Search

Your search for 'dc_creator:( "Jacoby, Felix" ) OR dc_contributor:( "Jacoby, Felix" )' returned 963 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Anhang zu Phrygien (800)

(1,317 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 800 F 1aBNJ Herodt. 7, 26, 3: … παρεγένοντο ἐς Κελαινάς, ἵνα πηγαὶ ἀνα διδοῦσι Μαιάνδρου ποταμοῦ καὶ ἑτέρου οὐκ ἐλάσσονος ἢ Μαιάνδρου, τῶι1οὄνομα τυγχάνει ἐὸν Καταρρήκτης, ὃς ἐξ αὐτῆς τῆς ἀγορῆς τῆς Κελαινέων ἀνατέλλων ἐς τὸν Μαίανδρον ἐκδιδοῖ· ἐν τῆι καὶ ὁ τοῦ Σιληνοῦ Μαρσύεω ἀσκὸς2[ἐν τῆι πόλι] ἀνακρέμαται, τὸν ὑπὸ Φρυγῶν λόγος ἔχει ὑπὸ ᾽Απόλ-3λωνος ἐκδαρέντα ἀνακρεμασθῆναι.   FGrH 800 F 1bBNJ Xenoph. Anab. 1, 2, 8: ἔστι δὲ καὶ μεγάλου βασιλέως βασίλεια ἐν Κελαιναῖς ἐρυμνὰ ἐπὶ ταῖς πηγαῖς τοῦ Μαρσύου ποταμοῦ ὑπὸ τῆι ἀκροπόλει· ῥεῖ δὲ καὶ οὗτος διὰ τῆς πόλεως καὶ4ἐμβάλλει εἰς τὸν Μ…

Theodoros (195)

(35 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 195 T 1BNJ Suid. s. Θεόδωρος · ποιητής, ὃς ἔγραψε διάφορα δι᾽ ἐπῶν· καὶ εἰς1Κλεοπάτραν δι᾽ ἐπῶν. Notes^ back to text1. ποιητικὸς A V EJacoby, Felix (Berlin)

Bion von Prokonnesos (332)

(1,447 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction B. is an elusive figure 1). Now that the lexicon of Photios has provided us with a second quotation referring to Athens we shall assume with greater confidence that Plutarch meant the Prokonnesian Bion. But even now the evidence does not establish the existence of an Atthis, if only of the kind credible for Amelesagoras, viz. a collection of stories about early Athens 2): the catalogue of homonyms (T 1; the source is Demetrios of Magnesia) merely knows ‘two books written in Ionic dialect’, and though Diogenes does not give it a title w…

Aethlios von Samos (536)

(1,242 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Über die zeit s. p. 456, 21ff. Bei einem horographen des 5. jhdts würde der umfang von mindestens 5 büchern befremden. Da die echtheit bezweifelt wurde 1), kann man fragen ob das buch in hellenistischer zeit erweiternd bearbeitet worden ist, wie z.b. die Lydiaka des Xanthos 2). Das mag dann der grund sein weshalb es unter den samischen autoren im rhodischen schiedsspruch von c. 200 v. Chr. fehlt: die Prienenser hatten genug andere samische chroniken, die zu ihren gunsten sprachen. Da Herodian A. wegen des dialekts exzerpiert hat 3), wird man ihm 544 F 2-3 zuweisen.   FGrH 536 T 1BN…

Christodoros von Koptos (283)

(284 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Über das abströmen von literaten aus Aegypten ins reich, besonders nach Konstantinopel, und die wahrscheinlichkeit, dass auch Ch ‘in der hauptstadt gewesen und mit dem hof in beziehung gekommen ist’, s. Friedländer Herm. 47, 1912, 57. aber den undatierten Θηβαῖος ᾿Ιλλού- στριος trennt die Suda von ihm; und die stoffe ( ᾿Ιξευτικά und Heiligen- legenden) geben ihr recht. μέγας ποιητὴς καὶ περιώνυμος heisst der erstere Schol. AP 7, 698. die ἔκφρασις ist AP II erhalten (s. dazu Baumgarten RE III 2451; Friedländer Johannes von Gaza 1912, 94; 105); einen vers aus dem Περὶ τῶν ἀκρ…

Laosthenidas <von Kreta> (462)

(120 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Aus dorischem sprachgebiet, also vermutlich aus Kreta, wo der name Λασθένης häufig ist 1). Zeit unbestimmt; aber ich bin geneigt in ihm den verfasser der von Diodor ausgeschriebenen kompilation zu sehen 2), sodass er jünger ist als Sosikrates, und wohl erst in das 1. jhdt v. Chr. gehört. Es war dann vermutlich das modernste buch, und Diodor hätte sich einen schlechteren führer wählen können; schlimm, aber begreiflich, ist nur die urteilslosigkeit, mit der er den wertlosesten teil, d…

Artemidoros von Ephesos (438)

(41 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 438 F 1BNJAthen. 3, 76 p. III D: κνηστός · ἄρτος ποιὸς παρὰ ῎Ιωσι, ᾽Αρ τεμίδωρος ὁ ᾽Εφέσιός φησιν ἐν ᾽Ιωνικοῖς ὑπομνήμασιν. Jacoby, Felix (Berlin)

