Search

Your search for 'dc_creator:( "Jacoby, Felix" ) OR dc_contributor:( "Jacoby, Felix" )' returned 964 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Thibron <der Spartiat> (581)

(557 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die gleichsetzung des schriftstellers mit dem Th., der 400/399 als har- most den krieg in Asien führte, am Hellespont die reste der Kyreer übernahm (Xenophon eingeschlossen, der ihn nicht freundlich beurteilt), 399 in Sparta von ‘den bundesgenossen’ verklagt wird (ὡς ἐφείη ἁρπάζειν τῶι στρατεύματι τοὺς φίλους) , und mit verbannung bestraft wurde, aber 391 erneut das kommando in Asien erhielt, und im gleichen jahr fiel 1), ist nicht beweisbar, aber sehr wahrscheinlich. Der nicht häufige name ist gerade für Sparta belegt 2); Aristoteles' Th. hat vor der katastrophe…

Antigonos (775)

(87 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 775 F 1BNJSteph. Byz. s.v. ᾽Αβαντίς · ἡ Εὄβοια.... τὸ ἐθνικὸν ὁμωνυμεῖ τῶι ἥρωι .... μαρτυρεῖ δὲ τῶι προτέρωι λόγωι — ἀπὸ τοῦ ᾽Αβάντιος ᾽Αβαντιάς — τὸ ᾽Αβαντία θηλυκόν, ὅπερ κατὰ βαρβαρικὴν τροπὴν τοῦ β ̅ εἰς μ ̅1᾽Αμαντία ἐλέχθη παρὰ τῶι ᾽Αντιγόνωι ἐν Μακεδονικῆι περιηγήσει.2Καλλίμαχος (F 12, 5 Pf) δὲ <᾽Α>μαντίνην … αὐτὴν ἔφη «καὶ ῎Αμαντίνην3ὤικισαν ᾽Ωρικίην».4 Notes^ back to text1. ὅπερ VP ὅπου R^ back to text2. τῶι om. P^ back to text3. ᾽Αμαντίνην Xyl μαντίνην o^ back to text4. ὤικισαν Holste -ησαν o ὠρικὴν RJacoby, Felix (Berlin)

Kleodemos-Malchos (727)

(441 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 727 F 1BNJ Joseph. A.J. 1, 238 = Euseb. P.E. 9, 20 (Euseb. P.E. 9, 20): γαμεῖ δ᾽αὐτὸς (Abraham) Κατούραν ὔστερον, ἐξ ἧς αὐτῶι παῖδες ἓξ γίνονται … φύονται δὲ καὶ12τούτοις παῖδες … (239) τούτοις ἅπασι τοῖς παισὶ καὶ τοῖς υἱωνοῖς ῞Αβραμος ἀποικιῶν στόλους μηχανᾶται, καὶ τήν τε Τρωγλοδῦτιν καταλαμβάνουσι καὶ τῆς Εὐδαίμονος ᾽Αρα-34βίας ὅσον ἐπὶ τὴν ᾽Ερυθρὰν καθήκει θάλασσαν. λέγεται δὲ ὡς οὗτος ὁ ῾Εώφρην (?) στρα-5τεύσας ἐπὶ τὴν Λιβύην κατέσχεν αὐτήν, καὶ οἱ υἱωνοὶ αὐτοῦ κατοικήσαντες ἐν αὐτῆι τὴν γῆν ἀπὸ τοῦ ἐκείνου ὀνόματος ᾽Αφρικὰ προσηγόρευσαν. (240) μαρτυρεῖ δέ μου6τῶι λόγωι ᾽Αλ…

Artemon von Klazomenai (443)

(420 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der titel ῟Ωροι macht vorhellenistische zeit wahrscheinlich. Deshalb wird man den lokalhistoriker noch nicht mit dem ingenieur des Perikles identifizieren 1); aber der gleichen familie mag er, trotz der häufigkeit des namens, angehören. Das Homerbuch gibt man ihm, weil dessen ver- fasser Klazomenier heisst; und es ist schon für das 5. jhdt möglich. Dadurch wird der lokalhistoriker nicht zum grammatiker. Der Kassan- dreer A., der Dionysios Skytobrachion zitiert 2), und vielleicht mit dem Pergamener der Pindarscholien 3) identisch ist, ist beträchtlich …

Silenos von Kaleakte (175)

