Search

Your search for 'dc_creator:( "Jacoby, Felix" ) OR dc_contributor:( "Jacoby, Felix" )' returned 963 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Eumachos von Neapel (178)

(97 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 178 F 1BNJ Athen. XII 37 p. 577 A: Εὄμαχος δὲ ὁ Νεαπολίτης ἐν τῆι δευτέραι τῶν Περὶ ᾽Αννίβαν ῾Ιστοριῶν ῾Ιερώνυμόν φησι τὸν τυραννή- σαντα Συρακοσίων ἀγαγέσθαι γυναῖκα τῶν ἐπ᾽ οἰκήματος προεστηκυιῶν1Πειθὼ ὄνομα καὶ ἀποδεῖξαι βασιλίδα.   FGrH 178 F 2BNJ Phlegon Mir. 18 (257 F 36): Εὄμαχος δέ φησιν ἐν Περιη- γήσει Καρχηδονίους περιταφρεύοντας τὴν ἰδίαν ἐπαρχίαν εὑρεῖν ὀρύσσοντας δύο σκελετοὺς ἐν σοροῖς κειμένους, ὧν τοῦ μὲν εἰκοσιτέσσαρας εἶναι πήχειςτὴν σύνθεσιν, τοῦ δὲ ἑτέρου εἰκοσιτρεῖς. Notes^ back to text1. <μίαν> τῶν KaibelJacoby, Felix (Berlin)

Lysimachos (621)

(759 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 621 T 1aBNJ Joseph. c. Ap. 1, 304: ἐπεισάξω δὲ τούτοις ( scil. Ma-1 netho und Chairemon) Λυσίμαχον, εἰληφότα μὲν τὴν αὐτὴν τοῖς προειρη μένοις ὑπόθεσιν τοῦ ψεύσματος περὶ τῶν λεπρῶν καὶ λελωβημένων, ὑπερπε παικότα δὲ τὴν ἐκείνων ἀπιθανότητα τοῖς πλάσμασι, δῆλος συντεθεικὼς κατὰ πολλὴν ἀπέχθειαν (F 1).   FGrH 621 T 1bBNJ Joseph. c. Ap. 2, 236: εἶτα Λυσίμαχοι καὶ Μόλωνες2 (728) καὶ τοιοῦτοί τινες ἄλλοι συγγραφεῖς, ἀδόκιμοι σοφισταί, μειρακίωνἀπατεῶνες, ὡς πάνυ ἡμᾶς φαυλοτάτους ἀνθρώπων λοιδοροῦσιν.   FGrH 621 T 2BNJ Kosmas Topogr. Christ. 12 p. 327, 11 Winstedt: οἱ δὲ τὰ Αἰγυπτιακ…

Demetrios (643)

(222 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 643 T 1BNJ Plin. N.H. 1, 36: opera mirabilia in terris: S phinx Aegyptia; pyramides; Pharos; labyrinthi … ex auctoribus … externis … Alexandro Polyhistore (273), Apione Plistonice (616) … Demetrio … s. 608 T 1.   FGrH 643 T 2BNJ Tertullian. Apol. 19, 6: s. 609 T 6b.   FGrH 643 F 1BNJ Athen. 15, 25 p. 680 AB: (Hellanikos 608a F 2) Δημήτριος δ᾽ ἐν τῶι Περὶ τῶν κατ᾽ Αἴγυπτον περὶ ῎Αβυδον πόλιν τὰς ἀκάνθας ταύτας εἶναί φησιν,1γράφων οὔτως·«ἔχει δὲ ὁ κάτω τόπος καὶ ἄκανθάν τινα δένδρον, ὃ τὸν καρπὸν φέρει στρογγύλον ἐπί τινων κλωνίων περιφερῶν. ἀνθεῖ δ᾽ οὗτος, ὅταν ὥρα ἦι…

Habron (der Exeget) von Athen (359)

(176 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Wahrscheinlich aus der gleichen familie, die im 2. und 1. jhdt v. Chr. mehr als einen exegeten gestellt hat 1) und wenigstens ungefähr aus der gleichen zeit wie Drakon, der verfasser von Περὶ γενῶν2). Trotz des vollen namens und der berufsbezeichunng ist keine sichere identifikation möglich, weil keiner der verschiedenen ῞Αβρωνες Καλλίου als schriftsteller oder exeget bezeugt ist. Es gibt keinen grund (denn die änderung des autor- namens in no. 360 ist keiner) mit Kirchner u.a. 3) in dem verfasser von Περὶ ἑορτῶν καὶ θυσιῶν gerade Habron II, den sohn des ταμίας στρατιω- …

LI. Megara

(958 words)

Author(s): Jacoby, Felix
LI. Megara Im grossen epos spielt Megara keine rolle und wird nicht einmal (wie doch Athen) im Schiffskatalog erwähnt1; dass es lokale poesie gegeben hat lässt sich nicht unbedingt bestreiten2 Die historische literatur be ginnt wahrscheinlich in der ersten hälfte des 4. jahrhunderts und reicht bis in den anfang des dritten3; dann hört sie auf wohl weil ‘Megara in der späteren zeit, vor allem seit den zerstörungen durch Poliorketes (307) und Gonatas (266) eine unbedeutende kleinstadt und sehr herunterge kommen war, ein oppidi cadaver, wie es Ser. Sulpicius in einem briefe an C…

Bion (89)

(438 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der titel Μοῦσαι ist nicht auf historisches beschränkt: Sueton. De gr. 6 Aurelius Opillius … philosophiam primo, deinde rhetoricam, novissime grammaticam docuit ...... composuitque variae eruditionis aliquot volumina, ex quibus novem unius corporis … scripsisse se ait ex numero divarum et appellatione (mehr bei Menagius zu Diog. L. IV 58; Hillscher Hom. lit. 1891, 359). da aber kein grund ist, an dem namen in F 1 zu zweifeln, handelt es sich um eine der vielen rhetorischen universalgeschichten, die i…

Anhang - Aethiopien (673)

