Search

Your search for 'dc_creator:( "Jacoby, Felix" ) OR dc_contributor:( "Jacoby, Felix" )' returned 962 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Sammelzitate. Anhang (487)

(4,951 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 487 F 1BNJPlutarch. Theseus 10: Σκείρωνα δὲ πρὸ τῆς Μεγαρικῆς ἀνεῖλε1ῥίψας κατὰ τῶν πετρῶν, ὡς μὲν ὁ πολὺς λόγος ληιστεύοντα τοὺς παριόντας, ὡς δ᾽ ἔνιοι λέγουσιν ὔβρει καὶ τρυφῆι προτείνοντα τὼ πόδε τοῖς ξένοις καὶκελεύοντα νίπτειν, εἶτα λακτίζοντα καὶ ἀπωθοῦντα νίπτοντας εἰς τὴν θάλασσαν. (2) οἱ δὲ Μεγαρόθεν συγγραφεῖς ὁμόσε τῆι φήμηι βαδίζοντες καὶ ῾τῶι πολλῶι χρόνωι᾽ κατὰ Σιμωνίδην ῾πολεμοῦντες᾽ οὄθ᾽ ὑβριστὴν οὄτε ληιστὴν γεγονέναι τὸν Σκείρωνά φασιν ἀλλὰ ληιστῶν μὲν κολαστήν, ἀγαθῶν δὲ καὶ δικαίων οἰκεῖον ἀνδρῶν καὶ φίλον. (3) Αἴακόν τε γὰρ ῾Ελλήνων ὁσιώτατοννομίζεσθαι,…

Kadmos (der Juengere) von Milet (335)

(769 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Von den ᾿Αττικά und ᾿Αττικαὶ; ἱστορίαι ist so wenig erhalten, dass selbst über ihren inhalt und literarischen charakter nicht völlig ins klare zu kommen ist. Der titel ᾿Αττικά, den die bücher des Palaiphatos und Mar- syas 1) getragen haben sollen, könnte direkt von Istros 2) oder gar von Androtion 3) übernommen sein. Aber es ist auch die gewöhnliche titelform für bücher über städte und länder, griechische wie barbarische, die — wie man besonders gut an Μιλησιακά und Λιβυκά sieht — zwei verschie- dene inhalte deckt: die vollständige geschichte eines volkes…

Antisthenes (655)

(65 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 655 T 1BNJ Plin. N.H. 1, 36: 608 T 3.   FGrH 655 F 1BNJ Plin. N.H. 36, 79: qui de iis (scil. pyramidibus) scripserint — sunt … Dionysius, Artemidorus (V), Alexander Polyhistor (273 F 108), Butoridas, A…

Kleinias (819)

(74 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 819 F 1BNJServ. Dan. Vergil. A. 1, 273: sed de origine et conditore urbis diversa a diversis traduntur. Clinias refert Telemachi filiam Romen nomine Aeneae nuptam fuisse, ex cuius vocabulo Romam appellatam . ** dicit Latinum ex Ulixe et Circe editum de1 nomine sororis suae mortuae Romen civitatem appellasse. (Es folgt 840 F 40d). Notes^ …

II. Aigina

(595 words)

Author(s): Jacoby, Felix
II. Aigina 1 Von urkundlicher chronik oder fasten ist nichts bekannt2. Man wird annehmen, dass beamtenlisten geführt sind; aber Herodot, der die insel wahrscheinlich selbst besucht, manches gesehen, und anderes von seinen aristokratischen gastfreunden gehört hat3, ist über die chro nologie selbst der kriege zwischen Aigina und Athen, für die er sich be sonders interessiert, so vage dass sie zu den am häufigsten behandelten problemen der älteren griechischen geschichte gehört…

Dionysios (357)

(166 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction D. 1) ist bei der häufigkeit des namens und der ungewissheit, ob er Athener war, nicht zu identifizieren. Wenn er es war und wenn wir in der πραγματεία περὶ ἱερῶν2) — so wird man doch verbinden müssen — eine rede oder broschüre sehen dürften, so läge es nahe, an den politiker (und dichter) Dionysios Chalkus 3) zu denken, der eines der bedeuten- deren mitglieder der kommission für die gründung von Thurioi ge- wesen ist 4), und den Crusius wegen Plutarch Nikias 5, 3/4 als ‘deisi- daimon und mantis’ charakterisiert. Aber in beiden fällen ist eine epitome sc…

LXXVIII. Troizen

(1,605 words)