(2,489 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die zeit gibt T 2 (jedenfalls aus dem prooimion), und genauer vielleicht F 2 (u. p. 601, 40ff.), die heimat T 1 mit Holstes verbesserung, die auch durch die namensform Σιλανός F 9 empfohlen wird. er ist ver- schieden von dem verfasser der Μυθικαὶ ῾Ιστορίαι (no . 27), der mit dem glossographen Silenos identisch sein kann und nach Nikandros lebt. das werk war wohl nur eine Hannibal-, nicht eine allgemeine geschichte. die verbreitete auffassung, daß die bei Polyb. III und Livius (hier durch Coelius…

Nikanor Hermeiou (628)

(416 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 628 T 1BNJ Suda s.v. Νικάνωρ ὁ ῾Ερμείου · ᾽Αλεξανδρεύς, γραμματι-1κός, γεγονὼς ἐπὶ ᾽Αδριανοῦ τοῦ Καίσαρος, ὅτε καὶ ῞Ερμιππος ὁ Βηρύτιος. Περὶ στιγμῆς τῆς παρ᾽ ῾Ομήρωι…· Περὶ στιγμῆς τῆς καθόλου βιβλία ς ̅· ᾽Επιτομὴν2τούτων βιβλίον α ̅· Περὶ στιγμῆς τῆς παρὰ Καλλιμάχωι· Κωμωιδούμενα· Περὶ ναυστάθ μου· Περὶ τοῦ ὦναξ· [Περὶ στιγμῆς] καὶ ἄλλα. ἐφ᾽ ἧι πραγματείαι σκωπτόμενος πρός3τινων Στιγματίας ἐκαλεῖτο· οὐ γὰρ δήπου ὡς δοῦλος οὔτως ἐσκώπτετο.   FGrH 628 F 1BNJ Steph. Byz. s.v. ᾽Αλεξάνδρεια · .... τὸ ἐθνικὸν ᾽Αλεξανδρεύς …. Δίδυμος (p. 67 Schm) δὲ παρατίθεται χρῆσιν ἐξ ᾽Ερατοσθ…

Anhang zu Epirus (704)

(2,154 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 704 F 1BNJJustin. 17, 2, 11: sed nec Pyrrus, rex Epiri, omissus, ingens momentum futurus, utri parti socius accessisset, (12) qui et ipse spoliare singulos cupiens omnibus se partibus venditabat. (13) itaque Tarentinis adversus Romanos laturus auxilium ab Antigono naves ad exercitum in Italiam deportandum mutuo petit, ab Antiocho pecuniam ...., ab Ptolomeo Macedonum militum auxilia. (14) sed Ptolomeus, cui nulla dilationis ex infirmitate virium venia esset, quinque milia peditum, equitum IV milia, elephantos L, non amplius quam in biennii usum dedit. (15) ob haec Pyrrus fil…

Daimachos <von Plataiai> (65)

(1,785 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der name ist nicht häufig, obwohl er neben ähnlichen ( Δάιππος, Δαικράτης usw.) auch in ionischem sprachgebiet vorkommt (hinweis von Meister und Latte). für Plataiai, aus dem im 3. jahrhdt. Psaon (no. 78) stammt, spricht sein regelmäßiges vorkommen dort in einer vor- nehmen familie, aus der der vater des strategen von 428/7 (Thuk. III 20, 1) und der gesandte des Antiochos Soter stammen. letzterer schrieb über Indien (III); doch kann sich T 1 weder sachlic…

Demodamas von Halikarnassos-Milet (428)

(1,026 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Von einer chronik der halbkarischen stadt kann ernsthaft keine rede sein. Ob die priesterliste Syll.3 1020 jemals in einem buch gestanden hat, ist zweifelhaft. Wir kennen nur durch zufall die frühhellenistische mono- graphie eines Demodamas. Es ist wenig glaublich dass bei Athenaios zwei autoren vermischt sind oder eine handschriftliche variante in den quellen vorliegt — ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ und ΜΙΛΗΤΟΣ sehen sich wirk- lich nicht ähnlich —, und dann ist die gleichsetzung des ῾Αλικαρνασσεὺς ἢ Μιλήσιος mit dem general der Seleukiden, den seine weihung am Jaxartes …

XLVI. Leukas

(18 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XLVI. Leukas No comments by Jacoby. Jacoby, Felix (Berlin)

Schriftsteller über Septimius Severus (211)

