Search

Your search for 'dc_creator:( "Jacoby, Felix" ) OR dc_contributor:( "Jacoby, Felix" )' returned 962 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Ulpianos (?) von Emesa (?) (676)

(163 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 676 T 1BNJ Suda s.v. Οὐλπιανός ᾽Εμεσηνός · σοφιστής· Πάτρια ᾽Εμεσηνῶν· ῾Ηλιουπόλεως· †Βοσποριατῶν καὶ ἄλλων πλείστων· Προγυμνάσματα· Τέχνην ῥητορικήν. — Οὐλπιανός12᾽Αντιοχεὺς τῆς Συρίας· σοφιστής, παιδεύσας πρότερον εἰς ῎Εμεσαν, ἐν τοῖς κατὰ τὸν βασιλέα Κωνσταντῖνον χρόνοις (324/37p). Λόγους διαφόρους· Μελέτας· Διαλέξεις· καὶ ἄλλα τινά.   FGrH 676 F 1BNJ Steph. Byz. s.v. Τάιν(ν)οι(?)· ἔθνος ἀπὸ τῶν Σαρα-3κηνῶν πρὸς μεσημβρίαν, ὡς Οὐλπιανὸς(?) ἐν ᾽Αραβικοῖς καὶ Οὐράνιος ἐν4᾽Αραβικῶν β ̅ (675 F 10).   FGrH 676 F 2BNJ Suda s.v. Οὐλπιανὸς ᾽Εμεσηνός : s. T 1.   FGrH 676 F 3BNJ Step…

Demoteles von Andros (400)

(68 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 400 T 1BNJ IG XI 4 no. 544 : Θεοί. ἔδοξεν τεῖ βουλεῖ καὶ τῶι δήμωι ( scil.τῶν Δηλίων)· ᾽Αριστόλοχος Νικοδρόμου εἶπεν. ἐπειδὴ Δημοτέλης Αἰσχύλου ῎Ανδριος, ποιητὴς ὤν, πε πραγμάτευται περί τε τὸ ἱερὸν καὶ τὴν πόλιν τὴν Δηλίων καὶ τοὺς μύθους τοὺς ἐπιχωρίουςγέγραφεν, δεδόχθαι τῶι δήμωι ἐπαινέσαι Δημοτέλην Αἰσχύλου ῎Ανδριον κτλ. Jacoby, Felix (Berlin)

Idomeneus von Lampsakos (338)

(6,268 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Jacoby R E IX, 1916, col. 910 no. 5. Die beiden bücher 1), die der schüler und gönner Epikurs 2) geschrieben hat und die man richtiger broschüren nennt (auch wenn die eine von ihnen mehrere bücher um- fasste) sind nicht produkt eines historischen oder sonst gelehrten inte- resses 3), sondern hängen zusammen mit seinem epikureischen glauben und vielleicht auch (das hängt von der zeit der abfassung ab, die wir nicht näher bestimmen können) der politischen tätigkeit in seiner vater- stadt, wo er mit anderen eine herrschaf…

Aristion (509)

(749 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Von diesen, bis auf Gorgon nur aus der Anagraphe bekannten, autoren ist wenig mehr zu sagen als was schon in den allgemeinen bemerkungen der Einleitung steht. Es hilft nicht weiter dass die (bis auf Nikasylos) gewöhnlichen namen auf Rhodos häufig belegt sind, da Ti nur die nackten namen ohne vater oder anderes distinktiv gibt, sodass identifikationen nicht wahrscheinlich zu machen sind. Aristonymos scheint nur einen knappen chronologischen abriss geschrie…

Attische Redner d) [Deinarchos:] ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΛΟΥ ΘΥΣΙΑΣ (ΔΗΛΙΑΚΟΣ) (401d)

(400 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 401d T 1BNJDionys. Hal. De Dinarch. 11: ἀπ᾽ αὐτοῦ τοῦ χαρακτῆρος εὔροι τις ἂν οὐκ ὄντα τὸν λόγον ( scil.῾Ερμίαι ἀπολογία) Δεινάρχου— ὑδαρής τε γὰρ καὶ ἀσθενὴς καὶ ψυχρός ἐστιν —, ἀλλὰ μᾶλλον αὐτὸν ἄν τις θείη Δημοκλείδου ἢ Μενεσαίχμου ἢ τῶν ἄλλων τῶν1τοιούτων τινός. ἀφαιροῦμαι δὲ καὶ τοὺς ὑπὲρ Μενεσαίχμου λόγους ἀμφοτέρους αὐτοῦ, ὧν2ὁ μέν ἐστιν περὶ τῆς Δήλου θυσίας «ἱκετεύομεν ὑμᾶς καί», ὁ δὲ πρὸς Περικλέα καὶ Δημο-3κράτην, οὗ ἡ ἀρχὴ «νομίζομεν ὦ ἄνδρες», διά τε τὸν χαρακτῆρα — ὑδαρὴς γὰρ καὶ κεχυ-4μένος καὶ ψυχρός—, καὶ ὅτι ὁ λέγων αὐτοὺς .... καὶ ἐν ἰδίοις καὶ ἐν δημοσίοις ἀγῶσιν οὐκ5ἂ…

Akestorides (28)

(302 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Scheint sich von den eigentlichen Παράδοξα mehr durch den titel als durch den inhalt unterschieden zu haben. nachchristliche zeit wahrscheinlich.   FGrH 28 T 1BNJ Phot. Bibl. 189 p. 146 a 15: ἐν ταὐτῶι δὲ τεύχει (mit Sotion und Nikolaos' αραδόξων ᾽Εθῶν Συναγωγή) συνανεγνώσθη ἐν λόγοις δ ̅᾽Ακεστορίδου Τῶν κατὰ πόλιν μυθικῶν. ἔοικε μὲν οὖν οὗτος ὁ ἀνὴρ οὐκ ὀλίγων εὐστοχώτερον τῆι ἐπιγραφῆι κεχρῆσθαι· ἃ γὰρ ἕτεροι ἢ οἵ γε μετριώτεροι μηδὲν ἐπισημηνάμενοι ἢ ἔνιοι καὶ ὡς ἀληθῆ σπουδαιολογήσαντες ἀνεγράψαντο, ταῦθ᾽ οὗτος σὺν τῶι …

