Search

Your search for 'dc_creator:( "Jacoby, Felix" ) OR dc_contributor:( "Jacoby, Felix" )' returned 962 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Historiker über L. Verus' Partherkrieg (203)

(1,950 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 203 T 1BNJ Lukian. Quom. hist. conscr. 2: ἀφ᾽ οὗ δὴ τὰ ἐν ποσὶ ταῦτα κεκίνηται, ὁ πόλεμος ὁ πρὸς τοὺς βαρβάρους καὶ τὸ ἐν ᾽Αρμενίαι τραῦμα καὶ αἱ συνεχεῖς νῖκαι, οὐδεὶς ὅστις οὐχ ἱστορίαν συγγράφει, μᾶλλον δὲ Θουκυδίδαι καὶ ῾Ηρόδοτοι καὶ Ξενοφῶντες ἡμῖν ἅπαντες, καὶ ὡς ἔοικενἀληθὲς ἄρ᾽ ἦν ἐκεῖνο τὸ ‘πόλεμος ἁπάντων πατήρ’, εἴ γε καὶ συγγραφέας τοσούτους ἀνέφυσεν ὑπὸ μιᾶι τῆι ὁρμῆι.   FGrH 203 T 2BNJ Lukian. Quom. hist. conscr. 14: ἐγὼ δ᾽ οὖν καὶ διηγήσομαι ὁπόσα μέμνημαι ἔναγχος ἐν ᾽Ιωνίαι συγγραφέων τινῶν, καὶ νὴ Δία ἐν ᾽Αχαίαι πρώιην ἀκούσας τὸναὐτὸν τοῦτον πόλεμον διηγουμένων, κα…

LXXIII. Tenedos

(343 words)

Author(s): Jacoby, Felix
LXXIII. Tenedos Da schon Zoilos ein enkomion auf die sagenberühmte und in religiöser hinsicht interessante insel1 geschrieben hat, ist eine hellenistische spe zialschrift sehr wohl glaublich. Aber von dem Tenedier Androitas ist nur ein Periplus der Propontis bezeugt2. Die annahme eines lokalhistorischen buches beruht auf einer angabe des Fabricius, die C. Mueller aus dem au torenindex von Bruncks Apolloniosausgabe3 abgedruckt hat: ‘huius Androetae ἱστορικὸν περὶ τῆς γῆς αὐτοῦ πατρίδος memoratur in mspto codice (Bibl. Vindob.) apud Lambecium I p. 148’4. Gemeint ist der Vind…

Anhang zu Rom und Italien (840)

(8,317 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 840 F 1aBNJ Dion. Hal. A.R. 1, 4, 2: ἔτι γὰρ ἀγνοεῖται παρὰ τοῖς ῞Ελλησιν1ὀλίγου δεῖν πᾶσιν ἡ παλαιὰ τῆς ῾Ρωμαίων πόλεως ἱστορία ..... (5, 4) … οὐδεμία γὰρ ἀκριβὴς ἐξελήλυθε περὶ αὐτῶν ῾Ελληνὶς ἱστορία μέχρι·τῶν καθ᾽ ἡμᾶςχρόνων, ὅτι μὴ κεφαλαιώδεις ἐπιτομαὶ πάνυ βραχεῖαι. (6, 1) πρώτου μέν, ὅσα κἀμὲ εἰδέναι, τὴν ῾Ρωμαικὴν ἀρχαιολογίαν ἐπιδραμόντος ῾Ιερωνύμου τοῦ Καρδιανοῦ συγγραφέως ἐν τῆι Περὶ τῶν ἐπιγόνων πραγματείαι (154), ἔπειτα2Τιμαίου τοῦ Σικελιώτου (566 T 9) τὰ μὲν ἀρχαῖα τῶν ἱστοριῶν ἐν ταῖς3Κοιναῖς ῾Ιστορίαις ἀφηγησαμένου, τοὺς δὲ πρὸς Πύρρον τὸν ᾽Ηπειρώτηνπολέμους …

Chares von Mitylene (125)

