Search

Your search for 'dc_creator:( "Jacoby, Felix" ) OR dc_contributor:( "Jacoby, Felix" )' returned 962 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Heliodoros der Perieget von Athen (373)

(2,538 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der einzige sichere Athener 1) unter den periegeten, eine dem Polemon und noch mehr dem Diodoros gleichartige erscheinung. Wie dieser heisst er bei Athenaios und Harpokration, die die wichtigsten und allein sicheren fragmente bewahrt haben, ὁ περιηγητής2), und wie dieser hat er ein spe- zialwerk über athenische altertümer geschrieben, die 15 bücher Περὶ τῆς᾿Αθήνησιν ἀκροπόλεως, von denen Περὶ τῶν ᾿Αθήνησι τριπόδων wohl nur ein teil war 3). Zweifelhaft ist ob aus T 2 ein zweites werk Περὶ τῶν ᾿Αθήνησι ἀναθημάτων entnommen werden darf oder ob Plinius ‘nur den we…

Ptolemaios Lagu (138)

(12,632 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction ᾿Εορδαῖος (Nearch. 133 F 1 c. 18, 5; Arrian. VI 28, 4; nach Steph. Byz. s. ᾿Ορεστεία Oreste; s. O Hoffmann Die Makedonen 1906, 153); geb. 367/6 (Ps. Lukian. Macrob. 12; der zweifel von Beloch Gr. G. III 2, 126 und Berve Alexanderreich II no. 668 ist meines erachtens un- begründet); gehört schon unter Philipp zur näheren umgebung Alexanders und wird deshalb mit Nearchos u. a. (133 T 4) verbannt. die formu- lierung bei Arrian. III 6, 5f. ist irreführend; denn zum σωματοφύλαξ wird Pt erst im jahre 330 nach der Philotaskatastrophe ernannt (ebd. III 27, 5) und e…

Eualkes von Ephesos (418)

(123 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 418 F 1BNJInschr. von Priene 37, 118ff.: s. 417 F 2.   FGrH 418 F 2BNJAthen. 13, 31 p. 573 A: Εὐάλκης δ᾽ ἐν τοῖς ᾽Εφεσιακοῖςκαὶ ἐν ᾽Εφέσωι φησὶν ἱερὰ ἱδρῦσθαι ῾Εταίραι ᾽Αφροδίτηι.1 Commentary F 2 Mit welchem recht Bürchner das heiligtum der᾽Αφροδίτη ῾Εταίρα in dem ᾽Αφροδίτης τέμενος bei Polyaen. Strat. 5, 19 erkennt, weiss ich nicht. Das letztere lag an der küste. Polyaens quelle für die seeschlacht bei Ephesos zwischen Rhodiern und Ptolemaios' admiral Chremonides im j. 260 v. Chr.(?)2 ist unbekannt, und das fragment kann nicht zur zeitbestimmung des Eualkes verwendet werden. Notes^…

LXIII. Rhodos

(1,220 words)

Author(s): Jacoby, Felix
LXIII. Rhodos Die zahl der schriftsteller über Rhodos wird durch die sog. Tempel chronik von Lindos (richtiger Anagraphe), deren verfasser wir ohne bedenken Ti(machidas) nennen1, stark vermehrt: sie gibt (die urkunden no. 529/31 eingerechnet) mindestens 13 neue namen und mindestens 5 neue buchtitel für bekannte autoren2. Der zuwachs unserer kenntnis der lo kalen schriftstellerei entspricht dieser vermehrung freilich nicht; denn die vielen autoren, aus denen nichts notiert wird als die (vielfach wohl nur gelegentliche) erwähnung von weihg…

Anhang zu Arabien (677)