Kaiser Julianos (238)

(484 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction An der existenz eines büchleins über die Alemannenschlacht, das auch Eunapios kennt, ist kein zweifel möglich. es wird nach T 3 in den winterquartieren a. 357/8 geschrieben sein (v. Borries Herm. XXVII 1892, 206f.; ob Ammian. XVII 11, 1 — s. auch XVI 12, 67 — darauf zu beziehen ist, erscheint doch zweifelhaft). es ist von Ammian XVI und von Libanios (or. XII. XIII) benutzt; vgl. v. Borries a. o. 170ff.; Geffcken Kaiser Julianus 1914, 134. weitergehende commentarii (W Koch Jahrb. CXLII 1893, 362 u. ö.) lehnen Mendelssohn Zosimi Hist. p. XLV 1 u…

Nikandros von Thyateira (343)

(1,770 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Eine liste der kleisthenischen demen, in der die namen (meist durch ableitung von einem eponymen) erklärt wurden, gab Philochoros im 3. buche seiner Atthis1). Das erste sonderbuch über sie schrieb der Perieget Diodoros 2). Über seinen inhalt lehren die verhältnismässig reichlichen zitate wenig; aber es war das hauptbuch für die rednererklärung in den Lexiken Harpokrations und anderer; vielleicht auch für die bücher Περὶ πόλεων, wenn Stephanos von Byzanz wenigstens einen teil seiner namen aus ihnen nahm. Da auch Diodoros nur die verteilung au…

Anonyme Olympiadenchronik (Phlegon?). (P. Ox. 2082) (257a)

(3,321 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Weit auseinander liegende fetzen einer nur nach olympiaden datierenden chronik, die Hunt zusammengesetzt und geordnet hat. gegliedert wird durch die bloße olympiadenzahl in besonderer zeile (F 4, 16; 5, 11?); darunter werden die jahre nur mit der ordnungszahl gegeben (F 3, 24?? 7, 9?). daß es makedonische jahre waren, ist min- destens unwahrscheinlich (u.p. 850, 21; 851, 5). die einzelnen notizen sind durch paragraphoi unter der zeile getrennt (F 3, 19/20; 22/23), die aber nicht regelmäßig und teilweise so seltsam stehen (F 3, 19/20 statt unter F 3, 15) wie die spatien …

Theophilos (573)

(263 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der perieget Siziliens ist wohl verschieden von dem Θ. τις τῶν εἰς τὴν ᾿Αζανίαν πλεόντων, der seine fahrt an der afrikanischen Trogodyten- küste beschrieben hat 1), und von dem Zenodoteer 2), der nach der art seiner erwähnung bei Ioseph. c. Ap. 1, 216 mit dem schriftsteller identisch sein kann, der οὐ παρέργως über die Juden gehandelt hat 3); sicher auch von dem ‘chronographen’ des Malalas (dem Theophilos Ad Autolyc. saec. II 2 p. Chr.?). Nach ihm wird Ps. Plutarch den Th. erfunden haben, dem er u.a. ᾿Ιταλικά zuschreibt 4). Umfang und zeit der periegese sind unb…

Deinias (von Argos) (306)

(6,047 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction D. macht mit seinen zwei συντάξεις1) und der herabführung der ge- schichte bis in die zweite hälfte des 3. jhdts v. Chr. 2), also gewiss bis in die eigene zeit, den eindruck eines argivischen Philochoros, wenn man nicht lieber Phanodemos vergleichen will 3). Denn es ist ein charakteri- stischer unterschied gegen den ersteren, dass D. die vorzeit ungeheuer breit/> behandelt hat, wenn die überlieferten buchzahlen stimmen. Man kann nicht gut zweimal in F 2 und 3 ändern, obwohl ich gestehen muss, dass ich nicht b…

Pythainetos (299)

(2,264 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die dürftigen fragmente widersprechen chronologischer folge nicht: F 2 aus buch I geht auf die urzeit, F 3 auf die erste hälfte des 6. jhdts. Dann war der umfang des werkes nicht gering.   FGrH 299 F 1BNJSchol. Apoll. Rhod. 4, 1712: νῆσος ἡ ῾Ιππουρὶς πλησίον Θήρας. μνεμονεύει δὲ αὐτῆς καὶ Τιμοσθένης (V) καὶ Πυθαίνετος ἐν α ̅ Περὶ Αἰγίνης. Commentary F 1 Hippuris rechnen Apoll. Rhod. 4, 1711ff. und Mela 2, 111 zu den Sporaden. Sie ist Anaphe benachbart1, und die lage wird von Thera aus bestimmt2. Sie fehlt bei Steph. Byz., der eine ῾Ιππουρίσκοςνῆσος Καρίας verzeichnet. Der zusam…

Asklepiades Areiu (157)

(92 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Doch wohl zeitgenosse des Phalereers. mit keinem der bekannten träger des namens, auch nicht mit A. von Alexandreia, der über athe- nische verfassung schrieb (III), gleichzusetzen.   FGrH 157 F 1BNJ Athen. XIII 21 p. 567 D: Εὐβούλου Κλεψύδρα (II 182 Kock) — οὔτω δ᾽ ἐκλήθη αὔτη ἡ ἑταίρα, ἐπειδὴ πρὸς κλεψύδραν συνου- σίαζεν ἕως κενωθῆι, ὡς ᾽Ασκληπιάδης εἴρηκεν ὁ τοῦ ᾽Αρείου ἐν τῶι Περὶ1Δημητρίου τοῦ Φαληρέως ουγγράμματι, τὸ κύριον αὐτῆς ὄνομα φάσκων εἶναι Μητίχην. Notes^ back to text1. κενωθείη MeinekeJacoby, Felix (Berlin)

