Search

Your search for 'dc_creator:( "Jacoby, Felix" ) OR dc_contributor:( "Jacoby, Felix" )' returned 958 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Hermogenes (von Priene?) (481)

(222 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 481 T 1BNJ Vitruv. De arch. 7 praef. 12: Hermogenes de aede Dianae Ionica, quae1 est Magnesiae pseudodipteros, et Liberi Patris Teo monopteros (scil. edidit volumen).2 Commentary T 1 Vitruv. 3, 2, 6; 4, 3, 1; Strab. 14, 1, 40 ἐν δὲ τῆι νῦν πόλει τὸ τῆς Λευκοφρυήνης ἱερόν ἐστιν ᾽Αρτέμιδος, ὃ τῶι μὲν μεγέθει τοῦ ναοῦ καὶ τῶι πλήθει τῶν ἀναθημάτων λείπεται τοῦ ἐν ᾽Εφέσωι, τῆι δ᾽ εὐρυθμίαι καὶ τῆι τέχνηι τῆι περὶ τὴν κατασκευὴν τοῦσηκοῦ πολὺ διαφέρει· καὶ τῶι μεγέθει ὑπεραίρει πάντας τοὺς ἐν ᾽Ασίαι πλὴν δυεῖν, τοῦ ἐν ᾽Εφέσωι καὶ τοῦ ἐν Διδύμοις. Über Hermogenes s. Fabricius R E VIII, 1913, col…

König Pausanias (582)

(1,028 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Hier sehen wir etwas klarer: P. hat nach dem zeugnis des Ephoros 1) seine broschüre ‘in der verbannung’ — doch wohl im anfang, als der zorn über den parteiischen prozess noch frisch war 2) — geschrieben (oder schreiben lassen), und ihr inhalt war ein angriff auf die gesetze Lykurgs 3) und damit auf die — von Herodot, (Thukydides), Ephoros u.a. akzep- tierte 4) — offizielle spartanische lehre dass die eunomie mit Lykurg beginnt. P. hat also nicht etwa die erzwungene musse zu historischen studien benutzt — so etwas liegt dem Spart…

ΟΙ ΤΑΣ ΑΤΘΙΔΑΣ ΣΥΓΓΡΑΨΑΝΤΕΣ (329)

(2,220 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction The collective quotations, not from ‘the Atthis’ but from ‘the Atthido- graphers’ as a group handing down a tradition 1), must be inserted here because they throw a certain light on the species. The few genuine quo- tations of this kind derive from learned Hellenistic authors, for whom references to a whole group are natural when comparing Attic tradition with e.g. that of Argos or with a general one, perhaps of epic poetry or of some other literary genre. It is the method occasionally applied already by Herodotos 2). Therefore a passage like Plutarch. Kimon 4, 7 does not bel…

Bulletin aus dem 3. Syrischen Krieg (160)

(2,550 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction ‘Für das regiment des absolutismus ist es besonders bezeichnend, daß die zeitgeschichte nicht geschrieben werden darf, überhaupt keine geschichte, geschweige denn etwas über die ägyptische verwaltung. es gibt keine publizistik, die arcana imperii werden so sorgfältig gehütet wie in dem kaiserlichen Rom’ v. Wilamowitz Hellenist. Dichtung I 33 mit verweis auf Dio LIII 19 (o. p. 543f.). aber der spricht in erster linie von der in der monarchie veränderten qualität der tradition. die quantität ist schwerlich ge…

ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ (375)

(495 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die ῾Ορισμοί τῆς πόλεως1) — was in dem buchtitel 2) nur die stadt Athen, nicht die landschaft Attika bedeuten kann — verzeichnen die resultate dessen, was Fabricius 3) in der behandlung der römischen limitatio ‘die absteinung’ nennt, ‘die sicherung der durch die limitation geschaffenen einteilung durch marksteine, termini oder lapides’, griechisch ὅροι4), von denen wir aus der landschaft und dem stadtgebiet eine grosse anzahl besitzen, die durch die amerikanischen ausgrabungen beträcht- lich vermehrt sind 5). Eine aufnahme der landschaft muss spätestens …

Menodotos von Perinth (82)

(102 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Hellenikatypos scheint durch titel und gegenüberstellung von Sosylos gesichert. das werk, mit dem wir in die gegend von Polybios' griechischen quellen kommen, begann offenbar mit 218/7 und setzte vielleicht Psaon fort. sehr weit können 15 bücher nicht geführt haben. die identifikation mit dem Samier (III) ist recht wahrscheinlich.   FGrH 82 T 1BNJ Diod. XXVI 4 (a. 218/7?): Μηνόδοτος δὲ ὁ Περίνθιοςτὰς ῾Ελληνικὰς πραγματείας ἔγραψεν ἐν βιβλίοις πεντεκαίδεκα. Σωσύλος δ᾽ ὁ <Λακεδαιμό>νιος τὰ περὶ ᾽Αννίβαν ἔγραψεν (176 T 2)….1 Notes^ back to text1. Λακεδαιμόνιος Jac ῎Ιλιο…

Anhang zu Karthago (744)

