491-492)

(734 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Ich habe zwei nummern gegeben, weil sich die identität der beiden autoren nicht strikt beweisen lässt; denn den gedanken F 15 im zusam- menhang von F 1 unterzubringen gibt man sogleich wieder auf. Aber die ansicht K. Keils 1), dass Λεάνδρ(ι) ος korruptel des inschriftlich belegten Μαιάνδριος ist, scheint mir auch durch Wendel 2) nicht widerlegt. Seine verteilung der fragmente L.s auf drei werke — (1) Μιλησιακά (F 10; 12; 15-18), die er ohne weiteres als ‘unterhaltende sammlung milesischer geschichten’ charakterisiert, was zwar schon in hellenis…

Hermaios (620)

(299 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 620 F 1BNJPlutarch. De Is. 37 p. 365 EF: ἔτι τε τὸν κιττὸν [ὃν]1῞Ελληνές τε καθιεροῦσι Διονύσωι, καὶ παρ᾽ Αἰγυπτίοις λέγεται χενόσιρις2ὀνομάζεσθαι, σημαίνοντος τοῦτ ὀνόματος (ὥς φασι) φυτὸν ᾽Οσίριδος. ᾽Αρίστων τοίνυν ὁ γεγραφὼς ᾽Αθηναίων ἀποικίαν (337 F 1) ἐπιστολῆι τινι ᾽Αλεξάρχου3περιέπεσεν, ἐν ἧι Διὸς ἱστορεῖται [δὲ] καὶ ῎Ισιδος υἱὸς ὢν ὁ Διόνυσος ὑπ᾽4Αἰγυπτίων οὐκ ῎Οσιρις ἀλλ᾽ ᾽Αρσαφὴς ἐν τῶι ἄλφα γράμματι λέγεσθαι, δη-5λοῦντος τὸ ἀνδρεῖον τοῦ ὀνόματος. ἐμφαίνει δὲ τοῦτο καὶ ὁ ῾Ερμαῖος6ἐν τῆι πρώτηι Περὶ τῶν Αἰγυπτίων· ὄβριμον γάρ φησι μεθερ-7μηνευόμενον εἶναι τὸν ῎…

Amyntianos (150)

(321 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction T 1 spricht eher für eine sophistische prunkrede, als für ein ge- schichtswerk ( res gestaeF 1). Reinachs zuweisung des fragm. Sabbai- ticum (151) an A ist sehr verlockend.   FGrH 150 T 1BNJ ( Script. Al. M. p. 162) = Phot. Bibl. 131Phot. Bibl. 131: ἀνεγνώσθη ᾽Αμυντιανοῦ εἰς᾽Αλέξανδρον. προσφωνεῖ δὲ τόν λόγον τῶι αὐτοκράτορι ῾Ρωμαίων Μάρκωι (161—180 p. Chr.)· καὶ ἐπαγγέλλεται μὲν ἀξίως εἰπεῖν τῶν ᾽Αλεξάνδρου πράξεων, ἐδείχθη δὲ προιὼν ὡς ἐπαγγεῖλαι μέν ἐστιν ἔνθερμος καὶ τολμητής, πληρῶσαι δὲ1τὴν ἐπαγγελίαν ψυχρὸς καὶ δειλός. πολὺ γὰρ καταδεέστερον καὶ τῶν ἔμπρ…

Armenidas (378)

(2,178 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der name ist, wie Nikokrates, erstaunlich oft korrumpiert 1), aber meist sicher herzustellen. Den buchtitel Θηβαικά gibt nur F 1; aber unter ihm lassen sich alle fragmente unterbringen. Spuren des ionischen dia- lektes 2) in F 6 — und mehr als spuren kann man bei der art der über- lieferung nicht erwarten — sprechen für frühe zeit: man wird A. noch vor Aristophanes und auch deshalb in die letzten jahrzehnte des 5. jhdts setzen 3), aber nicht vor Hellanikos' Φορωνίς (und Βοιωτιακά?), die sich nicht genauer datieren lässt, aber wahrscheinlich in die erste periode …

Abkürzungen (abkurzungen)

(157 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Abkürzungen (Siglen) in Apparat und Kommentar o = alle handschriften r = die übrigen handschriften ς = deteriores, Byzantiner t = antike textzeugen v = vulgata der modernen ausgaben < > = ergänzungen ̣ = athetesen † = korrupt und nicht sicher zu verbessern [̣] = zusätze des ausgeschriebenen autors *F = vermutungsweise eingereihtes fragment; buchzahl oder titel geändert oder unsicher Ald = Aldina Palm = Palmerius (Lepaulmier) Bkr = J. Bekker Rei = Reiske Cas = Casaubonus Salm = Salmasius Cor = Coray Scal = Scaliger Ddf = Dindorf Schwei = Schweighäuser Gr-H = Grenfell-Hunt Steph = H. (und R.) …

Amelesagoras von Athen (Eleusis) (330)

(8,229 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction The enigma of this much discussed figure is perhaps not hard to solve. A Chalcedonian as the author of an Atthis before Hellanikos is a phe- nomenon incredible in itself 1); actually A. of Chalkedon owes his ex- istence to a gap in the list of early historians negligently transcribed in Dionysios of Halikarnassos 2). There remain the ‘Athenian’ of Antigonos of Karystos, whose Atthis both Dionysios and Clement have in mind, and the ᾿Αθήνησιν ἀνὴρ ᾿Ελευσίνιος mentioned by Maximus of Tyre. Their identification is obvious and renders superfluous all comp…

Memnon <von Herakleia> (434)

(20,993 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction M. ist uns nur aus dem exzerpt des Photios bekannt, der seinerseits nur noch einen band des werkes besass — die bücher IX-XVI, die vom beginne der tyrannis 364/3 bis zu Caesars rückkehr aus dem osten 47 v. Chr. gehen. Danach umfassten die ersten acht etwa den gleichen zeit- raum wie die ersten neun des Nymphis 1). Wie in ihnen das verhältnis von archaeologie und geschichte war, ist nicht zu sagen; aber die zahl der bücher beweist dass M.s stoffverteilung der des Nymphis näher stand als der des Kallistratos 2). Wenn Photios dann ohne jeden aus- druck des zweifels …

Antipatros (507)

(275 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Zeitlich unbestimmbar, da das fehlen unter Ti.s autoren keinen sicheren t. ante liefert 1), die identifikation mit dem autor des Plinius nicht be- weisbar ist 2), und überdies der Antiochos von F 2 kein distinktiv hat. Wenn man aus allgemeinen gründen und wegen 508 F 14; 523 F 6 an Antiochos III (228-187) 3) denken darf, gehört A. frühestens in die erste hälfte des 2. jhdts v. Chr. Von der form des buches haben wir keine vorstellung; aber da auch sein umfang unbekannt ist, schliesst F 1 nicht unbedingt geschichtliche erzählung in chronologischer folge aus 4).   FGrH 507 T 1BNJ Plin.…

Die Sikyonische Anagraphe (550)

(586 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die frage ob die ᾿Αναγραφὴ ἡ ἐν Σικυῶνι (ἀποκειμένη) eine alte ‘fest- chronik’ war 1) oder ‘une chronique lapidaire consacrée par quelque érudit dans un des nombreux temples de Sicyone’ 2) entscheiden wir ohne bedenken zugunsten der zweiten eventualität. Denn ihre zeit be- stimmt sich nach oben zweifelsfrei auf den ausgang des 5. jhdts durch die verwendung der Herapriesterinnen von Argos zur datierung 3), nach unten durch ihre benutzung in der Συναγωγὴ τῶν περὶ μουσικῆς des Pontikers Herakleides 4), an die man sie zeitlich nicht gern zu nahe heranrücke…

Aristainetos (771)

(99 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 771 F 1BNJSteph. Byz. s.v. Γέλα · .... ᾽Αρισταίνετος δ᾽ ἐν α ̅ Τῶν περὶ Φασήλιδα, ὅτι Λάκιος καὶ ᾽Αντίφημος ἀδελφοὶ ἐλθόντες εἰς Δελφοὺς1μαντεύσασθαι, τὴν δὲ Πυθίαν οὐδὲν περὶ ἐκείνων λέγουσαν προστάσσει<ν> τὸν2Λάκιον πρὸς ἀνατολὰς ἡλίου πλεῖν. τοῦ δ᾽ ᾽Αντιφήμου γελάσαντος, τὴν Πυθίαν εἰπεῖν πάλιν ῾ἐφ᾽ ἡλίου δυσμῶν᾽, καὶ Γέλαν πόλιν οἰκίσαι.3 Notes^ back to text1. Λάκιος: 448 F 1^ back to text2. μαντεύσεσθαι P ‘exciderunt ea de quibus Pythia interrogata erat’ Mei οὐδὲν R οὐδ᾽ ἂν VP προστάσσειν v^ back to text3. ἐφ᾽ R ἀφ᾽ VP Γέλαν Bochart ἣν ἂν o οἰκίσαι Mei οἰκήση oJacoby, Felix (Ber…

Simonides von Keos (8)

(1,214 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Name in der literatur häufig: zwei hellenistische epiker (Suid. s. Σιμ. Μάγνης. Σιμ. Καρύστιος); ein verfasser von ῎Ατακτοι λόγοι (Aristot. metaph. N 3 p. 1091 a 7. Alex. Aphros. Comm. i. Arist. I 818, 1ff.), die nichts mit den Σύμμικτα F 3 zu tun haben; ein Simonides minor, quinquennio in Meroe moratus, der über Aethiopien schrieb (Plin. N H VI 183). die annahme einer verwandt- schaft des genealogen mit dem lyriker wird sich außer auf die gleiche heimat darauf gestützt haben, daß man aus den ἀναγραφαί einen enkel des großen S. kannte (Marm. Par. ep. 49. vgl. v. W…

Sokrates von Rhodos (192)

(677 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Name in Rhodos häufig. sicher zeitgenössischer schriftsteller; nicht im homonymenverzeichnis Diog. Laert. II 47, wo S von Argos mit einer Περιήγησις ῎Αργους (III) und S von Kos mit ᾿Επικλήσεις θεῶν (IV) angeführt werden. dem letzteren dürfte auch das zitat eines θηρί- κλειον ῾Ροδιακόν Athen. XI 784 D gehören. die ohne signum zitierten fragmente und das buch Πρὸς Εἰδόθεον s. unter S von Argos. über inhalt und umfang laßt sich sicheres nicht sagen. aber das zitat aus dem dritten buche macht immerhin wahrscheinlich, d…

