Search

Your search for 'dc_creator:( "Jacoby, Felix" ) OR dc_contributor:( "Jacoby, Felix" )' returned 963 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Philippos von Theangela (741)

(364 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 741 F 1BNJStrabon 14, 2, 28 p. 662: (diskussion von Καρῶν βαρβαροφώνων Il.Β 867) οὐδέ γε ὅτι τραχυτάτη ἡ γλῶττα τῶν Καρῶν· οὐ12γάρ ἐστιν, ἀλλὰ καὶ πλεῖστα ῾Ελληνικὰ ὀνόματα ἔχει καταμεμιγμένα, ὥς φησι Φίλιππος ὁ τὰ Καρικὰ γράψας.   FGrH 741 F 2BNJAthen. 6, 101 p. 271 B: Φίλιππος ὁ Θεαγγελεὺς ἐν τῶι Περὶ Καρῶν καὶ Λελέγων συγγράμματι καταλέξας τοὺς Λακεδαι μονίων εἵλωτας καὶ τοὺς Θετταλικοὺς πενέστας καὶ Κᾶράς φησι τοῖς Λέλεξιν ὡς οἰκέταις χρήσασθαι πάλαι τε καὶ νῦν.   FGrH 741 F 3BNJSchol. Eurip. Rhes. 509: κακῶι δὲ μερμέρωι] μήποτε πρὸς τὸχεῖρον μετέστραπται ἀπὸ τοῦ τερμέρου, ἵν᾽…

Epimenides von Kreta (457)

(17,921 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der ‘Kreter’ E. 2) muss — und dann in vollem umfang — aufgenom- men werden wegen der rolle, die sein name in der tradition über Kreta spielt: die prosaischen Kretika scheinen in der göttergeschichte — die sich in ihrer ausführlichkeit und tendenz nur mit den Aigyptiaka des Heka- taios von Abdera 3) vergleichen lässt, und nicht jünger su sein braucht als diese — weitgehend unter dem einfluss des ‘theologen’ E. und seiner epischen Theogonie 4) zu stehen; die kompilation Diodors 468 F 1 stellt ihn als quelle neben die historiker; und sehr wahrscheinlich ist s…

Anonymos (Pseudo-Eupolemos) (724)

(738 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 724 F 1BNJEuseb. P.E. 9, 17: ταῦτα ὁ ᾽Ιώσηπος ( A.J. 1, 158 ff. ̣ 737 F 2). συνάιδει δὲ τούτοις καὶ ὁ Πολυίστωρ ᾽Αλέξανδρος (273 F 19a) …, ὃς ἐν τῆι Περὶ ᾽Ιουδαίων συντάξει τὰ κατὰ τὸν ᾽Αβραὰμ τοῦτον ἱστορεῖ κατὰ λέξιν τὸν τρόπον· (2) Εὐπόλεμος δὲ ἐν τῶι Περὶ ᾽Ιουδαίων τῆς ᾽Ασσυρίας1φησὶ πόλιν Βαβυλῶνα πρῶτον μὲν κτισθῆναι ὑπὸ τῶν διασωθέντων ἐκ τοῦ2κατακλυσμοῦ. εἶναι δὲ αὐτοὺς γίγαντας, οἰκοδομεῖν δὲ τὸν ἱστορούμενον πύργον· πεσόντος δὲ τούτου ὑπὸ τῆς τοῦ θεοῦ ἐνεργείας, τοὺς γίγαντας δια σπαρῆναι καθ᾽ ὅλην τὴν γῆν. (3) δεκάτηι δὲ γενεᾶι φησὶν ἐν πόλει τῆς Βαβυ-3λωνίας Καμαρίνηι, ἥν τ…

Phaennos (525)

(28 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 525 F 1BNJAnagraphe von Lindos B § 5: weihgeschenk des Herakles. Jacoby, Felix (Berlin)

Aristippos (317)