(23,290 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 673 F *4BNJPlin. N.H. 7, 17: (Phylarchos 81 F 79) haud dissimile his genus Pharmacum in Aethiopia Dalion, quorum sudor tabem contactis cor-1 poribus adferat.2   FGrH 673 F 1BNJ Diodor. 3, 11: περὶ δὲ τῶν συγγραφέων ἡμῖν διοριστέον, ὅτι πολλοὶ συγγεγράφασι περί τε τῆς Αἰγύπτου καὶ τῆς Αἰθιοπίας, ὧν οἱ μὲν ψευδεῖ φήμηι πεπιστευκότες, οἱ δὲ παρ᾽ ἑαυτῶν πολλὰ τῆς ψυχαγωγίας ἕνεκα πεπλακότες, δικαίως ἂν ἀπιστοῖντο. (2) ᾽Αγαθαρχίδης μὲν γὰρ ὁ Κνί διος ἐν τῆι δευτέραι βίβλωι Τῶν περὶ τὴν ᾽Ασίαν (86 F 1) καὶ ὁ τὰς Γεω-γραφίας συνταξάμενος ᾽Αρτεμίδωρος ὁ ᾽Εφέσιος κατὰ τὴν ὀγδόην βίβλον (V) καί τ…

Melanthios <von Athen> (326)

(4,365 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction This Atthis is so little known that Lenz-Siebelis and C. Mueller al- together forgot the author in their collection of the Atthidographers. The book about Eleusis proves that he was an Athenian. We cannot determine his time more precisely than by stating that he published his Atthis certainly later than Kleidemos, the first Atthidographer 1), and almost certainly earlier than Istros. If Krateros actually took the document concerning Diagoras 2) from the special book on Eleusis (quite a credible supposition 3)) we may date Melanthios roughly between 350 and 270 B.C. 4): he …

Heropythos <von Kolophon> (448)

(709 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der auch für Samos, Ephesos, und anderwärts belegte und inschrift- lich gesicherte 1) name ist bei Plutarch Kimon 9, 4 in ῾Ηρόφυτος korrum- piert, bei Polyaen. Strat. 7, 23, 2 in Πρόφυτος2), und bei den Paroemio- graphen (in anderer weise) zu ῾Ηρόδοτος3). Der titel weist auf vorhelle- nistische zeit, und die wahrscheinliche benutzung durch Kallimachos und Philostephanos bestätigt das 4). Aber weder hier noch sonst 5) soll man die horographen mit geschichtlich bekannten persönlichkeiten aus der zeit der Perserkriege und des Attische…

Anhang zu Libyen (764)

(2,341 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 764 F 1BNJAelian. N.A. 17, 6: Θεοκλῆς δὲ ἐν τῆι τετάρτηι περὶ τὴν Σύρτιν λέγει γίνεσθαι κήτη τριήρων μείζονα.   FGrH 764 F 2BNJ Plin. N.H. 37, 38 (1, 37): Theomenes Syrtim iuxta Magnam hortum1 Hesperidon esse et stagnum Electrum; ibi arbores populos, quarum e ca-234 cuminibus in stagnum cadat (der bernstein), colligi autem ab virginibus Hesperidum.   FGrH 764 F 3BNJ Plin. N.H. 37, 37 (1, 37): (Theochrestus 761 F 2) Asarubas tradit5 iuxta Atlanticum mare esse lacum Cephisida, quem Mauri vocent Electrum;6 hunc sole excalfactum e limo reddere electrum fluitans.7   FGrH 764 F 4BNJSchol. A…

Aristomenes von Athen (364)

(509 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die einreihung ist (wie bei Andron no. 360) zweifelhaft, weil ᾿Αθήνησιν im titel fehlt, und das (freilich nicht sehr sichere) F 2 1) ein arkadisches fest erwähnt. Weder die herkunft noch der kosename Attikoperdix entscheiden unbedingt für ein buch über athenische kultpraxis. Wegen des seltenen titels ῾Ιερουργίαι ist die vermutung von Bernays 2) anspre- chend, dass Porphyrios De abst, 2, 19 = 368 F 5 in dem anonymen zitat der Περὶ τῶν ἱερουργιῶν γεγραφότες καὶ θυσιῶν A., den verfasser des letzten umfassenden buches über opferpraxis, im auge hat; und dann…

Aratos von Knidos (642)

(46 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 642 T 1BNJ Achilles Vit. Arat. 7 p. 79, 12 Maass: καὶ ἄλλοι δὲ πολ λοὶ γεγόνασιν ῎Αρατοι ἄνδρες ἐλλόγιμοι, ἱστοριογράφοι, ὥσπερ ὁ Κνίδιος, οὗφέρονται Αἰγυπτιακὰ ἱστορικὰ συγγράμματα. Jacoby, Felix (Berlin)

Hippias von Elis (6)

(1,354 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Hierher gestellt wegen T 3 und weil die titel der in betracht kommenden schriften mit denen des Hellanikos und Damastes sich berühren. die bedeutung H.s in der mythographie ist gering. aufgenommen sind nur die bruchstücke historischen, geographischen, biographischen inhalts. im übrigen s. Diels Vorsokrat.3 79.   FGrH 6 T 1BNJ Suid. s. ῾Ιππίας · Διοπείθους ᾽Ηλεῖος· σοφιστὴς καὶ φιλόσοφος· μαθητὴς ῾Ηγησιδάμου, ὃς τέλος ὡρίζετο τὴν αὐτάρκειαν. ἔγραψε πολλά.   FGrH 6 T 2BNJ Platon Hipp. min. 368 B-D: ἔφησθα δὲ ἀφικέσθαι ποτὲ εἰς ᾽Ολυμπίαν ἃ εἶχες περὶ τὸ σῶμα ἅπ…

ΑΝΑΓΡΑΦΑΙ (610)

