Search

Your search for 'dc_creator:( "Jacoby, Felix" ) OR dc_contributor:( "Jacoby, Felix" )' returned 962 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Heliodoros der Perieget von Athen (373)

(2,538 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der einzige sichere Athener 1) unter den periegeten, eine dem Polemon und noch mehr dem Diodoros gleichartige erscheinung. Wie dieser heisst er bei Athenaios und Harpokration, die die wichtigsten und allein sicheren fragmente bewahrt haben, ὁ περιηγητής2), und wie dieser hat er ein spe- zialwerk über athenische altertümer geschrieben, die 15 bücher Περὶ τῆς᾿Αθήνησιν ἀκροπόλεως, von denen Περὶ τῶν ᾿Αθήνησι τριπόδων wohl nur ein teil war 3). Zweifelhaft ist ob aus T 2 ein zweites werk Περὶ τῶν ᾿Αθήνησι ἀναθημάτων entnommen werden darf oder ob Plinius ‘nur den we…

Ptolemaios Lagu (138)

(12,632 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction ᾿Εορδαῖος (Nearch. 133 F 1 c. 18, 5; Arrian. VI 28, 4; nach Steph. Byz. s. ᾿Ορεστεία Oreste; s. O Hoffmann Die Makedonen 1906, 153); geb. 367/6 (Ps. Lukian. Macrob. 12; der zweifel von Beloch Gr. G. III 2, 126 und Berve Alexanderreich II no. 668 ist meines erachtens un- begründet); gehört schon unter Philipp zur näheren umgebung Alexanders und wird deshalb mit Nearchos u. a. (133 T 4) verbannt. die formu- lierung bei Arrian. III 6, 5f. ist irreführend; denn zum σωματοφύλαξ wird Pt erst im jahre 330 nach der Philotaskatastrophe ernannt (ebd. III 27, 5) und e…

Eualkes von Ephesos (418)

(123 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 418 F 1BNJInschr. von Priene 37, 118ff.: s. 417 F 2.   FGrH 418 F 2BNJAthen. 13, 31 p. 573 A: Εὐάλκης δ᾽ ἐν τοῖς ᾽Εφεσιακοῖςκαὶ ἐν ᾽Εφέσωι φησὶν ἱερὰ ἱδρῦσθαι ῾Εταίραι ᾽Αφροδίτηι.1 Commentary F 2 Mit welchem recht Bürchner das heiligtum der᾽Αφροδίτη ῾Εταίρα in dem ᾽Αφροδίτης τέμενος bei Polyaen. Strat. 5, 19 erkennt, weiss ich nicht. Das letztere lag an der küste. Polyaens quelle für die seeschlacht bei Ephesos zwischen Rhodiern und Ptolemaios' admiral Chremonides im j. 260 v. Chr.(?)2 ist unbekannt, und das fragment kann nicht zur zeitbestimmung des Eualkes verwendet werden. Notes^…

LXIII. Rhodos

(1,220 words)

Author(s): Jacoby, Felix
LXIII. Rhodos Die zahl der schriftsteller über Rhodos wird durch die sog. Tempel chronik von Lindos (richtiger Anagraphe), deren verfasser wir ohne bedenken Ti(machidas) nennen1, stark vermehrt: sie gibt (die urkunden no. 529/31 eingerechnet) mindestens 13 neue namen und mindestens 5 neue buchtitel für bekannte autoren2. Der zuwachs unserer kenntnis der lo kalen schriftstellerei entspricht dieser vermehrung freilich nicht; denn die vielen autoren, aus denen nichts notiert wird als die (vielfach wohl nur gelegentliche) erwähnung von weihg…

Anhang zu Arabien (677)

(2,232 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 677 F 1BNJ Arrian. Anab. 7, 20, 7 = Aristobulos 139 F 55 (̣ Aristobulos 139 F 55 ): ταυτὶ ἀπηγ-1γέλθη ᾽Αλεξάνδρωι τὰ μὲν πρὸς ᾽Αρχίου (V), ὃς ξύν τριακοντόρωι ἐκπεμφθεὶς ἐπὶ κατασκοπὴν τοῦ παράπλου τοῦ ὡς ἐπὶ τοὺς ῎Αραβας μέχρι μὲν τῆς νήσουτῆς Τύλου ἦλθε, τὸ πρόσω δὲ οὐκέτι περαιωθῆναι ἐτόλμησεν· ᾽Ανδροσθένης (710) δὲ ξὺν ἄλληι τριακοντόρωι σταλεὶς καὶ τῆς χερρονήσου τι τῶν ᾽Αράβων παρέπλευσε· μακροτάτω δὲ τῶν ἐκπεμφθέντων προὐχώρησεν ῾Ιέρων ὁ Σολεὺς ὁ κυβερνήτης (V), λαβὼν καὶ οὗτος παρ᾽ ᾽Αλεξάνδρου τριακόντορον. (8) ἦν μὲν γὰρ αὐτῶι προστεταγμένον περιπλεῦσαι τὴν χερρό…

Q. Fabius Pictor (809)

(14,291 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 809 T 1aBNJ Suda s.v. Φάβιος Πίκτωρ · συγ-1γραφεὺς ῾Ρωμαίων. (F 25; cf. F 21).   FGrH 809 T 1bBNJ Hieron. Epp. 60, 12, 3: nobilem virum Quintum Fabium miratur antiquitas, qui etiam Romanae historiae scriptor est, sed magis ex pictura quam litteris nomen invenit.   FGrH 809 T 2BNJ Eutrop. Brev. 3, 5 = Orosius Hist. 4, 13, 6 (̣ Livius);Orosius Hist. 4, 13, 6 (̣ Livius): traditumque est a Fabio historico (F 19/20), qui ei bello (dem Gallierkrieg 225/2) interfuit.   FGrH 809 T 3aBNJ Livius 22, 57, 4: (nach der schlacht bei Cannae a. 216 und verschiedenen prodigien) decemviri libros adire iussi…

Ammonios (Ο ΛΑΜΠΤΡΕΥΣ) von Athen (361)

