Search

Your search for 'dc_creator:( "Jacoby, Felix" ) OR dc_contributor:( "Jacoby, Felix" )' returned 962 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Theopompos von Chios (115)

(58,460 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Theopompi Chii Fragmenta coll. Wichers Leyden 1829; Hellenica Oxyrhynchia cum Theopompi et Cratippi fragmentis rec. Grenfell- Hunt Oxford <1909>; E Meyer Theopomps Hellenika Halle 1909; Schranz Theopomps Philippika, diss. Freiburg i. B. 1912.   FGrH 115 T 1BNJ Suid. s. Θεόπομπος Χῖος ῥήτωρ · υἱὸς Δαμασιστράτου· γεγονὼς1τοῖς χρόνοις κατὰ τὴν ἀναρχίαν ᾽Αθηναίων (404/3), ἐπὶ τῆς ἐνενηκοστῆς2τρίτης ὀλυμπιάδος (408/5), ὅτε καὶ ῎Εφορος (70 T 1). ᾽Ισοκράτους ἀκουστὴςἅμα ᾽Εφόρωι (T 5). ἔγραψεν ᾽Επιτομὴν τῶν ῾Ηροδότου ῾Ιστοριῶν ἐν βι- βλίοις β ̅· Φιλιππικὰ ἐν βιβλίοις οβ· …

Menekles von Barka (270)

(3,130 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Trotz der häufigkeit des namens ist es hier einmal wahrscheinlicher die 4 bücher dem gleichen verfasser zu geben, statt die ‘Libyschen Ge- schichten’ (Susemihl Gr.L. 2, 391) der das buch über Athen (Hans- lick RE XV 796 nr. 1—2; urteilslos und ohne literaturkenntnis) abzu- trennen. einem Barkaier (F 9) wird man ‘Libysche Geschichten’ gern zutrauen. mit ihnen berührt sich die Συναγωγή (F 7; s. dort zum titel) wenn nicht inhaltlich so im sammelcharakter. F 9 (aus einer biogra- phisch-empfehlenden vorrede?) scheint M der eigentliche zeuge, Andron vermittler oder zusat…

Stesimbrotos von Thasos (107)

(5,547 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Von beruf rhapsode und im sinne der zeit Homerphilologe (T 3—5), der auch in Athen gewirkt hat (T 2—4); wenn T 2 mit ἑωρακὼς αὐτὸν ein selbstzeugnis wiederholt (und der gegensatz gegen die ungefähre zeitangabe T 1 macht das wahrscheinlich), schon in den 30er jahren (s. auch zu F 8—9). damit verträgt sich das schülerverhältnis sowohl des Nikeratos (T 4), der 410/9 trierarch war (Pros. Att. 10741), wie das des Antimachos zu ihm (T 5; vgl. F 21; 22), an dem zu zweifeln kein anlaß ist, und die folge der namen F 21 (vgl. T 4; F 23). es ist also nicht unmöglich, daß ‘er zu den emigr…

Ptolemaios VIII Euergetes II (234)

(2,190 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Im eigenen namen erzählen F 1; 6; 9; 10. aber auch der rest — F 2; 4 über Alexandreia und Ptolemaier; F 3 und 7/8 über zeit- genössische herrscher — läßt ohne weiteres beziehungen auf die person des königs zu. trotz der geringen zahl der fragmente wird man also in den ῾Υπομνήματα nicht ein miszellanwerk sehen, in dem die exzerpte durch selbsterlebtes vermehrt waren, sondern wirkliche memoiren. dafür, daß die einzelheiten an dem chronologischen faden von Pt.s bewegtem leben aufgereiht waren, spricht die behandl…

Theodoros (von Rhodos ?) (230)

(185 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der wortlaut führt eher auf eine taktische schrift, als auf memoi- ren. Diog. L. II 104 hat unter seinen 20 Θεόδωροι keinen Rhodier, wohl aber einen Θ. Συρακόσιος Περὶ τακτικῶν γεγραφώς . C. Mueller vermutet verwechselung mit dem Rhodier Theodotas, durch dessen strategema Antiochos I Soter ca. 270 a. Chr. die Galater besiegte und der als ἀνὴρ γενναῖος καὶ τακτικῶν ἔμπειρος bezeichnet wird: Lukian. Zeuxis 8—10 (Niese Gesch. d. gr. u. mak. Staat. II 80; Stähelin Gesch. d. kleinas. Galater 1907, 12; Beloch Gr. G. III 1, …

Index Auctorum I-II (Index_Auctorum_I-II)

(2,085 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Index Auctorum für I—II Jac. no. Mueller Jac. no. Mueller Abaris 34 – Anonyme Alexander-Gesch. (P. Ox. 1798) 148 – Abas 46 IV 278 Africanus II p. 1229 – Agatharchides v. Knidos 86 III 190 Anonyme Olympiaden-Chronik (P. Ox. 2082) 257a – Agis 153 F 10 – Aischrion IID p. 406 – Anonyme Diadochengesch. 155 – Aischylos v. Alexandreia II p. 515 – Anonymer Philosoph 206 III 649, 4 Aisopos 187a – Akestorides 28 II 464 Anonymes Handbuch 18 – *Akusilaos v. Argos 2 I 100 Anonymoi d. Polybios 83 – Alexandergeschichte 153 – Alexandros v. Ephesos II p. 917 III 244 Anonymos v. Korinth 204 III 653, 12 Alexandros v. Myn…

Demognetos (445)

(146 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der text ist so korrupt dass man auch am autornamen zweifeln kann. Aber weder für Demagetos 1) noch für Diognetos 2) lässt sich etwas geltend machen. Das bruchstück klingt nicht jung; aber das kann täu- schen; vielleicht stammen die namen aus einer urkunde.   FGrH 445 F 1BNJHerodian. Π. μον. λέξ. p. 11, 26: .... Γρύλλος καθάρας τοὺς Διοσκούρους, ὡς Φιλοστέφανος (IV) · Κόλλος Δεμόγνητος ἐν τῶι Περὶ1Κνίδου«καὶ Κόκκυγα τὸν Τελέστορος καὶ Κόλλον τὸν Σκίρου23καὶ †λογάων τὸν Αὐτονόμου καὶ Κτῆσιν τὸν Μνησιθέου».4 Notes^ back to text1. Φιλοστέφανος O. D. Bloch φίλος στέφανος H Δημόγ…

Telephos von Pergamon (505)

(508 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 505 T 1BNJ Suda s. v. Τήλεφος · Περγαμηνός, γραμματικός. ἔγραψε καὶ1αὐτὸς ** ἐν οἷς παρατίθεται πόσα χρὴ εἰδέναι τὸν γραμματικόν· Περὶ τῶν παρ᾽ ῾Ομήρωι σχημάτων ῥητορικῶν βιβλία β ̅· Περὶ συντάξεως λόγου ᾽Αττι-κοῦ βιβλία ε ̅· Περὶ τῆς καθ᾽ ῞Ομηρον ῥητορικῆς· Περὶ τῆς ῾Ομήρου καὶ Πλάτωνος συμφωνίας· Ποικίλης φιλομαθείας βιβλία β ̅· Βίους τραγικῶν καὶ2κωμικῶν· Βιβλιακῆς ἐμπειρίας Βιβλία γ ̅, ἐν οἷς διδάσκει τὰ κτήσεως ἄξια ΒιΒλία· ῞Οτι μόνος ῞Ομηρος τῶν ἀρχαίων ἑλληνίζει· Περιήγησιν Περγά μου· Περὶ τοῦ ἐν Περγάμωι Σεβαστίου βιβλία β ̅· Περὶ τῶν ᾽Αθήνησι δικαστηρίων· Περὶ τῶν ᾽Α…

Apollodoros von Erythrai (422)

(1,862 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die zeit des autors ist nicht genauer zu bestimmen als dass er vor Varro geschrieben hat 1). Denn wir haben zwar eine ungebrochene reihe von zeugnissen über die Erythraeerin seit der zeit Alexanders 2), aber keine daten für die geschichte des kultes 3) vor dem neubau ihres grotten- heiligtums, den man auf etwa 162 n. Chr. datiert 4). Es ist auch nicht sicher ob A. über Erythrai geschrieben oder eine spezialschrift von der art der bücher Περὶ τοῦ ἐν ῾Ελικῶνι ἀγῶνος5), Περὶ τοῦ Γρυνείου ᾿Απόλ- λωνος6) u.ä. publiziert hat, etwa bei der offiziellen einführung des kultes …

Potamon von Mytilene (147)

(417 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Bereits a. 47 a. Chr. führer einer mytilenaeischen gesandtschaft nach Rom; gestorben in den ersten jahren des Tiberius. zahlreiche ehreninschriften in Mytilene: Cichorius Rom und Mytilene Leipzig 1888; Cichorius-Mommsen Sb. Berl. Ak. 1889, 953; Hillscher Hom. lit. Hist. crit. 395ff.; Geffcken RE XI 1859; Syll.3 764.   FGrH 147 T 1BNJ Suid. s. Ποτάμων Μιτυληναῖος · υἱὸς Λεσβώνακτος· ῥήτωρ. ἐσοφίστευσεν ἐν ῾Ρώμηι ἐπὶ Καίσαρος Τιβερίου, καί ποτε αὐτοῦ εἰς τὴν 1 πατρίδα ἐπανιόντος ὁ βασιλεὺς ἐφοδιάζει τοιοῖσδε γράμμασι· ‘Ποτάμωνα Λεσβώνακτος εἴ τις ἀδικεῖ…

Amphitheos(?) von Herakleia (431)

(541 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Eine verständliche namensform bietet nur der Angelicanus, was nicht besagt dass es auch die richtige ist. Die änderung in Nymphis ist freilich ausgeschlossen, aber bei einem herakleotischen schriftsteller liegt der gedanke an Antitheos nahe: Λεωνίδης καὶ ᾿Αντίθεος, φιλοσόφω καὶ τώδε ἄνδρε sind helfer Chions bei der tötung des tyrannen Klearchos 353/2 v. Chr., und werden selbst von dessen leibwächtern getötet 1). Eine iden- tifikation (die A. vielleicht zum ältesten schriftsteller über Herakleia machen würde) wird man aus verschiedenen…

XIV. Chaldike

(284 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XIV. Chaldike (und Griechische Städte in Thrakein) Der geringe bestand an historischer literatur überrascht, und man fragt doch ob nicht auch der zufall der erhaltung mitgespielt hat, wenn wir z.b. von keiner stadtgeschichte Abderas hören. Immerhin ist der unterschied gegen die inseln auffallend. Nur sollte man nicht zu schnell von einem ‘ausfallen für die kultur’1 sprechen, weil diese städte nicht kulturzentren sind und keine eigenen ‘universitäten’ haben: obwohl eine reihe von ihnen schon in der zweiten hälfte des 4. jhdts ihre politi sche selb…

Menekrates (701)