(2,596 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 610 F 1BNJ Synkell. p. 171; 180; 190; 1 195; 204; 233; 278: Θηβαίων βασιλεῖς. ᾽Απολλόδωρος χρονικὸς (244 F 85) ἄλλην Αἰγυπτίων τῶν Θηβαίων λεγομένων βασιλείαν ἀνεγράψατο βασιλέων λη, ἐτῶν αος, ἥτις ἥρξατο μὲν τῶι β̣ ἔτει τοῦ κόσμου, ἔληξε δὲ εἰς τὸ †γμε ἔτος τοῦ κόσμου, ὧν τὴν γνῶσιν, φησὶν ὁ ᾽Ερατοσθένης2 (241 F 48), λαβὼν <ἐν> Αἰγυπτιακοῖς ὑπομνήμασι<σὺν> καὶ ὀνό-3μασι κατὰ πρόσταξιν βασιλικὴν τῆι ῾Ελλάδι φωνῆι παρέφρασεν οὔτως·4Θηβαίων βασιλέων τῶν μετὰ [α]ρκδ ἔτη τῆς διασπορᾶς5λη βασιλειῶν.6   α ̅ ἐβασίλευσε Μήνης †Θινίτης Θηβαῖος, ὃ ἑρμηνεύεται αἰώνιος, <ὃς>7   ἐβασίλευσεν …

IV. Aitoler

(263 words)

Author(s): Jacoby, Felix
IV. Aitoler Aetolien hat wirklich dauernd zu den geistig zurückgebliebensten landschaften gehört und nicht einmal in der zeit des bundes (für dessen verfassung sich Aristoteles interessiert) eine landesgeschichte von der art produziert wie sie in Messenien und Achaia entstanden sind. Ge schrieben haben über das land nur fremde1; Nikandros' buch oder bücher stammen vielleicht erst aus der zeit, in der der bund auch seine politische bedeutung verloren hatte2. Trotz einer reihe von fragmenten sind diese einzigen Aitolika nicht recht fassbar: es ist fraglich, ob sie ein ep…

Hannibal (181)

(105 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Politische denkschrift, deren absicht klar ist (s. E Meyer Sber. Berl. Ak. 1916, 1093, 3). über Volso in Asien s. Mommsen RG I 742f.; Niese Gesch. d. Maked. Staat. II 750ff.   FGrH 181 F 1BNJ Cornel. Nepos Hann. 13, 2: atque hic tantus vir tantisque bellis districtus nonnihil temporis tribuit litteris. namque aliquot eius libri sunt, Graeco sermone confecti; in iis ad Rhodios de Cn. Manlii Volsonis in Asia rebus gestis1 (189—188 a. Chr.). Notes^ back to text1. iis R his rell C M Manlii om R Volsonis u Volsonis A B P R Valonis MJacoby, Felix (Berlin)

Anhang zu Indien (721)

(3,928 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 721 F 1BNJStrabon 1, 2, 35 p. 43: Θεόπομπος (115 F 381) δὲ ἐξομολογεῖται,1φήσας ὅτι καὶ μύθους ἐν ταῖς ἱστορίαις ἐρεῖ κρεῖττον ἢ ὡς ῾Ηρόδοτος καὶ Κτη σίας (688) καὶ ῾Ελλάνικος (4) καὶ οἱ τὰ ᾽Ινδικὰ συγγράψαντες.   FGrH 721 F 2BNJStrabon 2, 1, 9 p. 70 (̣ Eratosthenes): ἅπαντες μὲν τοίνυν οἱ περὶ τῆς ᾽Ινδικῆς γράψαντες ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ψευδολόγοι γεγόνασι, καθ᾽ ὑπερβολὴν δὲ Δηίμαχος (716 T 1)· τὰ δὲ δεύτερα λέγει Μεγασθένης (715 T 6). ᾽Ονησίκρι-τος (134) δὲ καὶ Νέαρχος (133) καὶ ἄλλοι τοιοῦτοι παραψελλίζοντες ἥδη …. Πατροκλῆς (712) δὲ ἥκιστα τοιοῦτος· καὶ οἱ ἄλλοι δὲ μάρτυρες οὐκ ἀπίθ…

Agathokles von Kyzikos (der Babylonier) (472)

(2,689 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction A. heisst bei Athenaios bald Kyzikener, bald Babylonier 1), und als Babylonier zitieren ihn auch die Hesiodscholien 2). Das verweist ihn ohne weiteres in hellenistische zeit, da Βαβυλώνιος nur den bürger oder bewohner von Seleukeia am Tigris bezeichnen kann 3). Die fragmente bestätigen: A. hat im dritten buch über Alexandreia gehandelt und in dem geschichtlichen werk noch von Hamilkars belagerung von Syrakus 310/9 v. Chr. gesprochen 4). Genauer lässt sich seine zeit auf das zweite drittel des 3. jhdts bestimmen, wenn er schüler des spätestens c…

Tellis (61)

(128 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 61 T 1BNJ Ptolem. Chenn. b. Phot. Bibl. 190 p. 151 a 6: ὅτι τελευτήσαντος Δημητρίου τοῦ Σκηψίου τὸ βιβλίον Τέλλιδος πρὸς τῆι κεφαλῆι αὐτοῦ εὑρέθη.   FGrH 61 F 1aBNJ Eustath. Hom. Od. λ 538 p. 1696, 51: Τέλλις δὲ ἱστορεῖ Πενθεσίλειαν1ἀνελεῖν τὸν ᾽Αχιλλέα, αἰτησαμένης δὲ Θέτιδος τὸν Δία ἀναστῆναι αὐτὸν καὶ ἀντανε- λεῖν ἐκείνην. ῎Αρεα δὲ πατέρα Πενθεσιλείας δίκην λαχεῖν Θέτιδι· κριτὴν δὲ γενό-μενον Ποσειδῶνα κατακρῖναι ῎Αρην.   FGrH 61 F 1bBNJ Phot. Bibl. 190 p. 151 b 29: τὸ δὲ ς ̅ βιβλίον (sc. Πτολεμαίου) κεφάλαια περιέχει τάδε· ὡς ᾽Αχιλλεὺς ὑπὸ Πενθεσιλείας ἀναιρεθείς, δεηθεί…