Magnus von Karrhai (225)

(3,141 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Spezialschrift eines feldzugteilnehmers (T 2; auf Malalas' χρονογράφος T 1 ist nichts zu geben), die vielleicht mit dem eindruck schloß, den die nachricht von Julians tod in der vaterstadt des autors machte (Zosim. III 34, 2). über die form (ich-erzählung ?? s. zu T 2) läßt sich sicheres nicht sagen. auch die zeit der herausgabe ist nicht zu bestimmen; die auch von Klotz RhM. LXXI 1916, 482; 497 wieder angeführten stellen Ammians (XXIV 1, 9; XXV 1, 2) sind nicht als indizi…

Polycharmos (770)

(1,384 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 770 F 1BNJAthen. 8, 8 p. 333 D-F: οὐ κατασιωπήσομαι δὲ οὐδὲ τοὺςἐν Λυκίαι ἰχθυομάντεις ἄνδρας, περὶ ὧν ἱστορεῖ Πολύχαρμος ἐν δευτέρωι Λυκιακῶν, γράφων οὔτως·«ὅταν γὰρ διέλθωσι πρὸς τὴν Θάλασσαν, οὗ τὸ ἄλσος ἐστὶ πρὸς τῶι αἰγιαλῶι τοῦ ᾽Απόλλωνος, ἐν ὧι ἐστιν1ἡ δῖνα ἐπὶ τῆς ἀμάθου, παραγίνονται ἔχοντες οἱ μαντευόμενοι ὀβελίσκους δύο ξυλίνους, ἔχοντας ἐφ᾽ ἑκατέρωι σάρκας ὀπτὰςἀριθμῶι δέκα· καὶ ὁ μὲν ἱερεὺς κάθηται πρὸς τῶι ἄλσει σιωπῆι, ὁ δὲ μαντευόμενος ἐμβάλλει τοὺς ὀβελίσκους εἰς τὴν δῖναν, καὶ ἀποθεωρεῖ τὸ γινόμενον. μετὰ δὲ τὴν ἐμβολὴν τῶν ὀβ…

Theodektes von Phaselis (113)

(111 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Th gehört, da der vater vor 334 gestorben ist, noch in vorhelle- nistische zeit; Lykos ist zeitgenosse des Phalereers Demetrios. den jüngeren Th oder auch nur seine Τέχνη zu streichen, haben wir kein recht.   FGrH 113 T 1BNJ(II 369) Suid. s. Θεοδέκτης· Φασηλίτης, ῥήτωρ, υἱὸς τοῦ προτέρου (des Isokrateers und Aristotelikers). ἔγραψεν ᾽Εγκώμιον ᾽Αλεξάνδρου τοῦ ᾽Ηπειρώτου1 (342—330)· ῾Ιστορικὰ ῾Υπομνήματα· Νόμιμα Βαρβαρικά· Τέχνην ῥητορικὴν ἐν βιβλίοις ἑπτά· καὶ ἄλλα πολλὰ ὑπομνήματα.2 Notes^ back to text1. ἐγκώμιον: ᾽Αλεξανδ ρ τοῦ Πριαμ ἐγκώμιον add A πρι μ´|α praemis…

Anhang zu Makedonien II (776)

(325 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 776 F 1BNJ Satyros P. Ox. 1176 fr. 39 col. 20, 22 = Vita Eurip. p. 4, 12 Schwartz (Vita Eurip. p. 4, 12 Schwartz):1ζῶντι μὲν δὴ ταῦθ᾽ ὑπῆρξεν Εὐριπίδηι, τελευτῆς δὲ μάλα δυσχεροῦς καὶ ἰδίας ἔτυχεν, ὡς οἱ λόγιοί τε καὶ γεραίτατοι μυθολογοῦσι Μακεδόνων. -πῶς λέ[γουσιν;] — ἔστιν ἐν τῆι [Μακεδονίαι] / (κώμη ἐστὶ καλουμένη Θραικῶν διὰ τό [ποτε] κατωικηκέναι ἐν234ταύτηι Θρᾶικας. ἐν ταύτηι ποτὲ τοῦ ᾽Αρχελάου Μολοττικὴ κύων ἦλθεν ἀποπλανηθεῖσα·5ταύτην Θρᾶικες, ὡς ἔθος, θύσαντες ἔφαγον· καὶ δὴ ὁ ᾽Αρχέλαος ἐζημίωσεν αὐτοὺς τα-6λάντωι. ἐπεὶ οὖν οὐκ εἶχον, Εὐριπίδου ἐδεήθησαν ἀπολύσε…

Nachträge und Corrigenda (appendix_1)

(7,812 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Erster Teil. Genealogie und Mythographie. A 1.Addenda (und Delenda) 2. Corrigenda 1 p. (und zeile) 13, 13: (F 272) 1, 4: 1 a) 14, 13: 27 a) <s. Add.> 2, 20: V.H. XIII 20 14, 28: Αἰόλου 4, 20/1: Δηίοχος <ὁ Κυζικηνὸς (471) 15, 24: ῾Εκαταῖος καὶ Βίων> ὁ Προκοννήσιος (332)? 15, 31: (Andron von Teos 802 F 3). 5, 4: ἐπιτηδεύσαν<τες> ἐπεὶ δὲ κτλ. 7, 3: s. T 1; 18; (F 127) 16, 2 app.: λυτίδαν L αὐτίδαν P 7, 9: Caryandaeus ‘de nomine dubitandum’ Wen- 7, 27/8: F(RAGMENTE) del 8, 1 app.: adde Herodt. 7, 142, 1; 16, 7: (F 256 Rz3) Aristot. H.A.Θ 11 p. 597a 6ff.; 17, 3 app.: μολυβδαναη R1 Cicero Brut. 38 (228 T 9b) 21, 30: Κι<χυ…

Ablabius (708)

(905 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 708 T 1BNJ Jordanes Get. 4, 28: Ablavius descriptor Gothorum gentis egregius.1   FGrH 708 F 1BNJ Jordanes Get. 4, 25: ex hac igitur Scandza insula quasi officina gentium aut2 certe velut vagina nationum cum rege suo nomine Berig Gothi quondam memorantur3 egressi: qui ut primum e navibus exientes terras attigerunt, ilico nomen loci dederunt;4 nam odieque illic, ut fertur, Gothiscandza vocatur. (26) unde mox promoventes ad5 sedes Ulmerugorum, qui tum Oceani ripas insedebant, castra metati sunt eosque commisso proelio propriis sedibus pepulerunt, eorumque vicinos Vandal…

Kleitophon von Rhodos (293)

(1,060 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Erfunden vielleicht nach dem grammatiker(?), den Schol. A Gen I Il. Υ 404 (aus einem lexikon: Schwartz De Schol. Hom. 1881, 443) für ionische gründungen des Neleus (s. die Κτίσεις F 3) und den dabei gestifteten opferbrauch beim Poseidon Helikonios an der Mykale zi- tieren. Susemihl Gr. L. 2, 399, 314 führt Kl. mit Γαλατικά ohne be- gründung unter den echten schriftstellern auf; Schlereths argumenta- tion (a.o. 110f.) ist nichtig.   FGrH 293 F 1aBNJ[PLUT.] Parall. min. 15A: Βρέννος Γαλατῶν βασιλεὺς λεηλατῶν τὴν1᾽Ασίαν ἐπὶ ῎Εφεσον ἦλθε, καὶ ἠράσθη παρθένου Δημονίκ…

ΛΙΝΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟΙ (531)

(96 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 531 F 1BNJAnagraphe von Lindos C § 38: opfer Alexanders (330).   FGrH 531 F 2BNJAnagraphe von Lindos C § 39: opfer des Ptolemaios <I> (304?).   FGrH 531 F 3BNJAnagraphe von Lindos C § 40: weihung des Pyrrhos (296/72).   FGrH 531 F 4BNJAnagraphe von Lindos C § 41: weihung des Hieron (269/15).   FGrH 531 F 5BNJAnagraphe von Lindos C § 42: weihung des Philippos <V> (vor 202?). Jacoby, Felix (Berlin)

Megasthenes (715)

(15,282 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 715 T 1BNJ Clem. Al. Strom. 1, 72, 5: Μεγασθένης ὁ συγγραφεὺς ὁ1Σελεύκωι τῶι Νικάτορι (312-280) συμβεβιωκώς (F 3).2   FGrH 715 T 2aBNJ Arrian. Anab. 5, 6, 2: Μεγασθένης, ὃς ξυνῆν μὲν Σιβυρτίωι τῶι3σατράπηι τῆς ᾽Αραχωσίας (a. 325ff.), πολλάκις δὲ λέγει ἀφικέσθαι παρὰ Σανδράκοττον τὸν ᾽Ινδῶν βασιλέα (ca. 321-297).   FGrH 715 T 2bBNJ Arrian. Ind. 5, 3: ἀλλ᾽ οὐδὲ Μεγασθένης πολλὴν δοκέει μοι ἐπελθεῖν τῆς ᾽Ινδῶν χώρης, πλήν γε ὅτι πλεῦνα4ἢ οἱ ξὺν ᾽Αλεξάνδρωι τῶι Φιλίππου ἐπελθόντες· συγγενέσθαι γὰρ Σανδρο-5κόττωι λέγει, τῶι μεγίστωι βασιλεῖ ᾽Ινδῶν, καὶ Πώρου ἔτι τούτωι μείζονι.6   FGrH …

Nearchos von Kreta (133)

(31,133 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Titel nicht sicher; vielleicht Παράπλους τῆς ᾿Ινδικῆς (T 7; F 1 c. 19, 9; F 33 c. 20, 4; 5; 21, 2. ᾿Ανάπλους F 34 § 3). jedenfalls keine vollständige Alexandergeschichte; N begann mit dem bau der Indus- flotte am Hydaspes und erzählte im ersten teile den marsch von flotte und landheer, die ja in dauernder berührung blieben, bis zur Indus- mündung (F 2F 1 c. 19, 8). in diesem teile ging er ausführlich auf land und leute von Indien ein, scheint sich aber wesentlich auf das beschränkt zu haben, was er selbst gesehen hat. wenigstens ist be- nutzung des Herodot, den N kannte (zu F 17), und de…