Kapiton der Lykier (750)

(548 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 750 T 1BNJ Suda s.v. Καπίτων Λύκιος · ἱστορικός. οὗτος ἔγραψεν ᾽Ισαυρικά,1βιβλία ὀκτώ. Μετάφρασιν τῆς ἐπιτομῆς Εὐτροπίου, ῾Ρωμαιστὶ ἐπιτεμόντος Λίβιον τὸν2῾Ρωμαῖον· καὶ περὶ Λυκίας καὶ Παμφυλίας.   FGrH 750 F 1BNJ Steph. Byz. s.v. ᾽Εδεβησσός · πόλις Λυκίας, ὡς Καπίτων ἐν ᾽Ισαυρικῶν α ̅.   FGrH 750 F 2BNJ Steph. Byz. s.v. Κοτράδης · πόλις ᾽Ισαυρίας. Καπίτων ᾽Ισαυρικῶν α ̅. τὸ 3 ἐθνικὸν Κοτραδεώτης ἀπὸ τῆς γενικῆς τῆς Κοτράδεως 4   FGrH 750 F 3BNJ Steph. Byz. s.v. Λαλίσανδα · πόλις ᾽Ισαυρική, ὡς Καπίτων ᾽Ισαυρικῶν α ̅. τὸ56ἐθνικὸν Λαλισανδεύς· οἱ νῦν δὲ Δαλίσανδα ταύτην φασὶ κα…

Anagraphe von Lindos (532)

(3,515 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 532 F 1BNJLindos (Fouilles de l'Acropole II 1941) Inscr. no. 2.1Notes^ back to text1. —p. 514, 7: ergänzungen, soweit nicht bezeichnet, von Bli(nkenberg); kleine, selbstverständliche ergänzungen sind nicht bezeichnet. Ich habe in der umschrift nicht versucht, das rhodische lautsystem wiederzugeben^ back to text2. ἐκ παλαιοτ]άτων Holleaux^ back to text3. ἀνα[θεμάτων τὰ πλεῖστα (cf. D 38/41) μετὰ τᾶν αὐτῶν ἐ]πιγραφᾶν Holleaux, Bli2ἀνα[θεμάτων τὰ ἀρχαιότατα (ἀρχαιότερα Wilhelm) μετὰ τᾶν ἐ]πιγραφᾶν Bli1.3^ back to text4. χρηματ[ισμῶν καὶ ἐκ τ.ἄ. μαρτυρί]ων Holleaux, Bli2…

Lepidus (838)

(313 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 838 F 1BNJIoann. Lydus De mag. 1, 17 p. 22, 10 Wü: (tracht der patri- zier) κάμπαγον αὐτὸ καλοῦσιν ἐκ τῆς ἐπὶ τὸν κάμπον, οἱονεὶ τὸ πεδίον, χρεί(αςἔτι) καὶ νῦν· ἐπὶ γὰρ τοῦ πεδίου γενόμενοι τὰς προαγωγὰς τῶν ἀρχόντων ῾Ρωμαῖοι ἐπετέλουν, ἐφ᾽ οὗ τοῖς τοιούτοις ἐστέλλοντο ὑποδήμασι. τουτονὶ τὸν κάμπαγον Θούσκων γενέσθαι τὸ πρὶν ὁ Λέπιδος ἐν τῶι Περὶ ἱερέων φησί.   FGrH 838 F 2BNJSteph. Byz. s.v. Τεγέα · πόλις ᾽Αρκαδίας· (Hom. Il. B 607; Pausan. 8, 3, 4). Λέπιδος δ᾽ ἐν ῾Ιστορίας ἐπιτομῆς α ̅ περὶ1Λακεδαιμονίων οὔτω φησί·«χρὰι δ᾽ αὐτοῖς ἡ Πυθία ἐπ᾽ Αρκαδίαι ὧδε· ῾᾽Αρκαδίην μ᾽ αἰτεῖς; μέγα …

Dion von Prusa (707)

(1,913 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 707 T 1BNJ Suda (Σ 1239) s.v. Δίων ὁ Κάσσιος χρηματίσας .... ἔγραψε ῾Ρω- μαικὴν ἱστορίαν ἐν βιβλίοις π ̅ (διαιροῦνται δὲ κατὰ δεκάδας)· Περσικά (690 T 1)· Γετικά· ᾽Ενόδια· Τὰ κατὰ Τραιανόν· Βίον ᾽Αρριανοῦ τοῦ φιλοσόφου.1   FGrH 707 T 2BNJ Philostrat. Vit. Soph. 1, 7 p. 7, 14 Kayser: ὡς δὲ καὶ ἱστορίαν ἱκανὸς ἦν ξυγγράφειν ( scil.Δίων ὁ Προυσαῖος), δηλοῖ τὰ Γετικά· καὶ γὰρ δὴ καὶ ἐς Γέτας ἦλθεν, ὁπότε ἠλᾶτο (T 4).   FGrH 707 T 3aBNJ Jordanes Getica 9, 58: Dio storicus et antiquitatum diligentissimus inquisitor, qui operi suo Getica titulum dedit (F 2).   FGrH 707 T 3bBNJ Jordanes Getica 5, 40: Dio…

Sphairos der Borysthenite (585)

(1,293 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Über S. Hobein R E III A 2, 1929, col. 1683 no. 3; Ollier Le Mirage Spartiate II, 1943, p. 99ff. (der die bedeutung ‘de ce personnage à peine entrevue jusqu' ici’ und noch mehr die der stoischen lehre für Sparta stark überschätzt); der nachlass bei v. Arnim St. V. Fr. I, 1905, p. 139 ff. 1). Für eine ins einzelne gehende biographie fehlt es an genügenden daten; beim widerspruch der beiden zeugnisse ist selbst die heimat unsicher 2); und die breit diskutierte frage ob ihn sein lebensgang von Athen über Alexandreia nach Sparta oder über Sparta nach Alexa…

Deinarchos von Delos (399)