(306 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 701 F 1BNJPlutarch. Thes. 26, 3: (Theseus und die Amazonen: Philochoros 328 F 110; Bion 332 F 2) Μενεκράτης δέ τις ἱστορίαν περὶ Νικαίας τῆς ἐν Βιθυνίαι πόλεως ἐκδεδωκὼς Θησέα φησὶ τὴν ᾽Αντιόπην ἔχοντα διατρῖψαι περὶ τούτους τοὺς τόπους· τυγχάνειν δὲ συστρα- τεύοντας αὐτῶι τρεῖς νεανίσκους ἐξ ᾽Αθηνῶν ἀδελφοὺς ἀλλήλων, Εὄνεων καὶ1Θόαντα καὶ Σολόεντα. (4) τοῦτον οὖν ἐρῶντα τῆς ᾽Αντιόπης καὶ λανθά- νοντα τοὺς ἄλλους ἐξειπεῖν πρὸς ἕνα τῶν συνήθων· ἐκείνου δὲ περὶ τούτων ἐντυχόντος τῆι ᾽Αντιόπηι, τὴν μὲν πεῖραν ἰσχυρῶς ἀποτρίψασθαι, τὸ δὲ πρᾶγμα σωφρόνως ἅμα καὶ πράιως ἐνεγκεῖν…

Zenon (158)

(82 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Über Pyrrhos s. außer den Hellenika (Hieronymos154 F 11—15) die Epirotika (III). über die erhaltenen autoren Niese Herm. XXXI 481ff. wenn Zenons beide werke innerlich zusammen gehörten, ist er im zweiten drittel s. III anzusetzen.   FGrH 158 T 1BNJDiog. Laert.VII 35: γεγόνασι δὲ Ζήνωνες ὀκτώ .... τέταρτος ἱστορικός, τὴν Πύρρου γεγραφὼς στρατείαν εἰς ᾽Ιταλίαν καὶ Σικελίαν, ἀλλὰ καὶ ᾽Επιτομὴν τῶν πεπραγμένων ῾Ρωμαίοις τε καὶ Καρχηδονίοις. Jacoby, Felix (Berlin)

Glaukos (806)

(98 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 806 F 1BNJP. Ox. XV 1802, 36 (Glossar): μελύγιον· πομάτιόν τι Σκυθικόν.1Γλαῦκος ἐν α ̅ ᾽Εξηγήσεως τόπων τῶν κειμένων ἐπ᾽ ἀριστερὰ τοῦ Πόντου μέρη ·«συνκαταθεμένων δὲ τῶν ἐλατῶν ἔλυσε τὸν σύλλογον, καὶ ἀπολυθέντες ἕκαστος ἐπὶ τὰ ἴδια παρεσκεύαζον τὸ μελύγιον. τοῦτο δὲ τὸ πόμα μεθύσκει μᾶλλον τοῦ οἴνου, γείνεται δὲ ἑψομένου τοῦ μέλιτος μεθ᾽ ὔδατος καὶ βοτάνηςτινὸς ἐμβαλλομένης· φέρει γὰρ αὐτῶν ἡ χώρα πολὺ τὸ μέλι, ἔτι δὲ καὶ τὸ ζῦτος, ὃ ποιοῦσιν ἐκ τῆς κέγχρου». Notes^ back to text1. al.μελύγειον, μελίτ(ε)ιον (s. Komm.) σκυτικ̣ον PJacoby, Felix (Berlin)

Iohannes Hyrkanos I (736)

(68 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 736 T 1BNJ Makkab. 16, 23: καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων ᾽Ιωάννου καὶ τῶν πολέμων αὐτοῦ καὶ τῶν ἀνδραγαθιῶν αὐτοῦ ὧν ἠνδραγάθησεν καὶ τῆς οἰκοδομῆς τῶν τειχῶν ὧνὠικοδόμησεν, καὶ τῶν πράξεων αὐτοῦ, (24) ἰδοὺ ταῦτα γέγραπται ἐπὶ βιβλίωι ἡμερῶν1ἀρχιερωσύνης αὐτοῦ, ἀφ᾽ οὗ ἐγενήθη ἀρχιερεὺς μετὰ τὸν πατέρα αὐτοῦ. Notes^ back to text1. επι βιβλιου AJacoby, Felix (Berlin)

Satyros (631)

(381 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 631 F 1BNJTheophil. Ad Autol. 2, 7: ἀλλὰ καὶ Σάτυρος, ἱστορῶν τοὺς δήμους ᾽Αλεξανδρέων,ἀρξάμενος ἀπὸ Φιλοπάτορος τοῦ καὶ Πτολεμαίου προσαγορευθέντος, τούτου μηνύει Διόνυσον ἀρχηγέτην γεγονέναι· διὸ καὶ <τὴν Διονυσίαν> φυλὴν ὁ Πτολεμαῖος πρώτην κατέστησεν.λέγει οὖν ὁ Σάτυρος1οὔτως·«Διονύσου καὶ ᾽Αλθαίας τῆς Θεστίου γεγενῆσθαι Δηιά-2νειραν· τῆς δὲ καὶ ῾Ηρακλέους τοῦ Διὸς οἶμαι ῞Υλλον· τοῦ δὲ3Κλεοδαῖον· τοῦ δὲ ᾽Αριστόμαχον· τοῦ δὲ Τήμενον· τοῦ δὲ4Κεῖσον· τοῦ δὲ Μάρωνα· τοῦ δὲ Θέστιον· τοῦ δὲ ᾽Ακοόν· τοῦ δὲ5Αριστοδαμίδαν· τοῦ δὲ Κάρανον· τοῦ δὲ Κοῖνον· τοῦ δὲ Τυρίμ-6μαν· τ…

XLIX. Malier

(331 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XLIX. Malier Die Malier, deren ethnische zugehörigkeit nicht ganz sicher ist und deren politische gewechselt hat, habe ich mit Strab. 8, 1, 1 von den Thessalern getrennt; sie gehörten seit 270 zum aetolischen bund1. Diese zugehörigkeit setzt die dichterin voraus, wobei es nicht ganz klar ist ob sie über Aitoler und Lamier in verschiedenen dichtungen handelte (man würde dann wohl δάμου τοῦ ἁμετέρου erwarten) oder die verbindung der stämme in der vorzeit an ihren heroen nachwies. Eine prosaische landesgeschichte scheint es für sie so wenig gegeben zu haben…

Aristodemos von Elis (414)

(564 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 414 F 1BNJEuseb. Chron. I p. 90, 17 Karst: es berichten aber die Aristodemier, die Helier, dass seit der siebenundzwanzigsten olympiade von1 Iphitos ab ordnungsmässig eingetragen wurde der agon und der sieg, und dass keiner < zuvor> verzeichnet worden war aus nacklässigkeit der vor- fahren; in der <achtund>zwanzigsten olympiade jedoch wurde der im2 stadion siegende Kuribos der Helier zuerst eingeschrieben, und wurde diese3 als die erste olympiade festgesetzt, von welcher aus die Griechen die zeit berechnen. Dasselbe wie Aristodemos berichtet auch Polib<i> os (254 F 2).4 Kall…

Duris von Samos (76)

(15,054 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Suidasvita fehlt ( Δοῦρις ὄνομα ποιητοῦ ist der wenig jüngere Elaite; Steph. Byz. s. ῎Εφεσος ). D lebt mindestens einige jahre über 281 hinaus (F 55); das geburtsjahr ist nicht zu errechnen. es ist durchaus nicht sicher, daß die zufälligen zitate seine sämtlichen schriften geben; so sind die Προβλήματα ῾Ομηρικά (F 30) erst durch die Genfer Ilias- scholien bekannt geworden. eine Alkibiadesbiographie vermuten Pohlenz BphW 1899, 582; Dittmar PhU XXI 152, 59 kaum mit recht. auch ein besonderes werk Περὶ παροιμιῶν scheint nicht anzunehmen. der peripatetische …

Hermeias von Hermupolis (638)

(80 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 638 T 1BNJ Phot. Bibl. 279 p. 536 a 8: ἐν δὲ τῶι αὐτῶι τεύχει (wie Helladios' Χρηστομαθεῖαι) τῶι αὐτῶι περιείχετο μέτρωι ( scil.τῶι ἰαμβικῶι) καὶ ῾Ερμείου ῾Ερμο πολίτου Πάτριά τε τῆς ῾Ερμουπόλεως καὶ ἕτερά τινα .... καὶ ᾽Ανδρονίκου, πολιτευο μένου καὶ αὐτοῦ ῾Ερμοπολίτου, πρὸς τὸν κόμητα Φοιβάμμωνα τὸν κοινοπολιστήν· καὶ1οὗτος δὲ δραμάτων ἐστὶ ποιητής, διαφόροις μέτροις τοὺς λόγους ἐντείνων. Notes^ back to text1…

Polykritos von Mende (559)

(1,373 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Ist in den modernen literaturgeschichten hinter dem Alexanderhistori- ker Polykleitos von Larisa 1) verschwunden, obwohl schon C. Mueller die von Wesseling aufgestellte und selbst von Droysen akzeptierte glei- chung (mit im wesentlic…

Zur Olympionikenliste (416)

(3,407 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 416 T 1BNJ Pausan. 6, 6, 3: ἕστηκε δὲ καὶ Λαστρατίδα παιδὸς εἰκὼν ᾽Ηλείουπάλης ἀνελομένου στέφανον· ἐγένετο δὲ αὐτῶι καὶ Νεμείων ἔν τε παισὶ καὶ ἀγενείων ἑτέρα νίκη. Παραβάλλοντι δὲ τῶι Λαστρατίδα πατρὶ ὑπῆρξε μὲν…

LXVIII. Siphnos

(19 words)

Author(s): Jacoby, Felix
LXVIII. Siphnos No comments made by Jacoby Jacoby, Felix (Berlin)

Aelius Dios (629)

(175 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 629 T 1BNJ Phot. Bibl. 161 p. 104 a 11: σύγκειται ὁ αὐτὸς λόγος ( scil.ὁ ἕκτος τῶν ᾽Εκλογῶν Σωπάτρου τοῦ σοφιστοῦ) καὶ ἐκ τῶν Αἰλίου Δίου Περὶ ᾽Αλεξανδρείας καὶ ἐκ τῶν Αἰγυπτιακῶν ῾Ελλανίκου (608a), δι᾽1ὧν μυθικά τε καὶ πλασματικὰ πολλὰ συλλέξας καὶ διάφορα ἕτερα εἰς τὸ τέλος τοῦ ἕκτου λόγου καταντήσεις.   FGrH 629 T 2BNJ Nonnos in Greg. Naz. (Μυθόγραφοι ed. A. Westermann) p. 375, 13

Demetrios <von Seriphos> (549)

(337 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der in den sammlungen und literaturgeschichten übersehene autor ist schwerlich mit einem der vielen bekannten träger des namens in der literatur zu identifizieren, aber vielleicht mit dem Δ. Σερίφιος, der wahrscheinlich 208 v. Chr. in Delos eine φιάλη weihte 1). Es ist selbst- verständlich dass ein spezialbuch über die unbedeutende insel ihren einzigen ruhmestitel, die viel behandelte geschichte von Danae, Perseus, und Polydektes 2) au…

Autesion (298)

(326 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die aufnahme hier (statt in bd. VI) bedeutet eine durchbrechung des prinzips, die sich aber rechtfertigen lässt, weil die behauptung Pelops sei Achaeer aus Olenos gewesen wirklich nur in ᾿Αχαικά gestanden haben kann 1). Leider geben Σχολ nur die nackte tatsache, und wieder lässt uns Pausanias im stich, der überhaupt von Olenos wenig zu sagen weiss …

