Search

Your search for 'dc_creator:( "Jacoby, Felix" ) OR dc_contributor:( "Jacoby, Felix" )' returned 963 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Androitas von Tenedos (599)

(108 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 599 F 1BNJSchol. Apoll. Rhod. 2, 159/60b: ξανθὰ δ᾽ ἐρεψάμενοι δάφνηι καθύπερθε μέτωπα (die Argonauten im lande des Amykos)] οὐποιητικῶς δὲ ἀνέπλασε τὴν δάφνην ὁ ᾽Απολλώνιος, ἀλλ᾽ ἔστιν ὄντως ἐν τῶι τόπωι δένδρον δάφνης εὐμέγεθες, ὥς φησιν ᾽Ανδροίτας ὁ Τενέδιος ἐν τῶι Περίπλωι τῆς Προποντίδος, παριστορῶν ὅτι ῎Αμυκος μὲν καλεῖται τὸ χωρίον, ἔχει δὲ ἐποίκια καὶ νῦν, διέστηκε δὲ τοῦ Χαλκηδονίου Νυμφαίου σταδίους ε ̅. ᾽Απολλόδωρος δὲ ἐν τῶι πρώτωι τῶν Ποντικῶν (III C) ἡρῶιον αὐτόθι φησὶνεἶναι ᾽Αμύκου, καὶ εἴ τις ἐκ τῆς δάφνης κλάδον λάβοι, εἰς λοιδορίαν ἀνίστησι. Jacoby, Felix (Berl…

Krateros der Makedone (342)

(14,449 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der verfasser 1) der sammlung, die vielleicht den titel Συναγωγὴ τῶν (᾿Αθήνησι?) ψηφισμάτων getragen hat 2), gewöhnlich aber kürzer Τὰ ψηφίσματα oder Περὶ ψηφισμάτων zitiert wird 3), heisst bei Plutarch einmal K. ὁ Μακεδών4) ohne nähere bestimmung, die wir auch nicht erwarten, wenn er gebürtiger Makedone ist. In diesem falle nennt sich der schriftsteller im ausland oder für das ausland (also gemeinhin im titel seines buches) Μακεδών5) wie der Athener ᾿Αθηναῖος und der Argiver ᾿Αργεῖος. Hinzufügung des für den inneren gebrauch (wie es scheint überall) o…

Polos von Akragas (7)

(81 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 7 T 1BNJ Suid. s. Πῶλος ᾽Ακραγαντῖνος · ῥήτωρ, μᾶλλον δὲ σοφιστὴς τῶνπάλαι, διδάσκαλος Λικυμνίου. ἔγραψε Γενεαλογίαν τῶν ἐπὶ ῎Ιλιον στρα- τευσάντων ῾Ελλήνων καὶ βαρβάρων, καὶ πῶς ἕκαστος ἀπήλλαξε· τινὲς δὲ αὐτὸ Δαμάστου (5 T 3) ἐπιγράφουσι. Νεῶν Κατάλογον. Περὶ Λέξεως.1 Notes^ back to text1. Νεῶν: ᾽Εθνῶν A. Nauck; doch s. Eustath Il B 557 p. 285, 26: γενεαλογίας ἡγεμόνων ἐξέθετο (sc. Aristoteles im ‘Peplos’) καὶ νεῶν ἑκάστων ἀριθμόν.Jacoby, Felix (Berlin)

Schriftsteller über M. Aurelius Antoninus (202)

(67 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 202 T 1BNJ Herodian. I 2, 5: ὅσα μὲν οὖν ἐκείνωι πέπρακται ἀνδρεῖα καὶ σώφρονα, στρατηγικὴν ἢ πολιτικὴν ἀρετὴν ἔχοντα, πρός τε τοὺς τὰ ἀρ- κτῶια τῆς γῆς [ἔθνη βάρβαρα] κατοικοῦντας πρός τε τοὺς ὑπὸ ταῖς ἀνατο-1λαῖς ποιουμένους τὸν βίον, πολλοῖς καὶ σοφοῖς ἀνδράσι συγγέγραπται. Notes^ back to text1. [ἔ. β.] ReiskeJacoby, Felix (Berlin)

Dionysios Thrax (512)