Marmor Parium (239)

(24,018 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die Chronographie ist trotz einer starken formellen ähnlichkeit in der äußeren anlage (662, 30ff.) scharf zu scheiden von der Horographie. die lokale historie (zu ihr jetzt Laqueur RE XIII 1083ff.), die die form des jahrbuchs hat, die ‘Chronik’, bleibt, soweit sie auch inhaltlich über die grenzen der stadt hinausgreifen mag, immer lokal gebunden, nicht nur durch den ausgangs- und blickpunkt ihrer verfasser, sondern vor allem durch die datierung nach den …

Philippos von Theangela (741)

(364 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 741 F 1BNJStrabon 14, 2, 28 p. 662: (diskussion von Καρῶν βαρβαροφώνων Il.Β 867) οὐδέ γε ὅτι τραχυτάτη ἡ γλῶττα τῶν Καρῶν· οὐ12γάρ ἐστιν, ἀλλὰ καὶ πλεῖστα ῾Ελληνικὰ ὀνόματα ἔχει καταμεμιγμένα, ὥς φησι Φίλιππος ὁ τὰ Καρικὰ γράψας.   FGrH 741 F 2BNJAthen. 6, 101 p. 271 B: Φίλιππος ὁ Θεαγγελεὺς ἐν τῶι Περὶ Καρῶν καὶ Λελέγων συγγράμματι καταλέξας τοὺς Λακεδαι μονίων εἵλωτας καὶ τοὺς Θετταλικοὺς πενέστας καὶ Κᾶράς φησι τοῖς Λέλεξιν ὡς οἰκέταις χρήσασθαι πάλαι τε καὶ νῦν.   FGrH 741 F 3BNJSchol. Eurip. Rhes. 509: κακῶι δὲ μερμέρωι] μήποτε πρὸς τὸχεῖρον μετέστραπται ἀπὸ τοῦ τερμέρου, ἵν᾽…

Epimenides von Kreta (457)

(17,921 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der ‘Kreter’ E. 2) muss — und dann in vollem umfang — aufgenom- men werden wegen der rolle, die sein name in der tradition über Kreta spielt: die prosaischen Kretika scheinen in der göttergeschichte — die sich in ihrer ausführlichkeit und tendenz nur mit den Aigyptiaka des Heka- taios von Abdera 3) vergleichen lässt, und nicht jünger su sein braucht als diese — weitgehend unter dem einfluss des ‘theologen’ E. und seiner epischen Theogonie 4) zu stehen; die kompilation Diodors 468 F 1 stellt ihn als quelle neben die historiker; und sehr wahrscheinlich ist s…

Anonymos (Pseudo-Eupolemos) (724)

(738 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 724 F 1BNJEuseb. P.E. 9, 17: ταῦτα ὁ ᾽Ιώσηπος ( A.J. 1, 158 ff. ̣ 737 F 2). συνάιδει δὲ τούτοις καὶ ὁ Πολυίστωρ ᾽Αλέξανδρος (273 F 19a) …, ὃς ἐν τῆι Περὶ ᾽Ιουδαίων συντάξει τὰ κατὰ τὸν ᾽Αβραὰμ τοῦτον ἱστορεῖ κατὰ λέξιν τὸν τρόπον· (2) Εὐπόλεμος δὲ ἐν τῶι Περὶ ᾽Ιουδαίων τῆς ᾽Ασσυρίας1φησὶ πόλιν Βαβυλῶνα πρῶτον μὲν κτισθῆναι ὑπὸ τῶν διασωθέντων ἐκ τοῦ2κατακλυσμοῦ. εἶναι δὲ αὐτοὺς γίγαντας, οἰκοδομεῖν δὲ τὸν ἱστορούμενον πύργον· πεσόντος δὲ τούτου ὑπὸ τῆς τοῦ θεοῦ ἐνεργείας, τοὺς γίγαντας δια σπαρῆναι καθ᾽ ὅλην τὴν γῆν. (3) δεκάτηι δὲ γενεᾶι φησὶν ἐν πόλει τῆς Βαβυ-3λωνίας Καμαρίνηι, ἥν τ…

Phaennos (525)

(28 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 525 F 1BNJAnagraphe von Lindos B § 5: weihgeschenk des Herakles. Jacoby, Felix (Berlin)

Aristippos (317)

(809 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Als term. ante gibt F 3 Apollodors Περὶ θεῶν1) (nach 133 v. Chr.), als term. post F 1 die zeit des Ptolemaios I (323-285 v. Chr.). Es ist möglich, dass A. schon Ariaithos benutzt hat 2), sodass er vielleicht erst in der zweiten hälfte des 2. jhdts v. Chr. geschrieben hat. Identifika- tion mit einem der beiden Kyrenaeer kommt nicht in frage; der name ist auch in Arkadien häufig 3). Ein gewisses ansehen des werkes, das min- destens zwei bücher umfasste, beweist die aufnahme in die ῾Ομώνυμοι des Demetrios Magnes.   FGrH 317 T 1BNJ Diog. Laert. 2, 83: γεγόνασι δ᾽ ᾽Αρίστιπποι τέσσαρες·περ…

Olympichos von Samos (537)

(147 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Sicher nur der t. ante ca. 200 v. Chr., da die vier samischen schrift- steller im rhodischen schiedsspruch in verschiedener folge aufgezählt werden 1). Mir ist das 3. jhdt wahrscheinlicher als das 4., weil man auch in jenem samische bücher erwartet, und weil die Prienenser doch wohl auch moderne autoren angeführt haben werden, um zu beweisen dass die überlieferung im ganzen umfang zu ihren gunsten sprach.   FGrH 537 F 1BNJClem. Al. Protr. 4, 47, 2: τὸ δὲ ἐν Σάμωι τῆς ῞Ηρας ξό- ανον Σμίλιδι τῶι Εὐκλείδου πεποιῆσθαι ᾽Ολύμπιχος ἐν Σαμιακοῖς ἱστορεῖ.1 Commentary F 1 S. zu 536 F 3.   FGr…

