Search

Your search for 'dc_creator:( "Jacoby, Felix" ) OR dc_contributor:( "Jacoby, Felix" )' returned 962 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Hermogenes (von Priene?) (481)

(222 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 481 T 1BNJ Vitruv. De arch. 7 praef. 12: Hermogenes de aede Dianae Ionica, quae1 est Magnesiae pseudodipteros, et Liberi Patris Teo monopteros (scil. edidit volumen).2 Commentary T 1 Vitruv. 3, 2, 6; 4, 3, 1; Strab. 14, 1, 40 ἐν δὲ τῆι νῦν πόλει τὸ τῆς Λευκοφρυήνης ἱερόν ἐστιν ᾽Αρτέμιδος, ὃ τῶι μὲν μεγέθει τοῦ ναοῦ καὶ τῶι πλήθει τῶν ἀναθημάτων λείπεται τοῦ ἐν ᾽Εφέσωι, τῆι δ᾽ εὐρυθμίαι καὶ τῆι τέχνηι τῆι περὶ τὴν κατασκευὴν τοῦσηκοῦ πολὺ διαφέρει· καὶ τῶι μεγέθει ὑπεραίρει πάντας τοὺς ἐν ᾽Ασίαι πλὴν δυεῖν, τοῦ ἐν ᾽Εφέσωι καὶ τοῦ ἐν Διδύμοις. Über Hermogenes s. Fabricius R E VIII, 1913, col…

König Pausanias (582)

(1,028 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Hier sehen wir etwas klarer: P. hat nach dem zeugnis des Ephoros 1) seine broschüre ‘in der verbannung’ — doch wohl im anfang, als der zorn über den parteiischen prozess noch frisch war 2) — geschrieben (oder schreiben lassen), und ihr inhalt war ein angriff auf die gesetze Lykurgs 3) und damit auf die — von Herodot, (Thukydides), Ephoros u.a. akzep- tierte 4) — offizielle spartanische lehre dass die eunomie mit Lykurg beginnt. P. hat also nicht etwa die erzwungene musse zu historischen studien benutzt — so etwas liegt dem Spart…

ΟΙ ΤΑΣ ΑΤΘΙΔΑΣ ΣΥΓΓΡΑΨΑΝΤΕΣ (329)

(2,220 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction The collective quotations, not from ‘the Atthis’ but from ‘the Atthido- graphers’ as a group handing down a tradition 1), must be inserted here because they throw a certain light on the species. The few genuine quo- tations of this kind derive from learned Hellenistic authors, for whom references to a whole group are natural when comparing Attic tradition with e.g. that of Argos or with a general one, perhaps of epic poetry or of some other literary genre. It is the method occasionally applied already by Herodotos 2). Therefore a passage like Plutarch. Kimon 4, 7 does not bel…

Bulletin aus dem 3. Syrischen Krieg (160)

(2,550 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction ‘Für das regiment des absolutismus ist es besonders bezeichnend, daß die zeitgeschichte nicht geschrieben werden darf, überhaupt keine geschichte, geschweige denn etwas über die ägyptische verwaltung. es gibt keine publizistik, die arcana imperii werden so sorgfältig gehütet wie in dem kaiserlichen Rom’ v. Wilamowitz Hellenist. Dichtung I 33 mit verweis auf Dio LIII 19 (o. p. 543f.). aber der spricht in erster linie von der in der monarchie veränderten qualität der tradition. die quantität ist schwerlich ge…

ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ (375)

(495 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die ῾Ορισμοί τῆς πόλεως1) — was in dem buchtitel 2) nur die stadt Athen, nicht die landschaft Attika bedeuten kann — verzeichnen die resultate dessen, was Fabricius 3) in der behandlung der römischen limitatio ‘die absteinung’ nennt, ‘die sicherung der durch die limitation geschaffenen einteilung durch marksteine, termini oder lapides’, griechisch ὅροι4), von denen wir aus der landschaft und dem stadtgebiet eine grosse anzahl besitzen, die durch die amerikanischen ausgrabungen beträcht- lich vermehrt sind 5). Eine aufnahme der landschaft muss spätestens …

Menodotos von Perinth (82)