Hagestratos (517)

(65 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 517 F 1BNJAnagraphe von Lindos C § 35: weihung des Demos in zeit des Artaxerxes (359/38).   FGrH 517 F 2BNJAnagraphe von Lindos C § 40: weihung des Pyrrhos (296/72).   FGrH 517 F 3BNJAnagraphe von Lindos C § 41: weihung des Hieron (269/15). Jacoby, Felix (Berlin)

Baiton (119)

(2,676 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die Bematisten (E Schwartz RE III 266; Berve Alexanderreich I 1926, 51) — voller titel 121 F 1 (daß die bematisten auch als ‘feldjäger’ verwendet werden konnten, ist begreiflich); zur beschränkung τῆς ᾿Ασίας s. den buchtitel des Amyntas (122) und 119 F 3 — bildeten eine kleine spezialtruppe, von der uns drei mitglieder bekannt sind; für Amyntas ist die bematistenqualität zweifelhaft, für Archelaos aus- geschlossen. ihre berichte, die nach einzelnen ländern gesondert waren (122 F 4; vgl. 119 F 8) und sich wohl nicht nur auf die wegmaße be- schränkten, so…

Timokritos (522)

(118 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 522 F 1BNJAnagraphe von Lindos C § 23: weihung der μετὰ Κλευβούλου στρατεύσαντες εἰς Λυκίαν.   FGrH 522 F 2BNJAnagraphe von Lindos C § 32: weihung des Artaphernes (590).   FGrH 522 F 3BNJAnagraphe von Lindos D § 1: erste epiphanie (590).   FGrH 522 F 4BNJAnagraphe von Lindos C § 35: weihung des Demos (359/38).   FGrH 522 F 5BNJAnagraphe von Lindos D § 2: zweite epiphanie (zwischen 407 und 330).   FGrH 522 F 6BNJAnagraphe von Lindos C § 37: weihung des Demos im kriege mit Ptolemaios II (285/47). Jacoby, Felix (Berlin)

Anonymoi (596)

(12,880 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Ich lasse mit bewusstsein das wichtigste (mit wenigen ausnahmen) beiseite — die nicht unbeträchtlichen zeugnisse des 5. und 4. jhdts, die unter bestimmten namen stehen (Herodot, Thukydides, Isokrates, Ephoros, Platon und Aristoteles), um ganz von dem abzusehen was das epos, die lyrik, und die genealogie für die sagenzeit, den kult, und die institutionen liefern 1). Die auswahl beschränkt sich auf die sekun- däre literatur, die die älteren zeugen (die ihrerseits unter dem unmittel- baren einfluss der philosophischen und politischen t…

XXVIII. Ilion

(18 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XXVIII. Ilion No comments by Jacoby. Jacoby, Felix (Berlin)

LXXII. Telos

(108 words)

Author(s): Jacoby, Felix
LXXII. Telos Man wird nicht wagen aus Steph. Byz. s.v. Τῆλος· νῆσος τῶν Κυκλά δων μία, ἀπὸ Τήλου οἰκιστοῦ· ἐκαλεῖτο δὲ καὶ ᾽Αγαθοῦσσα, ὡς ᾽Ιάσων ein eigenes buch über die insel zu erschliessen, zumal die homonymen schrift steller des namens Iason weder sicher zu scheiden noch sonst festzulegen sind1. Über Telos s. Hiller v. Gaertringen I G XII 3, 1898, p. 6ff.; Chariavas ᾽Εφ. ἀρχ. 1922; Hondius S E G III no. 715ff.; Fiehn R E V A 1, 1934, col. 427ff.; L. Robert Rev. de Philol. III 8, 1934, p. 43ff. Notes^ back to text1. S. zu no. 94; 446.Jacoby, Felix (Berlin)

Crepereius Calpurnianus von Pompeiopolis (208)

(397 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 208 F 1BNJ Lukian. Quom. hist. conscr. 15: ἕτερος δὲ Θουκυδίδου ζηλω- τὴς ἄκρος … καὶ τὴν ἀρχὴν ὡς ἐκεῖνος σὺν τῶι ἑαυτοῦ ὀνόματι ἥρξατο, χαριεστάτην ἀρχῶν ἁπασῶν καὶ θύμου τοῦ ᾽Αττικοῦ ἀποπνέουσαν. ὅρα γάρ· « Κρεπερήιος Καλπουρνιανὸς Πομπηιουπολίτης 1συνέγραψε τὸν πόλεμον τῶν Παρθυαίων καὶ ῾Ρωμαίων ὡς2ἐπολέμησαν πρὸς ἀλλήλους ἀρξάμενος εὐθὺς ξυνισταμένου.»   FGrH 208 F 2BNJ Lukian. Quom. hist. conscr. 15: ὥστε μετά γε τοιαύτην ἀρχὴν τί ἄν σοι τὰ λοιπὰ λέγοιμι, ὁποῖα ἐν ᾽Αρμενίαι ἐδημηγόρησε τὸνΚερκυραῖον αὐτὸν ῥήτορα παραστησάμενος.3   FGrH 208 F 3BNJ Lukian. Quom. hist. con…

Leon von Alabanda (278)

