Search

Your search for 'dc_creator:( "Jacoby, Felix" ) OR dc_contributor:( "Jacoby, Felix" )' returned 963 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Leonides (827)

(85 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 827 F 1BNJ Schol. Lykophr. Al. 755 = Et. Gen. p. 299 Mi; Et. M. p. 789, 10 (Et. Gen. p. 299 Mi; Et. M. p. 789, 10): πεύκης] Λεωνίδης ἐν τῶι Περὶ ᾽Ιταλίας φησὶν ὄρος εἶναι,1ἐν ὧι γίνεσθαι πεύκας ὑπερμεγέθεις, ἐκ δὲ τούτων γίνεσθαι τοὺς φελλοὺς οἷς2χρῶνται πρὸς κουφισμὸν τῶν δικτύων οἱ ἁλιεῖς.3 Notes^ back to text1. Λεωνίδης — ᾽Ιταλίας: ὄρος ἐστὶν ἐν ᾽Ιταλίαι Et Περὶ ἁλιευτικῆς (ἁλιείας) Mue^ back to text2. τούτων τῶν δένδρων Et^ back to text3. κέχρηνται Et δικτύων: σωμάτων EtJacoby, Felix (Berlin)

Judas (261)

(105 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction G J Vossius De Hist. graec. 285 West; E Schwartz RE 1377; Bauer N Jahrb. 1914 I 122.   FGrH 261 T 1BNJ Euseb. H E VI 7 = Hieron. De vir. ill. 52 (Hieron. De vir. ill. 52): ἐν τούτωι καὶ ᾽Ιούδας, συγγραφέων ἕτερος (nach Clemens), εἰς τὰς παρὰ τῶι Δανιὴλ ἑβδομήκοντα ἑβδομάδαςἐγγράφως διαλεχθείς, ἐπὶ τὸ δέκατον τῆς Σευήρου βασιλείας (202/3) ἵστησιν τὴν χρονογραφίαν· ὃς καὶ τὴν θρυλουμένην τοῦ ἀντιχρίστου παρουσίαν ἥδη τότε πλη- σιάζειν ὤιετο· οὔτω σφοδρῶς ἡ τοῦ καθ᾽ ἡμῶν τότε διωγμοῦ κίνησις τὰς τῶν πολλῶν ἀνατεταράχει διανοίας. Jacoby, Felix (Berlin)

Hermeias von Methymna (558)

(434 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der erste ausländer, der sizilische geschichte schrieb 1); wie das einzige zeugnis wahrscheinlich macht, zu gunsten und dann wohl im dienste von Dionysios I. Als person ist er nicht fassbar; alle gleichungen mit anderen trägern des häufigen namens sind unglaublich. Aber die doppelte buchteilung, die danach nicht vom autor selbst stammt 2), beweist (1) dass der autor vorhellenistisch ist; (2) dass das werk auch später ein gewisses ansehen genoss. Es könnte sehr wohl die oder eine von Ephoros' quellen gewesen se…

Theodoros von Phokaia (406)

(108 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction S. Fabricius R E V A 2, 1934, col. 1917 no. 193. Pomtow will ihn mit dem Θεόδοτος ἀρχιτέκτων des Asklepieions von Epidauros 1) gleichen, dessen herkunft wir nicht kennen. Über den Tholos: Charbonneaux- Gottlob Fouilles II 4; Schober R E Suppl. V vol. 145, 68ff. Wenn Th. der architekt war, war die schrift technisch, nicht historisch.   FGrH 406 T 1BNJ Vitruv. 7 praef. 12: ….de aede Iunonis quae est Sami dorica1 Theodorus (scil. edidit volumen) .... Theodorus Phocaeus de tholo qui est Delphis ....2 Notes^ back to text1. samii HG sann Sc^ back to text2. zeodorus HS zeodoricus GJacoby,…

Index Auctorum IIIa (autoren_in_band_IIIa)

(217 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Dritter teile A. Autoren Ueber Verschiedene Staedte (Laender). Autoren in Band III A Nr. Agatharchides von Samos 284 Alexandros (Polyhistor) von Milet 273 Apollas (Apellas) der Pontiker 266 Aretades von Knidos 285 Aristeides von Milet 286 Asklepiades von Myrlea S. 229 Baton von Sinope 268 Charon von Lampsakos 262 Christodoros von Koptos 283 Chrysermos von Korinth 287 Claudius (Kaiser) 276 Demaratos S. 299 (Pseudo-) Demokritos von Abdera 263 Demokritos von Ephesos 267 Derkyllos 288 Domitius s. Kallistratos Dorotheos der Chaldaeer 289 Dositheos 290 Hekataios von Abdera 264 Hellaniko…

A. Postumius Albinus (812)

(1,147 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 812 T 1BNJ Polyb. 33, 1, 3 B-W (a. 156/5): παρεγένοντο δὲ καὶ παρὰ τῶν ᾽Αχαιῶν πρέσβεις εἰς ῾Ρώμην ὑπὲρ τῶν κατεχομένων … (4) ὧν ποιησαμένων λόγους ἐν τῆι συγκλήτωι καὶ τοῦ διαβουλίου προτεθέντος, παρ᾽ ὀλίγον ἦλθον ἀπολῦσαι τοὺς κατ ηιτιαμένους οἱ τοῦ συνεδρίου. (5) τὴν δ᾽ αἰτίαν ἔσχε τοῦ μὴ συντελεσθῆναι τὴν ἀπόλυσιν Αὖλος Ποστόμιος, στρατηγὸς ὢν ἑξαπέλεκυς καὶ βραβεύων τὸ διαβούλιον κτλ.   FGrH 812 T 2BNJ Cicero Ac. 2, 137: legi apud Clitomachum, cum Carneades et Stoicus Diogenes ad senatum in Capitolio starent, A. Albinum, qui tum P. Scipione et M. Marcello coss. praetor esset (a. 1…

Antiphanes der Juengere (349)