(2,232 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 677 F 1BNJ Arrian. Anab. 7, 20, 7 = Aristobulos 139 F 55 (̣ Aristobulos 139 F 55 ): ταυτὶ ἀπηγ-1γέλθη ᾽Αλεξάνδρωι τὰ μὲν πρὸς ᾽Αρχίου (V), ὃς ξύν τριακοντόρωι ἐκπεμφθεὶς ἐπὶ κατασκοπὴν τοῦ παράπλου τοῦ ὡς ἐπὶ τοὺς ῎Αραβας μέχρι μὲν τῆς νήσουτῆς Τύλου ἦλθε, τὸ πρόσω δὲ οὐκέτι περαιωθῆναι ἐτόλμησεν· ᾽Ανδροσθένης (710) δὲ ξὺν ἄλληι τριακοντόρωι σταλεὶς καὶ τῆς χερρονήσου τι τῶν ᾽Αράβων παρέπλευσε· μακροτάτω δὲ τῶν ἐκπεμφθέντων προὐχώρησεν ῾Ιέρων ὁ Σολεὺς ὁ κυβερνήτης (V), λαβὼν καὶ οὗτος παρ᾽ ᾽Αλεξάνδρου τριακόντορον. (8) ἦν μὲν γὰρ αὐτῶι προστεταγμένον περιπλεῦσαι τὴν χερρό…

Q. Fabius Pictor (809)

(14,291 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 809 T 1aBNJ Suda s.v. Φάβιος Πίκτωρ · συγ-1γραφεὺς ῾Ρωμαίων. (F 25; cf. F 21).   FGrH 809 T 1bBNJ Hieron. Epp. 60, 12, 3: nobilem virum Quintum Fabium miratur antiquitas, qui etiam Romanae historiae scriptor est, sed magis ex pictura quam litteris nomen invenit.   FGrH 809 T 2BNJ Eutrop. Brev. 3, 5 = Orosius Hist. 4, 13, 6 (̣ Livius);Orosius Hist. 4, 13, 6 (̣ Livius): traditumque est a Fabio historico (F 19/20), qui ei bello (dem Gallierkrieg 225/2) interfuit.   FGrH 809 T 3aBNJ Livius 22, 57, 4: (nach der schlacht bei Cannae a. 216 und verschiedenen prodigien) decemviri libros adire iussi…

Ammonios (Ο ΛΑΜΠΤΡΕΥΣ) von Athen (361)

(2,091 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Durch das demotikon wollen der sog. Ammonios — d.h. Herennius Philon 1) — und Syrian den athenischen verfasser des buches Περὶ βωμῶν καὶ θυσιῶν2) doch wohl von dem alexandrinischen grammatiker unterscheiden, dem wahrscheinlichen verfasser von Περὶ (τῶν ᾿Αθήνησιν) ἑταιρ(ίδ)ων und Κωμωιδούμενοι, den unsere (freilich gekürzten) Aristo- phanesscholien einfach als ᾿Αμμώνιος zitieren 3). Ob Harpokration, der nur den Athener anführt, den er dreimal einfach Ammonios nennt, aber stets unter zufügung des buchtitels 4), einmal statt dessen den vatersnamen 5) als distink…

Meliton <von Athen?> (345)

(131 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 345 F 1BNJ Harpokr. (Sud.) s. v. κάθετος · ὁ καθιέμενος εἰς τὸ πέλαγος1ἀμνός· Λυσίας ἐν τῶι Κατὰ Τελαμῶνος (F 227 Tur). διείλεκται περὶ τοῦ καθέτου Μελίτων ἐν α ̅ Περὶ τῶν ᾽Αθήνησι γενῶν. Commentary F 1 Lex. rhet. p. 270, 8 Bkr (Phot. Lex. s.v.) κάθετον· βοῦν τινὰ καθιεμένον εἰς τὴν θάλατταν τῶι Ποσειδῶνι θυσίαν. Derartige opfer von verschiedenen tieren2 werden verschiedenen göttern des meeres dar gebracht. Lamm und stier sind schwer zu verwechseln; es wird sich also wohl um verschiedene zeremonieen handeln, die wir nicht näher bestim men und keine…

Anhang zu Samos (545)