(2,091 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Durch das demotikon wollen der sog. Ammonios — d.h. Herennius Philon 1) — und Syrian den athenischen verfasser des buches Περὶ βωμῶν καὶ θυσιῶν2) doch wohl von dem alexandrinischen grammatiker unterscheiden, dem wahrscheinlichen verfasser von Περὶ (τῶν ᾿Αθήνησιν) ἑταιρ(ίδ)ων und Κωμωιδούμενοι, den unsere (freilich gekürzten) Aristo- phanesscholien einfach als ᾿Αμμώνιος zitieren 3). Ob Harpokration, der nur den Athener anführt, den er dreimal einfach Ammonios nennt, aber stets unter zufügung des buchtitels 4), einmal statt dessen den vatersnamen 5) als distink…

Meliton <von Athen?> (345)

(131 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 345 F 1BNJ Harpokr. (Sud.) s. v. κάθετος · ὁ καθιέμενος εἰς τὸ πέλαγος1ἀμνός· Λυσίας ἐν τῶι Κατὰ Τελαμῶνος (F 227 Tur). διείλεκται περὶ τοῦ καθέτου Μελίτων ἐν α ̅ Περὶ τῶν ᾽Αθήνησι γενῶν. Commentary F 1 Lex. rhet. p. 270, 8 Bkr (Phot. Lex. s.v.) κάθετον· βοῦν τινὰ καθιεμένον εἰς τὴν θάλατταν τῶι Ποσειδῶνι θυσίαν. Derartige opfer von verschiedenen tieren2 werden verschiedenen göttern des meeres dar gebracht. Lamm und stier sind schwer zu verwechseln; es wird sich also wohl um verschiedene zeremonieen handeln, die wir nicht näher bestim men und keine…

Anhang zu Samos (545)

(4,195 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 545 F 1BNJPausan. 7, 4: αἱ δὲ ἐν ταῖς νήσοις εἰσὶν ᾽Ιώνων πόλεις Σάμος ἡ ὑπὲρ Μυκάλης καὶ Χίος ἡ ἀντικρὺ τοῦ Μίμαντος. ῎Ασιος δὲ ὁ ᾽Αμφιπτολέμου Σάμιος ἐποίησεν ἐν τοῖς ἔπεσιν (F 7 Ki) ὡς Φοίνικι ἐκ Περιμήδης τῆς Οἰνέως γένοιτο ῾Αστυπάλαια καὶ Εὐρώπη, Ποσειδῶνος δὲ καὶ ᾽Αστυπαλαίας εἶναι παῖδα ᾽Αγκαῖον, βασιλεύειν δὲ αὐτὸν τῶν καλου μένων Λελέγων · ᾽Αγκαίωι δὲ τὴν θυγατέρα τοῦ ποταμοῦ λαβόντι τοῦ Μαιάνδρου Σαμίαν γενέσθαι Περίλαον καὶ ῎Ενουδον καὶ Σάμον καὶ ᾽Αλιθέρσην καὶ θυγατέρα ἐπ᾽ αὐτοῖς Παρ-1θενόπην · Παρθενόπης δὲ τῆς ᾽Αγκαίου καὶ ᾽Απόλλωνος Λυκομήδην γενέσθαι. (2) ῎Ασιος μὲνἐ…

Zenon von Sidon (791)

(62 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 791 T 1BNJ Suda s.v. Ζήνων Μουσαίου · Σιδώνιος· φιλόσοφος Στωικός. μαθητὴς Διοδώρου τοῦ κληθέντος Κρόνου, † διδάσκαλος δὲ καὶ αὐτὸς Ζήνωνος1τοῦ Κιτιέως. ἔγραψεν ᾽Αστρολογίαν ὑπὲρ Σωκράτους καὶ Σιδωνιακά. Notes^ back to text1. διδάσκαλος: verwechselung mit μαθητής (Diog. Laert. 7, 36; Ind. Stoic. Herc. 11); s. Komm. αὐτὸς: αὐτοῦ VolkmannJacoby, Felix (Berlin)

XIX. Ephesos

(418 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XIX. Ephesos Die literatur über Ephesos beginnt frühestens im letzten drittel des 5. jhdts. Es mag hier dahinstehen ob in Ephesos eine alte chronik ge führt ist oder eine beamtenliste mit notizen bestand1; die ῟Ωροι des Kreophylos beweisen es jedenfalls nicht2. Wir kennen, und um 200 v. Chr. kannte man, nur zwei bücher über die geschichte der stadt3 — wohl ein grund mehr Stiehles änderung der Σιφνίων ὧροι des Malakos4 in ᾽Εφεσίων abzulehnen. Die Χρυσῆ βίβλος des Ephesiers Themistagoras, deren drei fragmente über Ionien handeln und eines davon über Ephesos, war nach d…

Euthymenes (243)

(234 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Wenn E den Archemachos zitiert hat, der noch ins s. III a. Chr. gehört, wird seine zeit wenigstens nach oben ungefähr bestimmt. einen sehr unsicheren terminus ante quem gibt dann die tatsache, daß dem datum nicht die Eratosthenisch-Apollodorische chronologie zugrunde liegt.   FGrH 243 F 1BNJ Clem. Alex. Strom. I 117, 4: Εὐθυμένης δὲ ἐν τοῖς Χρο- νικοῖς συνακμάσαντα ῾Ησιόδωι ἐπὶ ᾽Ακάστου ἐν Χίωι γενέσθαι (sc. φησὶ τὸν1῞Ομηρον) περὶ τὸ διακοσιοστὸν ἔτος ὔστερον τῆς ᾽Ιλίου ἁλώσεως. ταύτης δέ ἐοτι τῆς δόξης καὶ ᾽Αρχέμαχος ἐν Εὐβοικῶν τρίτωι (III). Commentary F 1 Marm. Par. p.…

Artavasdes der Armenier (678)