(809 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Als term. ante gibt F 3 Apollodors Περὶ θεῶν1) (nach 133 v. Chr.), als term. post F 1 die zeit des Ptolemaios I (323-285 v. Chr.). Es ist möglich, dass A. schon Ariaithos benutzt hat 2), sodass er vielleicht erst in der zweiten hälfte des 2. jhdts v. Chr. geschrieben hat. Identifika- tion mit einem der beiden Kyrenaeer kommt nicht in frage; der name ist auch in Arkadien häufig 3). Ein gewisses ansehen des werkes, das min- destens zwei bücher umfasste, beweist die aufnahme in die ῾Ομώνυμοι des Demetrios Magnes.   FGrH 317 T 1BNJ Diog. Laert. 2, 83: γεγόνασι δ᾽ ᾽Αρίστιπποι τέσσαρες·περ…

Olympichos von Samos (537)

(147 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Sicher nur der t. ante ca. 200 v. Chr., da die vier samischen schrift- steller im rhodischen schiedsspruch in verschiedener folge aufgezählt werden 1). Mir ist das 3. jhdt wahrscheinlicher als das 4., weil man auch in jenem samische bücher erwartet, und weil die Prienenser doch wohl auch moderne autoren angeführt haben werden, um zu beweisen dass die überlieferung im ganzen umfang zu ihren gunsten sprach.   FGrH 537 F 1BNJClem. Al. Protr. 4, 47, 2: τὸ δὲ ἐν Σάμωι τῆς ῞Ηρας ξό- ανον Σμίλιδι τῶι Εὐκλείδου πεποιῆσθαι ᾽Ολύμπιχος ἐν Σαμιακοῖς ἱστορεῖ.1 Commentary F 1 S. zu 536 F 3.   FGr…

Stesikleides (Ktesikles) von Athen (245)

(694 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die ganz unbeachtet gebliebene gleichsetzung von Stesikleides und Ktesikles (v. Wilamowitz Ph. U. IV 335, 20) liegt doch sehr nahe. fraglich nur, ob Diogenes oder Athenaios die richtige namensform hat. für diesen spricht die korruptel Στησικλῆς aus Κτησικλῆς Xenoph. Hell. VI 2, 10, für jenen der genauere buchtitel gegenüber der gattungsbe- zeichnung Χρονικά (F 1; Χρόνοι F 2) und die größere seltenheit des namens (Pros. Att. nennt nur diesen einen St, aber 4 Κτησικλείδεις und 14 Κτησικλεῖς ). entscheidung erscheint unmöglich. eine chronik, deren dritte…

Arrianos von Nikomedeia (156)

(35,484 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die inzwischen erschienene fragmentsammlung von Roos (Flavii Arriani quae exstant omnia II 1928) konnte leider nicht mehr benutzt werden.   FGrH 156 T 1BNJ Suid. s. ᾽Αρριανός · Νικομηδεύς· φιλόσοφος ᾽Επικτήτειος, ὁ ἐπικλη- θεὶς νέος Ξενοφῶν. ἦν δὲ ἐν ῾Ρώμηι ἐπὶ ᾽Αδριανοῦ καὶ Μάρκου καὶ ᾽Αντωνίνου1τῶν βασιλέων, καὶ ἀξιωμάτων μεταλαβὼν καὶ μέχρις αὐτοῦ τοῦ ὑπατεῦσαι, καθά φησιν ῾Ελικώνιος, διὰ τὴν τῆς παιδείας δεξιότητα. ἔγραψε δὲ βιβλία παμπληθῆ. Commentary T 1 Νικομηδεύς] die ehrung eines Λύ(κιος) oder Αὖ(λος) Φλαούιος ᾽Αρριανός von Nikomedia s. II/III p. Chr.…

Anhang zu Parther (782)