(138 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 512 T 1BNJ Suda s. v. Διονύσιος ᾽Αλεξανδρεύς · Θρᾶιξ δὲ ἀπὸ τοῦ πατρὸς Τήρου[τῆρος] τοὄνομα κληθείς, ᾽Αριστάρχου μαθητής, γραμματικός, ὃς ἐσο-1φίστευσεν ἐν ῾Ρώμηι(?) ἐπὶ Πομπηίου τοῦ μεγάλου καὶ ἐξηγήσατο Τυραννίωνι2τῶι προτέρωι. συνέταξε δὲ πλεῖστα γραμματικά τε καὶ συνταγματικὰ καὶὑπομνήματα.   FGrH 512 F 1BNJ Steph. Byz. s. v. Ταρσός · ἐπισημοτάτη πόλις Κιλικίας, ἣν διὰ τοῦ ε ̅ ἔλεγον Τερσὸν παρὰ τὸ τερσανθῆναι, ὅ ἐστιν ἀναξηρανθῆναι ..... Διονύσιοςδὲ ὁ Θρᾶιξ ἐν τῶι Περὶ ῾Ρόδου ἀπὸ τῆς τοῦ Βελλεροφόντου πτώσεως· μέρος3γάρ τι τοῦ ποδὸς ταρσὸν καλεῖσθαι, τῆς ἐκείνου χ…

LVII. Peloponnesos

(107 words)

Author(s): Jacoby, Felix
LVII. Peloponnesos Soweit diese bücher nicht erschwindelt sind, waren sie eher periegetisch (im späteren sinne des wortes) als historisch1. Denn die Peloponnes ist zwar ein geographischer, und zuweilen beinahe ethnologischer, aber kein politischer begriff2. Καταμετρήσεις τῶν ἐν Πελοποννήσωι ὀρῶν gab es von Dikaiarchos3. Notes^ back to text1. Zu Apollas s. III a p. 200, 21ff.; zu Diogenes Schwartz R E V col. 737 no. 38. ^ back to text2. Das hätte Ernst Meyer R E XIX 1, 1934, col. 382, 50ff.; 384, 55ff. doch wohl betonen müssen. ^ back to text3. Wehrli Dikaiarchos, 1944, F 1; p. 34ff.; 7…

Iustus von Tiberias (734)

(2,262 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 734 T 1BNJ Hieron. De vir. ill. 14 = Texte u. Unters. XIV 1 p. 16 = Pseudo-Sopronios ebd. 17 = Suda s.v. ᾽Ιοῦστος Τιβερεύς ( Texte u. Unters. XIV 1 p. 16; Pseudo-Sopronios ebd. 17; Suda s.v. ᾽Ιοῦστος Τιβερεύς ): Justus Tibe-1 riensis de provincia Galileae conatus est et ipse Judaicarum rerum historiam2 texere et quosdam commentarios de Scripturis. sed hunc Josephus arguit men- dacii. constat autem illum eo tempore scripsisse, quo et Josephus. Euseb. H.E. 3, 10, 8.   FGrH 734 T 2BNJ Phot. Bibl. 31 p. 6 b 23: ἀνεγνώσθη ᾽Ιούστου Τιβεριέως χρονικόν, οὗ ἡἐπιγραφὴ ‘᾽Ιούστου Τιβεριέως ᾽Ιουδαί…

Iason von Kyrene (182)

(606 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Sehr wahrscheinlich kriegsmonographie eines den ereignissen gleichzeitigen juden, der, wie der name zeigt, hellenisiert war und grie- chisch schrieb, mit patriotisch-religiöser tendenz und wohl sicher nicht für ein rein jüdisches publikum. warum er, der mit der vorgeschichte der jüdischen erhebung in den letzten jahren des Seleukos IV († 175) begann, nur bis zum siege der Juden über Nikanor im jahre 162/1 ging, ist nicht zu sagen (s. RE IX 779f.). auch den titel wird man aus den subskriptionen des 2. Makkabaeerbuches — ᾿Ιούδα τοῦ Μακκαβαίου πράξεων ἐπιτομή (Venet ἐπιστο…

Psaon von Plataiai (78)