(128 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 678 T 1BNJ Plutarch. Crass. 33: τούτων δὲ πραττομένων (schlacht bei Karrhai) ᾽Ορώδης ἐτύγχανεν ἥδη διηλλαγμένος ᾽Αρταουάσδηι τῶι ᾽Αρμενίωι, καὶ τὴν ἀδελφὴν123αὐτοῦ γυναῖκα Πακόρωι τῶι παιδὶ καθωμολογημένος, ἑστιάσεις τε καὶ πότοι δι᾽ ἀλλήλων ἦσαν αὐτοῖς, καὶ πολλὰ παρεισήγετο τῶν ἀπὸ τῆς ῾Ελλάδος ἀκουσμάτων. (2) ἦν γὰρ4οὄτε φωνῆς οὄτε γραμμάτων ὁ ᾽Ορώδης ῾Ελληνικῶν ἄπειρος, ὁ δὲ ᾽Αρταουάσδης καὶ5τραγωιδίας ἐποίει, καὶ λόγους ἔγραφε καὶ ἱστορίας, ὧν ἔνιαι διασώιζονται.6 Notes^ back to text1. ᾽Ορώδης ο v.l.ὁρώδην, ὑρώδη(ν), ἡρώδην c. 18, 2 u.ö. cf. Boissevain zu Ca…

Kleitarchos (von Alexandreia) (137)

(10,946 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction RE XI 622ff. kaum schon gebürtiger Alexandriner (T 12); aber die heimat seines vaters Dinon (T 2) ist unbekannt. sein nachkomme der Δίνων Δίνωνος , den Agathokles nach 205 hinrichten ließ, weil er die ermordung der königin Arsinoe nicht verhindert hatte (Polyb. XV 26 a B—W)? die Alexandergeschichte, das einzige, was wir von K kennen, ist voll höfischer schmeichelei gegen den landesherrn (zu F 24), hat aber starken eindruck gemacht. sie beherrscht die vulgata, die im wesentlichen ein immer wieder bearbeiteter K ist. einen doch nicht ganz sch…

Aischylos von Alexandreia (488)

(49 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 488 T 1BNJ Athen. 13, 72 p. 599 E: … Αἰσχύλος ἔφη ὁ ᾽Αλεξανδρεὺς ἐν ᾽Αμφιτρύωνι (p. 824 N2). οὗτος δέ ἐστιν Αἰσχύλος ὁ καὶ τὰ Μεσσηνιακὰ ἔπη συνθείς, ἀνὴρ εὐπαίδευτος. Jacoby, Felix (Berlin)

Aristeas (725)

(307 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 725 F 1BNJEuseb. P.E. 9, 25: ἄκουε δὲ οἷα καὶ περὶ τοῦ ᾽Ιὼβ ὁ αὐτὸς1 (Alex. Pol. 273 F 19a) ἱστορεῖ. ᾽Αριστέας δέ φησιν ἐν τῶι Περὶ ᾽Ιουδαίων τὸν ᾽Ησαῦ γήμαντα Βασσάραν ἐν ᾽Εδὼμ γεννῆσαι ᾽Ιώβ· κατοι-2κεῖν δὲ τοῦτον ἐν τῆι Αὐσίτιδι χώραι ἐπὶ τοῖς ὅροις τῆς ᾽Ιδουμαίας καὶ ᾽Αραβίας.3 (2) γενέσθαι δ᾽ αὐτὸν δίκαιον καὶ πολύκτηνον· κτήσασθαι γὰρ αὐτὸν πρόβατα μὲν ἑπτακισχίλια, καμήλους δὲ τρισχιλίας, ζεύγη βοῶν πεντακόσια, ὄνους θηλείας νομάδας πεντακοσίας· εἶχε δὲ καὶ γεωργίας ἱκανάς. (3) τοῦτον δὲτὸν ᾽Ιὼβ πρότερον ᾽Ιωβὰβ ὀνομάζεσθαι. πειράζοντα δ᾽ αὐτὸν τὸν θεὸν ἐμ-4μεῖναι, μεγάλαις…

Orthagoras (713)

(606 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 713 F 1BNJPhilostrat. V.A. 2, 17: τὰ δὲ Νεάρχωι (133 F 12) τε καὶ1᾽Ορθαγόραι περὶ τοῦ ᾽Ακεσίνου ποταμοῦ εἰρημένα, ὡς ἐσβάλλει μὲν ἐς τὸν2᾽Ινδὸν οὗτος, τρέφει δὲ ὄφεις ἑβδομήκοντα πηχῶν μῆκος, τοιαῦτα εἶναί φασιν ὁποῖα εἴρηται, καὶ ἀνακείσθω μοι ὁ λόγος ἐς τοὺς δράκοντας, ὧν ὁ Δάμις ἀφη γεῖται τὴν θήραν.   FGrH 713 F 2BNJ Philostrat. V. A. 3, 53: καὶ μὴν καὶ τὸ τοῦ ᾽Ινδοῦ στόμα ἰδεῖν φασι, πόλιν δὲ ἐπ᾽ αὐτοῦ κεῖσθαι Πάταλα περίρρυτον τῶι ᾽Ινδῶι, ἐς ἣν τὸ ναυτικὸν τοῦ ᾽Αλεξάνδρου ἐλθεῖν, ὧι ναύαρχον ἐπιτετάχθαι Νέαρχον οὐκ ἀγύμναστον τῆς3θαλαττίου τάξεως (133 T 7). ἃ δὲ ᾽Ορθαγόραι περὶ τ…

Ainesidamos (600)