(1,540 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 782 F 1BNJ Moses von Khoren Hist. Arm. 2, 69: .... on voit que les Parthes,1 depuis le commencement de leur empire jusque à sa chute, ont eu des rapports avec les Romains, tant#^o;t comme tributaires, tant#^o;t comme belligérants, ainsi que le racontent Paléphatos (44 F 5), Porphyre (260 F 25), Philémon (V), et beaucoup d'autres écri- vains. Mais nous ne parlerons que d'après le livre apporté par Khorohpoud sous le nom de Barsouma (695 T 1)..........   FGrH 782 F 2BNJ Cassius Dio 40, 15, 1 (a. 54a): περὶ μὲν οὖν τοῦ τε γένους καὶ τῆς χώρας τῆς τε ἰδιότητος τῶν ἐπιτηδευμάτων αὐτῶν ( scil.τῶν Πά…

Kleitonymos (292)

(674 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Anhalt der erfindung unbestimmbar.   FGrH 292 F 1BNJ[Plut.] Parall. min. 10B: ῾Ρωμαῖοι πρὸς Λατίνους πολεμοῦντες ἐχειροτόνησαν στρατηγὸν Πόπλιον Δέκιον. νεανίσκος δέ τις τῶν ἐπισήμων πένης τοὄνομα1Κάσσιος Βροῦτος ἐπὶ ῥητῶι μισθῶι νυκτὸς τὰς πύλας ἀνοῖξαι ἐβουλήθη· φωραθεὶς δ᾽ εἰς ναὸν2ἔφυγεν ᾽Αθηνᾶς Αὐξιλιαρίας. Κάσσιος δὲ Σίγνιφερ ὁ πατὴρ αὐτοῦ κατέκλεισε, καὶ λιμῶι3διέφθειρε, καὶ ἄταφον ἔρριψεν, ὡς Κλειτώνυμος ἐν ** ᾽Ιταλικῶν.4   FGrH 292 F 2BNJ[Plut.] Parall. min. 21B: ἐν Συβάρει πόλει τῆς ᾽Ιταλίας νέος περίβλεπτοςτὸ κάλλος Αἰμίλιος φιλοκύνηγος ἦν· ἡ δ…

Eretes(?) (242)

(275 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Name korrupt. Varro hat ihn zitiert, und nach den mit ihm ge- nannten gehört er spätestens in (früh)hellenistische zeit, während F 2, wenn es dem gleichen gehört, eher auf spätere zeit (vgl. Thrasyllos) führen möchte (vgl. p. 709, 37). mit Laqueurs hinweis (Herm. XLII 1907, 520, 2) auf das ‘zwanzigjährige intervall zwischen seiner troischen aera und der des Ps. Herodotos 1270/69’ vermag ich nichts anzufangen (vgl. zu Ephor. 70 F 223). zwischen E.s und Sosibios' epoche liegen 120 jahre, zwischen ihr und der Heraklidenrückkehr nach Ephoros …

ΕΥΠΑΤΡΙΔΩΝ ΠΑΤΡΙΑ (356)

(150 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 356 F 1BNJAthen. 9, 78 p. 409 F — 410 B: ἐκάλουν δ᾽ ἀπόνιπτρον τὸ ἀπό-1νιμμα τῶν χειρῶν καὶ τῶν ποδῶν· ᾽Αριστοφάνης (Ach. 616) … ἴσως δὲ καὶ τὴν λεκάνην οὔτως ἔλεγον, ἐν ὧι τρόπωι καὶ χειρόνιπτρον. ἰδίως δὲ καλεῖταιπαρ᾽ ᾽Αθηναίοις ἀπόνιμμα ἐπὶ τῶν εἰς τιμὴν τοῖς νεκροῖς γινομένων καὶ ἐπὶ τῶν τοὺς ἐναγεῖς καθαιρόντων, ὡς καὶ Κλείδημος ἐν τῶι ἐπιγραφομένωι ᾽Εξη γητικῶι (323 F 14) … παρέθετο ταῦτα καὶ Δωρόθεος, φάσκων καὶ ἐν τοῖς τῶν εὐπατριδῶν πατρίοις τάδε γεγράφθαι περὶ τῆς τῶν 2 ἱκετῶν καθάρσεως· «ἔπειτα ἀπονιψάμενος αὐτὸς καὶ οἱ ἄλλοιοἱ σπλαγχνεύοντες, ὔδωρ λαβὼν κάθαιρε· ἀπόνι…