(363 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 349 T 1BNJ Suda (A 2734) s. v. ᾽Αντιφάνης· ᾽Αθηναῖος· κωμικός·νεώτερος τοῦ Πα-1ναιτίου.ἔστι δὲ καὶ ἕτερος ᾽Αντιφάνης, Καρύστιος, τραγικὸς κατὰ Θέσπιν γεγονὼς τοῖς2χρόνοις .... (A 2735) ᾽Αντιφάνης Δημοφάνους, οἱ δὲ Στεφάνου καὶ μητρὸς Οἰνόης· Κιανός,3ὡς δέ τινες Σμυρναῖος, κατὰ δὲ Διονύσιον ῾Ρόδιος· κωμικὸς τῆς μέσης κωμωιδίας·4ἀπὸ δούλων, ὥς τινες. γέγονε δὲ κατὰ τὴν † qγὀλυμπιάδα (408/3) .... παῖδά τε ἔσχε Στέ-5φανον καὶ αὐτὸν κωμικόν. τελευτᾶι δὲ ἐν Κίωι οδ ἐτῶν ὑπάρχων ....   FGrH 349 T 2BNJ Athen. 13, 21 p. 567 A: s. 347 T 1.   FGrH 349 F 1BNJ Athen. 13, 50 p. 586 AB: ῾Υπερείδης δ᾽ …

Kreon (753)

(112 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 753 F 1BNJ Schol. V Aristoph. Nubb. 10 = Suda s.v. ἐγκεκορδυλη-μένος (Suda s.v. ἐγκεκορδυλη-μένος): ἐγκεκορδυλημένος· .... κορδύλη δὲ ἰδίως λέγεται τὸ ἐν τῆι κεφαλῆι1ὑπερεξέχον οἴδημα ὑπὸ πληγῆς εἰς ὔψος καὶ ὄγκον ἀρθέν, ὃ καλοῦμεν κόνδυλον.2Κρέων δὲ ἐν τῶι πρώτωι τῶν Κυπριακῶν κορδύλην φησὶ καλεῖσ-3θαι τὸ πρὸς κεφαλῆς προσείλημα, ὃ δὴ παρὰ ᾽Αθηναίοις καλεῖται κρώ-4βυλον, παρὰ δὲ Πέρσαις κιδάριον.5 Notes^ back to text1. τὸ om. V^ back to text2. ἐξέχον Sud^ back to text3. ἐν τῶι α ̅ τῶν ῥητορικῶν Sud (cf. Et. M. p. 310, 48ff.)^ back to text4. κεφαλῆς VSud -λῆι (-ὴν V) Sud s.v. νιδάριον,…

Soterichos von Oasis (641)

(143 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 641 T 1BNJ Suda s.v. Σωτήριχος ᾽Οασίτης · ἐποποιός, γεγονὼς ἐπὶ Διοκλητιανοῦ. ᾽Εγ-κώμιον εἰς Διοκλητιανόν· Βασσαρικὰ ἥτοι Διονυσιακά, βιβλία δ ̅ Τὰ κατὰ Πάνθειαν τὴν Βαβυλωνίαν· Τὰ κατὰ ᾽Αριάδνην· Βίον ᾽Απολλωνίου τοῦ Τυανέως· Πύθωνα ἢ Αλεξαν- δριακόν (ἔστι δὲ ἱστορία ᾽Αλεξάνδρου τοῦ Μακεδόνος, ὅτε Θήβας παρέλαβε)· καὶ ἄλλα.1   FGrH 641 T 2BNJ Steph. Byz. s.v. ῞Υασις · πόλις Λιβύης. λέγεται καὶ ῎Οασις, καὶ ὁ πολίτης ᾽Οασίτης· <οὔτως> ὁ ποιητὴς Σωτήριχος, ὁ καὶ τὰ Πάτρια γεγραφὼς αὐτῆς.2   FGrH 641 F 1BNJ Joh. Tzetz. Lykophr. 486 (Chil. 7, 65ff.): τὸ δὲ πλάτος τῆς ἱστορίας ( scil.ὑπὲρ…

Uliades von Samos (538)

(32 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 538 F 1BNJInschr. v. Priene 37, 118ff.: (Melischer krieg) s. 535 F 3. Jacoby, Felix (Berlin)

Nikarchos Ο ΑΜΜΩΝΙΟΥ (731)

(204 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 731 F 1BNJ Phot. Berol. Lex. p. 83, 10 Rei = ΣΥΝΑΓ. ΔΕΞ. ΧΡΗΣ. p. 381, 27 Bkr (ΣΥΝΑΓ. ΔΕΞ. ΧΡΗΣ. p. 381, 27 Bkr): ἄλφα· τοῦτο ὑπὸ Φοινίκων βοὸς κεφαλὴ ἐκαλεῖτο, καὶ 1 2 Μωυσῆς δὲ ὁ νομοθέτης ὑπὸ ᾽Ιουδαίων διὰ τὸ πολλοὺς ἔχειν ἀλφοὺς ἐν τῶι σώματι οὔτως ἐκαλεῖτο· ἀλλὰ καὶ τοῦτο Νίκαρ χος ὁ τοῦ ᾽Αμμωνίου ἐν τῶι Περὶ ᾽Ιουδαίων φλυαρεῖ . οὔτω καὶ3ὁ σῦς ὁ πλήξας τὸν ῎Αδωνιν· ἐκλήθη δὲ οὔτως ὑπὸ ᾽Ασβωτῶν τῶν ἐν Φοινίκηι.4παρὰ Φοίνιξι δὲ καλεῖται καὶ ἀπηνὴς καὶ ἄγριος. ῎Αλφα δὲ καλεῖται καὶ ὁ5῎Οσιρις ὑπὸ Βυβλίων, ἀλλὰ καὶ τὸ ἐλάχιστον.6 Notes^ back to text1. Hesych. s.v. ἄλφα· βοὸς κεφαλή· Φοίνικες^ …

Aristotheos von Troizen (835)

(78 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 835 T 1BNJ Fouilles De Delphes III 3 no. 124 (Syll.3 702): … ἔδοξε τᾶι πόλει τῶν Δελφῶν … ἐπειδὴ ᾽Αριστόθεος Νικοθέου [Τρο] ζάνιος, ἱστοριογράφος, παραγενόμενος [ἐ]ν τὰν πόλιν … ἐποιήσατο δὲ καὶ ἀκροά σεις ἐπ[ὶ π]λείονας ἁμέρας τῶν πεπραγματευμένων αὐτῶι, παρανέγνω [δὲ καὶ] ἐν[κώ]μια εἰς ῾Ρωμαίους τοὺς κοινοὺς τῶν ῾Ελλάνων εὐεργέτας, δεδόσθαι παρὰτᾶς πόλιος προξενίαν αὐτῶι καὶ ἐκγόνοις κτλ. Jacoby, Felix (Berlin)

Anhang zu Arkadien (aus den Arkadika des Pausanias) (322)