Akesandros (469)

(1,843 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 469 F 1BNJSchol. Pindar. Pyth. 4, 57 = (Tzetz. Lykophr. 886)(Tzetz. Lykophr. 886):φάτο δ᾽ Εὐρύπυλος Γαιαόχου παῖς ἀφθίτου ᾽Εννοσίδα ἔμμεναι] τοῦτον ᾽Απολ-1λώνιος (4, 1552; 1561) ποτὲ μὲν Εὐρύπυλον προσαγορεύει, ποτὲ δὲ Τρίτωνα. ᾽Ακέσανδρος δέ φησιν ἀδελφὸν εἶναι τὸν Εὐρύπυλον Τρίτωνος, γράφων οὔτως ·2«Εὐρύπυλος Ποσειδῶνος καὶ Κελαινοῦς τῆς ῎Ατλαντος, Τρίτω- νος ἀδελφός. οὗτος γαμεῖ Στερόπην τὴν ῾Ηλίου, Πασιφάης3ἀδελφήν, καὶ γίνονται αὐτῶι παῖδες δύο, Λυκάων καὶ Λεύ-4κιππος». Commentary F 1 Der stammbaum, aus dem Malten weitgehende historische folge- rungen zieht5, w…

Promathion (817)

(239 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 817 F 1BNJPlutarch. Romul. 2, 3: (840 F 40e). οἱ δὲ μυθώδη παντάπασι περὶ τῆς γενέσεως (der gründer Roms) διεξίασι. (4) Ταρχετίωι γὰρ ᾽Αλβανῶν βασιλεῖ παρανομωτάτωι καὶ ὠμοτάτωι φάσμα δαιμόνιον οἴκοιγενέσθαι· φαλλὸν γὰρ ἐκ τῆς ἑστίας ἀνασχεῖν καὶ διαμένειν ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας. εἶναι δὲ Τηθύος ἐν Τυρρηνίαι χρηστήριον, ἀφ᾽ οὗ κομισθῆναι τῶι Ταρχετίωι χρησμόν, ὥστε συμμεῖξαι τῶι φάσματι παρθένον· ἔσεσθαι γὰρ ἐξ αὐτῆς παῖδα κλεινότατον, ἀρετῆι καὶ τύχηι καὶ ῥώμηι διαφέροντα. (5) φράσαντος οὖν τὸ μάντευμα τοῦ Ταρχετίου μιᾶι τῶν θυγατέρων καὶ συγγενέσθαι τῶι φαλλῶι π…

Hieronymos der Aegypter (787)

(210 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 787 T 1aBNJ Joseph. A.J. 1, 107: 784 F 3a.   FGrH 787 T 1bBNJ Tertullian. Apol. 19: 794 F 5c.   FGrH 787 F 1BNJ Joseph. A.J. 1, 107: 784 F 3a.   FGrH 787 F 2BNJ Joseph. A.J. 1, 93 = Euseb. P.E. 9, 11 (Euseb. P.E. 9, 11): τοῦ δὲ κατακλυσμοῦ τούτου καὶ τῆς λάρνακος μέμνηνται πάντες οἱ τὰς βαρβαρικὰς ἱστορίας ἀναγεγρα φότες, ὧν ἐστι καὶ Βηρωσσὸς ὁ Χαλδαῖος (680 F 4c) ..... (94) μέμνηται δὲ τούτων καὶ῾Ιερώνυμος ὁ Αἰγύπτιος ὁ τὴν ᾽Αρχαιολογίαν τὴν Φοινι-12κικὴν συγγραψάμενοςκαὶ Μνασέας (V) δὲ καὶ ἄλλοι πλείους. καὶ Νικό-34λαος δὲ ὁ Δαμασκηνὸς ἐν τῆι ἐνενηκοστῆι καὶ ἕκτηι βίβλωι (90 F 72) ἱστορεῖ περὶ …

Alexandros von Myndos (25)

(591 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Augusteisch-Tiberische zeit. zuweisung von Θαυμάσια und Περίπλους an ihn sehr wahrscheinlich (Wellmann Herm. XXVI 481ff. LI 1ff.). aufgenommen sind nur die fragmente, die möglicherweise aus einem der drei genannten werke stammen. die übrigen, namentlich aus Περὶ ζώων, bei Wellmann Herm. XXVI 546ff.   FGrH 25 F 1BNJDiog. Laert. I 29: ὁ δὲ περιενεγκὼν τὴν φιάλην τοῦ Βαθυκλέους1παῖς Θυρίων ἐκαλεῖτο, καθά φησιν ῎Ελευσις ἐν τῶι περὶ ᾽Αχιλλέως (55 F 1) 2καὶ ᾽Αλέξων ὁ Μύνδιος ἐν ἐνάτωι Μυθικῶν.3   FGrH 25 F 2aBNJPhot. Bibl. 188 p. 145 b 9: ἀνεγνώσθη ᾽Αλεξάνδρου Θαυμασίων Συνα…

Aristodikos (36)

(90 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Das buch wird die mythographische tradition über Demeter enthalten haben — also die dinge, die die paraphrase des orphischen gedichtes Pap. Berol. 44 (Berl. Kl.-T V 1) als unwesentlich abweist. vielleicht würden solche spezielle sammelarbeiten besser zur rein philologischen historie (IV), den büchern Περὶ θεῶν, νυμφῶν usw. gestellt.   FGrH 36 F 1BNJ Philodem. π. εὐσεβ. p. 45, 23 Gomp: μνημονεύει δὲ καὶ ᾽Αριστόδικος ὁ τὰ Περὶ Δήμητρος ἀναγράψας τῆς ὑπὸ Διὸς παραλήψεως τῆς βασιλείας. Jacoby, Felix (Berlin)

Melisseus (402)

(403 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Apokryphes buch 1) oder schwindelzitat, wie F 2-3 2), die nur wegen der namenähnlichkeit hierhergestellt sind. Die urgeschichte sieht beinahe so aus, als ob der schwindler zu gunsten der makedonischen könige erfunden hat, oder dahingehende ältere literatur benutzte. Irgendein anschluss an diese muss in jedem fall angenommen werden. Bei dem autornamen Melisseus wird man kaum an den kretischen könig denken 3), der in die Zeusgeschichte gehört, eher an die σεμναὶ κασίγνηται παρθένοι am Parnass, die der homerische Hermeshymnus 550ff. als wa…

Aphrodisios-Euphemios <von Thespiai> (386)

(636 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Stephanos ist zusammengestrichen. Zitiert wird ein autor, der nur ein Thespier sein kann. Wenn ihm der ganze inhalt des artikels gehört — was wahrscheinlich, aber nicht sicher ist, da Tiphys' heimat in Siphai- Tipha wenigstens später die vulgata war 1) — so ist nur die zweite hälfte des zitats im wortlaut, aber korrupt oder lückenhaft erhalten 2). Es gibt das aition für den namen ᾿Αφόρμιον, den ein platz im hafen von Siphai, kaum der ganze hafen, trug 3). Jedenfalls ist ᾿Αφόρμιον nicht das- selbe wie Σίφαι, das Steph. Byz. s.v. ἐπίνειον τῆς Θεσπιακῆς nennt 4); und da es τόπος Θεσ…

Mnesiptolemos von Kyme (164)

(333 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die nur von zeitgenossen erwähnten ‘Historien’ behandelten wohl eher die taten Antiochos d. Gr., als die gesamtgeschichte der syrischen könige. der ‘könig Seleukos’ (T 2) war etwa Antiochos' vater Seleukos II Kallinikos oder sein bruder Seleukos III Soter ( ἰδών !). auch des Hege- sianax ῾Ιστορίαι , die ebenfalls nur der Skepsier Demetrios kennt (45 T 2—3), waren doch vielleicht eine höfische zeitgeschichte. es muß viel derart gegeben haben.   FGrH 164 T 1BNJ Athen. XV 53 p. 697 D: ὁ δ᾽ αὐτὸς οὗτος συγγραφεὺς (sc. Δημήτριος ὁ Σκήψιος) κἀν τῶι ἐννεακαιδεκάτωι τῆς αὐτῆς πρ…

Androsthenes von Thasos (711)

(1,730 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 711 T 1BNJ Arrian. Ind. 18, 4 = ̣ Nearchos 133 F 1: die trierarchen der Indusflotte (̣ Nearchos 133 F 1: die trierarchen der Indusflotte): ἐκ δὲ ᾽Αμφιπόλεως ἦγον οἵδε· [ἐκ Κρήτης]1Νέαρχος ᾽Ανδροτίμου, ὃς τὰ ἀμφὶ τῶι παράπλωι ἀνέγραψε, καὶ Λαομέδων2Λαρίχου καὶ ᾽Ανδροσθένης Καλλιστράτου.   FGrH 711 T 2BNJ Strabon 16, 3, 2 p. 766: ᾽Ανδροσθένη (F 2) λέγειν φησὶ (Erato-3 sthenes) τὸν Θάσιον, τὸν καὶ Νεάρχωι συμπλεύσαντα <καὶ τὴν ᾽Αράβων χώραν4παραπλεύσαντα> καθ᾽ αὑτόν.5   FGrH 711 T 3BNJ Arrian. Anab. 7, 20, 7 = ̣ Aristobulos 139 F 55 (̣ Aristobulos 139 F 55 ): ταυτὶ ἀπηγγέλθη6᾽Αλεξάνδρωι τὰ…

Klei(to)demos von Athen (323)

(18,993 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 323 T 1BNJ Pausan. 10, 15, 5: Κλειτόδημος δέ, ὁπόσοι τὰ ᾽Αθηναίων1ἐπιχώρια ἔγραψαν ὁ ἀρχαιότατος, οὗτος ἐν τῶι λόγωι φησὶ τῶι ᾽Αττικῶι2 (F 10)…. Commentary Hecker's transpositionὁπόσοι ᾽Αθηναίων τὰ ἐπιχώρια3 is hardly correct: Pausanias' source (Istros?) does not think of the foreigner Hellanikos, or omits him on purpose. For chronological and/or factual reasons there cannot be any question of other names (Hekataios, Phere- kydes, Amelesagoras) as possible predecessors of K. On the other hand in a book about Delphi one expects a qualification of τὰ ἐπιχώρια to show that it is…

Andron (360)

(335 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der autor 1) ist unbekannt und seine einreihung hier vielleicht un- berechtigt, da wir nach dem einzigen zitat nicht sicher sein können, dass das verhältnismässig umfangreiche werk nur über Athen handelte. Einen nicht sehr sicheren t. ante gibt das vorkommen im wunderbuch des Apollonios, den man, weil er nur ältere autoren anführt, ‘nicht lange nach dem 3. jhdt v. Chr.’ ansetzt 2). Der nackte name des adressaten hilft nicht weiter 3). Unter diesen umständen ist Meinekes änderung 4) von ῎Ανδρων in ῞Αβρων willkür, zumal auch die buchtitel nicht genau stimmen. M…

Barsuma - Khor‘Ohbut (695)