(673 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die verwirrung in den βίοι der Suda (132 T 1—2) lässt sich nicht ganz sicher auflösen: Περὶ στάσεων ist in den des Byzantiers aus der Alexan- derzeit eingedrungen; das buch über den Heiligen krieg in den des Ala- bandensers, da es hinter den Rhetorika steht. daher wird man dem By- zantier doch die Alexandergeschichte lassen, die sonst auch in die zeit des Alabandensers passt. schwankend bleibt man beim Τευθραντικός und Περὶ Βησαίου (?). zweifelhaft auch, ob die schriftenliste des Ala- bandensers vollständig ist? F 1 lässt sich weder in Καρικά noch in Λυκιακά

Menandros von Ephesos (Pergamon) (783)

(2,958 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 783 T 1aBNJ Suda s.v. ᾽Ερατοσθένης · … μαθητὴν ἐπίσημον καταλιπὼν ᾽Αριστοφάνην τὸν Βυζάντιον, οὗ πάλιν ᾽Αρίσταρχος μαθητής. μαθηταὶ δὲ αὐτοῦ Μνασέας1καὶ Μένανδρος καὶ ῎Αριστις.   FGrH 783 T 1bBNJ Suda s.v. ῎Ιστρος (334 T 1)· Μενάνδρου † ῎Ιστρου …2Καλλιμάχου δοῦλος καὶ γνώριμος.   FGrH 783 T 2aBNJ Tertullian. Apol. 19, 5-6: 794 F 5c.   FGrH 783 T 2bBNJ Expositio Tot. Mundi 2 (Geogr.Lat. Min. p. 104f. Riese): … post hunc (scil. Moysen) de provinciis et temporibus sequentia dixit Berosus Chaldaeorum philosophus (680), cuius litteras secuti sunt Manethon Aegyptius propheta (609) et Apo…

Philippos von Amphipolis (280)

(253 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Dass das erotische romane waren, unterliegt keinem zweifel (CMuel- ler; Rohde Roman2 242, 1; 372, 3—4). ob und wieviel lokale tradition oder auch nur szenerie sie enthielten, ist nicht zu sagen. die zeit wird durch T 2 auf spätestens um 350p bestimmt. die genannten waren wohl damals modern; sie ‘als novellisten’ viel früher anzusetzen (Christ- Schmid Gr. L. 6II 2, 818) ist kaum ratsam.   FGrH 280 T 1BNJ Suda s. Φίλιππος · ᾽Αμφιπολίτης, ἱστορικός. ῾Ροδιακὰ βιβλία ιθ (ἔστι δὲ τῶν πάνυ αἰσχρῶν)· Κωιακὰ βιβλία β ̅· Θασιακὰ βιβλία β ̅· καὶ ἄλλα.1   FGrH 280 T 2BNJ Theodor. Priscian. Rer…

Aristophanes der Boeoter (379)

(2,652 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die zeit des schriftstellers, der vielleicht kein Thebaner war 1), be- stimmt sich durch den titel Θηβαῖοι ὧροι, der direkten anschluss an die ionischen chroniken zeigt. Dazu passt gut, dass das werk mindestens in teilen ἀντιγραφή gegen Herodot war 2). Das gibt als t. post ca. 424 v. Chr. Da A. nicht mehr in ionischem dialekt schrieb und die historische zeit mitbehandelte, wird er jünger gewesen sein als Armenidas; aber es spricht nichts dagegen, dass er noch im 5. jhdt geschrieben hat, und die Epameinondaszeit (wenn nicht schon der königsfriede 387/6) ist sicher t. ante3). W…

Maiandrios und (?) Leandr(i)os van Milet (492)

(2,200 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 492 F 10BNJClem. Al. Protr. 3, 45, 2 = Euseb. P. E. 2, 6, 5 = Arnob. Adv.nat. 6, 6 (Euseb. P. E. 2, 6, 5; Arnob. Adv.nat. 6, 6): Λεάνδριος δὲ Κλέοχον ἐν Μιλήτωι τεθάφθαι ἐν τῶι Διδυμαίωι1φησίν. Commentary F 10 S. zu 493 F 3.   FGrH 492 F 11BNJSteph. Byz. s. v. ῞Υδη · πόλις Λυδίας, ἐν ἧι ὤικει ᾽Ομφάλη δυ ναστεύουσα Λυδῶν …, ὡς ᾽Απολλώνιος Καρικῶν δ ̅ (III C). ῞Ομηρος ( Il. H 221) διὰ τοῦ λ ̅ «σκυτοτόμων ὄχ᾽ ἄριστος, ῞Υληι ἔνι οἰκία ναίων» … Λέανδρος δ᾽, ὃν Νικάνωρ παρατίθησιν ἐν Μετονομασίαις, τὴν 2 αὐτὴν ῞Υδην καὶ Σάρδεις φησίν . Commentary F 11 Il.Υ 381ff. tötet Achilleus ᾽Ιφιτίωνα, / ἐσθλὸν ᾽Οτρυντε…

Theognis (526)