(5,443 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Vgl. Einleitung zu no. 314. (1)   FGrH 322 F 1BNJPausan. 8, 1, 4: φασὶ δὲ ᾽Αρκάδες ὡς Πελασγὸς γένοιτο ἐν τῆι γῆι ταύτηι πρῶτος …. (5) Πελασγὸς δὲ βασιλεύσας τοῦτο μὲν ποιήσασθαι καλύβας ἐπενόησεν .... τοῦτο δὲ τοὺς χιτῶνας τοὺς ἐκ τῶν δερμάτων τῶν οἰῶν .... οὗτός ἐστιν ὁ ἐξευρών. καὶ1δὴ καὶ τῶν φύλλων τὰ ἔτι χλωρὰ καὶ πόας τε καὶ ῥίζας οὐδὲ ἐδωδίμους ἀλλὰ καὶ ὀλεθρίας ἐνίας σιτουμένους τοὺς ἀνθρώπους τούτων μὲν ἔπαυσεν ὁ Πελασγός, (6) ὁ δὲ τὸν καρπὸν2τῶν δρυῶν οὄτι που πασῶν, ἀλλὰ τὰς βαλάνους τῆς φηγοῦ τροφὴν ἐξεῦρεν εἶναι …. Πελασγοῦ δὲ βασιλεύοντος γενέσθαι …

Daimachos (Dei-) von Plataiai (716)

(624 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 716 T 1BNJ Strabon 2, 1, 9 p. 70 (̣ Eratosthenes): ἅπαντες μὲν τοί-νυν οἱ περὶ τῆς ᾽Ινδικῆς γράψαντες ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ψευδολόγοι γεγόνασι, καθ᾽ ὑπερβολὴν δὲ Δηίμαχος, τὰ δὲ δεύτερα λέγει Μεγασθένης (715 T 4; 721 F 2) ..... (F 5). ἐπέμφθησαν μὲν γὰρ εἰς τὰ Παλίμβοθρα ὁ μὲν Μεγασθένης πρὸς Σανδρόκοττον, ὁ δὲ Δηίμαχος πρὸς ᾽Αμιτροχάτην τὸν ἐκείνου υἱὸν κατὰ πρεσ-1βείαν, ὑπομνήματα δὲ τῆς ἀποδημίας κατέλιπον τοιαῦτα, ὑφ᾽ ἧς δή ποτε αἰτίαςπροαχθέντες.   FGrH 716 T 2BNJ Strabon 2, 1, 19 p. 76: πάλιν δ᾽ ἐκείνου (Eratosthenes p. 178ff. Be) τὸν Δηίμαχον ἰδιώτην ἐνδείξασθαι βουλομένου καὶ ἄπε…

D(e)inon (690)

(4,087 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 690 T 1BNJ Suda s.v. Δίων ὁ Κάσσιος χρηματίσας .... ἔγραψε1῾Ρωμαικὴν ἱστορίαν ἐν βιβλίοις π ̅ (διαιροῦνται δὲ κατὰ δεκάδας) · Περσικά· Γετικά (707). ᾽Ενόδια· Τὰ κατὰ Τραιανόν· Βίον ᾽Αρριανοῦ τοῦ φιλοσόφου.   FGrH 690 T 2BNJ Plin. N.H. 10, 136: Dinon Clitarchi (137) celebrati auctoris pater .... (F 30).   FGrH 690 T 3BNJ Nepos. De exc. duc. 9, 5, 4: Dinon historicus, cui nos plurimum de2 Persicis rebus credimus .... (F 18).   FGrH 690 T 4BNJ Plin. N.H. 1, 12; 13: continentur arborum naturae ( de peregrinis arboribus 13) … ex auctoribus … externis ..... Dorotheo Athenaeo (145), Lyco (570), Ant…

Seleukos von Emesa (780)

(86 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 780 T 1BNJ Suda s.v. Σέλευκος ᾽Εμισηνός · γραμματικός.᾽Ασπαλιευτικὰ1δι᾽ ἐπῶν βιβλία δ ̅· Εἰς τοὺς λυρικοὺς ὑπόμνημα· Παρθικὰ β ̅. καὶ ἄλλον δέ τινα2Σέλευκον εὗρον ἐμπαράθετον· βιβλία δὲ οὐκ εἶχε.3 Notes^ back to text1. γραμματικός und (12) Εἰς — ὐπόμνημα aus der Vita des Alexandriners S. (M. Schmidt; v. Gutschmid)?^ back to text2. παρθενικὰ G Παρθονικικὰ M. Schmidt^ back to text3. ἐμπαράθετον (Sud. s.v.) VcpGM ἐν παραθτ Acpἐν παραθήκηι? Bernhardy εὔρομεν παρ᾽ ᾽Αθ(ηναίωι) [15, 23 p. 697 D?] Rohde εἶχε: εἶπεν? RohdeJacoby, Felix (Berlin)

Echephylidas (409)

(1,469 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 409 F 1BNJSchol. Plat. Phaidon 89 C: πρὸς δύο οὐδ᾽ ὁ ῾Ηρακλῆς] ταύτης τὴν αἰτίαν ὁ Δοῦρις (76 F 93) οὔτως ἀφηγεῖται· ῾Ηρακλέα φησὶ βωμὸνδειμάμενον ἐπὶ τῶι ᾽Αλφειῶι πυγμῆς ἀγῶνα θεῖναι καὶ νικῆσαι· τὴν <δ᾽> ἑξῆς1ὀλυμπιάδα πάλιν ἀγωνιζόμενον ὑπὸ ᾽Ελάτου καὶ Φεράνδρου πάληι ληφθῆναι· καὶ ἐξ ἐκείνου τὸ πρὸς δύο οὐδ᾽ ῾Ηρακλῆς παροιμιασθῆναι. ᾽Εχεφυλ[λ]ίδας δὲ αὐτὸν ὑπὸ Κτεάτου καὶ Εὐρύτου τῶν Μολιονιδῶν ἡττηθῆναι κατὰ τὴν ἐπ᾽ Αὐγέαν στρατείαν· διωχθέντα δὲ ἄχρι τῆς Βου- πρασίδος καὶ περιβλεψάμενον, ὡς οὐδεὶς ἐξίκετο τῶν πολεμίων, ἀναψῦξαί τε καὶ ἐκ τοῦ παραρρέοντος …

Anhang zu Kreta (Sammelzitate; Anonymes) (468)