(670 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 211 T 1BNJ Herodian. II 15, 5: ἐπεὶ δὲ αὐτῶι (sc. Σεβήρωι) τὰ πρὸςτὸν ᾽Αλβῖνον διὰ σοφίας ἀσφαλῶς εἶχεν οὐδέ τι δέος ἦν ἀπὸ Βρεττανίας, τό τε ᾽Ιλλυρυκὸν στράτευμα σὺν αὑτῶι πᾶν εἶχε, .... ἐπὶ τὸν Νίγρον ἠπεί- γετο. (6) τῆς μὲν οὖν ὁδοιπορίας τοὺς σταθμοὺς καὶ τὰ καθ᾽ εκάστην1πόλιν αὐτῶι λεχθέντα καὶ σημεῖα θείαι προνοίαι δόξαντα πολλάκις φανῆναι χωρία τε ἕκαστα καὶ παρατάξεις καὶ τὸν τῶν ἑκατέρωθεν πεσόντων ἀριθμὸνστρατιωτῶν ἐν ταῖς μάχαιςἱστορίας τε πολλοὶ συγγραφεῖς καὶ2ποιηταὶ μέτρωι πλατύτερον συνέταξαν, ὑπόθεσιν ποιού-3μενοι πάσης τῆς πραγματείας τὸν Σεβήρου βίον. (7) ἐμοὶ…

König Kleomenes (598)

(1,050 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Plutarch wird die rede aus dem letzten teil von Phylarchs Historien haben, deren 25. buch die korrupten spartanischen zustände in der zeit des Kleomenes ausführlich schilderte 1). Das schliesst nicht aus dass der könig wirklich eine rede gleichen inhalts in der ekklesie gehalten hat, die ihm sein lehrer und berater Sphairos 2) geschrieben haben mag, der die verfassung Lykurgs gewiss so dargestellt hatte wie die reform sie sich vorstellte; oder K. hat wenigstens sein material dieser schrift entnommen. Denn anders als könig Pausanias in der streitschrift Κατὰ …

Theophilos (296)

(562 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Name auch in der literatur häufig. *Plu hat seinen autor vielleicht nach dem Ζηνοδότειος Θεόφιλος unbestimmter zeit erfunden, von dem wir nur eine merkwürdige geschichte über das athenische geschwister- paar Phalanx-Arachne kennen (Schol. Nikand. Th. 11), oder (wegen der ᾿Ιταλικά ) nach dem verfasser einer periegese von Sizilien (III B), der gewiss nicht mit dem seefahrer an der afrikanischen Trogodytenküste (Ptolem. 1, 9, 1—3; 14, 3) identish ist. dieser kommt so wenig in frage wie der schriftsteller über Juden (III C) oder der philosophus Fulgent…

Zur Alexander-Geschichte (153)

(4,001 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Zusammengestellt sind wenigstens ein paar urteile über die tradition und einige halbhistorische stücke verschiedener art. abdrucken müßte man eigentlich, wenn es nicht zu weit führte, die zahlreichen anonymen fragmente, vor allem aus Arrian und Strabon. platz verdiente auch Alexanders briefwechsel, besonders die offiziellen stücke, die man als bulletins bezeichnen darf; unmittelbar den ereignissen folgende berichte, wie z. b. über die Porosschlacht, die aus Alexanders …

Eudemos von Naxos (Paros) (497)

(161 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 497 T 1BNJ Dionys. Hal. De Thuc. 5: ἀρχαῖοι μὲν οὖν συγγραφεῖς πολ λοὶ καὶ κατὰ πολλοὺς τόπους ἐγένοντο πρὸ τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου, ἐν οἷς ἐστιν Εὐάγων τε ὁ Σάμιος (535) καὶ Δηίοχος <ὁ Κυζικηνὸς (471) καὶ12Βίων> ὁ Προκοννήσιος (332) καὶ Εὄδημος ὁ Πάριος καὶ Δημοκλῆς ὁ Φυγελεὺς3 (VI) καὶ ῾Εκαταῖος ὁ Μιλήσιος (1) ὅ τε ᾽Αργεῖος ᾽Ακουσίλαος (2) καὶ ὁ4Λαμψακαηνὸς Χάρων (262) καὶ ὁ Χαλκηδόνιος <* καὶ ὁ ᾽Αθηναῖος(?)> ᾽Αμελη-5σαγόρας (330).   FGrH 497 T 2BNJ Clem. Al. Strom. 6, 26, 8: Μελησαγόρου γὰρ ἔκλεψεν Γοργίας ὁ Λεον τῖνος καὶ Εὄδημος ὁ Νάξιος οἱ ἱστορικοὶ καὶ ἐπὶ τούτ…