LXV. Samothrake

(1,640 words)

Author(s): Jacoby, Felix
LXV. Samothrake Die bedeutung von Samothrake beruht im religiösen bereich auf den mysterien, die alte beziehungen zu kleinasiatischen (phrygischen) kulten haben und deren ansehen sich schon im 5. jhdt über die insel hinaus verbreitet zu haben scheint, wenn auch ihre grosse zeit erst nach Alexander beginnt1. Ob die tatsache dass Herodot zu den eingeweihten gehörte2 aus seinem aufenthalt in Samos und den schon Antiphon3 bekannten beziehungen von Samothrake zu Samos zu erklären ist, lasse ich dahingestellt. In der religiösen literatur, wo das material etwas…

L. Annaeus Seneca (644)

(458 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 644 F 1BNJ Serv. Vergil. A. 6, 154 (Mythogr. III c. 6, 3): Seneca scripsit de situ et sacris Aegyptiorum. hic dicit circa Syenen, extremam Aegypti partem, esse12 locum, quem Philas ( hoc est amicas) vocant, ideo quod illic est placata ab Aegyptiis3 Isis, quibus irascebatur, quod membra mariti Osiridis non inveniebat, quem frater Ty-45 phon occiderat. quae inventa postea eum sepelire vellet, elegit vicinae paludis tutissimum locum, quam transitu constat esse difficilem: limosa enim est et papyris referta. ultra6 hanc est brevis insula, inaccessa hominibus, unde Abatos a…

XXII. Euboia

(388 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XXII. Euboia Die hauptquellen für die tradition über Euboia1 sind Strabon2 und die scholien Theons zu Lykophron und Apollonios. Sie schöpfen durch vermittlung älterer grammatiker — Lysimachos, Apollodor3 — aus den Εὐβοικά, die gelegentlich als solche4 oder mit dem autornamen zitiert werden. Einiges wenige ohne zitat bei anderen autoren ist in den anmer kungen verwendet; auch die sammelzitate no. 427 bieten dafür leider keinen platz. Die lokale literatur setzt wahrscheinlich schon im 4. jhdt ein. Wir kennen zwei bücher über Eub…

LXXVII. Thessalien

(3,164 words)

Author(s): Jacoby, Felix
LXXVII. Thessalien Die lokale literatur beginnt, wie in Böotien1, schon in der zweiten hälfte des 5. jhdts mit den Thettalika des Hellanikos in (wahrscheinlich) nur einem buche und der thessalischen politie des Kritias2. Die letztere ist zeitlich leider nicht genauer zu bestimmen, und schon deshalb ist nicht ohne weiteres zu sagen, ob sie (wie die spartanische politie) ihre entstehung dem politischen interesse des ‘oligarchen’ verdankt; und wenn, welchen standpunkt Kritias dem thessalischen adel, d.h. in erster linie dem i…

Anonymus (Xenophon?) (849)

(105 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 849 F 1BNJ Euseb. P.E. 9, 36: (c. 35: Timochares 165 F 1). ὁ δὲ τῆς Συρίας [σχοινομέτρης] σχοινομέτρησιν γράψας ἐν τῆι 1 πρώτηι φησὶ κεῖσθαι ῾Ιεροσόλυμα ἐπὶ μετεώρου τε καὶ τραχέος τόπου· ὠικοδομῆσθαι δέ τινα μὲν μέρη τοῦ τείχους ἀπὸ λίθου ξεστοῦ, τὰ δὲ πλεῖστα ἀπὸ χάλικος· καὶ ἔχειν τὴν περίμετρον τὴν πόλιν σταδίων κζ, ὑπάρχειν δὲ καὶ2πηγὴν ἐν τῶι χωρίωι ὔδωρ δαψιλὲς ἀναβλύζουσαν. Notes^ back to text1. σχοινομέτρης (del. v) σχοινομέτρησιν BO (om. I) γράψας **? (Ξενοφῶν — 273 F 72 — versteht Mue; cf. Βαίτων119 F 8??)^ back to text2. ἔχειν <μὲν>? Jacoby, Felix (Berlin)

Dionysodoros der Boioter (68)

(157 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 68 T 1BNJ Diod. X V 95, 4 (ol. 104, 4; 361/0): τῶν δὲ συγγραφέων Διονυ-1σόδωρος καὶ ῎Αναξις (67) οἱ Βοιωτοὶ [τὴν τῶν ῾Ελληνικῶν ἱστορίαν] εἰς2τοῦτον τὸν ἐνιαυτὸν κατεστρόφασι τὰς συντάξεις.   FGrH 68 F 1BNJ Schol. Apoll. Rhod. I 9l7: μυοῦνται δὲ ἐν τῆι Σαμοθράικηι τοῖς Καβείροις, ὧν Μνασέας (V) φησί καὶ τὰ ὀνόματα. τέσσαρες δ᾽ εἰσὶ τὸν ἀριθμόν, ᾽Αξίερος3᾽Αξιοκέρσα ᾽Αξιόκερσος· ᾽Αξίερος μὲν οὖν ἐστιν ἡ Δημήτηρ, ᾽Αξιοκέρσα δὲ ἡ Περσεφόνη, ᾽Αξιόκερσος δὲ ὁ ῞Αιδης· ὁ δὲ προστιθέμενος τέταρτος Κάσμιλος ὁ ῾Ερμῆς ἐστιν, ὡςἱστορεῖ Διονυσόδωρος. Commentary F 1 kann auch, wie Lobeck Agla…

Kandidos der Isaurer (748)

(95 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 748 T 1BNJ Phot. Bibl. 79 p. 55 a 3 Bkr: ἀνεγνώσθησαν Κανδίδου ἱστορίας λόγοι τρεῖς. ἄρχεται μὲν τῆς ἱστορίας ἀπὸ τῆς· Λέοντος ἀναρρήσεως (457p) … τελευτᾶι δ᾽ εἰς τὴν ἀναγόρευσιν ᾽Αναστασίου (491p). ἔστι δὲ πατρίδος μὲν ᾽Ισαυρίας, ὡς αὐτός φησι, τῆς Τραχείας, ἐπιτήδευμα δ᾽ ἔσχεν ὑπογραφεὺς τῶν ἐν ᾽Ισαύροις πλεῖστον ἰσχυσάντων. τὴν δὲ θρησκείαν Χριστιανὸς ἦν καὶ ὀρθόδοξος ..... οὗτος ἰσχυρίζεται τὴν ᾽Ισαυρίαν ἀπὸτοῦ ῾Ησαῦ λαβεῖν τὴν ἐπωνυμίαν. διέρχεται δὲ ἐν μὲν τῶι πρώτωι λόγωι κτλ. Jacoby, Felix (Berlin)

Onasos (41)

(187 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der name (und seine langformen) ist häufig, der mann ganz unbekannt- doch sind die ᾿Αμαζονικά sicher kein gedicht, sondern eher, wie auch die Αμα. ζονίς des Possis, eine romanhafte darstellung im stile des Skytobrachion.   FGrH 41 F 1aBNJSchol. Apoll. Rhod. I 1207: ῎Ονασος δὲ ἐν πρώτωι ᾽Αμα-1ζονικῶν ἀληθέστερον τὴν ἱστορίαν ἐκτίθεται, οὐχ ἡρπάσθαι αὐτὸν (sc. τὸν ῞Υλαν) ὑπὸ νυμφῶν, ἀλλὰ κατηνέχθαι εἰς κρήνην καὶ οὔτως ἀποθανεῖν.2   FGrH 41 F 1bBNJSchol. Apoll. Rhod. I 1236: Θεόκριτος .. ἐν τῶι ῞Υλαι ἐπιγραφομένωι (XIII 47f.) ὑπὸ πασῶν φησιν αὐτὸν τῶν νυμφῶν ἡρπάσθαι.…

XXI. Erythrai

(43 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XXI. Erythrai Es kann mehr gegeben haben. Aber ob Demetrios von Erythrai, ein ποικιλογράφος ἄνθρωπος1, auch über seine heimat geschrieben hat, ist nicht zu sagen. Notes^ back to text1. Diog. Laert. 5, 85; s. Bd. VI.Jacoby, Felix (Berlin)

(A. Licinius) Archias von Antiocheia (186)

(589 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Drumann-Groebe RG IV 213ff.; Cic. pro Archia erkl. von Halm- Sternkopf15 1916, 162ff.; Th. Reinach De Archia poeta Paris 1890; Hillscher Hom. lit. Graec. 1891, 402; Reitzenstein RE II 463, 20; Gelzer RE XIII 412, 53. Archias ist nur aus der ciceronischen rede bekannt. danach kam er a. 102 nach Rom, wo er doch wohl mit dem enkomiastischen epos über den Cimbernkrieg debutierte, der nach der schlacht bei Aquae Sextiae das gewiesene Thema für einen geschickten literaten war. Ciceros worte lassen aber keinen zweifel, daß keiner der beiden consuln, quorum alter res ad scribend…

Palaiphatos der Aegypter (660)

(241 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 660 T 1BNJ Suda s.v. Παλαίφατος Αἰγύπτιος [[ἢ ᾽Αθηναῖος]] · γραμ-12ματικός. Αἰγυπτιακὴν θεολογίαν· [[Μυθικῶν βιβλίον α ̅ · Λύσεις τῶν μυθικῶς εἰρη μένων]]· ῾Υποθέσεις εἰς Σιμωνίδην· [[Τρωικά (44 F 1—6), ἅ τινες εἰς τὸν ᾽Αθηναῖον, τινὲς δὲ εἰς τὸν Πάριον ἀνήνεγκαν. ἔγραψε καὶ ἱστορίαν ἰδίαν]].   FGrH 660 F *1BNJMalalas Chronogr. p. 24, 2 Bonn: (Manetho 609 F 5) ὁ δὲ αὐτὸς ῞Ηλιος, ὁ υἱὸς ῾Ηφαίστου, ἦν φιλότιμος δυνατός, ὅστις ἐδιδάχθη ὑπό τινος, ὡς γυνή τις Αἰγυπτία3τῶν ἐν εὐπορίαι καὶ ἀξίαι οὐσῶν παρ᾽ αὐτοῖς ἐρῶσά τινος ἐμοιχεύετο ὑπ᾽ αὐτοῦ. καὶ4ἀκούσας ὁ ῞Ηλιος ἐζήτησεν αὐτῆν π…

