Search

Your search for 'dc_creator:( "Jacoby, Felix" ) OR dc_contributor:( "Jacoby, Felix" )' returned 964 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Anonymoi (479)

(768 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 479 F 1BNJParthen. Narr. am. 21:Περὶ Πεισιδίκης. λέγεται δὲ καὶ ὅτε ᾽Αχιλλεὺςπλέων τὰς προσεχεῖς τῆι ἠπείρωι νήσους ἐπόρθει, προσσχεῖν αὐτὸν Λέσβωι· ἔνθα δὴ καθ᾽1ἑκάστην τῶν πόλεων αὐτὸν ἐπιόντα κεραίζειν. (2) ὡς δὲ οἱ Μήθυμναν οἰκοῦντες μάλα κρα τερῶς ἀντεῖχον, καὶ ἐν πολλῆι ἀμηχανίαι ἦν διὰ τὸ μὴ δύνασθαι ἑλεῖν τὴν πόλιν, Πεισιδίκην2τινὰ Μηθυμναίαν, τοῦ βασιλέως θυγατέρα, θεασαμένην ἀπὸ τοῦ τείχους τὸν ᾽Αχιλλέα ἐρασ θῆναι αὐτοῦ, καὶ οὔτως τὴν τροφὸν διαπεμψαμένην ὑπισχνεῖσθαι ἐγχειρίσειν αὐτῶι τὴν πόλιν, εἴγε μέλλοι αὐτὴν γυναῖκα ἕξειν. (3) ὁ δὲ τὸ μὲν παραυτίκα καθωμ…

Beros(s)os von Babylon (680)

(12,765 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 680 T 1BNJ Euseb. (Arm.) Chron. p. 6, 14 Karst = Synkell. p. 25, 2; 50, 6 (Synkell. p. 25, 2; 50, 6): Aus des Polyhistor Alexandros dieselben Chaldaeer betreffendem buche (273 F 79). Berosos fürwahr berichtet im ersten babylonischen buche,1 dass er gewesen ein zeitgenosse des Alexandros, des ( sohnes) von Philippos, und dass er die bücher vielergeschrieben habe, die mit grosser sorgfalt2 zu Babẹlon aufbewahrt wurden .....(F 1 § 1).   FGrH 680 T 2BNJ Tatian. Πρ. ῾Ελλ. 36 = Euseb. P.E. 10, 11, 8 (Euseb. P.E. 10, 11, 8): Βηρωσὸς ἀνὴρ Βαβυ-34λώνιος, ἱερεὺς τοῦ παρ᾽ αὐτοῖς Βήλου, κατ᾽ …

Isidoros von Charax (Spasinu) (781)

(3,059 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 781 T 1BNJPlin. N.H. 6, 141: hoc in loco (scil. Charax,1 oppidum Persici sinus intimum) genitum esse Isidorum, terrarum orbis2 situs recentissimum auctorem, quem ad commentanda omnia in Orientem3 praemiserit Divus Augustus (a. 2a?) ituro in Armeniam ad Parthicas Ara- bicasque res maiore filio, non me praeteriit, nec sum oblitus sui quemque situs4 diligentissimum auctorem visum nobis introitu operis; in hac tamen parte5 arma Romana sequi placet nobis Jubamque regem, ad eundem Gaium Cae- sarem scriptis voluminibus de eadem expeditione Arabica (275 F 1).   FGrH 781 T 2BNJ Marcian.…

Dionysios von Samos (der Kyklograph) (15)

(2,522 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Ob T 1 wirklich reste der verlorenen vita enthält, ist nicht sicher, da es noch einen dichter D. von Samos gab (Eust. Dion. Per. p. 215, 10 M. τὰ δὲ Βασσαρικὰ διὰ τὴν τραχύτητα .. εἰς τὸν Σάμιον ἀνηνέχθησαν Διονύσιον ) und die übliche gleichsetzung des Κύκλος in 7 büchern mit den 10 der ῾Ιατορία παιδευτική ganz zweifelhaft bleibt; die fragmente kennen nur eine buchzählung. in T 2 ist der Κύκλος , die einzige uns bekannte schrift des Samiers (nicht identisch mit dem Στέφανος eines Dionysios aus nachchristlicher zeit; t. IV), der bücher- liste des D. Skytobra…