(757 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Wir kennen schwerlich alles was über rhodische kulte geschrieben ist, die viel eigenartiges hatten. Es stand gewiss viel darüber auch in den periegetischen büchern Περὶ ῾Ρόδου und selbst in den Chroniken 1). So mag Eukrates 2) das schwalbenlied gekannt haben, das Theognis im wortlaut aufnahm. Speciell über heimische θυσίαι — darin vielleicht verschieden von allgemeinen büchern einiger athenischer antiquare 3) — schrieben Gorgon (515) und der zeitlich ebenfalls unbestimmbare Theognis 4), dessen buch, wie die datierung im text zeigt, nicht kalen- dar…

Abydenos (685)

(3,738 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 685 T 1BNJ Euseb. (Arm.) p. 125, 6 Karst: nachdem zusammenge- tragen ist das sämtliche erörterte … aus dem Polyhistor Alexandros (273 T 7; 680 T 1); aus Abydẹnos, der die Assyrerund die Medergeschichten1 geschrieben hat; aus Manethôs (609) ….   FGrH 685 F 1aBNJ Euseb. (Arm.) Chron. p. 19, 18-25 K: Und wiederum an anderer stelle erzählt derselbe mann2 nach dieser art und weise: « alles» sagt er « war von anbeginn an was- ser, das mit namen Meer genannt wurde. Und Belos schränkte sie ( die gewässer) ein, und an jegliche ver- teilte, vergab er ihre länder, und Babẹlon mit mauer umschliessend b…

Diophantos (805)

(246 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 805 T 1BNJ Agatharchides De m. Rubr. 64: τῆς ὅλης οἰκουμένης ἐν τέτταρσι κυκλιζομένης μέρεσιν … τὰ μὲν πρὸς ἑσπέραν ἐξείργασται Λύκος (570) τε καὶ Τίμαιος (566), τὰ δὲ πρὸς ἀνατολὰς ῾Εκαταῖος (1) καὶ Βάσιλις1 (718), τὰ δὲ πρὸς ἄρκτους Διόφαντος καὶ Δημήτριος (85), τὰ δὲ πρὸς μεσημ βρίαν … ἡμεῖς.   FGrH 805 F 1BNJSchol. Apoll. Rhod. 3, 240: κρείων Αἰήτης σὺν ἑῆι ναίεοκε δάμαρτι] (Dionysios Skytobrachion 32 F 1b) ᾽Επιμενίδης (457 F 11) δέ φησι Κορίνθιον τῶι γένει τὸν Αἰήτην, μητέρα δὲ αὐτοῦ ᾽Εφύραν φησί. Διό-2φαντος δὲ ἐν τῆι α ̅ τῶν Ποντικῶν ἱστοριῶν ᾽Αντιόπην φησὶν Αἰήτου μητέρα.   FGrH 80…

Demetrios von Salamis (756)

(80 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 756 F 1BNJSteph. Byz. s.v. Καρπασία · πόλις Κύπρου, ἣν Πυγμαλίωνἔκτισεν, ὡς ῾Ελλάνικος ἐν τοῖς Κυπριακοῖς (4 F 57) ..... Ξεναγόρας (240 F 34) δὲ Κάρπαθον αὐτήν φησι. Δημήτριος δὲ ὁ Σαλαμίνιος Καρβασίαν1φησίν, ὅτι πρὸς τὸν καλούμενον καρβὰν ἄνεμον κεῖσθαι δοκεῖ.2 Notes^ back to text1. Κάρπαθον o (cf. P. Ox. 2086) Κάρπασον Holste^ back to text2. καρβὰν o (cf. Herodian. I 13, 29; II 504, 19 L) καρβάσιον Pal κάρβαν MeiJacoby, Felix (Berlin)

Xenophon von Kypros (755)

(41 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 755 T 1BNJ Suda s.v. Ξενοφῶν Κύπριος · ἱστορικός. Κυπριακά· ἔστι δὲ καὶ αὐτὰ ἐρωτικῶν ὑποθέσεων ἱστορία περί τε Κινύραν καὶ Μύρραν καὶ ῎Αδωνιν. Jacoby, Felix (Berlin)

Pythokles von Samos (833)

(271 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 833 F 1aBNJ[Plut.] Parall. min. 14 A p. 309 AB: Ποινῶν καὶ Σικελιω τῶν τὴν κατὰ ῾Ρωμαίων συμμαχίαν ἑτοιμαζόντων, Μέτελλος στρατηγὸς (cos. 251) μόνηι τῆι ῾Εστίαι οὐκ ἔθυσεν. ἡ δὲ πνεῦμα ἀντέπνευσε ταῖς ναυσί. Γάιος δὲ ᾽Ιούλιος1μάντις εἶπε λωφῆσαι, ἐὰν προθύσηι τὴν θυγατέρα· ὁ δ᾽ ἀναγκασθεὶς Μετέλλαν τὴν θυγα-2τέρα προσῆγεν. ἡ δ᾽ ῾Εστία ἐλεήσασα δάμαλιν ὑπέβαλε, καὶ αὐτὴν ἐκόμισεν εἰς Λανούιον,3καὶ ἱέρειαν τοῦ σεβομένου παρ᾽ αὐτοῖς δράκοντος ἀπέδειξεν,, ὡς Πυθοκλῆς ἐν τρίτηι 4 ᾽Ιταλικῶν.   FGrH 833 F 1bBNJClem. Al. Strom. 1, 135, 1: (566 F 116) καθάπερ ὁ Σάμιος Πυ-θοκλῆς ἐν τετάρτ…