Attische Redner b) Hypereides: ΔΗΛΙΑΚΟΣ (401b)

(1,521 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 401b T 1aBNJDemosth. or. 18, 134: s. 401 a T 1 a:   FGrH 401b T 1bBNJ[Plutarch.] Vit. X or. 9 p. 850 A: συστάντος δὲ πρὸς Δηλίους ἀμφισβητήματος, ποτέρους δεῖ προίστασθαι τοῦἱεροῦ, αἱρεθέντος Αἰσχίνου συνειπεῖν, ἡ ἐξ ᾽Αρείου πάγου βουλὴ ῾Υπερείδην ἐχειροτόνησεν· καὶ ἔστιν ὁ λόγος Δηλιακὸς ἐπιγεγραμμένος.   FGrH 401b T 2aBNJAnon. Π. ὔψ. 34, 2: οἰκτίσασθαί τε προσφυέστατος ( scil.῾Υπερείδης), ἔτι δὲ μυ θολογῆσαι κεχυμένος καὶ ἐν ὑγρῶι πνεύματι διεξοδεῦσαι ἔτι εὐκαμπὴς ἄκρως, ὥσπερ ἀμέλει1τὰ μὲν περὶ τὴν Λητὼ ποιητικώτερα.   FGrH 401b T 2bBNJHermog. Π. ἰδ. 1, 6 p. 243, 13 Rabe: παρὰ2μέντ…

Herennius Philon von Byblos (790)

(8,910 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 790 T 1BNJ Suda s.v. Φίλων Βύβλιος · γραμματικός. οὗτος γέγονεν12ἐπὶ τῶν χρόνων τῶν ἐγγὺς Νέρωνος (54/68P), καὶ παρέτεινεν εἰς μακρόν·3ὔπατον γοῦν Σεβῆρον τὸν ᾽Ερέννιον χρηματίσαντα (c. 130P?) αὐτὸς εἶναί φησιν4 (F 54), ὅταν ἦγεν η ̅ καὶ ο ̅ ἔτος, ὀλυμπιάδι δὲ † κ ̅ καὶ διακοσιοστῆι (101/4P). γέγραπται δὲ αὐτῶι Περὶ κτήσεως καὶ ἐκλογῆς βιβλίων βιβλία ιβ· Περὶ πόλεων5καὶ οὓς ἑκάστη αὐτῶν ἐνδόξους ἥνεγκε βιβλία λ ̅· Περὶ τῆς βασιλείας ᾽Αδριανοῦ (ἐφ᾽ οὗ καὶ ἦν ὁ Φίλων)· καὶ ἄλλα.   FGrH 790 T 2aBNJ Suda s.v. ῞Ερμιππος Βηρύτιος · ἀπὸ κώμης μεσογαίου· μαθητὴς Φίλωνος τοῦ Βυβλίου, ὑφ…

Hestiaios (786)

(214 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 786 T 1BNJ Ioseph. A.J. 1, 107: 784 E 3a.   FGrH 786 F 1BNJSteph. Byz. s.v. Βηρυτός : πόλις Φοινίκης, ἐκ μικρᾶς μεγάλη,12κτίσμα Κρόνου. ἐκλήθη δὲ διὰ τὸ εὄυδρον· βὴρ γὰρ τὸ φρέαρ παρ᾽ αὐτοῖς.3῾Ιστιαῖος δ᾽ ἐν α ̅ τὴν ἰσχὺν βηρουτὶ Φοίνικας ὀνομάζειν ἀφ᾽ οὗ4καὶ τὴν πόλιν,ὡς ῾Ελλάδιός φησιν.   FGrH 786 F 2BNJ Joseph. A.J. 1, 107: 784 F 3a.   FGrH 786 F 3BNJ Joseph. A.J. 1, 118 = Euseb. P.E. 9, 15; Onomast. p. 148/9 Klostermann (Euseb. P.E. 9, 15; Onomast. p. 148/9 Klostermann): περὶ δὲ τοῦ πύργου τούτου καὶ τῆς ἀλλοφωνίας τῶν ἀνθρώπωνμέμνηται καὶ Σίβυλλα (BerossoS 680 F 4a § 18) ..... (119) περὶ δὲ τ…

Lamachos von Smyrna (?) (116)

(180 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Zur datierung auf die olympische versammlung, bei der auch Alexanders dekret über die rückkehr der verbannten verlesen wurde, von dem die Thebaner ausdrücklich ausgenommen waren, s. Schaefer Demosth. III 289. das schicksal von Theben und Olynth war ein nach beiden richtungen beliebtes thema der rhetoren (142 T 3; F 6—17; 153 F 1 u. a.).   FGrH 116 T 1BNJ Plutarch. Demosth. 9, 1: πῶς δὲ Πύθωνι τῶι Βυζαντίωι θρασυνομένωι1καὶ ῥέοντι πολλῶι κατὰ τῶν ᾽Αθηναίων ἀναστὰς μόνος ἀντεῖπεν (sc. Δημοσθένης),2ἢ Λαμάχου τοῦ Σμυρναίου γεγραφότος ἐγκώμιον ᾽Αλεξάνδρου καὶ Φιλίππου τῶν3βα…

Servius (47)

(250 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Ist Σερούιος herzustellen bei Joh. Antioch. Cram. A P II 380, 7 τούτους (sc. τοὺς γίγαντας ) Πείσανδρος ποιητὴς ῾Ελλήνων ὠνόμασε δρακοντόποδας … ὁ δὲ Σέραιος εἶπεν ἐν βαθείαι πεδιάδι διάγοντας ἐσχηκέναι πόλεμον μετά τινων οἰκούντων ἐν ὑψηλοῖς ὄρεσι, καὶ ταῖς κοιλίαις συρομένους φονευθῆναι ὑπὸ τῶν ἐν τοῖς ὑψηλοῖς οἰκούντων ? [ Σέρβιος Cramer nach Ps. Symeon cod. Par. 1712]. er hat dann vielleicht auch eine Θεογονία oder Περὶ γιγάντων geschrieben, wie Aristokles I 33.   FGrH 47 F 1BNJ Schol. B* Hom. Il Φ 242Commentary F 1δεινὸν δ᾽ ἀμφ᾽ ᾽Αχιλῆα κυκώμενονἵστατο κῦμα κτλ.] ῾Ελλ…

Menekrates von Xanthos (769)

(641 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 769 F 1BNJSteph. Byz. s.v. ᾽Αρτύμνησος · πόλις Λυκίας, ἄποικος1Ξανθίων· τὸ ἐθνικὸν ᾽Αρτυμνησεύς. Μενεκράτης ἐν α ̅ τῶν Λυκιακῶν 2φησιν ὅτι πολυανθρωπήσασαν τὴν Ξάνθον τοὺς † πρεσβύτας εἰς τρία μέρη3διελεῖν· τούτων δὲ τοὺς μὲν ἐπὶ τὸν Κράγον ἐλθεῖν, καὶ οἰκίσαι ἐν τῶι ὄρει4λόφον στρογγύλον [κατοικίσαι], καὶ καλέσαι τὴν πόλιν Πινάραν, ἣν μεθερμη-5νεύεσθαι στρογγύλην · τὰ γὰρ στρογγύλα πάντα Λύκιοι πίναρα καλοῦσιν.6   FGrH 769 F 2BNJAnton. Lib. Met. 35: Βουκόλοι. ἱστορεῖ Μενεκράτης Ξάν- 7 θιος Λυκιακοῖς καὶ Νίκανδρος (271/2 F 23). Λητὼ ἐπεὶ ἔτεκεν ᾽Απόλ λωνα καὶ ῎Αρτεμιν ἐ…

Timotheos (Schwindelautor) (313)

(498 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Über die schwindelautoren des Ps. Plutarch s. III a p. 369ff.; über Timotheos Laqueur RE VI A 2, 1937, col. 1338 no. 13. Die identifikation mit einem der anderen träger des namens braucht nur in ausnahmefällen erwogen zu werden: hier kommen weder der eleusinische theologe aus der zeit des Ptolemaios Lagu noch der athenische biograph unbestimm- ter zeit 1) in frage. Auch Atenstaedts vermutung 2), dass Ps. Plutarch ‘manche seiner autoren’, namentlich die in beiden schriften angeführten, ‘bei Alexander Polyhistor zitiert gefunden, sie aber s…

Sosandros Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (714)

(85 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 714 T 1BNJ Marcian. Epit. Peripl. Men. 2: γράφω δὲ ταῦτα πολλοῖς μὲν ἐντυχὼν περίπλοις … οἱ γὰρ δὴ δοκοῦντες ταῦτα μετὰ λόγων ἐξητακέναι Τιμοσθήνης ὁ ῾Ρόδιός (V) ἐστιν … καὶ μετ᾽ ἐκεῖνον ᾽Ερατοσθένης (V) … πρὸς δὲ τούτοις Πυθέας τε ὁ Μασσαλιώτης (V) καὶ ᾽Ισίδωρος ὁ Χαρακηνὸς (781) καὶ Σώσανδρος ὁ κυβερνήτης <ὁ> τὰ κατὰ τὴν ᾽Ινδικὴν γράψας 1 .... S. 709 T 6. Notes^ back to text1. < ὁ> JacJacoby, Felix (Berlin)

Eudoros von Alexandreia (650)