(250 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 695 T 1BNJ Moses von Khoren Hist. Arm. 2, 66: .... on voit que les1 Parthes, depuis le commencement de leur empire jusqu'à sa chute, ont eu des rapports avec les Romains, tantôt comme tributaires, tantôt comme belligérants, ainsi que le racontent Paléphatos (44 F 5), Porphyre (260 F 25), Philémon (V), et beaucoup d'autres écrivains. Mais nous ne parlerons que d'après le livre apporté par Khorohpoud sous le nom de Barsouma. (67) Ce Khorohpoud était secrétaire de Sapor ( Chapouh), roi de Perse, et tomba aux mains des Grecs, quand Julien l'Apostat ( paravados ~ ὁ παραβά της) vint à Ctésiphon

Tyrtaios (580)

(1,285 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die historisch unmittelbar auswertbaren verse T.s habe ich, wie überall die zeugnisse über die ‘historische’ elegie, als vorläufer der eigent- lichen lokalgeschichte aufgenommen 1). Sie sind m.e. sicher echt, d.h. wirklich, wie die überlieferung (die freilich nicht älter als das 4. jhdt ist) angibt, im sog. zweiten Messenischen Krieg und vielleicht noch zur zeit der ihm unmittelbar folgenden socialen unruhen von einem Spartaner gedichtet. Über diesen ausdruck meiner überzeugung hinaus kann ich in den grenzen des kommentars weder die Tyrtaiosfrage 2) anrühren, no…

Unbestimmbare Hannibalhistoriker (180)

(1,243 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Über die umfangreiche literatur, auf der Polybios' werk ruht, E Meyer Sber. Berl. Ak. 1913, 691; 1916, 1069. es sind nicht nur Griechen, obwohl die meisten es sein werden; und es sind nicht nur spezialwerke, sondern auch universalgeschichten oder Hellenika von der art, die Polyb. V 33 (83 T 1) kritisiert.   FGrH 180 F 1BNJ Polyb. III 6, 1: ἔνιοι δὲ τῶν συγγεγραφότων τὰς κατ᾽1᾽Αννίβαν πράξεις, βουλόμενοι τὰς αἰτίας ἡμῖν ὑποδεικνύναι δι᾽ ἃς ῾Ρωμαίοιςκαὶ Καρχηδονίοις ὁ προειρημένος ἐνέστη πόλεμος, πρώτην μὲν ἀποφαίνουσι2τὴν Ζακάνθης πολιορκίαν ὑπὸ Καρχηδονίων, (2) δευτέραν…

Hereas (Heragoras?) von Megara (486)

(1,785 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction H. ist durch vermittlung der Kallinacheer Istros und Hermippos in die Plutarchviten gekommen 1). Das gibt einen t. ante, und wenn die gleichung mit dem theoren ῾Η. ᾿Αλείου I G VII 39 richtig ist, ist der chronist um 300 v. Chr. zu datieren und war jünger als Dieuchidas 2). Sicher ist die gleichung nicht, weil der name in Megara häufiger ist 3); aber seine uns inschriftlich bekannten träger aus den jahren 223-192 v. Chr. können zwar aus der familie des chronisten sein 4) (der, wie die meisten echten lokalhistoriker, zu den nota…

Hieronymos von Kardia (154)

(4,384 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Lebenszeit nicht genauer zu bestimmen, als daß H a. 323 min- destens 30, eher 40 jahre alt war und daß er noch in den 60er jahren des 3. jahrhunderts an den ῾Ιστορίαι arbeitete. sie scheinen auch nach den uns bekannten lebensdaten H.s, die ihn bis mindestens gegen 290 im praktischen dienst der makedonischen könige zeigen (T 3—9), überhaupt alterswerk zu sein und waren wohl vor allem gegen Duris gerichtet (I. G. Droysen Herm. XI 1876, 465). den allein auf den zusatz Diodors XIX 44, 4—5 (76 F 54) aus seiner für Agathokles benutzten nebenquelle Duris gestützten wi…

Anaxandridas von Delphi (404)

(2,290 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Heisst Delpher bei Plutarch 1) und in den Euripidesscholien 2), die ihn (ohne varianten in den Hss.) ᾿Αναξανδρίδης nennen 3), was die del- phischen inschriften gegen gelegentliche korruptelen in der literarischen überlieferung 4) sichern. Da Polemon, der im archontat des Melission 177/6 v. Chr. delphischer proxenos wurde 5), gegen ihn geschrieben hat 6), wird er nach allgemeiner annahme dessen (etwas älterer?) zeitgenosse sein, und Pomtow 7) wird recht haben, wenn er ihn mit den ᾿Α. Χαιρεφά- νευς gleicht, der in urkunden der jahre 225-182 mehrfach vorkommt 8). …

Peisandros (16)

(2,869 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Fragwürdige erscheinung. der name häufig, aber hier wohl pseudonym nach dem in hellenistischer zeit hochberühmten Kamirenser, dem außer einer Heraklee eine reihe anderer epen zugeschrieben wurden (Suid. s. Π. Πείσωνος ). seinen namen trug der Κύκλος , dem Vergil die ᾿Ιλίου ἅλωσις entnommen haben soll (auch Schol. Dan. Verg. A II 211 hos dracones Lysimachuscurifin et periboeam dicit; filios vero Laocoontis Ethronem et Melanthum Thessandrus dicit ist eher P als Alexander Polyhistor herzustellen): Macrob. s. V 2, 4 dicturumne me putatis ea quae vulgo nota sunt, quod…

P. Rutilius Rufus (815)

(2,235 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 815 T 1aBNJ Appian. Iber. 382 = (Suda s.v. ῾Ρουτίλιος ῾Ροῦφος)(Suda s.v. ῾Ρουτίλιος ῾Ροῦφος): ὁ δὲ (Scipio Aemilianus in Spanien a. 134/3) ῾Ρουτίλιον ῾Ροῦφον, συγγραφέα τῶνδε τῶν ἔργων, τότε χιλιαρχοῦντα ἐκέλευσε κτλ.   FGrH 815 T 1bBNJ Cicero De rep. 1, 17: haec Scipio cum dixisset, L. Furium repente venientem aspexit, eumque ut salutavit amicissime adprehendit et in lecto suo conlocavit, et cum simul P. Rutilius venisset, qui est nobis huius sermonis auctor, eum quoque ut salutavit, propter Tubero- nem iussit adsidere …. Rutilius quidem noster etiam sub ipsis Numant…

Anonymoi (479)

(768 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 479 F 1BNJParthen. Narr. am. 21:Περὶ Πεισιδίκης. λέγεται δὲ καὶ ὅτε ᾽Αχιλλεὺςπλέων τὰς προσεχεῖς τῆι ἠπείρωι νήσους ἐπόρθει, προσσχεῖν αὐτὸν Λέσβωι· ἔνθα δὴ καθ᾽1ἑκάστην τῶν πόλεων αὐτὸν ἐπιόντα κεραίζειν. (2) ὡς δὲ οἱ Μήθυμναν οἰκοῦντες μάλα κρα τερῶς ἀντεῖχον, καὶ ἐν πολλῆι ἀμηχανίαι ἦν διὰ τὸ μὴ δύνασθαι ἑλεῖν τὴν πόλιν, Πεισιδίκην2τινὰ Μηθυμναίαν, τοῦ βασιλέως θυγατέρα, θεασαμένην ἀπὸ τοῦ τείχους τὸν ᾽Αχιλλέα ἐρασ θῆναι αὐτοῦ, καὶ οὔτως τὴν τροφὸν διαπεμψαμένην ὑπισχνεῖσθαι ἐγχειρίσειν αὐτῶι τὴν πόλιν, εἴγε μέλλοι αὐτὴν γυναῖκα ἕξειν. (3) ὁ δὲ τὸ μὲν παραυτίκα καθωμ…

Beros(s)os von Babylon (680)

(12,765 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 680 T 1BNJ Euseb. (Arm.) Chron. p. 6, 14 Karst = Synkell. p. 25, 2; 50, 6 (Synkell. p. 25, 2; 50, 6): Aus des Polyhistor Alexandros dieselben Chaldaeer betreffendem buche (273 F 79). Berosos fürwahr berichtet im ersten babylonischen buche,1 dass er gewesen ein zeitgenosse des Alexandros, des ( sohnes) von Philippos, und dass er die bücher vielergeschrieben habe, die mit grosser sorgfalt2 zu Babẹlon aufbewahrt wurden .....(F 1 § 1).   FGrH 680 T 2BNJ Tatian. Πρ. ῾Ελλ. 36 = Euseb. P.E. 10, 11, 8 (Euseb. P.E. 10, 11, 8): Βηρωσὸς ἀνὴρ Βαβυ-34λώνιος, ἱερεὺς τοῦ παρ᾽ αὐτοῖς Βήλου, κατ᾽ …

Isidoros von Charax (Spasinu) (781)

(3,059 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 781 T 1BNJPlin. N.H. 6, 141: hoc in loco (scil. Charax,1 oppidum Persici sinus intimum) genitum esse Isidorum, terrarum orbis2 situs recentissimum auctorem, quem ad commentanda omnia in Orientem3 praemiserit Divus Augustus (a. 2a?) ituro in Armeniam ad Parthicas Ara- bicasque res maiore filio, non me praeteriit, nec sum oblitus sui quemque situs4 diligentissimum auctorem visum nobis introitu operis; in hac tamen parte5 arma Romana sequi placet nobis Jubamque regem, ad eundem Gaium Cae- sarem scriptis voluminibus de eadem expeditione Arabica (275 F 1).   FGrH 781 T 2BNJ Marcian.…

Dionysios von Samos (der Kyklograph) (15)

(2,522 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Ob T 1 wirklich reste der verlorenen vita enthält, ist nicht sicher, da es noch einen dichter D. von Samos gab (Eust. Dion. Per. p. 215, 10 M. τὰ δὲ Βασσαρικὰ διὰ τὴν τραχύτητα .. εἰς τὸν Σάμιον ἀνηνέχθησαν Διονύσιον ) und die übliche gleichsetzung des Κύκλος in 7 büchern mit den 10 der ῾Ιατορία παιδευτική ganz zweifelhaft bleibt; die fragmente kennen nur eine buchzählung. in T 2 ist der Κύκλος , die einzige uns bekannte schrift des Samiers (nicht identisch mit dem Στέφανος eines Dionysios aus nachchristlicher zeit; t. IV), der bücher- liste des D. Skytobra…

Androkles (751)

(139 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 751 F 1BNJ Schol. Lykophr. Al. 447 = Et. M. p. 738, 50 (Et. M. p. 738, 50): ἡ Κύπρος πρότερον Σφήκεια ἐκαλεῖτο, ὥς φησι Φιλοστέφανος ἐν τῶι Περὶ12Κύπρου (IV), ἀπὸ τῶν ἐνοικησάντων ἀνδρῶν, οὃ ἐκαλοῦντο Σφῆκες. καλεῖται3δὲ καὶ Κεραστία, ὡς μὲν ᾽Ανδροκλῆς ἐν τῶι Περὶ Κύπρου, διὰ τὸ 4 ἐνοικῆσαι αὐτῆι ἄνδρας, οὃ εἶχον κέρατα , ὡς δὲ Ξεναγόρας ἐν τῶι5Περὶ νήσων (240 F 26), διὰ τὸ ἔχειν αὐτὴν πολλὰς ἐξοχάς, ἃς κέρατα καλοῦσι, Κεραστία ὠνομάσθη. Notes^ back to text1. Φιλοστέφανος: στέφανος Et^ back to text2. [ἐν — Κύπρου (cf. 758 F 1 a)]?^ back to text3. ἐνοικούντων ἐκεῖσε Et ἐκαλεῖτο Tzetz Et^ …