(24,360 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 468 F 1BNJDiodor. 5, 64: περὶ δὲ Κρήτης νῦν διέξιμεν. οἱ μὲν γὰρ τὴν Κρήτην12κατοικοῦντές φασιν ἀρχαιοτάτους γενέσθαι παρ᾽ αὑτοῖς τοὺς ὀνομαζομένους3᾽Ετεόκρητας αὐτόχθονας, ὧν τὸν μὲν βασιλέα Κρῆτα καλούμενον πλεῖστα καὶ4μέγιστα κατὰ τὴν νῆσον εὑρεῖν τὰ δυνάμενα τὸν κοινὸν τῶν ἀνθρώπων βίον ὠφελῆσαι. (2) καὶ τῶν θεῶν δὲ τοὺς πλείστους μυθολογοῦσι παρ᾽ ἑαυτοῖς γενέσθαι τοὺς διὰ τὰς κοινὰς εὐεργεσίας τυχόντας ἀθανάτων τιμῶν. περὶ ὧν ἡμεῖς ἐν κεφαλαίοις τὰ παραδεδομένα διέξιμεν, ἀκολούθως τοῖς ἐνδοξοτά τοις τῶν τὰς Κρητικὰς πράξεις συνταξαμένων. (3) Πρῶτοι τοίνυν τῶν εἰς …

Agl(a)osthenes (499)

(2,732 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Hat sich selbst vermutlich Aglosthenes genannt 1), und das mag schuld sein an den vielen korruptelen des sonst ganz durchsichtigen namens. Die zeit lässt sich nicht genauer bestimmen als es ob. p. 415, 6ff. gesche- hen ist 2). F 1-3 scheinen in einzelheiten zu rationalisieren; eine durch- geführte tendenz ist es nicht.   FGrH 499 T 1BNJ Plin. N. H. 1, 4: situs, gentes, … ex auctoribus … ex- ternis … Menaechmo (131), Aglosthene, Anticlide (140), Heraclide (IV) …1   FGrH 499 T 2BNJ Tzetz. Chil. 7, 642: (Skiapodes und Otoliknoi in Indien bei Skylax) ὅτι δ᾽ εἰσὶ τῶν ἀληθῶν, ἄλλοι…

Poseidonios von Apameia (87)

(72,593 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die lebensdaten sind zweifelhaft mit ausnahme der tatsache, daß P seit spätestens 90 a. Chr. — er war 87 gesandter nach Rom (T 7), also vermutlich schon vorher prytan (T 8) — bis mindestens 60 (T 9) in Rhodos lebte. der vulgate ansatz ca. 135—51 (Bake Posidonii Rhodii reliquiae doctrinae Lugd. Bat. 1810, 6ff.; Zeller Ph d Gr4 III 1, 592; Susemihl Gr Lit-Gesch II 128ff.; Schmekel Mittelstoa 6; Wachs- muth Einl. 649; Christ-Schmid Gr. Lit.6 II 347; Überweg-Praechter Grundr.11 502 u. a. ca. 143—ca. 60 Gercke Rh Mus LXII 116. 128—45 Unger Philol. XLI 632) ist durch…

Rufus (826)

(425 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 826 T 1BNJ Phot. Bibl. 161 p. 104 a 39: καὶ δὴ καὶ ὁ ἔννατος ( scil.Σωπά- τρου ᾽Εκλογῶν διαφόρων βίβλος) αὐτῶι ὁμοίως ἐκ τῶν Πλουτάρχου συνε- τμήθη ..... συνείλεκται δὲ καὶ ἐκ τῆς ῾Ρούφου ῾Ρωμαικῆς ἱστορίας πρώτου καὶ δευτέρου καὶ τρίτου βιβλίου καὶ τετάρτου, ἐν οἷς ἔστι περιτυχεῖν πολλοῖς ἀξιολόγοις, εἰ καὶ ἔνια αὐτῶν εἰς μύθους καὶ μακρὸν ἐκπίπτουσι λῆρον.   FGrH 826 T 2BNJ Phot. Bibl. 161 p. 103 b 7: ὁ δὲ τέταρτος αὐτῶι λόγος ἔκ τε ἀνεπιγράφου αὐτῶι βιβλίου συνηθροίσθη (Θαυμάτων δὲ μόνον ἐπιγράφεται Συναγωγὴ [IV] τὸ βιβλίον)· καὶ ἐκ τῶν τοῦ ᾽Αριστοξένου Συμμίκτων ῾Υπομνη- μάτων … ἔκ…

Hyperochos von Kyme (576)

(1,069 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Einzelschriften über sizilische und unteritalische städte fehlen — ab- gesehen von Aristoteles' Politieen — so gut wie ganz; selbst für Syrakus kennen wir nur spätes 1). Die Κροτωνιατῶν ὑπομνήματα der Pythagoras- vita Iamblichs § 262 sind keine chronik 2), sondern aktenzitat wahr- scheinlich des Timaios, der mehr dergleichen aufgestöbert haben kann 3), während Dikaiarch sich einmal auf mündliche tradition berief 4). Die Sybaritika (oder wie sie sonst hiessen) des Hemitheon oder Misthon waren ein obscoenes gesetzbuch 5), die des Kleitonymos gefälschter titel …

Damastes von Sigeion (5)

(2,488 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 5 T 1BNJ Suid. s. Δαμάστης · Σιγειεὺς ἀπὸ Σιγείου τῆς Τρωάδος, Διωξίπ- που υἱός, γεγονὼς πρὸ τῶν Πελοποννησιακῶν, σύγχρονος ῾Ηροδότωι, τῶν πλουσιωτάτων, ἱστορικός. γέγραφε Περὶ τῶν ἐν ῾Ελλάδι γενομένων· Περὶ γονέων καὶ προγόνων τῶν εἰς ῎Ιλιον στρατευσαμένων βιβλία δύο· ῾Εθνῶνκατάλογον καὶ πόλεων· Περὶ ποιητῶν καὶ σοφιστῶν· καὶ ἄλλα συχνά. γέγονε δὲ ῾Ελλανίκου μαθητής. Commentary T 1 Δαμάστης] name eines heros (Plut. Thes. 11) und eines sonst un bekannten arztes (Soran. π. γυν. παθ. I 31, 87). der bruder des Demokritos heißt richtig Δάμασος (vgl. den vatersnamen Δαμάσιππος Sui…

Ineditum Vaticanum (839)