Androkles (751)

(139 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 751 F 1BNJ Schol. Lykophr. Al. 447 = Et. M. p. 738, 50 (Et. M. p. 738, 50): ἡ Κύπρος πρότερον Σφήκεια ἐκαλεῖτο, ὥς φησι Φιλοστέφανος ἐν τῶι Περὶ12Κύπρου (IV), ἀπὸ τῶν ἐνοικησάντων ἀνδρῶν, οὃ ἐκαλοῦντο Σφῆκες. καλεῖται3δὲ καὶ Κεραστία, ὡς μὲν ᾽Ανδροκλῆς ἐν τῶι Περὶ Κύπρου, διὰ τὸ 4 ἐνοικῆσαι αὐτῆι ἄνδρας, οὃ εἶχον κέρατα , ὡς δὲ Ξεναγόρας ἐν τῶι5Περὶ νήσων (240 F 26), διὰ τὸ ἔχειν αὐτὴν πολλὰς ἐξοχάς, ἃς κέρατα καλοῦσι, Κεραστία ὠνομάσθη. Notes^ back to text1. Φιλοστέφανος: στέφανος Et^ back to text2. [ἐν — Κύπρου (cf. 758 F 1 a)]?^ back to text3. ἐνοικούντων ἐκεῖσε Et ἐκαλεῖτο Tzetz Et^ …

Polykleitos von Larissa (128)

(1,926 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die zeit ist nicht absolut sicher zu bestimmen: daß P vor Patrokles schrieb (Neumann Herm. XIX 1884, 182; 185; E Schulz De duobus Strabonis fontt. Rostock 1909), ist aus F 7 nicht zu entnehmen. aber es scheint ziemlich sicher, daß Kleitarchos (s. zu 137 F 12—13; 15—16) ihn benutzt hat; und das wirkliche geographische interesse, das sich auch auf die handelswege erstreckt (F 6), weist auf einen teilnehmer des Alexanderzuges, den Eratosthenes ernst genommen hat. dann wäre gegen gleichsetzung mit dem admiral des Ptolemaios Lagu (Dio…

Semonides von Amorgos (534)

(173 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 534 T 1aBNJ Suda s. v. [[ Σιμμίας ῾Ρόδιος · γραμματικός. ἔγραψε Γλώσσας βιβλία γ ̅·1ποιήματα διάφορα βιβλία δ ̅]]. ἦν δὲ τὸ ἐξαρχῆς Σάμιος, ἐν δὲ τῶι ἀποικισμῶι τῆς ᾽Αμοργοῦ2ἐστάλη καὶ αὐτὸς ἡγεμὼν ὐπὸ Σαμίων· ἔκτισε δὲ ᾽Αμοργὸν εἰς τρεῖς πόλεις, Μινώιαν, Αἰγιαλόν, ᾽Αρκεσίνην. γέγονε δὲ μετὰ υς ἔτη τῶν Τρωικῶν, καὶ ἔγραψε κατά τινας πρῶτος3ἰάμβους· [[καὶ ἄλλα διάφορα]]· ᾽Αρχαιολογίαν τε τῶν Σαμίων.   FGrH 534 T 1bBNJ Suda s.v. Σιμωνίδης Κρί- 4 νεω ᾽Αμοργῖνος · ἰαμβογράφος. ἔγραψεν ἐλεγείαν ἐν βιβλίοις β ̅· ἰάμβους. γέγονε δὲ καὶαὐτὸς μετὰ q ̅ καὶ υ ̅ ἔτη τῶν Τρωικῶν. ἔγραψεν ἰάμβ…

Theogenes (300)