Author(s): Jacoby, Felix
LXXVIII. Troizen Τροιζηνιακά sind nicht direkt bezeugt, obwohl wir zwei (spät)hellenis tische historiker aus Troizen kennen — einen Zenodotos, der vor Varro über Italien geschrieben hat, und einen Aristotheos ἱστοριογράφος, der um die mitte des 2. jhdts in Delphi ἀκροάσεις ἐποιήσατο τῶν πεπραγματευ μένων αὐτῶι, παρανεινῶν δὲ καὶ ἐνκώμια εἰς ῾Ρωμαίους…

Archemachos von Euboia (424)

(2,294 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der mehrfach korrupte name 1) ist genügend bezeugt. Den t. ante gibt F 9 aus Apollodor; das freilich arg verwirrte F 7 bringt ihn wahr- scheinlich vor den Rhodier Apollonios in die erste hälfte des 3. jhdts 2). Höher hinauf möchte ich wegen F 6 und 7 nicht gehen. A. scheint das abschliessende werk über Euboia geschrieben zu haben. Wenn man F 4 auf den streit um Halonnesos in der zeit Philipps beziehen darf, war das 4. jhdt und vielleicht die historische zeit überhaupt im 4. buch behandelt…

Gorgias von Athen (351)

(219 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 351 T 1BNJ Athen. 13, 21 p. 567 A: s. 347 T 1.   FGrH 351 T 2BNJ Athen. 13, 46 p. 583 DE: s. 347 T 2.   FGrH 351 T 3BNJ Pollux 9 praef.: ᾽Ονομαστικόν τι βιβλίον πεποίηται Γοργίαι τῶι σοφιστῆι, οὑτωσὶ μὲν ἀκοῦσαι παιδευτικόν, εἰς δὲ πείραν ἐλθεῖν ὀλίγου λόγου. τούτωι τῶι συγγράμματι πάλαιμὴ προσομιλήσας, ἀλλὰ νῦν ἐντυχὼν ἠρξάμην περὶ τούτων τῶν βιβλίων ὥς τι ὄντων φρονεῖν· τά τε γὰρ ἄλλα τὴν χρείαν αὐτῶν ἀποδέχομαι, καὶ ὅτι τὸν τῶν ὀνομάτων κατάλογον, ἔχοντά τι τῆι φύσει προσκορές, τῶι τρόπωι τῆς διαθέσεως σεσόφισται πρὸς τὸ ἄλυπον κτλ.1   FGrH 351 F 1BNJ Athen. 13, 70 p. 596 F: Στρατοκλῆς δ᾽ ὁ ῥήτ…

Iason (632)

(53 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 632 F 1BNJAthen. 14, 12 p. 620 D: ᾽Ιάσων δ᾽ ἐν τρίτωι Περὶ τῶν ᾽Αλεξάνδρου ἱερῶν ἐν ᾽Αλεξανδρείαι φησὶν ἐν τῶι μεγάλωι θε άτρωι ὑποκρίνασθαι ῾Ηγησίαν τὸν κωμωιδὸν τὰ ῾Ησιόδου, ῾Ερμόφαντον δὲ1τὰ ῾Ομήρου. Notes^ back to text1. ῾Ησιόδου Mei ἡροδότου AEJacoby, Felix (Berlin)

Dionysios (653)

(23 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 653 T 1BNJPlin.(III 183; IV 352) Jacoby, Felix (Berlin)

Theotimos (470)

(723 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 470 F 1BNJSchol. Pindar. Pyth. 5, 34: φιλεῖν δὲ Κάρρωτον ἔξοχ ἑοταίρων] Κάρρωτος ὄνομα κύριον, περὶ οὗ μέμνηται πρὸς τὸν ᾽Αρκεσίλαον.1οἱ δὲ τὸν ἡνίοχον τούτου, ὅν φησιν ὁ Δίδυμος (om. Schmidt) τῆς Πυθικῆς2νίκης (a. 462/1) αἴτιον γενέσθαι τῶι ᾽Αρκεσιλάωι, κατάγειν δὲ αὐτῶι καὶ3στρατιωτικὸν ἀπὸ τῆς ῾Ελλάδος ἀθροίσαντα. ταῦτα δὲ πιστοῦται παρατιθέμενος4τὰ Θεοτίμου ἐκ τοῦ πρώτου Περὶ Κυρήνης ἔχοντα οὔτως·«διαπίπτουσαν5δὲ τὴν πρᾶξιν αἰσθόμενος ᾽Αρκεσίλαος καὶ βουλόμενος δι᾽ ἑαυ-67τοῦ τὰς ῾Εσπερίδας οἰκίσαι, πέμπει μὲν εἰς τὰς πανηγύρεις ἵππους ἀθλήσοντας Εὄφημον ἄγοντ…