Nikanor (146)

(588 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Wohl noch hellenistische zeit, da älter als Varro (F 1 b). gleich- setzung mit einem der vielen träger des namens — wir kennen neun allein in Alexanders zeit — ist unmöglich. C Muellers hinweis auf den Miezaeer — Steph. Byz. s. Μιέλα πόλις Μακεδονίας ..... τὸ ἐθνικὸν Μιεζεὺς καὶ Μιεζαῖος οὕτως γὰρ χρηματίζει Νικάνωρ, καθὰ Λούκιος (Xylander καθα- λούμιος Steph.); Berve Alex.-Reich II 276 no. 557 möchte in ihm den Stagiriten, späteren schwiegersohn des Aristoteles sehen, der vielleicht als ‘mitschüler des Alexander bei Aristot…

Philistides (11)

(714 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Sind die Συγγενικά im sinne von Androns buchtitel (10 F 2. 3) oder von Aristophanes' Συγγενικὰ ὀνόματα , Zenophanes' Συγγενικός (Athen. X 424 C) u. ä. zu verstehen? der inhalt von F 1 spricht für die zweite eventualität, die zusammen- stellung mit älteren historikern F 2. 3 für die erstere. freilich kann man zweifeln, ob F 2—3 (4) dem gleichen autor gehören. die heimatsbezeichnung Μαλλώτης bleibt besser bei seite; sie wird zu Krates gehören.   FGrH 11 T 1BNJ Plin. NH I 4: continentur situus, geniea … (s. 20) Creta … (s. 36) in- sularum in mari Atlantico … ex auctoribus … exte…

Damokritos (730)

(85 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 730 F 1BNJ Suda s.v. Δαμόκριτος · ἱστορικός· Τακτικὰ ἐν βιβλίοις β ̅·12Περὶ ᾽Ιουδαίων, ἐν ὧι φησιν ὅτι χρυσῆν ὄνου κεφαλὴν προσεκύνουν, καὶ κατὰ3ἑπταετίαν ξένον ἀγρεύοντες προσέφερον, καὶ κατὰ λεπτὰ τὰς σάρκας διέξαινον,4καὶ οὔτως ἀνήιρουν. Notes^ back to text1. Suda s. v. ᾽Ιούδας καὶ ᾽Ιουδαῖος ̣ Sud2 (om. F i. mg. V)^ back to text2. Δημόκριτος Sud2 (GI)^ back to text3. περὶ τῶν ἰουδ. V περὶ ἰουδαίους Sud2 (GI; comp. MV) περὶ ᾽Ιουδαίων· Αἰθιοπικὴν ἱστορίαν καὶ ἄλλα Eudok^ back to text4. ἑπταετίαν: τριετίαν Sud2καὶ om. Sud2 (GVM)Jacoby, Felix (Berlin)

Antiochianos (207)

(103 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 207 F 1BNJ Lukian. Quom. hist. conscr. 30: εἷς δέ τις βέλτιστος ἅπαντα ἐξ ἀρχῆς ἐς τέλος τὰ πεπραγμένα, ὅσα ἐν ᾽Αρμενίαι, ὅσα ἐν Συρίαι, ὅσα ἐν Μεσοποταμίαι τὰ ἐπὶ τῶι Τίγρητι, τὰ ἐν Μηδίαι, πεντακοσίοις οὐδ᾽ ὅλοιςἔπεσι περιλαβὼν συνέτριψε καὶ τοῦτο ποιήσας ἱστορίαν συγγεγραφέναι φησί. τὴν μέντοι ἐπιγραφὴν ὀλίγου δεῖν μακροτέραν τοῦ βιβλίου ἐπέγραψεν·«᾽Αντιοχιανοῦ τοῦ ᾽Απόλλωνος ἱερονίκου» — δόλιχον γάρ που1οἶμαι ἐν παισὶ νενίκηκε — «τῶν ἐν ᾽Αρμενίαι καὶ Μεσοποταμίαι2καὶ ἐν Μηδίαι νῦν ῾Ρωμαίοις πραχθέντων ἀφήγησις.» Notes^ back to text1. ἀντιοχειανοῦ Φ ἱεροανίκου Φ ^ …