(425 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 600 F 1BNJSchol. Apoll. Rhod. 1, 1300/5a: καί νύ κεν ἂψ ὀπίσωΜυσῶν ἐπὶ γαῖαν ἵκοντο (die Argonauten um des dort zurückge bliebenen Herakles willen) / … εἰ μὴ Θρηικίοιο δύω υἷες Βορέαο / Αἰακίδην χαλεποῖσιν ἐρητύεσκον ἔπεσσιν / σχέτλιοι· ἦ τέ σφιν στυγερὴ τίσις ἔπλετ᾽ ὀπίσσω / χερσὶν ὑφ᾽ ῾Ηρακλῆος, ὅ μιν δίζεσθαι ἔρυκον. / ἄθλων γὰρ Πελίαο δεδουπότος ἂψ ἀνιόντας / Τήνωι ἐν ἀμφιρύτηι πέφνεν, καὶ ἀμήσατο γαῖαν / ἀμφ᾽ αὐτοῖς, στήλας τε δύω καθύπερθεν ἔτευξεν, / ὧν ἑτέρη (θάμβος περιώσιον ἀνδράσι λεύσσειν) / κίνυται ἠχήεντος ὑπὸ πνοίηι βορέαο]… Αἰνησίδαμος δὲ ἐν Τηνιακοῖς, ἐπειδὴ τὸ…

Deinarchos (465)

(228 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Demetrios' angaben können wir nicht nachprüfen; aber jede gleichung gegen sie ist willkürlich und zwecklos. Kreter braucht D. so wenig gewesen zu sein wie M., nach dessen ‘Kyklos’ man sich die sammlung der περὶ Κρήτην μυθολογίαι vorstellen wird. Beide bücher beschränken sich auf die mythische zeit, für die allein die ἀκολουθία πραγμάτων möglich war, in der das wesen des κύκλος besteht, ganz gleich ob er in prosa oder in versen geschrieben ist 1). Die zeit des M. lässt sich innerhalb des 2. jhdts v. Chr. nicht genauer bestimmen 2). Seine ausseramtliche betätigung …

P. Aelius) Phlegon von Tralles (257)

(18,407 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 257 T 1BNJ Suid. s. Φλέγων Τραλλιανός · ἀπελεύθερος τοῦ Σεβαστοῦ Καίσαρος1(οἱ δὲ ᾽Αδριανοῦ φασίν)· ἱστορικός. ἔγραψεν ᾽Ολυμπιάδας ἐν βιβλίοις ις —2ἔστι δὲ μέχρι τῆς σκθ ὀλυμπιάδος (137—140p) τὰ πραχθέντα πανταχοῦ· τὰ δὲ αὐτὰ ἐν βιβλίοις η ̅· ῎Εκφρασιν Σικελίας· Περὶ μακροβίων καὶ θαυμα-34σίων· Περὶ τῶν παρὰ ῾Ρωμαίοις ἑορτῶν βιβλία γ ̅· Περὶ τῶν ἐν ῾Ρώμηι τόπων καὶ ὧν ἐπικέκληνται ὀνομάτων· ᾽Επιτομὴν ᾽Ολυμπιονικῶν ἐν βιβλίοις β ̅· καὶ ἄλλα.   FGrH 257 T 2BNJ Script. Hist. Aug. X 20, 1: legisse me apud Aelium Maurum Phle-5 gontis Hadriani libertum memini.   FGrH 257 T 3BNJ Phot. Bibl. 9…

Bemarchios von Kaisareia (220)

(205 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Sievers Leben des Libanius 1868, 50; W Schmid RE III 266; Schemmel N Jahrb. XXII 1908, 152; Christ-Schmid Gr. L.6 II 1924, 1038.   FGrH 220 T 1BNJ Suid. s. Βημάρχιος · Καισαρεὺς ἐκ Καππαδοκίας, σοφιστής. οὗτος ἔγραψε τὰς Κωνσταντίνου τοῦ βασιλέως πράξεις ἐν βιβλίοις δέκα·μελέτας τε καὶ λόγους διαφόρους. Commentary T 1 an dem geschichtswerk über Konstantin zu zweifeln be rechtigt T 2 nicht.   FGrH 220 T 2BNJ Liban. or. I 39 (I 103 Förster): Βημάρχιος … μάλα δὴ τὸν Κωνστάντιον ἡιρηκὼς ἀνὴρ καὶ τῶν περὶ ἐκεῖνον τοὺς ἀμυήτους ψόφωι τε καὶ κτύπωι παρανόμων ῥημ…

Anhang zu Sizilien und Grossgriechenland (577)

(7,498 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 577 F 1BNJP. Ox. 665: //a[τῶ]ν ἐν ᾽Ομφά[κηι καὶ] / Κακύρωι ξέν[ων ἐπὶ /12Γ]έλ̣αν στρα[τεία]. / Βοή[θ]ε̣ια Συρακ̣ο[σίων] /5Γε[λώ]ιοις καὶ πο̣[ρεία] /3τῶν ξέ̣νων πρὸ[ς Συρα]κοσίους. Μάχη Συρακοσ[ίων καὶ] / τῶν ξένω̣ν [ἐν τῶι] /10Γλαυκῶ̣ν πε[δίωι? /....... α̣ρ̣[.]ν[ … ] / ** //b ** /4᾽Ακρα[γαν]τ̣[ίνων ἐπὶ] / Κραστὸν στρ[ατεία]. / ῾Η γενομέν[η περὶ] /15Κραστὸν ῾Ιμερα[ίων] / καὶ Γελώιων πρὸς ᾽Α [κρα] / γαντίνους μάχ [η]. / ῾Ως οἱ τὴν Μινώιαν / τῶν ξένων οἰκ[ί] /20ζοντες ὑπ᾽ ᾽Ακρα / γαντίνων καὶ Σ[υρα]/-κοσίων ἡιρέθ̣η̣[σαν / .. ᾽Ακρ]αγ̣α̣ν[τιν …] / ( vac) //   FGrH 577 F 2BNJ P. Ox. s. IIp (…

Ion von Chios (392)

(10,523 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die zeit lässt sich ziemlich genau auf gegen 480 bis 422/1 (423/2) bestimmen 1). I. gehörte einer alten und reichen familie an. Sein vater ist vielleicht gelegentlich von Kimons erster strategie (476/5) in persön- liche beziehungen zu diesem getreten 2); und als I. gegen 465 παντάπασιν μειράκιον zur erziehung nach Athen geschickt wurde, fand er aufnahme in Kimons haus 2a). Er hat ihn 463/2 in die Peloponnes begleitet, als Ki- mon den Spartanern vor Ithome das athenische hilfskorps zuführte 3); und das freundschaftsverhältnis zu dem feldherrn wird bis zu des…