(296 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Das werk lief wenigstens teilweise mit Phylarch zusammen, dessen ungefährer zeitgenosse P gewesen sein kann (Beloch GrG III 1, 498, 2). sicheres läßt sich über den schlußpunkt allerdings nicht sagen; aber vielleicht ging es bis zur anfangsolympiade auch des Polybios (ol. 140; 220/17), und Menodotos (82) schließt an ihn. der name fehlt in den böotischen inschriften, und scheint auch sonst nicht vorzukommen; Bechtel's namenbuch verzeichnet ihn nicht. vgl. Σάων und Φάων JG VII 1888 (Thespiai).   FGrH 78 T 1BNJ Diod. XXI 5 (Exc. Hoesch.): ὅτι Δίυλλος ᾽Αθηναῖος (73 T 3) συγγραφ…

Alexarchos (829)

(80 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 829 F 1BNJ[Plut.] Parall. min. 7 B p. 307 C: Τοῦλλος ῾Οστίλλιος βασιλεὺς1῾Ρωμαίων ἐπολέμησεν ᾽Αλβανοῖς, βασιλέως ὄντος Μετίου Φουφεντίου, καὶ τὴν μάχην2πολλάκις ὑπερέθετο. οἱ δ᾽ <ὡς> ἡττωμένου εἰς εὐωχίαν ἐτράπησαν. οἰνωμένοις δ᾽ ἐπέθετο,3καὶ τὸν βασιλέα δύο πώλους συζεύξας διεσπάραξεν, ὡς ᾽Αλέξαρχος ἐν τετάρτηι 4 ᾽Ιταλικῶν . Notes^ back to text1. ὁστίλλιος FΠ ἔτιλλος Φ^ back to text2. φουφεντίου Φ φουβFΠ^ back to text3. <ὡς> Duebner^ back to text4. πώλους FAΠ2πώλοις r ἐσπάραξε F1Σg ἀλέξανδρος ἐν δ ̅ ἱστορικῶν v (Φ)ΣgJacoby, Felix (Berlin)

Vorrede Dritter Teil C (vorrede_dritter_teil_C)

(948 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Dritter Teil. Geschichte von Staedten und Voelkern (Horographie und Ethnographie) C. Autoren ueber einzelne laender. Die vorrede zu diesem letzten von mir selbst herausgegebenen teil, an dessen vorbereitung zum druck auch meine frau noch ihren gemessenen anteil gehabt hat, beginnt wohl passend mit dem ausdruck des zusammen-fassenden und zum teil wiederholten, aber deshalb nicht weniger aufrichtigen dankes an die lange reihe derer, die im laufe von nunmehr fast vierzig jahren ihr interesse an der sammlung in ve…

Gorgosthenes von Rhodos (Lindos) (529)

(3,423 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Blinkenbergs neueste datierung 1) der priester Gorgosthenes und Hierobulos, die die Anagraphe ausdrücklich als solche bezeichnet 2) und die uns sonst unbekannt sind 3), auf 342 und 341 v. Chr. beruht auf seinem ansatz des tempelbrandes in oder um das jahr 342. Dieser ansatz beruht seinerseits wieder auf einer kombination, deren einzelne elemente un- sicher sind, in ihrer gesamtheit aber (abgesehen von den bestimmten jahren) wenigstens für Hierobulos (auch diese modifizierung ist notwen- dig) einen hohen grad von wahrscheinlichkeit erreichen 4). Dann hat wenigste…

Didymos von Alexandreia (340)

(374 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction F 1 wie auch Asklepiades 339 F 1 zeigen dass auch diese ‘kommentare’ erst einmal über die person des ‘autors’ und sonstige äussere fragen han- delten. Der zeuge Φιλοκλῆς τις (wenn das nicht kürzung Plutarchs ist) gehört in die reihe der merkwürdigen erscheinungen, von denen nicht einmal zu sagen ist ob sie wirklich existiert haben; denn auch die nach- richten sehen oft bedenklich nach Ξένη ἱστορία aus, die älter ist als man gewöhnlich glaubt. Derart sind der Zopyros des Kratippos 1) und der Pataikos des Hermippos 2), ὅς ἔφασκε τὴν Αἰσώπου ψυχὴν ἔχειν. Die kritik wird wo…

Satyros (20)