Hermateles (657)

(56 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 657 F 1BNJTertullian. De spectac. 8: obelisci enormitas, ut Hermateles1 affirmat, Soli prostituta; scriptura eius, unde et census, de Aegypto super-2 stitio est. Notes^ back to text1. enormitas: -itates ABmg hermateles ABmg termateles B Hermapion La Corda Demoteles Klussmann^ back to text2. prostituta B -tas ABmg unde eius et (om. B) census oJacoby, Felix (Berlin)

Strabon von Amaseia (91)

(4,074 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Titel und anlage bietet F 1. T 2 gibt ungenau den nebentitel. des hauptteils; daß es nur ein solcher war, beweist F 9. wenn T 2 sonst zu trauen ist, umfaßte das ganze werk 47 bücher. die vier ersten (aus ihnen F 3 und 10? nicht F 5) sind also nur eine προκατασκευή . sie begann nach F 3 (s. dort und zu F 5) spätestens mit Alexander d. Gr.; doch bleibt die möglichkeit früheren anfangs. gewöhnlich denkt man nur an einen späteren; wir können aber nicht entscheiden, ob z. b. die großen Ephorosstücke schon in den ῾Ι. ῾Υ. standen oder erst für die Γεωγραφικά ausgeschrieben sind. daß Str autor…

Nachträge und Corrigenda (appendix_1_k)

(167 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Erster Teil. Genealogie und Mythographie. A Kommentar Nachträge zum Kommentar (Auswahl) Corrigenda Zum Kommentar p. 326, 24: VIII 3, 6 326, 36: 3 F 82 330, 7: Nordostecke 331, 33: Rh. Mus. 50 355, 32: 1, 196; 5, 9. 386, 12f.: … 91; 130; 156; 162; 165; 166; 169; auch …) 391, 25: Schol. 399, 33: Δευκαλίων 410, 37: δὲ 412, 30: del.( 445, 2: F 26 450, 41: [Demosth.] 60, 31 467, 45: ἄρχεσθαι 471, 13: Bibl. Epit. 1, 7 476, 9: Polos (7 T 1) 482, 41: F 191 483, 14: l. (mit Ed. Schwartz) Βοῖον-᾽Απολλόδωρος (244 F 182). Die in den ‘Nachträgen’ mehrfach zitierten Untersuchungen über Ps. Plutarchs Parallela Minora ( Mn…

Xenomedes von Keos (442)

(2,386 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Dass X. Keer, nicht Chier, war wird man jetzt nicht mehr bezweifeln 1). Seine stellung in der zweiten gruppe der ältesten historiker bei Theo- phrast 2) schliesst einen autor des frühen 4. jhdts nicht unbedingt aus; aber Kallimachos' beiworte — ἀρχαῖος Ξ., γέρων und πρέσβυς — sprechen doch für das 5. jhdt. Da Kallimachos das buch μνήμη μυθολόγος nennt, hat X. schwerlich ῟Ωροι von Keos geschrieben, sondern — wie sein (älterer?) zeitgenosse Ion (und nach dessen vorgang?) — die Κτίσις (᾿Αρχαιο- λογία) seiner heimatinsel 3). In einer solchen lässt sich auch der inhalt …

Xenophon von Ephesos (419)

(163 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Unter diesem namen, der so gut wie sicher pseudonym ist, sind Τῶνκατὰ ῎Ανθειαν καὶ ῾Αβροκόμην ᾿Εφεσιακῶν (λόγων) βιβλία ε erhalten, also vielleicht eine epitome des originalen werkes. Man kann dann zweifeln ob καὶ περὶ τῆς πόλεως ᾿Εφεσίων zum titel des romans gehört oder ein zweites werk deckt. Aber die Suda hatte eine längere schriftenliste vor sich 1). Wenn die letztere eventualität zutrifft, so war es schwerlich ein ‘ge- schichtswerk’ 2), eher eine periegese 3), die gerade für Ephesos im 2. und selbst noch im 3. jhdt n. Chr. nicht unmöglich erschei…

Ptolemaios von Megalopolis (161)

(1,055 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Daß P ‘unmittelbar an die geschichte des Phylarchos schloß’ (v. Scala Studien 1890, 263), darf man bei dem verschiedenen εἶ δος beider werke nicht sagen. auch die abfassungszeit ist leider nicht genauer festzustellen. daß P nach 197 geschrieben habe, ist ein recht unsicherer schluß v. Scalas (a. o. 59, 2) aus F 1: von Kypros konnte und mußte jeder historiker Ägyptens, zumal im einleitenden buch, ausführlicher handeln, auch wenn er selbst nicht gouverneur der insel war. die un- sicherheit über die abfassungszeit macht aber auch ein aprioristisches urteil über d…

Anonymoi des Polybios (83)