(1,287 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Als name ist Theogenes etwas besser bezeugt als Theagenes. Die gleichsetzung mit dem vielleicht wesentlich späteren Theagenes, der über Makedonien schrieb 2), hat nichts für sich und scheint allgemein aufgegeben zu sein   FGrH 300 F 1BNJ Schol. Pindar. Nem. 3, 21 = Tzetz. Lykophr. 176; Chil. 7, 306ff. (Tzetz. Lykophr. 176; Chil. 7, 306ff.): Μυρμιδόνες ἵνα πρότεροι ὤικησαν] περὶ τῶν Μυρμι-1δόνων ῾Ησίοδος (F 76 Rz3) μὲν οὔτω φησίν· «ἣ δ᾽ ὑποκυσαμένη τέκεν Αἰακὸν ἱππιοχάρμην. / αὐτὰρ ἐπεί ρ᾽ ἥβης πολυηράτου ἵκετο μέτρον, / μοῦνος ἐὼν ἥσχαλλε· πατὴρ δ᾽ …

Lykeas (von Argos) (312)

(2,051 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Was wir von L. haben sieht mehr nach periegese als nach geschicht- licher erzählung aus, und Pausanias' bezeichnung ὁ τῶν ἐπιχωρίων ἐξηγη- τής begünstigt die vermutung, ohne sie (bei seinem losen gebrauch des terminus ἐ. 1)) strikt zu beweisen. In diesem fall ist er nachfolger des Sokrates 1a), hinter dem er aber an sorgfalt und zuverlässigkeit weit zurücksteht. Was er gab war offenbar weitgehend das was die fremden- führer den besuchern von Argos erzählten, und die von Argos waren vielleicht noch unzuverlässiger als ihre kollegen an anderen orten 2). Das muss auch …

Lysandros (Kleon von Halikarnass) (583)

(739 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die kenntnis der späteren geht auch hier auf Ephoros zurück, der seiner- seits die geschichte schon in einer der von ihm benutzten broschüren oder πολιτεῖαι gefunden haben wird 1); denn dass die spartanische regierung die rede unterdrückt hat, sagt Plutarch ausdrücklich. Der nur hier genannte Kleon braucht kein rhetor, sondern kann klient Lysanders gewesen sein. Der zweifel, ob Lysandros das königtum allen Spartiaten eröffnen wollte (wie Ephoros berichtete) oder nur den He- rakliden, hängt wohl mit seiner eigenen abkunft zusammen 2). Man hat ihn sogar zum μόθαξ gemach…

Diogenes von Sikyon (503)

(68 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 503 T 1BNJ Diog. Laert. 6, 81: γεγόνασι δὲ Διογένεις πέντε· πρῶτος ᾽Απολλωνιάτης, φυσικός ( Vorsokr. 64[51] A 2)....· δεύτερος Σικυώ- νιος, ὁ γράψας τὰ περὶ Πελοπόννησον. τρίτος αὐτὸς οὗτος ( scil.ὁ Σινωπεύς)· τέταρτος στωικός, γένος Σελευκεύς ( St. V. Fr. III 210) ...· πέμπτος Ταρσεύς, γεγραφὼς περὶ ποιητικῶν ζητημάτων, ἃ λύειν ἐπιχειρεῖ. Jacoby, Felix (Berlin)

Index Auctorum I (Index_Auctorum_I)

(513 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Erster Teil. Genealogie und Mythographie Index Auctorum *) Jac (no.) Mueller (Bd.u.p.) Jac (no.) Mueller (Bd.u.p.) Abaris 34; Add. – (*) Bion v. Prokon nesos 14; (332) II 19 Abas 46 IV 278 * Aisopos 55a – Botryas v. Myndos 58 IV 351 Akestorides 28 II 464 Damastes v. Sigeion 5; Add. II 64 Akusilaos v. Argos 2; Add. I 100 Dares d. Phryger 51 – Alexandros v. Myndos 25 – Demaratos; Demaretes 12a (Add.); 42 IV 378 Anaximandros v. Milet 9; Add. II 67 Demetrios v. Ilion 59 IV 381 Diktys v. Knossos 49 – Andron v. Halikarnassos 10; Add. II 349 Diokles S. 295 – Anonymes Handbuch 18 – Dionysios v. Samos (d. Kyklogr…