Stesikleides (Ktesikles) von Athen (245)

(694 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die ganz unbeachtet gebliebene gleichsetzung von Stesikleides und Ktesikles (v. Wilamowitz Ph. U. IV 335, 20) liegt doch sehr nahe. fraglich nur, ob Diogenes oder Athenaios die richtige namensform hat. für diesen spricht die korruptel Στησικλῆς aus Κτησικλῆς Xenoph. Hell. VI 2, 10, für jenen der genauere buchtitel gegenüber der gattungsbe- zeichnung Χρονικά (F 1; Χρόνοι F 2) und die größere seltenheit des namens (Pros. Att. nennt nur diesen einen St, aber 4 Κτησικλείδεις und 14 Κτησικλεῖς ). entscheidung erscheint unmöglich. eine chronik, deren dritte…

Arrianos von Nikomedeia (156)

(35,484 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die inzwischen erschienene fragmentsammlung von Roos (Flavii Arriani quae exstant omnia II 1928) konnte leider nicht mehr benutzt werden.   FGrH 156 T 1BNJ Suid. s. ᾽Αρριανός · Νικομηδεύς· φιλόσοφος ᾽Επικτήτειος, ὁ ἐπικλη- θεὶς νέος Ξενοφῶν. ἦν δὲ ἐν ῾Ρώμηι ἐπὶ ᾽Αδριανοῦ καὶ Μάρκου καὶ ᾽Αντωνίνου1τῶν βασιλέων, καὶ ἀξιωμάτων μεταλαβὼν καὶ μέχρις αὐτοῦ τοῦ ὑπατεῦσαι, καθά φησιν ῾Ελικώνιος, διὰ τὴν τῆς παιδείας δεξιότητα. ἔγραψε δὲ βιβλία παμπληθῆ. Commentary T 1 Νικομηδεύς] die ehrung eines Λύ(κιος) oder Αὖ(λος) Φλαούιος ᾽Αρριανός von Nikomedia s. II/III p. Chr.…

Anhang zu Parther (782)

(1,540 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 782 F 1BNJ Moses von Khoren Hist. Arm. 2, 69: .... on voit que les Parthes,1 depuis le commencement de leur empire jusque à sa chute, ont eu des rapports avec les Romains, tant#^o;t comme tributaires, tant#^o;t comme belligérants, ainsi que le racontent Paléphatos (44 F 5), Porphyre (260 F 25), Philémon (V), et beaucoup d'autres écri- vains. Mais nous ne parlerons que d'après le livre apporté par Khorohpoud sous le nom de Barsouma (695 T 1)..........   FGrH 782 F 2BNJ Cassius Dio 40, 15, 1 (a. 54a): περὶ μὲν οὖν τοῦ τε γένους καὶ τῆς χώρας τῆς τε ἰδιότητος τῶν ἐπιτηδευμάτων αὐτῶν ( scil.τῶν Πά…

Kleitonymos (292)

(674 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Anhalt der erfindung unbestimmbar.   FGrH 292 F 1BNJ[Plut.] Parall. min. 10B: ῾Ρωμαῖοι πρὸς Λατίνους πολεμοῦντες ἐχειροτόνησαν στρατηγὸν Πόπλιον Δέκιον. νεανίσκος δέ τις τῶν ἐπισήμων πένης τοὄνομα1Κάσσιος Βροῦτος ἐπὶ ῥητῶι μισθῶι νυκτὸς τὰς πύλας ἀνοῖξαι ἐβουλήθη· φωραθεὶς δ᾽ εἰς ναὸν2ἔφυγεν ᾽Αθηνᾶς Αὐξιλιαρίας. Κάσσιος δὲ Σίγνιφερ ὁ πατὴρ αὐτοῦ κατέκλεισε, καὶ λιμῶι3διέφθειρε, καὶ ἄταφον ἔρριψεν, ὡς Κλειτώνυμος ἐν ** ᾽Ιταλικῶν.4   FGrH 292 F 2BNJ[Plut.] Parall. min. 21B: ἐν Συβάρει πόλει τῆς ᾽Ιταλίας νέος περίβλεπτοςτὸ κάλλος Αἰμίλιος φιλοκύνηγος ἦν· ἡ δ…

Eretes(?) (242)

(275 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Name korrupt. Varro hat ihn zitiert, und nach den mit ihm ge- nannten gehört er spätestens in (früh)hellenistische zeit, während F 2, wenn es dem gleichen gehört, eher auf spätere zeit (vgl. Thrasyllos) führen möchte (vgl. p. 709, 37). mit Laqueurs hinweis (Herm. XLII 1907, 520, 2) auf das ‘zwanzigjährige intervall zwischen seiner troischen aera und der des Ps. Herodotos 1270/69’ vermag ich nichts anzufangen (vgl. zu Ephor. 70 F 223). zwischen E.s und Sosibios' epoche liegen 120 jahre, zwischen ihr und der Heraklidenrückkehr nach Ephoros …

ΕΥΠΑΤΡΙΔΩΝ ΠΑΤΡΙΑ (356)

(150 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 356 F 1BNJAthen. 9, 78 p. 409 F — 410 B: ἐκάλουν δ᾽ ἀπόνιπτρον τὸ ἀπό-1νιμμα τῶν χειρῶν καὶ τῶν ποδῶν· ᾽Αριστοφάνης (Ach. 616) … ἴσως δὲ καὶ τὴν λεκάνην οὔτως ἔλεγον, ἐν ὧι τρόπωι καὶ χειρόνιπτρον. ἰδίως δὲ καλεῖταιπαρ᾽ ᾽Αθηναίοις ἀπόνιμμα ἐπὶ τῶν εἰς τιμὴν τοῖς νεκροῖς γινομένων καὶ ἐπὶ τῶν τοὺς ἐναγεῖς καθαιρόντων, ὡς καὶ Κλείδημος ἐν τῶι ἐπιγραφομένωι ᾽Εξη γητικῶι (323 F 14) … παρέθετο ταῦτα καὶ Δωρόθεος, φάσκων καὶ ἐν τοῖς τῶν εὐπατριδῶν πατρίοις τάδε γεγράφθαι περὶ τῆς τῶν 2 ἱκετῶν καθάρσεως· «ἔπειτα ἀπονιψάμενος αὐτὸς καὶ οἱ ἄλλοιοἱ σπλαγχνεύοντες, ὔδωρ λαβὼν κάθαιρε· ἀπόνι…