Attische Redner a) [Aischines]: ΔΗΛΙΑΚΟΣ (401a)

(445 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction ( a—b) Apollon. Vit. Aeschin. 5; Ps. Plutarch Vit. X or. 6 p. 840 E. Wahrscheinlich 345 v. Chr. 1) appellierte Delos an die neugeordnete Amphiktionie, um die befreiung von der athenischen herrschaft zu erreichen. Der appell wurde abgewiesen, gewiss weil Philipp Athen damals nicht verstimmen wollte 2). Der Areopag wurde wohl mit der wahl des redners befasst, weil man die angelegenheit als eine sakrale behandelt hat 3). Ob seine entscheidung von Aischines' politischer haltung bestimmt wurde 4), oder von sachlichen erwägungen, weil Hypereides zwar politisch …

Dalion (666)

(543 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 666 T 1BNJ Plin. N.H. 6, 183: simili modo et de mensura eius (scil.1 Aethiopiae bzw. der distance Syene-Meroe) varia prodidere, primus Dalion ultra Meroen longe subvectus , mox Aristocreon (667) et2 Bion (668) et Basilis (718), Simonides minor (669) etiam quinquennio in3 Meroe moratus, cum de Aethiopia scriberet. nam Timosthenes (V), classium4 Philadelphi praefectus, sine mensura dierum LX a Syene Meroen iter prodi-56 dit, Eratosthenes (V) DCXXV, Artemidorus (V) DC, Sebosus ab Aegypti extremis / XVI LXXV, unde proxime dicti / XII L ̅. (Es folgt 673 F 4a).7   FGrH 666 T 2BNJ Plin.…

Charax von Pergamon (103)

(7,376 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction zeit ungewiß; zwischen dreikaiserjahr (T 1) und s. VI p. Chr. (T 1—2). die starke (direkte?) benutzung bei Stephanos von Byzanz, die beliebtheit bei den Byzantinern und die eigenartige stellung bei Euagrios empfehlen, möglichst weit an den letzteren termin heran- zugehen. auf das ἀρχαῖον βιβλίον T 1 ist schwerlich viel wert zu legen. für gleichsetzung mit dem von M. Aurelius Comment. VIII 25 neben gleichfalls unbekannten Eudaimon und Demetrios genannten Ch spricht nichts. benutzung schon durch Herakleid…

Themistogenes von Syrakus (108)

(506 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Th als deckname für Xenophon selbst ist nicht zu bezweifeln. die absicht, ‘wenigstens die anonymität der Hellenika zu retten’, sieht E Schwartz Rh. M. XLIV 1879, 192f. auch darin, daß die letzteren III 1, 1 den nauarchen Pythagoras (Anab. I 4, 2) Samios nennen, wobei freilich bedenklich macht, daß Σάμιος als name auch sonst in Sparta vorkommt, Πυθαγόρας nicht (s. Poralla Prosopogr. d. Lakedaimonier 1913, 112). da die Anabasis, wie das fehlende prooimion beweist, anonym erschienen ist, handelt es sich um eine momentane fikti…

Onasimos von Kypros (O. Sparta) (216)

(573 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction T 1 scheint den sohn des Apsines (Suid. s. ᾿Αψινης gl. 1 ᾿Α. ᾿Αθηναῖος, σοφιστής, ᾿Ονασίμου πατὴρ τοῦ σοφιστοῦ, τοῦ πατρὸς ᾿Αψίνου . vgl. gl. 3), dem die rhetorischen schriften gehören, mit dem historiker aus Kypros zusammenzuwerfen (Brzoska RE II 278). wenn die scheidung richtig ist, so geht wohl auch die variante in der heimatangabe ( ἢ Σπαρτιάτης ) den sophisten an, da Eunap. vit. soph. p. 482. Boiss. einen ᾿Αψίνης ἐκ Λακε- δαίμονος nennt, während der in den Scriptor. Hist. Aug. zitierte der historiker wäre. die unter seinem namen gebrachten nachrichte…
▲   Back to top   ▲