Philochoros von Athen (328)

(332,917 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Ph. presumably is the last, and certainly the greatest, of the Atthido- graphers proper. He is also the best known (perhaps apart from Androti- on), for we have nearly twice as many fragments of him alone as of Kleide- mos, Androtion, Phanodemos, Demon 1) and Melanthios taken together: about 230 to 129 2). He alone has a Bios in the Suda 3), which, it is true, now consists of little more than the catalogue of his writings; however, it has preserved so special a detail as the name of his wife 4). In spite of the importance of this Atthis and of the use made of it by many late writers 5) we kno…

Syriskos von Cherronesos (807)

(147 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 807 T 1BNJ Inschr. Cherronesos (Latyshev i.o.s.p.e. I 344): [῾Ηρακλε]ίδας Παρμένοντος εἶ[πε· / ἐπειδὴ] Συρίσκος ῾Ηρακλείδα τὰ[ς / ἐπιφαν]είας τᾶςΠα[ρ]θένου φιλ[ο/πόνως] γράψας ἀ[νέ]γνω καὶ τ[ὰ /ποτὶ τ]οὺς Βοσ[π]όρου12[β]ασιλεῖ[ς / διηγήσα]το, τά [θ᾽ ὑ]πάρξαντα φ[ι/λάνθρωπα ποτὶ τὰ]ς πόλεις ἱστ[ό/ρησεν ἐπιεικ]έως τῶι (δ)άμω[ι, ἵνα λάβοι τιμὰ]ς ἀξίας, δεδόχθ[αι / τᾶι3βουλᾶι καὶ τῶι δάμωι ἐ]παινέσα[ι τε αὐτὸν ἐπὶ τούτοις καὶ στεφ]αν[ῶ/σαι τοὺς συμμνάμ]ονας [χρυσέωι στεφ/άνωι τῶν.......]σίων μιᾶι ἐφ᾽ ἱκ[άδι,4καὶ τὸ ἀνάγγ]ελμα γενέσθαι· ῾Ο δ[ᾶ/μος στεφα]νοῖ Σ…

Phidalios(?) von Korinth (30)

(655 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Aus der literatur der ῎Απιστα , die mit Palaiphatos (44 T 2) beginnt. der richtige name scheint Φιδάλιος (F 2 E; F 1 zu Φιλάδιος E und Φειδίας Mal. korrumpiert), eine dorisierung des in späterer zeit nicht seltenen Φιδήλιος (Sokrat. H E II 40, 45. C I G IV 9276f. Smyrna a. 533 p. Chr. u. a. Φιδέλιος Prokop. B G I 14, 5 ö.), nicht ein alter (fingierter) name wie Φειδόλας (Korinth; Bechtel Hist. Personennamen 443) o. ä. wie Sisyphos, an dessen zitate die seinigen ange- knüpft sind und dessen von Diktys abweichende version der Kyklopengesch…

Vorrede Dritter Teil A (vorrede_dritter_teil_A)

(1,918 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Dritter Teil. Geschichte von Staedten und Voelkern (Horographie und Ethnographie) A. ‘Es ist eine ganz kuriose empfindung, wenn man mit dieser welt abgerechnet hat und garnichts mehr verlangt als ein plätzchen an der sonne, um dinge auszuhecken, wonach am ende kein mensch mehr fragt’. (Jakob Burkhardt). In der vorrede zum ersten teile dieser sammlung durfte ich dem Preussischen Ministerium für Kunst Wissenschaft und Volksbildung sowie der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft für ihre tatkräftige förderung meines werkes danken. Dass de…

Athenakon (546)

(1,101 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die von Herodian in dem bibliographischen zeugnis gebotene namens- form ᾿Αθηνακῶν verteidigten H. Keil und Lehrs durch verweis auf ῾Ηρα- κῶν1) gegen Dindorfs, seit F H G allgemein akzeptierte, änderung in ᾿Αθηνικῶν. Aus ᾿Αθηνακῶν ist ᾿Αθηναίων der Homerscholien korrumpiert; und wie leicht daraus der gewöhnliche name ᾿Αθηνίων werden konnte zeigt Eustathios. Dass der komische (und tragische?) dichter Athenion, der an Jubas hof gelebt hat 2), Σαμόθραικες gedichtet hat genügt nicht zur gleichung mit dem lokalhistoriker 3). Dessen zeit ist unbestimmbar 4); do…

Historiker über Pyrrhos (159)

(187 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 159 T 1BNJ Pausan. I 12, 2: ἔστι δὲ ἀνδράσι βιβλία οὐκ ἀφανέσιν ἐς1συγγραφήν, ἔχοντα ἐπίγραμμα ἔργων ὑπομνήματα εἶναι. ταῦτα ἐπιλεγομένωι μοι2μάλιστα ἐπῆλθε θαυμάσαι Πύρρου τόλμαν τε, ᾓν μαχόμενος αὐτός [τε] παρείχετο,3καὶ τὴν ἐπὶ τοῖς ἀεὶ μέλλουσιν ἀγῶσι πρόνοιαν ..... Commentary T 1 wird gewöhnlich mit Droysen Hellen.2 III 1 p. 129, 2 irrig auf die ‘memoiren’ des Pyrrhos (no. 229) bezogen und als beweis angeführt, daß nicht der könig selbst sie ediert habe. aber der preziöse ausdruck bedeutet nur ‘bücher über ἔργα’ — natürlich des Pyrrhos, wie der zusammenhang ergibt,…

Athanadas (303)

(736 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Westermanns gleichsetzung des A. mit Athanis (oder Athanas) von Syrakus (no. 562), der im zweiten drittel des 4. jhdts v. Chr. die letzten jahre des Dionysios II und die geschichte des Dion und Timoleon in Σικελικά erzählte, braucht man nicht zu widerlegen 1). Ein buch über Ambrakia möchte man am ehesten in die zeit setzen in der Pyrrhos die stadt zu seiner residenz machte 2); es mag sogar für diesen könig ge- schrieben sein 3). Dann könnte es schon Kallimachos 4) benutzt haben für die variante in § 5 über den tod des tyrannen Phalaikos (Phaylos) 5), die das aition für den …