(967 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Daß für Polybios die kenntnis und benutzung einer ausgebreiteten zeitgenössischen literatur vorauszusetzen ist, hat besonders E Meyer Sber. Berl. Ak. 1913, 691 betont. er polemisiert vielfach gegen sie als κατὰ μέρος συντάξεις ο. ä. (VI); und es sind jedenfalls auch wirkliche spezialarbeiten und tagesliteratur dazwischen. hier sind nur wenige proben gegeben.   FGrH 83 T 1BNJ Polyb. V 33: καίτοι γ᾽ οὐκ ἀγνοῶ διότι καὶ πλείους ἕτεροι τῶν συγγραφέων τὴν αὐτὴν ἐμοὶ προεῖνται φωνήν, φάσκοντες τὰ καθόλου γράφειν καὶ μεγίστην τῶν προγεγονότων ἐπιβεβλῆσθαι πραγματείαν. (2) π…

Promathidas (von Herakleia) (430)

(2,130 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die heimat ist nicht bezeugt, aber P. war gewiss aus Herakleia, wo sich der name auch später findet. Die zeit des historikers bestimmt T 1 auf spätestens die erste hälfte des 3. jhdts v. Chr.; doch wird man gern bis ins 4. hinaufgehen. In jedem falle ist der zweifel an der benutzung P.s schon durch den Rhodier Apollonios unberechtigt 1). Man wird vielmehr ohne zögern 2) von ihm unterscheiden den ausdrücklich als Herakleoten bezeugten schüler des Dionysios Thrax, dessen exegese der rekonstruk- tion des Nestorbechers der Myrleaner Asklepiades zitiert hat 3), was seine …

ΕΥΜΟΛΠΙΔΩΝ ΠΑΤΡΙΑ (355)

(35 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 355 T 1BNJ Cicero Ad Att. 1, 9, 2: Thyillus te rogat et ego eius rogatu Εὐμολπιδῶν πάτρια. Jacoby, Felix (Berlin)

XXXI. Keos

(14 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XXXI. Keos Jacoby, Felix (Berlin)

Konon (26)

(8,983 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Wenn unter Archelaos (T 1) der kappadokische könig verstanden werden darf, ist weder sachlich noch zeitlich etwas gegen die gleichsetzung des ver- fassers der Διηγήσεις mit dem rhetor (T 2) einzuwenden. ob ihm auch die ᾿Ιταλικά und die in verschiedener weise zweifelhaften bücher über Herakles und die Juden gehören, ist nicht zu entscheiden.   FGrH 26 T 1BNJPhot. Bibl. 186 p. 130 b 25: ἀνεγνώσθη βιβλιδάριον Κόνωνος Διηγήσεις. προσφωνεῖ μὲν τὸ πονημάτιον ᾽Αρχελάωι Φιλοπάτορι βασιλεῖ1 (36 a. Chr. — 17 p. Chr.), περιέχεται δ᾽ αὐτῶι ἐκ πολλῶν ἀρχαίων συνειλεγμένα ν ̅…

XXX. Ithaka

(89 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XXX. Ithaka Kronios ist der neuplatonische philosoph1. Es ist zweifelhaft ob er wirklich spezialgeschichten oder sonderperiegesen von Ithaka kannte, und nicht vielmehr die Homerkommentare, bücher über den Schiffs katalog, und die masse der allegorischen Homererklärung im auge hatte. Das amüsante psephisma von Ithaka2 entscheidet nichts. Notes^ back to text1. K. Praechter R E XI col. 1978 no. 3; Christ-Schmid Gr. Lit.6 II 2 p. 841.^ back to text2. Inschr. vom Magnesia 36; dazu Wilamowitz Kl. Schr. V 1 p. 354; Kern Herm. 36, 1901, p. 505f.Jacoby, Felix (Berlin)

Sosthenes von Knidos (846)

(191 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 846 F 1BNJ[Plut.] De fluv. 16, 3: παράκειται δὲ αὐτῶι (dem Nil) ὄρος ῎Αργιλλον καλούμενον ἀπ᾽ αἰτίας τοιαύτης. Ζεὺς δι᾽ ἐρωτικὴν ἐπιθυμίαν ἐκ Λύκτου πόλεως Κρητικῆς ῎Αργην νύμφην ἁρπάσας ἀπήνεγκεν εἰς ὄρος τῆς Αἰγύπτου † ῎Αργιλλον1καλούμενον, καὶ ἐγέννησεν ἐξ αὐτῆς υἱὸν καλούμενον Διόνυσον, ὃς ἀκμάσας εἰς τιμὴν τῆς μητρὸς τὸν λόφον ῎Αργιλλον μετωνόμασεν. στρατολογήσας δὲ Πᾶνας καὶ Σατύρους2ἰδίοις σκήπτροις ᾽Ινδοὺς ὑπέταξεν. νικήσας δὲ καὶ ᾽Ιβηρίαν Πᾶνα κατέλιπεν ἐπιμελητὴν3τῶν τόπων, ὃς τὴν χώραν ἀπ᾽ αὐτοῦ Πανίαν μετωνόμασεν, ἣν οἱ μεταγενέστεροι παρα-4γώγως Σπανίαν π…

Hellanikos von Lesbos (601a)