(277 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 399 T 1BNJ Dionys. Hal. De Dinarch. 1: Δημ<ήτρι>ος ὁ Μάγνης ..... ἐν τῆι1Περὶ τῶν ὁμωνύμων πραγματείαι .... ἔστι δὲ τὰ ὑπ᾽ αὐτοῦ γραφέντα τάδε· «Δεινάρχοις δ᾽ ἐν<ε>τύχομεν τέτταρσιν, ὧν ἐστιν ὁ μὲν ἐκ τῶν ῥητόρων τῶν ᾽Αττικῶν, ὁ δὲ τὰς περὶ2Κρήτην συναγήοχε μυθολογίας (no. 465), ὁ δὲ πρεσβύτερος μὲν ἀμφοῖν τούτοιν,3Δήλιος δὲ τὸ γένος, πεπραγματευμένος τοῦτο μὲν ἔπος, τοῦτο δὲ † πραγμα,4τέταρτος δὲ ὁ περὶ ῾Ομήρου λόγον συντεθεικώς.   FGrH 399 F 1aBNJ Euseb. Chron. a. Abr. 712/20 = Synkell. p. 307, 1 Bonn (Synkell. p. 307, 1 Bonn): Διονύσου πρά-56ξεις καὶ τὰ περὶ ᾽Ινδούς, Λυκοῦργόν…

Chaireas (177)

(113 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Bis auf Xenophon, der ein pseudonym trägt, sicher zeitgenossen Hannibals. näheres von keinem bekannt. da Polybios (180 F 3) die sehr ungünstigen charakteristiken des Hieronymos ( τινές Polyb. a. o.; Liv. XXIV 5; Baton Athen. VI 251 E) als übertrieben zurückweist, ist aus 178 F 1 auch auf Eumachos' politische stellungnahme kein schluß zu ziehen. der verfasser der Periegese (178 F 2) ist mit dem der Hannibal- geschichte aller wahrscheinlichkeit nach identisch; funde derart sind von lokalhistorikern häufig erwähnt (s. 257 F 36 c. 11—19).   FGrH 177 T 1BNJ Polyb. III 20, 5: s. 1…

Aristodemos (104)

(12,078 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Wescher Poliorcétique des Grecs Paris 1867 p. 349; Annuaire de l'Association pour I'encour. des Études gr. en France II 1868, 53; A Schaefer-Buecheler Jahrb.f. Philol. XCVII 1868, 81; Buecheler ebd. 237; C Mueller FHGr. V (1869) p. VIII; XXII; 1. in die von Minoides Minas aus dem Athoskloster Batopedi nach Paris gebrachte hs. X der Poli- orketiker ist zwischen diese und eine militärische beispielsammlung das ebenso alte fragment einer hs. eingebunden (f. 81; 83—87), di…

Hesianax (763)

(91 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 763 F 1BNJ[Plutarch.] Parall. min. 23 B p. 311 CD: Καλπούρνιος Κράσσος,1ἀνὴρ τῶν ἐπισήμων ῾Ρηγούλωι συστρατευόμενος, ἐπέμφθη εἰς Μεσόλους πορθήσων2φρούριόν τι δυσάλωτον τοὄνομα Γαραίτιον. αἰχμάλωτος δὲ ληφθεὶς ἔμελλε θύεσθαι τῶι Κρόνωι. Βισαλτία δὲ τοῦ βασιλέως θυγάτηρ ἐρασθεῖσα προύδωκε τὸν πατέρα, καὶ νικη- φόρον ἐκεῖνον ἐποίησεν. ἀναστρέψαντος δ᾽ αὐτοῦ, ἡ κόρη κατέσφαξεν ἑαυτήν, ὡς῾Ησιά-34ναξ ἐν τρίτωι Λιβυκῶν. Notes^ back to text1. καρπώνιος ΦΣg^ back to text2. εἰς (om. ΦΠ) Μεσόλους: εἰς Μασσύλους Guarino, v^ back to text3. ὑποστρέψαντος εἰς ῥώμην Σg^ back to text4. ἡ…

Diogenes von Kyzikos (474)

(861 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 474 T 1BNJ Suda s. v. Διογένης [ἢ Διογενειανός] Κυζικηνός · γραμμα-1τικός. ἔγραψε Πάτρια Κυζίκου· [Περὶ τῶν ἐν τοῖς βιβλίοις σημείων· Περὶ2ποιητικῆς· Περὶ στοιχείων].   FGrH 474 F 1BNJ Steph. Byz. s. v. ᾽Αδράστεια · μεταξὐ Πριάπου καὶ τοῦ Παρίου,3ἀπὸ ᾽Αδράστου βασιλἐως .... ἐκαλεῖτο δὲ ἡ χώρα ᾽Αδράστεια καὶ ᾽Αδραστείας πεδίον, καὶ ἡ πόλις οὔτως. Διογένης ἐν πρώτηι Κυζίκου φησὶν ἀπὸ ᾽Αδραστείας4κεκλῆσθαι μιᾶς τῶν ᾽Ορεστιάδων νυμφῶν.5 Commentary F 1 Die änderung vonοὔτως scheint mir leichter als die annahme einer lücke, in der ein anderer autor gestanden haben soll, denn Κυζίκου ist offenbar abgekürzter titel wie in F 36. Wenn Adrasteia und mit ihr die ihren namen tragende ebene aus der ebene des Granikos in die des Aisepos und das engere gebiet von Kyzikos gezogen wurde — und das ist früh geschehen7, wohl weil die homerische stadt am Hellespont nicht mehr …

Ariston (337)

(467 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction C. 37 unterbricht den zusammenhang durch ein zitatennest: die an- geführten autoren vertreten die alte gleichung Dionysos Osiris mit besonderheiten, die Plutarch unwesentlich findet neben den εἰρημέναι περὶ τὰς ἑορτὰς καὶ τὰς θυσίας οἰκειότητες. A. wird nach oben dadurch bestimmt, dass er sich auf den brief eines Alexarchos beruft, der gewiss der bruder Kassanders ist. Περιέπεσε mag besagen, dass er ihn als rares zeugnis anführte, und dann m…