(102 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Hellenikatypos scheint durch titel und gegenüberstellung von Sosylos gesichert. das werk, mit dem wir in die gegend von Polybios' griechischen quellen kommen, begann offenbar mit 218/7 und setzte vielleicht Psaon fort. sehr weit können 15 bücher nicht geführt haben. die identifikation mit dem Samier (III) ist recht wahrscheinlich.   FGrH 82 T 1BNJ Diod. XXVI 4 (a. 218/7?): Μηνόδοτος δὲ ὁ Περίνθιοςτὰς ῾Ελληνικὰς πραγματείας ἔγραψεν ἐν βιβλίοις πεντεκαίδεκα. Σωσύλος δ᾽ ὁ <Λακεδαιμό>νιος τὰ περὶ ᾽Αννίβαν ἔγραψεν (176 T 2)….1 Notes^ back to text1. Λακεδαιμόνιος Jac ῎Ιλιο…

Anhang zu Karthago (744)

(3,192 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 744 F 1BNJServ. Vergil. A. 4, 670: Karthago aut antiqua Tyros] vel nobilem dicit veil illud ostendit, quia Carthago ante Byrsa, post Tyros dicta est, post Carthago a Cartha oppido,1 unde fuit Dido, inter Tyron et Beryton. 794 F 10; 18. — Philistos 556 F 47; Timaios2 566 F 60; 82; Menandros 783 F 1 § 125.   FGrH 744 F 2BNJIsokrat. Nikokl. 24: ἔτι δὲ Καρχηδονίους καὶ Λακεδαιμονίους, τοὺς ἄριστα τῶν ἄλλων πολιτευομένους, οἴκοι μὲν ὀλιγαρχουμένους, παρὰ δὲ τὸν πόλεμον βασιλευο μένους.   FGrH 744 F 3aBNJPlaton Legg. 1 p. 637 De: ἔτι γὰρ οὖν εἴπωμεν πλείω περὶ ἁπάσης μέθης· οὐ γὰρ σμικρ…

Dositheos (290)

(2,028 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Nach wem dieser D, von dem ich F 6 aus Πελοπίδαι schon als 54 F 1 abgedruckt habe, erfunden ist, bleibt zweifelhaft. der bekannte astronom s. III 2a, der vielleicht aus Pelusion stammte ( Pelusinus die lat. übersetzung des Γένος ᾿Αράτου p. 149, 6 M, wo im griechischen text Δ. ὁ πολιτικός steht) und in Alexandreia wirkte (Hultsch RE V 1607 nr. 9; Christ-Schmid Gr. L.6 2, 280) kommt nicht in frage; erst recht nicht der sog. magister Dositheus, verfasser einer auch ins grie- chische übertragenen Ars (ed. Tollkiehn 1913; Goetz RE V 1606 nr. 8), der frühestens in der mitte s. IVp schrieb;…

Eratosthenes <der Jüngere> von Kyrene (745)

(187 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 745 T 1BNJ Steph. Byz. s.v. Κυρήνη · .... ἐντεῦθεν ἦν ᾽Ερατοσθένης ᾽Αγακλέους παῖς ὁ ἱστορικός.1   FGrH 745 F 1BNJ Steph. Byz. s.v. Τολιστόβιοι · ἔθνος Γαλατῶν ἑσπερίων μετοικησάντων23ἐκ τῆς Κελτογαλατίας εἰς Βιθυνίαν. ᾽Ερατοσθένης δ᾽ ἐν α ̅ Γαλατικῶν Τολιστο-4βωγίους αὐτούς φησι.   FGrH 745 F 2BNJ Steph. Byz. s.v. Σπάρτακος · πόλις Θράικης. ᾽Ερατοσθένης ἐν Γαλα τικῶν β ̅.   FGrH 745 F 3BNJ Steph. Byz. s.v. Διανεῖς · ἔθνος Γαλατικόν. ᾽Ερατοσθένης ἐν δ ̅ Γαλα-5τικῶν.   FGrH 745 F 4BNJ Steph. Byz. s.v. ῾Υρκανία · πόλις Θράικης .... ἔστι καὶ ῾Υρκάνιον6πεδίον τῆς Λυδίας, ὡς ᾽Ερατοσθένη…

XVIII. Elis und Olympia (ElisUndOlympia)

(7,579 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XVIII. Elis und Olympia Die literatur unterscheidet sich von der über Delos und Delphi dadurch dass sie es mit einer landschaft und politischen einheit zu tun hat, die allmählich zusammengewachsen ist: das ‘nationale’ heiligtum von Olympia liegt im periökenland der ‘achaeischen’ Pisatis, und ist von den aetolischen Eleern erst im anfang des 6. jhdts annektiert worden1. Die als ᾽Ηλιακά zitierten bücher scheinen wirkliche landesgeschichten gewesen zu sein, wie Argolika und Boiotiaka, nicht periegesen, die Περὶ ᾽Ολυμπίας heissen2. Wann sie einsetzten, ist unsicher: Hellani…