(361 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction F 1 ist — wie die auf Athen bezüglichen fragmente 1) — hier noch einmal abgedruckt wegen der wichtigkeit dieses Hellanikeischen buches für die beurteilung der thessalischen lokalliteratur, deren alter und um- fang Wilamowitz m.e. unterschätzt hat 2). Ob man dem zitat in F 2, das in Bd. I übersehen ist, trauen darf steht dahin. Conti schiebt die (nur angedeutete) geschichte des Theseussohnes Hippolytos und die des Peleus anmerkungsartig (aber ohne verbindung) in die Bellerophon- g…

Eleusis (55)

(161 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Zwischen Kallimachos und Alexandros von Myndos? name bedenklich.   FGrH 55 F 1BNJDiog. Laert I 28: ταῦτα δὴ ὁ Καλλίμαχος ἐν τοῖς ᾽Ιάμβοις ἄλλως12ἱστορεῖ, παρὰ Μαιανδρίου λαβὼν τοῦ Μιλησίου (III). Βαθυκλέα γάρ τινα3᾽Αρκάδα φιάλην καταλιπεῖν καὶ ἐπισκῆψαι ῾δοῦναι τῶν σοφῶν ὀνηίοτωι᾽.4ἐδόθη δὴ Θαλῆι καὶ κατὰ περίοδον πάλιν Θαλῆι· ὁ δὲ τῶι Διδυμεῖ ᾽Απόλλωνι5ἀπέστειλεν εἰπὼν οὔτω κατὰ τὸν Καλλίμαχον (F 95 Schn.) ‘Θαλῆς με τῶι μεδεῦντι Νείλεω δήμου δίδωσι, τοῦτο δὶς λαβὼν ἀριστεῖον.’ τὸ δὲ πεζὸν οὔτως ἔχει· ‘Θαλῆς ᾽Εξαμύου Μιλήσιος ᾽Απόλλωνι Δελ…

Aratos von Sikyon (231)

(3,192 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Zum leben A.s Niese RE II 383ff.; Beloch Gr. G.2 IV 2, 228ff.; zur chronologie seiner strategien Beloch a. o. 224ff. Die ῾Υπομνή- ματα gingen bis zum ende des Kleomenischen krieges (T 2); die schlacht bei Sellasia (Mai 221) und der ausgang von A.s letztem bedeutenden gegenspieler boten einen passenden schlußpunkt für die darstellung seiner politischen tätigkeit. ob Antigonos' tod (herbst 221) noch erwähnt war, ist nicht zu sagen. als anfang nimmt man gewöhn- lich A.s erste tat, die befreiung Sikyons (251)…

Antonius Julianus (735)

(162 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 735 T 1BNJ Minuc. Felix Octav. 33, 2: sed Judaeis nihil profuit, quod unum et ipsi deum aris atque templis maxima superstitione coluerunt: ignorantia laberis, si pri- orum aut oblitus aut inscius posteriorum recordaris. (3) nam et ipsi deum nostrum — idem enim omnium deus est — quamdiu [ enim eum] caste innoxie religioseque coluerunt,1 quamdiu praeceptis salubribus obtemperaverunt, de paucis innumeri facti, de egentibus divites, de servientibus reges; modici multos, inermi armatos, dum fugiunt insequentes, dei iussu et elementis adnitentibus obruerunt. (4) scripta eorum r…

Gorgias von Leontinoi (407)

(65 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 407 T 1BNJ Philostrat. Vit. Soph. 1, 9, 2: ἐμπρέπων δὲ ( scil.ὁ Γοργίας) καὶ ταῖς τῶν ῾Ελλήνων πανηγύρεσι τὸν μὲν λόγον τὸν Πυθικὸν ἀπὸ τοῦ βωμοῦ ἥχησεν, ἐφ᾽ οὗ καὶ χρυσοῦςἀνετέθη ἐν τῶι τοῦ Πυθίου ἱερῶι, ὁ δὲ ᾽Ολυμπικὸς λόγος (p. 304) ὑπὲρ τοῦ μεγίστου αὐτῶι ἐπολιτεύθη. Jacoby, Felix (Berlin)

VI. Ambrakia

(18 words)

Author(s): Jacoby, Felix
VI. Ambrakia No comments by Jacoby. Jacoby, Felix (Berlin)

Anonymus <von Hermupolis> (637)

(646 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 637 F 1BNJP. Strassburg 481 s. IVp (ed. et suppl. Reitzenstein Zwei religionsgesch.Fragen, 1901, p. 53ff.): ** [ἐ]ξερύσας τινὰ μοῖραν ἑῆς πολυειδέος ἀλ̣κ̣[ῆς]· / κεῖνος δὴ νέος ἐστὶν ἐμὸς πατρώιος ῾Ερμῆς. / τῶι μάλα πόλλ᾽ ἐπέτελλε καμεῖν περικαλλέα κ[όσμον], / δῶκε δέ οἱ ῥάβδον χρυσέην διακοσμήτειραν, / 5πάσης εὐέργοιο νοήμονα μητέρα τέχνης. / σὺν τῆι ἔβη Διὸς υἱὸς ἑ[οῦ] γενετῆρος ἐφετμήν / πᾶσαν ἵνα κρήνειεν, ὁ δ᾽ ἥμενος ἐν περιω πῆι / τέρπετο κυδαλίμου θηεύμενος υἱέος ἔργα. / αὐτὰρ ὁ θεσπεσίην φορέων τετράζυγα μορφήν / 10ὀφθαλμοὺ[ς κάμ]μυσε κ[εδαζ]ομένης ὑπὲρ αἴγλης / * *…