(3,192 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 744 F 1BNJServ. Vergil. A. 4, 670: Karthago aut antiqua Tyros] vel nobilem dicit veil illud ostendit, quia Carthago ante Byrsa, post Tyros dicta est, post Carthago a Cartha oppido,1 unde fuit Dido, inter Tyron et Beryton. 794 F 10; 18. — Philistos 556 F 47; Timaios2 566 F 60; 82; Menandros 783 F 1 § 125.   FGrH 744 F 2BNJIsokrat. Nikokl. 24: ἔτι δὲ Καρχηδονίους καὶ Λακεδαιμονίους, τοὺς ἄριστα τῶν ἄλλων πολιτευομένους, οἴκοι μὲν ὀλιγαρχουμένους, παρὰ δὲ τὸν πόλεμον βασιλευο μένους.   FGrH 744 F 3aBNJPlaton Legg. 1 p. 637 De: ἔτι γὰρ οὖν εἴπωμεν πλείω περὶ ἁπάσης μέθης· οὐ γὰρ σμικρ…

Dositheos (290)

(2,028 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Nach wem dieser D, von dem ich F 6 aus Πελοπίδαι schon als 54 F 1 abgedruckt habe, erfunden ist, bleibt zweifelhaft. der bekannte astronom s. III 2a, der vielleicht aus Pelusion stammte ( Pelusinus die lat. übersetzung des Γένος ᾿Αράτου p. 149, 6 M, wo im griechischen text Δ. ὁ πολιτικός steht) und in Alexandreia wirkte (Hultsch RE V 1607 nr. 9; Christ-Schmid Gr. L.6 2, 280) kommt nicht in frage; erst recht nicht der sog. magister Dositheus, verfasser einer auch ins grie- chische übertragenen Ars (ed. Tollkiehn 1913; Goetz RE V 1606 nr. 8), der frühestens in der mitte s. IVp schrieb;…

Eratosthenes <der Jüngere> von Kyrene (745)

(187 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 745 T 1BNJ Steph. Byz. s.v. Κυρήνη · .... ἐντεῦθεν ἦν ᾽Ερατοσθένης ᾽Αγακλέους παῖς ὁ ἱστορικός.1   FGrH 745 F 1BNJ Steph. Byz. s.v. Τολιστόβιοι · ἔθνος Γαλατῶν ἑσπερίων μετοικησάντων23ἐκ τῆς Κελτογαλατίας εἰς Βιθυνίαν. ᾽Ερατοσθένης δ᾽ ἐν α ̅ Γαλατικῶν Τολιστο-4βωγίους αὐτούς φησι.   FGrH 745 F 2BNJ Steph. Byz. s.v. Σπάρτακος · πόλις Θράικης. ᾽Ερατοσθένης ἐν Γαλα τικῶν β ̅.   FGrH 745 F 3BNJ Steph. Byz. s.v. Διανεῖς · ἔθνος Γαλατικόν. ᾽Ερατοσθένης ἐν δ ̅ Γαλα-5τικῶν.   FGrH 745 F 4BNJ Steph. Byz. s.v. ῾Υρκανία · πόλις Θράικης .... ἔστι καὶ ῾Υρκάνιον6πεδίον τῆς Λυδίας, ὡς ᾽Ερατοσθένη…

XVIII. Elis und Olympia (ElisUndOlympia)

(7,579 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XVIII. Elis und Olympia Die literatur unterscheidet sich von der über Delos und Delphi dadurch dass sie es mit einer landschaft und politischen einheit zu tun hat, die allmählich zusammengewachsen ist: das ‘nationale’ heiligtum von Olympia liegt im periökenland der ‘achaeischen’ Pisatis, und ist von den aetolischen Eleern erst im anfang des 6. jhdts annektiert worden1. Die als ᾽Ηλιακά zitierten bücher scheinen wirkliche landesgeschichten gewesen zu sein, wie Argolika und Boiotiaka, nicht periegesen, die Περὶ ᾽Ολυμπίας heissen2. Wann sie einsetzten, ist unsicher: Hellani…

Eukrates (514)

(89 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 514 F 1BNJHesych. s. v. ἔλατρον(?)· Εὐκράτης ἐν ῾Ροδιακοῖς ἔνδυμα,1κατάζωσμα.2   FGrH 514 F 2BNJ* Athen. 3, 76 p. 111 C: ἐτνίτας ἄρτος ὁ προσαγορευόμενος λεκιθίτας, ὥς φησιν Εὐκράτης.3 Commentary F 2 Athen. 3, 81 p. 114 Bἐτνίτην (Cas ἐνίταν A) δέ φησι ( scil.Σέλευκος) ἄρτον εἶναι λεκιθίτην. Das letztere im rhodischen schwalben- lied 526 F 1. Notes^ back to text1. ἔλατρον: ἔλυτρον (Hesych. s. v. ἔλυτρον, ἔλατρα, Liddell-Scott s. v.)?^ back to text2. κατάζωσμα <ἔλυτρον>? M. Schmidt^ back to text3. Εὐκράτης: Σωκράτης MeiJacoby, Felix (Berlin)

Theagenes (774)