(4,971 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Zeit durch teilnahme am Alexanderzug bestimmt. vollständige Alexandergeschichte in 10, höchstens 11 büchern, die natürlich (F 9—10 widersprechen nicht) der zeitlichen reihe von Alexanders taten folgte, aber erst mit der übernahme des großkönigtums ausführlich wurde; denn die einführung des persischen hofzeremoniells kam schon im 3. buch vor. das liegt offenbar daran, daß Ch für militärische und politische aktionen kein oder geringes interesse hatte; was wir davon lesen (F 6; 7; 16; 18), zeigt die auffassungsart des hofmannes und erweckt nicht den wuns…

Dorotheos von Athen (145)

(610 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die gleichsetzung mit dem autor des Plinius erscheint sicher; der XXII 91 zitierte D, der (medizinische?) gedichte schrieb, ist ein anderer, vermutlich doch der (alexandrinische?) arzt Phlegon Mir. 26 (anders Wellmann RE V 1571, 19). der Alex.-historiker gehört wohl noch in hellenistische zeit.   FGrH 145 T 1BNJ Plin. NH I 12; 13: arborum naturae … ex …. Charete Mytilenaeo, Menaechmo, Dorotheo Athenaeo, Lyco, Antaeo, Ephippo …   FGrH 145 F 1BNJ Script. Al. M. p. 155, 1 = Athen. VII 4 p. 276 F) Athen. VII 4 p. 276 F: φιλόμηλοι δ᾽ ἦσαν Φίλιππός τε ὁ Μακεδὼν καὶ ὁ υἱὸς αὐτο…

Theophanes von Mytilene (188)

(3,780 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Titel sicher nicht Μιθριδατικά , vielleicht Τὰ περὶ Πομπήιον (W Fa- bricius Th. v. Mytilene Straßburg 1888) oder Πομπηίου πράξεις . der inhalt ging keinesfalls über Pompeius' feldzüge im osten hinaus. dabei ist fraglich, ob Th den seeräuberkrieg einerseits, Pompeius' eingreifen in Syrien andererseits (s. u.) mitbehandelte; Timagenes (F 1) und Strabon zitieren ihn jedenfalls nur für den krieg gegen Mithridates und Tigranes. die schrift war in Rom a. 62 bekannt (T 3a; s. u. p. 615, 41), mag also im winter 63/2 abgefaßt sein, um, was sehr notwendig war, die st…

Agaklytos (411)

(867 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Nach titel und wortlaut des einzigen fragments sicher periegese. Ver- fasser zeitlich unbestimmbar; aber da F 1 sehr wahrscheinlich durch Didymos vermittelt ist, nicht der angebliche freigelassene des Verus 1). Wenn er, wie es den anschein hat (aber das kann täuschen), den κολοσσός noch selbst gesehen hat, so gehört er vielleicht noch in hellenistische zeit 2).   FGrH 411 F 1BNJ Phot. Sud s. v. Κυψελιδῶν ἀνάθημα · ἐν ᾽Ολυμπίαι. Πλά-1των ἐν Φαίδρωι (236 B)· παρὰ τὸ Κυψελιδῶν ἀνάθημα σφυρήλατος ἐν ᾽Ολυμ-2πίαι ἐστάθη κολοσσός. ἀλλ᾽ οὐ τῶν Κυψελιδῶν, Κυψέλου δέ φασι …

Timogenes(?) von Milet (435)

(251 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die grosse zahl von bedeutenden Herakleoten in der literatur — etwas anderes kann λογίων nicht gut bedeuten — rechtfertigte ein eigenes buch, in dem man am liebsten ein erzeugnis des herakleotischen lokalpatriotis- mus sähe, dessen existenz um 100 n. Chr. oder später 1) Memnons grosses werk bezeugt. Aber der verfasser, den die ᾿Επιστολαί2) wohl in die kaiser- zeit verweisen, heisst Milesier; und der hinweis dass Milet den anspruch erhob mutterstadt von Herakleia zu sein 3) hilft kaum weiter. Auch die argumentation C. Muellers 4) ruht auf unsicheren fundamenten: das…

Aristokritos <von Milet?> (493)