(861 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Ob verschieden von dem ‘Peripatiker’, dem verfasser der Βίοι (IV)? ὁ — συνα- γαγών kann distinktiv sein, braucht es freilich nicht. der name ist zu häufig, als daß die zeitlich nicht unwahrscheinliche gleichsetzung mit dem Aristarcheer (Ptolem. Chenn. b. Phot. Bibl. 190 p. 151 b 21 Σ. δ᾿ ὁ ᾿Αριστάρχου γνώριμος Ζῆτα ἐκαλεῖτο διὰ τὸ ζητητικὸν αὐτοῦ . ihm gehört wohl die — spaßhaft gemeinte? — λύσις Schol. Il. Ξ 216. Od. θ 288) sicher zu nennen wäre. Σ. ἱστορῶν τοὺς δήμους ᾿Αλεξανδρέων ist eher der Peripatetiker.   FGrH 20 F 1BNJDionys. Hal. A R I 68: ἃ δὲ αὐτός τε ἰδὼν ἐπίσταμαι κ…

Marsyas von Pella und Marsyas vaon Phillipi (135)

(378 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 135 F 1BNJ Script. Al. M. p. 43, 5 = Harpokr. s. Μύρτανον ) Harpokr. s. Μύρτανον · … φρούριον1ἦν ἐν Θράικηι, ὡς Μαρσύας ὁ πρεσβύτερος ἐν ζ ̅ Μακεδονικῶν καὶ ᾽Αναξι-2μένης ἐν Φιλιππικοῖς (72 F 14).3 Commentary F 1 danach war die geschichte Philipps sehr ausführlich be- handelt.   FGrH 135 F 2BNJHarpokr. s. ᾽Αριστίων · ..... οὗτος Σάμιος μέν4ἐστιν ἢ Πλαταιεύς, ὡς Δίυλλός φησιν (73 F 2), ἐκ μειρακυλλίου δ᾽ ἑταῖρος Δημοσθένους, ἐπέμφθη δ᾽ ὑπ᾽ αὐτοῦ πρὸς ῾Ηφαιστίωνα ἕνεκα διαλλαγῶν, ὥς φησι Μαρσύας ἐν ε ̅ Τῶν περὶ ᾽Αλέξανδρον.5 Commentary F 2 Aischin. III 162 (vgl. Hyperid. I p. 13 Jens)ὡς γάρ …

Diokles von Peparethos (820)

(148 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 820 T 1BNJ Athen. 2, 22 p. 44 E: Διοκλῆ τε τὸν Πεπαρήθιόν φησι1Δημήτριος ὁ Σκήψιος (V) μέχρι τέλους ψυχρὸν ὔδωρ πεπωκέναι.2   FGrH 820 T 2aBNJ Plutarch. Romul. 3, 1: τοῦ δὲ πίστιν ἔχοντος λόγου (über die vorgeschichte der gründer Roms) μάλιστα καὶ πλείστους μάρτυρας τὰ μὲν κυριώτατα πρῶτος εἰς τοὺς ῞Ελληνας ἐξέδωκε Διοκλῆς Πεπαρή θιος, ὧι καὶ Φάβιος ὁ Πίκτωρ (809) ἐν τοῖς πλείστοις ἐπηκολούθηκε.   FGrH 820 T 2bBNJ Plutarch.3 Romul. 8, 9: ὧν τὰ πλεῖστα καὶ Φαβίου λέγοντος καὶ τοῦ Πεπαρηθίου Διοκλέους, ὃς δοκεῖ πρῶτος ἐκδοῦναι ῾Ρώμης κτίσιν, ὔποπτον μὲν ἐνίοις ἐστὶ τὸ δραματικὸν κ…

Kaimaron (720)