Aristokles (33)

(1,344 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die gleichsetzung des mythographen mit dem grammatiker A. von Rhodos aus Strabonischer zeit (Münzel Quaest. Mythogr. 1883, 20. Wentzel R E II 936) erscheint nach dessen sonstiger schriftstellerei ausgeschlossen; die mit dem ver- fasser von Περὶ χορῶν (IV) aus ende s. II a. Chr. ist mindestens nicht be- weisbar. wenn T 1, wie wahrscheinlich, den mythographen meint. ist auch sie unmöglich, da die benutzung durch Amelesagoras ihn wahrscheinlich ins saec III bringt. die frühe ansetzung wird auch dadurch em…

LXIV. Samos

(1,987 words)

Author(s): Jacoby, Felix
LXIV. Samos Die samische chronik geniesst den ruf besonders hohen alters; d.h. man glaubt hier vielfach sicher zu sein dass vor dem beginn einer lokalen literatur — die man unter keinen umständen über die zweite hälfte des 5. jhdts (zeit des Hellanikos) hinaufdatieren kann1 — eine offizielle chronikführung (im anschluss an die beamtenliste?) bestanden hat. Ich habe dieses vorurteil an anderer stelle zu widerlegen gesucht2: es beruht für Samos (um hier von der allgemeinen frage nach ursprung und alter der Lokalchronik abzusehen) hauptsächlich auf falscher b…

Androitas von Tenedos (599)

(108 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 599 F 1BNJSchol. Apoll. Rhod. 2, 159/60b: ξανθὰ δ᾽ ἐρεψάμενοι δάφνηι καθύπερθε μέτωπα (die Argonauten im lande des Amykos)] οὐποιητικῶς δὲ ἀνέπλασε τὴν δάφνην ὁ ᾽Απολλώνιος, ἀλλ᾽ ἔστιν ὄντως ἐν τῶι τόπωι δένδρον δάφνης εὐμέγεθες, ὥς φησιν ᾽Ανδροίτας ὁ Τενέδιος ἐν τῶι Περίπλωι τῆς Προποντίδος, παριστορῶν ὅτι ῎Αμυκος μὲν καλεῖται τὸ χωρίον, ἔχει δὲ ἐποίκια καὶ νῦν, διέστηκε δὲ τοῦ Χαλκηδονίου Νυμφαίου σταδίους ε ̅. ᾽Απολλόδωρος δὲ ἐν τῶι πρώτωι τῶν Ποντικῶν (III C) ἡρῶιον αὐτόθι φησὶνεἶναι ᾽Αμύκου, καὶ εἴ τις ἐκ τῆς δάφνης κλάδον λάβοι, εἰς λοιδορίαν ἀνίστησι. Jacoby, Felix (Berl…

Krateros der Makedone (342)

(14,449 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der verfasser 1) der sammlung, die vielleicht den titel Συναγωγὴ τῶν (᾿Αθήνησι?) ψηφισμάτων getragen hat 2), gewöhnlich aber kürzer Τὰ ψηφίσματα oder Περὶ ψηφισμάτων zitiert wird 3), heisst bei Plutarch einmal K. ὁ Μακεδών4) ohne nähere bestimmung, die wir auch nicht erwarten, wenn er gebürtiger Makedone ist. In diesem falle nennt sich der schriftsteller im ausland oder für das ausland (also gemeinhin im titel seines buches) Μακεδών5) wie der Athener ᾿Αθηναῖος und der Argiver ᾿Αργεῖος. Hinzufügung des für den inneren gebrauch (wie es scheint überall) o…

Polos von Akragas (7)