(4,195 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 545 F 1BNJPausan. 7, 4: αἱ δὲ ἐν ταῖς νήσοις εἰσὶν ᾽Ιώνων πόλεις Σάμος ἡ ὑπὲρ Μυκάλης καὶ Χίος ἡ ἀντικρὺ τοῦ Μίμαντος. ῎Ασιος δὲ ὁ ᾽Αμφιπτολέμου Σάμιος ἐποίησεν ἐν τοῖς ἔπεσιν (F 7 Ki) ὡς Φοίνικι ἐκ Περιμήδης τῆς Οἰνέως γένοιτο ῾Αστυπάλαια καὶ Εὐρώπη, Ποσειδῶνος δὲ καὶ ᾽Αστυπαλαίας εἶναι παῖδα ᾽Αγκαῖον, βασιλεύειν δὲ αὐτὸν τῶν καλου μένων Λελέγων · ᾽Αγκαίωι δὲ τὴν θυγατέρα τοῦ ποταμοῦ λαβόντι τοῦ Μαιάνδρου Σαμίαν γενέσθαι Περίλαον καὶ ῎Ενουδον καὶ Σάμον καὶ ᾽Αλιθέρσην καὶ θυγατέρα ἐπ᾽ αὐτοῖς Παρ-1θενόπην · Παρθενόπης δὲ τῆς ᾽Αγκαίου καὶ ᾽Απόλλωνος Λυκομήδην γενέσθαι. (2) ῎Ασιος μὲνἐ…

Zenon von Sidon (791)

(62 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 791 T 1BNJ Suda s.v. Ζήνων Μουσαίου · Σιδώνιος· φιλόσοφος Στωικός. μαθητὴς Διοδώρου τοῦ κληθέντος Κρόνου, † διδάσκαλος δὲ καὶ αὐτὸς Ζήνωνος1τοῦ Κιτιέως. ἔγραψεν ᾽Αστρολογίαν ὑπὲρ Σωκράτους καὶ Σιδωνιακά. Notes^ back to text1. διδάσκαλος: verwechselung mit μαθητής (Diog. Laert. 7, 36; Ind. Stoic. Herc. 11); s. Komm. αὐτὸς: αὐτοῦ VolkmannJacoby, Felix (Berlin)

XIX. Ephesos

(418 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XIX. Ephesos Die literatur über Ephesos beginnt frühestens im letzten drittel des 5. jhdts. Es mag hier dahinstehen ob in Ephesos eine alte chronik ge führt ist oder eine beamtenliste mit notizen bestand1; die ῟Ωροι des Kreophylos beweisen es jedenfalls nicht2. Wir kennen, und um 200 v. Chr. kannte man, nur zwei bücher über die geschichte der stadt3 — wohl ein grund mehr Stiehles änderung der Σιφνίων ὧροι des Malakos4 in ᾽Εφεσίων abzulehnen. Die Χρυσῆ βίβλος des Ephesiers Themistagoras, deren drei fragmente über Ionien handeln und eines davon über Ephesos, war nach d…

Euthymenes (243)

(234 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Wenn E den Archemachos zitiert hat, der noch ins s. III a. Chr. gehört, wird seine zeit wenigstens nach oben ungefähr bestimmt. einen sehr unsicheren terminus ante quem gibt dann die tatsache, daß dem datum nicht die Eratosthenisch-Apollodorische chronologie zugrunde liegt.   FGrH 243 F 1BNJ Clem. Alex. Strom. I 117, 4: Εὐθυμένης δὲ ἐν τοῖς Χρο- νικοῖς συνακμάσαντα ῾Ησιόδωι ἐπὶ ᾽Ακάστου ἐν Χίωι γενέσθαι (sc. φησὶ τὸν1῞Ομηρον) περὶ τὸ διακοσιοστὸν ἔτος ὔστερον τῆς ᾽Ιλίου ἁλώσεως. ταύτης δέ ἐοτι τῆς δόξης καὶ ᾽Αρχέμαχος ἐν Εὐβοικῶν τρίτωι (III). Commentary F 1 Marm. Par. p.…

Artavasdes der Armenier (678)