Polykleitos von Larissa (128)

(1,926 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die zeit ist nicht absolut sicher zu bestimmen: daß P vor Patrokles schrieb (Neumann Herm. XIX 1884, 182; 185; E Schulz De duobus Strabonis fontt. Rostock 1909), ist aus F 7 nicht zu entnehmen. aber es scheint ziemlich sicher, daß Kleitarchos (s. zu 137 F 12—13; 15—16) ihn benutzt hat; und das wirkliche geographische interesse, das sich auch auf die handelswege erstreckt (F 6), weist auf einen teilnehmer des Alexanderzuges, den Eratosthenes ernst genommen hat. dann wäre gegen gleichsetzung mit dem admiral des Ptolemaios Lagu (Dio…

Semonides von Amorgos (534)

(173 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 534 T 1aBNJ Suda s. v. [[ Σιμμίας ῾Ρόδιος · γραμματικός. ἔγραψε Γλώσσας βιβλία γ ̅·1ποιήματα διάφορα βιβλία δ ̅]]. ἦν δὲ τὸ ἐξαρχῆς Σάμιος, ἐν δὲ τῶι ἀποικισμῶι τῆς ᾽Αμοργοῦ2ἐστάλη καὶ αὐτὸς ἡγεμὼν ὐπὸ Σαμίων· ἔκτισε δὲ ᾽Αμοργὸν εἰς τρεῖς πόλεις, Μινώιαν, Αἰγιαλόν, ᾽Αρκεσίνην. γέγονε δὲ μετὰ υς ἔτη τῶν Τρωικῶν, καὶ ἔγραψε κατά τινας πρῶτος3ἰάμβους· [[καὶ ἄλλα διάφορα]]· ᾽Αρχαιολογίαν τε τῶν Σαμίων.   FGrH 534 T 1bBNJ Suda s.v. Σιμωνίδης Κρί- 4 νεω ᾽Αμοργῖνος · ἰαμβογράφος. ἔγραψεν ἐλεγείαν ἐν βιβλίοις β ̅· ἰάμβους. γέγονε δὲ καὶαὐτὸς μετὰ q ̅ καὶ υ ̅ ἔτη τῶν Τρωικῶν. ἔγραψεν ἰάμβ…

Theogenes (300)

(1,287 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Als name ist Theogenes etwas besser bezeugt als Theagenes. Die gleichsetzung mit dem vielleicht wesentlich späteren Theagenes, der über Makedonien schrieb 2), hat nichts für sich und scheint allgemein aufgegeben zu sein   FGrH 300 F 1BNJ Schol. Pindar. Nem. 3, 21 = Tzetz. Lykophr. 176; Chil. 7, 306ff. (Tzetz. Lykophr. 176; Chil. 7, 306ff.): Μυρμιδόνες ἵνα πρότεροι ὤικησαν] περὶ τῶν Μυρμι-1δόνων ῾Ησίοδος (F 76 Rz3) μὲν οὔτω φησίν· «ἣ δ᾽ ὑποκυσαμένη τέκεν Αἰακὸν ἱππιοχάρμην. / αὐτὰρ ἐπεί ρ᾽ ἥβης πολυηράτου ἵκετο μέτρον, / μοῦνος ἐὼν ἥσχαλλε· πατὴρ δ᾽ …

Lykeas (von Argos) (312)

(2,051 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Was wir von L. haben sieht mehr nach periegese als nach geschicht- licher erzählung aus, und Pausanias' bezeichnung ὁ τῶν ἐπιχωρίων ἐξηγη- τής begünstigt die vermutung, ohne sie (bei seinem losen gebrauch des terminus ἐ. 1)) strikt zu beweisen. In diesem fall ist er nachfolger des Sokrates 1a), hinter dem er aber an sorgfalt und zuverlässigkeit weit zurücksteht. Was er gab war offenbar weitgehend das was die fremden- führer den besuchern von Argos erzählten, und die von Argos waren vielleicht noch unzuverlässiger als ihre kollegen an anderen orten 2). Das muss auch …

Lysandros (Kleon von Halikarnass) (583)

(739 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die kenntnis der späteren geht auch hier auf Ephoros zurück, der seiner- seits die geschichte schon in einer der von ihm benutzten broschüren oder πολιτεῖαι gefunden haben wird 1); denn dass die spartanische regierung die rede unterdrückt hat, sagt Plutarch ausdrücklich. Der nur hier genannte Kleon braucht kein rhetor, sondern kann klient Lysanders gewesen sein. Der zweifel, ob Lysandros das königtum allen Spartiaten eröffnen wollte (wie Ephoros berichtete) oder nur den He- rakliden, hängt wohl mit seiner eigenen abkunft zusammen 2). Man hat ihn sogar zum μόθαξ gemach…

Diogenes von Sikyon (503)

(68 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 503 T 1BNJ Diog. Laert. 6, 81: γεγόνασι δὲ Διογένεις πέντε· πρῶτος ᾽Απολλωνιάτης, φυσικός ( Vorsokr. 64[51] A 2)....· δεύτερος Σικυώ- νιος, ὁ γράψας τὰ περὶ Πελοπόννησον. τρίτος αὐτὸς οὗτος ( scil.ὁ Σινωπεύς)· τέταρτος στωικός, γένος Σελευκεύς ( St. V. Fr. III 210) ...· πέμπτος Ταρσεύς, γεγραφὼς περὶ ποιητικῶν ζητημάτων, ἃ λύειν ἐπιχειρεῖ. Jacoby, Felix (Berlin)

Index Auctorum I (Index_Auctorum_I)

(513 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Erster Teil. Genealogie und Mythographie Index Auctorum *) Jac (no.) Mueller (Bd.u.p.) Jac (no.) Mueller (Bd.u.p.) Abaris 34; Add. – (*) Bion v. Prokon nesos 14; (332) II 19 Abas 46 IV 278 * Aisopos 55a – Botryas v. Myndos 58 IV 351 Akestorides 28 II 464 Damastes v. Sigeion 5; Add. II 64 Akusilaos v. Argos 2; Add. I 100 Dares d. Phryger 51 – Alexandros v. Myndos 25 – Demaratos; Demaretes 12a (Add.); 42 IV 378 Anaximandros v. Milet 9; Add. II 67 Demetrios v. Ilion 59 IV 381 Diktys v. Knossos 49 – Andron v. Halikarnassos 10; Add. II 349 Diokles S. 295 – Anonymes Handbuch 18 – Dionysios v. Samos (d. Kyklogr…

Aristokles (33)

(1,344 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die gleichsetzung des mythographen mit dem grammatiker A. von Rhodos aus Strabonischer zeit (Münzel Quaest. Mythogr. 1883, 20. Wentzel R E II 936) erscheint nach dessen sonstiger schriftstellerei ausgeschlossen; die mit dem ver- fasser von Περὶ χορῶν (IV) aus ende s. II a. Chr. ist mindestens nicht be- weisbar. wenn T 1, wie wahrscheinlich, den mythographen meint. ist auch sie unmöglich, da die benutzung durch Amelesagoras ihn wahrscheinlich ins saec III bringt. die frühe ansetzung wird auch dadurch em…

LXIV. Samos

(1,987 words)

Author(s): Jacoby, Felix
LXIV. Samos Die samische chronik geniesst den ruf besonders hohen alters; d.h. man glaubt hier vielfach sicher zu sein dass vor dem beginn einer lokalen literatur — die man unter keinen umständen über die zweite hälfte des 5. jhdts (zeit des Hellanikos) hinaufdatieren kann1 — eine offizielle chronikführung (im anschluss an die beamtenliste?) bestanden hat. Ich habe dieses vorurteil an anderer stelle zu widerlegen gesucht2: es beruht für Samos (um hier von der allgemeinen frage nach ursprung und alter der Lokalchronik abzusehen) hauptsächlich auf falscher b…

Androitas von Tenedos (599)

(108 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 599 F 1BNJSchol. Apoll. Rhod. 2, 159/60b: ξανθὰ δ᾽ ἐρεψάμενοι δάφνηι καθύπερθε μέτωπα (die Argonauten im lande des Amykos)] οὐποιητικῶς δὲ ἀνέπλασε τὴν δάφνην ὁ ᾽Απολλώνιος, ἀλλ᾽ ἔστιν ὄντως ἐν τῶι τόπωι δένδρον δάφνης εὐμέγεθες, ὥς φησιν ᾽Ανδροίτας ὁ Τενέδιος ἐν τῶι Περίπλωι τῆς Προποντίδος, παριστορῶν ὅτι ῎Αμυκος μὲν καλεῖται τὸ χωρίον, ἔχει δὲ ἐποίκια καὶ νῦν, διέστηκε δὲ τοῦ Χαλκηδονίου Νυμφαίου σταδίους ε ̅. ᾽Απολλόδωρος δὲ ἐν τῶι πρώτωι τῶν Ποντικῶν (III C) ἡρῶιον αὐτόθι φησὶνεἶναι ᾽Αμύκου, καὶ εἴ τις ἐκ τῆς δάφνης κλάδον λάβοι, εἰς λοιδορίαν ἀνίστησι. Jacoby, Felix (Berl…

Krateros der Makedone (342)

(14,449 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der verfasser 1) der sammlung, die vielleicht den titel Συναγωγὴ τῶν (᾿Αθήνησι?) ψηφισμάτων getragen hat 2), gewöhnlich aber kürzer Τὰ ψηφίσματα oder Περὶ ψηφισμάτων zitiert wird 3), heisst bei Plutarch einmal K. ὁ Μακεδών4) ohne nähere bestimmung, die wir auch nicht erwarten, wenn er gebürtiger Makedone ist. In diesem falle nennt sich der schriftsteller im ausland oder für das ausland (also gemeinhin im titel seines buches) Μακεδών5) wie der Athener ᾿Αθηναῖος und der Argiver ᾿Αργεῖος. Hinzufügung des für den inneren gebrauch (wie es scheint überall) o…

Polos von Akragas (7)

(81 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 7 T 1BNJ Suid. s. Πῶλος ᾽Ακραγαντῖνος · ῥήτωρ, μᾶλλον δὲ σοφιστὴς τῶνπάλαι, διδάσκαλος Λικυμνίου. ἔγραψε Γενεαλογίαν τῶν ἐπὶ ῎Ιλιον στρα- τευσάντων ῾Ελλήνων καὶ βαρβάρων, καὶ πῶς ἕκαστος ἀπήλλαξε· τινὲς δὲ αὐτὸ Δαμάστου (5 T 3) ἐπιγράφουσι. Νεῶν Κατάλογον. Περὶ Λέξεως.1 Notes^ back to text1. Νεῶν: ᾽Εθνῶν A. Nauck; doch s. Eustath Il B 557 p. 285, 26: γενεαλογίας ἡγεμόνων ἐξέθετο (sc. Aristoteles im ‘Peplos’) καὶ νεῶν ἑκάστων ἀριθμόν.Jacoby, Felix (Berlin)

Schriftsteller über M. Aurelius Antoninus (202)