Botryas von Myndos (58)

(45 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 58 F 1BNJPtolem. Chenn. bei Phot. Bibl. 190 p. 147 a 21: ὅτι Βοτρύας ὁ Μύνδιος1τοὺς Νιόβης παῖδας πάντας ὑπὸ ᾽Απόλλωνός φησιν ἀνηιρῆσθαι.2 Notes^ back to text1. Βότρυς?^ back to text2. τοὺς A τῆς ςJacoby, Felix (Berlin)

Poseidonios von Olbia (279)

(637 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der name P ist überhaupt und in der literatur ungemein häufig; die Suda selbst kennt noch einen vierten P ohne ethnikon, ὃς συνέγραψε τὸ παλμικὸν οἰώνισμα , aber nicht den Π. τις , der um 168a ἱστορίαν περὶ Περσέως schrieb (ich hätte zu nr. 169 schärfer sprechen sollen). wir kennen ausser dem berühmten Apameer noch drei philosophen des namens — den Rhodier; den schüler Zenons (Hippobotos Diog. L. 7, 38; 7, 39 ist der Rhodier gemeint); den μαθητὴς ἐπιφανής des Anni- keris (Suda s. ᾿Αννίκερις ); zwei grammatiker, den ἀναγνώστης Aristarchs und den von ihm wohl verschiedenen Π. ᾿Απο…

Varro (149)

(91 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Schwerlich M. Terentius Varro, obwohl C Muellers grund, daß der verfasser des Itin. Alex. 3 dieses werk statt der Ephemeris für Pompeius hätte nennen müssen, nicht unbedingt durchschlägt. ände- rung in Βάτων wenig wahrscheinlich. zweifelhaft auch, ob ihm Suid. s. ἐγκατέσκηψαν ἐφώρμησαν, ἐπέδραμον, ἐπεδράξαντο ῾τὰ Αἰγυπτίων κακὰ τὰ ἐν ᾿Αλεξανδρείαι πόλει ἐγκατέσκηψε καὶ τῆι ῾Ρώμηι᾿ Οὐάρρων φησίν zugewiesen werden darf.   FGrH 149 T 1BNJ Suid. s. Βάρρων · ἱστορικός. ᾽Επιτομὴν τῶν κατ᾽ ᾽Αλέ- ξανδρον τὸν Μακεδόνα. Jacoby, Felix (Berlin)

Zenon(?) (684)

(41 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 684 F 1BNJ Kephalion bei Euseb. (Arm.) Chron. p. 29, 3ff. K = Synkell. p. 315, 13ff. (Synkell. p. 315, 13ff.): s. Dinon 690 F 8. Jacoby, Felix (Berlin)

CN. Aufidius (814)

(177 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 814 T 1aBNJ Cicero Tusc. 5, 112: pueris nobis Cn. Aufidius praetorius et in senatu sententiam dicebat nec amicis deliberantibus1 deerat; et Graecam scribebat historiam et videbat in litteris.   FGrH 814 T 1bBNJ Cicero De fin. 5, 54: equidem e Cn. Aufidio praetorio, erudito homine, oculis capto, saepe audiebam, cum se lucis magis quam utilitatis desiderio moveri diceret.   FGrH 814 F 1BNJ Origo Gent. Rom. 18, 2: post eum regnavit Aremulus Silvius, qui tantae superbiae non adversum homines modo, sed etiam deos fuisse traditur, ut prae- dicaret superiorem se esse ipso Jove ac ton…

Euagoras von Lindos (619)

(85 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 619 T 1BNJ Suda s.v. Εὐαγόρας · Λίνδιος, ἱστορικός. ἔγραψε βίον Τι-1μαγένους (88 T 11) καὶ ἑτέρων λογίων· Ζητήσεις κατὰ στοιχεῖον Θουκυδίδου·2Τέχνην ῥητορικὴν ἐν βιβλίοις ε ̅· [[Τῶν παρὰ Θουκυδίδηι ζητουμένων κατὰ3λέξιν]]· ἱστορίαν τε περιέχουσαν τὰς Αἰγυπτίων βασιλείας.4 Notes^ back to text1. ἔγραψε — ε ̅ AF om. r^ back to text2. λογίων ἀνδρῶν Eudok θουκυδίδης F om. Eudok^ back to text3. τέχνην — ε ̅. der technograph saec. III? περὶ θουκυδίδους F^ back to text4. τε add. A ἱστορίαν π. τῆς Αἰγ. βασ. EudokJacoby, Felix (Berlin)

Petellidas von Knossos (464)

(628 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Den namen brachte Guarducci mit dem Πετηλια[γό]ρας einer inschrift von Lato 1) zusammen und vermutete als griechische namensform Πετηλίδης. Jetzt haben wir auf Kreta auch Πετελλία(ς)2). Zweifelhaft ob er Κρητικά oder Κρητικαὶ ἱστορίαι geschrieben hat. Zeit nach oben unbestimmbar, da es zweifelhaft ist ob Hermippos ihn — etwa unter den varianten — zitiert hat 3), und ob die Phainomena des Kallimacheers Hermippos gemeint sind 4).   FGrH 464 F 1BNJHygin. Astr. 2, 4: Hermippus qui de sideribus scripsit ait Cererem cum Iasionel( o) etis filio concubuisse, quam ob rem f…

Diyllos von Athen (73)