(993 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 839 F 1BNJCod. Vat. (Synesii) Gr. 435 (s. XIV) fol. 220: Πλουτάρ <χου12ἢ> Κεκιλίου ᾽Αποφθέγματα ῾Ρωμαικά. (1) οὐκ ἐβούλοντο οἱ παλαιοὶ ῾Ρω μαίων, ὦ † σίβοσσε ἀνδρῶν ἄριστε, σοφοὶ εἶναι δοκεῖν, ὅθεν οὐδὲ ἐθήρων3τὴν δόξαν δεινότητι λόγων ἢ περιττοῖς καὶ πιθανοῖς ἀποφθέγμασιν, οἷς ἐχρή-4σαντο ῾Ελλήνων τινές, ἃ διαβεβόηται χρησμῶν εἶναι δοκοῦντα ἥδη πιστότερα· ‘μηδὲν ἄγαν’ καὶ ‘ἕπου θεῶι’ καὶ ‘χρόνων φείδου’ καὶ ‘γνῶθι σαυτόν’; καὶ‘ἐγγύα, πάρα δ᾽ ἄτα’ καὶ ἄλλα τούτοις ἐοικότα, ἴσως μὲν καὶ ὠφέλιμα τοῖς πειθομένοις, ἔχοντα δέ τι ἐν τῶι βραχεῖ τῆς ἀποδόσεως ἡδὺ καὶ προσκλητικόν.5Δικ…

Derkyllos (288)

(1,819 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Dass der autor mit den ungewöhnlich vielen titeln, der Rosch. Lex. 5, 1010 noch ‘frühhellenistisch’ heisst, nach dem historiker von Argos (III E) erfunden ist, lässt sich nicht beweisen. hier und sonst ist es keineswegs sicher, dass dem für die pflanze citirten autor auch die geschichte gehört; F 6 mag der titel Περὶ ὀρῶν dafür sprechen; aber F 7 geht ein anderes zitat vorauf.   FGrH 288 F 1BNJ[Plut.] De fluv. 22, 4: παράκειται δ᾽ αὐτῶι (dem Acheloos) ὄρος Καλυδὼν καλούμενον, τὴν προσηγορίαν εἰληφὸς ἀπὸ Καλυδῶνος τοῦ ῎Αρεως καὶ ᾽Αστυ-νόμης παιδός. οὗτος γὰρ κατ᾽ ἄγνοιαν …

XV. Chios

(285 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XV. Chios Die lokale literatur1 beginnt früh mit den Κτίσεις des Ion und Hel lanikos — doch wohl in dieser folge2. Horoi werden nicht zitiert, und von einer vorliterarischen chronik findet sich in der überlieferung keine spur. Der einzige sonst namentlich bekannte autor Περὶ Χίου, Zenis, gehört eher in hellenistische zeit als ins 4. jhdt, und es ist nicht zu sagen ob das buch eine volle geschichte der insel gab: das einzige fragment geht, wie das sammelzitat der τὰς ὑπὲρ τῆς Χίου συγγράψαντες ἱστορίας3 (wo der plural nicht viel besagt) auf die urzeit. In der Grossen Historie…

Zenis von Chios (393)

(137 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Ζῆνις, Ζηνᾶς, Ζηνῆς ist ein in Ionien nicht seltener kurzname; von dem letzten gibt es den genitiv Ζηνεῦς1), der vielleicht die variante erklärt. Seine zeit ist unbestimmbar, aber das 4. jhdt ist nicht unmöglich. Das einzige bruchstück möchte man nach Ion 392 F 1 verstehen: Z. hat an der vor-ionischen verbindung von Chios und Athen festgehalten, aber Ariadne durch Phaidra ersetzt, die als mutter von Theseussöhnen weniger schwierigkeiten machte.   FGrH 393 F 1BNJ Athen. 13, 77 p. 601 F: καὶ τὴν πρὸς ᾽Αθηναίους δ᾽ ἔχθραν διελύσατο Μίνως, καίπερ ἐπὶ θανάτωι παιδὸς…

Erxias (449)

(153 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Guter kurzname, wie der Erxion Anakreons (F 75 Diehl), bezeugt auch durch Archilochos 1); nicht mit dem Rhodier Ergias 2) zusammenzubringen.   FGrH 449 F 1BNJAthen. 13, 12 p. 561 F — 562 A: Σάμιοι δέ, ὥς φησιν ᾽Ερξίας ἐν Κολοφωνιακοῖς, γυμνάσιον ἀναθέντες τῶι ῎Ερωτι τὴν διὰ τοῦτον ἀγομένην ἑορτὴν ᾽Ελευθέρια προσηγόρευσαν ·δι᾽ ὃν θεὸν καὶ ᾽Αθηναῖοι ἐλευθερίας ἔτυχον, καὶ οἱ Πεισιστρατίδαι ἐκπεσόντες ἐπεχείρησαν διαβάλλειν πρῶτοι τὰς περὶ τὸν θεὸν τοῦτον πράξεις.1 Commentary F 1 Eros in den gymnasien ist häufig genug; aber der zusatz zeigt, dass der freiheit…

Menaichmos von Sikyon (131)

(1,711 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Zeit durch T 3 und Alex.-Geschichte genügend bestimmt; ἐπὶ τῶν διαδόχων nicht falsch, aber irreführend. die gleichsetzung mit dem künstler (T 2) ist nicht unbedingt sicher. die schriftstellerei ähn- lich der des Antikleides (140) und Duris (76). der zweifel (Pfister Rh.M. LXVIII 536, 1) an der durch T 4b gesicherten Alex.-Geschichte ist grundlos. die identifizierung (Diels Herm. XXXVI 79, 1) von Πυθικός, Σικυωνικά und ἀναγραφὴ ὴ ἐν Σικυῶνι ἀποκειμένη (Ps. Plut. De mus. 4; 8) unglaublich: die Σικυωνικά sind deutlich lokalgeschichte (F 1), deren indirekte be…

Abaris (34)

(827 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die schriften der wundermänner sind wahrscheinlich nur erfindung Lobons (Hiller Rh. Mus XXXIII 518. Croenert Χάριτες Leo dargebr. 123ff.). daß Dionys noch eine prosaschrift des Aristeas besaß, ist aus 35 T 2 nicht zu entnehmen. Commentary T 0 Die schriften der wundermänner sind wahrscheinlich nur erfindung Lobons (Hiller Rh. Mus XXXIII 518. Croenert Χάριτες Leo dargebr. 123ff.). daß Dionys noch eine prosaschrift des Aristeas besaß, ist aus 35 T 2 nicht zu entnehmen.   FGrH 34 T 1BNJ Suid. s. ῎Αβαρις · Σκύθης, Σεύθου υἱός. συνεγράψατο δὲ χρησμοὺς τοὺς καλουμένου…

Artemidoros von Askalon (698)

(45 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 698 T 1BNJ Steph. Byz. s.v. ᾽Ασκάλων · .... πολλοὶ δὲ ἐξ αὐτῆς κεχρη-ματίκασι .... ἱστορικοὶ ᾽Απολλώνιος (VI) καὶ ᾽Αρτεμίδωρος ὁ τὰ περὶ Βιθυ- νίας γεγραφὼς καὶ ἄλλοι. Jacoby, Felix (Berlin)