(67 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 202 T 1BNJ Herodian. I 2, 5: ὅσα μὲν οὖν ἐκείνωι πέπρακται ἀνδρεῖα καὶ σώφρονα, στρατηγικὴν ἢ πολιτικὴν ἀρετὴν ἔχοντα, πρός τε τοὺς τὰ ἀρ- κτῶια τῆς γῆς [ἔθνη βάρβαρα] κατοικοῦντας πρός τε τοὺς ὑπὸ ταῖς ἀνατο-1λαῖς ποιουμένους τὸν βίον, πολλοῖς καὶ σοφοῖς ἀνδράσι συγγέγραπται. Notes^ back to text1. [ἔ. β.] ReiskeJacoby, Felix (Berlin)

Dionysios Thrax (512)

(138 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 512 T 1BNJ Suda s. v. Διονύσιος ᾽Αλεξανδρεύς · Θρᾶιξ δὲ ἀπὸ τοῦ πατρὸς Τήρου[τῆρος] τοὄνομα κληθείς, ᾽Αριστάρχου μαθητής, γραμματικός, ὃς ἐσο-1φίστευσεν ἐν ῾Ρώμηι(?) ἐπὶ Πομπηίου τοῦ μεγάλου καὶ ἐξηγήσατο Τυραννίωνι2τῶι προτέρωι. συνέταξε δὲ πλεῖστα γραμματικά τε καὶ συνταγματικὰ καὶὑπομνήματα.   FGrH 512 F 1BNJ Steph. Byz. s. v. Ταρσός · ἐπισημοτάτη πόλις Κιλικίας, ἣν διὰ τοῦ ε ̅ ἔλεγον Τερσὸν παρὰ τὸ τερσανθῆναι, ὅ ἐστιν ἀναξηρανθῆναι ..... Διονύσιοςδὲ ὁ Θρᾶιξ ἐν τῶι Περὶ ῾Ρόδου ἀπὸ τῆς τοῦ Βελλεροφόντου πτώσεως· μέρος3γάρ τι τοῦ ποδὸς ταρσὸν καλεῖσθαι, τῆς ἐκείνου χ…

LVII. Peloponnesos

(107 words)

Author(s): Jacoby, Felix
LVII. Peloponnesos Soweit diese bücher nicht erschwindelt sind, waren sie eher periegetisch (im späteren sinne des wortes) als historisch1. Denn die Peloponnes ist zwar ein geographischer, und zuweilen beinahe ethnologischer, aber kein politischer begriff2. Καταμετρήσεις τῶν ἐν Πελοποννήσωι ὀρῶν gab es von Dikaiarchos3. Notes^ back to text1. Zu Apollas s. III a p. 200, 21ff.; zu Diogenes Schwartz R E V col. 737 no. 38. ^ back to text2. Das hätte Ernst Meyer R E XIX 1, 1934, col. 382, 50ff.; 384, 55ff. doch wohl betonen müssen. ^ back to text3. Wehrli Dikaiarchos, 1944, F 1; p. 34ff.; 7…

Iustus von Tiberias (734)

(2,262 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 734 T 1BNJ Hieron. De vir. ill. 14 = Texte u. Unters. XIV 1 p. 16 = Pseudo-Sopronios ebd. 17 = Suda s.v. ᾽Ιοῦστος Τιβερεύς ( Texte u. Unters. XIV 1 p. 16; Pseudo-Sopronios ebd. 17; Suda s.v. ᾽Ιοῦστος Τιβερεύς ): Justus Tibe-1 riensis de provincia Galileae conatus est et ipse Judaicarum rerum historiam2 texere et quosdam commentarios de Scripturis. sed hunc Josephus arguit men- dacii. constat autem illum eo tempore scripsisse, quo et Josephus. Euseb. H.E. 3, 10, 8.   FGrH 734 T 2BNJ Phot. Bibl. 31 p. 6 b 23: ἀνεγνώσθη ᾽Ιούστου Τιβεριέως χρονικόν, οὗ ἡἐπιγραφὴ ‘᾽Ιούστου Τιβεριέως ᾽Ιουδαί…

Iason von Kyrene (182)

(606 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Sehr wahrscheinlich kriegsmonographie eines den ereignissen gleichzeitigen juden, der, wie der name zeigt, hellenisiert war und grie- chisch schrieb, mit patriotisch-religiöser tendenz und wohl sicher nicht für ein rein jüdisches publikum. warum er, der mit der vorgeschichte der jüdischen erhebung in den letzten jahren des Seleukos IV († 175) begann, nur bis zum siege der Juden über Nikanor im jahre 162/1 ging, ist nicht zu sagen (s. RE IX 779f.). auch den titel wird man aus den subskriptionen des 2. Makkabaeerbuches — ᾿Ιούδα τοῦ Μακκαβαίου πράξεων ἐπιτομή (Venet ἐπιστο…

Psaon von Plataiai (78)

(296 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Das werk lief wenigstens teilweise mit Phylarch zusammen, dessen ungefährer zeitgenosse P gewesen sein kann (Beloch GrG III 1, 498, 2). sicheres läßt sich über den schlußpunkt allerdings nicht sagen; aber vielleicht ging es bis zur anfangsolympiade auch des Polybios (ol. 140; 220/17), und Menodotos (82) schließt an ihn. der name fehlt in den böotischen inschriften, und scheint auch sonst nicht vorzukommen; Bechtel's namenbuch verzeichnet ihn nicht. vgl. Σάων und Φάων JG VII 1888 (Thespiai).   FGrH 78 T 1BNJ Diod. XXI 5 (Exc. Hoesch.): ὅτι Δίυλλος ᾽Αθηναῖος (73 T 3) συγγραφ…

Alexarchos (829)

(80 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 829 F 1BNJ[Plut.] Parall. min. 7 B p. 307 C: Τοῦλλος ῾Οστίλλιος βασιλεὺς1῾Ρωμαίων ἐπολέμησεν ᾽Αλβανοῖς, βασιλέως ὄντος Μετίου Φουφεντίου, καὶ τὴν μάχην2πολλάκις ὑπερέθετο. οἱ δ᾽ <ὡς> ἡττωμένου εἰς εὐωχίαν ἐτράπησαν. οἰνωμένοις δ᾽ ἐπέθετο,3καὶ τὸν βασιλέα δύο πώλους συζεύξας διεσπάραξεν, ὡς ᾽Αλέξαρχος ἐν τετάρτηι 4 ᾽Ιταλικῶν . Notes^ back to text1. ὁστίλλιος FΠ ἔτιλλος Φ^ back to text2. φουφεντίου Φ φουβFΠ^ back to text3. <ὡς> Duebner^ back to text4. πώλους FAΠ2πώλοις r ἐσπάραξε F1Σg ἀλέξανδρος ἐν δ ̅ ἱστορικῶν v (Φ)ΣgJacoby, Felix (Berlin)

Vorrede Dritter Teil C (vorrede_dritter_teil_C)

(948 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Dritter Teil. Geschichte von Staedten und Voelkern (Horographie und Ethnographie) C. Autoren ueber einzelne laender. Die vorrede zu diesem letzten von mir selbst herausgegebenen teil, an dessen vorbereitung zum druck auch meine frau noch ihren gemessenen anteil gehabt hat, beginnt wohl passend mit dem ausdruck des zusammen-fassenden und zum teil wiederholten, aber deshalb nicht weniger aufrichtigen dankes an die lange reihe derer, die im laufe von nunmehr fast vierzig jahren ihr interesse an der sammlung in ve…

Gorgosthenes von Rhodos (Lindos) (529)

(3,423 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Blinkenbergs neueste datierung 1) der priester Gorgosthenes und Hierobulos, die die Anagraphe ausdrücklich als solche bezeichnet 2) und die uns sonst unbekannt sind 3), auf 342 und 341 v. Chr. beruht auf seinem ansatz des tempelbrandes in oder um das jahr 342. Dieser ansatz beruht seinerseits wieder auf einer kombination, deren einzelne elemente un- sicher sind, in ihrer gesamtheit aber (abgesehen von den bestimmten jahren) wenigstens für Hierobulos (auch diese modifizierung ist notwen- dig) einen hohen grad von wahrscheinlichkeit erreichen 4). Dann hat wenigste…

Didymos von Alexandreia (340)

(374 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction F 1 wie auch Asklepiades 339 F 1 zeigen dass auch diese ‘kommentare’ erst einmal über die person des ‘autors’ und sonstige äussere fragen han- delten. Der zeuge Φιλοκλῆς τις (wenn das nicht kürzung Plutarchs ist) gehört in die reihe der merkwürdigen erscheinungen, von denen nicht einmal zu sagen ist ob sie wirklich existiert haben; denn auch die nach- richten sehen oft bedenklich nach Ξένη ἱστορία aus, die älter ist als man gewöhnlich glaubt. Derart sind der Zopyros des Kratippos 1) und der Pataikos des Hermippos 2), ὅς ἔφασκε τὴν Αἰσώπου ψυχὴν ἔχειν. Die kritik wird wo…

Satyros (20)

(861 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Ob verschieden von dem ‘Peripatiker’, dem verfasser der Βίοι (IV)? ὁ — συνα- γαγών kann distinktiv sein, braucht es freilich nicht. der name ist zu häufig, als daß die zeitlich nicht unwahrscheinliche gleichsetzung mit dem Aristarcheer (Ptolem. Chenn. b. Phot. Bibl. 190 p. 151 b 21 Σ. δ᾿ ὁ ᾿Αριστάρχου γνώριμος Ζῆτα ἐκαλεῖτο διὰ τὸ ζητητικὸν αὐτοῦ . ihm gehört wohl die — spaßhaft gemeinte? — λύσις Schol. Il. Ξ 216. Od. θ 288) sicher zu nennen wäre. Σ. ἱστορῶν τοὺς δήμους ᾿Αλεξανδρέων ist eher der Peripatetiker.   FGrH 20 F 1BNJDionys. Hal. A R I 68: ἃ δὲ αὐτός τε ἰδὼν ἐπίσταμαι κ…

Diokles von Peparethos (820)

(148 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 820 T 1BNJ Athen. 2, 22 p. 44 E: Διοκλῆ τε τὸν Πεπαρήθιόν φησι1Δημήτριος ὁ Σκήψιος (V) μέχρι τέλους ψυχρὸν ὔδωρ πεπωκέναι.2   FGrH 820 T 2aBNJ Plutarch. Romul. 3, 1: τοῦ δὲ πίστιν ἔχοντος λόγου (über die vorgeschichte der gründer Roms) μάλιστα καὶ πλείστους μάρτυρας τὰ μὲν κυριώτατα πρῶτος εἰς τοὺς ῞Ελληνας ἐξέδωκε Διοκλῆς Πεπαρή θιος, ὧι καὶ Φάβιος ὁ Πίκτωρ (809) ἐν τοῖς πλείστοις ἐπηκολούθηκε.   FGrH 820 T 2bBNJ Plutarch.3 Romul. 8, 9: ὧν τὰ πλεῖστα καὶ Φαβίου λέγοντος καὶ τοῦ Πεπαρηθίου Διοκλέους, ὃς δοκεῖ πρῶτος ἐκδοῦναι ῾Ρώμης κτίσιν, ὔποπτον μὲν ἐνίοις ἐστὶ τὸ δραματικὸν κ…