Euagon von Samos (535)

(1,117 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Gilt vermutlich mit recht als der älteste chronist von Samos, und wird als solcher von den Prienensern neben Duris und anderen historikern des 3. jhdts zitiert worden sein. Vorher haben ihn (Thukydides und?) Aristoteles (aber nicht Herodot) benutzt, sodass er ganz wohl in das letzte drittel des 5. jhdts gehören kann 1). Den echten namen hat erst die inschrift F 3 geliefert; Εὐγαίων, von Herodian 2) notiert und in byzan tinischen handschriften weiter zu Εὐγέων und Εὐταίων verschrieben, ist leichte korruptel 3). In unserer überlieferung über Sam…

Ar(i)aithos von Tegea (316)

(5,620 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der einzige einigermassen häufig zitierte verfasser von ᾿Αρκαδικά1). Trotzdem ist unsicher ob sie das ‘für arkadische altertümer massgebende buch’ waren 2), und noch unsicherer ob es das älteste war und noch ins 4. jhdt gehört: es gibt keine zwingenden beweise für den frühansatz 3). Wenn wir nicht annehmen dürfen dass Eratosthenes' schüler Mnaseas (in dem für diese frage nicht beachteten F 4) Pans vater Aither aus A. hat, müssen wir uns mit dem terminus ante begnügen 4), den die benutzung durch zwei schüler Aristarchs, Apollodoros 5) und Parmeniskos 6) liefert. Sons…

Souidas <der Thessalier> (602)

(3,413 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Dass S. Thessaler war beweist die dialektische form des in Thessalien häufigen namens 1), und bestätigt die landesgeschichte, deren lokalen patriotismus Apollodor bemerkt hat 2), und die wahrscheinlich S.s einziges werk war. Denn F 7, wo Lysimachos eine sonderschrift über Euboia zu bezeugen scheint, wird Keils änderung richtig sein: der grammatiker setzt distinktive (ohne bestimmtes prinzip) nur da wo verwechselungen zu befürchten waren — bei dem lokalhistoriker Aristoteles und dem unendlich häufigen Dionysios (wo er ὁ Χαλκιδεύς sagt, nicht ὁ τὰς Κτίσεις) . Die Γενε…

Artapanos (726)

(2,323 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 726 F 1BNJ Euseb. P.E. 9, 18, 1: (Anonymos 724 F 1) ᾽Αρτάπανος δέ φησιν ἐν τοῖς ᾽Ιουδαικοῖς τοὺς μὲν ᾽Ιουδαίους ὀνομάζεσθαι ῾Ερμιούθ, ὃ εἶναι μεθερμηνευθὲν κατὰ τὴν ῾Ελληνίδα φωνὴν ᾽Ιουδαῖοι· καλεῖσθαι δὲ αὐτοὺς ῾Εβραίους ἀπὸ ᾽Αβραάμου. τοῦτον δέ φησι πανοικίαι ἐλθεῖν εἰς Αἴγυπτον πρὸς τὸν τῶν Αἰγυπτίων βασιλέα Φαρεθώθην, καὶ τὴν ἀστρολογίαν αὐτὸν1διδάξαι. μείναντα δὲ ἔτη ἐκεῖ εἴκοσι πάλιν εἰς τοὺς κατὰ Συρίαν ἀπαλλαγῆναι τόπους· τῶν δὲ τούτωι συνελθόντων πολλοὺς ἐν Αἰγύπτωι καταμεῖναι διὰ τὴν2εὐδαιμονίαν τῆς χώρας. (Anonymos 724 F 2).   FGrH 726 F 2BNJ Euseb. P.E. 9, 23: τούτοις…

Aristoteles von Chalkis (423)

(896 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Als untere zeitgrenze gibt die anführung durch Lysimachos (F 2) ca. 200 v. Chr. Wenn Schwartz 1) in der plagiatorenliste T 1 A.s nämen richtig hergestellt hat (was keineswegs sicher ist) werden wir allerdings ins 4. jhdt hinaufgehen dürfen 2), und dann könnte dieser A. eine der quellen seines grossen namensvetters für die Politieen euboeischer städte gewesen sein; aber konjektur und kombination sind keineswegs sicher. Sonst ist er nicht zu fassen; denn identifikation mit dem Aristokles- Aristoteles von Περὶ τῶν ῾Ερμιόνης ἱερῶν3) oder dem zweifelhaften verfasser von Θεο…

Krates von Athen (362)

(3,798 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Unter dem namen K. 1) wird zitiert (1) ein werk Περὶ τῶν ᾿Αθήνησι θυσιῶν, das wahrscheinlich nur ein buch umfasste 2); (2) ein glosso- graphisches werk Περὶ τῆς ᾿Αττικῆς διαλέκτου in mindestens 5 büchern. Den verfasser des ersteren bezeichnen der Atticist Pausanias und die Sophoklesscholien (d.h. Didymos) als Athener 3) — vermutlich um ihn von dem Pergamener Krates von Mallos zu unterscheiden 4); den glosso- graphen zitieren Athenaios, der ihn häufiger (aber durchweg indirekt) benutzt, und die Aristophanesscholien F 13 einfach als Κράτης. Ein strikter beweis f…

Asklepiades von ΝΙΚΑΙΑ (Alexandreia) (339)

(724 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Den sicheren terminus ante gibt die gegenschrift des Didymos T 3. In der Suda T 1 sind, wie die daten beweisen, zwei grammatiker zusam- mengeworfen, der schüler des Apollonios (von Rhodos) und der bekann- tere Myrleaner 1). In dem ersteren sieht Wentzel 2) den verfasser der ᾿Εξηγητικά. Dafür spricht (1) dass er nach F 2 über die athenische ver- fassung gehandelt hat, und ᾿Αλεξανδρεύς, was sich mit der herkunft aus Nikaia verträgt 3); (2) dass er sich auch sonst mit (attischen?) prosa - texten befasst hat 4); (3) dass auch Aristophanes von Byzanz in den Λέξεις die Axon…