(138 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 650 T 1BNJ Strabon 17, 1, 5 p. 790: (646 T 2b) ἀλλ᾽ ἐῶ ταῦτα πολλῶν εἰρηκότων, ὧν ἀρκέσει δύο μηνῦσαι τοὺς ποιήσαντας καθ᾽ ἡμᾶς τὸ περὶ τοῦ Νείλου βιβλίον, Εὄδωρόν τε καὶ ᾽Αρίστωνα τὸν ἐκ τῶν περιπάτων·1πλὴν γὰρ τῆς τάξεως τά γε ἄλλα καὶ τῆι φράσει καὶ τῆι ἐπιχειρήσει ταὐτά2ἐστι κείμενα παρ᾽ ἀμφοτέροις. ἐγὼ γοῦν ἀπορούμενος ἀντιγράφων εἰς τὴν ἀντιβολήν, ἐκ θατέρου θάτερον ἀντέβαλον· πότερος δ᾽ ἦν ὁ τἀλλότρια ὑποβαλ-34λόμενος, ἐν ῎Αμμωνος εὔροι τις ἄν. Εὄδωρος δ᾽ ἠιτιᾶτο τὸν ᾽Αρίστωνα, ἡ μέντοι φράσις ᾽Αριστώνειος μᾶλλόν ἐστιν.5   FGrH 650 F *1BNJSchol. Apoll. Rhod. 4, 269/71a: s. 647…

Leonides (827)

(85 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 827 F 1BNJ Schol. Lykophr. Al. 755 = Et. Gen. p. 299 Mi; Et. M. p. 789, 10 (Et. Gen. p. 299 Mi; Et. M. p. 789, 10): πεύκης] Λεωνίδης ἐν τῶι Περὶ ᾽Ιταλίας φησὶν ὄρος εἶναι,1ἐν ὧι γίνεσθαι πεύκας ὑπερμεγέθεις, ἐκ δὲ τούτων γίνεσθαι τοὺς φελλοὺς οἷς2χρῶνται πρὸς κουφισμὸν τῶν δικτύων οἱ ἁλιεῖς.3 Notes^ back to text1. Λεωνίδης — ᾽Ιταλίας: ὄρος ἐστὶν ἐν ᾽Ιταλίαι Et Περὶ ἁλιευτικῆς (ἁλιείας) Mue^ back to text2. τούτων τῶν δένδρων Et^ back to text3. κέχρηνται Et δικτύων: σωμάτων EtJacoby, Felix (Berlin)

Judas (261)

(105 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction G J Vossius De Hist. graec. 285 West; E Schwartz RE 1377; Bauer N Jahrb. 1914 I 122.   FGrH 261 T 1BNJ Euseb. H E VI 7 = Hieron. De vir. ill. 52 (Hieron. De vir. ill. 52): ἐν τούτωι καὶ ᾽Ιούδας, συγγραφέων ἕτερος (nach Clemens), εἰς τὰς παρὰ τῶι Δανιὴλ ἑβδομήκοντα ἑβδομάδαςἐγγράφως διαλεχθείς, ἐπὶ τὸ δέκατον τῆς Σευήρου βασιλείας (202/3) ἵστησιν τὴν χρονογραφίαν· ὃς καὶ τὴν θρυλουμένην τοῦ ἀντιχρίστου παρουσίαν ἥδη τότε πλη- σιάζειν ὤιετο· οὔτω σφοδρῶς ἡ τοῦ καθ᾽ ἡμῶν τότε διωγμοῦ κίνησις τὰς τῶν πολλῶν ἀνατεταράχει διανοίας. Jacoby, Felix (Berlin)

Hermeias von Methymna (558)

(434 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der erste ausländer, der sizilische geschichte schrieb 1); wie das einzige zeugnis wahrscheinlich macht, zu gunsten und dann wohl im dienste von Dionysios I. Als person ist er nicht fassbar; alle gleichungen mit anderen trägern des häufigen namens sind unglaublich. Aber die doppelte buchteilung, die danach nicht vom autor selbst stammt 2), beweist (1) dass der autor vorhellenistisch ist; (2) dass das werk auch später ein gewisses ansehen genoss. Es könnte sehr wohl die oder eine von Ephoros' quellen gewesen se…

Theodoros von Phokaia (406)

(108 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction S. Fabricius R E V A 2, 1934, col. 1917 no. 193. Pomtow will ihn mit dem Θεόδοτος ἀρχιτέκτων des Asklepieions von Epidauros 1) gleichen, dessen herkunft wir nicht kennen. Über den Tholos: Charbonneaux- Gottlob Fouilles II 4; Schober R E Suppl. V vol. 145, 68ff. Wenn Th. der architekt war, war die schrift technisch, nicht historisch.   FGrH 406 T 1BNJ Vitruv. 7 praef. 12: ….de aede Iunonis quae est Sami dorica1 Theodorus (scil. edidit volumen) .... Theodorus Phocaeus de tholo qui est Delphis ....2 Notes^ back to text1. samii HG sann Sc^ back to text2. zeodorus HS zeodoricus GJacoby,…

Index Auctorum IIIa (autoren_in_band_IIIa)

(217 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Dritter teile A. Autoren Ueber Verschiedene Staedte (Laender). Autoren in Band III A Nr. Agatharchides von Samos 284 Alexandros (Polyhistor) von Milet 273 Apollas (Apellas) der Pontiker 266 Aretades von Knidos 285 Aristeides von Milet 286 Asklepiades von Myrlea S. 229 Baton von Sinope 268 Charon von Lampsakos 262 Christodoros von Koptos 283 Chrysermos von Korinth 287 Claudius (Kaiser) 276 Demaratos S. 299 (Pseudo-) Demokritos von Abdera 263 Demokritos von Ephesos 267 Derkyllos 288 Domitius s. Kallistratos Dorotheos der Chaldaeer 289 Dositheos 290 Hekataios von Abdera 264 Hellaniko…

A. Postumius Albinus (812)

(1,147 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 812 T 1BNJ Polyb. 33, 1, 3 B-W (a. 156/5): παρεγένοντο δὲ καὶ παρὰ τῶν ᾽Αχαιῶν πρέσβεις εἰς ῾Ρώμην ὑπὲρ τῶν κατεχομένων … (4) ὧν ποιησαμένων λόγους ἐν τῆι συγκλήτωι καὶ τοῦ διαβουλίου προτεθέντος, παρ᾽ ὀλίγον ἦλθον ἀπολῦσαι τοὺς κατ ηιτιαμένους οἱ τοῦ συνεδρίου. (5) τὴν δ᾽ αἰτίαν ἔσχε τοῦ μὴ συντελεσθῆναι τὴν ἀπόλυσιν Αὖλος Ποστόμιος, στρατηγὸς ὢν ἑξαπέλεκυς καὶ βραβεύων τὸ διαβούλιον κτλ.   FGrH 812 T 2BNJ Cicero Ac. 2, 137: legi apud Clitomachum, cum Carneades et Stoicus Diogenes ad senatum in Capitolio starent, A. Albinum, qui tum P. Scipione et M. Marcello coss. praetor esset (a. 1…

Antiphanes der Juengere (349)

(363 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 349 T 1BNJ Suda (A 2734) s. v. ᾽Αντιφάνης· ᾽Αθηναῖος· κωμικός·νεώτερος τοῦ Πα-1ναιτίου.ἔστι δὲ καὶ ἕτερος ᾽Αντιφάνης, Καρύστιος, τραγικὸς κατὰ Θέσπιν γεγονὼς τοῖς2χρόνοις .... (A 2735) ᾽Αντιφάνης Δημοφάνους, οἱ δὲ Στεφάνου καὶ μητρὸς Οἰνόης· Κιανός,3ὡς δέ τινες Σμυρναῖος, κατὰ δὲ Διονύσιον ῾Ρόδιος· κωμικὸς τῆς μέσης κωμωιδίας·4ἀπὸ δούλων, ὥς τινες. γέγονε δὲ κατὰ τὴν † qγὀλυμπιάδα (408/3) .... παῖδά τε ἔσχε Στέ-5φανον καὶ αὐτὸν κωμικόν. τελευτᾶι δὲ ἐν Κίωι οδ ἐτῶν ὑπάρχων ....   FGrH 349 T 2BNJ Athen. 13, 21 p. 567 A: s. 347 T 1.   FGrH 349 F 1BNJ Athen. 13, 50 p. 586 AB: ῾Υπερείδης δ᾽ …

Kreon (753)

(112 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 753 F 1BNJ Schol. V Aristoph. Nubb. 10 = Suda s.v. ἐγκεκορδυλη-μένος (Suda s.v. ἐγκεκορδυλη-μένος): ἐγκεκορδυλημένος· .... κορδύλη δὲ ἰδίως λέγεται τὸ ἐν τῆι κεφαλῆι1ὑπερεξέχον οἴδημα ὑπὸ πληγῆς εἰς ὔψος καὶ ὄγκον ἀρθέν, ὃ καλοῦμεν κόνδυλον.2Κρέων δὲ ἐν τῶι πρώτωι τῶν Κυπριακῶν κορδύλην φησὶ καλεῖσ-3θαι τὸ πρὸς κεφαλῆς προσείλημα, ὃ δὴ παρὰ ᾽Αθηναίοις καλεῖται κρώ-4βυλον, παρὰ δὲ Πέρσαις κιδάριον.5 Notes^ back to text1. τὸ om. V^ back to text2. ἐξέχον Sud^ back to text3. ἐν τῶι α ̅ τῶν ῥητορικῶν Sud (cf. Et. M. p. 310, 48ff.)^ back to text4. κεφαλῆς VSud -λῆι (-ὴν V) Sud s.v. νιδάριον,…

Soterichos von Oasis (641)

(143 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 641 T 1BNJ Suda s.v. Σωτήριχος ᾽Οασίτης · ἐποποιός, γεγονὼς ἐπὶ Διοκλητιανοῦ. ᾽Εγ-κώμιον εἰς Διοκλητιανόν· Βασσαρικὰ ἥτοι Διονυσιακά, βιβλία δ ̅ Τὰ κατὰ Πάνθειαν τὴν Βαβυλωνίαν· Τὰ κατὰ ᾽Αριάδνην· Βίον ᾽Απολλωνίου τοῦ Τυανέως· Πύθωνα ἢ Αλεξαν- δριακόν (ἔστι δὲ ἱστορία ᾽Αλεξάνδρου τοῦ Μακεδόνος, ὅτε Θήβας παρέλαβε)· καὶ ἄλλα.1   FGrH 641 T 2BNJ Steph. Byz. s.v. ῞Υασις · πόλις Λιβύης. λέγεται καὶ ῎Οασις, καὶ ὁ πολίτης ᾽Οασίτης· <οὔτως> ὁ ποιητὴς Σωτήριχος, ὁ καὶ τὰ Πάτρια γεγραφὼς αὐτῆς.2   FGrH 641 F 1BNJ Joh. Tzetz. Lykophr. 486 (Chil. 7, 65ff.): τὸ δὲ πλάτος τῆς ἱστορίας ( scil.ὑπὲρ…