Dionysios von Milet (687)

(448 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 687 T 1BNJ Suda (Δ 1180) s.v. Διονύσιος Μιλήσιος· ἱστορικός. Τὰ μετὰ1Δαρεῖον ἐν βιβλίοις ε ̅· Περιήγησιν οἰκουμένης· Περσικὰ ᾽Ιάδι διαλέκτωι·2Τρωικῶν βιβλία γ ̅· Μυθικά (32 T 5)· Κύκλον ἱστορικὸν ἐν βιβλίοις ζ ̅ (15 T 2).   FGrH 687 T 2BNJ Suda s.v. ῾Εκαταῖος ῾Ηγησάνδρου Μιλήσιος (1 T 1)· γέγονε κατὰ τοὺς Δαρείου χρόνους τοῦ μετὰ Καμβύσην βασιλεύσαντος (521/0-486/5), ὅτε καὶ Διονύσιος ἦν ὁ Μιλήσιος, ἐπὶ τῆς ξε ὀλυμπιάδος (520/19).3   FGrH 687 F *1BNJSchol. Dionys. Thrac. (Gr. Gr. III) p. 183, 1 Hilgard: τῶν στοιχείων εὑρετὴν ἄλλοι τε καὶ ῎Εφορος ἐν δευτέρωι (70 F 105) Κάδμον φασίν· οἱ…

Leschides (172)

(157 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Es werden wohl Eumenes II und Attalos II sein. daß Leschides Εὐμένους πράξεις oder einen bestimmten krieg behandelt hat, ist nach Suidas' worten mindestens sehr wahrscheinlich (Christ-Schmid Gr. L.6 II 139; Bethe RE XII 2136 denkt an die Galliersiege). über Arrianos s. zu 153 F 15; ‘vereor ne duos diversos Arrianos in unum Suidas coniunxerit’ Meineke Anal. Alex. 371. dem Musaios möchte Powell Collect. Alex. 1925, 132 die zuerst von Wilamowitz Sber. Berl. Ak. 1918…

III. Aioler

(989 words)

Author(s): Jacoby, Felix
III. Aioler Die titel lauten Αἰολικά und Περὶ Αἰολέων, nicht Περὶ τῆς Αἰολίδος, wie man das kolonialgebiet gewöhnlich nennt1, und die (leider sehr spärlichen) zitate gehen auf Delphi, Kalydon, and die sog. äolische wande rung. Wenn man eines von Hellanikos' vielen ethnographisch-lokal geschichtlichen werken Αἰολικά betitelte2 und wenn Staphylos Περὶ Αἰολέων schreibt, so dürfen wir schliessen, dass sie nicht nur über die klein asiatische Aiolis handeln wollten, sondern über alle gebiete, wo nach ansicht der alten historiker (und nur auf sie kom…

Anhang zu Samothrake (548)

(5,013 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 548 F 1BNJDiodor 5, 47: ταύτην γὰρ τὴν νῆσον ἔνιοι μέν φασι τὸ αλαιὸν Σάμον ὀνομασθῆναι, τῆς δὲ νῦν Σάμου κτισθείσης διὰ τὴν ὁμωνυμίαν ἀπὸ τῆς παρακειμένης τῆι παλαιᾶι Σάμωι Θράικης Σαμοθράικην ὀνομασθῆναι. (2) ὤικησαν δ᾽ αὐτὴν αὐτόχθονες1ἄνθρωποι · διὸ καὶ περὶ τῶν πρώτων γενομένων παρ᾽ αὐτοῖς ἀνθρώπων καὶ ἡγεμόνων οὐδεὶς παραδέδοται λόγος. ἔνιοι δέ φασι τὸ παλαιὸν Σαόννησον καλουμένην διὰ τοὺς ἀποικισθέν-23τας ἔκ τε Σάμου καὶ Θράικης Σαμοθράικην ὀνομασθῆναι. (3) ἐσχήκασι δὲ παλαιὸν ἰδίαν διάλεκτον οἱ αὐτόχθονες, ἧς πολλὰ ἐν ταῖς θυσίαις μέχρι τοῦ νῦν τηρεῖται. (3a) οἱ δὲ Σαμ…

Pausanias von (Damaskos O.) Antiocheia (854)

(2,339 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 854 T 1BNJ Konstant. Porph. De Them. 1 p. 17: τὸ θέμα τὸ καλούμενον ᾽Αρμε νιακὸν οὐ κύριον ἔχει τὸ ὄνομα, οὐδὲ ἀρχαία τίς ἐστιν ἡ τούτου προσηγορία .... δοκῶδὲ εἰπεῖν ὅτι ἐπὶ ῾Ηρακλείου τοῦ βασιλέως (610/41) καὶ τῶν κάτω χρόνων τὴν τοιαύτην προσηγορίαν ἐκληρονόμησεν· οὄτε γὰρ Στράβων ὁ γεωγράφος τῆς τοιαύτης ὀνομασίας ἐμνήσθη … οὄτε Μένιππος ὁ τοὺς σταδιασμοὺς τῆς ὅλης οἰκουμένης ἀπογραψάμενος (V) οὄτε μὴν Σκύλαξ ὁ Καρυανδηνὸς (709 F 13) οὄτε Πα̣υσανίας ὁ Δαμασκηνὸς οὄτε ἄλλος1τις τῶν ἱστορίας γεγραφότων.   FGrH 854 F 1BNJ Steph. Byz. s.v. Δῶρος · πόλις Φοινίκης ...... τὸ ἐθνικὸν…

Aspasios von Tyros (793)

(51 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 793 T 1BNJSuda s.v. ᾽Ασπάσιος Τύριος · σοφιστὴς ἱστορικός. ἔγραψε Περὶ Τύρου καὶ τῶν ἐν αὐτῆι· ῾Ιστορίαν σύμμικτον ἐν βιβλίοις κ ̅· Περὶ τέχνης1ῥητορικῆς· καὶ ἄλλα. Notes^ back to text1. Τύρου Mue ἠπείρου o αὐτῆι· ῾Ιστορίαν dist. MueJacoby, Felix (Berlin)

Demetrios (777)