Eukrates (514)

(89 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 514 F 1BNJHesych. s. v. ἔλατρον(?)· Εὐκράτης ἐν ῾Ροδιακοῖς ἔνδυμα,1κατάζωσμα.2   FGrH 514 F 2BNJ* Athen. 3, 76 p. 111 C: ἐτνίτας ἄρτος ὁ προσαγορευόμενος λεκιθίτας, ὥς φησιν Εὐκράτης.3 Commentary F 2 Athen. 3, 81 p. 114 Bἐτνίτην (Cas ἐνίταν A) δέ φησι ( scil.Σέλευκος) ἄρτον εἶναι λεκιθίτην. Das letztere im rhodischen schwalben- lied 526 F 1. Notes^ back to text1. ἔλατρον: ἔλυτρον (Hesych. s. v. ἔλυτρον, ἔλατρα, Liddell-Scott s. v.)?^ back to text2. κατάζωσμα <ἔλυτρον>? M. Schmidt^ back to text3. Εὐκράτης: Σωκράτης MeiJacoby, Felix (Berlin)

Theagenes (774)

(915 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 774 T 1BNJ Phot. Bibl. 161 p. 104 b 13: ὁ δέκατος ( scil.τῶν Σωπάτρου᾽Εκλογῶν) δὲ συνηθροίσθη ἔκ τε τῆς Κεφαλίωνος (93) ᾽Ερατοῦς διαλαμβα νούσης τὰ κατὰ ᾽Αλέξανδρον· καὶ δὴ καὶ ἐκ τῶν ᾽Απολλωνίου τοῦ Στωικοῦ (IV) ῞Οσαι γυναῖκες ἐφιλοσόφησαν, ἢ καὶ ἄλλως τι ἐπίδοξον διεπράξαντο, καὶ δι᾽ ἃς οἰκίαι εἰς εὄνοιαν συνεκράθησαν· καὶ ἐκ τῶν Θεαγένους δὲ Μακε δονικῶν Πατρίων· ἔκ τε τῶν Πλουτάρχου Περὶ βίων ….   FGrH 774 F 1BNJ Steph. Byz. s.v. ᾽Ακεσσαμεναί · … πόλις Μακεδονίας, ὡς Θεα- 1 γένης· κτίσμα ᾽Ακεσαμενοῦ, ἑνὸς τῶν ἐν Πιερίαι βασιλευσάντων.2   FGrH 774 F 2BNJ Steph. Byz. s.v. ᾽Αλτός · χωρίον…

Makareus von Kos (456)

(345 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Das einzige uns bekannte buch über die insel; denn ein eigenes buch Nikanders wagt man aus 271/2 F 31; 38 nicht zu erschliessen, und die Κωιακά des späten Philippos waren vermutlich roman oder novellen- sammlung. Auch die Politie des Aristoteles ist nicht direkt bezeugt. Makareus ist als menschenname nicht selten 1); aber schon Wilamowitz H. U., 1884, p. 259 n. 22 hat aus einer delischen inschrift vom jahre des Demares (179a), in der ein Makareus von Kos als architheore erscheint, koische herkunft des schriftstellers erschlossen. Seitdem ist de…

Asklepiades (144)

(65 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Unbestimmbar, aber wohl jünger als Aristos (143). die gleich- setzungen mit dem Kyprier (III u. Kypros) oder dem Alexandriner (III u. Athen) bleiben spielerei.   FGrH 144 F 1BNJ Script. Al. M. p. 153 = Arrian. Anab. VII 16, 5) Arrian. Anab. VII 16, 5: s. Aristos 143 F 2. Jacoby, Felix (Berlin)

Ktesippos (844)

(189 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 844 F 1BNJ[Plut.] De fluv. 5, 2: γεννᾶται δ᾽ ἐν τῶι ποταμῶι (dem Phasis)1ῥάβδος ὀνομαζομένη λευκόφυλλος· εὑρίσκεται δὲ <ἐν> τοῖς μυστηρίοις τῆς ῾Εκάτης περὶ23τὸν ὄρθρον, πρὸς παιανισμὸν ἔνθεον αὐτοῦ, περὶ τὴν ἀρχὴν τοῦ ἔαρος· ἣν οἱ ζηλότυποι4τῶν ἀνδρῶν δρεπόμενοι ῥίπτουσι περὶ τὸν παρθένιον θάλαμον καὶ ἀνόθευτον τηροῦσιν τὸν γάμον. ἐάν τις προπετέστερον ἀποστραφῆι(?) τῶν ἀσεβεστέρων διὰ μέθην, καὶ εἰς τὸν56τόπον εἰσέλθηι, τῶν σωφρονούντων ἀφαρπάζεται λογισμῶν, καὶ εὐθὺς ὁμολογεῖ πᾶσιν, ὅσα παρανόμως ἢ ἔπραξεν ἢ μέλλει πράττειν· οἱ δὲ παρατυγχάνοντ…