Uliades von Samos (538)

(32 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 538 F 1BNJInschr. v. Priene 37, 118ff.: (Melischer krieg) s. 535 F 3. Jacoby, Felix (Berlin)

Nikarchos Ο ΑΜΜΩΝΙΟΥ (731)

(204 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 731 F 1BNJ Phot. Berol. Lex. p. 83, 10 Rei = ΣΥΝΑΓ. ΔΕΞ. ΧΡΗΣ. p. 381, 27 Bkr (ΣΥΝΑΓ. ΔΕΞ. ΧΡΗΣ. p. 381, 27 Bkr): ἄλφα· τοῦτο ὑπὸ Φοινίκων βοὸς κεφαλὴ ἐκαλεῖτο, καὶ 1 2 Μωυσῆς δὲ ὁ νομοθέτης ὑπὸ ᾽Ιουδαίων διὰ τὸ πολλοὺς ἔχειν ἀλφοὺς ἐν τῶι σώματι οὔτως ἐκαλεῖτο· ἀλλὰ καὶ τοῦτο Νίκαρ χος ὁ τοῦ ᾽Αμμωνίου ἐν τῶι Περὶ ᾽Ιουδαίων φλυαρεῖ . οὔτω καὶ3ὁ σῦς ὁ πλήξας τὸν ῎Αδωνιν· ἐκλήθη δὲ οὔτως ὑπὸ ᾽Ασβωτῶν τῶν ἐν Φοινίκηι.4παρὰ Φοίνιξι δὲ καλεῖται καὶ ἀπηνὴς καὶ ἄγριος. ῎Αλφα δὲ καλεῖται καὶ ὁ5῎Οσιρις ὑπὸ Βυβλίων, ἀλλὰ καὶ τὸ ἐλάχιστον.6 Notes^ back to text1. Hesych. s.v. ἄλφα· βοὸς κεφαλή· Φοίνικες^ …

Aristotheos von Troizen (835)

(78 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 835 T 1BNJ Fouilles De Delphes III 3 no. 124 (Syll.3 702): … ἔδοξε τᾶι πόλει τῶν Δελφῶν … ἐπειδὴ ᾽Αριστόθεος Νικοθέου [Τρο] ζάνιος, ἱστοριογράφος, παραγενόμενος [ἐ]ν τὰν πόλιν … ἐποιήσατο δὲ καὶ ἀκροά σεις ἐπ[ὶ π]λείονας ἁμέρας τῶν πεπραγματευμένων αὐτῶι, παρανέγνω [δὲ καὶ] ἐν[κώ]μια εἰς ῾Ρωμαίους τοὺς κοινοὺς τῶν ῾Ελλάνων εὐεργέτας, δεδόσθαι παρὰτᾶς πόλιος προξενίαν αὐτῶι καὶ ἐκγόνοις κτλ. Jacoby, Felix (Berlin)

Anhang zu Arkadien (aus den Arkadika des Pausanias) (322)

(5,443 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Vgl. Einleitung zu no. 314. (1)   FGrH 322 F 1BNJPausan. 8, 1, 4: φασὶ δὲ ᾽Αρκάδες ὡς Πελασγὸς γένοιτο ἐν τῆι γῆι ταύτηι πρῶτος …. (5) Πελασγὸς δὲ βασιλεύσας τοῦτο μὲν ποιήσασθαι καλύβας ἐπενόησεν .... τοῦτο δὲ τοὺς χιτῶνας τοὺς ἐκ τῶν δερμάτων τῶν οἰῶν .... οὗτός ἐστιν ὁ ἐξευρών. καὶ1δὴ καὶ τῶν φύλλων τὰ ἔτι χλωρὰ καὶ πόας τε καὶ ῥίζας οὐδὲ ἐδωδίμους ἀλλὰ καὶ ὀλεθρίας ἐνίας σιτουμένους τοὺς ἀνθρώπους τούτων μὲν ἔπαυσεν ὁ Πελασγός, (6) ὁ δὲ τὸν καρπὸν2τῶν δρυῶν οὄτι που πασῶν, ἀλλὰ τὰς βαλάνους τῆς φηγοῦ τροφὴν ἐξεῦρεν εἶναι …. Πελασγοῦ δὲ βασιλεύοντος γενέσθαι …

Daimachos (Dei-) von Plataiai (716)

(624 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 716 T 1BNJ Strabon 2, 1, 9 p. 70 (̣ Eratosthenes): ἅπαντες μὲν τοί-νυν οἱ περὶ τῆς ᾽Ινδικῆς γράψαντες ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ψευδολόγοι γεγόνασι, καθ᾽ ὑπερβολὴν δὲ Δηίμαχος, τὰ δὲ δεύτερα λέγει Μεγασθένης (715 T 4; 721 F 2) ..... (F 5). ἐπέμφθησαν μὲν γὰρ εἰς τὰ Παλίμβοθρα ὁ μὲν Μεγασθένης πρὸς Σανδρόκοττον, ὁ δὲ Δηίμαχος πρὸς ᾽Αμιτροχάτην τὸν ἐκείνου υἱὸν κατὰ πρεσ-1βείαν, ὑπομνήματα δὲ τῆς ἀποδημίας κατέλιπον τοιαῦτα, ὑφ᾽ ἧς δή ποτε αἰτίαςπροαχθέντες.   FGrH 716 T 2BNJ Strabon 2, 1, 19 p. 76: πάλιν δ᾽ ἐκείνου (Eratosthenes p. 178ff. Be) τὸν Δηίμαχον ἰδιώτην ἐνδείξασθαι βουλομένου καὶ ἄπε…

D(e)inon (690)

(4,087 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 690 T 1BNJ Suda s.v. Δίων ὁ Κάσσιος χρηματίσας .... ἔγραψε1῾Ρωμαικὴν ἱστορίαν ἐν βιβλίοις π ̅ (διαιροῦνται δὲ κατὰ δεκάδας) · Περσικά· Γετικά (707). ᾽Ενόδια· Τὰ κατὰ Τραιανόν· Βίον ᾽Αρριανοῦ τοῦ φιλοσόφου.   FGrH 690 T 2BNJ Plin. N.H. 10, 136: Dinon Clitarchi (137) celebrati auctoris pater .... (F 30).   FGrH 690 T 3BNJ Nepos. De exc. duc. 9, 5, 4: Dinon historicus, cui nos plurimum de2 Persicis rebus credimus .... (F 18).   FGrH 690 T 4BNJ Plin. N.H. 1, 12; 13: continentur arborum naturae ( de peregrinis arboribus 13) … ex auctoribus … externis ..... Dorotheo Athenaeo (145), Lyco (570), Ant…

Seleukos von Emesa (780)

(86 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 780 T 1BNJ Suda s.v. Σέλευκος ᾽Εμισηνός · γραμματικός.᾽Ασπαλιευτικὰ1δι᾽ ἐπῶν βιβλία δ ̅· Εἰς τοὺς λυρικοὺς ὑπόμνημα· Παρθικὰ β ̅. καὶ ἄλλον δέ τινα2Σέλευκον εὗρον ἐμπαράθετον· βιβλία δὲ οὐκ εἶχε.3 Notes^ back to text1. γραμματικός und (12) Εἰς — ὐπόμνημα aus der Vita des Alexandriners S. (M. Schmidt; v. Gutschmid)?^ back to text2. παρθενικὰ G Παρθονικικὰ M. Schmidt^ back to text3. ἐμπαράθετον (Sud. s.v.) VcpGM ἐν παραθτ Acpἐν παραθήκηι? Bernhardy εὔρομεν παρ᾽ ᾽Αθ(ηναίωι) [15, 23 p. 697 D?] Rohde εἶχε: εἶπεν? RohdeJacoby, Felix (Berlin)

Echephylidas (409)

(1,469 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 409 F 1BNJSchol. Plat. Phaidon 89 C: πρὸς δύο οὐδ᾽ ὁ ῾Ηρακλῆς] ταύτης τὴν αἰτίαν ὁ Δοῦρις (76 F 93) οὔτως ἀφηγεῖται· ῾Ηρακλέα φησὶ βωμὸνδειμάμενον ἐπὶ τῶι ᾽Αλφειῶι πυγμῆς ἀγῶνα θεῖναι καὶ νικῆσαι· τὴν <δ᾽> ἑξῆς1ὀλυμπιάδα πάλιν ἀγωνιζόμενον ὑπὸ ᾽Ελάτου καὶ Φεράνδρου πάληι ληφθῆναι· καὶ ἐξ ἐκείνου τὸ πρὸς δύο οὐδ᾽ ῾Ηρακλῆς παροιμιασθῆναι. ᾽Εχεφυλ[λ]ίδας δὲ αὐτὸν ὑπὸ Κτεάτου καὶ Εὐρύτου τῶν Μολιονιδῶν ἡττηθῆναι κατὰ τὴν ἐπ᾽ Αὐγέαν στρατείαν· διωχθέντα δὲ ἄχρι τῆς Βου- πρασίδος καὶ περιβλεψάμενον, ὡς οὐδεὶς ἐξίκετο τῶν πολεμίων, ἀναψῦξαί τε καὶ ἐκ τοῦ παραρρέοντος …

Anhang zu Kreta (Sammelzitate; Anonymes) (468)