(144 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 777 F 1BNJSchol. Lykophr. Al. 444: δοιοὶ δὲ ῥείθρων Πυράμουπρὸς ἐκβολαῖς / αὐτοκτόνοις σφαγαῖσι Δηραίνου κύνες / δμηθέντες αἰχμάσουσι λοισθίαν βοὴν / πύργων ὑπὸ πτέρναισι Παμφύλου κόρης. / αἰπὺς δ᾽ ἁλιβρὼς ὄχμος ἐν μεταιχμίωι / Μάγαρσος ἁγνῶν ἠρίων σταθήσεται, / ὡς μὴ βλέπωσι1μηδὲ νερτέρων ἕδρας / δύντες, φόνωι λουθέντας ἀλλήλων τάφους] Μάγαρσος2δὲ πόλις Κιλικίας μέσον τοῦ τάφου Μόψου καὶ ᾽Αμφιλόχου, ἔνθα καὶ Μαγαρσίας3᾽Αθηνᾶς ἱερόν. Δημήτριος δὲ ἐν τῶι α ̅ Περὶ Παμφυλίας φησὶ θυγα-4τέρα Παμφύλου, ἀφ᾽ ἧς τὴν πόλιν ὀνομασθῆναι. Notes^ back to text1. μάγαρσος (cl. I; Dac): μάργα…

Lysanias von Mallos (426)

(576 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Ich sehe keinen grund zu zweifeln dass das wirklich ein buch über Eretria war, das freilich nicht von einem lokalen autor geschrieben ist. Seine zeit ist nicht zu bestimmen: zu den lokalhistorikern, die seit ca. 400 gegen Herodot polemisierten, gehört der verfasser kaum; und mit Ly- sanias von Kyrene, Eratosthenes' lehrer, hat er sicher nichts zu tun.   FGrH 426 F 1BNJPlutarch. De Herod. mal. 24 p. 861 A—D: ἐν δὲ τοῖς ἐφε ξῆς (Herodt. 5, 100/2) τὰ περὶ Σάρδεις διηγούμενος, ὡς ἐνῆν μάλιστα διέλυσε καὶ διελυμήνατο τὴν πρᾶξιν, ἃς μὲν ᾽Αθηναῖοι ναῦς ἐξέπεμψαν ῎Ιωσι τιμωροὺςἀποστᾶσ…

LXI. Phokis

(418 words)

Author(s): Jacoby, Felix
LXI. Phokis Ob es eine landesgeschichte von Phokis gegeben hat ist trotz Pausan. 10 zweifelhaft; ebenso ob Aristoteles neben der delphischen Politie eine solche der Phoker verfasst hat1. Wir kennen nur das spezialbuch Polemons mit dem bemerkenswerten nebentitel, der doch wohl vor allem die vielfach sehr engen beziehungen zwischen Phokis und Athen re flektiert2. Er stützt sich schwerlich allein auf die gründungslegende der phokischen stadt St(e)iris, deren geschichtlicher wert dahingestellt bleiben mag3: συγγένεια als politischer terminus ist in hellenistischer zeit…

Herophanes von Troizen (605)

(935 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 605 F 1BNJPausan. 2, 34, 4: τὰ μὲν δὴ Μέθανα ἰσθμός ἐστι τῆς Πελοποννή σου, ἐντὸς δὲ τοῦ ἰσθμοῦ τῆς Τροιζηνίων ὅμορός ἐστιν ῾Ερμιόνη. οἰκιστὴν δὲ1τῆς ἀρχαίας πόλεως ῾Ερμιονεις γενέσθαι φασὶν ῾Ερμίωνα Εὄρωπος. τὸν δὲ Εὄρωπα — ἦν γὰρ δὴ Φορωνέως — ῾Ηροφάνης ὁ Τροιζήνιος ἔφασκεν εἶναι νόθον· οὐ γὰρ δή ποτε ἐς ῎Αργον τὸν Νιόβηςθυγατριδοῦν ὄντα Φορωνέως τὴν ἐν ῎Αργει περιελθεῖν ἀρχήν,2παρόντος Φορωνεῖ γνησίου παιδός. (5) ἐγὼ δέ, εἰ καὶ γνήσιον ὄντα Εὄρωπα πρότερον τὸ χρεὼν ἢ Φορωνέα ἐπέλαβεν, εὖ οἶδα, ὡς οὐκ ἔμελλεν ὁ παῖς αὐτῶι Νιόβης παιδὶ ἴσα οἴσεσθαι, Διός γε εἶναι δοκοῦντι.3 Commentar…

Nikomedes von Akanthos (772)

(324 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 772 F 1BNJSchol. (MO) Eurip. Androm. 24: κἀγὼ (Andromache) δόμοις τοῖσδ᾽ ἄρσεν᾽ ἐντίκτω κόρον / πλαθεῖσ᾽ ᾽Αχιλλέως παιδί, δεσπότηι γ᾽ ἐμῶι] ἰδίως ἕνα φησὶ παῖδα γενέσθαι τῶι Νεοπτολέμωι, ἄλλων τρεῖς λεγόντων1Πύρρον, Μολοσσόν, Αἰακίδην καὶ Τρωάδα. Λυσίμαχος δὲ ἐν τῶι δευτέρωι2τῶν Νόστων (382 F 10 a) φησὶ Πρόξενον (703 F 2) <ἐν τῆι α ̅ τῶν ᾽Ηπειρωτι-3κῶν> καὶ τὸν ᾽Ακάνθιον Νικομήδην ἐν τοῖς Μακεδονικοῖς ἱστορεῖν4ἐκ μὲν ᾽Ανδρομάχης γενέσθαι τοὺς προειρημένους, ἐκ δὲ Λεωνάσσης τῆς5Κλεοδαίου ῎Αργον, Πέργαμον, Πάνδαρον, Δωριέα, Γένυον, †δανάην, Εὐρύλοχον.6φασὶ δὲ Πύρρωι μὲν…

Anhang zu Kypros (758)

(2,025 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 758 F 1aBNJSteph. Byz. s.v. Κύπρος ·.... <ἐκλήθη δὲ> ἀπὸ Κύπρου τῆς θυγατρὸς12Κινύρου· <ἢ τῆς Βύβλου καὶ ᾽Αφροδίτης, ὡς Φιλοστέφανος ἐν τῶι Περὶ νήσων (IV)3καὶ ῎Ιστρος ἐν ᾽Αποικίαις Αἰγυπτίων (334 F 45) ἱστόρησαν>· ἢ ἀπὸ τοῦ φυο-4μένου ἄνθους κύπρου. ᾽Αστύνομος (VI) δέ φησι Κρύπτον κεκλῆσθαι διὰ τὸ κρύπτεσθαι56πολλάκις ὑπὸ τῆς θαλάσσης· εἶτα Κύπρος. ἐκαλεῖτο δὲ καὶ Κεραστὶς (cf. 751 F 1)78ἀπὸ τοῦ πολλὰ ἄκρα ἔχειν καὶ Κεραστιὰς (?) καὶ ᾽Αμαθουσία καὶ Μηιονὶς καὶ Σφήκεια καὶ9᾽Ακαμαντίς.   FGrH 758 F 1bBNJPlin. N.H. 5, 129: Cyprum … quondam novem regnorum sedem. huius circuitum Timo…