Aristippos von Kyrene (759)

(79 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 759 T 1BNJ Diog. Laert. 2, 83: γεγόνασι δ᾽ ᾽Αρίστιπποι τέσσαρες· περὶ οὗ τε ὁ λόγος καὶ δεύτερος ὁ τὰ περὶ ᾽Αρκαδίας γεγραφώς (317 T 1)· τρίτος ὁ μητροδίδακτος, θυγατριδοῦς τοῦ πρώτου· τέταρτος ὁ ἐκ τῆς νεωτέρας ᾽Ακα δημίας. τοῦ δὲ Κυρηναικοῦ φιλοσόφου φέρεται βιβλία τρία μὲν ἱστορίας τῶν κατὰ Λιβύην, ἀπεσταλμένα Διονυσίωι, ἓν δὲ ἐν ὧιδιάλογοι πέντε καὶ εἴκοσιν ..... Jacoby, Felix (Berlin)

Theopompos von Chios (115)

(58,460 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Theopompi Chii Fragmenta coll. Wichers Leyden 1829; Hellenica Oxyrhynchia cum Theopompi et Cratippi fragmentis rec. Grenfell- Hunt Oxford <1909>; E Meyer Theopomps Hellenika Halle 1909; Schranz Theopomps Philippika, diss. Freiburg i. B. 1912.   FGrH 115 T 1BNJ Suid. s. Θεόπομπος Χῖος ῥήτωρ · υἱὸς Δαμασιστράτου· γεγονὼς1τοῖς χρόνοις κατὰ τὴν ἀναρχίαν ᾽Αθηναίων (404/3), ἐπὶ τῆς ἐνενηκοστῆς2τρίτης ὀλυμπιάδος (408/5), ὅτε καὶ ῎Εφορος (70 T 1). ᾽Ισοκράτους ἀκουστὴςἅμα ᾽Εφόρωι (T 5). ἔγραψεν ᾽Επιτομὴν τῶν ῾Ηροδότου ῾Ιστοριῶν ἐν βι- βλίοις β ̅· Φιλιππικὰ ἐν βιβλίοις οβ· …

Menekles von Barka (270)

(3,130 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Trotz der häufigkeit des namens ist es hier einmal wahrscheinlicher die 4 bücher dem gleichen verfasser zu geben, statt die ‘Libyschen Ge- schichten’ (Susemihl Gr.L. 2, 391) der das buch über Athen (Hans- lick RE XV 796 nr. 1—2; urteilslos und ohne literaturkenntnis) abzu- trennen. einem Barkaier (F 9) wird man ‘Libysche Geschichten’ gern zutrauen. mit ihnen berührt sich die Συναγωγή (F 7; s. dort zum titel) wenn nicht inhaltlich so im sammelcharakter. F 9 (aus einer biogra- phisch-empfehlenden vorrede?) scheint M der eigentliche zeuge, Andron vermittler oder zusat…

Stesimbrotos von Thasos (107)

(5,547 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Von beruf rhapsode und im sinne der zeit Homerphilologe (T 3—5), der auch in Athen gewirkt hat (T 2—4); wenn T 2 mit ἑωρακὼς αὐτὸν ein selbstzeugnis wiederholt (und der gegensatz gegen die ungefähre zeitangabe T 1 macht das wahrscheinlich), schon in den 30er jahren (s. auch zu F 8—9). damit verträgt sich das schülerverhältnis sowohl des Nikeratos (T 4), der 410/9 trierarch war (Pros. Att. 10741), wie das des Antimachos zu ihm (T 5; vgl. F 21; 22), an dem zu zweifeln kein anlaß ist, und die folge der namen F 21 (vgl. T 4; F 23). es ist also nicht unmöglich, daß ‘er zu den emigr…
▲   Back to top   ▲