(915 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 774 T 1BNJ Phot. Bibl. 161 p. 104 b 13: ὁ δέκατος ( scil.τῶν Σωπάτρου᾽Εκλογῶν) δὲ συνηθροίσθη ἔκ τε τῆς Κεφαλίωνος (93) ᾽Ερατοῦς διαλαμβα νούσης τὰ κατὰ ᾽Αλέξανδρον· καὶ δὴ καὶ ἐκ τῶν ᾽Απολλωνίου τοῦ Στωικοῦ (IV) ῞Οσαι γυναῖκες ἐφιλοσόφησαν, ἢ καὶ ἄλλως τι ἐπίδοξον διεπράξαντο, καὶ δι᾽ ἃς οἰκίαι εἰς εὄνοιαν συνεκράθησαν· καὶ ἐκ τῶν Θεαγένους δὲ Μακε δονικῶν Πατρίων· ἔκ τε τῶν Πλουτάρχου Περὶ βίων ….   FGrH 774 F 1BNJ Steph. Byz. s.v. ᾽Ακεσσαμεναί · … πόλις Μακεδονίας, ὡς Θεα- 1 γένης· κτίσμα ᾽Ακεσαμενοῦ, ἑνὸς τῶν ἐν Πιερίαι βασιλευσάντων.2   FGrH 774 F 2BNJ Steph. Byz. s.v. ᾽Αλτός · χωρίον…

Makareus von Kos (456)

(345 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Das einzige uns bekannte buch über die insel; denn ein eigenes buch Nikanders wagt man aus 271/2 F 31; 38 nicht zu erschliessen, und die Κωιακά des späten Philippos waren vermutlich roman oder novellen- sammlung. Auch die Politie des Aristoteles ist nicht direkt bezeugt. Makareus ist als menschenname nicht selten 1); aber schon Wilamowitz H. U., 1884, p. 259 n. 22 hat aus einer delischen inschrift vom jahre des Demares (179a), in der ein Makareus von Kos als architheore erscheint, koische herkunft des schriftstellers erschlossen. Seitdem ist de…

Asklepiades (144)

(65 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Unbestimmbar, aber wohl jünger als Aristos (143). die gleich- setzungen mit dem Kyprier (III u. Kypros) oder dem Alexandriner (III u. Athen) bleiben spielerei.   FGrH 144 F 1BNJ Script. Al. M. p. 153 = Arrian. Anab. VII 16, 5) Arrian. Anab. VII 16, 5: s. Aristos 143 F 2. Jacoby, Felix (Berlin)

Ktesippos (844)

(189 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 844 F 1BNJ[Plut.] De fluv. 5, 2: γεννᾶται δ᾽ ἐν τῶι ποταμῶι (dem Phasis)1ῥάβδος ὀνομαζομένη λευκόφυλλος· εὑρίσκεται δὲ <ἐν> τοῖς μυστηρίοις τῆς ῾Εκάτης περὶ23τὸν ὄρθρον, πρὸς παιανισμὸν ἔνθεον αὐτοῦ, περὶ τὴν ἀρχὴν τοῦ ἔαρος· ἣν οἱ ζηλότυποι4τῶν ἀνδρῶν δρεπόμενοι ῥίπτουσι περὶ τὸν παρθένιον θάλαμον καὶ ἀνόθευτον τηροῦσιν τὸν γάμον. ἐάν τις προπετέστερον ἀποστραφῆι(?) τῶν ἀσεβεστέρων διὰ μέθην, καὶ εἰς τὸν56τόπον εἰσέλθηι, τῶν σωφρονούντων ἀφαρπάζεται λογισμῶν, καὶ εὐθὺς ὁμολογεῖ πᾶσιν, ὅσα παρανόμως ἢ ἔπραξεν ἢ μέλλει πράττειν· οἱ δὲ παρατυγχάνοντ…

Eudoxos von Rhodos (79)

(1,155 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Als zeitgrenzen ergeben sich 278/7 und ca. 200 a. Chr. aus F 4 und daraus, daß der thaumasiograph Apollonios (F 2) keinen nach Phylarchos lebenden autor zitiert. nach dem titel war es eine zeit- geschichte, über deren umfang sich aus F 1 allein nichts sagen läßt, die aber möglicherweise den westen stärker berücksichtigte. jedenfalls gilt dies für den Periplus — soweit darf man den titel aus T 2 nehmen, das zugleich für ansatz im s. III spricht; an der ide…

LIX. Pergamon

(408 words)

Author(s): Jacoby, Felix
LIX. Pergamon Die Marmorchronik habe ich nicht unter die historische und zeit genössische literatur über die Attaliden1 gestellt, weil sie früher (wir die könige von Pergamon sich auf die Attaliden beschränkt hat ist auch nicht sicher. Jedenfalls stehen daneben zwei periegetische bücher, und T. selbst hat sich grammatiker genannt. Für einen solchen passen auch die beiden bücher über Athen, die (wie anderes im schriftenkatalog) seine attizistische haltung bekunden2, neben der die verbindung seiner Homer auffassung mit der Stoa und der Pergamenischen schule des K…

Panyassis von Halikarnass (440)