Onesikritos von Astypalaia (134)

(11,428 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Vollständige Alexandergeschichte nicht unbedeutenden umfangs (F 1). zum titel (T 1; ungenau T 9), der nicht teilbezeichnung ist, aber vielleicht mit den anfangsworten übereinstimmte — vgl. Xenoph. Kyr. I 1, 6 ἡμεῖς μὲν δὴ ὡς ἄξιον ὄντα θαυμάζεσθαι τοῦτον τὸν ἄνδρα ἐσκεψάμεθα τίς ποτ᾿ ὢν γενεὰν καὶ ποίαν τινὰ φύσιν ἔχων καὶ ποίαι τινὶ παιδείαι παιδευθεὶς τοσοῦτον διήνεγκεν εἰς τὸ ἄρχειν ἀνθρώπων — vgl. außer der Kyrupaedie ( Cyri vita et disciplina Cic. Brut. 112) des Marsyas ᾿Αλεξάνδρου ᾿Αγωγή (135-136 T 1), Lysimachos Περὶ τῆς ᾿Αττάλου παιδείας (170), Nikolaos von Da…

Hieron (518)

(92 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 518 F 1BNJAnagraphe von Lindos B § 7: weihgeschenk des Rhesos(?)   FGrH 518 F 2BNJAnagraphe von Lindos B § 29: weihgeschenk des Amasis (nach 570).   FGrH 518 F 3BNJAnagraphe von Lindos B § 32: weihgeschenk des Artaphernes (490).   FGrH 518 F 4BNJAnagraphe von Lindos D § 1: erste epiphanie (490).   FGrH 518 F 5BNJAnagraphe von Lindos C § 35: weihung des Demos (359/38). Jacoby, Felix (Berlin)

Xenon (824)

(52 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 824 F 1BNJMacrob. Sat. 1, 9, 3: Xenon quoque primo Italicon 1 tradit Ianum in Italia primum dis templa fecisse et ritus instituisse sacro-2 rum. ideo eum in sacrificiis praefationem meruisse perpetuam. Notes^ back to text1. Xenon: Conon? Mue^ back to text2. dis v diis oJacoby, Felix (Berlin)

(Pseudo-)Demokritos von Abdera (263)

(2,935 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction An der unechtheit der von Thrasyllos ‘vermutlich als verdächtig besonders gestellten’ ὑπομνήματα [Vorsokr.5 II 92, 6; alles material ebd. 68[55]B 298 b ff.) ist nicht zu zweifeln. es sind pseudepigrapha auf den berühmten namen, sehr ähnlich gewissen fälschungen auf den des Pythagoras; und hier wie dort mit biographischer erfindung von reisen nach dem fernen osten und den ländern der weisheit verbunden. es ist nicht unmöglich, dass D auf seinen reisen ‘auch…

XXXIX. Kyme (Aiolis) (KymeAiolis)

(125 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XXXIX. Kyme (Aiolis) S. F Gr Hist II C p. 39; 61f. Zurückführung von scholien über kymae ische sitten und glossen auf Ephoros1, von dem allein wir ein spezial buch über Kyme kennen, ist doch unsicher. Man kann den Kymaeer Antidoros, der um 300 v. Chr. Περὶ ῾Ομήρου καὶ ῾Ησιόδου und eine nicht sehr kenntliche Λέξις schrieb2, nicht einfach ausschliessen. Auch Aristoteles hat wenigstens über die glosse τύραννος in der Πολ. Κυμαίων gehandelt3. Der auszug des Herakleides zeigt, dass er garnicht so wenige historische fakten über die stadt kannte. Notes^ back to text1. Latte Philologus 80, 1921,…

Laitos (-Mochos) (784)

(1,012 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 784 T 1BNJ Tatian. Ad Graec. 37 = Euseb. P.E. 10, 11, 10 (Euseb. P.E. 10, 11, 10): μετὰδὲ τοὺς Χαλδαίους τὰ Φοινίκων οὔτως ἔχει· γεγόνασι παρ᾽ αὐτοῖς ἄνδρες1τρεῖς Θεόδοτος, ῾Υψικράτης, Μῶχος· τούτων τὰς βίβλους εἰς ῾Ελληνίδα2κατέταξεν φωνὴν Λαῖτος ὁ καὶ τοὺς βίους τῶν φιλοσόφων ἐπ᾽ ἀκριβὲς πραγ-3ματευσάμενος. (Es folgt F 1).   FGrH 784 F 1aBNJ Tatian. Ad. Graec. 37 = Euseb. P.E. 10, 11, 11/2 (Euseb. P.E. 10, 11, 11/2): (T 1) ἐν δὴ ταῖς τῶν προειρημένων δηλοῦται ἱστορίαις κατά τινα τῶν βασιλέων4Εὐρώπης ἁρπαγὴ γέγονεν Μενελάου τε εἰς τὴν Φοινίκην ἄφιξις καὶ τὰ περὶ5Χείραμον, ὅστις Σολο…

Hermogenes von Smyrna (579)

(108 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 579 T 1BNJ Inschr. v. Smyrna CIG 331 = Kaibel Epigr. Gr. 305 (Kaibel Epigr. Gr. 305): ῾Ερμογένης Χαριδήμου ἰητρείην ἀναγράψας / ἑπτὰ ἐπὶ ἑβδομήκοντ᾽ ἔτεσιν καὶ ἴσαις ἐπὶ βύβλοις. // Συνέγραψε δὲ βιβλία ἰατρικὰ μὲν οβ, ἱστορικὰ δὲ1Περὶ Ζμύρνης αβ · Περὶ τῆς ῾Ομήρου σοφίας α ̅ · καὶ πατρίδος α ̅ · ᾽Ασίαςκτίσεων αβ · Εὐρώπης κτίσεων αβγδ · Νήσσων α ̅ · ᾽Ασίας σταδιασμῶν α ̅ · καὶ Εὐρώπης α ̅ · Στρατηγημάτων αβ · Πίναξ ῾Ρωμαίων καὶ Ζμυρναίων, δια δοχὴ κατὰ χρόνους. Notes^ back to text1. οβ : οζ Corsini, BoeckhJacoby, Felix (Berlin)
▲   Back to top   ▲