(81 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 7 T 1BNJ Suid. s. Πῶλος ᾽Ακραγαντῖνος · ῥήτωρ, μᾶλλον δὲ σοφιστὴς τῶνπάλαι, διδάσκαλος Λικυμνίου. ἔγραψε Γενεαλογίαν τῶν ἐπὶ ῎Ιλιον στρα- τευσάντων ῾Ελλήνων καὶ βαρβάρων, καὶ πῶς ἕκαστος ἀπήλλαξε· τινὲς δὲ αὐτὸ Δαμάστου (5 T 3) ἐπιγράφουσι. Νεῶν Κατάλογον. Περὶ Λέξεως.1 Notes^ back to text1. Νεῶν: ᾽Εθνῶν A. Nauck; doch s. Eustath Il B 557 p. 285, 26: γενεαλογίας ἡγεμόνων ἐξέθετο (sc. Aristoteles im ‘Peplos’) καὶ νεῶν ἑκάστων ἀριθμόν.Jacoby, Felix (Berlin)

Schriftsteller über M. Aurelius Antoninus (202)

(67 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 202 T 1BNJ Herodian. I 2, 5: ὅσα μὲν οὖν ἐκείνωι πέπρακται ἀνδρεῖα καὶ σώφρονα, στρατηγικὴν ἢ πολιτικὴν ἀρετὴν ἔχοντα, πρός τε τοὺς τὰ ἀρ- κτῶια τῆς γῆς [ἔθνη βάρβαρα] κατοικοῦντας πρός τε τοὺς ὑπὸ ταῖς ἀνατο-1λαῖς ποιουμένους τὸν βίον, πολλοῖς καὶ σοφοῖς ἀνδράσι συγγέγραπται. Notes^ back to text1. [ἔ. β.] ReiskeJacoby, Felix (Berlin)

Dionysios Thrax (512)

(138 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 512 T 1BNJ Suda s. v. Διονύσιος ᾽Αλεξανδρεύς · Θρᾶιξ δὲ ἀπὸ τοῦ πατρὸς Τήρου[τῆρος] τοὄνομα κληθείς, ᾽Αριστάρχου μαθητής, γραμματικός, ὃς ἐσο-1φίστευσεν ἐν ῾Ρώμηι(?) ἐπὶ Πομπηίου τοῦ μεγάλου καὶ ἐξηγήσατο Τυραννίωνι2τῶι προτέρωι. συνέταξε δὲ πλεῖστα γραμματικά τε καὶ συνταγματικὰ καὶὑπομνήματα.   FGrH 512 F 1BNJ Steph. Byz. s. v. Ταρσός · ἐπισημοτάτη πόλις Κιλικίας, ἣν διὰ τοῦ ε ̅ ἔλεγον Τερσὸν παρὰ τὸ τερσανθῆναι, ὅ ἐστιν ἀναξηρανθῆναι ..... Διονύσιοςδὲ ὁ Θρᾶιξ ἐν τῶι Περὶ ῾Ρόδου ἀπὸ τῆς τοῦ Βελλεροφόντου πτώσεως· μέρος3γάρ τι τοῦ ποδὸς ταρσὸν καλεῖσθαι, τῆς ἐκείνου χ…

LVII. Peloponnesos

(107 words)

Author(s): Jacoby, Felix
LVII. Peloponnesos Soweit diese bücher nicht erschwindelt sind, waren sie eher periegetisch (im späteren sinne des wortes) als historisch1. Denn die Peloponnes ist zwar ein geographischer, und zuweilen beinahe ethnologischer, aber kein politischer begriff2. Καταμετρήσεις τῶν ἐν Πελοποννήσωι ὀρῶν gab es von Dikaiarchos3. Notes^ back to text1. Zu Apollas s. III a p. 200, 21ff.; zu Diogenes Schwartz R E V col. 737 no. 38. ^ back to text2. Das hätte Ernst Meyer R E XIX 1, 1934, col. 382, 50ff.; 384, 55ff. doch wohl betonen müssen. ^ back to text3. Wehrli Dikaiarchos, 1944, F 1; p. 34ff.; 7…
▲   Back to top   ▲