(67 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 440 T 1BNJ Suda s. v. Πανύασις · .... ἔγραψε δὲ καὶ ῾Ηρακλειάδα ἐν βιβλίοις ιδ, εἰς ἔπη1θ ̣̅ · ᾽Ιωνικὰ ἐν πενταμέτρωι (ἔστι δὲ τὰ περὶ Κόδρον καὶ Νηλέα καὶ τὰς ᾽Ιωνικὰς ἀποικίας),2εἰς ἔπη ζ ̣̅. Notes^ back to text1. ιδ εἰς ΑΜ τέσσαρσιν ὡς G^ back to text2. ἔστι AM ἔτι GM γρ κόδρου καὶ νηλέως GJacoby, Felix (Berlin)

Asklepiades von Kypros (752)

(321 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 752 F 1BNJ Porphyr. De abst. 4, 15 = Hieron. Adv. Jovin. 2, 14 (Hieron. Adv. Jovin. 2, 14):καὶ μὴν καὶ τοὺς Σύρους ἱστοροῦσι τὸ παλαιὸν ἀπέχεσθαι τῶν ζώιων, καὶ διὰτοῦτο μηδὲ τοῖς θεοῖς θύειν· ὔστερον δὲ θῦσαι μὲν εἰς ἀποτροπήν τινων κακῶν, αὐτοὺς δὲ μηδὲ ὅλως προσίεσθαι τὴν σαρκοφαγίαν. προιόντος δὲ τοῦ χρόνου, ὥς φησι Νεάνθης ὁ Κυζικηνὸς (84 F 32) καὶ ᾽Ασκληπιάδης ὁ Κύπριος ,1κατὰ Πυγμαλίωνα τὸν γένει μὲν Φοίνικα, βασιλεύσαντα δὲ καὶ Κυπρίων, τὴν2σαρκοφαγίαν παραδεχθῆναι ἐκ τοιαύτης παρανομίας. λέγει δὲ ὁ ᾽Ασκλη-πιάδης ἐν τῶι Περὶ Κύπρου καὶ Φοινίκης ταῦτα·«τὸ μὲν γὰρ πρῶτον οὐκ …

Polybios von Megalopolis (173)

(467 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Neben der vulgaten auffassung, daß P das enkomion gleich nach Philopoimens tod (283) geschrieben habe — Polybios selbst trug beim leichenbegängnis die aschenurne (Plut. Philop. 21) —, verdient die von Lucas Über Polybios' Darstellung d. aetol. Bundes Königsberg 1826, 35 immerhin erwähnung. er setzt sie ins jahr 146 und glaubt sie bestimmt, das andenken Philopoimens vor den Römern zu rechtfertigen. zwar erwähnt Polyb. XXXIX 3 ni…

Theseus (453)

(759 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction An der realität des autors ist kaum zu zweifeln 1). Ein datum gibt die verkürzte Vita nicht; aber wer Βίοι ἐνδόξων, ῾Ιστορίαι oder Διήγησεις — denn F 2/3 stammen wohl aus solchen, jedenfalls nicht aus den Βίοι2); niemand wird garantieren wollen dass die schriftenliste der Suda vollständig ist — und ein buch über Korinth schreibt, gehört in römi- sche, vielleicht erst in die Kaiserzeit, wofür auch der name des autors spricht 3). Ob er in unserem sinne historiker war, und nicht eher gram- matiker oder ‘sophist’, bleibe dahingestellt. Das buch über…

Eutychianos von Kappadokien (226)

(623 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Wenn nicht erfunden (s. u.), war er offizier und nicht identisch mit dem Εὐτυχιανὸς πρωτοασηκρήτης ὁ γραμματικός, ὁ συμπαρὼν τῶι παρα- βάτηι ᾿Ιουλιανῶι ἐν Περσίδι , der unter den schriftstellern über Kon- stantinopel zitiert wird ( Πάτρια Κωνσταντ . I p. 144, 3 Preger; s. auch Liban. epp. 1302 F a. 364 ?). der versuch von Seeck Herm. XLI 1906, 537ff., ihn als verfasser auch einer chronik und als die ‘annalistische’ quelle Ammians zu erweisen, stützt sich wesentlich auf das wertlose χρονογράφος bei Malalas und ist ohne jede wahrscheinlichkeit.   FGrH 226 F 1BNJ Malal. p. 332, 9…

Harmodios von Lepreon (319)

(705 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Titel, inhalt und sprache 1) weisen auf hellenistische zeit; F 2 erinnert an die Städtebilder des Herakleides. Jung ist das buch, obwohl es nur von Athenaios zitiert wird 2), schwerlich; aber ich sehe nicht wie man seine zeit näher bestimmen will 3). Dass ein Lepreat über Phigalia schreibt — das er offensichtlich persönlich kennt und für dessen trunksucht er eine besondere entschuldigung findet 4) — mag sich aus den geographischen und politischen verhältnissen erklären: Phigalia gehört geographisch eher zu Triphylien als zu Arkadien 5); aber politisch (und sagenges…

Amometos (645)