(2,680 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die benutzung bei den scholiasten zu Aristophanes und Apollonios weisen vielleicht noch auf gute hellenistische zeit. Kenntnis A.s bei Aristobulos, dem Rhodier Apollonios, Nikainetos und Euphorion ist glaublich, aber nicht beweisbar 1), sodass wir uns mit dem ansatz ‘vor Parthenios’ begnügen müssen. Der name kommt auch in Milet vor 2), und trotz seiner häufigkeit war der autor wohl Milesier. Er war kein dichter 3). Dass die erhaltenen zitate alle auf die archaeologie gehen liegt in der natur der sache. Titel und inhalt verbieten an eine …

Lykeas von Naukratis (613)

(669 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 613 T 1BNJ Plin. N.H. 1, 36: s. 608 T 3.   FGrH 613 F 1BNJAthen. 13, 10 p. 560D-F: καὶ ἡ ἐπ᾽ Αἴγυπτον δὲ Καμβύσου1στρατεία, ὥς φησι Κτησίας (688 F 13a), διὰ γυναῖκα ἐγένετο. ὁ γὰρ Καμβύ σης .... ἔπεμψεν πρὸς ῎Αμασιν … μίαν αἰτῶν πρὸς γάμον τῶν θυγατέρων· ὁ δὲ τῶν μὲν ἑαυτοῦ οὐκ ἔδωκεν … ἔπεμψε δὲ τὴν ᾽Απρίου θυγατέρα Νειτῆτιν …. Δίνων δ᾽ ἐν τοῖς Περσικοῖς (690 F 11) καὶ Λυκέας ὁ Ναυκρατίτης ἐν τρίτηι Αἰγυπτιακῶν τὴν Νειτῆτιν Κύρωι πεμφθῆναί φασιν ὑπὸ ᾽Αμάσιδος, ἐξ ἧς γεννηθῆναι τὸν Καμβύσην, ὃν ἐκδικοῦντα τῆι μητρὶ ἐπ᾽2Αἴγυπτον ποιήσασθαι στρατείαν.   FGrH 613 F 2BNJ Athen. 14, 6 p. 616DE: καὶ Ταχ…

Polykrates (588)

(503 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 588 F 1BNJAthen. 4, 17 p. 139 C—F: ταῦτα μὲν ὁ Πολέμων ( scil.ἐν τῶι Παρὰ Ξενοφῶντι κανάθρωι), πρὸς ὃν ἀντιλέγων Δίδυμος (om. Schm.) … φησὶ τάδε · Πολυκράτης (φησί) ἐν τοῖς Λακωνικοῖς ἱστορεῖ ὅτι«τὴν μὲν τῶν ῾Υακινθίων θυσίαν οἱ Λάκωνες ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας συντελοῦσι, καὶ <τῆι μὲν πρώτηι> διὰ τὸ πένθος τὸ γενόμενον περὶ τὸν1῾Υάκινθον οὄτε στεφανοῦνται ἐπὶ τοῖς δείπνοις οὄτε ἄρτον εἰ σφέρουσιν <οὄτε> ἄλλα πέμματα καὶ τὰ τούτοις ἀκόλουθα διδό-2ασι, καὶ τὸν εἰς τὸν θεὸν παιᾶνα οὐκ ἄιδουσιν, οὐδ᾽ ἄλλο τιτοιοῦτον εἰσάγουσιν οὐδέν, καθάπερ ἐν ταῖς ἄλλαις θυσίαις3ποιοῦσιν, ἀλλὰ μετ᾽ εὐταξ…

Claudius Iolaos (?) (788)