Hippys von Rhegion (Myes) (554)

(3,437 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Ich habe diesen angeblich ältesten historiker Siziliens, dessen name in den meisten zitaten korrumpiert ist 1), an den anfang gestellt, aber durch die randdatierung davor gewarnt, den antiken synchronismus mit dem Xerxeskrieg (oder von Sizilien aus gesehen, mit dem grossen Karthager- krieg) ernsthaft zu nehmen, wie es die vulgata noch immer tut. Es bedarf keines wortes dass ein autor dieser zeit nicht nach olympiaden datieren konnte 2). Die vita kennt denn auch nicht die Σικελικαὶ πράξεις selbst, sondern nur ihre epitomierung durch einen gewissen My…

Xenophilos (767)

(132 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 767 F 1BNJAnon. De Mul. 9 p. 216 West.: Λύδη. ταύτην φησὶν Ξενόφιλος ὁ τὰς Λυδικὰς ἱστορίας γράψας γυναῖκά τε καὶ ἀδελφὴν εἶναι ᾽Αλυάτεω τοῦ Κροίσου προπάτορος. ταύτης υἱὸς ᾽Αλυάτης διαδεξάμενος1τὴν τοῦ πατρὸς βασιλείαν ἐγένετο δεινῶς ὑβριστής, ὡς καὶ τὰ ἱμάτια ἀξιολόγων ἀνδρῶν περισχίσαι, καὶ προσπτύειν πολλοῖς· αὐτὴ δὲ τὸν υἱὸν ὅσον ἐδύνατο κατέστελλεν, τοὺς δὲ ὑβριζομένους καὶ λόγοις χρηστοῖς καὶ ἔργοις ἠμείβετο. πᾶσαν δὲ τῶι υἱῶι φιλοφροσύνην προσφέρουσα εἰς στοργὴν ἑαυτῆς πολλὴν αὐτὸν περιέτρεψε. νομίσασα δὲ αὐταρκῶς ἀγαπᾶσθαι, σκηψαμένη ἀσθένειανσίτου καὶ τῶν λοι…

Boethos von Tarsos (194)

(215 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Das gedicht ist gelegentlich von Antonius' aufenthalt in Tarsos a. 41, wo er Kleopatra erwartete, überreicht (Hillscher Hom. lit. Graec. 425f.). B auch verfasser des epigramms AP IX 248 (s. Hillscher a. o.; Reitzenstein RE III 601, 3)? es hat natürlich zahllose derartige enkomien gegeben.   FGrH 194 T 1BNJ Strabon XIV 5, 14: (Augustus' lehrer Athenodoros ὁ Σάνδωνος) κατιών τε εἰς τὴν πατρίδα ἥδη γηραιὸς κατέλυσε τὴν καθεστῶσαν πολιτείαν, κακῶς φερο- μένην ὑπό τε ἄλλων καὶ Βοηθοῦ, κακοῦ μὲν ποιητοῦ, κακοῦ δὲ πολίτου, δημοκοπίαις ἰσχύσαν…

Theodoros von Samothrake (62)

(192 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Offenbar erschwindelter autor. F 2 ist die einlage in einen festen zusammenhang deutlich, wodurch die zuweisung an den Samothrakier noch wahrscheinlicher wird.   FGrH 62 F 1BNJPtolem. Chenn. bei Phot. Bibl. 190 p. 152 b 26: ἐν δὲ τῶι ζ ̅ (sc. τῆς Καινῆς ῾Ιστορίας) περιέχεται ὡς Θεόδωρος ὁ Σαμοθρὰιξ τὸν Δία φησὶ γεννηθέντα ἐπὶ ἑπτὰ ἡμέρας ἀκατάπαυστον γελάσαι· καὶ διὰ τοῦτο τέλειος ἐνομίσθη ὁ ἑπτὰ ἀριθμός.1 Commentary F 1 Weinreich Herm. LVII 479.2   FGrH 62 F 2BNJSchol. Apoll. Rhod. IV 264: ᾽Αρκάδες οὃ καὶ πρόσθε σεληναίης ὑδέονταιζώειν] οἱ ᾽Αρκάδες δοκοῦσι πρὸ τῆς σελήν…

Apollodoros von Artemita (779)