(389 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 645 T 1BNJ Plin. N.H. 1, 6: … situs ab oceano Eoo; Seres; Indi …1 ex auctoribus … externis … Alexandro Polyhistore (273), Isidoro (781), Amometo, Metrodoro (184), Posidonio (87), Onesicrito (134) …   FGrH 645 F 1aBNJ Antigon. Hist. mir. 149: κατὰ δὲ τὴν ᾽Αραβίαν ἐν πόλει Λευ-2κοθέαι ᾽Αμώμητόν φησιν ( scil.Καλλίμαχος F 407 Pf) γράφειν, τὸν πραγ ματευθέντα τὸν ἐκ Μέμφεως ᾽Ανάπλουν, εἰς τὴν καλουμένην ῎Ισιδος κρήνην ἄν τις οἴνου ἐπιχέηι κοτύλην, διότι γίγνεται τὸ ποτὸν εὄκρατον.   FGrH 645 F 1bBNJ Para- Doxogr. Florent. 18: ἐν ᾽Αραβίαι ἔστιν ῎Ισιδος κρήνη, ἥτις κοτύλης οἴνου3ἐμβληθείσης…

Apollas (Apellas) der Pontiker (266)

(1,491 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der name schwankt zwischen Apollas (Athen.; Quintilian.) und Apellas (Athen. epit.; Clem.; Phot.; Sud.), vielleicht auch dem voll- namen Apollonios (F 9). die bezeichnung ὁ Ποντικός (F 5; 8) soll ihn von den vielen z. t. gleichzeitigen trägern des namens unterscheiden. ohne jede wahrscheinlichkeit sind die gleichungen mit dem berühmten verfasser von Περὶ βοτανῶν (Schol. Nikand. Ther. 559; 683 zu ᾿Ιόλαος, -λας korrumpiert wie F 3; Apostol. 3, 60c L m. note; Wellmann RE I 2688 nr. 11); mit dem schüler des Chrysippos ( ᾿Απελλῆς Ind. Stoic. Herc. 47 = Stoic. vet. Fr. II 4, 29; ᾿Απο…

Autokrates (297)

(571 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Umfang, anlage, nachwirkung des vermutlich noch hellenistischen werkes 1) sind nicht zu bestimmen; bei Pausanias können wir seine spuren nicht nachweisen.   FGrH 297 F 1BNJAthen. 11, 2 p. 460 D: τιμᾶται δὲ καὶ ἐν ᾽Αχαίαι Δημήτηρ ποτηριοφόρος κατὰ τὴν ᾽Ανθέων χώραν, ὡς Αὐτοκράτης ἱστορεῖ ἐν β ̅ ᾽Αχαικῶν. Commentary F 1 Verehrung Demeters in Achaia ist verbreitet1. In Aigion, dem vor ort des neuen bundes2, stand die Παναχαία wohl als bundesgöttin neben Zeus Homagyrios3, und es ist interessant zu sehen, wie die Landes geschichte aus dem letzteren beinamen4 kapital schlägt …

XXXVIII. Kreta

(1,241 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XXXVIII. Kreta Die zahl der bücher über Kreta — gesamtdarstellungen (Κρητικά)1 und spezielles über mythen, religion, sitten2 — ist gross, und die meisten von ihnen scheinen noch der hellenistischen zeit angehört zu haben; jedenfalls kennen wir nichts, was sicher jünger ist als das 1. jhdt v. Chr. Ob Diodor3 eine kompilation aus den drei (vier) von ihm genannten autoren benutzt hat; oder ob er sie selbst aus einer vollständigen samm lung ausgehoben hat; oder ob er uns mit dem für seine art auffällig ge nauen zitat selbständigkeit nur vortäusc…

Demetrios von Ilion (59)

(158 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Name erschwindelt nach Demetrios von Skepsis? Eudok. p. 128 Δ. ᾿Ιλιεὺς ἰστορικός ἔγραψε Τρωικὰ ἐν βιβλίοις εἴκοσι benutzt Strabons angaben über diesen (XIII 1, 45. 55).   FGrH 59 F 1aBNJEustath. Hom. Od. λ 538 p. 1696, 40: ἰστέον δὲ ὅτι ῾Ομήρου καὶ τῶν πλειόνων ἕνα παῖδα λεγόντων Δηιδαμείας καὶ ᾽Αχιλλέως τὸν Νεοπτόλεμον, Δημήτριος ὁ ᾽Ιλιεὺς δύο ἱστορεῖ, ῎Ονειρόν τε καὶ Νεοπτόλεμον· ὃν ἀνελών φησιν ἐν Φωκίδι᾽Ορέστης ἀγνοίαι, ὔστερον δὲ γνούς, τάφον αὐτῶι ἐποίησε περὶ Δαυλίδα, καὶ ἀναθεὶς τὸ ξίφος ὧι ἀνεῖλεν αὐτὸν ἀπῆλθεν εἰς τὴν Λευκὴν νῆσον, ἣν ὁ Λυκόφρων (Al. 188) ῾φαληριῶσ…

Pseudo-Aristoteles (646)

(3,388 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 646 T 1aBNJ Aristot. Vit. Menag. no. 159: Περὶ τῆς τοῦ Νείλου ἀναβά σεως.   FGrH 646 T 1bBNJ Katalog der bücher des Aristoteles nach dem was .... Ptole- maios in seinem buche an Gallus erwähnt hat (Baumstark Aristoteles bei den Syrern I, 1900, p. 61ff.) no. 24: ein buch von ihm, das er überschrieb ‘Über den Aegyptischen Nil’; heisstΠερὶ τοῦ Νείλου; 3 bücher.   FGrH 646 T 2aBNJ Phot. Bibl. 249 (Anon. Vit. Pythag. ) p. 441 a 34: ὅτι οἱ ἐτησίαι πνέουσι1κατὰ τὸν καιρὸν τοῦ ἀκμαιοτάτου θέρους δι᾽ αἰτίαν τοιαύτην ..... φέρονται γοῦν ἐπὶ τοὺς ἐναντίους τόπους, τοὺς μεσημβρινούς. ἐκεῖ δὴ ταῦτα ἐκφερόμενα προσπίπτει τοῖς ὑψηλοτάτοις ὄρεσι τῆς …