(599 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 788 F 1BNJSteph. Byz. s.v. ῎Ακη · πόλις Φοινίκης … Κλαύδιοςδὲ ᾽Ιόλ<α>ος ἐν α ̅ Φοινικ<ικ>ῶν φησιν ὅτι ἐκλήθη ἀπὸ ῾Ηρακλέους᾽·«χαλε-12πωτάτωι γὰρ ὑπὸ Εὐρυσθέως ἐπιταγεὶς ἄθλωι, περισχεθεὶς3τῶι τῆς Λερναίας ὔδρας ἰῶι, τοῖς τῶν δηγμάτων ἐπονεῖτο ἕλ κεσιν. ἀνεῖλε δὲ τὸ Δελφικὸν μαντεῖον ἐπ᾽ ἀνατολὰς ἰτέον,4μέχρις ἂν ἐντύχηι ποταμῶι φύοντι πόαν τῆι ὔδραι παραπλήσιον·ἐκείνης γὰρ καταπλασσάμενον τῶν ἑλκῶν ἀπαλλαγήσεσθαι. εὗρε5δὲ τὸν ποταμὸν καὶ τὴν πυθόχρηστον πόαν, ἧς ὁ καυλὸς ἥ τε ῥίζα πάντως ἐστὶν ὀφιώδης τῶι ποικίλωι <καὶ> ταῖς κεφαλαῖς·6ὁπόσας γὰρ ἄν τις ἀποκείρηι φύον…

Dositheos (54)

(269 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Unter dem gleichen namen zitiert der autor ᾿Ιταλικά, Σικελιχά, Αἰτωλικά (?), Λυδιακά (III).   FGrH 54 F 1BNJ[Plutarch.] Parall. min. 33 p. 313 E: Πέλοψ Ταντάλου καὶ Εὐρυανάσσηςγἡμας ῾Ιπποδάμειαν ἔσχεν ᾽Ατρέα καὶ Θυέστην, ἐκ δὲ ναίδος νύμφης Χρύσιππον, ὃ ν πλέον τῶν γνησίων ἔστερξε. Λάιος δὲ ὁ Θηβαῖος ἐπιθυμήσας ἥρπασεν αὐτόν· καὶ1συλληφθεὶς ὑπὸ Θυέστου καὶ ᾽Ατρέους ἐλέους ἔτυχε παρὰ Πέλοπος διὰ τὸν ἔρωτα. ῾Ιπποδάμεια δ᾽ ἀνέπειθεν ᾽Ατρέα καὶ Θυέστην ἀναιρεῖν αὐτόν, εἰδυῖα ἔσεσθαι ἔφεδρον βασιλείας· τῶν δ᾽ ἀρνησαμένων αὐτὴ τῶι μύσ…

XLVIII. Magnesia am Maiandros (MagnesiaAmMaiandros)

(798 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XLVIII. Magnesia am Maiandros Es ist mir zweifelhaft, ob der plural 482 F 1 eine mehrheit von prosai schen Μαγνητικά verlangt. Aristoteles' Πολιτεία beweist nicht dass ihm schon eine lokalgeschichte vorlag; auch die singuläre angabe des Velleius1 über gründung durch Sparta ist keine genügende stütze für eine schrift aus dem anfang des 4. jhdts; und die πράξεις der Magneten, von deren schicksalen in und nach dem Kimmeriersturm bei den dichtern Archi lochos und Kallinos die rede war, hatten ihren platz mindestens in dem allgemeinen geschichtswerk des Kallisthenes2, der Aristoteles'…

Polyainos der Makedone (639)

(344 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 639 T 1BNJ Suda s.v. Πολύαινος Μακεδών · ῥήτωρ. Περὶ Θηβῶν· Τακτικὰ βι-12βλία γ ̅.   FGrH 639 T 2BNJ Synkell. p. 286, 10: Πολύαινος ὁ ᾽Αθηναῖος (F 1).   FGrH 639 F *1BNJSynkell. p. 286,8 (̣ 609 F 28 p. 109, 6ff.): οὗτος ὁ ᾽Αμενῶφθίς ἐστιν ὁ Μέμνων εἶναι νομιζόμενος καὶ φθεγγόμενος λίθος, ὃν λίθον χρόνοις ὔστερον Καμβύσης ὁ Περσῶν τέμνει, νομίζων εἶναι γοητείαν ἐν αὐτῶι, ὡς Πολύαινος ὁ ᾽Αθηναῖος ἱστορεῖ.   FGrH 639 F 2BNJ Π. ΣΥΝΤΑΞ. p. 129, 31 Bkr. : ἀφικόμην· γενικῆι· Πολυαίνου Μέμνων«τὰμὲν οὖν ἄνω πάντα διεξῆλθον, τὰ δὲ κάτω οὐκ ἀφικόμην τῆς θέας».   FGrH 639 F 3BNJ Π. ΣΥΝΤΑΞ. p. 130, 1 Bkr. : ἀπαγ…