Nikanor (146)

(588 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Wohl noch hellenistische zeit, da älter als Varro (F 1 b). gleich- setzung mit einem der vielen träger des namens — wir kennen neun allein in Alexanders zeit — ist unmöglich. C Muellers hinweis auf den Miezaeer — Steph. Byz. s. Μιέλα πόλις Μακεδονίας ..... τὸ ἐθνικὸν Μιεζεὺς καὶ Μιεζαῖος οὕτως γὰρ χρηματίζει Νικάνωρ, καθὰ Λούκιος (Xylander καθα- λούμιος Steph.); Berve Alex.-Reich II 276 no. 557 möchte in ihm den Stagiriten, späteren schwiegersohn des Aristoteles sehen, der vielleicht als ‘mitschüler des Alexander bei Aristot…

Philistides (11)

(714 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Sind die Συγγενικά im sinne von Androns buchtitel (10 F 2. 3) oder von Aristophanes' Συγγενικὰ ὀνόματα , Zenophanes' Συγγενικός (Athen. X 424 C) u. ä. zu verstehen? der inhalt von F 1 spricht für die zweite eventualität, die zusammen- stellung mit älteren historikern F 2. 3 für die erstere. freilich kann man zweifeln, ob F 2—3 (4) dem gleichen autor gehören. die heimatsbezeichnung Μαλλώτης bleibt besser bei seite; sie wird zu Krates gehören.   FGrH 11 T 1BNJ Plin. NH I 4: continentur situus, geniea … (s. 20) Creta … (s. 36) in- sularum in mari Atlantico … ex auctoribus … exte…

Damokritos (730)

(85 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 730 F 1BNJ Suda s.v. Δαμόκριτος · ἱστορικός· Τακτικὰ ἐν βιβλίοις β ̅·12Περὶ ᾽Ιουδαίων, ἐν ὧι φησιν ὅτι χρυσῆν ὄνου κεφαλὴν προσεκύνουν, καὶ κατὰ3ἑπταετίαν ξένον ἀγρεύοντες προσέφερον, καὶ κατὰ λεπτὰ τὰς σάρκας διέξαινον,4καὶ οὔτως ἀνήιρουν. Notes^ back to text1. Suda s. v. ᾽Ιούδας καὶ ᾽Ιουδαῖος ̣ Sud2 (om. F i. mg. V)^ back to text2. Δημόκριτος Sud2 (GI)^ back to text3. περὶ τῶν ἰουδ. V περὶ ἰουδαίους Sud2 (GI; comp. MV) περὶ ᾽Ιουδαίων· Αἰθιοπικὴν ἱστορίαν καὶ ἄλλα Eudok^ back to text4. ἑπταετίαν: τριετίαν Sud2καὶ om. Sud2 (GVM)Jacoby, Felix (Berlin)

Antiochianos (207)

(103 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 207 F 1BNJ Lukian. Quom. hist. conscr. 30: εἷς δέ τις βέλτιστος ἅπαντα ἐξ ἀρχῆς ἐς τέλος τὰ πεπραγμένα, ὅσα ἐν ᾽Αρμενίαι, ὅσα ἐν Συρίαι, ὅσα ἐν Μεσοποταμίαι τὰ ἐπὶ τῶι Τίγρητι, τὰ ἐν Μηδίαι, πεντακοσίοις οὐδ᾽ ὅλοιςἔπεσι περιλαβὼν συνέτριψε καὶ τοῦτο ποιήσας ἱστορίαν συγγεγραφέναι φησί. τὴν μέντοι ἐπιγραφὴν ὀλίγου δεῖν μακροτέραν τοῦ βιβλίου ἐπέγραψεν·«᾽Αντιοχιανοῦ τοῦ ᾽Απόλλωνος ἱερονίκου» — δόλιχον γάρ που1οἶμαι ἐν παισὶ νενίκηκε — «τῶν ἐν ᾽Αρμενίαι καὶ Μεσοποταμίαι2καὶ ἐν Μηδίαι νῦν ῾Ρωμαίοις πραχθέντων ἀφήγησις.» Notes^ back to text1. ἀντιοχειανοῦ Φ ἱεροανίκου Φ ^ …

Aristippos von Kyrene (759)

(79 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 759 T 1BNJ Diog. Laert. 2, 83: γεγόνασι δ᾽ ᾽Αρίστιπποι τέσσαρες· περὶ οὗ τε ὁ λόγος καὶ δεύτερος ὁ τὰ περὶ ᾽Αρκαδίας γεγραφώς (317 T 1)· τρίτος ὁ μητροδίδακτος, θυγατριδοῦς τοῦ πρώτου· τέταρτος ὁ ἐκ τῆς νεωτέρας ᾽Ακα δημίας. τοῦ δὲ Κυρηναικοῦ φιλοσόφου φέρεται βιβλία τρία μὲν ἱστορίας τῶν κατὰ Λιβύην, ἀπεσταλμένα Διονυσίωι, ἓν δὲ ἐν ὧιδιάλογοι πέντε καὶ εἴκοσιν ..... Jacoby, Felix (Berlin)

Theopompos von Chios (115)