(24,360 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 468 F 1BNJDiodor. 5, 64: περὶ δὲ Κρήτης νῦν διέξιμεν. οἱ μὲν γὰρ τὴν Κρήτην12κατοικοῦντές φασιν ἀρχαιοτάτους γενέσθαι παρ᾽ αὑτοῖς τοὺς ὀνομαζομένους3᾽Ετεόκρητας αὐτόχθονας, ὧν τὸν μὲν βασιλέα Κρῆτα καλούμενον πλεῖστα καὶ4μέγιστα κατὰ τὴν νῆσον εὑρεῖν τὰ δυνάμενα τὸν κοινὸν τῶν ἀνθρώπων βίον ὠφελῆσαι. (2) καὶ τῶν θεῶν δὲ τοὺς πλείστους μυθολογοῦσι παρ᾽ ἑαυτοῖς γενέσθαι τοὺς διὰ τὰς κοινὰς εὐεργεσίας τυχόντας ἀθανάτων τιμῶν. περὶ ὧν ἡμεῖς ἐν κεφαλαίοις τὰ παραδεδομένα διέξιμεν, ἀκολούθως τοῖς ἐνδοξοτά τοις τῶν τὰς Κρητικὰς πράξεις συνταξαμένων. (3) Πρῶτοι τοίνυν τῶν εἰς …

Agl(a)osthenes (499)

(2,732 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Hat sich selbst vermutlich Aglosthenes genannt 1), und das mag schuld sein an den vielen korruptelen des sonst ganz durchsichtigen namens. Die zeit lässt sich nicht genauer bestimmen als es ob. p. 415, 6ff. gesche- hen ist 2). F 1-3 scheinen in einzelheiten zu rationalisieren; eine durch- geführte tendenz ist es nicht.   FGrH 499 T 1BNJ Plin. N. H. 1, 4: situs, gentes, … ex auctoribus … ex- ternis … Menaechmo (131), Aglosthene, Anticlide (140), Heraclide (IV) …1   FGrH 499 T 2BNJ Tzetz. Chil. 7, 642: (Skiapodes und Otoliknoi in Indien bei Skylax) ὅτι δ᾽ εἰσὶ τῶν ἀληθῶν, ἄλλοι…

Poseidonios von Apameia (87)

(72,593 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die lebensdaten sind zweifelhaft mit ausnahme der tatsache, daß P seit spätestens 90 a. Chr. — er war 87 gesandter nach Rom (T 7), also vermutlich schon vorher prytan (T 8) — bis mindestens 60 (T 9) in Rhodos lebte. der vulgate ansatz ca. 135—51 (Bake Posidonii Rhodii reliquiae doctrinae Lugd. Bat. 1810, 6ff.; Zeller Ph d Gr4 III 1, 592; Susemihl Gr Lit-Gesch II 128ff.; Schmekel Mittelstoa 6; Wachs- muth Einl. 649; Christ-Schmid Gr. Lit.6 II 347; Überweg-Praechter Grundr.11 502 u. a. ca. 143—ca. 60 Gercke Rh Mus LXII 116. 128—45 Unger Philol. XLI 632) ist durch…

Rufus (826)

(425 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 826 T 1BNJ Phot. Bibl. 161 p. 104 a 39: καὶ δὴ καὶ ὁ ἔννατος ( scil.Σωπά- τρου ᾽Εκλογῶν διαφόρων βίβλος) αὐτῶι ὁμοίως ἐκ τῶν Πλουτάρχου συνε- τμήθη ..... συνείλεκται δὲ καὶ ἐκ τῆς ῾Ρούφου ῾Ρωμαικῆς ἱστορίας πρώτου καὶ δευτέρου καὶ τρίτου βιβλίου καὶ τετάρτου, ἐν οἷς ἔστι περιτυχεῖν πολλοῖς ἀξιολόγοις, εἰ καὶ ἔνια αὐτῶν εἰς μύθους καὶ μακρὸν ἐκπίπτουσι λῆρον.   FGrH 826 T 2BNJ Phot. Bibl. 161 p. 103 b 7: ὁ δὲ τέταρτος αὐτῶι λόγος ἔκ τε ἀνεπιγράφου αὐτῶι βιβλίου συνηθροίσθη (Θαυμάτων δὲ μόνον ἐπιγράφεται Συναγωγὴ [IV] τὸ βιβλίον)· καὶ ἐκ τῶν τοῦ ᾽Αριστοξένου Συμμίκτων ῾Υπομνη- μάτων … ἔκ…

Hyperochos von Kyme (576)

(1,069 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Einzelschriften über sizilische und unteritalische städte fehlen — ab- gesehen von Aristoteles' Politieen — so gut wie ganz; selbst für Syrakus kennen wir nur spätes 1). Die Κροτωνιατῶν ὑπομνήματα der Pythagoras- vita Iamblichs § 262 sind keine chronik 2), sondern aktenzitat wahr- scheinlich des Timaios, der mehr dergleichen aufgestöbert haben kann 3), während Dikaiarch sich einmal auf mündliche tradition berief 4). Die Sybaritika (oder wie sie sonst hiessen) des Hemitheon oder Misthon waren ein obscoenes gesetzbuch 5), die des Kleitonymos gefälschter titel …

Damastes von Sigeion (5)

(2,488 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 5 T 1BNJ Suid. s. Δαμάστης · Σιγειεὺς ἀπὸ Σιγείου τῆς Τρωάδος, Διωξίπ- που υἱός, γεγονὼς πρὸ τῶν Πελοποννησιακῶν, σύγχρονος ῾Ηροδότωι, τῶν πλουσιωτάτων, ἱστορικός. γέγραφε Περὶ τῶν ἐν ῾Ελλάδι γενομένων· Περὶ γονέων καὶ προγόνων τῶν εἰς ῎Ιλιον στρατευσαμένων βιβλία δύο· ῾Εθνῶνκατάλογον καὶ πόλεων· Περὶ ποιητῶν καὶ σοφιστῶν· καὶ ἄλλα συχνά. γέγονε δὲ ῾Ελλανίκου μαθητής. Commentary T 1 Δαμάστης] name eines heros (Plut. Thes. 11) und eines sonst un bekannten arztes (Soran. π. γυν. παθ. I 31, 87). der bruder des Demokritos heißt richtig Δάμασος (vgl. den vatersnamen Δαμάσιππος Sui…

Ineditum Vaticanum (839)

(993 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 839 F 1BNJCod. Vat. (Synesii) Gr. 435 (s. XIV) fol. 220: Πλουτάρ <χου12ἢ> Κεκιλίου ᾽Αποφθέγματα ῾Ρωμαικά. (1) οὐκ ἐβούλοντο οἱ παλαιοὶ ῾Ρω μαίων, ὦ † σίβοσσε ἀνδρῶν ἄριστε, σοφοὶ εἶναι δοκεῖν, ὅθεν οὐδὲ ἐθήρων3τὴν δόξαν δεινότητι λόγων ἢ περιττοῖς καὶ πιθανοῖς ἀποφθέγμασιν, οἷς ἐχρή-4σαντο ῾Ελλήνων τινές, ἃ διαβεβόηται χρησμῶν εἶναι δοκοῦντα ἥδη πιστότερα· ‘μηδὲν ἄγαν’ καὶ ‘ἕπου θεῶι’ καὶ ‘χρόνων φείδου’ καὶ ‘γνῶθι σαυτόν’; καὶ‘ἐγγύα, πάρα δ᾽ ἄτα’ καὶ ἄλλα τούτοις ἐοικότα, ἴσως μὲν καὶ ὠφέλιμα τοῖς πειθομένοις, ἔχοντα δέ τι ἐν τῶι βραχεῖ τῆς ἀποδόσεως ἡδὺ καὶ προσκλητικόν.5Δικ…

Derkyllos (288)

(1,819 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Dass der autor mit den ungewöhnlich vielen titeln, der Rosch. Lex. 5, 1010 noch ‘frühhellenistisch’ heisst, nach dem historiker von Argos (III E) erfunden ist, lässt sich nicht beweisen. hier und sonst ist es keineswegs sicher, dass dem für die pflanze citirten autor auch die geschichte gehört; F 6 mag der titel Περὶ ὀρῶν dafür sprechen; aber F 7 geht ein anderes zitat vorauf.   FGrH 288 F 1BNJ[Plut.] De fluv. 22, 4: παράκειται δ᾽ αὐτῶι (dem Acheloos) ὄρος Καλυδὼν καλούμενον, τὴν προσηγορίαν εἰληφὸς ἀπὸ Καλυδῶνος τοῦ ῎Αρεως καὶ ᾽Αστυ-νόμης παιδός. οὗτος γὰρ κατ᾽ ἄγνοιαν …

XV. Chios

(285 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XV. Chios Die lokale literatur1 beginnt früh mit den Κτίσεις des Ion und Hel lanikos — doch wohl in dieser folge2. Horoi werden nicht zitiert, und von einer vorliterarischen chronik findet sich in der überlieferung keine spur. Der einzige sonst namentlich bekannte autor Περὶ Χίου, Zenis, gehört eher in hellenistische zeit als ins 4. jhdt, und es ist nicht zu sagen ob das buch eine volle geschichte der insel gab: das einzige fragment geht, wie das sammelzitat der τὰς ὑπὲρ τῆς Χίου συγγράψαντες ἱστορίας3 (wo der plural nicht viel besagt) auf die urzeit. In der Grossen Historie…

Zenis von Chios (393)

(137 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Ζῆνις, Ζηνᾶς, Ζηνῆς ist ein in Ionien nicht seltener kurzname; von dem letzten gibt es den genitiv Ζηνεῦς1), der vielleicht die variante erklärt. Seine zeit ist unbestimmbar, aber das 4. jhdt ist nicht unmöglich. Das einzige bruchstück möchte man nach Ion 392 F 1 verstehen: Z. hat an der vor-ionischen verbindung von Chios und Athen festgehalten, aber Ariadne durch Phaidra ersetzt, die als mutter von Theseussöhnen weniger schwierigkeiten machte.   FGrH 393 F 1BNJ Athen. 13, 77 p. 601 F: καὶ τὴν πρὸς ᾽Αθηναίους δ᾽ ἔχθραν διελύσατο Μίνως, καίπερ ἐπὶ θανάτωι παιδὸς…

Erxias (449)