Straton (168)

(77 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Er ist nicht identisch mit dem Epiroten Straton, dem freunde des Caesarmörders Brutus, für den Hillscher Jahrb. Suppl. XVIII 392 aus Plut. Brut. 52 ein erst nach Aktium geschriebenes buch über den tod seines gönners erschließt.…

Apollonides Horapios(?) (661)

(439 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 661 T 1BNJ Expos. Tot. Mundi 2: 783 T 2b.…

Neoptolemos von Parion (702)

(398 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 702 T 1BNJ Strabon 13, 1, 19 p. 589: ἐκ Παρίου μὲν οὖν ὁ γλωσσογράφος κληθεὶς ἦν Νεοπτόλεμος μνήμης ἄξιος.   FGrH 702 F 1BNJ Athen. 10, 81 p. 454 F: Νεοπτόλεμος δὲ ὁ Παριανὸς ἐν τῶι Περὶ ἐπιγραμμάτων ἐν Χαλκηδόνι φησὶν ἐπὶ τοῦ Θρασυμάχου τοῦσοφιστοῦ μνήματος ἐπιγεγράφθαι τόδε τὸ ἐπίγραμμα· «Τοὄνομα θῆτα ῥῶ ἄλφα σὰν ὖ μῦ ἄλφα χεῖ οὖ σάν· / πατρὶς Χαλκηδών· ἡ δὲ τέχνη σοφίη».1   FGrH 702 F 2BNJ Achill. Isag. in Arat. p. 51, 27 Maass: λέγεται δὲ ὁρίζων, διότι ὁριζει τὸ ὑπὸ γῆν καὶ ὑπὲρ γῆν ἡμισφαίριον· περὶ γὰρ τὴν σφαῖραν ἔξωθεν ὢν τάξιν ἔχει τοῦ ᾽Ωκεανοῦ, ὃς ἔξωθεν περικλύζει τὴν γῆν, ἀφ᾽ οὗ ἀ…

Hermogenes (795)

(524 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 795 F 1BNJ Schol. Apoll. Rhod. 2, 722 = Et. Gen. s.v. Σαγγάριος (Et. Gen. s.v. Σαγγάριος ):1Σαγγάριος ποταμὸς Φρυγίας· ὁ δὲ Μυρλεανὸς (697 F 6) Σάγγαρον αὐτὸν2λέγεσθαί φησιν. ῾Ερμογένης δὲ ἐν τῶι Περὶ Φρυγίας φησὶν Σάγγαν3τινὰ ἀσεβήσαντα περὶ τὴν ῾Ρέαν μεταβαλεῖν ἐς τοῦτο τὸ ὔδωρ,4καὶ ἀπὸ αὐτοῦ τὸν ποταμὸν Σαγγάριον ὀνομασθῆναι. πλησίον δὲ5αὐτοῦ ᾽Ορείας Μητρὸς ἱερόν ἐστιν, ὥς φησι Ξάνθος (765 F 28).6   FGrH 795 F 2…

Komarchos (410)

(356 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 410 F 1BNJSchol. A Pindar. Ol. 3, 33a: ἥδη γὰρ αὐτῶι ( scil.῾Ηρακλεῖ), πατρὶ μὲν βωμῶν ἁγισθέντων, διχόμηνις ὅλον χρυσάρματος ἑσπέρας ὀφθαλμὸνἀντέφλεξε Μήνα, καὶ μεγάλων ἀέθλων ἁγνὰν κρίσιν καὶ πενταετηρίδ᾽ ἁμᾶι θῆκε ζαθέοις ἐπὶ κρημνοῖς ᾽Αλφεοῦ] περὶ τοῦ χρόνου καθ᾽ ὃν ἄγεται τὰ ᾽Ολύμπια καθ᾽ ἑκάστην ὀλυμπιάδα, καὶ Κώ(μαρχος) ὁ τὰ περὶ ᾽Ηλείων συντάξας φησὶν1οὔτως·«πρῶτον μὲν οὗν παντὸς περίοδον συνέθηκεν † ἐν τῆι2ἡμέραι ἄρχειν νουμηνίαν μηνὸς ὃς † Θωσυθιὰς ἐν ῎Ηλιδι3ὀνομάζεται, περὶ ὃν τροπαὶ ἡλίου γίνονται χειμεριναί· καὶ4᾽Ολύμπια ἄγεται η ̅ μηνί· ἑνὸς δὲ ὄντος † διαφερόν…

Leon von Pella (659)