(58,460 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Theopompi Chii Fragmenta coll. Wichers Leyden 1829; Hellenica Oxyrhynchia cum Theopompi et Cratippi fragmentis rec. Grenfell- Hunt Oxford <1909>; E Meyer Theopomps Hellenika Halle 1909; Schranz Theopomps Philippika, diss. Freiburg i. B. 1912.   FGrH 115 T 1BNJ Suid. s. Θεόπομπος Χῖος ῥήτωρ · υἱὸς Δαμασιστράτου· γεγονὼς1τοῖς χρόνοις κατὰ τὴν ἀναρχίαν ᾽Αθηναίων (404/3), ἐπὶ τῆς ἐνενηκοστῆς2τρίτης ὀλυμπιάδος (408/5), ὅτε καὶ ῎Εφορος (70 T 1). ᾽Ισοκράτους ἀκουστὴςἅμα ᾽Εφόρωι (T 5). ἔγραψεν ᾽Επιτομὴν τῶν ῾Ηροδότου ῾Ιστοριῶν ἐν βι- βλίοις β ̅· Φιλιππικὰ ἐν βιβλίοις οβ· …

Menekles von Barka (270)

(3,130 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Trotz der häufigkeit des namens ist es hier einmal wahrscheinlicher die 4 bücher dem gleichen verfasser zu geben, statt die ‘Libyschen Ge- schichten’ (Susemihl Gr.L. 2, 391) der das buch über Athen (Hans- lick RE XV 796 nr. 1—2; urteilslos und ohne literaturkenntnis) abzu- trennen. einem Barkaier (F 9) wird man ‘Libysche Geschichten’ gern zutrauen. mit ihnen berührt sich die Συναγωγή (F 7; s. dort zum titel) wenn nicht inhaltlich so im sammelcharakter. F 9 (aus einer biogra- phisch-empfehlenden vorrede?) scheint M der eigentliche zeuge, Andron vermittler oder zusat…

Stesimbrotos von Thasos (107)

(5,547 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Von beruf rhapsode und im sinne der zeit Homerphilologe (T 3—5), der auch in Athen gewirkt hat (T 2—4); wenn T 2 mit ἑωρακὼς αὐτὸν ein selbstzeugnis wiederholt (und der gegensatz gegen die ungefähre zeitangabe T 1 macht das wahrscheinlich), schon in den 30er jahren (s. auch zu F 8—9). damit verträgt sich das schülerverhältnis sowohl des Nikeratos (T 4), der 410/9 trierarch war (Pros. Att. 10741), wie das des Antimachos zu ihm (T 5; vgl. F 21; 22), an dem zu zweifeln kein anlaß ist, und die folge der namen F 21 (vgl. T 4; F 23). es ist also nicht unmöglich, daß ‘er zu den emigr…

Ptolemaios VIII Euergetes II (234)

(2,190 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Im eigenen namen erzählen F 1; 6; 9; 10. aber auch der rest — F 2; 4 über Alexandreia und Ptolemaier; F 3 und 7/8 über zeit- genössische herrscher — läßt ohne weiteres beziehungen auf die person des königs zu. trotz der geringen zahl der fragmente wird man also in den ῾Υπομνήματα nicht ein miszellanwerk sehen, in dem die exzerpte durch selbsterlebtes vermehrt waren, sondern wirkliche memoiren. dafür, daß die einzelheiten an dem chronologischen faden von Pt.s bewegtem leben aufgereiht waren, spricht die behandl…

Theodoros (von Rhodos ?) (230)

(185 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der wortlaut führt eher auf eine taktische schrift, als auf memoi- ren. Diog. L. II 104 hat unter seinen 20 Θεόδωροι keinen Rhodier, wohl aber einen Θ. Συρακόσιος Περὶ τακτικῶν γεγραφώς . C. Mueller vermutet verwechselung mit dem Rhodier Theodotas, durch dessen strategema Antiochos I Soter ca. 270 a. Chr. die Galater besiegte und der als ἀνὴρ γενναῖος καὶ τακτικῶν ἔμπειρος bezeichnet wird: Lukian. Zeuxis 8—10 (Niese Gesch. d. gr. u. mak. Staat. II 80; Stähelin Gesch. d. kleinas. Galater 1907, 12; Beloch Gr. G. III 1, …

Index Auctorum I-II (Index_Auctorum_I-II)

(2,085 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Index Auctorum für I—II Jac. no. Mueller Jac. no. Mueller Abaris 34 – Anonyme Alexander-Gesch. (P. Ox. 1798) 148 – Abas 46 IV 278 Africanus II p. 1229 – Agatharchides v. Knidos 86 III 190 Anonyme Olympiaden-Chronik (P. Ox. 2082) 257a – Agis 153 F 10 – Aischrion IID p. 406 – Anonyme Diadochengesch. 155 – Aischylos v. Alexandreia II p. 515 – Anonymer Philosoph 206 III 649, 4 Aisopos 187a – Akestorides 28 II 464 Anonymes Handbuch 18 – *Akusilaos v. Argos 2 I 100 Anonymoi d. Polybios 83 – Alexandergeschichte 153 – Alexandros v. Ephesos II p. 917 III 244 Anonymos v. Korinth 204 III 653, 12 Alexandros v. Myn…

Demognetos (445)

(146 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der text ist so korrupt dass man auch am autornamen zweifeln kann. Aber weder für Demagetos 1) noch für Diognetos 2) lässt sich etwas geltend machen. Das bruchstück klingt nicht jung; aber das kann täu- schen; vielleicht stammen die namen aus einer urkunde.   FGrH 445 F 1BNJHerodian. Π. μον. λέξ. p. 11, 26: .... Γρύλλος καθάρας τοὺς Διοσκούρους, ὡς Φιλοστέφανος (IV) · Κόλλος Δεμόγνητος ἐν τῶι Περὶ1Κνίδου«καὶ Κόκκυγα τὸν Τελέστορος καὶ Κόλλον τὸν Σκίρου23καὶ †λογάων τὸν Αὐτονόμου καὶ Κτῆσιν τὸν Μνησιθέου».4 Notes^ back to text1. Φιλοστέφανος O. D. Bloch φίλος στέφανος H Δημόγ…