(128 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 678 T 1BNJ Plutarch. Crass. 33: τούτων δὲ πραττομένων (schlacht bei Karrhai) ᾽Ορώδης ἐτύγχανεν ἥδη διηλλαγμένος ᾽Αρταουάσδηι τῶι ᾽Αρμενίωι, καὶ τὴν ἀδελφὴν123αὐτοῦ γυναῖκα Πακόρωι τῶι παιδὶ καθωμολογημένος, ἑστιάσεις τε καὶ πότοι δι᾽ ἀλλήλων ἦσαν αὐτοῖς, καὶ πολλὰ παρεισήγετο τῶν ἀπὸ τῆς ῾Ελλάδος ἀκουσμάτων. (2) ἦν γὰρ4οὄτε φωνῆς οὄτε γραμμάτων ὁ ᾽Ορώδης ῾Ελληνικῶν ἄπειρος, ὁ δὲ ᾽Αρταουάσδης καὶ5τραγωιδίας ἐποίει, καὶ λόγους ἔγραφε καὶ ἱστορίας, ὧν ἔνιαι διασώιζονται.6 Notes^ back to text1. ᾽Ορώδης ο v.l.ὁρώδην, ὑρώδη(ν), ἡρώδην c. 18, 2 u.ö. cf. Boissevain zu Ca…

Kleitarchos (von Alexandreia) (137)

(10,946 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction RE XI 622ff. kaum schon gebürtiger Alexandriner (T 12); aber die heimat seines vaters Dinon (T 2) ist unbekannt. sein nachkomme der Δίνων Δίνωνος , den Agathokles nach 205 hinrichten ließ, weil er die ermordung der königin Arsinoe nicht verhindert hatte (Polyb. XV 26 a B—W)? die Alexandergeschichte, das einzige, was wir von K kennen, ist voll höfischer schmeichelei gegen den landesherrn (zu F 24), hat aber starken eindruck gemacht. sie beherrscht die vulgata, die im wesentlichen ein immer wieder bearbeiteter K ist. einen doch nicht ganz sch…

Aischylos von Alexandreia (488)

(49 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 488 T 1BNJ Athen. 13, 72 p. 599 E: … Αἰσχύλος ἔφη ὁ ᾽Αλεξανδρεὺς ἐν ᾽Αμφιτρύωνι (p. 824 N2). οὗτος δέ ἐστιν Αἰσχύλος ὁ καὶ τὰ Μεσσηνιακὰ ἔπη συνθείς, ἀνὴρ εὐπαίδευτος. Jacoby, Felix (Berlin)

Aristeas (725)

(307 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 725 F 1BNJEuseb. P.E. 9, 25: ἄκουε δὲ οἷα καὶ περὶ τοῦ ᾽Ιὼβ ὁ αὐτὸς1 (Alex. Pol. 273 F 19a) ἱστορεῖ. ᾽Αριστέας δέ φησιν ἐν τῶι Περὶ ᾽Ιουδαίων τὸν ᾽Ησαῦ γήμαντα Βασσάραν ἐν ᾽Εδὼμ γεννῆσαι ᾽Ιώβ· κατοι-2κεῖν δὲ τοῦτον ἐν τῆι Αὐσίτιδι χώραι ἐπὶ τοῖς ὅροις τῆς ᾽Ιδουμαίας καὶ ᾽Αραβίας.3 (2) γενέσθαι δ᾽ αὐτὸν δίκαιον καὶ πολύκτηνον· κτήσασθαι γὰρ αὐτὸν πρόβατα μὲν ἑπτακισχίλια, καμήλους δὲ τρισχιλίας, ζεύγη βοῶν πεντακόσια, ὄνους θηλείας νομάδας πεντακοσίας· εἶχε δὲ καὶ γεωργίας ἱκανάς. (3) τοῦτον δὲτὸν ᾽Ιὼβ πρότερον ᾽Ιωβὰβ ὀνομάζεσθαι. πειράζοντα δ᾽ αὐτὸν τὸν θεὸν ἐμ-4μεῖναι, μεγάλαις…

Orthagoras (713)

(606 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 713 F 1BNJPhilostrat. V.A. 2, 17: τὰ δὲ Νεάρχωι (133 F 12) τε καὶ1᾽Ορθαγόραι περὶ τοῦ ᾽Ακεσίνου ποταμοῦ εἰρημένα, ὡς ἐσβάλλει μὲν ἐς τὸν2᾽Ινδὸν οὗτος, τρέφει δὲ ὄφεις ἑβδομήκοντα πηχῶν μῆκος, τοιαῦτα εἶναί φασιν ὁποῖα εἴρηται, καὶ ἀνακείσθω μοι ὁ λόγος ἐς τοὺς δράκοντας, ὧν ὁ Δάμις ἀφη γεῖται τὴν θήραν.   FGrH 713 F 2BNJ Philostrat. V. A. 3, 53: καὶ μὴν καὶ τὸ τοῦ ᾽Ινδοῦ στόμα ἰδεῖν φασι, πόλιν δὲ ἐπ᾽ αὐτοῦ κεῖσθαι Πάταλα περίρρυτον τῶι ᾽Ινδῶι, ἐς ἣν τὸ ναυτικὸν τοῦ ᾽Αλεξάνδρου ἐλθεῖν, ὧι ναύαρχον ἐπιτετάχθαι Νέαρχον οὐκ ἀγύμναστον τῆς3θαλαττίου τάξεως (133 T 7). ἃ δὲ ᾽Ορθαγόραι περὶ τ…