Theodoros von Ilion (48)

(273 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Zeitlich nur dadurch bestimmbar, daß er den sog. Palaiphatos saec. IV2 a. Chr. zitiert und von Herennius Philon (saec. II 1 p. Chr.) zitiert wird (F 1). von den 20 homonymen bei Diog. Laert. II 103f. und den sonstigen trägern des namens ist er mit keinem sicher zu identifizieren; auch nicht mit dem ganz andersartigen Th der ilischen tafeln. die beiden fragmente tragen den charakter des romans und der ξένη ἱστορία . die Μεταμορφώσεις eines Theodoros (Prob. Verg. ge. I 399. Stobae. IV 20, 71 = Ps. Plut. Parall. min. 22 p. 310 F), die auch als quelle Ovids …

Diodoros der Perieget (372)

(5,751 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Verfasser zweier spezialwerke über athenische altertümer mit den titeln Περὶ τῶν δήμων und Περὶ (τῶν) μνημάτων1), unbekannter her- kunft 2), und bei der ausserordentlichen häufigkeit des namens auch nicht zu identifizieren. Er wurde (wie es scheint) durchgängig durch das distinktiv ὁ περιηγητής ausgezeichnet 3) und gilt seit Ahrens 4) gemeinhin als der erste ‘historische’ perieget Athens. Er ist damit schöpfer eines neuen εἶδος der periegese, dessen eigenart zu no. 369 festgestellt ist: man setzt nämlich sein buch Περὶ τῶν δήμων — denn nur dieses lässt sich so …

Androtion von Athen (Gargettos) (324)

(75,820 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Androtion is one of the few Atthidographers whom we can up to a point conceive as a personality though the biographical tradition is as slight as for Phanodemos and even slighter than for Kleidemos or Philochoros 1). The short article in the Suda 2) does not come from a biography proper but from a list of the pupils of Isokrates. This list probably goes back to the great biographical work of the Callimachean Hermippos who wrote at least three books Περὶ τῶν ᾿Ισοκράτους μαθητῶν; the list of Zosimos ultimately derives from the same source 3). The rhetors were not interested in …

Appianos von Alexandreia (237)

(76 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 237 T 1BNJ Appian. Hist. Rom. pr. 15: τίς δὲ ὢν ταῦτα συνέγραψα, πολλοὶ μὲν ἴοασι καὶ αὐτὸς προέφηνα, σαφέστερον δ᾽ εἰπεῖν, ᾽Αππιανὸς ᾽Αλεξανδρεύς, ἐς τὰ πρῶτα1ἥκων ἐν τῆι πατρίδι, καὶ δίκαις ἐν ῾Ρώμηι συναγορεύσας ἐπὶ τῶν βασιλέων, μέχρι με σφῶν ἐπιτροπεύειν ἠξίωσαν. καὶ εἴ τωι σπουδὴ καὶ τὰ λοιπὰ μαθεῖν, ἔστι μοικαὶ περὶ τούτου συγγραφή. Notes^ back to text1. ᾽Αππιανὸς om VJacoby, Felix (Berlin)

Empylos von Rhodos (191)

(178 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Wohl griechisch geschriebene flugschrift, um die tat zu recht- fertigen. zum titel Ciceros Cato ( ὄνομα τῶι λόγωι θέμενος Κάτωνα Plut. Caes. 54) u. ä. ob man aus Plutarchs ‘günstigem urteil’ schließen darf, daß sie ihm ‘für den betreffenden abschnitt der Brutusvita in erster linie als vorlage gedient hat’ (Heeren; Brzoska RE V 2543 u. a.; s. auch Hillscher Jahrb. Suppl. XVIII 1892, 391), ist denn doch sehr zweifelhaft. anderes über und von Brutus: Peter Die geschichtl. Lit. I 1897, 171.   FGrH 191 T 1BNJ Plut. Brut. 2: ὁ δ᾽ ῎Εμπυλος, οὗ καὶ αὐτὸς (sc. Brutus) ἐν ταῖς ἐπιστολαῖς …
▲   Back to top   ▲