Telephos von Pergamon (505)

(508 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 505 T 1BNJ Suda s. v. Τήλεφος · Περγαμηνός, γραμματικός. ἔγραψε καὶ1αὐτὸς ** ἐν οἷς παρατίθεται πόσα χρὴ εἰδέναι τὸν γραμματικόν· Περὶ τῶν παρ᾽ ῾Ομήρωι σχημάτων ῥητορικῶν βιβλία β ̅· Περὶ συντάξεως λόγου ᾽Αττι-κοῦ βιβλία ε ̅· Περὶ τῆς καθ᾽ ῞Ομηρον ῥητορικῆς· Περὶ τῆς ῾Ομήρου καὶ Πλάτωνος συμφωνίας· Ποικίλης φιλομαθείας βιβλία β ̅· Βίους τραγικῶν καὶ2κωμικῶν· Βιβλιακῆς ἐμπειρίας Βιβλία γ ̅, ἐν οἷς διδάσκει τὰ κτήσεως ἄξια ΒιΒλία· ῞Οτι μόνος ῞Ομηρος τῶν ἀρχαίων ἑλληνίζει· Περιήγησιν Περγά μου· Περὶ τοῦ ἐν Περγάμωι Σεβαστίου βιβλία β ̅· Περὶ τῶν ᾽Αθήνησι δικαστηρίων· Περὶ τῶν ᾽Α…

Apollodoros von Erythrai (422)

(1,862 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die zeit des autors ist nicht genauer zu bestimmen als dass er vor Varro geschrieben hat 1). Denn wir haben zwar eine ungebrochene reihe von zeugnissen über die Erythraeerin seit der zeit Alexanders 2), aber keine daten für die geschichte des kultes 3) vor dem neubau ihres grotten- heiligtums, den man auf etwa 162 n. Chr. datiert 4). Es ist auch nicht sicher ob A. über Erythrai geschrieben oder eine spezialschrift von der art der bücher Περὶ τοῦ ἐν ῾Ελικῶνι ἀγῶνος5), Περὶ τοῦ Γρυνείου ᾿Απόλ- λωνος6) u.ä. publiziert hat, etwa bei der offiziellen einführung des kultes …

Potamon von Mytilene (147)

(417 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Bereits a. 47 a. Chr. führer einer mytilenaeischen gesandtschaft nach Rom; gestorben in den ersten jahren des Tiberius. zahlreiche ehreninschriften in Mytilene: Cichorius Rom und Mytilene Leipzig 1888; Cichorius-Mommsen Sb. Berl. Ak. 1889, 953; Hillscher Hom. lit. Hist. crit. 395ff.; Geffcken RE XI 1859; Syll.3 764.   FGrH 147 T 1BNJ Suid. s. Ποτάμων Μιτυληναῖος · υἱὸς Λεσβώνακτος· ῥήτωρ. ἐσοφίστευσεν ἐν ῾Ρώμηι ἐπὶ Καίσαρος Τιβερίου, καί ποτε αὐτοῦ εἰς τὴν 1 πατρίδα ἐπανιόντος ὁ βασιλεὺς ἐφοδιάζει τοιοῖσδε γράμμασι· ‘Ποτάμωνα Λεσβώνακτος εἴ τις ἀδικεῖ…

Amphitheos(?) von Herakleia (431)

(541 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Eine verständliche namensform bietet nur der Angelicanus, was nicht besagt dass es auch die richtige ist. Die änderung in Nymphis ist freilich ausgeschlossen, aber bei einem herakleotischen schriftsteller liegt der gedanke an Antitheos nahe: Λεωνίδης καὶ ᾿Αντίθεος, φιλοσόφω καὶ τώδε ἄνδρε sind helfer Chions bei der tötung des tyrannen Klearchos 353/2 v. Chr., und werden selbst von dessen leibwächtern getötet 1). Eine iden- tifikation (die A. vielleicht zum ältesten schriftsteller über Herakleia machen würde) wird man aus verschiedenen…

XIV. Chaldike

(284 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XIV. Chaldike (und Griechische Städte in Thrakein) Der geringe bestand an historischer literatur überrascht, und man fragt doch ob nicht auch der zufall der erhaltung mitgespielt hat, wenn wir z.b. von keiner stadtgeschichte Abderas hören. Immerhin ist der unterschied gegen die inseln auffallend. Nur sollte man nicht zu schnell von einem ‘ausfallen für die kultur’1 sprechen, weil diese städte nicht kulturzentren sind und keine eigenen ‘universitäten’ haben: obwohl eine reihe von ihnen schon in der zweiten hälfte des 4. jhdts ihre politi sche selb…

Menekrates (701)

(306 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 701 F 1BNJPlutarch. Thes. 26, 3: (Theseus und die Amazonen: Philochoros 328 F 110; Bion 332 F 2) Μενεκράτης δέ τις ἱστορίαν περὶ Νικαίας τῆς ἐν Βιθυνίαι πόλεως ἐκδεδωκὼς Θησέα φησὶ τὴν ᾽Αντιόπην ἔχοντα διατρῖψαι περὶ τούτους τοὺς τόπους· τυγχάνειν δὲ συστρα- τεύοντας αὐτῶι τρεῖς νεανίσκους ἐξ ᾽Αθηνῶν ἀδελφοὺς ἀλλήλων, Εὄνεων καὶ1Θόαντα καὶ Σολόεντα. (4) τοῦτον οὖν ἐρῶντα τῆς ᾽Αντιόπης καὶ λανθά- νοντα τοὺς ἄλλους ἐξειπεῖν πρὸς ἕνα τῶν συνήθων· ἐκείνου δὲ περὶ τούτων ἐντυχόντος τῆι ᾽Αντιόπηι, τὴν μὲν πεῖραν ἰσχυρῶς ἀποτρίψασθαι, τὸ δὲ πρᾶγμα σωφρόνως ἅμα καὶ πράιως ἐνεγκεῖν…
▲   Back to top   ▲