Ainesidamos (600)

(425 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 600 F 1BNJSchol. Apoll. Rhod. 1, 1300/5a: καί νύ κεν ἂψ ὀπίσωΜυσῶν ἐπὶ γαῖαν ἵκοντο (die Argonauten um des dort zurückge bliebenen Herakles willen) / … εἰ μὴ Θρηικίοιο δύω υἷες Βορέαο / Αἰακίδην χαλεποῖσιν ἐρητύεσκον ἔπεσσιν / σχέτλιοι· ἦ τέ σφιν στυγερὴ τίσις ἔπλετ᾽ ὀπίσσω / χερσὶν ὑφ᾽ ῾Ηρακλῆος, ὅ μιν δίζεσθαι ἔρυκον. / ἄθλων γὰρ Πελίαο δεδουπότος ἂψ ἀνιόντας / Τήνωι ἐν ἀμφιρύτηι πέφνεν, καὶ ἀμήσατο γαῖαν / ἀμφ᾽ αὐτοῖς, στήλας τε δύω καθύπερθεν ἔτευξεν, / ὧν ἑτέρη (θάμβος περιώσιον ἀνδράσι λεύσσειν) / κίνυται ἠχήεντος ὑπὸ πνοίηι βορέαο]… Αἰνησίδαμος δὲ ἐν Τηνιακοῖς, ἐπειδὴ τὸ…

Deinarchos (465)

(228 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Demetrios' angaben können wir nicht nachprüfen; aber jede gleichung gegen sie ist willkürlich und zwecklos. Kreter braucht D. so wenig gewesen zu sein wie M., nach dessen ‘Kyklos’ man sich die sammlung der περὶ Κρήτην μυθολογίαι vorstellen wird. Beide bücher beschränken sich auf die mythische zeit, für die allein die ἀκολουθία πραγμάτων möglich war, in der das wesen des κύκλος besteht, ganz gleich ob er in prosa oder in versen geschrieben ist 1). Die zeit des M. lässt sich innerhalb des 2. jhdts v. Chr. nicht genauer bestimmen 2). Seine ausseramtliche betätigung …

P. Aelius) Phlegon von Tralles (257)

(18,407 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 257 T 1BNJ Suid. s. Φλέγων Τραλλιανός · ἀπελεύθερος τοῦ Σεβαστοῦ Καίσαρος1(οἱ δὲ ᾽Αδριανοῦ φασίν)· ἱστορικός. ἔγραψεν ᾽Ολυμπιάδας ἐν βιβλίοις ις —2ἔστι δὲ μέχρι τῆς σκθ ὀλυμπιάδος (137—140p) τὰ πραχθέντα πανταχοῦ· τὰ δὲ αὐτὰ ἐν βιβλίοις η ̅· ῎Εκφρασιν Σικελίας· Περὶ μακροβίων καὶ θαυμα-34σίων· Περὶ τῶν παρὰ ῾Ρωμαίοις ἑορτῶν βιβλία γ ̅· Περὶ τῶν ἐν ῾Ρώμηι τόπων καὶ ὧν ἐπικέκληνται ὀνομάτων· ᾽Επιτομὴν ᾽Ολυμπιονικῶν ἐν βιβλίοις β ̅· καὶ ἄλλα.   FGrH 257 T 2BNJ Script. Hist. Aug. X 20, 1: legisse me apud Aelium Maurum Phle-5 gontis Hadriani libertum memini.   FGrH 257 T 3BNJ Phot. Bibl. 9…
▲   Back to top   ▲