(153 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Guter kurzname, wie der Erxion Anakreons (F 75 Diehl), bezeugt auch durch Archilochos 1); nicht mit dem Rhodier Ergias 2) zusammenzubringen.   FGrH 449 F 1BNJAthen. 13, 12 p. 561 F — 562 A: Σάμιοι δέ, ὥς φησιν ᾽Ερξίας ἐν Κολοφωνιακοῖς, γυμνάσιον ἀναθέντες τῶι ῎Ερωτι τὴν διὰ τοῦτον ἀγομένην ἑορτὴν ᾽Ελευθέρια προσηγόρευσαν ·δι᾽ ὃν θεὸν καὶ ᾽Αθηναῖοι ἐλευθερίας ἔτυχον, καὶ οἱ Πεισιστρατίδαι ἐκπεσόντες ἐπεχείρησαν διαβάλλειν πρῶτοι τὰς περὶ τὸν θεὸν τοῦτον πράξεις.1 Commentary F 1 Eros in den gymnasien ist häufig genug; aber der zusatz zeigt, dass der freiheit…

Menaichmos von Sikyon (131)

(1,711 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Zeit durch T 3 und Alex.-Geschichte genügend bestimmt; ἐπὶ τῶν διαδόχων nicht falsch, aber irreführend. die gleichsetzung mit dem künstler (T 2) ist nicht unbedingt sicher. die schriftstellerei ähn- lich der des Antikleides (140) und Duris (76). der zweifel (Pfister Rh.M. LXVIII 536, 1) an der durch T 4b gesicherten Alex.-Geschichte ist grundlos. die identifizierung (Diels Herm. XXXVI 79, 1) von Πυθικός, Σικυωνικά und ἀναγραφὴ ὴ ἐν Σικυῶνι ἀποκειμένη (Ps. Plut. De mus. 4; 8) unglaublich: die Σικυωνικά sind deutlich lokalgeschichte (F 1), deren indirekte be…

Abaris (34)

(827 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die schriften der wundermänner sind wahrscheinlich nur erfindung Lobons (Hiller Rh. Mus XXXIII 518. Croenert Χάριτες Leo dargebr. 123ff.). daß Dionys noch eine prosaschrift des Aristeas besaß, ist aus 35 T 2 nicht zu entnehmen. Commentary T 0 Die schriften der wundermänner sind wahrscheinlich nur erfindung Lobons (Hiller Rh. Mus XXXIII 518. Croenert Χάριτες Leo dargebr. 123ff.). daß Dionys noch eine prosaschrift des Aristeas besaß, ist aus 35 T 2 nicht zu entnehmen.   FGrH 34 T 1BNJ Suid. s. ῎Αβαρις · Σκύθης, Σεύθου υἱός. συνεγράψατο δὲ χρησμοὺς τοὺς καλουμένου…

Artemidoros von Askalon (698)

(45 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 698 T 1BNJ Steph. Byz. s.v. ᾽Ασκάλων · .... πολλοὶ δὲ ἐξ αὐτῆς κεχρη-ματίκασι .... ἱστορικοὶ ᾽Απολλώνιος (VI) καὶ ᾽Αρτεμίδωρος ὁ τὰ περὶ Βιθυ- νίας γεγραφὼς καὶ ἄλλοι. Jacoby, Felix (Berlin)

Dionysios von Milet (687)

(448 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 687 T 1BNJ Suda (Δ 1180) s.v. Διονύσιος Μιλήσιος· ἱστορικός. Τὰ μετὰ1Δαρεῖον ἐν βιβλίοις ε ̅· Περιήγησιν οἰκουμένης· Περσικὰ ᾽Ιάδι διαλέκτωι·2Τρωικῶν βιβλία γ ̅· Μυθικά (32 T 5)· Κύκλον ἱστορικὸν ἐν βιβλίοις ζ ̅ (15 T 2).   FGrH 687 T 2BNJ Suda s.v. ῾Εκαταῖος ῾Ηγησάνδρου Μιλήσιος (1 T 1)· γέγονε κατὰ τοὺς Δαρείου χρόνους τοῦ μετὰ Καμβύσην βασιλεύσαντος (521/0-486/5), ὅτε καὶ Διονύσιος ἦν ὁ Μιλήσιος, ἐπὶ τῆς ξε ὀλυμπιάδος (520/19).3   FGrH 687 F *1BNJSchol. Dionys. Thrac. (Gr. Gr. III) p. 183, 1 Hilgard: τῶν στοιχείων εὑρετὴν ἄλλοι τε καὶ ῎Εφορος ἐν δευτέρωι (70 F 105) Κάδμον φασίν· οἱ…

Leschides (172)

(157 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Es werden wohl Eumenes II und Attalos II sein. daß Leschides Εὐμένους πράξεις oder einen bestimmten krieg behandelt hat, ist nach Suidas' worten mindestens sehr wahrscheinlich (Christ-Schmid Gr. L.6 II 139; Bethe RE XII 2136 denkt an die Galliersiege). über Arrianos s. zu 153 F 15; ‘vereor ne duos diversos Arrianos in unum Suidas coniunxerit’ Meineke Anal. Alex. 371. dem Musaios möchte Powell Collect. Alex. 1925, 132 die zuerst von Wilamowitz Sber. Berl. Ak. 1918…

III. Aioler

(989 words)

Author(s): Jacoby, Felix
III. Aioler Die titel lauten Αἰολικά und Περὶ Αἰολέων, nicht Περὶ τῆς Αἰολίδος, wie man das kolonialgebiet gewöhnlich nennt1, und die (leider sehr spärlichen) zitate gehen auf Delphi, Kalydon, and die sog. äolische wande rung. Wenn man eines von Hellanikos' vielen ethnographisch-lokal geschichtlichen werken Αἰολικά betitelte2 und wenn Staphylos Περὶ Αἰολέων schreibt, so dürfen wir schliessen, dass sie nicht nur über die klein asiatische Aiolis handeln wollten, sondern über alle gebiete, wo nach ansicht der alten historiker (und nur auf sie kom…

Anhang zu Samothrake (548)

(5,013 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 548 F 1BNJDiodor 5, 47: ταύτην γὰρ τὴν νῆσον ἔνιοι μέν φασι τὸ αλαιὸν Σάμον ὀνομασθῆναι, τῆς δὲ νῦν Σάμου κτισθείσης διὰ τὴν ὁμωνυμίαν ἀπὸ τῆς παρακειμένης τῆι παλαιᾶι Σάμωι Θράικης Σαμοθράικην ὀνομασθῆναι. (2) ὤικησαν δ᾽ αὐτὴν αὐτόχθονες1ἄνθρωποι · διὸ καὶ περὶ τῶν πρώτων γενομένων παρ᾽ αὐτοῖς ἀνθρώπων καὶ ἡγεμόνων οὐδεὶς παραδέδοται λόγος. ἔνιοι δέ φασι τὸ παλαιὸν Σαόννησον καλουμένην διὰ τοὺς ἀποικισθέν-23τας ἔκ τε Σάμου καὶ Θράικης Σαμοθράικην ὀνομασθῆναι. (3) ἐσχήκασι δὲ παλαιὸν ἰδίαν διάλεκτον οἱ αὐτόχθονες, ἧς πολλὰ ἐν ταῖς θυσίαις μέχρι τοῦ νῦν τηρεῖται. (3a) οἱ δὲ Σαμ…

Pausanias von (Damaskos O.) Antiocheia (854)

(2,339 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 854 T 1BNJ Konstant. Porph. De Them. 1 p. 17: τὸ θέμα τὸ καλούμενον ᾽Αρμε νιακὸν οὐ κύριον ἔχει τὸ ὄνομα, οὐδὲ ἀρχαία τίς ἐστιν ἡ τούτου προσηγορία .... δοκῶδὲ εἰπεῖν ὅτι ἐπὶ ῾Ηρακλείου τοῦ βασιλέως (610/41) καὶ τῶν κάτω χρόνων τὴν τοιαύτην προσηγορίαν ἐκληρονόμησεν· οὄτε γὰρ Στράβων ὁ γεωγράφος τῆς τοιαύτης ὀνομασίας ἐμνήσθη … οὄτε Μένιππος ὁ τοὺς σταδιασμοὺς τῆς ὅλης οἰκουμένης ἀπογραψάμενος (V) οὄτε μὴν Σκύλαξ ὁ Καρυανδηνὸς (709 F 13) οὄτε Πα̣υσανίας ὁ Δαμασκηνὸς οὄτε ἄλλος1τις τῶν ἱστορίας γεγραφότων.   FGrH 854 F 1BNJ Steph. Byz. s.v. Δῶρος · πόλις Φοινίκης ...... τὸ ἐθνικὸν…

Aspasios von Tyros (793)

(51 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 793 T 1BNJSuda s.v. ᾽Ασπάσιος Τύριος · σοφιστὴς ἱστορικός. ἔγραψε Περὶ Τύρου καὶ τῶν ἐν αὐτῆι· ῾Ιστορίαν σύμμικτον ἐν βιβλίοις κ ̅· Περὶ τέχνης1ῥητορικῆς· καὶ ἄλλα. Notes^ back to text1. Τύρου Mue ἠπείρου o αὐτῆι· ῾Ιστορίαν dist. MueJacoby, Felix (Berlin)

Demetrios (777)

(144 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 777 F 1BNJSchol. Lykophr. Al. 444: δοιοὶ δὲ ῥείθρων Πυράμουπρὸς ἐκβολαῖς / αὐτοκτόνοις σφαγαῖσι Δηραίνου κύνες / δμηθέντες αἰχμάσουσι λοισθίαν βοὴν / πύργων ὑπὸ πτέρναισι Παμφύλου κόρης. / αἰπὺς δ᾽ ἁλιβρὼς ὄχμος ἐν μεταιχμίωι / Μάγαρσος ἁγνῶν ἠρίων σταθήσεται, / ὡς μὴ βλέπωσι1μηδὲ νερτέρων ἕδρας / δύντες, φόνωι λουθέντας ἀλλήλων τάφους] Μάγαρσος2δὲ πόλις Κιλικίας μέσον τοῦ τάφου Μόψου καὶ ᾽Αμφιλόχου, ἔνθα καὶ Μαγαρσίας3᾽Αθηνᾶς ἱερόν. Δημήτριος δὲ ἐν τῶι α ̅ Περὶ Παμφυλίας φησὶ θυγα-4τέρα Παμφύλου, ἀφ᾽ ἧς τὴν πόλιν ὀνομασθῆναι. Notes^ back to text1. μάγαρσος (cl. I; Dac): μάργα…
▲   Back to top   ▲