(1,026 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Sehr wahrscheinlich sohn des Atthidographen Φανόδημος Διύλλου Θυμοιτάδης (Kirchner Pros. Att. 14033), wodurch sich die zeit auf ca. 330—ca. 290 bestimmt. die ῾Ιστορίαι ergänzen im ersten teil die zeitgeschichtlichen bücher des Ephoros und setzen sie im zweiten fort (T 1—2). auf den abschluß durch Demophilos ist keine rücksicht genommen, wie bei dessen notbau (o. p. 29) sehr verständlich. über den umfang der beiden teile macht Diodors chronograph keine angaben; aber wenn in buch IX das jahr 316/5 vorkam (F 1) kann nur die zweite σύνταξις gemeint sein. Rühls annahme (…

Petosiris (663)

(52 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 663 T 1BNJ Suda s.v. Πετόσιρις · Αἰγύπτιος, φιλόσοφος. Καθὰ ῞Ελληνες καὶ1Αἰγύπτιοι τὰς περὶ θεῶν §διετάξατο ** ᾽Επιλογὰς ἐκ τῶν ἱερῶν βιβλίων·2[[᾽Αστρολογούμενα]]· καὶ Περὶ τῶν παρ᾽ Αἰγυπτίοις μυστηρίων. Notes^ back to text1. καθὰ καὶ G^ back to text2. τὰς: τὰ Gutschmid διετάξαντο (G) <φήμας> o.ä. BernhardyJacoby, Felix (Berlin)

Hegesianax von Alexandreia (Troas) (45)

(2,687 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 45 T 1BNJ Steph. Byz. s. Τρωιάς · ἡ χώρα τοῦ ᾽Ιλίου … τὸ ἐθνικὸν Τρωια δεύς. ἐντεῦθεν ἦν καὶ ῾῾Ηγησιάναξ γραμματικός, γράψας Περὶ τῆς Δημο- 1 κρίτου λέξεως βιβλίον ἕν, καὶ Περὶ ποιητικῶν λέξεων. ἦν δὲ Τρωιαδεύς.᾽ Commentary T 1 Sicher der Alexandriner, obwohl die schriftenliste unvollständig. aber die Τρωικά liefen unter besonderem namen (T 10—13); über die gedichte zu T 8. 2   FGrH 45 T 2BNJ Athen. III 80 D: Δημήτριος δ᾽ ὁ Σκήψιος ἐν τῶι ι ̅ε ̅ τοῦΤρωικοῦ διακόσμου (F 9 Gaede) εὐφώνους φησὶ γίνεσθαι τοὺς μὴ σύκων ἐσθίοντας· ῾Ηγησιάνακτα γοῦν τὸν ᾽Αλεξανδρέα τὸν τὰς ῾Ιστορί…

Zenodotos von Troizen (821)

(447 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 821 F 1aBNJ Solin. Coll. 2, 9: Praeneste, ut Zenodotus, a Prae- neste Ulixis nepote Latini filio; ut Praenestini sonant libri, a Caeculo, quem iuxta ignes fortuitos invenerunt, ut fama est, Digidiorum sorores.1   FGrH 821 F 1bBNJ Steph. Byz. s.v. Πραίνεστος · πόλις ᾽Ιταλίας, ἀπὸ Πραινέστου τοῦ Λατίνου τοῦ ᾽Οδυσσέως καὶ Κίρκης υἱοῦ.2   FGrH 821 F 2BNJ Plutarch. Romul. 14, 8: (Iuba 275 F 23). τὴν δ᾽ ῾Ερσιλίαν (die ein zige ehefrau unter den geraubten Sabinerinnen) οἱ μὲν ῾Οστίλιον γῆμαιλέγουσιν, ἄνδρα ῾Ρωμαίων ἐπιφανέστατον, οἱ δ᾽ αὐτὸν ῾Ρωμύλον· καὶ γενέσθαι καὶ παῖδας …

Caecilius von Kaleakte (183)

(769 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 183 T 1BNJ Suid. s. Καικίλιος · Σικελιώτης Καλακτῖνος (Καλάκτη δὲ πόλις Σικελίας)·1ῥήτωρ, σοφιστεύσας ἐν ῾Ρώμηι ἐπὶ τοῦ Σεβαστοῦ Καἰσαρος † καὶ ἕως ᾽Αδριανοῦ καὶ †2ἀπὸ δούλων, ὥς τινες ἱστορήκασι. καὶ πρότερον μὲν καλούμενος ᾽Αρχάγαθος, τὴν δὲ δόξαν ᾽Ιουδαῖος. βιβλία δὲ αὐτοῦ πολλά· Κατὰ Φρυγῶν δύο· (ἔστι δὲ κατὰ στοιχεῖον3ἀπόδειξις τοῦ εἰρῆσθαι πᾶσαν λέξιν)· Καλλιρρημοσύνης (ἔστι δὲ ἐκλογὴ λέξεων κατὰ στοιχεῖον)· Σύγκρισις Δημοσθένους καὶ Κικέρωνος· Τίνι διαφέρει ὁ ᾽Αττικὸς ζῆλος τοῦ ᾽Ασιανοῦ· Περὶ τοῦ χαρακτῆρος τῶν δέκα ῥητόρων· Σύγκρισις Δημοσθένους καὶΑἰσχίνου· Πε…

Olympionikenliste von Oxyrhynchos (415)

(1,066 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 415 F 1BNJP. Ox. 222: (Col. I: ol. 75; 480) [Ξε]νοπίθης Χεῖος παι δ στάδιον· / […]κων ᾽Αργεῖος παιδ πάλην· / […] φάνης ῾Ηραιεὺς παιδ πύξ· / [᾽Αστ]ύ-1λος Συρακόσιος ὁπλείτην·5/ [Δαι]τώνδα καὶ ᾽Αρσιλόχου Θηβα[ίων τεθ]· /2[᾽Αργ]είων δημόσιος κέλης. ος (476) [Σκά]μανδρος Μυτιληναῖος στ[άδιον]· / [Δά]ν̣δις ᾽Αρ̣[γ]εῖ[ο]ς δίαυ] … ν̣3λον·/[....][[..]] Λ̣[ά]κ̣ων δόλιχον·10/ [........] Ταραντῖνος πενταθ. /4[...... Μα]ρ̣ω̣ν̣είτης πάλην· / [Εὄθυμος Λο]κρὸς ἀπ᾽ ᾽Ιταλίας πύξ· / [Θεο-56γένης Θ]άσιος παγκράτιον· / [.......Λ]άκων παιδ στάδιον·15/ [Θεόγνητος7Αἰγι]νήτης παιδ πάλη…