Herakleitos von Lesbos (167)

(371 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Lukian. Demosth. enc. 26 Μακεδονικοῖς … ἐντυχὼν τῆς βασιλικῆς οἰκίας ὑπομνήμασι καὶ τότε ὑπερησθεὶς τὸ βιβλίον οὐ κατὰ πάρεργον ἐκτησάυην καὶ νῦν ὑπεμνήσθην ἔχων οἴκαδε. γέγραπται δὲ ἄλλα τε τῶν ᾿Αντιπάτρωι πραχθέντων ἐπὶ τῆς οἰκίας καὶ περὶ Δημοσθένους . die daraus gegebene probe hat man sogleich mit den neuerdings gefundenen historischen dialogen aus hellenistischer zeit (153 F 7; P Berol. 13045 = Berl. Klass.-Texte VII 18) zusammengebracht. wie weit die stelle dazu berechtigt, spätere b…

Eustochios von Kappadokien (738)

(154 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 738 T 1BNJSuda s.v. Εὐστόχιος Καππαδόκης · σοφιστής. ἔγραψε τὰ κατὰΚώνσταντα τὸν βασιλέα (337-350)· καὶ ᾽Αρχαιολογίαν Καππαδοκίας καὶ1λοιπῶν ἐθνῶν.2   FGrH 738 F 1BNJ Steph. Byz. s.v. Παντικάπαιον · πόλις μεγίστη, τῶν κατὰ Βόσπορον34μητρόπολις. ὠικίσθη δὲ παρὰ Αἰήτου παιδός, λαβόντος τὸν τόπον παρ᾽ ᾽Αγαήτου5Σκυθῶν βασιλέως καὶ καλέσαντος τὴν πόλιν ἀπὸ τοῦ παραρρέοντος ποταμοῦ Παντικάπου. ὁ πολίτης Παντικαπαιεύς· λέγεται καὶ Παντικαπαιάτης· ἔστι δὲ6Παντικαπεὺς ὡς ἀπὸ τοῦ Παντικάπη, ὡς τοῦ Σινώπη τὸ Σινωπεύς. τὸ δὲ7Παντικάπη (?) κεῖται παρὰ Εὐστοχίωι.8 Notes^ …

Demades von Athen (227)

(1,290 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Beim ersten blick fällt die außerordentlich geringe zahl von rein autobiographischen schriften bei den Griechen gegenüber ihrer frühen und starken verbreitung bei den Römern auf. selbst wenn wir an- nehmen, daß manches bis auf die namen verloren ist, gibt es keine parallele zu den vielen Commentarii de vita sua römischer feldherrn nicht nur der ausgehenden republik, sondern auch noch in der monarchie, und vor allem nicht zu den selbstbiographien der herrscher von Caesar bis Septimius Severus. die existenz v…

Theotimos (834)

(125 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 834 F 1BNJ[Plut.] Parall. min. 8 B p. 307 DE: Πορσίνας Τούσκων βασιλεὺς1πέραν Θύμβρεος ποταμοῦ στρατεύσας ἐπολέμησε ῾Ρωμαίοις, καὶ τὴν ἀπὸ σιτίων φερο-2μένην εὐθηνίαν μέσην λαβὼν λιμῶι τοὺς προειρημένους ἔτρυχεν. ῾Οράτιος δὲ Κάτλος3στρατηγὸς χειροτονηθεὶς τὴν ξυλίνην κατελάβετο γέφυραν, καὶ τὸ πλῆθος τῶν βαρβάρων διαβῆναι βουλόμενον ἐπεῖχε. πλεονεκτούμενος δ᾽ ὑπὸ τῶν πολεμίων προσέταξε τοῖςὑποτεταγμένοις κόπτειν τὴν γέφυραν, καὶ τὸ πλῆθος τῶν βαρβάρων διαβῆναι βουλόμενον ἐκώλυσε. βέλει δὲ τὸν ὀφθαλμὸν πληγείς, ῥίψας ἑαυτὸν εἰς τὸν ποταμὸν διενήξατο εἰς4τοὺς οἰκείο…

Sammelzitate (427)

(1,626 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 427 F 1BNJ Harpokr. (Suda) s. v. Ταμύναι · Αἰσχίνης Κατὰ Κτησιφῶντος1 (3, 86; 88; cf. 2, 169). πόλις ἐστὶν ἐν Εὐβοίαι ἐν τῆι χώραι τῆι ᾽Ερετριέων αἱ Ταμύναι, ἔνθα καὶ ἱερὸν ᾽Απόλλωνος, ὡς οἵ τε τὰ Εὐβοικὰ γράψαντες2μαρτυροῦσι καὶ Σιμων<ίδης> ἐν τῶι εἰς Λυσίμαχον τὸν ᾽Ερετριέα θρήνωι3 ( PLG4 III 402, 35). Commentary F 1 Strab. 10, 1, 10ἐν δὲ τῆι ᾽Ερετρικῆι πόλις ἦν Ταμύναι, ἱερὰ τοῦ ᾽Απόλλωνος· ᾽Αδμήτου δ᾽ ἵδρυμα λέγεται τὸ ἱερόν, παρ᾽ ὧι θητεῦσαι λέγουσι τὸν θεὸν αὐτόν, πλησίον τοῦ πορθμοῦ. Der text ist offenbar gestört4; aber den Apollonkult und agone bezeugen die inschriften5, und di…

(P. Anteius) Antiochos von Aigai (747)