(1,102 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 659 T 1BNJ Tatian. Πρ. ῾Ελλ. 27: Διαγόρας ᾽Αθηναῖος ἦν, ἀλλὰ τοῦτον1ἐξορχησάμενον τὰ παρ᾽ ᾽Αθηναίοις μυστήρια τετιμωρήκατε, καὶ τοῖς Φρυγίοις αὐτοῦ λόγοις ἐντυγχάνοντες ἡμᾶς μεμισήκατε· Λέοντος κεκτημένοι τὰ …

Polyarchos o. Polyanthos von Kyrene (37)

(165 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der richtige name nicht festzustellen. Πολύαρχος ist häufig; in Kyrene heißt der mutterbruder des Battos III so (Plut. Mul. virt. p. 261 B. Polyaen. VIII 41). andrerseits gibt Sextus auch den genauen titel, und 1 b gehen Φύλαρχος, Τελέσαρχος voraus.   FGrH 37 F 1aBNJ Sext. Empir. adv. math. I 261: Πολύανθος δὲ ὁ Κυρηναῖοςἐν τῶι Περὶ τῆς ᾽Ασκληπιαδῶν γενέσεως (sc. ᾽Ασκληπιὸν κεκεραυνῶσθαι λέγει), ὅτι τὰς Προίτου θυγατέρας κατὰ χόλον ῞Ηρας ἐμμανεῖς γενομένας ἰάσατο.   FGrH 37 F 1bBNJ Schol. Eurip. Alk. 1: Πολύαρχος δὲ ὁ Κυρηναῖος διὰ1τὸ τὰς Προίτου θυγατέρας αὐτὸν ἰάσασθ…

XVI. Delos

(572 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XVI. Delos Das Apollonheiligtum mag, wie andere religiöse zentren, ein archiv gehabt haben, in dem auch texte von hymnen u. dergl. aufbewahrt wurden…

LXXV. Teos

(50 words)

Author(s): Jacoby, Felix
LXXV. Teos Ausser der schrift des architekten über den Dionysostempel ist nichts bekannt. Über den kult des gottes in Teos s. Ruge

Demetrios (Damen) <von Argos> (304)

(1,226 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction D. fehlt in der homonymenliste Diog. Laert. 5, 83ff., woraus man keinen schluss auf späte zeit ziehen wird. Schwartz

Antiochos von Syrakus (555)

(10,422 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Zeugnisse und stellung der zitate in unserer überlieferung lassen keinen zweifel daran, dass A. der älteste sizilische historiker war 1). Seine zeit wird nach oben dadurch bestimmt dass er die geschichte der insel bis 424/3 herabgeführt hat 2). Wann er zu schreiben begann und wie lange die arbeit gedauert hat wissen wir nicht; und der gewöhnliche schluss aus dem endtermin, dass ‘er den athenisch-sizilischen krieg kaum mehr erlebt haben kann’ 3), ist zweifelhaft, wenn man an Herodot und die politische bedeutung dieses endtermins denkt. Bei dem o…

Clemens (102)

(159 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Zweifelhafte erscheinung. der bei Malalas mehrfach, meist mit Theophilos und Timotheos zusammen zitierte Κλήμης ist Clemens von Alexandrien (E Schwartz RE VI 11, 8; Stählin Clem. Alex. III 229f.), der ja auch von Eusebius als chronograph zitiert wird (Eus. Arm. p. 4…

Skopas(?) (413)

(427 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der …

Simonides von Magnesia (Sipylos) (163)

(186 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Bernhardy hat das zweite τοῦ Μεγάλου richtig getilgt; daß ein epiker (an ἐποποιός zweifelt Meineke Anal. Alex. 401 grundlos) am hofe des die literatur beschützenden Antiochos d. Gr. die ruhmestat seines vorfahren besang, hat nichts auffallendes. auf S führt Wernsdorff schwerlich mit recht die schilderung der schlacht Lukian. Zeuxis 8—10 zurüc…

Theolytos (von Methymna?) (478)

(410 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Fraglich ob zu recht aufgenommen 1). Muellers vermutung, dass Th. ῟Ωροι Λεσβίων geschrieben hat, ist möglich, wenn er mit dem verfasser der Βακχικὰ ἔπη identisch ist. Es würde weniger ausmachen, wenn auch die ῟Ωροι episch waren 2), wie die anonyme Κτίσις 479 F 1. Aber waren es überhaupt ῟Ωροι und nicht ῟Ωραι? 3) Die zeit gibt die benutzung durch den Rhodier Apollonios, die allerdings bestritten gewesen zu sein scheint 4).   FGrH 478 F 1BNJAthen. 11, 39 p. 470 BC: Θεόλυτος δ᾽ ἐν δευτέρωι ῞Ωρων ἐπὶ λέβητός φησιν αὐτὸν ( scil.῞Ηλιον) διαπλεῦσαι, τοῦτο πρώτου εἰπόντος τοῦ τὴν…

XL. Kyrene

(723 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XL. Kyrene Von Kyrene haben vermutlich auch sämtliche Λιβυκά gehandelt. Schon Herodt. 4, 145f. erzählt die geschichte Kyrenes im rahmen der Λιβυκοὶ λόγοι, und aus den Λιβυκαὶ ἱστορίαι des Menekles von Barka, mitte des 2. jhdts v. Chr., kennen wir (vielleicht zufällig) nur auf Kyrene bezügliches1. Die Apolloniosscholien zitieren für die gründungsge schichte nebeneinander ein buch über Libyen und eines über Kyrene2. Unklar bleibt, wie Akesandros, der auch über Libyen schrieb, den stoff auf die beiden bücher verteilte, da das einzige fragment aus Περὶ Λιβύης nicht derart ist das…