Kaimaron (720)

(125 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 720 F 1BNJ[Plutarch.] Defluv. 4, 3: παράκειται δὲ αὐτῶι ( scil.τῶι Γάγγηι) ὄρος ᾽Ανατολὴ καλούμενον δι᾽ αἰτίαν τοιαύτην. ᾽Αναξιβίαν νύμφην ῎Ηλιος θεασάμενος χορείαις προσευκαιροῦσαν εἰς ἐπιθυμίαν αὐτῆς ἐνέπεσεν, καὶ μὴ στέγων τῶν1ἐρώτων <τὴν ἐπίτασιν (?)> ἐπεδίωξε τὴν προειρημένην βιάσασθαι βουλόμενος. ἡ δὲ2περικατάληπτος γενομένη κατέφυγεν ἐπὶ τὸ τῆς ᾽Ορθίας ᾽Αρτέμιδος τέμενος, ὅπερ ἦν ἐν ὄρει Κορύφη καλουμένωι, καὶ ἀφανὴς ἐγένετο. κατόπιν δ᾽ ἀκολουθήσας ὁ θεὸς καὶ3μηδαμοῦ τὴν ἀγαπωμένην εὑρὼν διὰ λύπης ὑπερβολὴν ἐκεῖθεν ἀνέτειλεν. οἱ δ᾽ ἐγχώριοι τὴν ἀκρώρειαν ᾽Α…

Anhang zu Troizen (607)

(818 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 607 F 1BNJPausan. 2, 30, 5: τῆς δὲ ᾽Επιδαυρίας ἔχονται Τροιζήνιοι, σεμνύνοντες εἴ περ καὶ ἄλλοι τινὲς τὰ ἐγχώρια. φασὶ δὲ ῏Ωρον γενέσθαι σφίσιν ἐν τῆι 1 γῆι πρῶτον . ἐμοὶ μὲν οὖν Αἰγύπτιον φαίνεται καὶ οὐδαμῶς ῾Ελληνικὸν ὄνομα ῏Ωρος εἶναι· βασιλεῦσαι δ᾽ οὖν φασὶν αὐτόν, καὶ ᾽Ωραίαν ἀπ᾽ αὐτοῦ καλεῖσθαι τὴν γῆν, ῎Αλθηπονδὲ Ποσειδῶνος παῖδα καὶ Ληίδος τῆς ῎Ωρου παραλαβόντα μετὰ ῏Ωρον τὴν ἀρχήν, ᾽Αλθηπίαν ὀνομάσαι τὴν γῆν. (6) ἐπὶ δὲ τούτου βασιλεύοντος ᾽Αθηνᾶν καὶ Ποσειδῶνα ἀμφισβητῆσαι λέγουσι περὶ τῆς χώρας κτλ. Commentary F 1 Nach dem oben gesagten müsste man fast den ganze…

Charon von Lampsakos (687b)

(430 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 687b T 1BNJ I 32; F Gr Hist 262 = Suda s.v. Χάρων ) Suda s.v. Χάρων · Λαμψακηνός, υἱὸς Πυθο-1κλέους· γενόμενος κατὰ τὸν πρῶτον Δαρεῖον (521/0-486/5), οθ ὀλυμπιάδι (464/3)· μᾶλλον δὲ ἦν ἐπὶ τῶν Περσικῶν κατὰ τὴν οε ὀλυμπιάδα (480/79)· ἱστορικός. ἔγραψεν … Περσικὰ ἐν βιβλίοις β ̅ ….   FGrH 687b F 1aBNJ Athen. 9, 51 p. 394 E: Χάρων δ᾽ ὁ Λαμψακηνὸς ἐν τοῖς Περσικοῖς περὶ Μαρδονίου ἱστορῶν καὶ τοῦ διαφθαρέντος στρατοῦ Περσικοῦ2περὶ τὸν ῎Αθω γράφει καὶ ταῦτα·«καὶ λευκαὶ περιστεραὶ τότε πρῶτον εἰς ῞Ελληνας ἐφάνησαν, πρότερον οὐ γιγνόμεναι».   FGrH 687b F 1bBNJ Ae- lian. V.H. 1, 15: Χάρων δὲ ὁ Λαμ…

Hippagoras (743)

(58 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 743 F 1BNJAthen. 14, 27 p. 630 A: καὶ τελεσιὰς δ᾽ ἐστὶν ὄρχησις καλουμένη. στρατιωτικὴ δ᾽ ἐστὶν αὔτη ἀπό τινος ἀνδρὸς Τελεσίου λαβοῦσατοὄνομα, μεθ᾽ ὅπλων τὸ πρῶτον αὐτὴν ἐκείνου ὀρχησαμένου, ὥς φησιν ῾Ιππα γόρας ἐν τῶι πρώτωι Περὶ τῆς Καρχηδονίων πολιτείας. Jacoby, Felix (Berlin)

Telesarchos (309)

(352 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Gehört wahrscheinlich in das 3. oder 2. jhdt v. Chr. 1): denn F 1 sieht nach einer variierung von Agias (-Derkylos) 305 F 1 aus, und F 2 steht in einer zusammenstellung, die Münzel 2) auf Apollodoros Περὶ θεῶν zurückgeführt hat. Als titel geben Schol. Hom. ἐν τοῖς ᾿Αργολικοῖς, Sextus ἐν τῶι ᾿Αργολικῶι. Eine entscheidung ist unmöglich, aber Münzels änderung ἐν τῶι * ᾿Αργολικῶν liegt sehr nahe, und dann ist das erste buch eines lokalhistorischen werkes geradezu gegeben. Wilamowitz' 3) alter epiker überzeugt nicht: dem unbekannten Telesis von Methymna gibt …

XIX. Ionien

(392 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XIX. Ionien Dass es so wenige Ionika gegeben hat ist begreiflich, weil Ionien weder im kultverband des Panionion noch im Κοινὸν ᾽Ιώνων eine politische einheit gewesen ist: die einzelnen städte1 hatten ihre eigene lokal literatur, die hier unter einem obertitel zusammenzufassen irreführend wäre. Ob die sonderschrift des Phalereers Demetrios historischen inhalt hatte ist nicht zu sagen, und die ᾽Ιωνικά des Metrodoros — deren einziges fragment interessant genug ist — sind weder zeitlich sicher zu bestim men2, noch in ihrer anlage fassbar; es ist anzunehmen, dass sie und die späten ῾Υπο…

Anhang zu Lydien (768)

(961 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 768 F 1BNJExc. De Virtut. I p. 343, 6 = Nikol. Dam. 90 F 62 (̣ Nikol. Dam. 90 F 62 ): ὅτι Μάγνης ἦν ἀνὴρ1Σμυρναῖος … ποιήσει τε καὶ μουσικῆι δόκιμος .... περιήιει τε τὰς πόλεις ἐπιδεικνύμενοςτὴν ποίησιν. τούτου δὲ πολλοὶ μὲν καὶ ἄλλοι ἥρων, Γύγης δὲ καὶ μᾶλλόν τι ἐφλέγετο, καὶ αὐτὸν2εἶχε παιδικά. γυναῖκάς γε μὴν πάσας ἐξέμηνεν … μάλιστα δὲ τὰς Μαγνητῶν … οἱ δὲ τούτων συγγενεῖς .... πρόφασιν ποιησάμενοι ὅτι ἐν τοῖς ἔπεσιν ἦισεν ὁ Μάγνης 3 Λυδῶν ἀριστείαν ἐν ἱππομαχίαι πρὸς ᾽Αμαζόνας , αὐτῶν δὲ οὐδὲν ἐμνήσθη, … πᾶσαν λώβην προσέθεσαν. ἐφ᾽ οἷς ἥλγησε μάλιστα Γύγης, καὶ πολλάκις μὲν ἐς τὴν4Μαγνητῶ…

Asklepiades (der Aegypter) (624)

(548 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 624 T 1BNJ Suda s.v. ῾Ηραίσκος = Damaskios Vit. Isidori (̣ Damaskios Vit. Isidori ): ὅτι τὴν μὲν φύσιν θεοειδέστερος ἦν ῾Ηραίσκος, ὁ δὲ τὴν Αἰγυπτίων σοφίαν δαημονέ-1στερος, ὁ ᾽Ασκληπιάδης, ἅτε τοσοῦτον χρόνον οὗτος μὲν τῆι Αἰγυπτίων προσ διατρίβων, ἐκεῖνος δὲ ἀποδημῶν· ὁ δὲ ἕτερος ὅμως τῆς τοῦ ἑτέρου κατὰ2πολὺ ἐλείπετο φύσεως ἢ ἐπιστήμης. ὁ μὲν δὴ ῾Ηραίσκος αὐτοφυὴς ἐγένετο δια γνώμων τῶν τε ζώντων καὶ τῶν μὴ ζώντων ἰερῶν ἀγαλμάτων· εὐθὺς γὰρ ἐμβλέπων ἐτιτρώσκετο τὴν καρδίαν ὑπὸ τοῦ θειασμοῦ … εἰ δὲ μὴ κινοῖτο τοιοῦτον, ἄψυχον ἦν ἐκεῖνο3τὸ ἄγαλμα καὶ ἄμοιρον θείας ἐπιπνοίας. …

Bardesanes von Edessa (719)

(5,064 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 719 T 1BNJ(V 2 p. 68) 679 F 12 c. 63.1   FGrH 719 F 1BNJ Stob. Flor. 1, 3, 56: Πορφυρίου ἐκ τοῦ Περὶ Στυγός . (1) ᾽Ινδοὶ2οἱ περὶ τῆς βασιλείας τῆς ᾽Αντωνίνου τοῦ ἐξ ᾽Εμισῶν † εἰς τὴν Συρίαν ἀφικο-34μένου † Βαρδισάνηι τῶι ἐκ τῆς Μεσοποταμίας εἰς λόγους ἀφικό- 5 μενοι ἐξηγήσαντο, ὡς ὁ Βαρδισάνης ἀνέγραψεν , εἶναί τινα λίμνηνἔτι καὶ νῦν παρ᾽ ᾽Ινδοῖς δοκιμαστηρίου λεγομένην, εἰς ἣν ἄν τις τῶν ᾽Ινδῶν6αἰτίαν ἔχων τινὸς ἁμαρτίας ἀρνῆται, <εἰσάγεται>. τῶν δὲ Βραχμάνων τινὲς7δοκιμάζουσιν αὐτὸν τοῦτον τὸν τρόπον· πυνθάνονται τοῦ ἀνθρώπου, εἰ θέλει διὰ τοῦ ὔδατος γενέσθαι τὴν ἐξέτ…

Eumelos von Korinth (451)

(4,746 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Eumelos 1), den die Pindarscholien (F 2c) ποιητὴς ἱστορικός nennen 2), galt als verfasser einer reihe von epen, von denen uns hier nur die Κο- ρινθιακά3) interessieren. Wirklich fest ist sein name selbst mit ihnen nicht verbunden, da Pausan. 4, 4, 1 von dem prosodion für die erste theorie der Messenier nach Delos sagt εἶναί τε ὡς ἀληθῶς Εὐμήλου νομίζεται μόνα τὰ ἔπη ταῦτα. Es ist also fraglich, ob der name mehr autorität hat als die sonstigen zuweisungen von ‘homerischen’ und ‘hesiodischen’ gedichten, die ‘namenlose epen mit epen…