(451 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 747 T 1BNJ Philostrat. Vit. Soph. 2,4: ᾽Αντίοχον δὲ τὸν σοφιστὴν αἱ Κιλίκων Αἰγαὶ ἥνεγκαν οὔτω τι εὐπατρίδην, ὡς νῦν ἔτι τὸ ἀπ᾽ αὐτοῦ γένος ὑπάτους εἶναι ..... ἀκροα τὴς ὁ ᾽Αντίοχος ἐν παισὶ μὲν Δαρδάνου τοῦ ᾽Ασσυρίου, προιὼν δὲ ἐς τὰ μειράκια Διο νυσίου ἐγένετο τοῦ Μιλησίου, κατέχοντος ἥδη τὴν ᾽Εφεσίων ..... ἄριστα δὲ καὶ ὑπὲρ τῶν Κρητῶν ἀπολελόγηται τῶν κρινομένων ἐπὶ τῶι τοῦ Διὸς σήματι, φυσιολογίαι τε καὶ θεολογίαι πάσηι ἐναγωνισάμενος λαμπρῶς. τὰς μὲν οὖν μελέτας αὐτοσχεδίους ἐποιεῖτο, ἔμελε δὲ αὐτῶι καὶ φροντισμάτων, ὡς ἕτερά τε δηλοῖ τῶν ἐκείνου καὶ μάλιστα ἡ ἱ…

Metrophanes (796)

(130 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 796 T 1BNJ Suda s.v. Μητροφάνης · Εὐκαρπίας τῆς Φρυγίας· σοφιστής. ἔγραψε περὶ τῆς Φρυγίας αὐτῆς(?) βιβλία β ̅· Περὶ ἰδεῶν λόγου· Περὶ στάσεων· Εἰς τὴν ῾Ερμογένους Τέχνην ὑπόμνημα· Εἰς ᾽Αριστείδην ὑπόμνημα.1   FGrH 796 F 1BNJ* Steph. Byz. s.v. Εὐκαρπία · δῆμος τῆς Μικρᾶς Φρυγίας. ἱστορεῖ2Μητροφάνης τὸν βότρυν ἐκεῖ τοσοῦτον γίνεσθαι τὸ μέγεθος ὅσον ἅμαξαν3ἀπ᾽ αὐτοῦ σχισθῆναι κατὰ μέσης· καὶ οὔτως ἐκλήθη διὰ τὸ εὄφορον. περὶ4αὐτῆς γὰρ οἱ βάρβαροι ἔλεγον, ὅτι Δήμητρι καὶ Διονύσωι Ζεὺς τὴν χώραν τὴν τῶν Εὐκαρπ<έ>ων δοίη.5 Notes^ back to text1. εἰς τὴν om. A εἰς — ὑπόμνημα om. G^ …

XLVII. Lokrer

(248 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XLVII. Lokrer Von ‘Boeotien, Phokis, Lokris, Thessalien’, und überhaupt von Nord und Westgriechenland sagt Wilamowitz Ar. u. Ath. II p. 21f. ‘so reich die mythen1 sind, nirgends auch nur die spur einer älteren historischen überlieferung’, was zutrifft, wenn man ‘literatur’ für ‘überlieferung’ ein setzt. Wirklich charakteristisch ist aber dass es über Lokris auch in der hellenistischen zeit keine landesgeschichte, periegese, oder spezialschrift gegeben zu haben scheint. Strabon 9, 4 zitiert ausser Homer nur Herodot, Hellanikos, Ephoros2, und die vielen anonymen zitate (φασί, …

Philostratos von Athen (99)

(257 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Zeitgenosse des Dexippos (100), Nikostratos (98) u. a.; auf T 1 ist wenig verlaß, da Longin unter Aurelian gestorben ist; auch das verhältnis zu den Philostraten von Lemnos, wenn ein solches bestand, scheint nicht näher zu bestimmen. zeitlich könnte er der vierte, bei Suidas fehlende sein, der s. III2 die zweiten Εἰκόνες verfaßte, oder der archon von 262/3 (?) L. Flavius Philostratos aus dem demos Steiria (IG III 1202). aber der name ist unendlich häufig. das werk scheint eine zeitgeschichte gewesen zu sein.   FGrH 99 T 1BNJ Synkell. p. 721, 4 Bonn: Αὐρηλιανὸς (270—275) τοὺς …

X. Arkadien

(3,332 words)

Author(s): Jacoby, Felix
X. Arkadien Die literatur über Arkadien1 beginnt im epos2 und der älteren Genealogie, für die beide die landschaft (im gegensatz zu den historischen zuständen) eine politische einheit ist. Das erste selbständige buch schreibt, wie für Argos und Athen, Hellanikos wohl im letzten drittel des 5. jhdts. Wir wissen von ihm nicht mehr als dass es ebenfalls die sagengeschichte gab, vielleicht sich auf sie beschränkte3, was kein recht gibt es in den diskussionen besonders über die königsliste als nonexistent zu be handeln. Es sah gewiss nicht aus wie die Atthis, die eine wirkliche lokal ch…

Aristagoras (von Milet?) (608)

(1,034 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 608 T 1BNJ Diog. Laert. 1, 72: ᾽Αρισταγόρας ὁ Μιλήσιος (F 11).   FGrH 608 T 2BNJ Steph. Byz. s.v. Γυναικόσπολις · .... ᾽Αρισταγόρας δὲ οὐ πολλῶι1νεώτερος Πλάτωνος (F 8).   FGrH 608 T 3BNJ Plin. N.H. 1, 36: opera mirabilia in terris: Sphinx Aegyptia;2 pyramides; Pharos; labyrinthi..... ex auctoribus ..... externis…. Alexandro Polyhistore (273), Apione Plistonice (616), Duride (76), Herodoto,3 Euhemero (63), Aristagora (F 6), Dionysio (653), Artemidoro (V), Butorida (654), Antisthene (655), Demetrio (643), Demotele (656), Lycea4 (613).   FGrH 608 F 1BNJ Steph. Byz. s.v. ῾Ερμοτυμ…

LXVII. Sikyon

(482 words)

Author(s): Jacoby, Felix
LXVII. Sikyon Die historische literatur über Sikyon war gering. Wir kennen — ausser der älteren Anagraphe, die aber ins gebiet der Musikund Literatur geschichte gehört — nur die Σικυωνικά des Menaichmos, die die gesamte tradition zu einer wirklichen lokalgeschichte verarbeitet haben1. Denn das werk des Sikyoniers Diogenes — von dem wir nicht wissen ob es stadtgeschichten enthielt — handelte über die ganze Peloponnes2; und Arats Memoiren3 boten zwar viel für die geschichte Sikyons im 3. jhdt, aber schwerlich etwas für die vorzeit. In der technischen literatur…