Demetrios von Odessos (808)

(49 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 808 T 1BNJ Steph. Byz. s.v. ᾽Οδησσός · πόλις ἐν τῶι Πόντωι πρὸς τῶι Σαλμυδησσῶι .... ὁ πολίτης ᾽Οδησσίτης καὶ ᾽Οδησσεύς· ἐχρημάτιζον δὲ῾Ηρακλείδης ἱστοριογράφος (VI) καὶ Δημήτριος ὁ περὶ τῆς πατρίδος γράψας. Jacoby, Felix (Berlin)

Philonides von Kreta (121)

(290 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die gleichsetzung des bematisten mit Plinius' autor ist nicht beweisbar, mir aber wahrscheinlicher, als die mit dem ganz unbekannten Ph von Mekyberna (VI). dann ging das buch, wie das des Diognetos, über das aktenmäßige und technische hinaus. andernfalls ist es zweifel- haft, ob Ph überhaupt geschrieben hat. ἡμεροδρόμας ] Plin. NH II 181 eiusdem Alexandri cursor Philonides ex Sicyone Elin mille et ducenta stadia novem diei confecit horis, indeque, quamvis declivi itinere, tertia noctis hora remensus est saepius. causa, quod eunti cum sole iter erat, eundem remeans o…

Antidamas von Herakleopolis (152)

(187 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Offenbar schwindelzitate. von A ist zwar nichts bekannt; aber nach F 1 müßte Mnaseas lateinisch geschrieben haben.   FGrH 152 F 1BNJ ( Script. Al. M. p. 162) = Fulgent. Expos. serm. ant. 2 p. 111, 14 HelmFulgent. Expos. serm. ant. 2 p. 111, 14 Helm: vispillones dicti sunt baiules, quamvis Antidamas Eracleopolites vispillones dixerit1 nudatores cadaverum, sicut in Historia Alexandri Macedonis scripsit dicens: « plus quam trecentos cadaverum vispillones repperiens crucibus fixit.» tamen Mnaseas scribit in Europae libro (V) Apollinem, posteaquam a Jove victus atque2 inte…

Apollonios von Aphrodisias (Karien) (740)

(1,102 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 740 T 1BNJ Suda s.v. ᾽Απολλώνιος ᾽Αφροδισιεύς · ἀρχιερεὺς καὶ ἱστορι κός. γέγραφε Καρικά· Περὶ Τράλλεων· Περὶ ᾽Ορφέως καὶ τῶν τελετῶν αὐτοῦ1 (T 232 Kern).   FGrH 740 F 1BNJ Steph. Byz. s.v. Κουρόπολις · πόλις Καρίας· ᾽Απολλώνιος Καρι κῶν α ̅. τὸ ἐθνικὸν Κουροπολῖται.   FGrH 740 F 2BNJSteph. Byz. s.v. Βάργασα · πόλις Καρίας· ἀπὸ Βαργάσου τοῦ υἱοῦ2Βάργης καὶ ῾Ηρακλέους, ὃν ἐδίωξε Λάμος ὁ ᾽Ομφάλης καὶ ῾Ηρακλέους, ὡς3᾽Απολλώνιος Καρικῶν δ ̅. τὸ ἐθνικὸν Βαργασηνός, ὡς αὐτὸς (F 12) ις (?).4   FGrH 740 F 3BNJ Steph. Byz. s.v. ῞Υδη · πόλις Λυδίας, ἐν ἧι ὤικει ᾽Ομφάλη δυ ναστεύουσα Λυδῶν,…

Ergias von Rhodos (513)

(738 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 513 F 1BNJAthen. 8, 61 p. 360 D—361 C: ᾽Εργίας οὖν ὁ ῾Ρόδιος ἐν1τοῖς Περὶ τῆς πατρίδος προειπών τινα περὶ τῶν κατοικησάντων τὴν νῆσον Φοινίκων, φησὶν ὡς«οἱ περὶ Φάλανθον ἐν τῆι ᾽Ιαλυσῶι πόλιν2ἔχοντες ἰσχυροτάτην τὴν ᾽Αχαίαν καλουμένην καὶ ὔδατος ἐγκρα-3τεῖς ὄντες, χρόνον πολὺν ἀντεῖχον ᾽Ιφίκλωι πολιορκοῦντι· ἦν γὰρ4αὐτοῖς καὶ θέσφατον ἐν χρησμῶι τινι λελεγμένον ἕξειν τὴν χώραν ἕως κόρακες λευκοὶ γένωνται καὶ ἐν τοῖς κρατῆρσιν ἰχθύες φανῶσιν. ἐλπίζοντες οὖν τοῦτ᾽ οὐδέποτε ἔσεσθαι, καὶ τὰ πρὸς5τὸν πόλεμον ῥαιθυμοτέρως εἶχον. ὁ δ᾽ ῎Ιφικλος πυθόμενος παρά τινος τὰ τῶν Φοινίκ…
▲   Back to top   ▲