(125 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 720 F 1BNJ[Plutarch.] Defluv. 4, 3: παράκειται δὲ αὐτῶι ( scil.τῶι Γάγγηι) ὄρος ᾽Ανατολὴ καλούμενον δι᾽ αἰτίαν τοιαύτην. ᾽Αναξιβίαν νύμφην ῎Ηλιος θεασάμενος χορείαις προσευκαιροῦσαν εἰς ἐπιθυμίαν αὐτῆς ἐνέπεσεν, καὶ μὴ στέγων τῶν1ἐρώτων <τὴν ἐπίτασιν (?)> ἐπεδίωξε τὴν προειρημένην βιάσασθαι βουλόμενος. ἡ δὲ2περικατάληπτος γενομένη κατέφυγεν ἐπὶ τὸ τῆς ᾽Ορθίας ᾽Αρτέμιδος τέμενος, ὅπερ ἦν ἐν ὄρει Κορύφη καλουμένωι, καὶ ἀφανὴς ἐγένετο. κατόπιν δ᾽ ἀκολουθήσας ὁ θεὸς καὶ3μηδαμοῦ τὴν ἀγαπωμένην εὑρὼν διὰ λύπης ὑπερβολὴν ἐκεῖθεν ἀνέτειλεν. οἱ δ᾽ ἐγχώριοι τὴν ἀκρώρειαν ᾽Α…

Anhang zu Troizen (607)

(818 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 607 F 1BNJPausan. 2, 30, 5: τῆς δὲ ᾽Επιδαυρίας ἔχονται Τροιζήνιοι, σεμνύνοντες εἴ περ καὶ ἄλλοι τινὲς τὰ ἐγχώρια. φασὶ δὲ ῏Ωρον γενέσθαι σφίσιν ἐν τῆι 1 γῆι πρῶτον . ἐμοὶ μὲν οὖν Αἰγύπτιον φαίνεται καὶ οὐδαμῶς ῾Ελληνικὸν ὄνομα ῏Ωρος εἶναι· βασιλεῦσαι δ᾽ οὖν φασὶν αὐτόν, καὶ ᾽Ωραίαν ἀπ᾽ αὐτοῦ καλεῖσθαι τὴν γῆν, ῎Αλθηπονδὲ Ποσειδῶνος παῖδα καὶ Ληίδος τῆς ῎Ωρου παραλαβόντα μετὰ ῏Ωρον τὴν ἀρχήν, ᾽Αλθηπίαν ὀνομάσαι τὴν γῆν. (6) ἐπὶ δὲ τούτου βασιλεύοντος ᾽Αθηνᾶν καὶ Ποσειδῶνα ἀμφισβητῆσαι λέγουσι περὶ τῆς χώρας κτλ. Commentary F 1 Nach dem oben gesagten müsste man fast den ganze…

Charon von Lampsakos (687b)

(430 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 687b T 1BNJ I 32; F Gr Hist 262 = Suda s.v. Χάρων ) Suda s.v. Χάρων · Λαμψακηνός, υἱὸς Πυθο-1κλέους· γενόμενος κατὰ τὸν πρῶτον Δαρεῖον (521/0-486/5), οθ ὀλυμπιάδι (464/3)· μᾶλλον δὲ ἦν ἐπὶ τῶν Περσικῶν κατὰ τὴν οε ὀλυμπιάδα (480/79)· ἱστορικός. ἔγραψεν … Περσικὰ ἐν βιβλίοις β ̅ ….   FGrH 687b F 1aBNJ Athen. 9, 51 p. 394 E: Χάρων δ᾽ ὁ Λαμψακηνὸς ἐν τοῖς Περσικοῖς περὶ Μαρδονίου ἱστορῶν καὶ τοῦ διαφθαρέντος στρατοῦ Περσικοῦ2περὶ τὸν ῎Αθω γράφει καὶ ταῦτα·«καὶ λευκαὶ περιστεραὶ τότε πρῶτον εἰς ῞Ελληνας ἐφάνησαν, πρότερον οὐ γιγνόμεναι».   FGrH 687b F 1bBNJ Ae- lian. V.H. 1, 15: Χάρων δὲ ὁ Λαμ…

Hippagoras (743)

(58 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 743 F 1BNJAthen. 14, 27 p. 630 A: καὶ τελεσιὰς δ᾽ ἐστὶν ὄρχησις καλουμένη. στρατιωτικὴ δ᾽ ἐστὶν αὔτη ἀπό τινος ἀνδρὸς Τελεσίου λαβοῦσατοὄνομα, μεθ᾽ ὅπλων τὸ πρῶτον αὐτὴν ἐκείνου ὀρχησαμένου, ὥς φησιν ῾Ιππα γόρας ἐν τῶι πρώτωι Περὶ τῆς Καρχηδονίων πολιτείας. Jacoby, Felix (Berlin)
▲   Back to top   ▲