Timagenes von Alexandreia (88)

(5,969 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Von T ist mehr die rede, als nach den wenigen fragmenten zu erwarten wäre, weil die quellenforschung für ihn manches gesicherte ermittelt hat. Strabon hat ihn in den ῾Ιστ. ῾Υπομν . exzerpiert (F 5) und in den Γεωγρ . als modernsten autor über Gallien in buch IV zu grunde gelegt (Klotz Caesarstudien 1910, 57ff.). sehr wahrscheinlich ist, daß auch Livius ihm die beschreibung von Gallien und Germanien in den büchern 103—104 entnahm (Norden Germ. Urgeschichte 150ff.). noch Ammian (F 2; 14—15) benutzt ihn für Gallien so gut wie sicher direkt. nach T 6 muß man…

Anonymus Florentinus und Andere Eklogai über den Nil (647)

(1,567 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 647 F 1BNJCod. Laur. 56, 1 (s. XIII/XIV) fol. 12: (1) Θαλῆς ὁ Μιλή-1σιος, εἷς τῶν ζ ̅ σοφῶν, φησὶ διὰ τοὺς ἐτησίας γίνεσθαι τὴν ἀναπλήρωσιν·2πνεῖν γὰρ αὐτοὺς ἐναντίους τῶι ποταμῶι, καὶ τὰ στόματα κεῖσθαι κατὰ τὴν πνοὴν αὐτῶν· τὸν μὲν οὖν ἄνεμον ἐξ ἐναντίας πνέοντα κωλύειν τὴν ἔκβασιν τοῦ ποταμοῦ ἐκπίπ τειν εἰς τὴν θάλασσαν, τὸ δὲ κῦμα προσπῖπτον ἀντίον τοῖς στό μασι καὶ οὄριον ὂν ἀνακόπτειν τὸν ποταμόν, καὶ <τὴν> ἀναπλήρωσιν οὔτως3φησὶ γίνεσθαι τοῦ ποταμοῦ. (2) ᾽Αναξαγόρας δὲ ὁ φυσικός φησι τῆς χιόνος τηκομένης τὴν ἀναπλήρωσιν45τοῦ Νείλου γίνεσθαι· ὡσαύτως δὲ καὶ Εὐριπίδης κα…

Hermogenes von Tarsos (851)

(81 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 851 T 1BNJ Suda s.v. ῾Ερμογένης Ταρσεύς · ὁ ἐπίκλην Ξυστήρ, σοφιστής,1οὗ διήκουσε καὶ Μουσώνιος ὁ φιλόσοφος. γέγονε δὲ ἐπὶ Μάρκου τοῦ βασιλέως ..... πλὴν περὶ τὸν ιη ἢ κ ̅ χρόνον γενόμενος γράφει ταῦτα τὰ βιβλία τὰ γέμονταθαυμάτων· Τέχνην ῥητορικήν, ἣν μετὰ χεῖρας ἔχουσιν ἅπαντες· Περὶ στάσεων βιβλίον α ̅· Περὶ ἰδεῶν λόγου βιβλία β ̅· Περὶ Κοίλης Συρίας β ̅. Notes^ back to text1. ὁ σοφιστής AJacoby, Felix (Berlin)

Timagoras (381)

(694 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Für die zeit T.s gilt das zu Lykos gesagte 1). Die drei fragmente beziehen sich auf die Spartoi, und die darstellung scheint rein rationalistisch gewesen zu sein. Die herstellung des namens auch in Schol. Phoen. 7 für den überlieferten Demagoras ist sehr zweifelhaft. Der gefälschte T. Περὶ ποταμῶν2) wird für den mysischen Kaikos zitiert.   FGrH 381 F 1BNJSchol. Eurip. Phoen. 159: Τιμαγόρας δὲ ἐν τοῖς Θη βαικοῖς φησιν ὡς κακῶς πάσχοντες ὑπὸ τῶν περὶ ᾽Αμφίονα οἱ Σπαρτοὶ ἀνεῖλον1αὐτούς ( scil. die Niobiden), λοχήσαντες ἀπιόντας εἰς ᾽Ελευθερὰς ἐπὶ πάτριον2θυσίαν, τὴν δὲ Νιό…

Anhang zu Juden (737)

(6,585 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 737 F 1BNJ Joseph. c. Ap. 1, 2: ἐπεὶ δὲ συχνοὺς ὁρῶ ταῖς ὑπὸ δυσμενείας ὑπό τινων εἰρημέναις1προσέχοντας βλασφημίαις, καὶ τοῖς περὶ τὴν ἀρχαιολογίαν ὑπ᾽ ἐμοῦ γεγραμμένοις ἀπι στοῦντας, τεκμήριόν τε ποιουμένους τοῦ νεώτερον εἶναι τὸ γένος ἡμῶν τὸ μηδεμιᾶς παρὰ τοῖς ἐπιφανέσι τῶν ῾Ελληνικῶν ἱστοριογράφων μνήμης ἠξιῶσθαι, (3) περὶ τούτων ἁπάντων ὠιήθην δεῖν γράψαι συντόμως <καὶ> τῶν μὲν λοιδορούντων τὴν δυσμένειαν καὶ2τὴν ἑκούσιον ἐλέγξαι ψευδολογίαν, τῶν δὲ τὴν ἄγνοιαν ἐπανορθώσασθαι, διδάξαι δὲ3πάντας, ὅσοι τἀληθὲς εἰδέναι βούλονται, περὶ τῆς ἡμετέρας ἀρχαιότητος ......…

(C.) Asinius Quadratus (97)

(2,783 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Χιλιέτηρις , F 21 und geltungsbereich der Παρθικά verweisen ihn ins erste drittel s. III p. Chr., als (jüngeren?) zeitgenossen des Cassius Dio, zu dessen umfangreicher ῾Ρωμαικὴ ἱστορία sein abriß, wenn es ein solcher war (s. zu F 1—4), auch durch die wahl des stilistischen vorbildes in vielleicht beabsichtigten gegensatz trat. denn wenn A, wie Dio, hoher beamter war (T 2), wird auch eine bestimmte politische auffassung die darstellung beherrscht haben; nur geben die fragmente dafür leider nichts aus. Dio selbst hat ihn schwerlich zitiert (F 25). daß A neben da…

M. Tullius Cicero (648)

(64 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 648 T 1BNJ Script. Hist. Aug. 20, 3, 2: adulescens cum esset Gordianus … po- <e> mata scripsit … et quidem cuncta illa quae Cicero — et de Mario et Aratum et1 Halcyonas et Uxorium et Nilum.2 Notes^ back to text1. et de Mario Hohl et demerioΡΣ edidit, Marium Salm id est Marium Peter^ back to text2. balcyonas PJacoby, Felix (Berlin)

Sisyphos von Kos (50)

(5,074 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Jünger als Diktys (o. s. 527). daß nur Malalas ihn kennt, beweist noch nicht unbedingt späte entstehung; eher schon die ungeniertheit, mit der er die vorlage Diktys ausschreibt. Kypros als entstehungsort (Patzig Byz. Zeitschr. XII 257) nicht unwahrscheinlich. die lokale literatur, die reichlich und alt ist — schon saec. III a. Chr. reklamiert Kallikles den Homer für Salamis: R E X 1635f. —, mag anregungen geboten haben.   FGrH 50 T 1BNJ Johann. Malalas Chron. V p. 132, 19 (TZETZ. Chil. V 829): · …. (F 1) Σίσυφος ὁ Κῶος … ἐν τῶι πολέμωι ὑπάρχων σὺν τῶι Τεύκρωι· ἥντινα…

Rhianos von Bene (Kreta) (265)

(54,094 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die aufnahme des epikers Rh und in seinem gefolge die des Nikan- dros (nr. 271/2), dazu in III B einer reihe von dichtern über einzelne städte und landschaften, in die reihe der historiker ist aus sachlichen gründen notwendig. sie stellen sich ganz oder mit einem teil ihrer werke nicht zu dem wiedererweckten alten epos (Panyassis ‘Herakleia’; Anti- machos ‘Thebais’; Apollonios ‘Argonautika’); auch nicht zu den ver- suchen, die alte form mit einem neuen ‘historischen’ stoff zu erfü…

Aristobulos (830)

(170 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 830 F 1BNJ[Plut.] Parall. min. 32 B p. 313 D: διὰ τοὺς ἀστυγείτονας πολέμους1ἡ σύγκλητος τῶν ῾Ρωμαίων τοῦ δήμου τὸ σιτόμετρον ἦρε, ῾Ρωμύλος δ᾽ ὁ βασιλεὺς βαρέως ἐνεγκὼν τῶι δήμωι ἀπέδωκε, πολλοὺς δὲ τῶν μειζόνων ἐκόλαζεν. οἱ δὲ φονεύσαντες αὐτὸν ἐν τῆι συγκλήτωι βουλῆι καὶ <κατα> κόψαντες εἰς τοὺς κόλπους ἔβαλον. ῾Ρωμαῖοι2δὲ μετὰ πυρὸς εἰς τὴν σύγκλητον ἔδραμον. † Αἴτιος δὲ Πρᾶος τῶν ἐπισήμων ἀνὴρ εἶπε34τὸν ῾Ρωμύλον ἐν ὄρει ἑωρακέναι μείζονα παντὸς ἀνθρώπου θεὸν γεγενῆσθαι. ῾Ρωμαῖοι δὲ5πιστεύσαντες ἀνεχώρησαν, ὡς ᾽Αριστόβουλος ἐν τρίτωι ᾽Ιταλικῶν.   FGrH 830 T 2BNJ[Plut.] De f…

IX. Argos

(3,323 words)

Author(s): Jacoby, Felix
IX. Argos Die lokale überlieferung von Argos beginnt — vergleichbar mit der von Korinth und Theben, aber sehr verschieden von Athen — in den späteren epen1, unter denen die Phoronis das wichtigste ist, weil sie als landschaftliches epos die ansprüche der stadt Argos als vorort der Argolis, der Peloponnes und vielleicht von ganz Hellas bewusst vertreten zu ha ben scheint. Der dichter folgt der deutung Homers, die Herodt. 5, 67, 1 dem Kleisthenes von Sikyon zuschreibt, der ᾽Αργείοισι πολεμήσας τοῦτο μὲν ῥαψωιδοὺς2ἔπαυσε ἐν Σικυῶνι ἀγωνίζεσθαι τῶν ῾Ομηρείων ἐπέων εἵνεκα, ὅτι ᾽…

M. Tullius Cicero (235)

(879 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Vgl. das epos de temporibus suis; die posthume lateinische schrift De consiliis suis; die epistula non mediocris ad instar voluminis scripta, quam Pompeio in Asiam de rebus suis in consulatu gestis miserat Cicero; die bitte an Lucceius (epp. ad f. V 12) und die schrift des Atticus (no. 189). die vulgate auffassung, nach der das griechische ὑπόμνημα im auszug bei Plut. Cic. 10—23 vorliegt (s. noch Schanz RL3 I 2, 389; Teuffel-Kroll RL6 I § 186, 2), ist von E Schwartz Herm. XXXII 1897, 592ff. wider- legt. über Cicero als historiker: Plut. Cic. 41; …
▲   Back to top   ▲