(1,566 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 779 F 1BNJAthen. 15, 29 p. 682 CD: ᾽Απολλόδωρος δ᾽ ἐν δ ̅ Παρθικῶν ἄνθος τι ἀναγράφει καλούμενον φιλάδελφον κατὰ τὴν Παρθικὴν χώραν, περὶ οὗ τάδε φησίν·«καὶ μυρσίνης γένη ποικίλα μῖλάξ τε καὶτὸ καλούμενον φιλάδελφον, ὃ τὴν ἐπωνυμίαν ἔλαβε τῆι φύσει πρόσφορον. ἐπειδὰν γὰρ ἐκ διαστήματος αὐτομάτως κράδαι συμπέσωσι, ἐμψύχων περιπλοκὴν ἐν ταὐτῶι μένουσιν ἡνωμέναι1καθάπερ ἀπὸ ῥίζης μιᾶς, καὶ τὸ λοιπὸν ἀνατρέχουσιν καὶ ζωο-2φυτοῦσιν. διὸ καὶ τοῖς ἡμέροις φυλακὴν ἀπ᾽ αὐτῶν κατασκευά ζουσιν· ἀφαιροῦντες γὰρ τῶν ῥάβδων τὰς λεπτοτάτας καὶ δια πλέξαντες [τε] δικτύου τρόπωι φυτεύουσι…

Apollodoros von Athen (244)

(87,727 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction (Münzel-)Schwartz RE I 2855, 61. hauptdaten (vgl. PhU. XVI 1ff.): geb. gegen 180a; schüler des Diogenes von Babylon in Athen um 160; schüler und mitarbeiter (T 2, 21) Aristarchs in Alexandreia von vielleicht 156/5 (Diogenes' gesandtschaftsreise nach Rom) bis sehr wahrscheinlich 145 (vertreibung der gelehrten aus Alexandreia oder 144 (tod Aristarchs in Kypros); aufenthalt in Pergamon von 144/3 bis 138 oder 133; rest des lebens in Athen bis über 120/19, vielleicht bis um 110 (zu F 56; 219). die drei historischen oder halbhistorischen hauptwerke sind wahrschei…

Aristarchos von Elis (412)

(408 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Pausan. 5, 27, 11 ἔστι δὲ ὑπὸ ταῖς ἐν τῆι ῎Αλτει πλατάνοις .... τρόπαιον χαλκοῦν καὶ ἐπίγραμμα ἐπὶ τοῦ τροπαίου τῆι ἀσπίδι, ᾿Ηλείους ἀπὸ Λακεδαι- μονίων ἀναστῆσαι. ἐν ταύτηι τῆι μάχηι καὶ τὸν ἄνδρα ἐπέλαβεν ἐκεῖνον ἀφ- εῖναι τὴν ψυχήν, ὃς τοῦ ῾Ηραίου τῆς ὀροφῆς κατ᾿ ἐμὲ ἀνασκευαζομένης ἐνταῦθα ὁμοῦ τοῖς ὅπλοις εὑρέθη κείμενος. Der wortlaut scheint zu zeigen, dass Pausanias den λόγος nicht gehört sondern gelesen hat, was dann am ehe- sten auf ein periegetisches buch führt 1). Wenn er an der zweiten stelle κατ᾿ ἐμέ sagt, so ist das wohl nur einer der vielen belege für s…

Agathon (801)

(178 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 801 F 1BNJSchol. Apoll. Rhod. 2, 1015 b: ῾Ιρὸν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπὶ1τοῖσιν ὄρος καὶ γαῖαν ἄμειβον, / ἧι ἔνι Μοσσύνοικοι ἀν᾽ οὄρεα ναιετάουσιν / μόσσυνας] τοῦτο καθῆκόν ἐστιν εἰς τὸν Εὄξεινον πόντον· μέμνηται αὐτοῦ καὶ Κτησίας ἐν τῶι α ̅ Περιόδων (688 F 56) καὶ Σουίδας ἐν β ̅ (602 F 3) περὶ τοὺς2λεγομένους Μάκρωνας. ἀκριβέστερον δὲ ὁ ᾽Αγάθων ἐν τῶι τοῦ Πόν-3του Περίπλωι ἑκατὸν ἀπέχειν σταδίους αὐτό φησι τῆς Τραπε-4ζοῦντος. ὁ δὲ Εἰρηναῖος (Haupt Opusc. II 440 F 21) Μνησίμαχόν φησιπερὶ αὐτοῦ ἱστορεῖν ἐν τῶι α ̅ Περὶ Σκυθῶν (841 F 1), ἀγνοῶν· ὁ γὰρ Μνησί μαχος ἐν τῆι Εὐρώπηι μέμνηται κειμένης τ…
▲   Back to top   ▲