Eudoxos von Rhodos (79)

(1,155 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Als zeitgrenzen ergeben sich 278/7 und ca. 200 a. Chr. aus F 4 und daraus, daß der thaumasiograph Apollonios (F 2) keinen nach Phylarchos lebenden autor zitiert. nach dem titel war es eine zeit- geschichte, über deren umfang sich aus F 1 allein nichts sagen läßt, die aber möglicherweise den westen stärker berücksichtigte. jedenfalls gilt dies für den Periplus — soweit darf man den titel aus T 2 nehmen, das zugleich für ansatz im s. III spricht; an der ide…

LIX. Pergamon

(408 words)

Author(s): Jacoby, Felix
LIX. Pergamon Die Marmorchronik habe ich nicht unter die historische und zeit genössische literatur über die Attaliden1 gestellt, weil sie früher (wir die könige von Pergamon sich auf die Attaliden beschränkt hat ist auch nicht sicher. Jedenfalls stehen daneben zwei periegetische bücher, und T. selbst hat sich grammatiker genannt. Für einen solchen passen auch die beiden bücher über Athen, die (wie anderes im schriftenkatalog) seine attizistische haltung bekunden2, neben der die verbindung seiner Homer auffassung mit der Stoa und der Pergamenischen schule des K…

Panyassis von Halikarnass (440)

(67 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 440 T 1BNJ Suda s. v. Πανύασις · .... ἔγραψε δὲ καὶ ῾Ηρακλειάδα ἐν βιβλίοις ιδ, εἰς ἔπη1θ ̣̅ · ᾽Ιωνικὰ ἐν πενταμέτρωι (ἔστι δὲ τὰ περὶ Κόδρον καὶ Νηλέα καὶ τὰς ᾽Ιωνικὰς ἀποικίας),2εἰς ἔπη ζ ̣̅. Notes^ back to text1. ιδ εἰς ΑΜ τέσσαρσιν ὡς G^ back to text2. ἔστι AM ἔτι GM γρ κόδρου καὶ νηλέως GJacoby, Felix (Berlin)

Asklepiades von Kypros (752)

(321 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 752 F 1BNJ Porphyr. De abst. 4, 15 = Hieron. Adv. Jovin. 2, 14 (Hieron. Adv. Jovin. 2, 14):καὶ μὴν καὶ τοὺς Σύρους ἱστοροῦσι τὸ παλαιὸν ἀπέχεσθαι τῶν ζώιων, καὶ διὰτοῦτο μηδὲ τοῖς θεοῖς θύειν· ὔστερον δὲ θῦσαι μὲν εἰς ἀποτροπήν τινων κακῶν, αὐτοὺς δὲ μηδὲ ὅλως προσίεσθαι τὴν σαρκοφαγίαν. προιόντος δὲ τοῦ χρόνου, ὥς φησι Νεάνθης ὁ Κυζικηνὸς (84 F 32) καὶ ᾽Ασκληπιάδης ὁ Κύπριος ,1κατὰ Πυγμαλίωνα τὸν γένει μὲν Φοίνικα, βασιλεύσαντα δὲ καὶ Κυπρίων, τὴν2σαρκοφαγίαν παραδεχθῆναι ἐκ τοιαύτης παρανομίας. λέγει δὲ ὁ ᾽Ασκλη-πιάδης ἐν τῶι Περὶ Κύπρου καὶ Φοινίκης ταῦτα·«τὸ μὲν γὰρ πρῶτον οὐκ …

Polybios von Megalopolis (173)

(467 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Neben der vulgaten auffassung, daß P das enkomion gleich nach Philopoimens tod (283) geschrieben habe — Polybios selbst trug beim leichenbegängnis die aschenurne (Plut. Philop. 21) —, verdient die von Lucas Über Polybios' Darstellung d. aetol. Bundes Königsberg 1826, 35 immerhin erwähnung. er setzt sie ins jahr 146 und glaubt sie bestimmt, das andenken Philopoimens vor den Römern zu rechtfertigen. zwar erwähnt Polyb. XXXIX 3 ni…
▲   Back to top   ▲