Attische Redner c) Lykurgos: ΔΗΛΙΑΚΟΣ (ΚΑΤΑ ΜΕΝΕΣΑΙΧΜΟΥ) (401c)

(688 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Lykurgs rede wird in den Patmischen Lexeis als Δηλιακός zitiert, sonst als Κατὰ Μενεσαίχμου (εἰσαγγελία)17); Menesaichmos 18) wird angeblich von Deinarch verteidigt. Es handelt sich um vorgänge bei der penteterischen festgesandtschaft, die bis mindestens 330 v. Chr. ent- sendet ist 19). Dass ‘erst’ Lykurg F 10 ‘einen fingerzeig gibt, welcher art die rede war’ 20) trifft nicht zu; schon der titel der verteidigungsrede ist ein solcher. Beide reden gingen ausführlich auf delische altertümer ein; die gleichung der zweiten mit dem angenommenen Deliakos des Del…

Lysimachides (366)

(1,979 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der autor, der ohne distinktiv zitiert wird, ist nicht zu identifizieren, mag aber Athener gewesen sein 1). Seine zeit wird im groben bestimmt durch die polemik gegen Caecilius (unzweifelhaft den Kaleaktiner), den vermutlich etwas älteren zeitgenossen des Dionysios von Halikarnass 2). Denn man wird angesichts von no. 343, 346, 362 kein bedenken tragen in dem verfasser von Περὶ τῶν ᾿Αθήνησι μηνῶν auch den der streitschrift gegen Caecilius zu sehen 3). Es ist auch nicht rätlich tiefer ins 1. jhdt n. Chr. herunterzugehen 4), weil die zitate L.s bei Harpokration und i…

Asklepiades von Mendes (617)

(164 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 617 F 1BNJAthen. 3, 25 p. 83 C: (Juba 275 F 6) τὰ δὲ τῶν ῾Εσ περίδων λεγόμενα μῆλα ὅτι ἐς τοὺς Διὸς καὶ ῞Ηρας λεγομένους γάμους ἀνῆκεν ἡ γῆ, ᾽Ασκληπιάδης εἴρηκεν ἐν †ἑξηκοστῶι Αἰγυπτιακῶν.1   FGrH 617 F 2BNJSueton. Div. Aug. 94: in Asclepiadis Mendetis Theologumenon li-2 bris lego, Atiam cum ad solemnne Apollonis sacrum media nocte venisset, posita in templo lectica, dum ceterae matronaedormirent, obdormisse;3 draconem repente irrepsisse ad eam, pauloque post egressum; illam experge- factam quasi a concubitu mariti purificasse se; et statim in corpore eius extitisse maculam ve…

Aristokles (Aristoteles) (436)

(1,748 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Dass auch F 1 über die stadt in der Argolis handelt ist wegen Pausan. 2, 34, 11-36, 2 sicher 1), und der durch leichte änderungen herge- stellte titel sieht nach einer prosaschrift aus. In den unter Aristokles' namen von Aelian zitierten versen sah schon Cougny 2) ein epigramm, und der gedanke von P. Maas (mündlich) dass der perieget es vom altar (τόνδ᾿ ἐπὶ βωμόν!) abgeschrieben hat, ist ansprechend. Es macht weniger aus dass in einem der beiden fragmente der name geändert werden muss; aber die gleichung oder trennung der verschi…

LXXI. Sparta

(3,900 words)

Author(s): Jacoby, Felix
LXXI. Sparta Die überlieferung über Sparta bietet ein eigentümliches bild. Das material ist, wenn man alles zusammennimmt, so reichlich dass man eine geschichte des staates und weitgehend seiner institutionen aus den antiken zeugnissen konstruieren könnte (es wäre nützlich, wenn es ge schähe), was sonst nur noch für Athen möglich ist. Dabei ist sicher (1) dass Herodot — der erste, der ein zusammenhängendes stück spartani scher geschichte gibt1, und der sich auch für die verfassung interessiert hat2 — seine kenntnisse aus eigener erkundung in Sparta hat3; (2) dass der jüngste b…

Semos von Delos (396)

(4,706 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Semos ist ziemlich die einzige fassbare erscheinung unter den nicht zahlreichen autoren über Delos 1). Er macht den eindruck eines ernst zu nehmenden gelehrten, und man möchte gern glauben dass er seine aus- bildung in Alexandreia (eher als in Pergamon, das er wohl besucht haben muss 2)) empfangen hat. Er hat eine Vita in der Suda, in der die zeit- bestimmung fehlt (wie so oft bei hellenistischen autoren) und die heimat in ᾿Ηλεῖος korrumpiert ist 3). Es ist wirklich keine variante oder doppel- bürgerschaft, sondern korruptel: denn dass er Delier war beweis…

Index Auctorum I-IIIB (Index_Auctorum_I-IIIB)

(4,367 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Index Auctorum für I — III B1) Band No. Band No. Abaris I 34 Akestorides I 28 Abas I 46 Akusilaos v. Argos I 2 Adrianos II B 153 F 15 Alexandergeschichte II B 153 Aethlios v. Samos III B 536 *Alexandros v. Ephesos II B p. 917 Africanus II B p. 1229 Agaklytos III B 411 — Polyhistor v. Milet III A 273 Agatharchides v. Knidos II A 86 — v. Myndos I 25 — v. Samos III A 284 Alexis v. Samos III B 539 Alketas III B 405 Agathokles v. Kyzikos III B 472 *Alkidamas v. Elaia III B p. 456 Agathosthenes III B 499 T 2; F 8-9 Alkimos d. Sikeliote III B 560 Amelesagoras III B 330 Agathyllos d. Arkader III B 321 F 2 Ammonios (v. Alexandreia) II…
▲   Back to top   ▲