Kadmos von Milet (489)

(1,111 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die behauptung van Wilamowitz 1), dass ‘die milesische chronik den namen des Kadmos trägt’, erledigt sich durch den buchtitel in der vita T 1b, nach dem K. nicht die chronik einer einzelnen stadt, sondern die gründungsgeschichte von ganz Ionien geschrieben haben soll. Dazu stimmt dass er sohn Pandions heisst, was zugleich zeigt (1) dass der bio- graph den ‘ältesten prosaiker’ von dem sohne Agenors, dem phoeniki- schen ‘erfinder der buchstaben’ unterschieden hat 2); (2) dass mit der Κτίσις Μιλήτου καὶ τῆς ὅλης ᾿Ιωνίας die Ionische Wanderung gemeint ist 3), obwohl sich damit der zeitansatz ‘um ein geringes jünger als Orpheus’ nicht gut verträgt. Vielleicht war diese unklarheit einer der gründe, aus denen die ernsthafte literaturund stilgeschichte (so weit sie K. überhaupt nannte) den schriftsteller in die zeit des wirklichen beginns der prosa herunterrückte und seinen anspruch mit dem erhaltenen buch des Pherekydes dur…

Bias von Priene (439)

(39 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 439 T 1BNJ Diog. Laert. 1, 85: ἐποίησε δὲ ( scil. Bias) περὶ ᾽Ιωνίας, τίνα μάλιστα ἂν τρόπον εὐδαιμονοίη, εἰς ἔπη δισχίλια. Jacoby, Felix (Berlin)

Theodoros Ο ΠΑΝΑΓΗΣ von Athen (346)

(720 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der verfasser der sonderschrift, die in mindestens zwei büchern ver- mutlich die geschlechtssagen, geschichte und sozusagen die πάτρια Κηρύ- κων enthielt 1) wird durch den amtsnamen selbst als Keryke erwiesen 2). Allgemeine erwägungen 3) und der parallele fall des Krates 4) machen wahrscheinlich, dass ihm auch die ᾿Αττικαὶ φωναί — dies wohl der richtige titel 5) — gehören. Ihre anführung durch Pamphilos (F 3a) gibt als t. ante die mitte des 1. jhdts n. Chr. Wenn er die grammatischen schriften Apollodors kannte, wofür F 2 keine sehr sichere grundlage ist, mag man als t. post c…

Anonyme Marmorchronik (506)

(247 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 506 F 1BNJ Altertuem. Pergamon VIII 2 p. 378 no. 613 (O. Gr. Inscr.Sel. 264): *** // a[— — — — ἔπεισεν ᾽Α]ρχίας [πρυτάν]εις αἱ[ρεῖσθαι τῆς /12πόλεως κατ᾽] ἔτος ἕκασ[τ]ον· καὶ πρῶτος ἐπρυτ[ά / νευεν ᾽Αρχί]ας, καὶ ἐξ ἐκείνου μέχρι νῦν πρυτα[νευό / μενοι] διατελοῦσιν. ᾽Ορόντης δὲ ᾽Αρτασύ /5[ρου,3τὸ γέν]ος Βάκτριος, ἀποστὰς ἀπὸ ᾽Αρταξέρ / [ξου τοῦ Περσ]ῶν βασιλέως,4ἐκράτησεν τῶν Περγα / [μηνῶν καὶ μ]ετώικισεν αὐτοὺς πάλιν ἐπὶ τὸν κο / [λωνὸν εἰς] τὴν πα[λαι]ὰν πόλιν. εἶτα ᾽Ορόντης / [τὴν πόλιν ἐ]πιτρέ[ψας ᾽Αρτα] ξέρξηι ἀπέθανεν. *** // b[— — — — γήμα]ντα ᾽Αναξίπ[πην— — — — — ἐγέννησεν56Εὄ]…

Timochares (165)

(226 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Aus Alexander Polyhistor Π. ᾿Ιουδαίων (III). ob Antiochos IV Epi- phanes oder Antiochos Sidetes (zu Poseidon. 87 F 69/70) zu verstehen ist, bleibt zweifelhaft. gleichsetzung mit dem Anonymos Π. Συρίας (o. p. 593, 19) unterläßt man besser; es gibt zu viele konkurrenten.   FGrH 165 F 1BNJ Euseb. PE IX 35 p. 452 BC: Τιμοχάρης δέ φησιν ἐν τοῖς Περὶ ᾽Αντιόχου τὰ ῾Ιεροσόλυμα τὴν μὲν περίμετρον ἔχειν σταδίους μ ̅, εἶναι δ᾽ αὐτὴν δυσάλωτον, πάντοθεν ἀπορρῶξι περικλειομένην φάραγξιν.ὅλην δὲ τὴν πόλιν ὔδασι καταρρεῖσθαι, ὥστε καὶ τοὺς κήπους ἐκ τῶν ἀπορρεόντων ὑδάτων…
▲   Back to top   ▲