Skamon von Mytilene (476)

(1,741 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Skamon 1), den die (nicht vollständige und nicht durchweg chrono- logische) liste der heurematographen T 3 an erster stelle und vor dem Eresier Theophrastos nennt, ist gewiss der sohn des berühmten Hellani- kos 2), dessen vita einen sohn dieses namens bezeugt 3). Das gibt die zeit, und ein buch Περὶ εὑρημάτων erwarten wir geradezu im anfang des 4. jhdts. Es mag das erste seiner art gewesen sein 4), und scheint dauernd benutzt zu sein 5), während die Λεσβιακά (in éinem buche, das wohl nur ergänzung zu dem des vaters war) hinter Myrsilos zurücktraten. Die ano…

Chronikon Romanum (IG XIV 1297) (252)

(1,416 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Henzen Annal. dell' Instit. 1853, 83; Jahn-Michaelis Griech. Bilder- chroniken 1873, 77; Kaibel IG XIV 1297. dünne, an allen ecken be- schädigte marmorplatte mit sehr kleiner schrift, ähnlich den Ilischen tafeln, italischen ursprungs (A 4 Πραενεστωι ). griechische vorlage an sich wahrscheinlich und dadurch bestätigt, daß der verfasser nicht nach konsuljahren datiert (s. zu A 1—2; 4—5; Henzen Rh M IX 1854, 161). dann ist sein jahr sicherlich das gewöhnliche olympiadenjahr der nach- apollo…

Antiochos (29)

(311 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Wenn die Μυθικά existiert haben, sind sie vielleicht mit den ῾Ιστορίαι , die Schwartz R E I 2493 no. 61 für fälschung Hadrianischer zeit hält, identisch. ihr verfasser jedenfalls nicht der sophist A. aus Aigai in Kilikien (VI) von dessen ῾Ιστορία wir nichts wissen.   FGrH 29 F 1BNJPtolemai. Chenn. bei Phot. Bibl. 190 p. 150 a 37: ὡς ᾽Αθηνόδωρος ὁ ᾽Ερετριεὺς ἐν ὀγδόωι ῾Υπομνημάτων (IV) φησὶ Θέτιν καὶΜήδειαν ἐρίσαι περὶ κάλλους ἐν Θεσσαλίαι, καὶ κριτὴν γενέσθαι ᾽Ιδομενέα· καὶ προσνεῖμαι Θέτιδι τὴν νίκην, Μήδειαν δ᾽ ὀργισθεῖσαν εἰπεῖν ῾Κρῆτες ἀεὶ ψε…

Menelaos von Aigai (384)

(923 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die möglichkeit, dass das umfangreiche gedicht nicht ein heroisches sondern ein landschaftliches epos 1) war, ist gegeben weil in buch I ein böotisches urvolk vorkam, in IV vielleicht der katalog der Sieben gegen Theben. Aber das beweist nicht unbedingt 2), und beziehungen auf his- torische zeit sind zweifelhaft 3); der bibliographisch genauere titel Θηβαίς4) spricht eher dagegen. Freilich wissen wir nichts von M.s son- stiger produktion, und können auch seine zeit nicht bestimmen. Aber für Kaiserzeit spricht m.e. die art der berücksichtigung durch Longinus 5), …

Semeronios der Babylonier (686)

(91 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 686 F 1BNJ Chron. Paschal. p. 68 Bonn.: μετὰ τὸν Νίνον ἐβασίλευσεν Θούρρας ὀνόματι, ὅντινα ὠνόμασεν ὁ τούτου πατὴρ Ζάμης, ὁ τῆς ῾Ρέας ἀδελφός, ῎Αρεα εἰς ὄνομα τοῦ πλάνητος ἀστέρος .... καὶ μετὰ τὴν τελευτὴν ῎Αρεως ἐβασίλευσεν ὁ Λάμης· καὶ μετὰ Λάμην ἐβασίλευσεν ᾽Ασσυρίων Σαρδανάπαλλος ὁ μέγας, ὅντινα Περσεὺς ὁ Δανάηςἐφόνευσεν, καὶ ἀφείλετο τὴν βασιλείαν ἀπὸ ᾽Ασσυρίων, καὶ βασιλεύσας αὐτῶν εἰς τὸ ἴδιον ὄνομα ἐπεκάλεσεν αὐτοὺς Πέρσας. ἅτινα συνεγράψατο Σεμηρώνιος ὁ Βαβυλώνιος, Πέρσης. Jacoby, Felix (Berlin)

Aristos von Salamis (Kypros) (143)

(650 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die gleichsetzung mit dem allmächtigen günstling des Antiochos II (Niese Gesch. d. gr. und mak. Staaten II 134, 3) liegt nahe, namentlich wenn in F 2 A.s name etwa nur das schon von Kleitarchos (137 F 31) berichtete faktum der gesandtschaft deckt und die weitere ausführung Asklepiades gehört. T 2 widerspricht nicht; und die ableitung von F 3 aus Polemon ist durchaus fraglich. von der gleichsetzung mit ᾿Αρίστων ὁ γεγραφὼς ᾿Αθηναίων ἀποικίας (III) oder dem Eratosthenesschüler Aristis (Suid. s. ᾿Ερατοσθένης ) wird man ebenso absehen, wie von einem urteil üb…

Hellanikos von Lesbos (645a)

(50 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 645a F 1BNJ Athen. 14, 66 p. 652 A(I 67; 157; 4 F 56) : ϕοίνικα δὲ τὸν καρπὸν καὶ ῾Ελλάνικος κέκληκεν ἐν τῆι Εἰς ῎Αμμωνος ἀναβάσει, εἰ γνήσιον τὸ σύγ γραμμα. Jacoby, Felix (Berlin)
▲   Back to top   ▲